Verkostojen rooli tulevaisuuden työelämässä - Liiketoimintaverkostojen käytäntöä ja teoriaa. Ennakointiseminaari Katri Valkokari, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostojen rooli tulevaisuuden työelämässä - Liiketoimintaverkostojen käytäntöä ja teoriaa. Ennakointiseminaari 8.6.2010 Katri Valkokari, VTT"

Transkriptio

1 Verkostojen rooli tulevaisuuden työelämässä - Liiketoimintaverkostojen käytäntöä ja teoriaa Ennakointiseminaari Katri Valkokari, VTT

2 Alustuksen sisältö Miksi yritysten toimintamallien on muututtava? Tulevaisuus ja liiketoimintaverkostot Mitä verkostot ovat? Verkostoitumisesta teoriaa ja käytäntöä Miten verkostoja voi hyödyntää? Verkostojen kehittämistyöstä Työkaluja verkostoitumiseen

3 Miksi yritysten toimintamallien on muututtava?

4 Talouden kehys Teollinen yhteiskunta Standardisointi Informaatioyhteiskunta Räätälöinti Verkostotalous Innovaatio Hyperkilpailu Globaalisuus/ lokaalisuus Avainkyvykkyys Koordinointi Delegointi Yhteistoiminta Kommunikaatio Liiketoimintamalli Markkinoiden valtaaminen Markkinoiden segmentointi Markkinoiden luominen Usean mallin samanaikaisuus Kasvun ajurit Oppimiskäyrän hyödyntäminen ja suuruuden ekonomia Tiedon siirtäminen uusille markkinoille Yrittäjyys, avoimuus Reaaliaikaisuus, rinnakkaisuus ja ristikkäisyys Pirstaloituminen, vahvat alueet Organisointimuodot Funktionaalinen Matriisi, yksiköt Allianssit, spin-offit Konfiguroituvat verkostot Kilpailuedun lähtökohta Aineellinen omaisuus Tieto Osaaminen Kehityspotentiaali Osallistaminen Systeeminäkökulma Suljettu Avoin Dynaaminen Kompleksisuus Yhteiskunnallinen kehys Kansallisvaltio & topdown, industrial champs Eriytyvä kehitys: kvkansallinen-alue, t&k painotus Kilpailuvaltio: Verkostokehitystä tukeva politiikka Glokaali valtio: Kasvuyritykset, julk. kysyntä ajurina

5 Haasteiden hallinta Mahdollisuudet & Riskit Perustutkimus Trendit Lainsäädäntö, normit Strategia Markkinoiden tarpeet Asiakkaiden arvot Ideat & innovaatiomahdollisuudet Ennakointi Konseptointi Tuotekehitys Kaupallistaminen Resurssit Liiketoiminnan kasvu Uudet teknologiat Road Maps Kilpailu Skenaariot Kehittämisimpulssit

6 Liiketoimintamahdollisuuksien etsintä ja kehittäminen Strateginen suunnittelu Kehittäminen arvoverkostoissa Teknologian skannaus Uuden etsintä osaamisverkostoissa Tarjoaman suunnittelu Teknologia roadmapit Tuote roadmapit Portfolion hallinta Portfolion arviointi Portfolion Katselmointi Projektien arv.prosessi Resurssien hallinta Mahdollisuuksien skannaus Osaamisen kehittäminen ja yhdistäminen Muut Edellytykset "Tarjoaman hallinnan prosessit" NP proj. INNORISK- project, Inspired by Patterson, M.L. (2005)

7 Mitä verkostot ovat?

8 Verkostot organisoitumistapa hierarkian ja markkinoiden välissä Hierarkiat Yrityksen kontrolloima liiketoiminta Verkostot Suhde-, kumppanuus- ja Verkostopohjaiset liiketoimintasuhteet Sosiaaliset verkostot Markkinat Markkinaehtoiset liiketoimintasuhteet Kontrolloidut suhteet Auktoriteetti Yhteistyö ja yhteinen näkemys tavoitteista Vuorovaikutteiset suhteet Luottamus Kilpailusuhteita Kilpailevia toimittajia Hinta Mukaillen Valkokari ym. 2009, Möller 1999, Vesalainen 2002

9 Verkostojen ja tutkimuksen tasot Industrial network studies (IMP) Social network studies Social capital perspective Strategic nets perspective Resource dependency school Interorganizational interaction studies Social exchange theory Transaction cost theory Resources and capabilities school Macro-network Cluster Industry Local net / Focal net Strategic net Dyadic interaction Firm Layered Fied (K. Möller 2004)

10 Moniverkostoympäristön haasteet yritysten selviytymisen avaintekijänä on erilaisten verkostojen rinnakkaisuuden hallinta Asiakassuunnan kumppanuuden kehittäminen Toimialarajat ylittävät innovaatioverkostot Horisontaaliset Kehittämisverkostot ja allianssit Vertikaaliset kärkiyritysverkostot

11 Erilaisten liiketoimintaverkostojen päätyypit Vakiintuneet, melko suljetut, hyvin kuvatut arvoverkostot Uudistavat verkostot, kehittäminen ja pienet muutokset, käytännön yhteisöt Ilmaantuvat avoimet innovaatioverkostot, radikaalit muutokset, löyhä verkostoituminen Hierarkiat Markkinat

12 Tavoitteet vaikuttavat yhteistyön muotoihin YHTEISTYÖMUODOT OPERATIIVINEN YHTEISTYÖ Tavoitteena kustannusten alentaminen Ei suuria, pitkän aikavälin tuotto-odotuksia Hyödyt realisoitavissa lyhyellä tähtäimellä Yhteistyö ei näyttäydy ulospäin yhtenäisenä TAKTINEN YHTEISTYÖ Tavoitteena synergiahyödyt Yhdistetään kumppanien osaamista, resursseja ja prosesseja Asiakkaille tarjotaan yhdessä Avaimet käteenprojekteja Tuotto-odotukset muutaman vuoden tähtäimellä Yhteistyö näyttäytyy projektikohtaisesti yhtenäisenä ulospäin STRATEGINEN YHTEISTYÖ Tavoitteena merkittävät pitkän tähtäimen hyödyt Tuotto-odotukset 5-vuoden tähtäimellä Yhteistyösuhteet intensiivisiä, luottamusta vaativia Riskit suuria Suurten panostusten vuoksi yhteistyöryhmä voi perustaa erillisen yhteisyrityksen

13 Yhteenveto: Käytännön verkostotoiminnan keskeiset kysymykset ja haasteet Verkoston tavoite - mitä yhteistyöllä halutaan saavuttaa? Olemassa olevan järjestelmän tehokkuuden parantaminen Selvien paikallisten parannusten tekeminen ja toiminnan uudistaminen Uusien resurssien hankkiminen ja uuden osaamisen luominen Verkoston rakenne - Keitä on mukana? Miten tiivis tai löyhä verkosto on? Toimijoiden määrä ja roolit sekä verkoston tyyppi (horisontaalinen, vertikaalinen, moniulotteinen) Verkoston hallinta - Kuka ohjaa ja hallitsee? Mikä on hallinnan ja itseohjautumisen suhde? Kärkiyritys vetoinen tai tasa-arvoisten kumppanien verkosto Liiketoimintaverkostojen näkökulmasta erityisesti: Verkoston arvojärjestelmä - Mikä on verkoston liiketoimintamalli? Kenelle, mitä ja miten verkosto tuottaa? Hyödyn ja kustannusten jakaminen sekä ansaintalogiikka

14 Miten verkostoja kehitetään?

15 Kehittämisen lähtökohdat VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEET Toiminnan ja kannattavuuden kehittäminen Keskittyminen ydinkyvykkyyksiin Yhteisten tiedonkulun käytäntöjen muodostaminen Kustannusten alentaminen Läpimeno- ja toimitusaikojen lyhentäminen Toiminnan joustavuuden lisääminen Laajempien kokonaisuuksien hallinta Tiiviimpi asiakasyhteistyö ja tuntuma loppuasiakkaisiin Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen Markkinavoima ja markkinaalueen laajentaminen Voimavarojen ja kyvykkyyksien yhdistäminen Laaja-alaisten tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen (elinkaaripalvelut) Uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat Uusien teknologioiden verkottunut kehittäminen (uudet toimialat)

16 Verkoston strategisen kehittämisen eteneminen käytännössä Aloitteen tehnyt yritys Yrityksen strategiset valinnat Verkostoportfolio Verkostoroolit ja taktiikka 3kk 4-6 kk Verkoston liikeidea 1 kk Verkoston kehittämistyö Projektin päätöstilaisuus 6-12 kk Yrityksen verkostoitumisprojektin käynnistystilaisuus I Verkostopäivä Verkostoanalyysi II Verkostopäivä Verkoston strategia III Verkostopäivä Verkoston toiminnan arviointi Yhteistyökumppanit Verkostoportfolio Verkostoanalyysi Verkostoroolit ja taktiikka

17 Verkostoitumisosaamisen peruskivet Verkostoa ja sen tavoitteita on tarkasteltava kaikkien toimijoiden näkökulmista, jos pyritään ennakoimaan verkoston kehittymispolkua =>läpinäkyvyys Verkoston systemaattinen kehittäminen edellyttää siihen sitoutunutta toimijaa => verkostokoordinaattori Kaikkien toimijoiden on ymmärrettävä verkostojen linkittyminen ja erilaiset tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumisen erilaiset aikajänteet =>linkittyminen Tunnistettava verkoston muutokseen vaikuttavat voimat =>jatkuva vuorovaikutus, avoimuus ja läpinäkyvyys

18 Mitä osaamista erilaisilta toimijoilta tarvitaan? Verkoston tavoite Uuden liiketoiminnan luominen Nykyisen toiminnan tehostaminen Verkoston tulevaisuuden visiointi ja kehitysagendan luonti Tietojohtaminen ja osaamisen hallinta verkostossa Yhteisten onglemanratkaisun käytäntöjen kehittäminen Tarpeiden ennustaminen ja muutosten ennakointi Liiketoimintaprosessien koordinointi (tuotannon suunnittelu, tiedon kulku ja järjestelmät) Vahva brändi ja oman alan jäsentäminen Verkostostoitumis- ja kumppanuusosaaminen Kyky arvioida verkostojen potentiaali ja strategista merkitystä Kumppaneiden evaluointi Innovointikyky Yrittäjyys ja riskinottokyky Oman alansa vahva osaaminen Nopea vaatimusten soveltamiskyky Tehokas ja joustava tuotantojärjestelmä Tietojärjestelmien integrointi Yhteistyökyky ydinyritys partneri Yrityksen asema verkostossa

19 Verkoston strategisen kehittämisen menetelmäpaketti LUKU I Verkostokehitystyön suunnittelu LUKU II Yrityksen Yrityksen verkostoportfolioverkostoroolit Yrityksen Yrityksen laajennettu verkostotaktiikka osaamiskartta YRITYSTASO YHTEISTYÖNEUVOTTELUT Verkoston liikeidea Verkoston käyntikortti Verkoston toiminnan arviointi LUKU III Verkostostrategia Verkostoitumisen edellytykset

20 Kiitos ja menestystä verkostoihin! Katri Valkokari Erikoistutkija, tiiminvetäjä VTT Liiketoiminta ja teknologian johtaminen Tekniikankatu 1, Tampere tel , GSM verka.vtt.fi

21 Lisätietoa ja uusia näkökulmia Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P Verkostojen strategiat - Menesty yhteistyössä. Edita, Helsinki. Möller-Rajala-Svahn: Tulevaisuutena liiketoimintaverkot: Johtaminen ja arvonluonti, Teknologiainfo Teknova Valkokari, K. Airola, M. Hakanen, T., Hyötyläinen, R., Ilomäki, S-K. & Salkari, I Yritysverkoston strateginen kehittäminen. VTT Tiedotteita - Research Notes: VTT,Espoo. Valkokari, K. Hyötyläinen, R. Kulmala, H. I., Malinen, P. Möller, K. Vesalainen, J Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. WSOY Pro, Helsinki, 241s. Vesalainen, J Kaupankäynnistä kumppanuuteen. Teknologiateollisuus. Teknova Oy. 2. uudistettu painos.

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet

Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet BUUSTIa palveluliiketoiminnasta 3.3.2015 Lahti Tiina Valjakka, erikoistutkija, VTT Oy Esityksen sisältö 1) Esimerkkejä teollisuuden palveluliiketoiminnasta

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Verkostotoiminta ja verkostoituva asiantuntijuus

Verkostotoiminta ja verkostoituva asiantuntijuus Verkostotoiminta ja verkostoituva asiantuntijuus Verkostoituvan asiantuntijuuden käytäntöjä Opelix - Osaava oppilaitos 28.3.2011, Hämeenlinna Hannele Torvinen, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 152 Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja toimittaneet Katri Valkokari Jaakko Salminen Anni Rajala Merja Koskela

Lisätiedot

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta VTT WORKING PAPERS 127 Marinka Lanne & Ville Ojanen Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta Fleet asset management -hankkeen työraportti 1 ISBN 978-951-38-7187-1 (URL:

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Yrityksen tietohallinto 2010 Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien verkostoituminen 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30.

Verkostovalmennus. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä. Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30. Tekemällä oppii 2. yhteistyöpäivä Verkostovalmennus Hotelli Cumulus, Hämeenlinna (kokoustilat) 4.5.2011 klo 8.30-15.30 Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Mervi.pasanen@jamk.fi

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut -verkoston kehittäminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella

Seudulliset yrityspalvelut -verkoston kehittäminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella kehittäminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Visamäki 10.6.2010 Riikka Järvinen OPINNÄYTETYÖ Yrittäjyyden

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle

Lisätiedot

strateginen innovointi

strateginen innovointi ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2355 Mitä yritys tarjoaa? Yrityksen toimintaympäristö Markkinat, kysyntä? 1. Liiketoiminnan valinta ja määrittely 2. Vision valinta ja määrittely Operaatiot? Lisäarvon ja kilpailuedun

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot 17.04.2007 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B 0277340

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa

TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa TUIJA TOIVOLA Yrittäjyys verkostotaloudessa Yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan ACTA WASAENSIA No 144 Liiketaloustiede 60 Johtaminen ja organisaatiot UNIVERSITAS WASAENSIS 2005 ACTA WASAENSIA

Lisätiedot

FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä

FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä FinNuclear yhteistoimintakäsikirja Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä Hanke: Toimintastrategian sekä alihankintaosaamisen resurssipankin kehittäminen ydinenergia-alan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Monika Rautvuori 2010 Markkinoinnin

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA 2535 Minna Kansola Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2535 Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä Minna Kansola ISBN 978-951-38-7580-0

Lisätiedot

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Tukes-julkaisu 1/2010 Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Aki Ijäs TURVATEKNIIKAN KESKUS 2010 ISBN 952-5649-10-5 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA

Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA Informaatiotutkimuksen lisensiaatintutkimus Oulu 2014 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 4 OSA I... 5 1 Johdanto...

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ

VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Ville Kartaslammi VERKOSTOJOHTAMINEN KANSAIN- VÄLISISSÄ PIENYRITYKSISSÄ Case - pienyritykset Pohjois-Michiganissa Liiketalous ja matkailu 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56

Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56 Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:56 KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot