Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et."

Transkriptio

1 Salon kaupunki Saapunut / / S i ] a p11å j)qsl: st i ' T U R U N H A L L IN T O - O I K E U D E L L E VAL IT US Arvoisa vastaanottaja, Asia: Kunnallisvalitus Salon jätehuoltolautakunnan päätöksestä Valituksenalainen päätös on liitteenä 1, myöhemmin "päätös". Liitteinä 1 on myös valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelut. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksestä : Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et. Jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain (646/2011) 91 :n määräyksiin. Muutoksenhakua koskeva jätelain erityismääräys: koskevaan päätökseen haetaan vali ttamalla muutosta Turun hallintooikeudelta siten kuin kuntalaissa säädetään. Salon jätehuoltolautakunnasta: Salon jätehuoltolautakunnan toimialue muodostuu Salon ja Pa imion kaupunkien sekä Sauvon ja Kemi önsaa ren kunnis ta. Lautakunnan isäntäkunta on Salon kaupunki. Lautakunnan toimivalta perustuu jätelain 23 :n 2 momentin määräykseen koska kunnat ovat siirtäneet jätehuollon Rouskis Oy:lle.

2 2 Jät ehuolt olautakunnas ta käytet ään myöhemmi n nimeä " lautakunt a". Lautakunnan johtosääntö on lii tteenä 3. Valittajat : Salon jätehuolto Oy ja Salon Hyötykäyttö Oy Satamakatu 31, Salo Myöhemmin "valittajat". Valittajien kotipaikka on lautakunnan toimialueella ja ne ovat alueen suurimmat yksityiset jätehuoltoyhtiöt. Valittajien kaupparekisteriotteet ovat liitteinä 4. Valittajan asiamies ja prosessiosoite: Eero Kokkonen, OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kok k one n O y Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh: sähköposti : laki( eerokokkonen. fi Asiamiehen valtakirjat ovat liitteinä 5. Salon jätehuoltolautakunnan yhteystiedot: Salon jätehuoltolautakunta PL Salo Valitus: Valittaja vaatii kunnioittaen, että Turun hallinto-oikeus; 1. Määrää päätöksen ja sen mukaiset jätehuoltomääräykset pikaisesti täytänt öönpanokielt oon. 2. Tutkittuaan pääasian kumoaa valituksenalaisen päätöksen jätehuoltomääräyksien lainvastaisuuksien johdosta tai 3. toissijaisesti palauttaa jätehuoltomääräykset lautakunnan käsiteltäväksi kokonaan tai lainvastaisten määräysten osalta. 4. Velvoittaa lautakunnan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen.

3 3 Perustelut : Täytäntöönpanokieltovaatimuksen perustelut Jätehuol tomääräykset on määrätty astumaan voimaan Koska määräykset valittajien kannan mukaan ovat merkittäviltä osiltaan lainvastaiset ei päätöksen täytäntöönpanoon voida ryhtyä. "kujetu jäfestelmäpäätöksellä"; täytäntöönpano tarkoittaisi mahdollisesti vallitsevan jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamista ilman asianmukaista kunnallista päätöksentekoa. Kuntien harkintaval taan kuuluu onko niiden alueella voimassa jätelain 36 5:n tai 37 :n mukainen kuljetusjärjestelmä. Lautakunta on päättänyt, että Salon ja Paimion kaupungeissa sekä Sauvon kunnassa on jätelain 37 :n mukainen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Turun hallinto-oikeus on äänestyspäätöksillään 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta kumonnut lautakunnan päätöks et ni iden perusteluiden heikkouden johdosta. Kunnat ovat kuitenkin olleet kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän kannalla. Turun hallinto-oikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asian käsittely on kesken. Korkein hallinto-oikeus saattaa kuitenkin ratkaista valitusasian ennen tämän valitusasian ratkaisemista, jolloin edellä mainittu jätehuoltomääräys saattaa tarkoittaa automaattista kuljetusjärjestelmän vaihtumista kunnissa. Kuljetusjärjestelmää ei kuitenkaan voida päättää jätehuoltomääräyksissä vaan asia tulee käsitellä asianmukaisesti ja uudestaan. Siksi valituksenalainen päätös ja sen mukaiset jätehuoltomäär äykset on määrät tävä täytäntöönpanokiel toon kunnes t ämä valitusasia on ratkaistu ja lainvastainen määräys on kumottu. Tästä ei aiheudu myöskään haittaa koska kunnissa toimii parhaillaan täysin normaalisti ja jätelain 37 :n kriteerit täyttävä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä (sopimusperustainen järjestelmä). Täytäntöönpanon kieltämisestä ei aiheudu muutakaan jätelain tavoitteiden mukaista haittaa koska lautakunnan alueella on voimassa lainvoimaiset ja suhteellisen uudet jätehuoltomääräykset. Voimassa olevat määräykset on Pääasiaperustelut Valittaja esittää pääasiaperusteluinaan seuraavaa:

4 4 1 Päätös ja jätehuoltomäätäpksetovatjätelain 85.n vastaiset Jätelain 8 :n mukaan "Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa on vähennettävä yntyvän jätteen määrää ja jäte uudelleenkäyttöä varten mahdollista, jätteen haluan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energian. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. " Pykälää koskevassa hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa: "Säännöksellä saatettaisiin voimaan jätedirektiivin 4 artiklan mukainen niin sanottu jätehierarkia, joka määrittää jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä (' jätteen ehkäisemistä") ja jätehuoltoa koskevien toimien jätepolitiikassa ja lainsäädännössä. Etusajärjestys ohjaisi lain no " tapahtuvaa norminantoa ja fätesuunnitelmien laatimista sekä muuta lain perusteella tapahtuvaa päätöksentekoa ja ohjausta. Etus~ tulisi myös ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, jossa sen toteutumiseen voidaan vaikuttaa." valtuutussäännöksen perusteella. Näin ollen jätehuoltomääräysten tulee noudattaa jätelain 8 :n määräyksiä. Muussa tapauksessa jätehuoltomääräykset ovat lainvastaiset. Ainakin lautakunnan tulee kyetä osoittamaan, että jät ehuoltomääräykset on laadit tu, otettu huomioon, noudattaen jätelain 8 :n määräyksiä. Valittajan käsityksen mukaan valituksenalaiset määräykset eivät noudata eikä niiden laatimisessa ole huomioitu jätelain 8 :n määräystä. Jätehuoltomääräyksiä ei ole perusteltu lainkaan jätelain 8 :n määräysten vastaavasti määräyksen perusteluosiossa on todettu sama. Perusteluita sille miten jätehuoltomääräykset itsessään toteuttavat tai noudattavat sitovaa jätelain 8 :ää ei esitetä lainkaan. Koska valittajan kannan mukaan valituksenalaiset määräykset tosiasiassa heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella määräykset eivät voi perustua jätelain 8 :ään eikä niiden laatimisessa ole voitu noudattaa jätelain 8 määräyksiä. Seuraavat seikat heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella verrattuna nykytilanteeseen:

5 5 1. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ja 15 :ssä määrätään asumisessa syntyvien ja muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevien kiinteistöjen hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista. jätteistä. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 lakkauttaa yli 10 asuinhuoneistoa käsittävien kiinteistöjen osalta nykyisen mahdollisuuden ns. "energiajakeen"' erilliskeräykseen. Nykyisten määräysten2 10 :n A 4- kohdassa todetaan, että "Kiinteistöllä voi vaihtoehtoisesti olla oma keräysväline energiajätteelle, jolloin keräyskartongin kerääminen omana lajinaan ei ole välttämätöntä" Koska valituksenalaisissa määräyksissä ei ole annettu mahdollisuutta energiajakeen erilliskeräykseen se lakkauttaa voimassaolevan erillis keräys j ärj e s telmän. Vastaavasti valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 15 lakkauttaa kunnan vastuun piiriin kuuluvien muiden kiinteistöjen3 osalta mahdollisuuden energiajakeen erilliskeräykseen, joka on sallittu nykyisten määräysten 10 5:n B 4-kohdassa. Edellä mainitut tosiseikat heikentävät erityisesti muovin kierrätysmahdollisuutta, joka valituksenalaisen määräyksen 14 :n 2 momentin mukaan on laitettava sekajätteen joukkoon, josta se ohjautuu jätteen massapolttoon. Jätteen massapoltto ei ole jätteen kierrätystä vaan kyse on jätteen hyödyntämisestä (energian hyödyntäminen). Kierrätys on kuitenkin etusijajärjestykseltään hyötykäyttöä ensisijaisempi vaihtoehto, joten jätehuoltomääräysten tulee olla kierrätystä tukevia eikä heikentäviä. Edellä mainitun perusteella asukkailla ei ole enää yhtä laajoja mahdollisuuksia jätteiden omatoimiseen lajitteluun ja kierrätykseen. Selvää on, että valituksenalainen määräys johtaisi voimaantulleessaan jätelain 8 :n etusijajärjestyksen heikentymiseen. Jätelain voimaanastumisen jälkeen annettavilla valituksenalaisilla jätehuoltomääräyksillä tulee pyrkiä etusijajärjest yksen kannalt a parempaan j ätehuoltoon, ei huonompaan jätehuoltoon. 1Energiajae ei nimestään huolimatta tarkoita pelkästään energiahyötykäyttöä vaan myös mahdollista soveltuvien jätteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä. 2 Liitteenä 6 on voimassaolevat ja nykyiset jätehuoltomääräykset. 3 Näitä ovat pääasiassa jätelain 32 :n 1 momentin 2-kohdan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä 3 -kohdan valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto - ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte.

6 6 2. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset johtaisivat kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta etusijajärjestykseltään alhaisempaan jätehuoltoon vaikka etusijaltaan parempia vaihtoehtoja on olemassa. Valituksenalaisten määräysten 11 4 tosiasiassa ohjaisi jätteet Rouskis Oy:n järjestämään jätehuoltoon. Rouskis Oy oli ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä si toutunut etusijärjestyksen kannalta huonoon ratkaisuun huolimatta olemassa olevista etusijajärjestystä paremmin toteuttavista jätteen kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksista. Lautakunnan jäsenkunnat ovat siirtäneet kuntien jätehuollon operatiivisen toteutuksen yhteisen Rouskis Oy:n huolehdittavaksi5. Rouskis Oy on tämän tehtävän perusteella kilpailuttanut vuotuisen jät etonni määrän hyödyntämisen osana Lounai sen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankititarengasta6. Liitteenä 7 olevan hankintapäätösesityksen mukaisesti voittanut ratkaisu on pääosin Salon Korvenmäkeen rakennet tava jätteen massapolttol aitos, jossa jäte poltetaan ja lämmitetty vesi toimitetaan Salon kaupungin kaukolämpötarpeisiin. Lautakunnan alueella syntyy sekalaista yhdyskuntajätteitä vuodessa noin' tonnia eli Rouskis Oy:n kilpailutus koskee lähes kaikkea asukkaiden tuottamaa yhdyskuntajätettä. Etusijajärjestyksen ja jätepolitiikan toteutumisen kannalta kyse on merkittävästä toiminnasta. Kilpailun voittaneessa massapolttoratkaisussa ei esitettyjen kantojen mukaan kyetä hyödyntämään kaikkea poltossa syntyvää energiaa. Salon kaupungi n kaukol ämpötarve on pienempi kuin massapolt tolaitoksen tuotos. Kesäkaudella laitosta jouduttaisiin jopa kylmentämään8. Jätelain 8 :ää koskevassa hallituksen esityksen perusteluissa todetaan jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta seuraavaa: "Kolmantena mukaan olisi jätteen kierrätys, jolla tarkoitettaisiin 6.n 1 momentin 14 kohdan mukaista jätteen hyödyntämistä aineena, mukaan lukien kierrätyksen valmisteluun liittyvät toimet. Kuten edellä on todettu, kierräåystä olisi myös eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä ja saattamalla se kiertoon maanparannustarkoituksessa, mutta ei jätteen hyödyntäminen 4 Jätehuoltomääräys 11 kuuluu"kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamiin paikkoihin". 5 Jätehuoltomääräysten perustelutekstissä 11 todetaan "Jätehuoltolautakunnan jäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43 :n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, kuljetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat. 6Liitteenä 7 on hankintarenkaan hankintapäätösesitys , jonka sivulta 2 asia ilmenee. ' Liitteenä 8 olevasta Rouskis Oy vuosikatsauksesta ilmenee, että kyseessä olevaa sekalaista yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2013 asukasta kohden 233 kg. Rouskis Oy:n toiminta-alueen (Salo, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari) väestömäärä on yht eli jätettä syntyy noin tonnia vuodessa. 8Liite 9 Turun Sanomien artikkeli , jossa todetaan lämpötuotoksen hyödyntämisongelma.

7 7 energian eikä jätteen valmistaminen polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. Muu hyödyntäminen, kuten jätteen poltto energiakäyttötarkoituksessa ja jätteen hyödyllinen käyttö maantäytössä, samoin kuin jätteen valmistelu polttoaineeksi tai maantäyttöaineeksi, olisi jätehierarkiassa neljäntenä. Jätteen käyttö kaatopaikalla voitaisiin katsoa hyödyntämiseksi vain, jos tällaisen tai vastaavan materiaalin käyttö on välttämätöntä kaatopaikkarakenteiden teknisen vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi. Viimesainen jätehuoltovaihtoehto olisi jätteen loipukäsittel joka käytännössä t4ahtuisi joko kaatopaikalla tai polttolaitoksessa. " Edellä mainitun perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset tarkoittavat lautakunnan alueen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä siltä osin kuin energia hyödynnet ään kaukolämpöt uotannossa ja jätteen loppukäsittelyä siltä osin kuin jäte poltetaan mutta tästä syntyvää energiaa ei hyödynnetä. Jäte vain poltetaan eli kyse on jätteen hävittämisestä. Liitteenä 7 olevasta hankintapäätösesityksestä ilmenee, että Salon massapolttoratkaisu tehdään vuodeksi, joten lainvastainen tilanne vallitsisi huomattavan pitkän aikaa. Tämä ei voi olla hyväksyttävää. Yleisesti tiedossa on, että nykymarkkinoilla on olemassa jo nyt jätteen kierrätys- ja hyödyntämisratkaisuja ja vuodessa jätehuollon tekninen kehitys on muuttunut täysin. Jätettä ei enää polteta vaan se uusiokäytetään ja kierrätetään. Euroopassa sulkeutuu tämän johdosta jätteen massapolttolaitoksia. EU:n jätepolitiikka johtaa polton alasajoon. Kos ka jätehuoltomääräykset ovat yksiselitteisesti jätelain 8 :n etusijajärjestyksen vastaiset niiden hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 3. Lautakunnalle on esitetty lausuntovaiheessa biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksestä määräämistä9. Kiinteistökohtainen biojätteen keräys, myös alle 5 asuntoa käsittäviltä kiinteistöiltä, olisi tarkoittanut kuntalaisilta kerättävän jätteen laajempaa soveltuvuutta jätteen uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Biojäte sellaisenaan soveltuu kierrätettäväksi kompostointi- tai biokaasulaitoksessa ja jäljelle jäävä yhdyskuntajäte paremmin kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi10. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ei kuitenkaan määrää kiinteistökohtaista biojätteen erilliskeräystä, jolloin merkittävä osa kierrätyskelpoisesta biojätteestä päätyy edellä kohdassa 2 kuvattuun massapolttokäsittelyyn.. 4. Lautakunnalle on kuulemisvaiheessa myös esitetty (liite 10), että sen 9Liite 10 Valittajajien lausunto jätehuoltomääräysluonnoksesta. 10 Biojäte on märkää ja siinä on ruokasuolaa, joka haittaa jätteen uusiokäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Siksi se on syntypaikkalajittelulla tärkeää saada ainakin pääosin pois muusta jätteestä.

8 8 tulee varautua tiedossa olevaan EU:n jätedirektiivin muuttumiseen11 Muutos tarkoittaa, että yhdyskuntajätteen määritelmä kaventuu koskemaan kotitalousjätettä ja sille ehdotetut kierrätystavoitteet (50 % vuoteen 2020 ja 70 % vuoteen 2030) edellyttävät jätehuoltolautakunnalta varautumista tiedossa olevaan ja merkit tävään olosuhdemuutokseen. Jätteen poltto ei ole kierrätystä ja käytännössä lautakunnan alueella ei valituksenalaisilla määräyksillä tulla saavuttamaan tulevia kotitalousjätteen kierrätystavoitteita. Kaikista syntypaikkalajittelua vähentävistä määräyksistä on luovuttava ja päinvastoin määrättävä syntypaikkalajittelun lisäämisestä. Uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaavien jätteiden poltto tulisi kieltää jätehuoltomääräyksissä, ei sallia niiden polttoon toimittamista kuten nyt. vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 2 :n kohdassa määrätään seuraavaa: '25 Määritelmät, näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan Kuljetusjärjestelmäpää tökselä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltjan järjestämän jätteenku jetuksen piiriin. Los päätöstä ei ole, on jätehuoltomäärä sy ten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkulietus. " Täytäntöönpanokieltoa koskevissa perusteluissa on jo esitetty tähän valitusperusteeseen liittyvää tapahtumainkuvausta ja valituksenalaisen määräyksen vaikutuksista lautakunnan alueella. Valituksenalainen määräys on jätelain 37 :n 1 momentin vastainen. Lainkohta kuuluu: " Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenku jetusjärjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön halt ja sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltjan järjestämä jätteenku jetus)" Lainkohta tarkoittaa, että kunta harkitsee haluaako se järjestää alueellaan jätteen kuljetuksen kiinteistönhaltijan vastuuseen perustuvana järjestelmänä. Salossa, Paimiossa ja Sauvossa on voimassa jätelain 37 :n mukainen 11 COM(2014)397 final "Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste" Yhdyskuntajätteen määritelmä (art. 3.1a ja liite VI); Ehdotuksen mukaan yhdyskuntaiätettä olisivat kotitalouksissa syntyvät jätteet sekä niihin ominaisuudeltaan ia koostumukseltaan rinnastettavat kaupassa, toimistoissa ja laitoksissa syntyvät jätteet, joiden keräyksestä huolehtii kunta.

9 9 järjestelmä. Tästä on tehty päätökset mutta niiden käsittely on valitusten johdosta kesken. Lainkohdan edellyt ysten täyttymisen ja kuntien tahdon lisäksi päätökset perustuvat siihen, että kunnissa on perinteisesti hoidettu jätekuljetukset ns. vanhan jätelain ( /1072) 10 :n mukaisesti yksityisiä yrittäjiä käyttäen''. Valituksenalainen määräys tarkoittaisi kuljetusjärjestelmän automaattista muuttumista jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Tällöin kunta ei voisi käyttää sille kuuluvaa ja lainkohdan määräämää vapaata harkintaa. Valituksenalainen määräys viittaa suoraan jätelain 36 :n 1 momentin mukaiseen kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään. Lainkohta kuuluu seuraavasti: "Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenku jetus, jollei 37 tai 41,Q':stä muuta johdu (kunnan järjestämä jätteenku jetus). " Näin ollen kunta voi järjestää jätteenkuljetuksesta vasta jos ei jätelain 37 :stä muuta johdu. Tässä tapauksessa lautakunnan alueella on selkeä Salon, Paimion ja Sauvon kuntien tahtotila, lain kriteerien täyttyessä, kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valitsemisesta ja yksityiseen sopimiseen perustuvan järjestelmän säilyttämisestä. Turun hallinto-oikeuden päätökset13 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta on tehty perusteluiden momentin edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämälle kuljetusjärjestelmälle täyttyisi. Jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätökset niin uudet perustelut ja uudet tarkastelut on tehtävä huolellisemmin, jonka jälkeen voidaan tehdä lainmukainen uusi päätös. Tähän velvoittaa myös jätelain 149 :n 4 momentin määräykset. Edellisen perusteella lautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksien lopullinen kumoutuminenkaan ei oikeuta muuttamaan vallitsevaa yksityiseen sopimiseen perustuvaa kuljetusjärjestelmää eikä ohittamaan kunnille kuuluvaa harkintavaltaa valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä. Näin ollen valituksenalainen määräys on jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymist ä koskeva päätös tul ee kumota. 12 Kunnat ovat tehneet sopimusperustaisista kuljetusjärjestelmistä aikanaan lainvoimaiset päätökset. 13 Kaikista 3 päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto -oikeuteen ja vaadittu Turun hallinto -oikeuden päätöksien kumoamista.

10 10 3. Jätehuoltomääräysten 55 on jätelain 915:n ja 33,Q:n vastainen Valituksenalaisessa jätehuoltomääräysten 5 :ssä määrätään kuntien ns. toissijaisesta jätehuoltovastuusta. Määräys on annettu jätelain 33 :ää mukaillen. Lainkohdan mukaan: "Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 5:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos haltiia tätä muun palvelutajonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu ku jetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysimyksessä on-jatkuvasti ia säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltiian kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. " Valituksenalainen määräys 5 kuuluu seuraavasti: " Kiinteistö tai muu jätteen haltii voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan kunnan jätehuollon jär, jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jätelaitos tekee jätteen halt jan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojär, jestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. " Alleviivatut kohdat osoittavat, että jätelain 33 :n sanamuotoja ja tarkoitusta on muutettu jätehuoltomääräyksissä. Lisäksi lainkohdan tarkoituksen (yritysten ympäristöperusoikeus) edellyttämää keskeistä palvelupuutteen arviointia ja siihen liittyvää menettelytapaa ei edes mainita valituksenalaisessa määräyksessä. Jätelain 91 ei anna lautakunnalle toimivaltaa muuttaa laintasoista erityismääräystä. Jätelain 91 ei myöskään anna lautakunnalle toimivaltaa ylipäätään antaa määräyksiä jätelain 33 :ään liittyen. Jätehuoltomääräysten perusteluosiossa ei myöskään anneta minkäänlaista selitystä sille, miten valituksenalainen määräys 5 johtuisi paikallisista olosuhteista. Jätelain 33 :n säätämisen pääasiallinen tarkoitus on yrityksille perustuslain 20 :n perusteella kuuluvan ympäristöperusoikeuden toteutuminen kun yksityistä palvelutarjontaa poikkeuksellisesti, lähinnä haja-asutusalueilla, ei ole tarjolla. Valituksenalainen määräys on annettu myös taajama-alueita koskien, joissa on riittävästi yksityistä palvelutarjontaa eikä kunnan kilpailuneutraliteettia uhkaaville määräyksille ole minkäänlaista

11 11 perustetta14. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että jätehuoltomääräysten antamisen taustalla olisi lähinnä ympäristö- tai terveyshaitan tai sen vaaran torjuminen. Näin ollen jätelain 33 ja 91 on annettu täysin eri oikeushyvien turvaamiseksi. Yritysten ympäristöperusoikeuden turvaaminen ei kuulu jätehuoltomääräyksiin vaan siitä säädetään lain tasoisesti. Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys on selkeästi jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 4. Jätehuoltomääräyksien usea määräys on jätelain 35 :n 3 mo mentin, 43 :n 1 momentin ja 91 :n sekä perustuslain 2 3 mo mentin, 8 :n ja 124 :n vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräyksien 11 :ssä, ja myöhemmin yksilöidysti useassa muussa kohdassa, määrätään seuraavasti: 'Kynnallisenyhdyskuntajätehuollonpiiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen iätelaitoksen osoittamiin paikkoihin " Määräystä koskevissa lautakunnan perusteluissa todetaan, että: "Jätehuoltolautakunnanjäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43.-n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, ku jetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat". Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys tarkoittaa, että yksityinen osakeyhtiö Rouskis Oy voi itsenäisesti "osoittaa" minne kuntien vastuulle kuuluvat jätteet tulee Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren alueilla toimittaa. Vaikka valituksenalainen määräys on muotoiltu muotoon "osoittaa" tarkoittaa sanamuoto yleisen oikeustajun perusteella yksiselitteisesti, että osakeyhtiö käytännössä määrää mihin paikkoihin kuntalaisten ja jätehuollon toimijoiden jätteet tulee toimittaa. Määräys on jätelain 35 :n 3 momentin vastainen koska ainoastaan kunta voi määrätä jätteen vastanottopaikoista. Lainkohta ei anna 14 Kilpailuneutraliteetti vaarantuu koska jätelain 33 :n tehtäviä hoitaa käytännössä Rouskis Oy, joka kuntaomistuksestaan huolimatta kilpailee myös markkinoilla. Lainkohdan esitöissä on mainittu yhteys myös hankintalain 10 :ään sidosyksikköaseman säilyttämiseen. Edellä mainitun johdosta jätelain 33 :n tulkinnan tulee olla pikemmin suppeaa kuin väljää. Koska valituksenalainen jätehuoltomääräys laajentaa tulkintaa se on syytä poistaa kokonaan määräyksistä.

12 12 mahdollisuutta siihen, että yksityinen osakeyhtiö tässä tapauksessa Rouskis Oy miltään osin määräisi jätteen vastaanottopaikoista. Päättäminen kuuluu yksiselitteisesti jätehuoltoviranomaiselle eli lautakunnalle. Se ei voi myöskään delegoida sille kuuluvaa julkista valtaa miltään osin Rouskis Oy:lle. Määräys on jätelain 43 :n 1 momentin vastainen koska yhtiölle ei voida lainkohdan perusteella siirtää valtaa antaa jätehuoltomääräyksiä. Lainkohtaa koskevissa esitöissä todetaan nimenomaisesti, ettei kunnan palvelutehtäviin liittyvää julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi jätehuoltomaksujen perusteita koskevaa päätöksentekoa, kuljetus järjestelmästä päättämistä tai jätehuoltomääräysten antamista, ei säännöksen nojalla voitaisi siirtää kuntien omistamalle yhtiölle. Kunta päättää toimituspaikoista jätehuoltomääräyksissä tai nimenomaisella päätöksellään, ei Rouskis Oy. Määräys on jät elai n 91 :n vastainen. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että; "Kunnan norminantotehtävää ei perustuslain 124 f:n mukaan voida siirtää muulle kuin viranomaiselle" Näin ollen valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä ei voida miltään osin antaa Rouskis Oy:lle valtaa määrätä jätelain 35 :n 3 momentin mukaisista jätteen vastaanottopaikoista. Määräys on siis myös perustuslain 124 :n vastainen. Määräys on perustuslain 2 :n 3 momentin vastainen koska lainkohdan mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tässä tapauksessa Rouskis Oy:n julkisen vallan käyttö ei perustuisi lakiin ja valituksenalainen määräys on lain vastainen. Valituksenalainen määräys on myös perustuslain 8 :n vastainen koska jätehuoltomääräysten vastainen toiminta on sanktioitu jätelain 147 johtavasta normista on säädetty lain mukaisesti oikein sekä täsmällisesti ja selkeästi. Sanktioitu toiminta tässä tapauksessa, eli jätteen toimittamatta jättäminen Rouskis Oy:n määräämiin (osoittamiin) paikkoihin, ei perustu lakiin, jolloin valituksenalainen määräys on perustuslain 8 :n vastainen. Kuntalaisten tulisi ottaa sanktiouhkaisista normeista selkoa Rouskis Oy:n internetsivuilta, ei jätehuoltomääräyksistä tai muusta kunnan päätöksestä. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset sisältävät useita muita vastaavia lainvastaisia delegointimääräyksiä. Valittajat eivät tarkoituksenmukaisuus syistä toista perusteluita niiden osalta vaan ainoastaan toteavat 11 :n lisäksi muut lainvastaiset määräykset, joihin lainvastainen delegointimääräys sisältyy:

13 momentti "Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään". 9 1 momentti "Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen". 9 :n 3 momentti, otsake sama. 16 :n 3 momentti "Muut er ikseen kerättävät jätteet" 16 :n 5 momentti, otsake sama. 17 S:n 6 momentti "Kompostointi" 21 :n 3 momentti "Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa" 32 :n 5 momentti "Kuljettaminen" 34 :n 1 momentti "Kunnalliset jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat" 34 :n 2 momentti, otsake sama. 36 :n 1 momentti, " Lietteen toimittami nen käsiteltäväksi" Edellä esitetyn perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ovat useilta eri kohdiltaan lain vastaiset ja valituksenalainen päätös on kumottava. Oikeudenkäynt7kuluvaatimuksen perustelut Hallintolainkäyttölain 2 momenttien mukaan: "Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 5:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. " erityisesti Valittajien kannan mukaan olisi kohtuutonta, jos ne joutuisivat pitämään tästä asiasta sille koituvat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Valittajat ovat lautakunnan alueen suurimmat jätehuoltoyhtiöt, joten edellä esitetyt

14 14 jätehuoltomääräysten lainvastaisuudet olisivat olleet erityisen vahingollisia niiden liiketoiminnalle. Erityisesti jätteen kuljetusjärjestelmää koskeva lainvastainen norminanto voisi johtaa erittäin suuriin taloudellisiin vahinkoihin, jopa sellaisiin, että valittajista Salon jätehuolto Oy joutuisi lopettamaan toimintansa kokonaan. Lisäksi jätelain 33 5:n vastainen norminanto, mahdollisesti Rouskis Oy:n hyväksi, kilpailuilla jätehuoltomarkkinoilla uhkaa valittajien elinkeinoa. Erittäin laaja julkisen vallan lainvastainen delegointi yksityiselle yritykselle on viranomaisen virheeseen rinnastettavaa, joten senkin perusteella lautakunnan on vastattava valittajan oikeudenkäyntikuluista. Valittajien kannan mukaan lautakunta on laiminlyönyt sille perustuslain 2 5:n 3 momentissa määrätyn velvollisuuden noudattaa tarkoin lakia jätehuoltomääräyksiä antaessaan. Lautakunnan on tullut tietää, että jätehuoltomääräyksissä on useita valittajien yksilöimiä ja lainvastaisia määräyksiä. Tämäkin puoltaa valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hyväksymistä. Valittajat pyytävät kunnioittaen mahdollisuutta esittää yksilöity oikeudenkäyntikululasku valitusasian edetessä ratkaisuvaiheeseen. Turussa Salon Hyötykäyttö Oy Salon jätehuolto Oy Eero Kokkonen, OTK, Turku 1. Valituksenalainen päätös , jätehuoltomääräykset ja perusteluasiakirja 2. Ote Salon kaupungin ilmoitustaululta, josta ilmenee pöytäkirjan nähtävilläolo 3. Lautakunnan johtosääntö 4. Valittajien kaupparekisteriotteet 5. Asiamiehen valtakirjat 6. Nykyiset ja lainvoimaiset jätehuoltomääräykset 7. Lounaisen suomenyhdyskuntajätteen hankintarenkaan hankintapäätösesiåis

15 15 8. Ote Rouskis Oy:n vuosikertomuksesta Turun Sanomien artikkeli Valittajien lausunto nähtävillä olleesta jätehuoltomääräysluonnoksesta

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Selitys asiassa 3780/3/13

Selitys asiassa 3780/3/13 Haapaveden kaupunki PL 40 86601 Haapavesi Puh: 08-45911 Fax: 08-4951 334 Sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Selitys asiassa 3780/3/13 Korkeimmalle

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan T u r u n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (13) Antopäivä Päätösnumero 10.12.2015 15/0314/1 Diaarinumero 01903/14J5149 lkiy _-... oty Asia Valitus kunnallisasiassa Valittajat Salon Jätehuolto

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 29 08.03.2011 Kunnanhallitus 115 11.04.2011 Tekninen lautakunta 85 13.09.2011 Jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen 2012-2016/uusi jätelaki 604/54.541/2010 Teknltk 29 Joensuun Seudun

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset 14 kuntaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alue Forssa Loimaa Jokioinen Tammela Humppila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa 25.01.2017 Sivu 1 / 1 5585/2016 03.06.02 11 Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Maarit Mäkäläinen,

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

`_ /0573/2. Nro. Viranom ainen ja päätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanvaltuusto

`_ /0573/2. Nro. Viranom ainen ja päätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanvaltuusto POHJOIS-SUOMEN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 (4) `_. Ant opäivä 30.6.2016 Päät ö snumero 20 16/0573/2 Diaarinumero Nro 00701/15/2209 Asia Valitta j a Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle annettuja moitteita

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa. Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia

11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa. Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 11 Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvallan siirto jätelain 81, 82 ja 91 :n mukaisissa asioissa TRE:4134/00.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Nikko Patricia

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot