Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et."

Transkriptio

1 Salon kaupunki Saapunut / / S i ] a p11å j)qsl: st i ' T U R U N H A L L IN T O - O I K E U D E L L E VAL IT US Arvoisa vastaanottaja, Asia: Kunnallisvalitus Salon jätehuoltolautakunnan päätöksestä Valituksenalainen päätös on liitteenä 1, myöhemmin "päätös". Liitteinä 1 on myös valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelut. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on liitteenä 2. Päätöksestä : Päätöksellä Salon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt sen toimialueen j ätehuoltomääräyks et. Jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain (646/2011) 91 :n määräyksiin. Muutoksenhakua koskeva jätelain erityismääräys: koskevaan päätökseen haetaan vali ttamalla muutosta Turun hallintooikeudelta siten kuin kuntalaissa säädetään. Salon jätehuoltolautakunnasta: Salon jätehuoltolautakunnan toimialue muodostuu Salon ja Pa imion kaupunkien sekä Sauvon ja Kemi önsaa ren kunnis ta. Lautakunnan isäntäkunta on Salon kaupunki. Lautakunnan toimivalta perustuu jätelain 23 :n 2 momentin määräykseen koska kunnat ovat siirtäneet jätehuollon Rouskis Oy:lle.

2 2 Jät ehuolt olautakunnas ta käytet ään myöhemmi n nimeä " lautakunt a". Lautakunnan johtosääntö on lii tteenä 3. Valittajat : Salon jätehuolto Oy ja Salon Hyötykäyttö Oy Satamakatu 31, Salo Myöhemmin "valittajat". Valittajien kotipaikka on lautakunnan toimialueella ja ne ovat alueen suurimmat yksityiset jätehuoltoyhtiöt. Valittajien kaupparekisteriotteet ovat liitteinä 4. Valittajan asiamies ja prosessiosoite: Eero Kokkonen, OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kok k one n O y Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh: sähköposti : laki( eerokokkonen. fi Asiamiehen valtakirjat ovat liitteinä 5. Salon jätehuoltolautakunnan yhteystiedot: Salon jätehuoltolautakunta PL Salo Valitus: Valittaja vaatii kunnioittaen, että Turun hallinto-oikeus; 1. Määrää päätöksen ja sen mukaiset jätehuoltomääräykset pikaisesti täytänt öönpanokielt oon. 2. Tutkittuaan pääasian kumoaa valituksenalaisen päätöksen jätehuoltomääräyksien lainvastaisuuksien johdosta tai 3. toissijaisesti palauttaa jätehuoltomääräykset lautakunnan käsiteltäväksi kokonaan tai lainvastaisten määräysten osalta. 4. Velvoittaa lautakunnan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen.

3 3 Perustelut : Täytäntöönpanokieltovaatimuksen perustelut Jätehuol tomääräykset on määrätty astumaan voimaan Koska määräykset valittajien kannan mukaan ovat merkittäviltä osiltaan lainvastaiset ei päätöksen täytäntöönpanoon voida ryhtyä. "kujetu jäfestelmäpäätöksellä"; täytäntöönpano tarkoittaisi mahdollisesti vallitsevan jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamista ilman asianmukaista kunnallista päätöksentekoa. Kuntien harkintaval taan kuuluu onko niiden alueella voimassa jätelain 36 5:n tai 37 :n mukainen kuljetusjärjestelmä. Lautakunta on päättänyt, että Salon ja Paimion kaupungeissa sekä Sauvon kunnassa on jätelain 37 :n mukainen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Turun hallinto-oikeus on äänestyspäätöksillään 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta kumonnut lautakunnan päätöks et ni iden perusteluiden heikkouden johdosta. Kunnat ovat kuitenkin olleet kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän kannalla. Turun hallinto-oikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asian käsittely on kesken. Korkein hallinto-oikeus saattaa kuitenkin ratkaista valitusasian ennen tämän valitusasian ratkaisemista, jolloin edellä mainittu jätehuoltomääräys saattaa tarkoittaa automaattista kuljetusjärjestelmän vaihtumista kunnissa. Kuljetusjärjestelmää ei kuitenkaan voida päättää jätehuoltomääräyksissä vaan asia tulee käsitellä asianmukaisesti ja uudestaan. Siksi valituksenalainen päätös ja sen mukaiset jätehuoltomäär äykset on määrät tävä täytäntöönpanokiel toon kunnes t ämä valitusasia on ratkaistu ja lainvastainen määräys on kumottu. Tästä ei aiheudu myöskään haittaa koska kunnissa toimii parhaillaan täysin normaalisti ja jätelain 37 :n kriteerit täyttävä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä (sopimusperustainen järjestelmä). Täytäntöönpanon kieltämisestä ei aiheudu muutakaan jätelain tavoitteiden mukaista haittaa koska lautakunnan alueella on voimassa lainvoimaiset ja suhteellisen uudet jätehuoltomääräykset. Voimassa olevat määräykset on Pääasiaperustelut Valittaja esittää pääasiaperusteluinaan seuraavaa:

4 4 1 Päätös ja jätehuoltomäätäpksetovatjätelain 85.n vastaiset Jätelain 8 :n mukaan "Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa on vähennettävä yntyvän jätteen määrää ja jäte uudelleenkäyttöä varten mahdollista, jätteen haluan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energian. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. " Pykälää koskevassa hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa: "Säännöksellä saatettaisiin voimaan jätedirektiivin 4 artiklan mukainen niin sanottu jätehierarkia, joka määrittää jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä (' jätteen ehkäisemistä") ja jätehuoltoa koskevien toimien jätepolitiikassa ja lainsäädännössä. Etusajärjestys ohjaisi lain no " tapahtuvaa norminantoa ja fätesuunnitelmien laatimista sekä muuta lain perusteella tapahtuvaa päätöksentekoa ja ohjausta. Etus~ tulisi myös ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, jossa sen toteutumiseen voidaan vaikuttaa." valtuutussäännöksen perusteella. Näin ollen jätehuoltomääräysten tulee noudattaa jätelain 8 :n määräyksiä. Muussa tapauksessa jätehuoltomääräykset ovat lainvastaiset. Ainakin lautakunnan tulee kyetä osoittamaan, että jät ehuoltomääräykset on laadit tu, otettu huomioon, noudattaen jätelain 8 :n määräyksiä. Valittajan käsityksen mukaan valituksenalaiset määräykset eivät noudata eikä niiden laatimisessa ole huomioitu jätelain 8 :n määräystä. Jätehuoltomääräyksiä ei ole perusteltu lainkaan jätelain 8 :n määräysten vastaavasti määräyksen perusteluosiossa on todettu sama. Perusteluita sille miten jätehuoltomääräykset itsessään toteuttavat tai noudattavat sitovaa jätelain 8 :ää ei esitetä lainkaan. Koska valittajan kannan mukaan valituksenalaiset määräykset tosiasiassa heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella määräykset eivät voi perustua jätelain 8 :ään eikä niiden laatimisessa ole voitu noudattaa jätelain 8 määräyksiä. Seuraavat seikat heikentävät etusijajärjestyksen toteutumista lautakunnan alueella verrattuna nykytilanteeseen:

5 5 1. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ja 15 :ssä määrätään asumisessa syntyvien ja muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevien kiinteistöjen hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista. jätteistä. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 lakkauttaa yli 10 asuinhuoneistoa käsittävien kiinteistöjen osalta nykyisen mahdollisuuden ns. "energiajakeen"' erilliskeräykseen. Nykyisten määräysten2 10 :n A 4- kohdassa todetaan, että "Kiinteistöllä voi vaihtoehtoisesti olla oma keräysväline energiajätteelle, jolloin keräyskartongin kerääminen omana lajinaan ei ole välttämätöntä" Koska valituksenalaisissa määräyksissä ei ole annettu mahdollisuutta energiajakeen erilliskeräykseen se lakkauttaa voimassaolevan erillis keräys j ärj e s telmän. Vastaavasti valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 15 lakkauttaa kunnan vastuun piiriin kuuluvien muiden kiinteistöjen3 osalta mahdollisuuden energiajakeen erilliskeräykseen, joka on sallittu nykyisten määräysten 10 5:n B 4-kohdassa. Edellä mainitut tosiseikat heikentävät erityisesti muovin kierrätysmahdollisuutta, joka valituksenalaisen määräyksen 14 :n 2 momentin mukaan on laitettava sekajätteen joukkoon, josta se ohjautuu jätteen massapolttoon. Jätteen massapoltto ei ole jätteen kierrätystä vaan kyse on jätteen hyödyntämisestä (energian hyödyntäminen). Kierrätys on kuitenkin etusijajärjestykseltään hyötykäyttöä ensisijaisempi vaihtoehto, joten jätehuoltomääräysten tulee olla kierrätystä tukevia eikä heikentäviä. Edellä mainitun perusteella asukkailla ei ole enää yhtä laajoja mahdollisuuksia jätteiden omatoimiseen lajitteluun ja kierrätykseen. Selvää on, että valituksenalainen määräys johtaisi voimaantulleessaan jätelain 8 :n etusijajärjestyksen heikentymiseen. Jätelain voimaanastumisen jälkeen annettavilla valituksenalaisilla jätehuoltomääräyksillä tulee pyrkiä etusijajärjest yksen kannalt a parempaan j ätehuoltoon, ei huonompaan jätehuoltoon. 1Energiajae ei nimestään huolimatta tarkoita pelkästään energiahyötykäyttöä vaan myös mahdollista soveltuvien jätteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä. 2 Liitteenä 6 on voimassaolevat ja nykyiset jätehuoltomääräykset. 3 Näitä ovat pääasiassa jätelain 32 :n 1 momentin 2-kohdan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä 3 -kohdan valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto - ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte.

6 6 2. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset johtaisivat kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta etusijajärjestykseltään alhaisempaan jätehuoltoon vaikka etusijaltaan parempia vaihtoehtoja on olemassa. Valituksenalaisten määräysten 11 4 tosiasiassa ohjaisi jätteet Rouskis Oy:n järjestämään jätehuoltoon. Rouskis Oy oli ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä si toutunut etusijärjestyksen kannalta huonoon ratkaisuun huolimatta olemassa olevista etusijajärjestystä paremmin toteuttavista jätteen kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksista. Lautakunnan jäsenkunnat ovat siirtäneet kuntien jätehuollon operatiivisen toteutuksen yhteisen Rouskis Oy:n huolehdittavaksi5. Rouskis Oy on tämän tehtävän perusteella kilpailuttanut vuotuisen jät etonni määrän hyödyntämisen osana Lounai sen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankititarengasta6. Liitteenä 7 olevan hankintapäätösesityksen mukaisesti voittanut ratkaisu on pääosin Salon Korvenmäkeen rakennet tava jätteen massapolttol aitos, jossa jäte poltetaan ja lämmitetty vesi toimitetaan Salon kaupungin kaukolämpötarpeisiin. Lautakunnan alueella syntyy sekalaista yhdyskuntajätteitä vuodessa noin' tonnia eli Rouskis Oy:n kilpailutus koskee lähes kaikkea asukkaiden tuottamaa yhdyskuntajätettä. Etusijajärjestyksen ja jätepolitiikan toteutumisen kannalta kyse on merkittävästä toiminnasta. Kilpailun voittaneessa massapolttoratkaisussa ei esitettyjen kantojen mukaan kyetä hyödyntämään kaikkea poltossa syntyvää energiaa. Salon kaupungi n kaukol ämpötarve on pienempi kuin massapolt tolaitoksen tuotos. Kesäkaudella laitosta jouduttaisiin jopa kylmentämään8. Jätelain 8 :ää koskevassa hallituksen esityksen perusteluissa todetaan jätteen kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta seuraavaa: "Kolmantena mukaan olisi jätteen kierrätys, jolla tarkoitettaisiin 6.n 1 momentin 14 kohdan mukaista jätteen hyödyntämistä aineena, mukaan lukien kierrätyksen valmisteluun liittyvät toimet. Kuten edellä on todettu, kierräåystä olisi myös eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä ja saattamalla se kiertoon maanparannustarkoituksessa, mutta ei jätteen hyödyntäminen 4 Jätehuoltomääräys 11 kuuluu"kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jätelaitoksen osoittamiin paikkoihin". 5 Jätehuoltomääräysten perustelutekstissä 11 todetaan "Jätehuoltolautakunnan jäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43 :n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, kuljetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat. 6Liitteenä 7 on hankintarenkaan hankintapäätösesitys , jonka sivulta 2 asia ilmenee. ' Liitteenä 8 olevasta Rouskis Oy vuosikatsauksesta ilmenee, että kyseessä olevaa sekalaista yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2013 asukasta kohden 233 kg. Rouskis Oy:n toiminta-alueen (Salo, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari) väestömäärä on yht eli jätettä syntyy noin tonnia vuodessa. 8Liite 9 Turun Sanomien artikkeli , jossa todetaan lämpötuotoksen hyödyntämisongelma.

7 7 energian eikä jätteen valmistaminen polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. Muu hyödyntäminen, kuten jätteen poltto energiakäyttötarkoituksessa ja jätteen hyödyllinen käyttö maantäytössä, samoin kuin jätteen valmistelu polttoaineeksi tai maantäyttöaineeksi, olisi jätehierarkiassa neljäntenä. Jätteen käyttö kaatopaikalla voitaisiin katsoa hyödyntämiseksi vain, jos tällaisen tai vastaavan materiaalin käyttö on välttämätöntä kaatopaikkarakenteiden teknisen vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi. Viimesainen jätehuoltovaihtoehto olisi jätteen loipukäsittel joka käytännössä t4ahtuisi joko kaatopaikalla tai polttolaitoksessa. " Edellä mainitun perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset tarkoittavat lautakunnan alueen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä siltä osin kuin energia hyödynnet ään kaukolämpöt uotannossa ja jätteen loppukäsittelyä siltä osin kuin jäte poltetaan mutta tästä syntyvää energiaa ei hyödynnetä. Jäte vain poltetaan eli kyse on jätteen hävittämisestä. Liitteenä 7 olevasta hankintapäätösesityksestä ilmenee, että Salon massapolttoratkaisu tehdään vuodeksi, joten lainvastainen tilanne vallitsisi huomattavan pitkän aikaa. Tämä ei voi olla hyväksyttävää. Yleisesti tiedossa on, että nykymarkkinoilla on olemassa jo nyt jätteen kierrätys- ja hyödyntämisratkaisuja ja vuodessa jätehuollon tekninen kehitys on muuttunut täysin. Jätettä ei enää polteta vaan se uusiokäytetään ja kierrätetään. Euroopassa sulkeutuu tämän johdosta jätteen massapolttolaitoksia. EU:n jätepolitiikka johtaa polton alasajoon. Kos ka jätehuoltomääräykset ovat yksiselitteisesti jätelain 8 :n etusijajärjestyksen vastaiset niiden hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 3. Lautakunnalle on esitetty lausuntovaiheessa biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksestä määräämistä9. Kiinteistökohtainen biojätteen keräys, myös alle 5 asuntoa käsittäviltä kiinteistöiltä, olisi tarkoittanut kuntalaisilta kerättävän jätteen laajempaa soveltuvuutta jätteen uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Biojäte sellaisenaan soveltuu kierrätettäväksi kompostointi- tai biokaasulaitoksessa ja jäljelle jäävä yhdyskuntajäte paremmin kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi10. Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 14 ei kuitenkaan määrää kiinteistökohtaista biojätteen erilliskeräystä, jolloin merkittävä osa kierrätyskelpoisesta biojätteestä päätyy edellä kohdassa 2 kuvattuun massapolttokäsittelyyn.. 4. Lautakunnalle on kuulemisvaiheessa myös esitetty (liite 10), että sen 9Liite 10 Valittajajien lausunto jätehuoltomääräysluonnoksesta. 10 Biojäte on märkää ja siinä on ruokasuolaa, joka haittaa jätteen uusiokäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Siksi se on syntypaikkalajittelulla tärkeää saada ainakin pääosin pois muusta jätteestä.

8 8 tulee varautua tiedossa olevaan EU:n jätedirektiivin muuttumiseen11 Muutos tarkoittaa, että yhdyskuntajätteen määritelmä kaventuu koskemaan kotitalousjätettä ja sille ehdotetut kierrätystavoitteet (50 % vuoteen 2020 ja 70 % vuoteen 2030) edellyttävät jätehuoltolautakunnalta varautumista tiedossa olevaan ja merkit tävään olosuhdemuutokseen. Jätteen poltto ei ole kierrätystä ja käytännössä lautakunnan alueella ei valituksenalaisilla määräyksillä tulla saavuttamaan tulevia kotitalousjätteen kierrätystavoitteita. Kaikista syntypaikkalajittelua vähentävistä määräyksistä on luovuttava ja päinvastoin määrättävä syntypaikkalajittelun lisäämisestä. Uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaavien jätteiden poltto tulisi kieltää jätehuoltomääräyksissä, ei sallia niiden polttoon toimittamista kuten nyt. vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräysten 2 :n kohdassa määrätään seuraavaa: '25 Määritelmät, näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan Kuljetusjärjestelmäpää tökselä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltjan järjestämän jätteenku jetuksen piiriin. Los päätöstä ei ole, on jätehuoltomäärä sy ten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkulietus. " Täytäntöönpanokieltoa koskevissa perusteluissa on jo esitetty tähän valitusperusteeseen liittyvää tapahtumainkuvausta ja valituksenalaisen määräyksen vaikutuksista lautakunnan alueella. Valituksenalainen määräys on jätelain 37 :n 1 momentin vastainen. Lainkohta kuuluu: " Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenku jetusjärjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön halt ja sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltjan järjestämä jätteenku jetus)" Lainkohta tarkoittaa, että kunta harkitsee haluaako se järjestää alueellaan jätteen kuljetuksen kiinteistönhaltijan vastuuseen perustuvana järjestelmänä. Salossa, Paimiossa ja Sauvossa on voimassa jätelain 37 :n mukainen 11 COM(2014)397 final "Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste" Yhdyskuntajätteen määritelmä (art. 3.1a ja liite VI); Ehdotuksen mukaan yhdyskuntaiätettä olisivat kotitalouksissa syntyvät jätteet sekä niihin ominaisuudeltaan ia koostumukseltaan rinnastettavat kaupassa, toimistoissa ja laitoksissa syntyvät jätteet, joiden keräyksestä huolehtii kunta.

9 9 järjestelmä. Tästä on tehty päätökset mutta niiden käsittely on valitusten johdosta kesken. Lainkohdan edellyt ysten täyttymisen ja kuntien tahdon lisäksi päätökset perustuvat siihen, että kunnissa on perinteisesti hoidettu jätekuljetukset ns. vanhan jätelain ( /1072) 10 :n mukaisesti yksityisiä yrittäjiä käyttäen''. Valituksenalainen määräys tarkoittaisi kuljetusjärjestelmän automaattista muuttumista jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätöksen. Tällöin kunta ei voisi käyttää sille kuuluvaa ja lainkohdan määräämää vapaata harkintaa. Valituksenalainen määräys viittaa suoraan jätelain 36 :n 1 momentin mukaiseen kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään. Lainkohta kuuluu seuraavasti: "Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenku jetus, jollei 37 tai 41,Q':stä muuta johdu (kunnan järjestämä jätteenku jetus). " Näin ollen kunta voi järjestää jätteenkuljetuksesta vasta jos ei jätelain 37 :stä muuta johdu. Tässä tapauksessa lautakunnan alueella on selkeä Salon, Paimion ja Sauvon kuntien tahtotila, lain kriteerien täyttyessä, kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valitsemisesta ja yksityiseen sopimiseen perustuvan järjestelmän säilyttämisestä. Turun hallinto-oikeuden päätökset13 14/0215/1 Salon kaupunki, 14/0217/1 Paimion kaupunki sekä 14/0217/1 Sauvon kunta on tehty perusteluiden momentin edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämälle kuljetusjärjestelmälle täyttyisi. Jos korkein hallinto-oikeus pysyttää Turun hallinto-oikeuden päätökset niin uudet perustelut ja uudet tarkastelut on tehtävä huolellisemmin, jonka jälkeen voidaan tehdä lainmukainen uusi päätös. Tähän velvoittaa myös jätelain 149 :n 4 momentin määräykset. Edellisen perusteella lautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksien lopullinen kumoutuminenkaan ei oikeuta muuttamaan vallitsevaa yksityiseen sopimiseen perustuvaa kuljetusjärjestelmää eikä ohittamaan kunnille kuuluvaa harkintavaltaa valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä. Näin ollen valituksenalainen määräys on jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymist ä koskeva päätös tul ee kumota. 12 Kunnat ovat tehneet sopimusperustaisista kuljetusjärjestelmistä aikanaan lainvoimaiset päätökset. 13 Kaikista 3 päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto -oikeuteen ja vaadittu Turun hallinto -oikeuden päätöksien kumoamista.

10 10 3. Jätehuoltomääräysten 55 on jätelain 915:n ja 33,Q:n vastainen Valituksenalaisessa jätehuoltomääräysten 5 :ssä määrätään kuntien ns. toissijaisesta jätehuoltovastuusta. Määräys on annettu jätelain 33 :ää mukaillen. Lainkohdan mukaan: "Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 5:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos haltiia tätä muun palvelutajonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu ku jetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysimyksessä on-jatkuvasti ia säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltiian kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. " Valituksenalainen määräys 5 kuuluu seuraavasti: " Kiinteistö tai muu jätteen haltii voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan kunnan jätehuollon jär, jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jätelaitos tekee jätteen halt jan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojär, jestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. " Alleviivatut kohdat osoittavat, että jätelain 33 :n sanamuotoja ja tarkoitusta on muutettu jätehuoltomääräyksissä. Lisäksi lainkohdan tarkoituksen (yritysten ympäristöperusoikeus) edellyttämää keskeistä palvelupuutteen arviointia ja siihen liittyvää menettelytapaa ei edes mainita valituksenalaisessa määräyksessä. Jätelain 91 ei anna lautakunnalle toimivaltaa muuttaa laintasoista erityismääräystä. Jätelain 91 ei myöskään anna lautakunnalle toimivaltaa ylipäätään antaa määräyksiä jätelain 33 :ään liittyen. Jätehuoltomääräysten perusteluosiossa ei myöskään anneta minkäänlaista selitystä sille, miten valituksenalainen määräys 5 johtuisi paikallisista olosuhteista. Jätelain 33 :n säätämisen pääasiallinen tarkoitus on yrityksille perustuslain 20 :n perusteella kuuluvan ympäristöperusoikeuden toteutuminen kun yksityistä palvelutarjontaa poikkeuksellisesti, lähinnä haja-asutusalueilla, ei ole tarjolla. Valituksenalainen määräys on annettu myös taajama-alueita koskien, joissa on riittävästi yksityistä palvelutarjontaa eikä kunnan kilpailuneutraliteettia uhkaaville määräyksille ole minkäänlaista

11 11 perustetta14. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että jätehuoltomääräysten antamisen taustalla olisi lähinnä ympäristö- tai terveyshaitan tai sen vaaran torjuminen. Näin ollen jätelain 33 ja 91 on annettu täysin eri oikeushyvien turvaamiseksi. Yritysten ympäristöperusoikeuden turvaaminen ei kuulu jätehuoltomääräyksiin vaan siitä säädetään lain tasoisesti. Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys on selkeästi jätelain vastainen ja määräyksen hyväksymistä koskeva päätös tulee kumota. 4. Jätehuoltomääräyksien usea määräys on jätelain 35 :n 3 mo mentin, 43 :n 1 momentin ja 91 :n sekä perustuslain 2 3 mo mentin, 8 :n ja 124 :n vastainen Valituksenalaisten jätehuoltomääräyksien 11 :ssä, ja myöhemmin yksilöidysti useassa muussa kohdassa, määrätään seuraavasti: 'Kynnallisenyhdyskuntajätehuollonpiiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen iätelaitoksen osoittamiin paikkoihin " Määräystä koskevissa lautakunnan perusteluissa todetaan, että: "Jätehuoltolautakunnanjäsenkunnat ovat allekirjoitetulla Rouskis Oy:n osakassopimuksella siirtäneet jätelain 43.-n mukaisesti jätehuollon palvelutehtävät kuntien yhdessä omistaman jäteyhtiön Rouskis Oy:n hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jätteen vastaanotto, ku jetus ja käsittely. Yhtiön vastuulla on järjestää jätelain mukaiset jätteen vastaanottopaikat". Edellä mainitun perusteella valituksenalainen määräys tarkoittaa, että yksityinen osakeyhtiö Rouskis Oy voi itsenäisesti "osoittaa" minne kuntien vastuulle kuuluvat jätteet tulee Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren alueilla toimittaa. Vaikka valituksenalainen määräys on muotoiltu muotoon "osoittaa" tarkoittaa sanamuoto yleisen oikeustajun perusteella yksiselitteisesti, että osakeyhtiö käytännössä määrää mihin paikkoihin kuntalaisten ja jätehuollon toimijoiden jätteet tulee toimittaa. Määräys on jätelain 35 :n 3 momentin vastainen koska ainoastaan kunta voi määrätä jätteen vastanottopaikoista. Lainkohta ei anna 14 Kilpailuneutraliteetti vaarantuu koska jätelain 33 :n tehtäviä hoitaa käytännössä Rouskis Oy, joka kuntaomistuksestaan huolimatta kilpailee myös markkinoilla. Lainkohdan esitöissä on mainittu yhteys myös hankintalain 10 :ään sidosyksikköaseman säilyttämiseen. Edellä mainitun johdosta jätelain 33 :n tulkinnan tulee olla pikemmin suppeaa kuin väljää. Koska valituksenalainen jätehuoltomääräys laajentaa tulkintaa se on syytä poistaa kokonaan määräyksistä.

12 12 mahdollisuutta siihen, että yksityinen osakeyhtiö tässä tapauksessa Rouskis Oy miltään osin määräisi jätteen vastaanottopaikoista. Päättäminen kuuluu yksiselitteisesti jätehuoltoviranomaiselle eli lautakunnalle. Se ei voi myöskään delegoida sille kuuluvaa julkista valtaa miltään osin Rouskis Oy:lle. Määräys on jätelain 43 :n 1 momentin vastainen koska yhtiölle ei voida lainkohdan perusteella siirtää valtaa antaa jätehuoltomääräyksiä. Lainkohtaa koskevissa esitöissä todetaan nimenomaisesti, ettei kunnan palvelutehtäviin liittyvää julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi jätehuoltomaksujen perusteita koskevaa päätöksentekoa, kuljetus järjestelmästä päättämistä tai jätehuoltomääräysten antamista, ei säännöksen nojalla voitaisi siirtää kuntien omistamalle yhtiölle. Kunta päättää toimituspaikoista jätehuoltomääräyksissä tai nimenomaisella päätöksellään, ei Rouskis Oy. Määräys on jät elai n 91 :n vastainen. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että; "Kunnan norminantotehtävää ei perustuslain 124 f:n mukaan voida siirtää muulle kuin viranomaiselle" Näin ollen valituksenalaisissa jätehuoltomääräyksissä ei voida miltään osin antaa Rouskis Oy:lle valtaa määrätä jätelain 35 :n 3 momentin mukaisista jätteen vastaanottopaikoista. Määräys on siis myös perustuslain 124 :n vastainen. Määräys on perustuslain 2 :n 3 momentin vastainen koska lainkohdan mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tässä tapauksessa Rouskis Oy:n julkisen vallan käyttö ei perustuisi lakiin ja valituksenalainen määräys on lain vastainen. Valituksenalainen määräys on myös perustuslain 8 :n vastainen koska jätehuoltomääräysten vastainen toiminta on sanktioitu jätelain 147 johtavasta normista on säädetty lain mukaisesti oikein sekä täsmällisesti ja selkeästi. Sanktioitu toiminta tässä tapauksessa, eli jätteen toimittamatta jättäminen Rouskis Oy:n määräämiin (osoittamiin) paikkoihin, ei perustu lakiin, jolloin valituksenalainen määräys on perustuslain 8 :n vastainen. Kuntalaisten tulisi ottaa sanktiouhkaisista normeista selkoa Rouskis Oy:n internetsivuilta, ei jätehuoltomääräyksistä tai muusta kunnan päätöksestä. Valituksenalaiset jätehuoltomääräykset sisältävät useita muita vastaavia lainvastaisia delegointimääräyksiä. Valittajat eivät tarkoituksenmukaisuus syistä toista perusteluita niiden osalta vaan ainoastaan toteavat 11 :n lisäksi muut lainvastaiset määräykset, joihin lainvastainen delegointimääräys sisältyy:

13 momentti "Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään". 9 1 momentti "Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen". 9 :n 3 momentti, otsake sama. 16 :n 3 momentti "Muut er ikseen kerättävät jätteet" 16 :n 5 momentti, otsake sama. 17 S:n 6 momentti "Kompostointi" 21 :n 3 momentti "Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa" 32 :n 5 momentti "Kuljettaminen" 34 :n 1 momentti "Kunnalliset jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat" 34 :n 2 momentti, otsake sama. 36 :n 1 momentti, " Lietteen toimittami nen käsiteltäväksi" Edellä esitetyn perusteella valituksenalaiset jätehuoltomääräykset ovat useilta eri kohdiltaan lain vastaiset ja valituksenalainen päätös on kumottava. Oikeudenkäynt7kuluvaatimuksen perustelut Hallintolainkäyttölain 2 momenttien mukaan: "Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 5:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. " erityisesti Valittajien kannan mukaan olisi kohtuutonta, jos ne joutuisivat pitämään tästä asiasta sille koituvat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Valittajat ovat lautakunnan alueen suurimmat jätehuoltoyhtiöt, joten edellä esitetyt

14 14 jätehuoltomääräysten lainvastaisuudet olisivat olleet erityisen vahingollisia niiden liiketoiminnalle. Erityisesti jätteen kuljetusjärjestelmää koskeva lainvastainen norminanto voisi johtaa erittäin suuriin taloudellisiin vahinkoihin, jopa sellaisiin, että valittajista Salon jätehuolto Oy joutuisi lopettamaan toimintansa kokonaan. Lisäksi jätelain 33 5:n vastainen norminanto, mahdollisesti Rouskis Oy:n hyväksi, kilpailuilla jätehuoltomarkkinoilla uhkaa valittajien elinkeinoa. Erittäin laaja julkisen vallan lainvastainen delegointi yksityiselle yritykselle on viranomaisen virheeseen rinnastettavaa, joten senkin perusteella lautakunnan on vastattava valittajan oikeudenkäyntikuluista. Valittajien kannan mukaan lautakunta on laiminlyönyt sille perustuslain 2 5:n 3 momentissa määrätyn velvollisuuden noudattaa tarkoin lakia jätehuoltomääräyksiä antaessaan. Lautakunnan on tullut tietää, että jätehuoltomääräyksissä on useita valittajien yksilöimiä ja lainvastaisia määräyksiä. Tämäkin puoltaa valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hyväksymistä. Valittajat pyytävät kunnioittaen mahdollisuutta esittää yksilöity oikeudenkäyntikululasku valitusasian edetessä ratkaisuvaiheeseen. Turussa Salon Hyötykäyttö Oy Salon jätehuolto Oy Eero Kokkonen, OTK, Turku 1. Valituksenalainen päätös , jätehuoltomääräykset ja perusteluasiakirja 2. Ote Salon kaupungin ilmoitustaululta, josta ilmenee pöytäkirjan nähtävilläolo 3. Lautakunnan johtosääntö 4. Valittajien kaupparekisteriotteet 5. Asiamiehen valtakirjat 6. Nykyiset ja lainvoimaiset jätehuoltomääräykset 7. Lounaisen suomenyhdyskuntajätteen hankintarenkaan hankintapäätösesiåis

15 15 8. Ote Rouskis Oy:n vuosikertomuksesta Turun Sanomien artikkeli Valittajien lausunto nähtävillä olleesta jätehuoltomääräysluonnoksesta

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Jätehuoltomääräykset nii1tä osin kuin nyt on kyse. Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan T u r u n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (13) Antopäivä Päätösnumero 10.12.2015 15/0314/1 Diaarinumero 01903/14J5149 lkiy _-... oty Asia Valitus kunnallisasiassa Valittajat Salon Jätehuolto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

`_ /0573/2. Nro. Viranom ainen ja päätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanvaltuusto

`_ /0573/2. Nro. Viranom ainen ja päätöksen päiväm äärä Kittilän kunnanvaltuusto POHJOIS-SUOMEN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 (4) `_. Ant opäivä 30.6.2016 Päät ö snumero 20 16/0573/2 Diaarinumero Nro 00701/15/2209 Asia Valitta j a Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle annettuja moitteita

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 139 15.08.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Sydän-Suomen kuljetus Oy:n, Laukaan Puhtaanapito Oy:n, Hanna Puikkosen ja Heikki Suorannan tekemästä kunnallisvalituksesta, joka

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185.

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 22.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Hannu Immonen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Kunnanhallitus lausuu valitusperusteista seuraavasti:

Kunnanhallitus lausuu valitusperusteista seuraavasti: Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jukka Häkkisen, Aimo Lemisen, Jorma Jolangin, Jouni Ryynäsen ja Kauko Sinijärven tekemästä kunnallisvalituksesta, joka koskee Laukaan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hankasalmi Varauksen nimi: Foxhill 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0021. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 16.04.2014 1 (5) Lupatunnus Foxhill Mining Ltd Oy Hatanpään Valtatie 34 B 33100 Tampere Suomi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.3.2014

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus Palmex Mining Oy c/o Scandianvian Geopool Hässjestigen 17 SE-95435 Gammelstad Sweden VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104.

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 5.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot