Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh www. /oimaa.fi 9, LO/MM Loimaa Fax elunimi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa."

Transkriptio

1 Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh www. /oimaa.fi 9, LO/MM Loimaa Fax elunimi. TARJOUSPYVNTÖ Katu- ja piha-alueiden talvikunnossapidon alueurakat Loimaan kaupunki pyytää tarjoustanne Loimaan kaupungin talvikunnossapidosta talvikausille tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintailmoitus julkaistu: Loimaa.fijhankinnat Loimaan lehti Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on urakkaohjelman (liite 1) mukainen alueurakan alueiden talvikunnossapito talvikausina Tarjouspyynnön liitteenä on alueurakkakohtaisesti kartat urakka-alueista. Tarjoukset pyydetään alueurakkakohteittain erikseen katu- ja tiealueiden sekä piha-alueiden talvikunnossapidosta. Kaikki alueet on erikseen listattu. Tarjouksia pyydetään seuraaville suoriteyksiköille: Tie- ja katualueiden talvikunnossapito: Koko alueen aurausj koko alueen auraus käsittää liitekartassa kuvattujen tie- ja katualueiden (sis. kevyen liikenteen väylät, kääntöpaikat, linjaautopysäkit sekä liittymät) aurauksen kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus auraukselle täyttyy. Koko alueen liukkaudentorjuntaj koko alueen liukkaudentorjunta käsittää liitekartassa kuvattujen tie- ja katualueiden (sis. kevyen liikenteen väylät, kääntöpaikat, linja-autopysäkit sekä liittymät) liukkaudentorjunnan kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus liukkaudentorjunnalle täyttyy. Piha-alueiden talvikunnossapito: Piha-alueiden aurausj koko alueen auraus käsittää liitekartassa kuvattujen piha-alueiden aurauksen kertaalleen läpi kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus auraukselle täyttyy. Piha-alueiden liukkaudentorjuntaj koko alueen liukkaudentorjunta käsittää liitekartassa kuvattujen piha-alueiden liukkaudentorjunnan kertaalleen läpi

2 Loimaan LoimaaJ /yytilla tulevaisuudesta kaupunki Kauppalankalu 3 Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax etunimi. Hankintamuoto kokonaisuudessaan siten, että vaadittu laatuvaatimus liukkaudentorjunnalle täyttyy. Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu liitteessä ''Tehtäväkortli talvikunnossapito" (liite 2). Urakoissa noudatetaan turvallisuusasiakirjaa (liite 4). Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 3). Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Vähimmäisvaatimukset Tarjous Koneiden ja laitteiden sekä turva-asujen ja turvalaitteiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset ja soveltua palvelun tuottamiseen. Kunnan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Koneiden kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja hallita suomen kieli. Urakoitsijan työnjohdon on perehdytettävä kuljettaja työtehtävään. Tarjoajan käyttämän liukkaudentorjuntamateriaalin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Katualueella työskentelevillä tulee olla hyväksytysti suoritettu ja todistuksella osoitettavissa oleva tietöiden turvallisuutta koskeva Tieturva 1 -kurssi. Kiinteistöjen- ja piha-alueiden urakoitsijalta ei tieturvapätevyyttä vaadita. Kiinteistö- ja piha-alueilla on otettava huomioon kiinteistön toiminnan erityisvaatimukset, kouluilla ja päiväkodeissa lasten turvallisuus, asiakaskohteissa asiakkaiden turvallisuus jne. Kuljettajat ottavat työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan ohjeet. Kuljettajilla ja työntekijöillä tulee olla käytettävissään asianmukainen työturvallisuusnormit täyttävä heijastava turva-asu. Tarjous annetaan liitteen 3 mukaisella tarjouslomakkeella. Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin. 2

3 /yviillö tulevaisuudesta Loimaan kaupunki Kauppalankalu 3 Puh PL 9, LO/MM Loimaa Fax Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä olevat vaatimukset eivät täyty. Myöhässä saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomana. Tilaaja pidättää oikeuden seuraamuksitta hylätä kaikki tarjoukset. Alueittaiset osatarjoukset hyväksytään. Tarjottaessa kaikkia alueurakoita, tulee ilmoittaa myös alueittaiset osatarjoukset. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Kaikki asiakirjat on toimitettava suomen kielellä. Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen klo mennessä. Osoite: Loimaan kaupunki Tekninen- ja Ympäristöpalvelukeskus Loimijoentie 74, Alastaro Kuoreen merkintä ''Talvikunnossapitotarjous''. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjoukseen tulee liittää vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat (kuvaus käytettävästä kalustosta, aikaisemmasta työkokemuksesta, selvitys työntekijöiden Tieturva 1-koulutuksesta) sekä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset: - kaupparekisteriote (yrityksiltä) - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys maksamattomien verojen hyväksytystä maksusuunnitelmasta, - todistus eläkevakuutuksesta ja maksuista tai erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta sekä - yrittäjäeläke (tai MYEL) vakuutustodistus (jos kyseessä yksityishenkilö tai toiminimi) - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. - todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta Edellä mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia ja ne on toimitettavan suomenkielisinä. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on erimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Vastaavat tiedot on toimitettava myös alihankkijoista. Palvelusopimuksen aikana muutokset alihankkijoissa on hyväksytettävä tilaajalla. 3

4 JY"tilla tulevfjljuudestfj Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax Tarjouksen valintaperuste Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvirnmat tarjoukset katu- ja tiealueiden sekä piha-alueiden talvikunnossapitoon. Vertailuhinta lasketaan käyttäen seuraavia arvioituja hankintamääriä : Tie- ja katualueiden aurausta 20 kertaa Tie- ja katualueiden liukkaudentorjuntaa 5 kertaa Piha-alueiden aurausta 20 kertaa Piha-alueiden liukkaudentorjuntaa 10 kertaa Vertailuhinnat lasketaan yllä olevat arvioidut hankintamäärät tarjoajan antamilla yksikköhinnoilla kertomalla. Arvioidut määrät eivät sido tilaajaa. Ennen tarjousten vertailua tarkistetaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset su Ijetaa n ta rjousvertailusta. Ilmoitetun määräajan jälkeen toimitetut tarjoukset palautetaan avaamattomana. Sopimuksen solmiminen Sopimuskausi on Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään urakan/urakoiden voittaneen tarjouksen/tarjousten tekijöiden kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi tarjoukseen liittyvä sisällöllinen aineisto ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat. 4

5 Jyviillii tulelllllsuudesta Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh PL 9, LOIMAA Loimaa Fax Mahdolliset selvennykset ja lisätietopyynnöt Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee lähettää klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen : Vastaukset kysymyksiin julkistetaan kaikille tarjoajille samanaikaisesti Loimaan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: fijhankinnat Loimaalla ~ ~ a rnramäja Jaana Koota Kaupunginjohtaja Tekninen Johtaja Liitteet: Liite 1 Urakkaohjelma Liite 2 Tehtävä kortti Liite 3 Tarjouslomake Liite 4 Turvallisuusasiakirja Liitteet 5: 5.1 Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta sekä kiinteistöluettelo alueurakka Kiinteistöluettelo alueurakka Urakka-aluekartta Kiinteistöluettelo alueurakka 7 5

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

29200 HARJAVALTA 20.9.2013

29200 HARJAVALTA 20.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys 29200 HARJAVALTA 20.9.2013 LIIKUNTA-JA UIMAHALLIN AURAUS-JA HIEKOITUS TALVIKAUDEKSI 2013 2014 1. Yleistiedot 2. Koneluokat 3. Tarjous

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden liikenne-

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

HELAALAN SILLAN KORJAUS

HELAALAN SILLAN KORJAUS VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 11.2.2014. HELAALAN SILLAN KORJAUS 1. Tarjouspyynnön kohde Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne "Helaalan

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA 2013 2017. TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA 2013 2017. TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Ta rjou spyyntö PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072: WWW.TUUSUIAFI POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA TARJOUSPYYNTö KA 2013 2017 2B KELLOKOSKI

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot