Loimaan kaupunki pyytää tarjoustanne Loimaan kaupungin talvikunnossapidosta talvikausilie tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki pyytää tarjoustanne Loimaan kaupungin talvikunnossapidosta talvikausilie tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti."

Transkriptio

1 Loimaa~ lyvtjlltj tulevaljuudesta I Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax TARJOUSPYVNTÖ Katu- ja piha-alueiden talvikunnossapidon alueurakat Loimaan kaupunki pyytää tarjoustanne Loimaan kaupungin talvikunnossapidosta talvikausilie tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintailmoitus julkaistu: LOimaa.fijhankinnat Loimaan lehti Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on urakkaohjelman (liite 1) mukainen alueurakan alueiden talvikunnossapito talvikausina Tarjouspyynnön liitteenä on alueurakkakohtaisesti kartat urakka-alueista. Tarjoukset pyydetään alueurakkakohteittain erikseen katu- ja tiealueiden sekä piha-alueiden talvikunnossapidosta. Kaikki alueet on erikseen listattu. Tarjouksia pyydetään seuraaville suoriteyksiköille: Tie- ja katualueiden talvikunnossapito: Koko alueen aurausi koko alueen auraus käsittää liitekartassa kuvattujen tie- ja katualueiden (sis. kevyen liikenteen väylät, kääntöpaikat, linjaautopysäkit sekä liittymät) aurauksen kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus auraukselle täyttyy. Koko alueen liukkaudentorjuntai koko alueen liukkaudentorjunta käsittää liitekartassa kuvattujen tie- ja katualueiden (sis. kevyen liikenteen väylät, kääntöpaikat, linja-autopysäkit sekä liittymät) liukkaudentorjunnan kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus liukkaudentorjunnalle täyttyy. Piha-alueiden talvikunnossapito: Piha-alueiden aurausi koko alueen auraus käsittää liitekartassa kuvattujen piha-alueiden aurauksen kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus auraukselle täyttyy. Piha-alueiden liukkaudentorjuntai koko alueen liukkaudentorjunta käsittää liitekartassa kuvattujen piha-alueiden liukkaudentorjunnan kertaalleen läpi

2 Loimaa~ I~a"a tujevobuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/anka/u 3 Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax Hankintamuoto kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus liukkaudentorjunnalle täyttyy. Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu liitteessä ''Tehtävä kortti talvikunnossapito" (liite 2). Urakoissa noudatetaan turvallisuusasiakirjaa (liite 4). Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 3). Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Vähimmäisvaatimukset Tarjous Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset ja soveltua palvelun tuottamiseen. Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja hallita suomen kieli. Urakoitsijan työnjohdon on perehdytettävä kuljettaja työtehtävään. Tarjoajan käyttämän liukkaudentorjuntamateriaalin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset.. Katualueella työskentelevillä tulee olla hyväksytysti suoritettu ja todistuksella osoitettavissa oleva tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva 1 -kurssi. Kiinteistöjen- ja piha-alueiden urakoitsijalta ei tieturvapätevyyttä vaadita. Kiinteistö- ja piha-alueilla on otettava huomioon kiinteistön toiminnan erityisvaatimukset, kouluilla ja päiväkodeissa lasten turvallisuus, asiakaskohteissa asiakkaiden turvallisuus jne. Kuljettajat ottavat työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan ohjeet. Kuljettajilla ja työntekijöillä tulee olla käytettävissään asianmukainen työturvallisuusnormit täyttävä heijastava turva-asu. Tarjous annetaan liitteen 3 mukaisella tarjouslomakkeella. Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin. 2

3 Loimaa~ IJ'lItJllii tulevaisuudesta Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä olevat vaatimukset eivät täyty. Myöhässä saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomana. Tilaaja pidättää oikeuden seuraamuksitta hylätä kaikki tarjoukset. Alueittaiset osatarjoukset hyväksytään. Tarjottaessa kaikkia alueurakoita, tulee ilmoittaa myös alueittaiset osatarjoukset. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Kaikki asiakirjat on toimitettava suomen kielellä. Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen klo mennessä. Osoite: Loimaan kaupunki Tekninen- ja Ympäristöpalvelukeskus Loimijoentie 74, Alastaro Kuoreen merkintä ''Talvikunnossapitotarjous''. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjoukseen tulee liittää vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat (kuvaus käytettävästä kalustosta, aikaisemmasta työkokemuksesta, selvitys työntekijöiden Tieturva 1-koulutuksesta) sekä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset: - kaupparekisteriote (yrityksiltä) - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys maksamattomien verojen hyväksytystä maksusuunnitelmasta, - todistus eläkevakuutuksesta ja maksuista tai erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta sekä - yrittäjäeläke (tai MYEL) vakuutustodistus (jos kyseessä yksityishenkilö tai toiminimi) - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. - todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta Edellä mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia ja ne on toimitettavan suomenkielisinä. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on erimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Vastaavat tiedot on toimitettava myös alihankkijoista. Palvelusopimuksen aikana muutokset alihankkijoissa on hyväksytettävä tilaajalla. 3

4 Loimaa~ lyyalla tulevalsuudnta Loimaan kaupunki Kauppa/ankatu 3 Puh PL 9, LO/MM Loimaa Fax Tarjouksen valintaperuste Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvimmat tarjoukset katu- ja tiealueiden sekä piha-alueiden talvikunnossapitoon. Vertailuhinta lasketaan käyttäen seuraavia arvioituja hankintamääriä : Tie- ja katualueiden aurausta 20 kertaa Tie- ja katualueiden liukkaudentorjuntaa 5 kertaa Piha-alueiden aurausta 20 kertaa Piha-alueiden liukkaudentorjuntaa 10 kertaa Vertailuhinnat lasketaan yllä olevat arvioidut hankintamäärät tarjoajan antamilla yksikköhinnoilla kertomalla. Arvioidut määrät eivät sido tilaajaa. Ennen tarjousten vertailua tarkistetaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan tarjousvertailusta. Ilmoitetun määräajan jälkeen toimitetut tarjoukset palautetaan avaa mattomana. Sopimuksen solmiminen Sopimuskausi on Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään urakan/urakoiden voittaneen tarjouksen/tarjousten tekijöiden kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi tarjoukseen liittyvä sisällöllinen aineisto ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat. 4

5 Loimaa ij Jyvllllll tulevaisuudesta Loimaan kaupunki Kauppalankalu 3 Puh, PL 9, LOIMM Loimaa Fax etunlmi. Mahdolliset selvennykset ja lisätietopyynnöt Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee lähettää klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Vastaukset kysymyksiin julkistetaan kaikille tarjoajille samanaikaisesti Loimaan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: Loimaalla Jari Rantala Kaupunginjohtaja Jaana Koota Tekninen Johtaja Liitteet: Liite 1 Urakkaohjelma Liite 2 Tehtävä kortti Liite 3 Tarjouslomake Liite 4 Turvallisuusasiakirja Liitteet 5: 5.1 Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta Kiinteistöluettelo alueurakka 7 5

6 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

7 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 4 2. URAKKAIVlUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto ja maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Kokonaishintaan sisällyteuävät tehtävät (tehtäväluetteloon kuulumattomat) Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Alueurakan johtovelvollisuudet Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Työhön määrääminen 7 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan materiaalien noutopaikka Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Urakka-alueen tukikohta 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 6. TYÖN SOPIMUSAIKA Sopimusaika Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot 9 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus 10

8 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 3(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 7.2 Tilaajan vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisät yöt Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksuerätaulukko Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastoile 14

9 4(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1. TI ETOJA HAN KKE EST A 1_1 Tilaaja Tilaajana on Loimaan kaupunki 1.2 Tilaajan edustaja katuosoite: Loimijoentie 74, Alastaro puhelin: Tilaajan edustajana toimii Loimaan kaupungin tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1.3 Alueurakan kohteet Urakan kohteina ovat Loimaan kaupungin vastuulle kuuluvien katu- sekä piha alueiden talvihoito tässä urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyssä laajuudessa jaoteltuna eri urakkakokonaisuuksiin seuraavasti: Alueurakka 1: Keskustan alueen seuraavien kaupunginosien kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Peltoinen, Mäenpää, Suopelto, Kartanonmäki, Juva, Alueurakka 2: Keskustan alueen seuraavien kaupunginosien kadut ja kevyen liikenteen väylät Hulmi, Myllykylä, Vesikoski Alueurakka 3: Kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Hirvikoski Alueurakka 4: Kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Alastaro, Virttaa, Virttaan moottorirata sekä mökki kylä Alueurakka 5: Piha-alueet: Metsämään alue Alueurakka 6: Mellilän tie- sekä katualueet Alueurakka 7: Piha-alueet: Niinijoki Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu työaluekartoissa ja -luetteloissa.

10 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOH..JELMA 5(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste Toimitusvastuu määräytyy seuraavan urakkamuodon ja maksuperusteen mukaan: - Yksikköhintaperusteisesti Maksuperusteena on urakkasopimuksen määräytyvän talvikunnossapitoalueen hoitotehtävien kertasuoritus. 2.2 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakka käsittää työkohdeluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, portaiden, linja-autopysäkkien sadekatosten, pysäköinti- ja pihaalueiden sekä piha-alueiden alueiden talvihoitotehtävät. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan erikseen sovittavalla tavalla urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Urakkaan kuuluvat työt on jaoteltu hoidon ja kunnossapidon yleisten tehtävien mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä tarjoushetkellä käynnissä olevat rakennustyöt Yksikköhintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Yksikköhintaan kuuluvat seuraavat hoidon ja kunnossapidon yleisen tehtäväluettelon mukaiset tehtävät:

11 6(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1000 Talvihoito, kadut, pihat, kentät, puistot Yleisen tehtäväluettelon mukaiset talvihoitotehtävät (osa 1000) lukuun ottamatta seuraavia tehtäviä: 1310 Pinnan tasaus (polanteen poisto) 1610 Talviaikainen pölynsidonta 1710 Kenttien jäädytys Erillisenä yksikköhintana suoritettavat tehtävät (tehtävä luetteloon kuulumattomat) - Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto katu- puisto- ja piha-alueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. - Urakoitsijan hoitovastuuseen kuuluu aurausmerkkien asentaminen, ylläpito, lisääminen ja uusiminen. Urakkaan kuuluu lisäksi merkkien kerääminen pois keväisin ja niiden uudelleen asentaminen syksyisin. - Kaikkien jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestel mää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenä aikana. Muuna urakka-aikana urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa työpäivinä klo Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueelia havaitsemansa katu-, puisto- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi). Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaan sopimusosapuolen tulee antaa tilaajalle selvitys seuraavista asioista: - kaupparekisteriote - yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin - todistus verojen maksamisesta

12 LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus URAKKAOH.JELMA 7(15) - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle myös mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työsuhteen ehdoista. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuspuoli jättää olennaisilta osin noudattamatta tilaajavastuulaissa tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteita taikka se ei viivytyksettä anna asian selvittämiseksi tarpeellisia selvityksiä ja/tai tietoja tai ne ovat ilmeisen virheellisiä tai puutteellisia. Urakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 12 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijalie kuuluu urakka-alueen hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat, kaivuluvat, tilapäiset liikennejärjestelyluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.4 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen (nro 629/rakennustyön työturvallisuus) mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossaja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan

13 8(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti Työhön määrääminen Alueurakan alueiden 1, 2 sekä 3 alueella tilaajan edustaja suorittaa työmääräyksen alueiden kunnossapitotöiden aloittamisesta. Alueurakan alueiden 4, 5, 6 sekä 7 alueella urakoitsijat suorittavat kunnossapitotyöt itsenäisesti tehtäväkortissa määritellyn rajojen täytyttyä. Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella osittain itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä ellei muuta sovita. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan hankinnat Urakassa käytettävät materiaalit, jotka tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijalie: - ei ole Tilaajan materiaalien noutopaikka on mainittu kohdassa 4.2. Materiaalit luovutetaan kuittausta vastaan, ellei muusta käytännöstä ole erikseen sovittu. 4.2 Tilaajan materiaalien noutopaikka Tilaajan eri materiaalien nouto/palautuspaikka on kunnan keskusvarasto, osoitteessa Lamminkatu 25, Loimaa. 4.3 Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Urakoitsija saa tilapäisesti läjittää veloituksetta tilaajan osoittamille paikoille lumen ja kerätyn hiekoitushiekan. Tilaajan ylläpitämä lumen ja kerätyn liukkaudentorjuntamateriaalin vastaanottopaikat sijaitsevat alle kolmen (6) kilometrin etäisyydellä työalueesta ja ne selvitetään työn alkaessa. Lähimmät erilaisten jätteiden vastaanottopaikat sijaitsevat keskustan jäteasemalla osoitteessa Myllykyläntie Urakka-alueen tukikohta Urakoitsijan tulee kustannuksellaan hankkia tarkoituksenmukainen tukikohta-alue.

14 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 9(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 5.2 Määrälaskenta a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ( ) ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset c) urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja d) työkohdeluettelot ja -kartat e) talvikunnossapito tehtäväkortti f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 i) Alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 Tilaaja on suorittanut määrälaskennan. Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annettujen määrätietojen perusteella. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 6.1 Sopimusaika Kokonaissopimusaika on Lisäksi on mahdollisuus yhteen optiovuoteen. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, että tehtävä/tehtävät tulee suoritetuiksi aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Ajoradat I ja II kplk, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät ja piha-alueiden kulkuväylät, kunnossapitoluokka A: Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä.

15 10(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä. Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät, kunnossapitoluokka B: Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h, kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo mennessä. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo mennessä. Liukkaudentorjuntamateriaalin poistoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston kesto saa olla korkeintaan 20 työpäivää. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitleet Urakalle ei aseteta välitavoitteita. 6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalie kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: IPoikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus tehtävän laiminlyönti (ei huomautus aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti urakoitsijan edustajan (vaaraa aiheuttava) vaihto - Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

16 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 11(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusajan vakuuden suuruus on kymmenen (10) prosenttia urakan ensimmäisen vuoden anioidusta hoitotehtävien anonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Työn sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalie heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset konaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset UrakoitsijalIe on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyssäännön perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa konausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa konauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan konausvaade. Oikeus konausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä.

17 12( 15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on talvihoitokauden välisenä aikana suoritettujen talvikunnossapitokertojen määrä kerrottuna urakoitsijan tarjouksessaan antaman arvonlisäverottomaan suorituskertahintaan. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta ei ole indeksisidonnainen. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Jos tehtävien yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksessä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa seuraavasti: yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 5 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman emo kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisät yöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.

18 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 13( 15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa. 8.4 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu. Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Katualueiden ja yleisten alueiden sekä piha-alueiden talvihoidon laskut toimitetaan tilaajalle kuukausittain Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskut osoitetaan Loimaan kaupungin tekniselle- ja ympäristöpalvelukeskukselle ja toimitetaan kahtena kappaleena A4-kokoisina urakan paikallisvalvojalle. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan aliekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

19 14(15} URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Jaana Koota Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu työpäällikkö Esa Aronoja Paikallisvalvojana toimii työpäällikkö Esa Aronoja 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustajat ja vastaava työnjohtaja. Urakoitsijan edustajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työ voidaan alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. 10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 10.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueilla alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpidepäiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta.

20 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOH..JELMA 15(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä päivitläiset sää- ja lämpötilahavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) töiden aloitus- ja lopetusajat tehdyt työt toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot asiakaspalaute Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle kuukausi/viikkoraportit (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen). Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan välimiesmenettelyllä 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 12.1 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksittain. Loimaalla Janne Ilmalahti rakennuttamisinsinööri

21 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

22 Sisällysluettelo 1 Auraus Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Määrämittaus Työselitys Liukkaudentorjunta Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Määrämittaus Työselitys Pinnan tasaus ja polanteen poisto Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Määrämittaus Työselitys Aurausmerkit Liukkaudentorjuntaan käytetyn materiaalin poisto Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Määrämittaus Työselitys

23 Talvikunnossapito 1 Auraus 1.1 Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä urakkaohjelman mukaisesti alueiden 1, 2 ja 3 katualueella tilaajan määräyksestä, sekä muilla alueilla urakoitsijan harkinnan mukaan. Toimenpiderajana urakassa kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm ja lumisade on päättynyt. Toimenpideaika on 0,5 h. Koulun, virastojen ja päiväkodin piha-alueet tulee aurata mahdollisuuksien mukaan ennen niiden aukeamisaikoja. 1.2 Laatuvaatimukset 1.3 Määrämittaus 1.4 Työselitys Kinostumat aurataan, kun kinostumat haittaavat liikennettä. Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan ja kevyen liikenteen väylän tulee olla puhdas irtolumesta. Suorituksen jälkeen ajoradan pinnan tulee olla tasainen, eikä polannetta saa muodostua työsuorituksen yhteydessä. Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa tien reunaviivasta reunaviivaan koko leveydeltään reunaviivat mukaan lukien. Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja on noin 25 cm:n etäisyydellä au ra usviitoista. Ajoradan tulee ajankohdasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (ambulanssi, taksi) ajettavassa kunnossa. Kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ennen ajoratoja. Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Jalankulkualueilla tulee vapaan kulkutilan olla aina vähintään 1,5 metriä. Mittayksikkö aurauskerta, mittaustapana tarjouspyynnössä eritellyt aurausalueet. Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kevyen liikenteen väyliltä, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä sekä pihalta, torilta tai aukioita, sekä liittymistä. Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja -määräykset sekä soveltua painon ja koon osalta tehtävään. Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus tulee suorittaa siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi

24 siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamatta on kielletty. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta riippumatta. Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi auraus kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Tonteille on oltava esteetön pääsy. 2 Liukkaudentorjunta 2.1 Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä urakkaohjelman mukaisesti alueiden 1, 2 ja 3 katualueella tilaajan määräyksestä, sekä muilla alueilla urakoitsijan harkinnan mukaan aina, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja. Kohteet käsitellään kokonaan. Käsittely täydennetään tarvittaviita osin. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muilta osin. Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit yms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 2.2 Laatuvaatimukset 2.3 Määrämittaus Liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti kalliomursketta. Kiviaineksen ohjeeilinen rakeisuusalue on 3-6 mm. Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä liukkaudentorjuntamateriaali. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteitäville alueille. OhjeeIlinen levitysarvo on O,2m 3 /1000m 2. Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Mittayksikkö kerta, mittaustapana tarjouspyynnössä eritellyt aurausalueet.

25 2.4 Työselitys Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, pihan, torin tai aukion liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja varastointipaikan hankinta. Työhön kuuluu myös kevyen liikenteen väylän, portaiden, luiskien, linjaautopysäkkien odotustilan sekä kevyen liikenteen väyläksi katsottavan pihan, torin, aukion liukkaudentorjunta. Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Tilaaja voi hyväksyä suolan käytön erikseen sovittavissa, yksittäisissä erityiskohteissa (erittäin hankalat kohteet). 3 Pinnan tasaus ja polanteen poisto 3.1 Milloin työ on suoritettava Pinnan tasaus ja polanteen poistosta vastaa urakoitsija omalla kustannuksellaan. Toimenpideaika on 1 vuorokautta mikäli tilaaja joutuu huomauttamaan polanteen muodostumisesta. 3.2 Laatuvaatimukset 3.3 Määrämittaus 3.4 Työselitys Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien, kevyen liikenteen väylän pinnan tai pihan tulee olla tasainen. Terästä johtuva epätasaisuus saa korkeintaan olla 2,0 cm. Jäljelle jäävä polanteen paksuus saa olla enintään 7,0 cm. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Urakoitsija raportoi työsuorituksista tilaajalle. Työn laatu arvioidaan tarvittaessa paikan päällä. T arjouspyynnössä eritellyt aurausalueet. Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava työhön sopivilla lisä laitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja -määräykset sekä soveltua painon ja koon osalta tehtävään. Polanne poistetaan kulutuskerroksen pinnan tasoon ja sivusuunnassa reunatukeen saakka niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

26 Tonttiliittymien kohdalle tulee omakoti- ja rivitaloalueilla aukaista kulkuaukko polanteen poiston yhteydessä. 4 Aurausmerkit Urakoitsija vastaa tarvittavien aurausmerkkien asennuksesta ja poistosta. 5 Liukkaudentorjuntaan käytetyn materiaalin poisto 5.1 Milloin työ on suoritettava Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Harjaus tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja. Kohteet harjataan kokonaan. 5.2 Laatuvaatimukset Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien, pihojen, aukioiden, torien, saarekkeiden, siltojen reunapalkkien yms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita. Kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 5.3 Määrämittaus Katualueiden määrämittaus on suoritettu tilaajan toimesta. Yksittäisten katualueiden pituudet on eritelty alueurakkakohtaisesti liitteessä Työselitys Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työn aikaisista liikennejärjestelyistä. Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, pihan, torin tai aukion liukkaudentorjuntamateriaalin poisto harjaamalla. Hiekoitushiekka kerätään talteen ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Työhön kuuluu myös kevyen liikenteen väylän, portaiden, luiskien, linjaautopysäkkien odotustilan sekä kevyen liikenteen väyläksi katsottavan pihan, torin, aukion harjaus.

27 Loimaa :J lyvo/lij tulevaisuudesta LIITE 3 TARJOUSLOMAKE LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA Allekirjoittanut urakoitsija tarjoutuu Loimaan kaupungin toimeksiannosta hoitamaan tarjouspyynnön mukaisesti alueurakan alueiden talvikunnossapidon Tarjouslomakkeella tarjotaan erikseen tie- ja katualueiden sekä pihojen talvikunnossapitoa. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai molempia urakoita. Tarjottujen urakoiden osalta on ilmoitettava kaikki yksikköhinnat. Yksikköhinnat ilmoitetaan alv 0%. Tarjotessa kaikkia alue-urakoita, tulee ilmoittaa myös alueittaisten alue-urakoiden hinnat. ALUE 1: Alueurakan 1 tie- ja katualueiden talvikunnossapito Tie- ja katualueiden auraus /kerta Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta /kerta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus / kerta / kerta /kerta Alueurakan 1 alueen piha-alueiden talvikunnossapito Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus /kerta /kerta /kerta

28 ALUE 2: Alueurakan 2 tie- ja katualueiden talvikunnossapito Tie- ja katualueiden auraus Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta / kerta / kerta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus /kerta / kerta / kerta ALUE 3: Alueurakan 3 tie- ja katualueiden talvikunnossapito Tie- ja katualueiden auraus /kerta Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta /kerta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus /kerta / kerta /kerta Alueurakan 3 alueen piha-alueiden talvikunnossapito Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus / kerta /kerta /kerta ALUE 4: Alueurakan 4 tie- ja katualueiden talvikunnossapito Tie- ja katualueiden auraus Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus / kerta / kerta / kerta / kerta /kerta

29 Alueurakan 4 alueen piha-alueiden talvikunnossapito Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus / kerta /kerta /kerta ALUE 5: Alueurakan 5 alueen piha-alueiden talvikunnossapito Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus / kerta /kerta /kerta ALUE 6: Alueurakan 6 tie- ja katualueiden talvikunnossapito Tie- ja katualueiden auraus / kerta Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta /kerta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus / kerta / kerta / kerta ALUE 7: Alueurakan 7 alueen piha-alueiden talvikunnossapito Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus / kerta /kerta /kerta

30 KAIKKI ALUEET: Tie- ja katualueiden auraus / kerta Tie- ja katualueiden liukkaudentorjunta / kerta Aurausmerkkien asennus Aurausmerkkien poisto Tie- ja katualueiden harjaus Piha-alueiden auraus Piha-alueiden liukkaudentorjunta Piha-alueiden harjaus / kerta / kerta / kerta / kerta / kerta / kerta Urakoitsija Osoite Puhelin Sähköposti Liitteet: Kuvaus kalustosta ja työkokemuksesta Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tämä tarjous sitoo meitä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Paikka ja aika Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys

31 LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

32 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Päätoteuttaja Yhteyshenkilöt TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET Talvikunnossapitoalue Liikenne VAARAA AIHEUTTAVAT TEHTÄVÄT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit Työalueet Henkilösuojaimet Työvälineet, koneet ja laitteet Työskentely liikenteessä Pölyämisen estäminen MENETTELYTAPAOHJEET TYÖTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

33 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 (6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNp 629/94 5 :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen soveltamisala ei käsitä kaikkia hoito, huolto-, käyttö, kunnossapito-, kunnostus- ja ylläpitotöitä. Tämän alueurakan niissä tehtävissä, jotka eivät kuulu emo päätöksen soveltamisalaan noudatetaan soveltuvin osin valtioneuvoston päätöksen (RakVNp) 629/94 periaatteita Asiakirjan tarkoituksena on antaa alueurakan ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää muiden asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siinä esitettyjä turvallisuusmääräyksiä ja Loimaan kunnan työsuojelumääräyksiä. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon tämän turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan ja urakoitsijan turvallisuussuunnitelmaa laatiessaan. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. 1.2 Päätoteuttaja Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (RakVNp) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä alueurakassa. Ko. velvollisuus rajoittuu siihen aikaan, minkä alue on urakoitsijan vastuulla. Tämä vastuuaika on määritelty urakkaohjelman kohdassa 7 "Työn sopimusaika". Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 1.3 Yhteyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

34 TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 (6) 2 TVÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 2.1 Talvikunnossapitoalue Liikenne Työalueet sijaitsevat Loimaan kaupungin alueella. Alueurakan kohteena olevat alueet on esitetty työaluekartoissa. Alueet ovat tyypillistä kunta - aluetta, jossa on erilaisia kadun varusteita ja laitteita (pyörätelineitä, liikenteenohjauslaitteita) ja katumiljööseen liittyviä katuviheralueita sekä rakennettuja ja luonnontilaisia puistoalueita ja kiinteistöjen piha-alueita kasvustoineen, toiminta-alueineen ja välineineen (Leikkikentät, pallokentät ym.). Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne on pääosalla työalueista normaalia kuntaliikennettä. Urakka-alueet rajautuvat myös valtion hoitamiin vilkkaammin liikennöityihin väyliin näiltä osin turvallisuus ja liikennejärjestelyt tulee olla niiden mukaiset. Liikenteellä olevilla alueilla on paikoitellen runsaasti jalankulkua ja pyöräilyä. Leikkikentillä ja puistoissa liikkuu paljon lapsia ilman vanhempien silmälläpitoa. 3 VAARAA AIHEUTTAVAT TEHTÄVÄT 3.1 Kuvaus tehtävistä töistä Työalueilla tehtävät työt käsittävät tavanomaisia katujen, ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, portaiden, linja-autopysäkkien sadekatosten, pysäköintialueiden, kiinteistöjen pihojen sekä puistojen, puistokäytävien talvi hoitotehtäviin liittyviä hoito- ja kunnossapito- sekä kunnostustöitä. 3.2 Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit 3.3 Työalueet Alueurakka on olosuhteiltaan ja sisällöltään tyypillinen hoito- ja kunnossapitotyö. Työlle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: työskentely liikennealueilla työskentely yöllä ja poikkeuksellisissa sääolosuhteissa (liukkaus, lumisade, pimeys) auraus- ja liukkaudentorjuntakoneiden työskentely lumen siirrossa ja kuormauksessa koneiden peruuttaminen kevätsiivouksessa pölyäminen kapeilla keski- ja reunakaistoilla työskentely huumeruiskut ja lasinsirut käsilumitöitä suorittaessa Urakoitsijan on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä muuliekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kaduilla, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava SKTY:n julkaisun numero 19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella" ohjeita.

35 TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 (6) 3.4 Henkilösuojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN 471 :1994) vaatimukset (huom. luokitus 1-3, jossa luokka 3 vaativin). Liikenteen ohjauksessa ym. vastaavassa työssä luokka 3 ja muissa töissä luokka 2. Kuhunkin tehtävään / työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. 3.5 Työvälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle (mm. Vnp 1314/1994 ja 856/1998) asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteitäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa, 3.6 Työskentely liikenteessä Työt joudutaan suorittamaan pääsääntöisesti liikennöidyillä katualueilla. Työntekijöiden ja työkoneiden liikkumiseen työtehtävissä urakka-alueella ja tästä aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä huomiota. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua varoitusvaatetusta ja suojakypärää. Arvioitaessa työtehtävän suoritukseen vaikuttavia vaaratekijöitä, jos todetaan, että päähän kohdistuva iskun vaara on vähäinen, voidaan rajoitetusti käyttää myös ns. kevyttä kolhukypärää. Työsuorituksessa oleva ajoneuvo on varustettava keltaisella varoitusvilkuila. Työsuorituksessa oleva ajoneuvo on varustettava peruutettaessa jaksoittaista ääntä antavalla peruutushälyttimellä. Ajoneuvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuorma-autoa, maansiirtoautoa, tiehöylää sekä auraus- ja kuormauskalustoa. Hälyttimen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalolla varustettu katkaisija, jolla hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta. Poiskytkentä saadaan tehdä vain olosuhteissa, joissa hälyttimen äänestä on kohtuutonta haittaa ympäristölle, jolloin muilla keinoin on huolehdittu peruuttamisen turvallisuudesta. Kohtuutonta haittaa voi syntyä työskenneltäessä asuinalueella yöaikaan 3.7 Pölyämisen estäminen Katupölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. liukkaudentorjuntamateriaalien valinnalla, riittävällä kastelulla ja tarkoitukseen sopivalla kalustolla.

36 Urakka-aikana tulee urakoitsijoiden suorittaa kuukausittain MVR- mittauksia. Urakoitsijoiden tulee esittää työmaakokouksissa mittauksien tulokset tilaajalle kirjallisesti. MVR- mittauksen tavoitetulos on 90% Suositukset pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi on esitetty turvallisuusasiakirjan kohdassa 3.7 Kaikki talvikunnossapidossa käytettävät ajoneuvot on varustettava keltaisella varoitusvilkuila sekä peruutushälyttimellä Liikenteessä työskenneltäessä liikenteessä työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia suoja varusteista vähintään käyttötarkoitukseen soveltuvia huomioliivejä sekä suojakypärää työmaalla sattuneista tapaturmista, vaara tilanteista ja vahingoista on raportointi rakennuttajalle mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 (6) 4 MENETTELYTAPAOHJEET TYÖrURVALLlsUUTTA JA TERVEYTTÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

37 /1 \\\ rn L I / TE 5. I / 1 /

38 1.! /TE 5. 1 / Z Talvikunnossapidon alueurakka ALUE 1 AAPINPOLKU AHOLANKUJA AHONKATU ALlSKYLÄNTIE ALPINOJANKATU ARVIOINKATU BRAXINKATU FRANTSINKA TU HAAPAKUJA HAKAKUJA HANHENKUJA HANNUNKATU HARMAAKALLIONTIE HAUKKAKUJA HIETAKANKAANKATU HIETAKANKAANLENKKI HIETAKANKAANLENKKIT HÄNNISENKUJA ISÄNNÄNKUJA JAUHOKUJA JUVOLANKUJA KAANAANKATU KAHLAAJANTIE KARPALOKUJA KART ANOMÄENKA TU KAUNISMÄENKATU KAUNISSAARENKATU KAUNISTONKATU KEMPPILÄNKATU KETOLANKUJA KIRKKOKALLIONTIE KIVENHAKKAAJAN KATU KORPPIKUJA KORVENKUJA KOTKAKUJA KREIVINKATU KUOVINKUJA KURJENKUJA KURPPAKUJA KUUSIKATU KUUSILINNANTIE KÄMMEKKÄKUJA LAKKAKUJA LAMMASKUJA LAMMINPERÄ LEHTOKURPANKUJA LEVONKUJA LÄHTEENMÄENTIE MEIJ ERI NKA TU MIKOLANKUJA MOISIONKATU MUSTARASTAANTIE MÄEN PÄÄN KAT U MÄENPÄÄNTIE MÄKITALONKATU NIEMENKUJA NIITTUKULMANRAITTI NIITTUKULMANTIE NIITTUPELLONTIE 135 m 116 m 202 m 290 m 254 m 400 m 136 m 339 m 113 m 108 m 55m 300 m 353 m 112 m 100 m 324 m 9m 103 m 49 m 79m 126 m 108 m 212 m 150 m 1475 m 1253 m 145 m 226 m 499m 146 m 325 m 79m 47 m 91 m 61 m 241 m 110 m 134 m 67 m 290 m 316 m 101 m 141 m 123 m 233 m 204 m 108 m 855 m 330 m 271 m 693 m 272 m 311 m 518 m 1034 m 346 m 684 m 1185 m 429m

39 LIITE 5-1/8 Talvikunnossapidon alueurakka ALUE 1 NÄRHIKUJA OPPIPOJANKATU PAJAMÄENKATU PAJAMÄENPOLKU PAJUKUJA PALlNINKATU PALONKUJA PARRUKUJA PATRUUNANKATU PEHTOORINKUJA PEIPPOKUJA PELTOISTENKATU PELTOMÄENTIE PERKONKUJA PETTERINKUJA PIHAPOLKU PIHLAVANTIE POIKKITIE PUUROSKATU PVYKUJA PÄRNÄMÄENRAITTI PÖLLÖKUJA RAHKAKUJA RANTATIE RASTAS KUJA RAUHALANKUJA RIEKKOKUJA RUSTHOLLlNKATU SAAPPAAN KATU SAMMALKUJA SARKAKUJA SAVELANTIE SIEPPALANKA TU SORRONTIE SUOPELLONTIE TAMMELANTIE TARMONKUJA TEOLLISUUSKATU TIIRANTIE TIKKAKUJA TILHIKUJA TORPPARINKA TU UITONTIE URPUKUJA VANHANTORINKATU VARPUKUJA VEHKAKUJA VI LJAVARASTONTI E VOUDINKATU VUOKONPOLKU VÄLIMETTÄNLENKKI Puusepänkatu Puhdistamonkuja Juvankatu Huom. kev liik väylät. Juvantien varsi Lamminkatu välillä Kaunismäenkatu-Eteläkaari Kartanonm äenkatu-lännentie 43 m 313 m 234 m 108 m 146 m 200 m 131 m 149 m 112 m 106 m 55m 177 m 105 m 127 m 84 m 137 m 305m 374 m 156 m 67 m 298 m 76 m 154 m 783 m 38m 163 m 62 m 162 m 263 m 69m 110 m 266 m 639m 597 m 858m 328m 141 m 769 m 396 m 58m 59 m 465m osa! 154 m 86 m 155 m 154 m 809 m 164 m 205 m 1020 m???

40 L IITE 5 1 /1 LoImaa J Jyv tjllij tule"dlnoudesra Kiinteistö Keskuskoulu, Kalevalankatu, Loimaa Peltoistenpäiväkoti Peltoistenkatu Loimaa Vesi kosken koulu Tuulensuun koulu, Ahonkatu, Loimaa Yhteiskoulu ja liikuntahalli, Puistokatu, Loimaa Työväenopisto Rantatie Loimaa Urheilukeskus, Sammonkatu, Loimaa Lapidus, Leppäkuljunkatu, Loimaa Paloasema, Turuntie, Loimaa Keskustori ja torikioski, Loimaa Pääterveysasema Kartanonmäen vanhainkoti, Juvantie Loimaa APjIP iltapäiväkerho, Vapaudenkatu, Loimaa I

41 \b '- ' ~ ~ ::: ~ N S-'1 ~ (h... "-''1' \)0

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden ylläpidon alueurakat 2(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TEKNINEN OSASTO Asematie 4, 2.krs 73100 LAPINLAHTI TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 Alueurakka 1 Alueurakka 2 Alueurakka 3 Alueurakka 4 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 1 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 2 Sivu 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. n tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3. Töiden yhteensovitus... 3 1.4. Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10)

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10) Urakkaohjelma 1 (10) URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Urakkaohjelma 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKINNASTA... 3 1.1. Tilaaja...

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

LÄNTISEN JA ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA

LÄNTISEN JA ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Turvallisuusasiakirja 1 (6) LÄNTISEN JA ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA 1.10.2017 30.9.2022 Turvallisuusasiakirja Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2 15100 Lahti Puh. 03

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen 2(14) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Alueurakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS PALVELUSOPIMUS 25.2.2014 sivu 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 3 2.1 Tilaaja... 3 2.2 Tuottaja... 3 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 3 3.1 Sopimusasiakirjat... 3

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT KATUJEN TALVKUNNOSSAPDON STANDARDT AURAUS KAAVAKADULTA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä.

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Kohde Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 12.4.2017 TARJOUSPYYNTÖ KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Nurmijärven kunta Ympäristötoimi PL 37 01910 Nurmijärvi

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot