Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen"

Transkriptio

1 Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille Veroasiantuntija Virpi Pasanen

2 Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella tarkoitetaan yleisesti (muutoin laillista) liiketoimintaa, josta ei makseta veroja tai muita maksuja. Laittomien hyödykkeiden tai palveluiden tuottaminen on sinällään rikollista toimintaa ( musta talous ). 2

3 Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti ja sen elintilaa supistettava Harmaa talous vaikeuttaa rehellisesti toimivien yritysten kilpailutilannetta Harmaan talouden seurauksena yhteiskunnalta jää myös huomattava määrä veroja ja maksuja saamatta Pahimmat ongelmat rakennus- ja ravintola-alalla 3

4 Talousrikollisuuden vaikutukset verotuloihin Talousrikollisuuden aiheuttamien verotulojen menetysten on arvioitu olevan vuosittain yhteensä n miljardia euroa eli n. 2-2,5 % BKT:stä EU:n jäsenvaltioissa (Euroopan parlamentin raportti ) Arvonlisäverotuksessa verotulojen menetysten määrä on noin 40 miljardia euroa eli noin 10 % verokertymästä karusellikauppa kaikki verotulojen menetykset eivät aiheudu talousrikollisuudesta Mainitut määrät ovat hyvin epätarkkoja arvioita, mutta auttavat muodostamaan kuvaa ongelman laajuudesta ja merkityksestä 4

5 Toteutetut ja toteutumassa olevat harmaan talouden torjuntatoimenpiteet 1/2 Tilaajavastuulain käyttöönotto v Rakennusalan urakoitsijatietojen vapaaehtoinen toimittaminen verohallinnolle sekä rakennusalan kulkulupajärjestelmä Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus voimaan Ennakkoperintärekisteri ja sen avaaminen myös ulkomaisille yrityksille Kotitalousvähennyksen edellytyksenä on se, että työn tehnyt yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin Työn teettäjän lähdeveron pidättämisvelvollisuus ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta 5

6 Toteutetut ja toteutumassa olevat harmaan talouden torjuntatoimenpiteet 2/2 Väliyhteisölaki Verosopimusten tietojenvaihtoartiklat ja erilliset tietojenvaihtosopimukset Vertailutietotarkastukset mahdollisia myös luottolaitoksissa alkaen Ulkomaalaisrekisteri käyttöön Harmaan talouden selvitysyksikön perustaminen Verohallintoon alkaen TEM asetti työryhmän harmaan talouden torjumiseksi rakennus- ja ravintola-alalla Määräaika

7 Ulkomaisten työntekijöiden verotus Verosopimukset osana verotusoikeuden jakoa tuloverotuksessa Tuloverotuksen osalta verotusoikeuden jaosta on sovittu Suomen solmimissa verosopimuksissa Kahdenvälisiä valtiosopimuksia noin 70 valtion kanssa Lisäksi tietojenvaihtosopimuksia ns. veroparatiisien kanssa Verosopimuksen mukainen asuinvaltio saa aina huomioida tulon jollakin tavalla, tulon lähdevaltiolle verotusoikeus tietyissä tilanteissa Kuitenkin ns. lievemmän veron periaate = verosopimuksen annettava Suomelle verotusoikeus ja tulon oltava Suomen sisäisen lainsäädännön nojalla veronalaista 7

8 Ulkomaisen työvoiman käytön verotus yleiset periaatteet Suomelle annetaan verosopimuksen mukaan asuinvaltion lisäksi verotusoikeus yleensä jos, Työnantaja on Suomesta tai Palkalla rasitetaan Suomessa olevaa kiinteää toimipaikkaa tai Työtekijän oleskelu Suomessa kestää yli 183 päivää kalenterivuoden tai perättäisen 12 kk ajanjakson aikana Jos työnantaja Suomesta, verot Suomeen työskentelyn ensimmäisestä päivästä lukien Jos työnantaja ulkomaalainen yhtiö, verot Suomeen alusta lukien jos oleskelu kestää yli 183 päivää tai yhtiöllä kiinteä toimipaikka Suomessa Myös tietyistä maista tulevien vuokratyöntekijöiden tulot voidaan verottaa työskentelyn ensimmäisestä päivästä lukien Suomessa vaikka työnantaja olisi ulkomaalainen 8

9 Ulkomaalaisten vuokratyöntekijöiden verotus Suomessa Suomen sisäinen lainsäädäntö mahdollistanut alle 6 kk oleskelevien verottamisen vuodesta 2007 lukien Vuodesta 2007: Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua ja Viro Vuodesta 2009: Moldova, Georgia, Valko-Venäjä ja Man-saaret Vuodesta 2010: Guernsey, Bermuda ja Jersey Vuodesta 2011: Puola, Kazakstan, Caymansaaret Ja lisäksi vuokratyöntekijät tulevat ei-verosopimusvaltiosta 9

10 Ilmoitusvelvollisuudet vuokratyöntekijätilanteessa Sopimus vuokratyön käytöstä X Oyj - käyttäjäyritys Viron vuokratyö Ilmoitus vuokratyöyhtiöstä Ilmoitusvelvollisuus vuokratyöntekijästä Suomen verottaja Työsuhde Ilmoitusvelvollisuus Työskentely Suomalaisen käyttäjäyrityksen palveluksessa Ilmoitusvelvollisuus Suomessa työskentelystä -> ennakkoverot Viron verottaja Ennakonpidätys palkasta Virolainen vuokratyöntekijä 10

11 Suomalaisen käyttäjäyrityksen tiedonantovelvollisuus Koskee tilanteista, joissa Suomella verotusoikeus vuokratyöntekijän palkkatuloon Annettava ns. työnteettäjän ilmoitus Annetaan vain kerran, kun vuokranantajayrityksen ensimmäinen työntekijä aloittaa työskentelyyn Lomakkeella VeroH 6146a Tieto työskentelyn alkamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä Pääkaupunkiseudun verotoimistolle Myös tiedoissa tapahtuneet muutokset ilmoitettava Muutosta seuraavan kuukauden loppuun mennessä Vuoden 2008 alusta tai sen jälkeen solmittavien sopimusten osalta työn teettäjän tulee ilmoittaa lisäksi, kun toimeksiantosopimus tai ulkomaisen yrityksen vuokratyöntekijän työskentely työn teettäjällä loppuu kokonaan 11

12 12

13 13

14 Suomalaisen käyttäjäyrityksen tiedonantovelvollisuus Vuosi-ilmoitus: Suorituksen maksajan on myös annettava tai sen jälkeen rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamastaan työkorvauksesta vuosi-ilmoitus (7809), jos työkorvauksesta on peritty lähdevero Suorituslajin tunnukseksi merkitään A4 14

15 Seuraamus tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä Voidaan määrätä enintään :n laiminlyöntimaksu Työnantajalle tai tämän edustajalle, joka laiminlyö antaa tai antaa myöhässä joko ilmoituksen vuokratyöntekijästä tai vuosi-ilmoituksen Myös kotimaiselle käyttäjäyritykselle voidaan määrätä max :n laiminlyöntimaksu tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä 15

16 Ulkomaisten yritysten ep-rekisteröinti ulkomaisilla yrityksillä mahdollisuus hakeutua ep-rekisteriin vaikka Suomeen ei muodostu kiinteää toimipaikkaa. Suomalaisilla yrityksillä velvollisuus toimittaa 13 % pidätys maksetusta korvauksesta, jollei lähdeverokorttia, jossa muu määräys ep-rekisterissä tai muuta selvitystä verosopimuksen soveltumisesta, joka estää veron perimisen tilitys oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella Veroh

17 Kuitenkin vain ep-rekisteröinti tai lähdeverokortti käy, jos 1. maarakennus-, vesirakennus tai muu rakennustyö 2. asennus- tai kokoonpanotyö 3. laivanrakennustyö 4. kuljetustyö 5. siivous-, hoiva- tai hoitotyö Määräävänä tekijänä työsuoritus, josta lasku maksetaan. Jollei ep-rekisteröintiä tai lähdeverokorttia toimitetaan 13 % pidätys 17

18 Mikä on työkorvaus mikä tavarakauppaa? Laissa ei selkeää määritelmää eikä VH:lta ei ohjetta Pääasiaa voidaan pitää ratkaisevana (yli 50 % osuus laskusta) Ongelmia voivat kuitenkin aiheuttaa suuret kokonaisuudet, joissa laskut jaksotettu Ennakkoratkaisu verovirastolta tarvittaessa Laskun loppusummasta ei voi eritellä mahdollisesti eriteltyjen tavarahankintojen osuuksia vaan pidätys tulee tehdä koko laskun loppusummasta! 18

19 Tilaajavastuulaki Soveltamisala vuokratyö alihankinta, mikäli kysymys työpalveluista (ei tavaran hankinnasta) ja tilaajan luona tai tilaajan työkohteessa ja liittyy tilaajan toimialaan tai tilaajan toiminnassa muutoin tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai kuljetuspalveluihin tai tilojen uudis- tai korjausrakentamiseen 19

20 Tilaajavastuulaki Selvitysvelvollisuuden sisältö YTJ-tiedot, kaupparekisteriote, verojäämätodistus, eläkevakuutussopimus sovellettava työehtosopimus selvityksen hankkiminen ensisijaisesti alihankkijan/vuokrayrityksen velvollisuus Henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeus työnantajan pyydettäessä annettava tietyt perustiedot ulkopuolisesta työvoimasta Laiminlyöntimaksu suuruus e, riippuu tilaajan oman laiminlyönnin vakavuudesta alihankkijan / vuokrayrityksen laiminlyönnin määrällä ei vaikutusta työsuojeluviranomaiset päättävät maksusta 20

21 Tilaajavastuulaki Poikkeukset soveltamisalaan kynnysarvot 10 työpv / e ei koske alihankkija- tai vuokrayrityksiä, joihin tilaajalla vakiintunut sopimussuhde tai joiden toiminta on vakiintunutta rajaa merkittävän osan yrityksiä ulkopuolelle ei koske, jos alihankkija / vuokrayritys julkinen osakeyhtiö tai julkisyhteisö ei koske, jos vastaavasta syystä perusteltu syy luottaa yritykseen yrityksen koko 21

22 Hallituksen v.2009 toimintaohjelmaan ja Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamaan raporttiin 1/2010 sisältyvistä ehdotuksista Mahdolliset uudet torjuntakeinot harkittava tarkkaan ja toteutuksessa keskityttävä olennaiseen Lisävelvoitteiden sälyttämistä rehellisesti toimiville yrityksille on vältettävä Osa ehdotuksista myös kansainvälisen vero-oikeuden vastaisia Kannatettavia ehdotuksia mm. seuraavat Rakennusalan urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen pakolliseksi Tilaajavastuulain edellyttämistä tiedoista luodaan avoin julkinen rekisteri Selvitetään mahdollisuudet yhdistää tiedot ennakkoperintärekisteriin Viranomaisten keskinäistä tietojenvaihtoa parannetaan TEM asettanut työryhmän harmaan talouden torjumiseksi rakennus- ja ravintola-alalla 22

23 Miten tästä eteenpäin? Viranomaisvalvontaa on lisättävä eli lisää resursseja oikein kohdennettuina valvonta on ensisijaisesti viranomaisten tehtävä ensisijainen ratkaisu ongelmiin ei tule olla yritysten velvoitteiden ja vastuiden lisääminen Viranomaisvalvonta jälkikäteisestä tarkastamisesta ennakoivaan valvontaan Viranomaisten yhteistoimintaa on tehostettava ja eri viranomaisten välisen tietojenvaihdon esteitä on poistettava (myös kansainvälisesti) Viranomaisresurssit on oltava asianmukaiset myös talousrikosjuttujen edetessä valvonnasta eteenpäin (ml. talousrikossyyttäjät ja tuomioistuimet) 23

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Helmikuu 2006 Ulkomainen työvoima teknologiateollisuuessa

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet ja tilaajavastuu Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto

Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely. Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Ennakkoperintä 2014 ja rakentamiseen liittyvä tiedonantomenettely Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Tuloveroasteikko 2014 (HE 105/2013 täydennys) Progressiivinen tuloveroasteikko 2013 2014 Verotettava

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Koulutuskalenteri 2010...3 Kauppakamariasiaa JÄSENTIEDOTE 6/2009 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä energiasektorilla...4 Heikki Marva jatkaa

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista 1 Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista Keskustelu veroparatiiseista on tärkeää. Veronkierto ja harmaa talous ovat laittomia, vääristävät kilpailua ja aiheuttavat veromenetyksiä. Valitettavaa sen sijaan

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot