Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys"

Transkriptio

1

2

3 Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva: Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007, 42 s. + liitteet 54 s. ISSN , TIEH v Asiasanat: asiakaspalvelu, verkkopalvelut, sähköinen asiointi, internet, julkiset palvelut, esisuunnitelmat Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinto kehittää jatkuvasti toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Tässä raportissa kuvataan, kuinka internet auttaa Tiehallintoa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Raportti kuvaa tavoitetilan vuodelle 2010 ja vaiheet tavoitetilan toteuttamiseksi. Tavoitetila on määritelty tunnistamalla Tiehallinnon asiakkaat ja määrittämällä heidän tarpeensa. Niiden tyydyttämiseksi on ideoitu internetin mahdollistamia sähköisiä palvelukeinoja. Keinot kattavat informaatio- ja asiointipalvelut. Tavoitetilassa vuonna 2010 Tiehallinnon internet-asiakaspalvelu on ryhmitelty kohderyhmäkohtaisiin palveluosioihin, joissa kussakin tarjotaan kohderyhmän tarpeisiin soveltuvia sähköisiä palveluita käyttökonteksteihin soveltuvilla tavoilla. Merkittävimmiksi katsottuja palveluosioita ovat: kansalaisen tiepalvelu kaikille tienkäyttäjille suunnittelijapalvelu ammattimaisille liikenteen ja tiestön suunnittelijoille sekä niihin linkittyvien palveluiden ja infrastruktuurin haltijoille erikoiskuljetuspalvelu erikoiskuljetusyrityksille esimerkkinä asiointipalvelusta jolla on pieni käyttäjämäärä mutta suuri käyttömäärä yksityistiepalvelu yksityisteiden hoidosta vastaaville kansalaisille esimerkkinä asiointipalvelusta, jolla on suuri käyttäjäpotentiaali mutta palvelua toistuvasti käyttävien määrä vähäinen Keskeisenä muutoksena nykytilaan tavoitetilan palvelussa valituille asiakkaille tarjotaan verkkopalvelussa olevan informaation lisäksi mahdollisuus asioida sähköisesti Tiehallinnon kanssa. Verkkopalvelun kehittämisen ja hallittavuuden tehostamiseksi on tunnistettu joukko yhteiskäyttöisiä verkkopalvelukomponentteja, joita voidaan käyttää useammassa palveluosiossa. Nämä komponentit tarjoavat myös hallitun tavan linkittää verkkopalvelu Tiehallinnon taustajärjestelmiin. Tavoitetilan mukainen ratkaisu mahdollistaa seuraavat hyödyt: parannetaan asiakkaan kokemaa palvelua hyvän itsepalvelun avulla luodaan mahdollisuuksia tehostaa Tiehallinnon toimintaa, kun asiakas tekee osan asioista itse ja tiedot saadaan heti oikein sähköisessä muodossa parannetaan palveluiden saatavuutta valtakunnallisen ja 24/7 palvelukanavan avulla Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää, että verkkopalvelua, asiakaspalvelun toimintamalleja ja taustatietojärjestelmiä kehitetään yhdessä, sillä kuvattu tavoitetila luo mahdollisuuksia toimintamallien uudistamiseen, muttei itsestään saa niitä aikaan

6

7 ESIPUHE Internet asiakaspalvelu on osa Tiehallinnon asiakaspalveluprosessia, johon kuuluu Tiehallinnon sidosryhmien ja asiakkaiden palveleminen: yhteys-, viranomais- ja tietopalvelujen tuottaminen. Projektissa on määritelty Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun tavoitetila vuodelle 2010 sekä suunniteltu toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Työn perustana ovat olleet Tiehallinnon johtoryhmän tekemät asiakaspalvelua koskevat linjaukset, palvelujen nykytilan analysointi sekä asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. Työssä on otettu huomioon valtionhallinnon informaatioteknologiastrategia, sähköisen asioinnin strategia sekä odotettavissa oleva tietoyhteiskuntakehitys. Esiselvitysprojektin lähtökohdaksi on määritelty, että tavoitetilassa asiakaspalveluissa on siirrytty yksi- ja osin kaksisuuntaisesta viestinnästä kehittyneisiin asiakaspalveluihin. Tavoitetilassa asiakkaalla on käytössään tietomassoista yhdistetty laaja havainnollinen, monikanavainen ja reaaliaikainen tietotarjonta, joka on helposti käytettävissä vakioitujen tietopalvelujen avulla. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada asiansa vireille ajasta ja paikasta riippumatta itsepalveluna. Projektityöskentelyyn on osallistunut projektiryhmä, johon kuuluivat: Hanna Ackley, Keskushallinto Sirkka Lahtinen, Hämeen tiepiiri Petteri Portaankorva, Kaakkois-Suomen tiepiiri, puheenjohtaja Mika Vahala, Keskushallinto Suvi Vainio, Uudenmaan tiepiiri Selvityksen on laatinut Satama Interactive Oyj, josta työhön osallistuivat Vesa Ilmarinen ja Matti Blomqvist. Helsinki, maaliskuu 2007 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 9 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 10 2 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Sisäiset lähtökohdat Ulkoiset lähtökohdat Tiehallinnon palvelun vertailu muihin verkkopalveluihin SWOT-analyysi kehittämisen lähtökohdista Yhteenveto kehittämisen lähtökohdista 19 3 INTERNET-ASIAKASPALVELUN TAVOITETILA Internet-asiakaspalvelun tavoitteet Tavoitetilan yleiskuvaus Palvelun osioiden kuvaukset Ratkaisun hyödyt Monikanavaisuus 32 4 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Lyhyen aikavälin kehittämiskohteet Palveluosioiden priorisointi Kehittämissuunnitelma Projektiluettelo Verkkopalvelukomponentit Kuinka saada asiakkaat käyttämään Internetasiakaspalvelua Muutokset nykytilaan Muutoksenhallinta 41 5 LIITTEET 44

10 10 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys TAUSTA JA TAVOITTEET 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Tässä työssä on tarkoituksellisesti lähdetty liikkeelle Tiehallinnon asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeista. Tällä lähestymistavalla palvelu kyetään suunnittelemaan asiakaslähtöisesti. Siksi tässä työssä kuvattuun tavoitetilaan on päädytty seuraavien vaiheiden kautta: Tunnista Tiehallinnon asiakaspalvelujen kohde- ja käyttäjäryhmät. Määrittele eri käyttäjäryhmien tarpeet, odotukset, motivaatiot ja käyttötilanteet. Suunnittele palvelut siten, että eri käyttäjäryhmien tarpeet ja vaatimukset toteutuvat Tiehallinnon sisäiset tavoitteet huomioiden. Työn taustalla on vahvasti valtion tietoyhteiskuntastrategia. Siinä on määritelty seuraavankaltainen visio: Vuonna 2010 sekä valtion laitokset että kunnat ovat vieneet asiointipalvelunsa yleisesti verkkoon. Sähköisen asioinnin kehittämisellä on saatu aikaan lisätuottavuutta sekä asiakasvaikuttavuutta. Tämä raportti on rakennettu niin, että projektin esittelyn jälkeen kuvataan sisäiset ja ulkoiset lähtökohdat ja vaatimukset Tiehallinnon internetasiakaspalvelun kehittämiselle. Siihen kuuluvat niin Tiehallinnon asiakaspalveluprosessin kehittäminen kuin yleinen valtion tietoyhteiskuntakehitys, mutta aivan erityisesti Tiehallinnon asiakkaiden ja heidän tarpeidensa määrittely. Lisäksi benchmark-vertailun avulla on haettu sopivia palveluideoita. Tältä pohjalta on muodostettu tavoitetila vuodelle Tavoitetilasta kuvataan palvelun yleinen lähestymistapa, listataan palvelun pääosiot ja kuvataan lyhyesti kunkin osiot tärkeimmät palveluelementit. Tämän jälkeen on pohdittu sitä, kuinka asiakkaita saadaan ohjattua käyttämään sähköisiä palveluita. Lopuksi on esitetty päätasolla suunnitelma siitä, kuinka tavoitetilaan päästään vuosien aikana. Projektin tavoitteena on Arvioida Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun nykytila ja tunnistaa kehittämiskohteet Määritellä Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun tavoitetila 2010 Laatia kehittämissuunnitelma, jota noudattamalla tavoitetilaan päästään Kansalaisvaikuttaminen huomioidaan projektissa Nykytilan analysoinnissa ja tavoitetilan määrittelyssä keskitytään Tiehallinnon internet-asiakaspalvelujen informaatiosisältöön, palveluihin sekä informaation ja palvelujen tuottamiseen liittyviin toimintamalleihin. Tietojärjestelmien ja IT-infrastruktuurin nyky- ja tavoitetila rajataan esiselvityksen ulkopuolelle. Myös sähköinen hankintamenettely (eurakka) ja ajantasaisen liikennetiedottamisen internet-palvelu (www.tiehallinto.fi/alk) on rajattu esiselvityksen ulkopuolelle.

11 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 11 TAUSTA JA TAVOITTEET Projektin vaiheet ja toteutus on kuvattu alla olevassa kuvassa: Kuva 1. Internet-asiakaspalvelun esiselvitysprojektin vaiheet

12 12 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys PROJEKTIN TAVOITTEET JA ESITTELY 2 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun kehittämiselle on tunnistettavissa sekä Tiehallinnon sisäisiä, että ulkoisia lähtökohtia. Tiehallinnon osalta projekti liittyy meneillään olevaan kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluprosessin kehittämiseen, jossa internet-palvelu on yksi keskeisistä asiakaspalvelukanavista. Ulkoisista tekijöistä voidaan nostaa esille esimerkiksi valtion vahva pyrkimys sähköisten palveluiden hyödyntämiseen. Myös Tiehallinnon asiakkaat niin kansalaiset kuin yritysten ja organisaatioidenkin jäsenet odottavat yhä useammin saavansa sähköisiä palveluita. Seuraavassa on tiivistetty keskeiset sisäiset ja ulkoiset lähtökohdat sekä määritetty benchmarkingin avulla internet-palveluiden tilaa. Lähtökohdat on tiivistetty SWOT-analyysiin. 2.1 Sisäiset lähtökohdat Tiehallinnon asiakaspalvelut-prosessin kehittäminen Internet asiakaspalvelun kehittäminen liittyy ensisijaisesti asiakaspalvelutprosessiin, joka kattaa yhteys-, viranomais- ja tietopalvelujen tuottamisen Tiehallinnon asiakkaille. Tiehallinto on julkaissut v Asiakaspalvelun tavoitetila, palvelujen tuottaminen suunnitelman sekä v Asiakaspalvelujen kehittämisohjelma suunnitelman. Tiehallinnon asiakaspalvelun tavoitteita on linjattu seuraavasti: Asiakaspalvelujen operatiivinen toiminta keskitetään yhteen tai useampaan tiepiiriin. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Tiehallintoon kirjeitse, puhelimitse, faxilla, sähköpostin tai internetin avulla. Asiakaspalvelussa panostetaan erityisesti sähköiseen asiointiin ja - itsepalveluun. Tiehallinnon verkkopalvelun nykytila Tiehallinnon nykyinen Internet-palvelu (3/2007) on pitkäaikaisen evoluution tulos. Verkkopalvelu kuvaa Tiehallinnon tarjoamia palveluja toimintokeskeisesti. Palvelun pääpaino on tietopalvelussa, viestinnässä ja tiedotteissa. Sivusto koostuu pääasiassa tekstikokonaisuuksista (poislukien liikennetiedotusosio). Sivuston perustarkoitus - viestintä ja tiedotus ei toteudu koska sivuston rakenteen rämettyminen vie käyttäjien tarvitsemat sisältöosiot useaan eri paikkaan. Tämä johtaa siihen, että käyttäjät joutuvat hakemaan dokumentteja ja artikkeleita eri puolilta verkkopalvelua. Tiehallinnon verkkopalvelun tuottaman palvelun sisältö nykytilassa voidaan tiivistää seuraavasti: Staattinen sisältö: nykyinen palvelu on pääosin staattista tekstiä ja kuvia. Dynaaminen sisältö: taustajärjestelmistä haettavaa, muuttuvaa informaatiota ei juuri ole liikennetiedotusosion lisäksi. Asiointipalvelut: varsinaisia asiointipalveluita ei ole, mutta joidenkin lomakkeiden sähköinen lataaminen on mahdollista.

13 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 13 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE 2.2 Ulkoiset lähtökohdat Internet-asiakaspalvelun asiakkaat Tässä projektissa on lähestytty asiakkaiden Internet-asiakaspalvelun tarpeita asiakkaiden omista lähtökohdista päin ei Tiehallinnon palveluista käsin. Sen takia asiakasryhmittäin on pyritty ymmärtämään asiakkaan konteksti, tarve, toiminnan rytmi jne. ja tästä lähtökohdasta käsin ideoimaan mahdollisia Internet-palveluita. Tiehallinnon Internet-asiakaspalvelun asiakkaita ovat lähtökohtaisesti kaikki Tiehallinnon sidosryhmät, eli mitään sidosryhmiä ei ole tarvetta rajata pois. Asiakkaat on jäsennetty tässä projektissa seuraavan kuvan mukaisella tavalla: Kuva 2. Tiehallinnon asiakkaita internet-asiakaspalvelun kannalta Tiehallinnolla on tarpeiltaan ja käyttäytymiseltään hyvin erilaisia asiakasryhmiä. On ammattilaisia ja toisaalta yksittäisiä kansalaisia ja tienkäyttäjiä. On satunnaisia palvelun tarvitsijoita ja jatkuvaa palvelua tarvitsevia. Osa toimii hyvin syvällisesti Tiehallinnon kanssa yhteistyössä, kun toisilla on etäisempi asiointisuhde. Toiminnallisesti tarpeissa on suuria yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi useille asiakkaille on tärkeää pystyä helposti seuraamaan tiehankkeiden päätöksenteon, suunnittelun ja toteutuksen edistymistä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että erityyppiset kohderyhmät kannattaa huomioida palvelun suunnittelussa, vaikka yksittäiset palvelut eri kohderyhmille olisivatkin osin samoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palveluosioita kannattaa rakentaa mahdollisimman pitkälle asiakasryhmäkohtaisiksi. Yksityiskohtaisesti kunkin asiakasryhmän tarpeet ja ideat mahdollisista internet-palveluista on kuvattu Liitteessä 2. Kuvaus on tehty asiakastutkimuksen ja projektiryhmän sisäisen työn perusteella.

14 14 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE ASIAKASRYHMÄ KÄYTÖN LUONNE TYYPILLISIMMÄT TARPEET Kansalaiset Ei-ammattimainen Yleistä tiestöön ja liikenteeseen liittyvää tietoa. Palautteen anto. Mahdollisuus seurata itseä kiinnostavia tiehankkeita. Asiointipalvelut esim. vahingonkorvausasioihin ja aloite-, lupa- ja avustusasioihin liittyen. Kansainväliset tahot Ammattimainen Pääsy (ei-suomenkieliseen) informaatioon. Elinkeinoelämä Ammattimainen Tiestön ja liikenteen kehityksen seuranta. Asiointipalvelut esim. erikoiskuljetuslupiin liittyen. Suunnittelijoilla syvällisen informaation tarve Tiehallinnon tietokannoista. Julkinen sektori Ammattimainen Suunnittelijoilla syvällisen informaation tarve Tiehallinnon tietokannoista. Yhteiskunnan perustoimintoja turvaavat Ammattimainen Viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvien sopimusten ja niiden toteutumiseen liittyvän informaation hallinta. Media ja tutkimuslaitokset Taulukko 1. Asiakasryhmien tyypillisiä tarpeita. Ammattimainen Pääsy Tiehallinnon hallinnoimaan informaatioon. Internetin käyttö suomalaisessa yhteiskunnassa Laajemmin Tiehallinnon asiakaskunnan odotuksia internet-palveluita kohtaan voidaan ymmärtää tarkastelemalla yleisiä internetin käyttö tietoja. Internetin käyttö on yleistynyt kiihtyvällä vauhdilla viimeisten vuosien aikana. Keskeisenä vauhdittavana tekijänä on ollut laajakaistayhteyksien yleistyminen, joita Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan on jo yli 1,4 miljoonaa. Tilastokeskuksen raportin "Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006" mukaan internetiä käytti keväällä 2006 yli kolme miljoonaa vuotiasta. Internetiä ei käyttänyt lainkaan 23 prosenttia suomalaisista. Suomalaiset asioivat viranomaisten kanssa jo jonkin verran verkkopalveluita käyttämällä. Samaisen tutkimuksen mukaan joka neljäs internetin käyttäjä oli joskus hoitanut henkilökohtaisia asioitaan viranomaisten kanssa verkon kautta. Asiointilomakkeita oli alkuvuonna internetissä täyttänyt ja lähettänyt viranomaisille joka viides internetin käyttäjä. Suomalaisen verkkoasioinnin veturi on pankkiasiointi, sillä neljä viidestä internetin käyttäjästä asioi verkkopankissa. Internetin käyttö eroaa ikäryhmittäin, mutta ero on tasoittunut. Taloustutkimuksen Web&Mobile tracking 2006 tutkimuksen mukaan esimerkiksi 94% ikäryhmässä vuotiaat käyttää internetiä viikoittain. Ikärymässä vuotta vastaava luku on 81 % ja ikäryhmässä vuotta 55 %. Yhä enemmän verkon käyttäjät myös tuottavat verkkoon sisältöä. Saman tutkimuksen mukaan 42 % internetin käyttäjistä seurasi keskustelupalstoja ja 23

15 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 15 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE % kirjoitti niille. Suuri osa suomalaisista voidaan siis jo tavoittaa internetin kautta. Valtion tietoyhteiskunnalliset linjaukset Asiakkaiden tarpeiden lisäksi toinen keskeinen vaikuttava tekijä on valtion ohjaus Tiehallinnon suuntaan. Internet-asiakaspalveluiden kehittämisen kannalta vaatimukset konkretisoituvat valtion tietoyhteiskuntastrategiassa ja sähköisen asioinnin strategiassa. Valtion tietoyhteiskuntastrategiassa (Kansallinen Tietoyhteiskuntastrategia , VM:n julkaisuja) linjataan, että julkisen sektorin sähköisten palveluiden päätavoitteita ovat: Asiakaskeskeisyyden lisääminen Kustannustehokkuuden lisääminen Uusien laadukkaiden palveluiden syntymisen tukeminen Kansallisen sähköisen asioinnin arkkitehtuurin rakentaminen Yhteistyön lisääminen, strategian seuranta ja tiedotus Valtion tietoyhteiskuntastrategiassa painotetaan valtionhallinnon verkkopalveluiden asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä: "Verkkopalvelujen laatukriteerien mukaan käyttäjäkeskeisyyden arviointialueita verkkopalveluissa ovat mm. käyttäjäryhmien, käyttäjien tarpeiden ja käyttötilanteiden ottaminen huomioon rakentamisessa ja palvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden arviointi ja varmistaminen. 2.3 Tiehallinnon palvelun vertailu muihin verkkopalveluihin Benchmark-vertailun ensisijaisena tavoitteena oli saada käsitys siitä missä kehitysvaiheessa Tiehallinnon kanssa verrannaiset pohjoismaiset organisaatiot, suomalaiset julkisen palvelusektorin verkkopalvelut sekä toisaalta yksityisen sektorin palvelutuotantoa harjoittavat yritykset ovat verkkopalveluiden kehittämisessä vuoden 2007 alussa. Verkkopalveluita ei pyritty vertailemaan keskenään tai suhteessa Tiehallintoon, vaan suhteessa yleiseen verkkopalveluiden kehityspolkuun, jota on havainnollistettu oheisessa kuvassa.

16 16 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Kuva 3. Verkkopalveluiden yleinen kehityspolku Yhteenvetona voidaan todeta, että Tiehallinnon verkkopalvelu on samalla tasolla pohjoismaisten tiehallinto-organisaatioiden verkkopalveluiden kanssa, mutta mikään niistä ei ole erityisen kehittynyt suhteessa yleiseen verkkopalveluiden kehityspolkuun. Pohjoismaisten tiehallinto-organisaatioiden palvelut ovat verkkopalveluiden kehittämisuralla viestintä- ja kommunikaatiovaiheessa. Viestintävertailussa Tiehallinnon verkkopalvelu pärjää hyvin laajan informaatiosisältönsä ansiosta. Asiakaspalvelutoimintojen osalta Ruotsin Vägverket on vähän kehittyneempi muita palveluita. Tämä ilmenee sivuston erityistoiminnoissa, joissa on ajateltu marginaalikäyttäjiä kuten kuulo- ja näkövammaisia. Sivusto sisältää myös monia eri kielivaihtoehtoja. Sivuston usein kysytyt kysymykset ovat myös selkeästi esillä interaktiivisessa kysymys-vastaus-palvelussa. Itsepalvelutoiminnot eivät tässä verrokkiryhmässä ole kehittyneitä. Vägverket tarjoaa sivustollaan joitakin sähköisiä lomakkeita, jotka Suomessa kuuluvat kuitenkin lähinnä Autorekisterikeskuksen toimialaan. Suomessa parhaiden julkishallinnon verkkopalveluiden itsepalvelutoiminnot ovat selvästi Tiehallintoa kehittyneempiä. Tämä näkyy palveluiden fokuksessa, joka on siirtynyt viestinnästä sähköisten itsepalveluiden tarjoamiseen. Sähköisten itsepalveluiden osalta KELA ja Verohallinto ovat tässä suhteessa johtavassa asemassa. KELA:n verkkopalvelussa palvelut on jaettu asiakaslähtöisesti jo etusivulla asiakasryhmittäin. Näin asiakkaan on helppo löytää hänelle suunnatut palvelut. KELA:n verkkopalvelu sisältää monia sähköisiä asiointipalveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja yhteisöille. Palvelu varmistaa käyttäjän henkilöllisyyden käyttämällä pankkien tunnistautumispalvelua. Verohallinto on myös panostanut voimakkaasti sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen. Näkyvin esimerkki yksityishenkilölle on muutosverokortin tilaaminen sähköisesti verkkopalvelusta. Toinen esimerkki on pientyönantajalle tarkoitettu varsin kattava Tarkastelussa vahvistuu käsitys, että julkishallinnon sähköisten itsepalveluiden kehittämisessä tunnistautuminen on keskeinen toiminto. Pankkien tarjoama Tu-

17 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 17 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE pas-tunnistautumispalvelu on muodostumassa standardiksi sirullisen henkilökortin sijaan. Yleisen verkkopalveluiden kehityspolun mukaiset interaktiiviset- ja yhteisölliset palvelut puuttuvat julkishallinnon internet-palveluista joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että julkishallinnon tavoitteena ei yleisesti ottaen ole kehittää verkkopalveluita itsepalvelutoimintoja pidemmälle. Joitakin pilottiluonteisia kokeiluita on olemassa kuten oikeusministeriön otakantaa.fi, jossa kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon eri vaiheissa. Benchmark-vertailu on kokonaisuudessaan esitetty Liitteessä SWOT-analyysi kehittämisen lähtökohdista Yhteenveto Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun kehittämisen lähtökohdista voidaan esittää SWOT-analyysin kautta. Tiehallinnon nykyinen verkkopalvelu ei tue asiakaslähtöistä toimintamallia eikä kannusta asiakkaiden itsepalveluun. Toisaalta yhteiskunta on nopeasti muuttunut niin, että internetpalveluiden käyttö on yleistä laajakaistayhteyksien vauhdittamana. Tiehallinto on parhaillaan uudistamassa asiakaspalveluprosessiaan ja nyt on hyvä mahdollisuus uudistaa sähköinen palvelukanava aiempaa merkittävämpään rooliin samassa yhteydessä. Vahvuudet ALUE Meneillään oleva asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittäminen mahdollistaa toimintamallien muutoksen ja hyötyjen realisoinnin Nykyisen verkkopalvelun kävijämäärä on melko suuri Myönteinen suhtautuminen ja innostus verkkopalveluiden kehittämiseen. Tähän on tarve myös muissa Tiehallinnon prosesseissa KUVAUS Asiakaspalveluiden 2010 tavoitetilassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti mm. asiakassegmentointia, palveluiden tuotteistamista, toimintamalleja ja prosesseja Nykyinen verkkopalvelu on valmiiksi tunnettu ja paljon käytössä. Varsinkin ajantasainen liikennetiedottaminen houkuttaa kävijöitä. Kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti Tiehallinnon sisällä. Valtio ohjaa ja kannustaa eri hallinnon aloja verkkopalveluiden hyödyntämiseen Taulukko 2. SWOT-vahvuudet Valtiovalta tukee erityisesti sähköisen asioinnin kehittämistä, mutta myös muiden verkkokäyttäytymisessä tapahtuvien ilmiöiden hyödyntämistä.

18 18 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Heikkoudet ALUE Nykyinen verkkopalvelu on rakenteeltaan sekavahko Sähköinen itsepalvelu on vielä pienessä roolissa Asiakkaita ei aktiivisesti ohjata sähköiseen itsepalveluun KUVAUS Nykyisen verkkopalvelun rakenne on jatkuvien päivitysten tulos Esim. asiointilomakkeita voi tulostaa verkkopalvelusta, mutta varsinaisia asiointipalveluita ei ole Sähköisiä palveluita on tarjolla liikennetiedotuksen osalta, mutta asiakkaita ei erityisesti ohjata tai motivoida niiden käyttöön Nykyinen palvelu ei vastaa tulevia asiakaspalvelun toimintamalleja Taustajärjestelmät eivät valmiita avattaviksi verkkopalvelun kautta asiakkaille Taulukko 3. SWOT - heikkoudet Tulevat toimintamallit kehittämisen kohteena Taustajärjestelmissä olevat tiedot eivät välttämättä ole riittävän laadukkaita Mahdollisuudet ALUE Kansalaisten valmius ja halukkuus hyödyntää sähköisiä palveluita on suuri Kansalaiset luottavat sähköisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimijoihin Tiehallinnon asiakkaat odottavat kehittyneempiä ja monipuolisempia informaatio- ja asiointipalveluita Asiakkaat ovat yhä tottuneempia sähköiseen asiointiin Taulukko 4. SWOT mahdollisuudet KUVAUS Esim. 56 % kotitalouksista laajakaistaliittymän piirissä, yrityksistä 88% v Esim. verkkopankkia käyttää 63 % suomalaisista v Projektissa tehdyssä haastatteluissa asiakkaat esittivät ideoita esim. erikoiskuljetuslupien sähköisestä käsittelystä, konsulttien pääsystä Tiehallinnon tietokantoihin projektien yhteydessä jne. Kts. Liite 2. Osa julkishallinnon organisaatioista kuten verohallinto ja KELA tarjoavat kehittyneitä verkkopalveluita. Yksityissektorin yritykset, kuten pankit, vakuutus- ja matkailuyritykset, tarjoavat runsaasti erilaisia asiointipalveluita verkossa.

19 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 19 LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Uhat ALUE Kyvyttömyys uudistaa rakenteita ja toimintamalleja* Julkishallinnon organisaatiot eivät välttämättä ole tottuneet tuottamaan sähköistä kanavaa hyödyntäviä innovaatioita* Uusia verkkopalveluita tarjotaan, mutta niiden käyttö kasvaa hitaasti KUVAUS Sähköisen kanavan hyödyt realisoidaan usein muuta toimintaa kehittämällä esim. kohdistamalla resursseja uudelleen Internetiin liittyvät mahdollisuudet tai ilmiöt nähdään liian radikaaleina julkishallinnon organisaatioiden hyödynnettäviksi. Sähköisten palvelukanavien käyttö edellyttää, että myös asiakkaat oppivat uusia toimintamalleja Sähköisen toimintamallin kehittäminen vaatii osaamista ja resursseja joita Tiehallinnossa ei välttämättä nyt ole. Päällekkäisyys hidastaa kehitystä Muutos luo uusia toimintamalleja, jotka vaativat uutta osaamista ja riittäviä resursseja Päällekkäiset hankkeet (ts. hankkeiden keskinäiset riippuvuudet) Tiehallinnossa tai muualla valtionhallinnossa hidastavat etenemistä Kehittämishankkeet jäävät kesken Kehittämishankkeita aloitetaan, mutta niiden edellyttämien kehittämistoimenpiteiden loppuunsaattaminen kestää pitkään. * mainittu riskinä myös valtion tietoyhteiskuntastrategiassa Taulukko 5. SWOT - uhat 2.5 Yhteenveto kehittämisen lähtökohdista Tiehallinnon Internet-asiakaspalvelun kehittämiselle on useita syitä. Asiakkaat odottavat yhä enemmän sähköisiä palveluita, koska kokevat niiden käytön helpommaksi. Toisaalta sähköinen palvelu mahdollistaa Tiehallinnon toiminnan tehostamista ja resurssien tarkoituksenmukaisempaa kohdistamista. Asiakkaat esimerkiksi lähestyvät Tiehallintoa sähköisten lomakkeiden avulla, joka mahdollistaa kaikkien vaadittavien tietojen saamisen kerralla. Yleisemmin taustalla on myös tietoyhteiskuntakehitys ja julkishallinnon kehittämistarpeet.

20 20 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA VAATIMUKSET KEHITTÄMISELLE Kuva 4. Tiehallinnon Internet-asiakaspalvelun kehittämisen lähtökohdat

21 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 21 INTERNET-ASIAKASPALVELUN TAVOITETILA INTERNET-ASIAKASPALVELUN TAVOITETILA 2010 Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun tavoitetilassa Tiehallinto tarjoaa asiakkailleen nykyistä parempaa palvelua sähköisten palvelukanavien avulla. Samalla Tiehallinnolla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa. Seuraavassa kappaleessa kuvataan internet-asiakaspalvelun tavoitetilaan liittyvät tavoitteet, tavoitetilan pääidea ja palveluosioiden keskeiset elementit. 3.1 Internet-asiakaspalvelun tavoitteet Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun tavoitetilan on toteutettava kolme keskeistä tavoitetta, jotka liittyvät palvelun laatuun, tehokkuuteen ja saavutettavuuteen. Tavoitteet ovat seuraavat. Parannetaan asiakkaan kokemaa palvelua. Luodaan mahdollisuuksia tehostaa Tiehallinnon toimintaa. Parannetaan palveluiden saatavuutta. Alla on esitetty sähköisen kanavan tarjoamia keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 1. Parannetaan asiakkaan kokemaa palvelua Asiakkaan omaa prosessia helpotetaan verkkopalvelun avulla. Asiakas kokee saavansa hyvää itsepalvelua verkkopalvelussa. Verkkopalvelu tarjoaa asiakkaalle nk. yhden luukun, joka on aina helposti käytettävissä. Nopeutetaan asioiden käsittelyä ja parannetaan käsittelyn laatua. Asiakkaan prosessi ja Tiehallinnon palveluprosessi synkronoidaan verkkopalvelun avulla. Asiakkaalta kerätään palautetta toiminnan kehittämiseksi. Asiakkaalle tarjotaan koulutusta ja opastusta verkkopalvelun avulla. Autetaan asiakasta hahmottamaan, milloin Tiehallinnon palveluita tarvitaan ja kuinka valmistautua palveluiden käyttämiseen. 2. Luodaan mahdollisuuksia tehostaa Tiehallinnon toimintaa Asiakas tekee Tiehallinnon tuottaman palvelun tai sen osan itse. Asiakas seuraa palvelun toteutumista itse. Asiakkaan kysymykseen vastataan automaattisesti. Asiakkaan kysymykseen vastataan ruuhkahuippujen ulkopuolella. Ensikohtaamistietoa hyödynnetään koko käsittelyprosessin ajan. Palveluita tuotetaan haluttujen palvelutasojen mukaisesti eri kohderyhmille (segmentit). Sähköisistä palveluista syntyy tietovarastoa, jota voidaan hyödyntää uudelleen. Sähköinen prosessi tuottaa automaattisesti tietoa prosessien virtaviivaistamiseksi. Varmistetaan asiakkaalta saatavien tietojen oikeellisuus ja riittävyys automaattisesti.

22 22 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys INTERNET-ASIAKASPALVELUN TAVOITETILA Parannetaan palveluiden saatavuutta Asiakaspalvelun tuottamien palveluiden kohdentaminen asiakasryhmittäin. Asiakaspalvelun tuottamien palveluiden selkeyttäminen verkkopalvelussa. Tuotetaan asiakkaiden tarpeiden mukaista tietoa ja palvelua. Palveluiden yhdenmukainen saatavuus maantieteellisesti ja eri tilanteissa (esim. mobiili). Sähköiset muistutuspalvelut asiakkaille. Kohdennetut uutiskirjeet asiakkaille. Tiehallinnon palveluiden tarjoaminen osana muiden organisaatioiden verkkopalveluita esimerkiksi niin, että tiepiirittäiset tiehankkeet ja niihin liittyvät uutiset voidaan esittää kuntien verkkopalveluissa. Hakukonenäkyvyyden parantaminen. 3.2 Tavoitetilan yleiskuvaus Tavoitetilassa Tiehallinnon internet-asiakaspalvelu toteuttaa edellisessä luvussa kuvatut laatu-, tehokkuus- ja saatavuustavoitteet. Tavoitetila perustuu tunnistettujen asiakasryhmien määriteltyjen tarpeiden tyydyttämiseen niin, että myös Tiehallinnon tavoitteet on huomioitu. Tavoitetila on kuvaus verkkopalveluiden kehitystilasta vuonna 2010 ja siinä on huomioitu sekä informaatio- että asiointipalvelut. On syytä huomata, että kuvaus ei sellaisenaan esitä tulevan verkkopalvelun rakennetta tai navigaatiota, vaan verkkopalvelun pääidean ja -elementit. Tiehallinnolla on asiakasryhmiä, joiden tarpeet eroavat paljon toisistaan. Tämän vuoksi internetpalvelua tarjotaan asiakasryhmittäin kohdennettuna. Näin voidaan myös hallita erilaiset palvelutasot. Ylätasolla tarkasteltuna Tiehallinnon Internet-palvelu on vuonna 2010 seuraavan kuvan mukainen. Seuraavissa luvuissa kuvataan tavoitetilaa palveluosioittain. Kuva 5. Tiehallinnon Internet-asiakaspalvelun tavoitetila vuonna 2010

23 Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys 23 INTERNET-ASIAKASPALVELUN TAVOITETILA 2010 Tavoitetilassa tärkein palveluelementti on asiakasryhmittäin rakennettu palveluosio, johon on koottu kunkin asiakasryhmän kannalta tärkeät informaatio- ja asiointipalvelut. Tavoitetilan mukaan palvelussa on ainakin kuusi palveluosiota, jotka palvelevat tarpeiltaan ja palvelukontekstiltaan erilaisia asiakasryhmiä (huom. osioiden nimet ovat ns. työnimiä varsinaiset nimet on määritettävä palvelun yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä). Osioiden määrä ja rakenne täsmentyy jatkossa. Yllämainitut kuusi osiota ovat täsmentyneet Tiehallinnon asiakkaiden haastatteluiden pohjalta. Kansalaisen tiepalvelu kaikille tienkäyttäjille. Suunnittelijapalvelu ammattimaisille liikenteen ja tiestön suunnittelijoille sekä niihin linkittyvien palveluiden ja infrastruktuurin haltijoille. Erikoiskuljetuspalvelu erikoiskuljetusyrityksille esimerkkinä asiointipalvelusta jolla on pieni käyttäjämäärä mutta suuri käyttömäärä. Yksityistiepalvelu yksityisteiden hoidosta vastaaville kansalaisille esimerkkinä asiointipalvelusta, jolla on suuri käyttäjäpotentiaali mutta palvelua toistuvasti käyttävien määrä vähäinen. Viranomaisyhteistyöpalvelu muita viranomaistahoja varten. Informaatiopalvelu ammattimaisille tiedon tarvitsijoille. Tavoitetilassa Tiehallinnon internet-asiakaspalvelun rooli muuttuu merkittävästi. Nykyisin verkkopalvelu koostuu pääasiassa staattisesta tekstisisällöstä. Jatkossa verkkopalvelu muuttuu kaksisuuntaiseksi kanavaksi, jonka kautta asiakkaat voivat saada Tiehallinnon kautta informaatiota tai asioida Tiehallinnon kanssa. Seuraavassa kuvassa on kuvattu näiden kolmen palvelutyypin suhteita eri palveluosioissa: Kuva 6. Palvelun tyyppi eri palveluosioissa Staattinen sisältö tarkoittaa verkkopalvelussa olevaa muuttumatonta tai hitaasti muuttuvaa sisältöä. Dynaaminen sisältö tarkoittaa automaattisesti päivittyvää sisältöä. Asiointipalveluilla tarkoitetaan erityyppisiä sähköisiä palveluita. Osa verkkopalvelun tarjoamista palveluista on kaikille avoimia ja osa eriasteisen tunnistautumisen vaativia. Tiehallinto.fi-verkkopalvelu on porttina eri kohderyhmille suunnattuihin palveluosioihin. Palveluihin voi myös liittyä elementtejä, jotka lähetetään asiakkaalle sähköpostina tai SMS:llä (esim. hälytys-, muistutus- yms. palveluita) tai palvelun elementtejä voi olla sijoitettuna myös Tiehallinnon ulkopuolisiin verkkopalveluihin, jotka ovat palvelun kannalta relevantteja (esim. alueen tiehankkeiden hakupalvelu tarjotaan osaksi

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma - Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiirit ALKUSANAT Tämä raportti on tehty yhteistyössä HTU-piirien kanssa. Haastattelujen ja muiden tutkimusten ensisijaisena kohteena on käytetty Hämeen tiepiiriä. Raportti

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 0/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30..2006

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 24 - Köyliön kunta - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Tike, maa- ja

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy Sähköisen asiointijärjestelmän (e-lupajärjestelmän) kehittäminen sujuvoittamaan ympäristöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä TkT Matias Warsta Enlawin Consulting

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot