Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et."

Transkriptio

1 Salon kaupunki Saapunut / / S i ] a p11å j)qsl: st i ' T U R U N H A L L IN T O - O I K E U D E L L E VAL IT US Arvoisa vastaanottaja, Asia: Kunnallisvalitus Salon jätehuoltolautakunnan päätöksestä Valituksenalainen päätös on liitteenä 1, myöhemmin "päätös". Liitteinä 1 on myös valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelut. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksestä : Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et. Jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain (646/2011) 91 :n määräyksiin. Muutoksenhakua koskeva jätelain erityismääräys: koskevaan päätökseen haetaan vali ttamalla muutosta Turun hallintooikeudelta siten kuin kuntalaissa säädetään. Salon jätehuoltolautakunnasta: Salon jätehuoltolautakunnan toimialue muodostuu Salon ja Pa imion kaupunkien sekä Sauvon ja Kemi önsaa ren kunnis ta. Lautakunnan isäntäkunta on Salon kaupunki. Lautakunnan toimivalta perustuu jätelain 23 :n 2 momentin määräykseen koska kunnat ovat siirtäneet jätehuollon Rouskis Oy:lle.

2 2 Jät ehuolt olautakunnas ta käytet ään myöhemmi n nimeä " lautakunt a". Lautakunnan johtosääntö on lii tteenä 3. Valittajat : Salon jätehuolto Oy ja Salon Hyötykäyttö Oy Satamakatu 31, Salo Myöhemmin "valittajat". Valittajien kotipaikka on lautakunnan toimialueella ja ne ovat alueen suurimmat yksityiset jätehuoltoyhtiöt. Valittajien kaupparekisteriotteet ovat liitteinä 4. Valittajan asiamies ja prosessiosoite: Eero Kokkonen, OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kok k one n O y Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh: sähköposti : laki( eerokokkonen. fi Asiamiehen valtakirjat ovat liitteinä 5. Salon jätehuoltolautakunnan yhteystiedot: Salon jätehuoltolautakunta PL Salo Valitus: Valittaja vaatii kunnioittaen, että Turun hallinto-oikeus; 1. Määrää päätöksen ja sen mukaiset jätehuoltomääräykset pikaisesti täytänt öönpanokielt oon. 2. Tutkittuaan pääasian kumoaa valituksenalaisen päätöksen jätehuoltomääräyksien lainvastaisuuksien johdosta tai 3. toissijaisesti palauttaa jätehuoltomääräykset lautakunnan käsiteltäväksi kokonaan tai lainvastaisten määräysten osalta. 4. Velvoittaa lautakunnan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen.

3 3 Perustelut : Täytäntöönpanokieltovaatimuksen perustelut Jätehuol tomääräykset on määrätty astumaan voimaan Koska määräykset valittajien kannan mukaan ovat merkittäviltä osiltaan lainvastaiset ei päätöksen täytäntöönpanoon voida ryhtyä. "kujetu jäfestelmäpäätöksellä"; täytäntöönpano tarkoittaisi mahdollisesti vallitsevan jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamista ilman asianmukaista kunnallista päätöksentekoa. Kuntien harkintaval taan kuuluu onko niiden alueella voimassa jätelain 36 5:n tai 37 :n mukainen kuljetusjärjestelmä. Lautakunta on päättänyt, että Salon ja Paimion kaupungeissa sekä Sauvon kunnassa on jätelain 37 :n mukainen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Turun hallinto-oikeus on äänestyspäätöksillään 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta kumonnut lautakunnan päätöks et ni iden perusteluiden heikkouden johdosta. Kunnat ovat kuitenkin olleet kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän kannalla. Turun hallinto-oikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asian käsittely on kesken. Korkein hallinto-oikeus saattaa kuitenkin ratkaista valitusasian ennen tämän valitusasian ratkaisemista, jolloin edellä mainittu jätehuoltomääräys saattaa tarkoittaa automaattista kuljetusjärjestelmän vaihtumista kunnissa. Kuljetusjärjestelmää ei kuitenkaan voida päättää jätehuoltomääräyksissä vaan asia tulee käsitellä asianmukaisesti ja uudestaan. Siksi valituksenalainen päätös ja sen mukaiset jätehuoltomäär äykset on määrät tävä täytäntöönpanokiel toon kunnes t ämä valitusasia on ratkaistu ja lainvastainen määräys on kumottu. Tästä ei aiheudu myöskään haittaa koska kunnissa toimii parhaillaan täysin normaalisti ja jätelain 37 :n kriteerit täyttävä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä (sopimusperustainen järjestelmä). Täytäntöönpanon kieltämisestä ei aiheudu muutakaan jätelain tavoitteiden mukaista haittaa koska lautakunnan alueella on voimassa lainvoimaiset ja suhteellisen uudet jätehuoltomääräykset. Voimassa olevat määräykset on Pääasiaperustelut Valittaja esittää pääasiaperusteluinaan seuraavaa:

4 4 1 Päätös ja jätehuoltomäätäpksetovatjätelain 85.n vastaiset Jätelain 8 :n mukaan "Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa on vähennettävä yntyvän jätteen määrää ja jäte uudelleenkäyttöä varten mahdollista, jätteen haluan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energian. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. " Pykälää koskevassa hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa: "Säännöksellä saatettaisiin voimaan jätedirektiivin 4 artiklan mukainen niin sanottu jätehierarkia, joka määrittää jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä (' jätteen ehkäisemistä") ja jätehuoltoa koskevien toimien jätepolitiikassa ja lainsäädännössä. Etusajärjestys ohjaisi lain no " tapahtuvaa norminantoa ja fätesuunnitelmien laatimista sekä muuta lain perusteella tapahtuvaa päätöksentekoa ja ohjausta. Etus~ tulisi myös ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, jossa sen toteutumiseen voidaan vaikuttaa." valtuutussäännöksen perusteella. Näin ollen jätehuoltomääräysten tulee noudattaa jätelain 8 :n määräyksiä. Muussa tapauksessa jätehuoltomääräykset ovat lainvastaiset. Ainakin lautakunnan tulee kyetä osoittamaan, että jät ehuoltomääräykset on laadit tu, otettu huomioon, noudattaen jätelain 8 :n määräyksiä. Valittajan käsityksen mukaan valituksenalaiset määräykset eivät noudata eikä niiden laatimisessa ole huomioitu jätelain 8 :n määräystä. Jätehuoltomääräyksiä ei ole perusteltu lainkaan jätelain 8 :n määräysten vastaavasti määräyksen perusteluosiossa on todettu sama. Perusteluita sille miten jätehuoltomääräykset itsessään toteuttavat tai noudattavat sitovaa jätelain 8 :ää ei esitetä lainkaan. Koska valittajan kannan mukaan valituksenalaiset määräykset tosiasiassa heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella määräykset eivät voi perustua jätelain 8 :ään eikä niiden laatimisessa ole voitu noudattaa jätelain 8 määräyksiä. Seuraavat seikat heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella verrattuna nykytilanteeseen:

5 5 1. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ja 15 :ssä määrätään asumisessa syntyvien ja muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevien kiinteistöjen hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista. jätteistä. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 lakkauttaa yli 10 asuinhuoneistoa käsittävien kiinteistöjen osalta nykyisen mahdollisuuden ns. "energiajakeen"' erilliskeräykseen. Nykyisten määräysten2 10 :n A 4- kohdassa todetaan, että "Kiinteistöllä voi vaihtoehtoisesti olla oma keräysväline energiajätteelle, jolloin keräyskartongin kerääminen omana lajinaan ei ole välttämätöntä" Koska valituksenalaisissa määräyksissä ei ole annettu mahdollisuutta energiajakeen erilliskeräykseen se lakkauttaa voimassaolevan erillis keräys j ärj e s telmän. Vastaavasti valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 15 lakkauttaa kunnan vastuun piiriin kuuluvien muiden kiinteistöjen3 osalta mahdollisuuden energiajakeen erilliskeräykseen, joka on sallittu nykyisten määräysten 10 5:n B 4-kohdassa. Edellä mainitut tosiseikat heikentävät erityisesti muovin kierrätysmahdollisuutta, joka valituksenalaisen määräyksen 14 :n 2 momentin mukaan on laitettava sekajätteen joukkoon, josta se ohjautuu jätteen massapolttoon. Jätteen massapoltto ei ole jätteen kierrätystä vaan kyse on jätteen hyödyntämisestä (energian hyödyntäminen). Kierrätys on kuitenkin etusijajärjestykseltään hyötykäyttöä ensisijaisempi vaihtoehto, joten jätehuoltomääräysten tulee olla kierrätystä tukevia eikä heikentäviä. Edellä mainitun perusteella asukkailla ei ole enää yhtä laajoja mahdollisuuksia jätteiden omatoimiseen lajitteluun ja kierrätykseen. Selvää on, että valituksenalainen määräys johtaisi voimaantulleessaan jätelain 8 :n etusijajärjestyksen heikentymiseen. Jätelain voimaanastumisen jälkeen annettavilla valituksenalaisilla jätehuoltomääräyksillä tulee pyrkiä etusijajärjest yksen kannalt a parempaan j ätehuoltoon, ei huonompaan jätehuoltoon. 1Energiajae ei nimestään huolimatta tarkoita pelkästään energiahyötykäyttöä vaan myös mahdollista soveltuvien jätteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä. 2 Liitteenä 6 on voimassaolevat ja nykyiset jätehuoltomääräykset. 3 Näitä ovat pääasiassa jätelain 32 :n 1 momentin 2-kohdan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä 3 -kohdan valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto - ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte.

6 6 2. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset johtaisivat kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta etusijajärjestykseltään alhaisempaan jätehuoltoon vaikka etusijaltaan parempia vaihtoehtoja on olemassa. Valituksenalaisten määräysten 11 4 tosiasiassa ohjaisi jätteet Rouskis Oy:n järjestämään jätehuoltoon. Rouskis Oy oli ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä si toutunut etusijärjestyksen kannalta huonoon ratkaisuun huolimatta olemassa olevista etusijajärjestystä paremmin toteuttavista jätteen kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksista. Lautakunnan jäsenkunnat ovat siirtäneet kuntien jätehuollon operatiivisen toteutuksen yhteisen Rouskis Oy:n huolehdittavaksi5. Rouskis Oy on tämän tehtävän perusteella kilpailuttanut vuotuisen jät etonni määrän hyödyntämisen osana Lounai sen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankititarengasta6. Liitteenä 7 olevan hankintapäätösesityksen mukaisesti voittanut ratkaisu on pääosin Salon Korvenmäkeen rakennet tava jätteen massapolttol aitos, jossa jäte poltetaan ja lämmitetty vesi toimitetaan Salon kaupungin kaukolämpötarpeisiin. Lautakunnan alueella syntyy sekalaista yhdyskuntajätteitä vuodessa noin' tonnia eli Rouskis Oy:n kilpailutus koskee lähes kaikkea asukkaiden tuottamaa yhdyskuntajätettä. Etusijajärjestyksen ja jätepolitiikan toteutumisen kannalta kyse on merkittävästä toiminnasta. Kilpailun voittaneessa massapolttoratkaisussa ei esitettyjen kantojen mukaan kyetä hyödyntämään kaikkea poltossa syntyvää energiaa. Salon kaupungi n kaukol ämpötarve on pienempi kuin massapolt tolaitoksen tuotos. Kesäkaudella laitosta jouduttaisiin jopa kylmentämään8. Jätelain 8 :ää koskevassa hallituksen esityksen perusteluissa todetaan jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta seuraavaa: "Kolmantena mukaan olisi jätteen kierrätys, jolla tarkoitettaisiin 6.n 1 momentin 14 kohdan mukaista jätteen hyödyntämistä aineena, mukaan lukien kierrätyksen valmisteluun liittyvät toimet. Kuten edellä on todettu, kierräåystä olisi myös eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä ja saattamalla se kiertoon maanparannustarkoituksessa, mutta ei jätteen hyödyntäminen 4 Jätehuoltomääräys 11 kuuluu"kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamiin paikkoihin". 5 Jätehuoltomääräysten perustelutekstissä 11 todetaan "Jätehuoltolautakunnan jäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43 :n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, kuljetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat. 6Liitteenä 7 on hankintarenkaan hankintapäätösesitys , jonka sivulta 2 asia ilmenee. ' Liitteenä 8 olevasta Rouskis Oy vuosikatsauksesta ilmenee, että kyseessä olevaa sekalaista yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2013 asukasta kohden 233 kg. Rouskis Oy:n toiminta-alueen (Salo, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari) väestömäärä on yht eli jätettä syntyy noin tonnia vuodessa. 8Liite 9 Turun Sanomien artikkeli , jossa todetaan lämpötuotoksen hyödyntämisongelma.

7 7 energian eikä jätteen valmistaminen polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. Muu hyödyntäminen, kuten jätteen poltto energiakäyttötarkoituksessa ja jätteen hyödyllinen käyttö maantäytössä, samoin kuin jätteen valmistelu polttoaineeksi tai maantäyttöaineeksi, olisi jätehierarkiassa neljäntenä. Jätteen käyttö kaatopaikalla voitaisiin katsoa hyödyntämiseksi vain, jos tällaisen tai vastaavan materiaalin käyttö on välttämätöntä kaatopaikkarakenteiden teknisen vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi. Viimesainen jätehuoltovaihtoehto olisi jätteen loipukäsittel joka käytännössä t4ahtuisi joko kaatopaikalla tai polttolaitoksessa. " Edellä mainitun perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset tarkoittavat lautakunnan alueen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä siltä osin kuin energia hyödynnet ään kaukolämpöt uotannossa ja jätteen loppukäsittelyä siltä osin kuin jäte poltetaan mutta tästä syntyvää energiaa ei hyödynnetä. Jäte vain poltetaan eli kyse on jätteen hävittämisestä. Liitteenä 7 olevasta hankintapäätösesityksestä ilmenee, että Salon massapolttoratkaisu tehdään vuodeksi, joten lainvastainen tilanne vallitsisi huomattavan pitkän aikaa. Tämä ei voi olla hyväksyttävää. Yleisesti tiedossa on, että nykymarkkinoilla on olemassa jo nyt jätteen kierrätys- ja hyödyntämisratkaisuja ja vuodessa jätehuollon tekninen kehitys on muuttunut täysin. Jätettä ei enää polteta vaan se uusiokäytetään ja kierrätetään. Euroopassa sulkeutuu tämän johdosta jätteen massapolttolaitoksia. EU:n jätepolitiikka johtaa polton alasajoon. Kos ka jätehuoltomääräykset ovat yksiselitteisesti jätelain 8 :n etusijajärjestyksen vastaiset niiden hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 3. Lautakunnalle on esitetty lausuntovaiheessa biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksestä määräämistä9. Kiinteistökohtainen biojätteen keräys, myös alle 5 asuntoa käsittäviltä kiinteistöiltä, olisi tarkoittanut kuntalaisilta kerättävän jätteen laajempaa soveltuvuutta jätteen uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Biojäte sellaisenaan soveltuu kierrätettäväksi kompostointi- tai biokaasulaitoksessa ja jäljelle jäävä yhdyskuntajäte paremmin kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi10. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ei kuitenkaan määrää kiinteistökohtaista biojätteen erilliskeräystä, jolloin merkittävä osa kierrätyskelpoisesta biojätteestä päätyy edellä kohdassa 2 kuvattuun massapolttokäsittelyyn.. 4. Lautakunnalle on kuulemisvaiheessa myös esitetty (liite 10), että sen 9Liite 10 Valittajajien lausunto jätehuoltomääräysluonnoksesta. 10 Biojäte on märkää ja siinä on ruokasuolaa, joka haittaa jätteen uusiokäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Siksi se on syntypaikkalajittelulla tärkeää saada ainakin pääosin pois muusta jätteestä.

8 8 tulee varautua tiedossa olevaan EU:n jätedirektiivin muuttumiseen11 Muutos tarkoittaa, että yhdyskuntajätteen määritelmä kaventuu koskemaan kotitalousjätettä ja sille ehdotetut kierrätystavoitteet (50 % vuoteen 2020 ja 70 % vuoteen 2030) edellyttävät jätehuoltolautakunnalta varautumista tiedossa olevaan ja merkit tävään olosuhdemuutokseen. Jätteen poltto ei ole kierrätystä ja käytännössä lautakunnan alueella ei valituksenalaisilla määräyksillä tulla saavuttamaan tulevia kotitalousjätteen kierrätystavoitteita. Kaikista syntypaikkalajittelua vähentävistä määräyksistä on luovuttava ja päinvastoin määrättävä syntypaikkalajittelun lisäämisestä. Uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaavien jätteiden poltto tulisi kieltää jätehuoltomääräyksissä, ei sallia niiden polttoon toimittamista kuten nyt. vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 2 :n kohdassa määrätään seuraavaa: '25 Määritelmät, näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan Kuljetusjärjestelmäpää tökselä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltjan järjestämän jätteenku jetuksen piiriin. Los päätöstä ei ole, on jätehuoltomäärä sy ten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkulietus. " Täytäntöönpanokieltoa koskevissa perusteluissa on jo esitetty tähän valitusperusteeseen liittyvää tapahtumainkuvausta ja valituksenalaisen määräyksen vaikutuksista lautakunnan alueella. Valituksenalainen määräys on jätelain 37 :n 1 momentin vastainen. Lainkohta kuuluu: " Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenku jetusjärjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön halt ja sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltjan järjestämä jätteenku jetus)" Lainkohta tarkoittaa, että kunta harkitsee haluaako se järjestää alueellaan jätteen kuljetuksen kiinteistönhaltijan vastuuseen perustuvana järjestelmänä. Salossa, Paimiossa ja Sauvossa on voimassa jätelain 37 :n mukainen 11 COM(2014)397 final "Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste" Yhdyskuntajätteen määritelmä (art. 3.1a ja liite VI); Ehdotuksen mukaan yhdyskuntaiätettä olisivat kotitalouksissa syntyvät jätteet sekä niihin ominaisuudeltaan ia koostumukseltaan rinnastettavat kaupassa, toimistoissa ja laitoksissa syntyvät jätteet, joiden keräyksestä huolehtii kunta.

9 9 järjestelmä. Tästä on tehty päätökset mutta niiden käsittely on valitusten johdosta kesken. Lainkohdan edellyt ysten täyttymisen ja kuntien tahdon lisäksi päätökset perustuvat siihen, että kunnissa on perinteisesti hoidettu jätekuljetukset ns. vanhan jätelain ( /1072) 10 :n mukaisesti yksityisiä yrittäjiä käyttäen''. Valituksenalainen määräys tarkoittaisi kuljetusjärjestelmän automaattista muuttumista jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Tällöin kunta ei voisi käyttää sille kuuluvaa ja lainkohdan määräämää vapaata harkintaa. Valituksenalainen määräys viittaa suoraan jätelain 36 :n 1 momentin mukaiseen kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään. Lainkohta kuuluu seuraavasti: "Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenku jetus, jollei 37 tai 41,Q':stä muuta johdu (kunnan järjestämä jätteenku jetus). " Näin ollen kunta voi järjestää jätteenkuljetuksesta vasta jos ei jätelain 37 :stä muuta johdu. Tässä tapauksessa lautakunnan alueella on selkeä Salon, Paimion ja Sauvon kuntien tahtotila, lain kriteerien täyttyessä, kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valitsemisesta ja yksityiseen sopimiseen perustuvan järjestelmän säilyttämisestä. Turun hallinto-oikeuden päätökset13 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta on tehty perusteluiden momentin edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämälle kuljetusjärjestelmälle täyttyisi. Jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätökset niin uudet perustelut ja uudet tarkastelut on tehtävä huolellisemmin, jonka jälkeen voidaan tehdä lainmukainen uusi päätös. Tähän velvoittaa myös jätelain 149 :n 4 momentin määräykset. Edellisen perusteella lautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksien lopullinen kumoutuminenkaan ei oikeuta muuttamaan vallitsevaa yksityiseen sopimiseen perustuvaa kuljetusjärjestelmää eikä ohittamaan kunnille kuuluvaa harkintavaltaa valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä. Näin ollen valituksenalainen määräys on jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymist ä koskeva päätös tul ee kumota. 12 Kunnat ovat tehneet sopimusperustaisista kuljetusjärjestelmistä aikanaan lainvoimaiset päätökset. 13 Kaikista 3 päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto -oikeuteen ja vaadittu Turun hallinto -oikeuden päätöksien kumoamista.

10 10 3. Jätehuoltomääräysten 55 on jätelain 915:n ja 33,Q:n vastainen Valituksenalaisessa jätehuoltomääräysten 5 :ssä määrätään kuntien ns. toissijaisesta jätehuoltovastuusta. Määräys on annettu jätelain 33 :ää mukaillen. Lainkohdan mukaan: "Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 5:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos haltiia tätä muun palvelutajonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu ku jetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysimyksessä on-jatkuvasti ia säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltiian kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. " Valituksenalainen määräys 5 kuuluu seuraavasti: " Kiinteistö tai muu jätteen haltii voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan kunnan jätehuollon jär, jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jätelaitos tekee jätteen halt jan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojär, jestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. " Alleviivatut kohdat osoittavat, että jätelain 33 :n sanamuotoja ja tarkoitusta on muutettu jätehuoltomääräyksissä. Lisäksi lainkohdan tarkoituksen (yritysten ympäristöperusoikeus) edellyttämää keskeistä palvelupuutteen arviointia ja siihen liittyvää menettelytapaa ei edes mainita valituksenalaisessa määräyksessä. Jätelain 91 ei anna lautakunnalle toimivaltaa muuttaa laintasoista erityismääräystä. Jätelain 91 ei myöskään anna lautakunnalle toimivaltaa ylipäätään antaa määräyksiä jätelain 33 :ään liittyen. Jätehuoltomääräysten perusteluosiossa ei myöskään anneta minkäänlaista selitystä sille, miten valituksenalainen määräys 5 johtuisi paikallisista olosuhteista. Jätelain 33 :n säätämisen pääasiallinen tarkoitus on yrityksille perustuslain 20 :n perusteella kuuluvan ympäristöperusoikeuden toteutuminen kun yksityistä palvelutarjontaa poikkeuksellisesti, lähinnä haja-asutusalueilla, ei ole tarjolla. Valituksenalainen määräys on annettu myös taajama-alueita koskien, joissa on riittävästi yksityistä palvelutarjontaa eikä kunnan kilpailuneutraliteettia uhkaaville määräyksille ole minkäänlaista

11 11 perustetta14. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että jätehuoltomääräysten antamisen taustalla olisi lähinnä ympäristö- tai terveyshaitan tai sen vaaran torjuminen. Näin ollen jätelain 33 ja 91 on annettu täysin eri oikeushyvien turvaamiseksi. Yritysten ympäristöperusoikeuden turvaaminen ei kuulu jätehuoltomääräyksiin vaan siitä säädetään lain tasoisesti. Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys on selkeästi jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 4. Jätehuoltomääräyksien usea määräys on jätelain 35 :n 3 mo mentin, 43 :n 1 momentin ja 91 :n sekä perustuslain 2 3 mo mentin, 8 :n ja 124 :n vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräyksien 11 :ssä, ja myöhemmin yksilöidysti useassa muussa kohdassa, määrätään seuraavasti: 'Kynnallisenyhdyskuntajätehuollonpiiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen iätelaitoksen osoittamiin paikkoihin " Määräystä koskevissa lautakunnan perusteluissa todetaan, että: "Jätehuoltolautakunnanjäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43.-n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, ku jetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat". Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys tarkoittaa, että yksityinen osakeyhtiö Rouskis Oy voi itsenäisesti "osoittaa" minne kuntien vastuulle kuuluvat jätteet tulee Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren alueilla toimittaa. Vaikka valituksenalainen määräys on muotoiltu muotoon "osoittaa" tarkoittaa sanamuoto yleisen oikeustajun perusteella yksiselitteisesti, että osakeyhtiö käytännössä määrää mihin paikkoihin kuntalaisten ja jätehuollon toimijoiden jätteet tulee toimittaa. Määräys on jätelain 35 :n 3 momentin vastainen koska ainoastaan kunta voi määrätä jätteen vastanottopaikoista. Lainkohta ei anna 14 Kilpailuneutraliteetti vaarantuu koska jätelain 33 :n tehtäviä hoitaa käytännössä Rouskis Oy, joka kuntaomistuksestaan huolimatta kilpailee myös markkinoilla. Lainkohdan esitöissä on mainittu yhteys myös hankintalain 10 :ään sidosyksikköaseman säilyttämiseen. Edellä mainitun johdosta jätelain 33 :n tulkinnan tulee olla pikemmin suppeaa kuin väljää. Koska valituksenalainen jätehuoltomääräys laajentaa tulkintaa se on syytä poistaa kokonaan määräyksistä.

12 12 mahdollisuutta siihen, että yksityinen osakeyhtiö tässä tapauksessa Rouskis Oy miltään osin määräisi jätteen vastaanottopaikoista. Päättäminen kuuluu yksiselitteisesti jätehuoltoviranomaiselle eli lautakunnalle. Se ei voi myöskään delegoida sille kuuluvaa julkista valtaa miltään osin Rouskis Oy:lle. Määräys on jätelain 43 :n 1 momentin vastainen koska yhtiölle ei voida lainkohdan perusteella siirtää valtaa antaa jätehuoltomääräyksiä. Lainkohtaa koskevissa esitöissä todetaan nimenomaisesti, ettei kunnan palvelutehtäviin liittyvää julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi jätehuoltomaksujen perusteita koskevaa päätöksentekoa, kuljetus järjestelmästä päättämistä tai jätehuoltomääräysten antamista, ei säännöksen nojalla voitaisi siirtää kuntien omistamalle yhtiölle. Kunta päättää toimituspaikoista jätehuoltomääräyksissä tai nimenomaisella päätöksellään, ei Rouskis Oy. Määräys on jät elai n 91 :n vastainen. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että; "Kunnan norminantotehtävää ei perustuslain 124 f:n mukaan voida siirtää muulle kuin viranomaiselle" Näin ollen valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä ei voida miltään osin antaa Rouskis Oy:lle valtaa määrätä jätelain 35 :n 3 momentin mukaisista jätteen vastaanottopaikoista. Määräys on siis myös perustuslain 124 :n vastainen. Määräys on perustuslain 2 :n 3 momentin vastainen koska lainkohdan mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tässä tapauksessa Rouskis Oy:n julkisen vallan käyttö ei perustuisi lakiin ja valituksenalainen määräys on lain vastainen. Valituksenalainen määräys on myös perustuslain 8 :n vastainen koska jätehuoltomääräysten vastainen toiminta on sanktioitu jätelain 147 johtavasta normista on säädetty lain mukaisesti oikein sekä täsmällisesti ja selkeästi. Sanktioitu toiminta tässä tapauksessa, eli jätteen toimittamatta jättäminen Rouskis Oy:n määräämiin (osoittamiin) paikkoihin, ei perustu lakiin, jolloin valituksenalainen määräys on perustuslain 8 :n vastainen. Kuntalaisten tulisi ottaa sanktiouhkaisista normeista selkoa Rouskis Oy:n internetsivuilta, ei jätehuoltomääräyksistä tai muusta kunnan päätöksestä. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset sisältävät useita muita vastaavia lainvastaisia delegointimääräyksiä. Valittajat eivät tarkoituksenmukaisuus syistä toista perusteluita niiden osalta vaan ainoastaan toteavat 11 :n lisäksi muut lainvastaiset määräykset, joihin lainvastainen delegointimääräys sisältyy:

13 momentti "Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään". 9 1 momentti "Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen". 9 :n 3 momentti, otsake sama. 16 :n 3 momentti "Muut er ikseen kerättävät jätteet" 16 :n 5 momentti, otsake sama. 17 S:n 6 momentti "Kompostointi" 21 :n 3 momentti "Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa" 32 :n 5 momentti "Kuljettaminen" 34 :n 1 momentti "Kunnalliset jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat" 34 :n 2 momentti, otsake sama. 36 :n 1 momentti, " Lietteen toimittami nen käsiteltäväksi" Edellä esitetyn perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ovat useilta eri kohdiltaan lain vastaiset ja valituksenalainen päätös on kumottava. Oikeudenkäynt7kuluvaatimuksen perustelut Hallintolainkäyttölain 2 momenttien mukaan: "Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 5:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. " erityisesti Valittajien kannan mukaan olisi kohtuutonta, jos ne joutuisivat pitämään tästä asiasta sille koituvat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Valittajat ovat lautakunnan alueen suurimmat jätehuoltoyhtiöt, joten edellä esitetyt

14 14 jätehuoltomääräysten lainvastaisuudet olisivat olleet erityisen vahingollisia niiden liiketoiminnalle. Erityisesti jätteen kuljetusjärjestelmää koskeva lainvastainen norminanto voisi johtaa erittäin suuriin taloudellisiin vahinkoihin, jopa sellaisiin, että valittajista Salon jätehuolto Oy joutuisi lopettamaan toimintansa kokonaan. Lisäksi jätelain 33 5:n vastainen norminanto, mahdollisesti Rouskis Oy:n hyväksi, kilpailuilla jätehuoltomarkkinoilla uhkaa valittajien elinkeinoa. Erittäin laaja julkisen vallan lainvastainen delegointi yksityiselle yritykselle on viranomaisen virheeseen rinnastettavaa, joten senkin perusteella lautakunnan on vastattava valittajan oikeudenkäyntikuluista. Valittajien kannan mukaan lautakunta on laiminlyönyt sille perustuslain 2 5:n 3 momentissa määrätyn velvollisuuden noudattaa tarkoin lakia jätehuoltomääräyksiä antaessaan. Lautakunnan on tullut tietää, että jätehuoltomääräyksissä on useita valittajien yksilöimiä ja lainvastaisia määräyksiä. Tämäkin puoltaa valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hyväksymistä. Valittajat pyytävät kunnioittaen mahdollisuutta esittää yksilöity oikeudenkäyntikululasku valitusasian edetessä ratkaisuvaiheeseen. Turussa Salon Hyötykäyttö Oy Salon jätehuolto Oy Eero Kokkonen, OTK, Turku 1. Valituksenalainen päätös , jätehuoltomääräykset ja perusteluasiakirja 2. Ote Salon kaupungin ilmoitustaululta, josta ilmenee pöytäkirjan nähtävilläolo 3. Lautakunnan johtosääntö 4. Valittajien kaupparekisteriotteet 5. Asiamiehen valtakirjat 6. Nykyiset ja lainvoimaiset jätehuoltomääräykset 7. Lounaisen suomenyhdyskuntajätteen hankintarenkaan hankintapäätösesiåis

15 15 8. Ote Rouskis Oy:n vuosikertomuksesta Turun Sanomien artikkeli Valittajien lausunto nähtävillä olleesta jätehuoltomääräysluonnoksesta

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

Selitys asiassa 3780/3/13

Selitys asiassa 3780/3/13 Haapaveden kaupunki PL 40 86601 Haapavesi Puh: 08-45911 Fax: 08-4951 334 Sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Selitys asiassa 3780/3/13 Korkeimmalle

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan T u r u n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (13) Antopäivä Päätösnumero 10.12.2015 15/0314/1 Diaarinumero 01903/14J5149 lkiy _-... oty Asia Valitus kunnallisasiassa Valittajat Salon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo TURUN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 1715/15 Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 9.4.2015 00509/15/2299 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Naantalin kaupunginhallitus PL43

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 31.12.2014 14/0390/1 1 (7) Diaarinumero 00715/14/2299 Asia Valitus kunnallisasiassa Valittaja Salon Hyötykäyttö Oy ja H. Koskinen Oy Asiamies: oikeustieteen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Sisällys 1 SOVELTAMISALUE, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Viromltk 20.10.2015 49 liite Savo-Pielisen jätelautakunta Luonnos 25.8.2015 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja yhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja yhteistyö Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja yhteistyö LHJ:n IV omistajapäivä 21.11.2014 Projekti-insinööri Heli Virtanen Yhdyskuntajätehuollon periaatteet EU:sta YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO on julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 139 15.08.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Sydän-Suomen kuljetus Oy:n, Laukaan Puhtaanapito Oy:n, Hanna Puikkosen ja Heikki Suorannan tekemästä kunnallisvalituksesta, joka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 20 Asianro 7649/14.06.00/2013 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Yleistä viranhaltijapäätöksistä Palvelupäällikkö

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot