Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) 98 Asianro 2415/ /2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä /Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen/ / Aurinkorannankuja 9/ Tuukka Tenhunen Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Tuukka Tenhunen kiinteistön toisena omistajana on valittanut Itä- Suomen hallinto-oikeuteen (11030/14/5212) ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä (valituksessa on virheellisesti 67)/Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen. on valituksenalaisella päätöksellä velvoittanut valittajan liittämään omistamansa kiinteistön ( ) Pohjois- Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ja asettanut päävelvoitteen tehosteeksi Tuukka Tenhuselle 5 000,00 euron suuruisen uhkasakon sekä määrännyt päätöksen noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valituksessa vaaditaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan uhkasakon asettamista koskevan päätöksen ( , oikeastaan 65) kumoamista lainvastaisena ja päätöksen toimeenpanon kieltämistä siihen saakka, kunnes valitus on käsitelty. Lisäksi kaupunki tulee velvoittaa korvaamaan valittajien oikeudenkulut, joiden määrä on tällä hetkellä 1 000,00 euroa. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta ilmoittaa lausuntonaan valituksen ja siihen liittyvien perustelujen johdosta seuraavaa: Valitus ja esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana. Valittaja tulee velvoittaa korvaamaan kaupungille asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. Kaupungin oikeudenkäyntikulujen tämänhetkinen määrä on 400,00 euroa.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (2) Perusteet: Valitusperusteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan uhkasakon asettamista koskeva päätös on perustunut korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ( nro 937, diaarinro 2965/1/11), jossa on sitovasti määrätty, että ko. kiinteistön on liityttävä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon viimeistään Mainittu liittymisvelvollisuus on selvitysten perusteella laiminlyöty ilman hyväksyttävää syytä. Valituksenalaisessa päätöksessä on ollut kyse vesihuoltolaissa säädetyn liittymisvelvollisuuden laiminlyömisestä (päävelvoite), jonka toteuttamiseksi on päätetty asettaa uhkasakkolain mukainen uhkasakko. Valituksenalaista päätöstä ei siten voida katsoa vesihuoltolaissa säädettyjen kiinteistön liittymisvelvollisuutta tai liittymisvelvollisuudesta vapauttamista koskevien säännösten tai näiden osalta esitettyjen valitusperusteiden vuoksi lainvastaiseksi tai muutoin virheelliseksi. Korkein hallinto-oikeus on edellä mainitussa päätöksessä ratkaissut oikeudellisesti sitovasti ko. kiinteistön liittymisvelvollisuuden laillisuuden ja oikeellisuuden sekä määrännyt kiinteistön liittymiselle sitovan määräajan. Tämän vuoksi kiinteistön liittymisen (päävelvoite) toteuttamiseksi asetettua uhkasakkopäätöstä ei voida pitää myöskään perustuslain, vesihuoltolain, hallintolain, luonnonsuojelulain vastaisena tai EU:n direktiivin 92/43/ETY vastaisena. Valituksenalaista päätöstä tehtäessä ei ole sovellettu kuntalakia vaan vesihuoltolakia ja uhkasakkolakia sekä hallintolakia, joten valituksenalaista päätös ei ole myöskään kuntalain vastainen. Asiassa ei ole luotettavasti selvitetty, että ko. kiinteistön liittäminen vesijohtoverkostoon johtaisi EU:n luontodirektiivin tai luonnonsuojelulain vastaiseen tilanteeseen eli liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen tai heikentämiseen. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä on kiinteistön omistajat velvoitettu tekemään sopimus kiinteistön liittämisestä vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistön varsinainen liittäminen vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon on mahdollista toteuttaa päätöksessä todetun määräajan jälkeen. Vesiosuuskunnan antamien tietojen mukaan sen toteuttaminen on mahdollista tehdä olemassa olevan tieyhteyden välittömässä läheisyydessä. Valituksenalaisesta päätöksestä ei siten aiheudu väitettyä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä. Tältä osin esitetyt väitteet päätöksen lainvastaisuudesta on siten hylättävä näyttämättöminä ja perusteettomina. Edelleen uhkasakon asettamista koskevan päätöksen tekemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, milloin ja missä laajuudessa Pohjois-Savon ELY-keskus on mahdollisesti tulevaisuudessa tekemässä mainitun kiinteistön läheisyydessä liitto-oravayhdyskunnan kartoitusta.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (3) Asiassa ei siten ole merkitystä sillä, miten toisessa kunnassa tai toisen kunnan vahvistamalla toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Asiassa ei ole myöskään merkitystä valituksessa viitatulla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla (KHO:2013:131). Valittajien kiinteistö ei kuulu kahden eri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen piiriin, koska valituksessa mainittu ns. Aurinkorannan Vesi ei ole vesihuoltolaitos eikä sille ole vahvistettu omaa toiminta-aluetta. Asiassa ei siten ole kyse päällekkäisistä toiminta-alueista. katsoo, että valituksessa on esitetty uusi väite, että Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta ei kykenisi vesihuoltolain mukaisesti toimittamaan kiinteistön liittymisen myötä kiinteistölle vettä. Kaupunki katsoo, että vesihuoltolaitoksen vahvistettu toiminta-alue täyttää kaikilta osin vesihuoltolain vaatimukset ja vesihuoltolain 9 :n mukaisesti vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta asianmukaisesta järjestämisestä vesihuoltolain ja yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaisesti. Kaupunki liittää lausunnon oheen päivätyn muistion, josta ilmenee, että Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta järjestää vesihuollon ostamalla vettä Kuopion Vedeltä. Kuopion Veden toimitusjohtajan mukaan ns. Aurinkorannan kiinteistöjen liittäminen Pohjois-Soisalon vesiosuuskuntaan ei aiheuta veden toimittamisessa kapasiteettiongelmia. Edelleen Pohjois-Soisalon vesihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa hoitaa vesihuoltolaissa säädetyt velvoitteet myös muulla tavalla kuin pelkästään ostamalla vettä Kuopion Vedeltä. Näin ollen väite vesihuoltolaitoksen veden riittämättömyydestä ja veden jakelun kapasiteettiongelmista on virheellinen ja perusteeton eikä valituksenalaista päätöstä ole tähän perustuen lainvastainen. Asiassa ei ole esitetty sellaista olosuhteiden muutosta tai uutta selvitystä, johon perustuen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulisi uhkasakkolain 12 :n 2 momentin mukaisesti poistaa valituksenalainen päätös ja käsitellä uhkasakon asettamista koskeva asia kokonaan tai osittain uudelleen. Valitusperusteet Valituksenalaisesta päätöksestä käy uhkasakkolain 6 :n mukaisesti ilmi, mihin asianosaiset on velvoitettu ja mihin mennessä päävelvoitetta (liittymisvelvollisuus) on noudatettava. Päävelvoitteen määräajan pituutta harkittaessa on otettu huomioon vesihuoltolakiin perustuva liittymisvelvollisuus, korkeimman hallinto-oikeuden liittymisvelvollisuutta koskevan sitovan määräyksen tietoinen noudattamatta jättäminen ja mainitun laiminlyönnin pitkä aika, valittajien tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden määräystä sekä muut valituksenalaista päätöstä valmisteltaessa esille tulleet seikat. Nämä seikat huomioon ottaen valituksenalaisessa päätöksessä asetettua määräaikaa kiinteistön liittämiselle ei voida pitää valittajien kannalta miltään osin ajallisesti yllättävänä tai muutoinkaan kohtuuttomana eikä päätös ole asetetun kahden kuukauden määräajan vuoksi lainvastainen. Todettakoon vielä, että asianosaisia on kuultu ennen uhkasakon asettamista uhkasakkolain 22 :n ja hallintolain 34 :n mukaisesti. Uhkasakko on tullut uhkasakkolain 7 :n 1 momentin 2 virkkeen mukaisesti asettaa kummallekin ko. kiinteistön omistajalla erikseen. Uhkasakon suuruus on harkittu uhkasakkolain 8 :n mukaisesti ottaen huomioon päävelvoitteen laatu (liittymisvelvollisuuden laiminlyönti ja kesto) ja tähän liittyen annettu korkeimman hallinto-oikeuden sitova määräys sekä velvoitettujen maksukyky, muut asiaan vaikuttavat seikat (kiinteistön vesijoh-

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (4) toverkostoon liittämisestä aiheutuvien kustannusten arviomäärä) ja muut päätöstä valmisteltaessa esitetyt tuodut seikat. Mainitut seikat huomioon ottaen valittajille erikseen määrättyä 5 000,00 euron suuruista uhkasakkoa on pidettävä uhkasakkolain mukaisena sekä määrältään kohtuullisena ja lainmukaisena ratkaisuna. Uhkasakon asettamispäätös on määrätty asian laatu ja asiassa esille tulleet seikat sekä olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen heti täytäntöön pantavaksi. Tämä käy ilmi tehdystä päätöksestä. Täytäntöönpanoa ei tarvitse hallintolain 45 :n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti erikseen perustella, koska perusteleminen on tältä osin ilmeisen tarpeetonta. On epätarkoituksenmukaista edellyttää, että uhkasakon asettamispäätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys tulisi perustella päävelvoitteen noudattamatta jättämisen laiminlyönnillä, koska itse uhkasakon asettamispäätös on tehty juuri päävelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Päätöksen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antaminen on ollut tarpeen asian laatu ja laajuus sekä muut asiassa esille tuodut seikat ja olosuhteet huomioon ottaen. Näin ollen päätöstä ei voida tältäkään osin pitää virheellisenä tai lainvastaisena. Uhkasakkoa ei voida tuomita maksettavaksi valituksenalaisella päätöksellä. Mahdollisen päävelvoitteen laiminlyönnin myötä on tehtävä erillinen uhkasakkolain 10 :n mukainen muutoksenhakukelpoinen päätös. Valituksenalaista päätöstä ei voida pitää edellä lausutut seikat ja valituksen sisältö sekä siinä esitetyt väitteet ja asiassa muutoin esille tulleet seikat huomioon ottaen lainvastaisena. Asiassa annettava ratkaisu ja asian laatu huomioon ottaen on hallintolainkäyttölain mukaisesti kohtuutonta, että kaupunki joutuisi pitämään asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Tämän vuoksi valittajat tulee yhteisvastuullisesti velvoittaa korvaamaan kaupungille asiassa hallintooikeudessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Edellä lausutuilla perusteilla ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä perusteettomana. Liitteet /2014 Valituskirjelmä_Tuukka Tenhunen Valmistelija Eila Kaartinen puh Mika Mäkäräinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) 99 Asianro 2415/ /2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä /Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen/ / Aurinkorannankuja 9/ Sari Tenhunen Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Sari Tenhunen kiinteistön toisena omistajana on valittanut Itä- Suomen hallinto-oikeuteen (11030/14/5212) ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä (valituksessa on virheellisesti 67)/Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen. on valituksenalaisella päätöksellä velvoittanut valittajan liittämään omistamansa kiinteistön ( ) Pohjois- Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ja asettanut päävelvoitteen tehosteeksi Sari Tenhuselle 5 000,00 euron suuruisen uhkasakon sekä määrännyt päätöksen noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valituksessa vaaditaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan uhkasakon asettamista koskevan päätöksen ( , oikeastaan 65) kumoamista lainvastaisena ja päätöksen toimeenpanon kieltämistä siihen saakka, kunnes valitus on käsitelty. Lisäksi kaupunki tulee velvoittaa korvaamaan valittajien oikeudenkulut, joiden määrä on tällä hetkellä 1 000,00 euroa. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta ilmoittaa lausuntonaan valituksen ja siihen liittyvien perustelujen johdosta seuraavaa: Valitus ja esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana. Valittaja tulee velvoittaa korvaamaan kaupungille asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. Kaupungin oikeudenkäyntikulujen tämänhetkinen määrä on 400,00 euroa.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Perusteet: Valitusperusteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan uhkasakon asettamista koskeva päätös on perustunut korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ( nro 937, diaarinro 2965/1/11), jossa on sitovasti määrätty, että ko. kiinteistön on liityttävä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon viimeistään Mainittu liittymisvelvollisuus on selvitysten perusteella laiminlyöty ilman hyväksyttävää syytä. Valituksenalaisessa päätöksessä on ollut kyse vesihuoltolaissa säädetyn liittymisvelvollisuuden laiminlyömisestä (päävelvoite), jonka toteuttamiseksi on päätetty asettaa uhkasakkolain mukainen uhkasakko. Valituksenalaista päätöstä ei siten voida katsoa vesihuoltolaissa säädettyjen kiinteistön liittymisvelvollisuutta tai liittymisvelvollisuudesta vapauttamista koskevien säännösten tai näiden osalta esitettyjen valitusperusteiden vuoksi lainvastaiseksi tai muutoin virheelliseksi. Korkein hallinto-oikeus on edellä mainitussa päätöksessä ratkaissut oikeudellisesti sitovasti ko. kiinteistön liittymisvelvollisuuden laillisuuden ja oikeellisuuden sekä määrännyt kiinteistön liittymiselle sitovan määräajan. Tämän vuoksi kiinteistön liittymisen (päävelvoite) toteuttamiseksi asetettua uhkasakkopäätöstä ei voida pitää myöskään perustuslain, vesihuoltolain, hallintolain, luonnonsuojelulain vastaisena tai EU:n direktiivin 92/43/ETY vastaisena. Valituksenalaista päätöstä tehtäessä ei ole sovellettu kuntalakia vaan vesihuoltolakia ja uhkasakkolakia sekä hallintolakia, joten valituksenalaista päätös ei ole myöskään kuntalain vastainen. Asiassa ei ole luotettavasti selvitetty, että ko. kiinteistön liittäminen vesijohtoverkostoon johtaisi EU:n luontodirektiivin tai luonnonsuojelulain vastaiseen tilanteeseen eli liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen tai heikentämiseen. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä on kiinteistön omistajat velvoitettu tekemään sopimus kiinteistön liittämisestä vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistön varsinainen liittäminen vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon on mahdollista toteuttaa päätöksessä todetun määräajan jälkeen. Vesiosuuskunnan antamien tietojen mukaan sen toteuttaminen on mahdollista tehdä olemassa olevan tieyhteyden välittömässä läheisyydessä. Valituksenalaisesta päätöksestä ei siten aiheudu väitettyä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä. Tältä osin esitetyt väitteet päätöksen lainvastaisuudesta on siten hylättävä näyttämättöminä ja perusteettomina. Edelleen uhkasakon asettamista koskevan päätöksen tekemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, milloin ja missä laajuudessa Pohjois-Savon ELY-keskus on mahdollisesti tulevaisuudessa tekemässä mainitun kiinteistön läheisyydessä liitto-oravayhdyskunnan kartoitusta.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Asiassa ei siten ole merkitystä sillä, miten toisessa kunnassa tai toisen kunnan vahvistamalla toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Asiassa ei ole myöskään merkitystä valituksessa viitatulla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla (KHO:2013:131). Valittajien kiinteistö ei kuulu kahden eri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen piiriin, koska valituksessa mainittu ns. Aurinkorannan Vesi ei ole vesihuoltolaitos eikä sille ole vahvistettu omaa toiminta-aluetta. Asiassa ei siten ole kyse päällekkäisistä toiminta-alueista. katsoo, että valituksessa on esitetty uusi väite, että Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta ei kykenisi vesihuoltolain mukaisesti toimittamaan kiinteistön liittymisen myötä kiinteistölle vettä. Kaupunki katsoo, että vesihuoltolaitoksen vahvistettu toiminta-alue täyttää kaikilta osin vesihuoltolain vaatimukset ja vesihuoltolain 9 :n mukaisesti vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta asianmukaisesta järjestämisestä vesihuoltolain ja yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaisesti. Kaupunki liittää lausunnon oheen päivätyn muistion, josta ilmenee, että Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta järjestää vesihuollon ostamalla vettä Kuopion Vedeltä. Kuopion Veden toimitusjohtajan mukaan ns. Aurinkorannan kiinteistöjen liittäminen Pohjois-Soisalon vesiosuuskuntaan ei aiheuta veden toimittamisessa kapasiteettiongelmia. Edelleen Pohjois-Soisalon vesihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa hoitaa vesihuoltolaissa säädetyt velvoitteet myös muulla tavalla kuin pelkästään ostamalla vettä Kuopion Vedeltä. Näin ollen väite vesihuoltolaitoksen veden riittämättömyydestä ja veden jakelun kapasiteettiongelmista on virheellinen ja perusteeton eikä valituksenalaista päätöstä ole tähän perustuen lainvastainen. Asiassa ei ole esitetty sellaista olosuhteiden muutosta tai uutta selvitystä, johon perustuen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulisi uhkasakkolain 12 :n 2 momentin mukaisesti poistaa valituksenalainen päätös ja käsitellä uhkasakon asettamista koskeva asia kokonaan tai osittain uudelleen. Valitusperusteet Valituksenalaisesta päätöksestä käy uhkasakkolain 6 :n mukaisesti ilmi, mihin asianosaiset on velvoitettu ja mihin mennessä päävelvoitetta (liittymisvelvollisuus) on noudatettava. Päävelvoitteen määräajan pituutta harkittaessa on otettu huomioon vesihuoltolakiin perustuva liittymisvelvollisuus, korkeimman hallinto-oikeuden liittymisvelvollisuutta koskevan sitovan määräyksen tietoinen noudattamatta jättäminen ja mainitun laiminlyönnin pitkä aika, valittajien tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden määräystä sekä muut valituksenalaista päätöstä valmisteltaessa esille tulleet seikat. Nämä seikat huomioon ottaen valituksenalaisessa päätöksessä asetettua määräaikaa kiinteistön liittämiselle ei voida pitää valittajien kannalta miltään osin ajallisesti yllättävänä tai muutoinkaan kohtuuttomana eikä päätös ole asetetun kahden kuukauden määräajan vuoksi lainvastainen. Todettakoon vielä, että asianosaisia on kuultu ennen uhkasakon asettamista uhkasakkolain 22 :n ja hallintolain 34 :n mukaisesti. Uhkasakko on tullut uhkasakkolain 7 :n 1 momentin 2 virkkeen mukaisesti asettaa kummallekin ko. kiinteistön omistajalla erikseen. Uhkasakon suuruus on harkittu uhkasakkolain 8 :n mukaisesti ottaen huomioon päävelvoitteen laatu (liittymisvelvollisuuden laiminlyönti ja kesto) ja tähän liittyen annettu korkeimman hallinto-oikeuden sitova määräys sekä velvoitettujen maksukyky, muut asiaan vaikuttavat seikat (kiinteistön vesijoh-

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) toverkostoon liittämisestä aiheutuvien kustannusten arviomäärä) ja muut päätöstä valmisteltaessa esitetyt tuodut seikat. Mainitut seikat huomioon ottaen valittajille erikseen määrättyä 5 000,00 euron suuruista uhkasakkoa on pidettävä uhkasakkolain mukaisena sekä määrältään kohtuullisena ja lainmukaisena ratkaisuna. Uhkasakon asettamispäätös on määrätty asian laatu ja asiassa esille tulleet seikat sekä olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen heti täytäntöön pantavaksi. Tämä käy ilmi tehdystä päätöksestä. Täytäntöönpanoa ei tarvitse hallintolain 45 :n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti erikseen perustella, koska perusteleminen on tältä osin ilmeisen tarpeetonta. On epätarkoituksenmukaista edellyttää, että uhkasakon asettamispäätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys tulisi perustella päävelvoitteen noudattamatta jättämisen laiminlyönnillä, koska itse uhkasakon asettamispäätös on tehty juuri päävelvoitteen laiminlyönnin vuoksi. Päätöksen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antaminen on ollut tarpeen asian laatu ja laajuus sekä muut asiassa esille tuodut seikat ja olosuhteet huomioon ottaen. Näin ollen päätöstä ei voida tältäkään osin pitää virheellisenä tai lainvastaisena. Uhkasakkoa ei voida tuomita maksettavaksi valituksenalaisella päätöksellä. Mahdollisen päävelvoitteen laiminlyönnin myötä on tehtävä erillinen uhkasakkolain 10 :n mukainen muutoksenhakukelpoinen päätös. Valituksenalaista päätöstä ei voida pitää edellä lausutut seikat ja valituksen sisältö sekä siinä esitetyt väitteet ja asiassa muutoin esille tulleet seikat huomioon ottaen lainvastaisena. Asiassa annettava ratkaisu ja asian laatu huomioon ottaen on hallintolainkäyttölain mukaisesti kohtuutonta, että kaupunki joutuisi pitämään asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Tämän vuoksi valittajat tulee yhteisvastuullisesti velvoittaa korvaamaan kaupungille asiassa hallintooikeudessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Edellä lausutuilla perusteilla ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä perusteettomana. Liitteet /2014 Valituskirjelmä_Sari Tenhunen Valmistelija Eila Kaartinen puh Mika Mäkäräinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä ROV ANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112, Oikeustalo, Valtakatu 17 96101 ROVANIEMI Puhelin 010 36 42900, Faksi 010 36 42995 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi PÄÄTÖS 10/032511 21.6.2010 00002/09/611 1 ASIA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 5 Asianro 8640/11.01.00/2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä, vireillepano,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 34-190-1 / Savolanrannantie 33 / luvaton laituri Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kaarihallin rakenteiden tarkistamiseksi ja käyttökieltoon määrääminen / 462-4-139

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3831/11.01.05/2015 77 Jätelain mukaisen puhdistamismääräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen / Espoo, Mynttilä Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 23.03.2017 Sivu 1 / 1 55 Uhkasakolla tehostetun velvoitteen asettaminen luvattomien, tilapäisten majoitusrakennusten poistamiseksi, kiinteistö 49-76-2-1, Siikajärventie 88-90 Valmistelijat

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 12 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Sorters Finland Oy:lle HEL 2012-010110 T 11 01 00 00 Päätös Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian käsittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 37-6-9 / Ratsupolku 3 / luvaton tontin käyttö Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2569/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2569/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 44 9.4.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 Kaupunginhallitus 179 1.6.2015 53 Asianro 2569/00.01.02/2015 Muutosehdotus

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 557/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 557/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 18 Asianro 557/10.03.00/2012 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen / 20-4-5 / Varpukuja 1 / ylimääräisten maamassojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/2016 1 (6) FitnessOnline Simonkatu 9 00100 Helsinki 325 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen FitnessOnlinelle HEL 2016-001895

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) 404 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle palvelualueuudistuksen jatkokehittämistä koskevassa valitusasiassa Kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 30.06.2016 Sivu 1 / 1 1303/2016 10.03.00 91 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle muutoslupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2015-1691, kiinteistö 49-54-4-2, Kutojantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ehdotus Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja Mikkeli Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (8) Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 28, 12.03.2015 Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 57, 04.06.2015 57 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Einola -tilan asiassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7618/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7618/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (1) 125 Asianro 7618/03.06.02/2016 Oikaisuvaatimus / korvausvaatimus / aiheeton veneen siirto Lakimies Mika Mäkäräinen Kaupunginkanslia Lakimies on 20.4.2017 2 tehdyllä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa 25.01.2017 Sivu 1 / 1 5585/2016 03.06.02 11 Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Maarit Mäkäläinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 5059/2015 10.03.01 96 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat valtuuston päätöstä Kehä I:n parantamisen käynnistämisestä Keilaniemessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 7 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Kiertotie Oy:lle HEL 2013-016454 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Kunnanhallitus lausuu valitusperusteista seuraavasti:

Kunnanhallitus lausuu valitusperusteista seuraavasti: Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jukka Häkkisen, Aimo Lemisen, Jorma Jolangin, Jouni Ryynäsen ja Kauko Sinijärven tekemästä kunnallisvalituksesta, joka koskee Laukaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Teettämisuhkan tuomitsemispäätös ojitusta koskevassa vesitalousasiassa Pyhäjärvellä

Teettämisuhkan tuomitsemispäätös ojitusta koskevassa vesitalousasiassa Pyhäjärvellä Ympäristölautakunta 19 06.06.2017 Teettämisuhkan tuomitsemispäätös ojitusta koskevassa vesitalousasiassa Pyhäjärvellä YMPLTK 19 Asia Teettämisuhan täytäntöönpano ojitusta koskevassa vesitalousasiassa Vaasan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN Tekninen lautakunta 28 21.04.2015 Tekninen lautakunta 37 26.05.2015 Tekninen lautakunta 63 27.11.2015 Kunnanhallitus 188 30.11.2015 Valtuusto 69 07.12.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 45 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen ja liittäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 25.4.2017 17/0131/1 1 (4) Diaarinumero 00902/16/2209 Asia Valitus kunnallisasiassa Valittaja Mauno Mäkiranta Päätös josta valitetaan Honkajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki 14.03.2016 VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14.3.2016 Yleistä lakimuutoksista Sekä Vesihuoltolaki (119/2001)

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä nro 29 tehtyä valitusta

Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä nro 29 tehtyä valitusta TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.5.2017 nro 29 tehtyä valitusta Lausunnon antaja: Paimion kaupunginhallitus Paimion kaupungin

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 6.7.2017 Taltionumero 3354 Diaarinumero 3777/3/15 1 (12) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Anna Karoliina Laukkanen, Savonlinna Päätös, jota valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 3.11.2010 Taltionumero 3107 Diaarinumero 1783/1/09 1 (8) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Jyväskylän kaupunginhallitus Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasiassa koskien Keuruun kaupunginvaltuuston päätöstä sivistyslautakunnan erottamisesta

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasiassa koskien Keuruun kaupunginvaltuuston päätöstä sivistyslautakunnan erottamisesta Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasiassa koskien Keuruun kaupunginvaltuuston päätöstä sivistyslautakunnan erottamisesta Kaupunginvaltuutetut Antero Pohjonen, Kaija Asunmaa sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 45 1.3.2017 108 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi L A U S U N T O K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, 96101 Rovaniemi Valittaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 18 Asianro 119/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 18 Asianro 119/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 18 Asianro 119/10.00.02/2013 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle Nilsiän ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöksestä 11.12.2012 73 Rakennuslupainsinööri

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (6) 602 Oikaisuvaatimukset osoitteessa Hämeentie 125 A sijaitsevan rakennuksen (Bokvillan) myyntiä koskevasta kiinteistölautakunnan päätöksestä HEL 2012-011159 T

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä.

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä. JOENSUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.02.2016 Kontiosuon Kaarnakuusen rauhoittaminen luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä RAKYMPLK 17.02.2016 22 Joensuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 1 9.2.2015 Pyhäjärven kaupunki Ollintie 26 86800 PYHÄSALMI Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot