HAKKURITEHOLÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKKURITEHOLÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 APPEENANNAN TEKNIINEN KOKEAKOUU Enegiatekniikan sast HAKKUITEHOÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTEU Diplmityön aihe n hyväksytty appeenannan teknillisen kkeakulun enegiatekniikan sastneuvstn kkuksessa Työn takastaja : pf. ma. Petti Silventinen Työn hjaajat : dipl. ins. Mikk Kuisma ja dipl. ins. Te Jäveläinen appeenannassa Katja Hynynen Uniknkatu -4 G 5380 APPEENANTA Puh. (040)

2 TIIVISTEMÄ Tekijä : Katja Hynynen Nimi : Hakkuitehlähteen säädön suunnittelu Osast : Enegiatekniikan sast Vusi : 000 Paikka : appeenanta Diplmityö. appeenannan teknillinen kkeakulu. 75 sivua, 4 kuvaa, liite. Takastajana pf. ma. Petti Silventinen. Hakusanat : hakkuitehlähde, säätösuunnittelu Diplmityö n tehty sana ETX-tutkimushanketta: Vlyymitehlähteen suunnittelumetdien kehitys ja ptiminti DFM-viitekehyksessä. Työssä suunnitellaan hakkuitehlähteelle säätäjä. Tähän suunnittelun sektiin syventyminen n tellisuudessa jäänyt mnesti vähälle. Säätö n tavallisesti ajan puutteen ja apuvälineiden käytön saamattmuuden tai puuttumisen takia suunniteltu kkeilemalla. Työssä mudstetaan jännitemutisesti säädetylle hakkuille piensignaalimallilla lineaisidut siitfunktit, jiden peusteella vidaan takastella hakkuin stabiilisuutta takaisinkytketyssä säätösilmukassa. Stabiiliustakastelu tehdään taajuustasssa käyttäen Bde-kuvaajia. Näiden kuvaajien peusteella viitetään jäjestelmään säätäjä. Säätäjän timintaa aikatasssa takastellaan simulimalla ja eaalisen laitteen timimista labatipttyypin avulla. Tulsten peusteella vidaan tdeta, että jännitemutisella säädöllä flyback-hakkui saadaan npeaksi epäjatkuvalla käämivialla. Mikäli halutaan hakkuin timivan jatkuvalla käämivialla, n syytä käyttää muita säätömenetelmiä, esimekiksi huippuvitasäätöä.

3 ABSTAT Auth : Katja Hynynen Title : ntlle Design f the Switching Mde Pwe Supply Depatment : Depatment f Enegy Technlgy Yea : 000 Place : appeenanta Maste s thesis. appeenanta Univesity f Technlgy. 75 pages, 4 pictues, appendix. Examine: acting pfess Petti Silventinen. Keywds: switching mde pwe supply, cntl design This thesis is a pat f the eseach pgam: Develpment and ptimizatin f the vlume pwe supply in the fame f DFM. In the study thee is designed a cntlle f a switching mde pwe supply. This field f the design has ften been neglected in the industy. Nmally the cntl has been designed expeimentally because f the insufficient knwledge abut the instuments and because f the lack f the time the instuments. In the study thee ae fist made lineaized tansfe functins f the stability examinatin f the feedback lp f the cnvete. The examinatin is made in the fequency dmain using Bde plts. A cntlle f the system is designed based n these cuves. The behavi f the cntlle in the time dmain is examined by simulatins. Finally measuements n the labaty pttype f ensuing the behavi f the eal system ae made. Based n the esults it can be stated that a flyback cnvete peating n vltage mde cntl has fast espnse in discntinuus cnductin mde. If the cnvete is wanted t peate in cntinuus cnductin mde it is bette t use sme the cntl methds, peak-cuent mde cntl f example.

4 Alkusanat Diplmityö n tehty appeenannan teknillisen kkeakulun sähkötekniikan sastlla. Työ liittyy ETX-tavitetutkimushankkeeseen: Vlyymitehlähteen suunnittelumetdien kehitys DFM-viitekehyksessä. Työn takastajana timi pfessi Petti Silventinen ja hjaajina diplmi-insinööit Mikk Kuisma sekä Te Jäveläinen, jita kaikkia haluan kiittää yhteistyöstä. Te Jäveläistä haluan lisäksi kiittää flyback-hakkuin pttyypin akentamisesta. Kiitkset myös Oulun ylipistn elektniikan laitksen pfessi Teuv Suntille hakkuitehlähteen piensignaalimallinnukseen ja tilayhtälö-keskiavtusmenetelmään liittyvistä neuvista. isäksi vielä kiitkset kaikille muille jita len työhöni liittyen haastatellut. Kiitksen ansaitsevat myös vanhempani, jtka vat aina jaksaneet kannustaa minua piskelemaan. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä vielä kiitkset Te Tynjälälle sekä kaikille kaveeille, jtka vat lleet ilnani ja tukenani tätä työtä tehdessäni ja kk piskeluaikanani. appeenannassa Katja Hynynen

5 SISÄYSUETTEO KÄYTETYT MEKINNÄT JA YHENTEET... 3 JOHDANTO... 7 PIENSIGNAAIMAINNUS JÄNNITEMUOTOINEN SÄÄTÖ FYBAK-HAKKUIN TIAYHTÄÖT JATKUVA KÄÄMIVITA EPÄJATKUVA KÄÄMIVITA HAKKUIN SÄÄDÖN SUUNNITTEU NEGATIIVISEN TAKAISINKYTKENNÄN VAIKUTUS HAKKUIN SIITOFUNKTIOIHIN Säätösuhde Seuantasuhde STABIIIUS KOMPENSOINTI PD-säätäjä PI-säätäjä PID-säätäjä FYBAK-HAKKUI HAKKUIN MITOITUS Mititus jatkuvalla käämivialla Mititus epäjatkuvalla käämivialla HAKKUIN STABIIIUSTAKASTEU SÄÄTÄJÄN SUUNNITTEU Jatkuva käämivita Epäjatkuva käämivita... 45

6 5 SIMUOINTI FYBAK-HAKKUIN SIMUOINTIMAI KUOMAN MUUTOSTEN SIMUOINTI Kuman muutsten simulinti jatkuvalla käämivialla Kuman muutsten simulinti epäjatkuvalla käämivialla TUOJÄNNITTEEN MUUTOSTEN SIMUOINTI Tuljännitteen muutsten simulinti jatkuvalla käämivialla Tuljännitteen muutsten simulinti epäjatkuvalla käämivialla MITTAUKSET KUOMAN MUUTOSTEN MITTAAMINEN Kuman muutsten mittaaminen jatkuvalla käämivialla Kuman muutsten mittaaminen epäjatkuvalla käämivialla TUOJÄNNITTEEN MUUTOSTEN MITTAAMINEN Tuljännitteen muutsten mittaaminen jatkuvalla käämivialla Tuljännitteen muutsten mittaaminen epäjatkuvalla käämivialla MITTAUSTEN ANAYSOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET ÄHDEUETTEO IITE iite Flyback-hakkuin labatipttyypin kytkentäkaavi

7 3 KÄYTETYT MEKINNÄT JA YHENTEET A e feiitin tehllinen pikkipinta-ala, [m ] A B B max D yhden käämikieksen induktanssi, [H] magneettivuntiheys, [T] maksimi magneettivuntiheys, [T] kndensaattin kapasitanssi, [F] pulssisuhteen jatkuvuustilan kmpnentti D jaksn t ff suhteellisen ajan jatkuvuustilan kmpnentti M:ssa D d d dˆ jaksn t ff suhteellisen ajan jatkuvuustilan kmpnentti DM:ssa deivaattapeaatti pulssisuhde pulssisuhteen väekmpnentti d jaksn t ff suhteellinen aika M:ssa d d F -3 db f c f H f f p f S f z f 0 f ϕ,max G c G c,pd G c,pid G c G c G c0 G i, H I jaksn t ff suhteellinen aika DM:ssa jaksn t ff suhteellinen aika alipäästösutimen siitfunkti ajataajuus, [Hz] PD-säätäjän kkeataajuisen navan taajuus, [Hz] PI-säätäjän matalataajuisen nllan taajuus, [Hz] PD-säätäjän navan taajuus, [Hz] kytkentätaajuus, [Hz] PD-säätäjän nllan taajuus, [Hz] silmukkavahvistuksen esnanssitaajuus, [Hz] PD-säätäjällä taajuus, jlla saadaan vaiheen suuin av, [Hz] säätäjän siitfunkti PD-säätäjän siitfunkti PID-säätäjän siitfunkti PI-säätäjän siitfunktin vahvistus kkeilla taajuuksilla avimen piiin siitfunkti hjauksesta lähtöjännitteeseen (PD-) säätäjän siitfunktin vahvistus avimen piiin siitfunkti tuljännitteestä lähtöjännitteeseen mittalaitteen vahvistus yksikkövekti

8 4 I in I I,max I,min I,tn I i i in i in î in î in i i î î i i i,max J j ĵ K M m m N N n P in P P,min tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] magnetintikäämin vian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] käämivian maksimiav, [A] käämivian minimiav M:lla, [A] käämivian keskiav jaksn t n aikana M:lla, [A] tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] kndensaattin vita, [A] tulvita, [A] tisin edusitu tulvita, [A] tulvian väekmpnentti, [A] tisin edusitu tulvian väekmpnentti, [A] magnetintikäämin vita, [A] tisin edusitu magnetintikäämin vita, [A] magnetintikäämin vian väekmpnentti, [A] tisin edusitu magnetintikäämin vian väekmpnentti, [A] lähtövita, [A] tisikäämin vita, [A] tisikäämin vian maksimiav DM:lla, [A] vakikumavian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] vakikumavita, [A] vakikumavian väekmpnentti, [A] kein magnetinti- eli ensiökäämin induktanssi, [H] magnetinti- eli ensiökäämin induktanssi, [H] tisikäämin induktanssi, [H] lähtö- ja tuljännitteiden suhde magnetintikäämin vian deivaatta aikavälillä t n magnetintikäämin vian deivaatta aikavälillä t ff ensiön käämikiesluku tisin käämikiesluku muuntajan tisin ja ensiön käämikiesten suhde tulteh, [W] lähtöteh, [W] minimilähtöteh, [W]

9 5 p Q Q Q s T T M T DM T ei,kmp T S T 0 t t ff t ff t ff t n U U U d U d,max U in U in,max U M U t,max U u û u e u in u in û in napa kndensaattin vaaus, [] magnetintikäämin vaaus, [] kuman vaaus, [] kuman esistanssi, [Ω] kndensaattin ES, [Ω] magnetintikäämin sajaesistanssi, [Ω] aplace-muuttuja silmukkavahvistus silmukkavahvistus M:lla silmukkavahvistus DM:lla kmpensimattman piiin silmukkavahvistus jaksnaika, [s] kmpensimattman piiin silmukkafunktin vahvistus taajuudella nlla aika, [s] aika, jna kytkin n auki, [s] aika, jna kytkin n auki ja didi jhtaa, [s] aika, jna kytkin n auki ja didi esttilassa, [s] aika, jna kytkin jhtaa ja didi n esttilassa, [s] tulmatiisi kndensaattin jännitteen jatkuvuustilan kmpnentti, [V] didin jännitehäviö, [V] suuin didin yli vaikuttava jännite, [V] tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [V] maksimituljännite, [V] sahalaitajännitteen huippuav, [V] suuin tansistin yli vaikuttava jännite, [V] lähtöjännitteen jatkuvuustilan kmpnentti, [V] kndensaattin jännite, [V] kndensaattijännitteen väekmpnentti, [V] esuue, [V] tuljännite, [V] tisin edusitu tuljännite, [V] tuljännitteen väekmpnentti, [V]

10 6 û in u u u û u hjaus u ef X x X Y Z, z tisin edusitu tuljännitteen väekmpnentti, [V] magnetintikäämin jännite, [V] tisin edusitu magnetintikäämin jännite, [V] lähtöjännite, [V] lähtöjännitteen väekmpnentti, [V] hjausjännite, [V] jännitteen asetusav, [V] tilamuuttujamatiisi ajanhetki, jlla kndensaattin vaaus muuttuu psitiivisesta negatiiviseksi, [s] tilamuuttujamatiisin deivaatta lähtömatiisi avimen piiin lähtöimpedanssi, [Ω] nlla ϕ m vaihevaa, [ ] µ muuntajan muuntsuhde θ PD-säätäjän suuin vaihe, [ ] τ ω ω p ω z Ψ max aikavaki, [s] PI-säätäjän matalataajuisen nllan kulmataajuus, [ad/s] PD-säätäjän navan kulmataajuus, [ad/s] PD-säätäjän nllan kulmataajuus, [ad/s] maksimikäämivu, [Vs] yhenteet M D DM ES PWM VM Jatkuva timintamdi (ntinuus cnductin mde) Tasavita (Diect cuent) Epäjatkuva timintamdi (Discntinuus cnductin mde) Ekvivalenttinen sajaesistanssi (Equivalent seies esistance) Pulssinleveysmdulaati (Pulse width mdulatin) Jännitemutinen säätö (Vltage mde cntl)

11 7 JOHDANTO Tehlähdetekniikan mekitys kasvaa vimakkaasti muun muassa npeasti kehittyvän matkaviestintäalan mukana. Tehlähteiden valmistusmääät vat jatkuvassa kasvussa. Tavitteena vat aina vain suuemmat taajuudet ja pienempi laitekk. Myös teh-hyötysuhteen paantaminen n täkeä tavite. Säätömenetelminä hakkuitehlähteissä käytetään yleisesti jännite- ja vitasäätöä sekä jillakin alilla myös tehnsäätöä. Tellisuudessa säätö mnesti suunnitellaan simulintimalleja apuna käyttäen ja viitys kkeilemalla. Systemaattiseen säätösuunnitteluun ei mnestikaan le aikaa syventyä. Myöskään apuvälineitä ei välttämättä le tai niitä ei sata käyttää. Työssä peehdytään hakkuitehlähteiden säätäjän suunnitteluun teeettisella taslla lähtien hakkuin matemaattisesta mallintamisesta. Säätäjä suunnitellaan taajuustasssa Bde-kuvaajia apuna käyttäen. Säätäjän timintaa takastellaan simulintien ja labatipttyypin avulla. Työssä n ajituttu tutkimaan säätösuunnittelua. Aiheen laajuuden vuksi tehlähteen häviöiden takastelu ja EM-asiat n ajattu työn ulkpulelle, vaikkakin näillä asiilla n usein istikkäisvaikutuksia.

12 8 PIENSIGNAAIMAINNUS Piensignaalimallinnus n yleisesti tekniikan alalla käytetty menetelmä, jlla vidaan lineaisida lievästi epälineaaiset jäjestelmät. Tämä mahdllistaa epälineaaisten jäjestelmien analysinnin yksinketaisemmilla menetelmillä. Piensignaalimallinnuksessa jäjestelmä lineaisidaan tiettyyn timintapisteeseen, jnka läheisyydessä se letetaan lineaaiseksi. Timintapisteen muuttuessa myös jäjestelmän minaisuudet muuttuvat ja n tehtävä uusi lineaisinti uuteen timintapisteeseen. // Tässä työssä käsitellään pulssinleveysmduliduille D-D-muuttajille kehitettyä tilayhtälö-keskiavtusmenetelmää. Menetelmässä lasketaan hakkuin muuttujien keskiav yhden kytkentäjaksn ajalta. Keskiavtus vidaan tehdä, kska hakkuin muuttujien kytkentätaajuinen väe n humattavasti jatkuvuustilan kmpnenttia pienempi. Keskiavtuksen jälkeen yhtälöt petubidaan ja lineaisidaan. Petubinnissa jännitteiden, vitjen ja pulssisuhteen ajatellaan mudstuvan jatkuvuustilan kmpnentista sekä humattavasti tätä pienemmästä väekmpnentista. Esimekiksi tuljännitettä mekitään u in U in û in. // Piensignaalimallit tehdään jännitemutisella säädöllä sekä jatkuvalle että epäjatkuvalle käämivialle.. JÄNNITEMUOTOINEN SÄÄTÖ Jännitemutisessa säädössä (VM) hjataan pulssisuhdetta d lähtöjännitteen U peusteella. Kuvassa n esitetty jännitemutisen säädön peiaatekaavi. ähtöjännitettä veataan evahvistimessa haluttuun jännitteen asetusavn u ef, minkä jälkeen saatu esuue u e menee säätäjään. Säätäjästä saadaan hjausjännite u hjaus, jta veataan kmpaaattissa sahalaitajännitteeseen ja tulksena saadaan kytkintä hjaava signaali.

13 9 U ähtöjännitteen asetusav Evahvistin - Säätäjä u hjaus Kmpaaatti Ohjaus- lgiikka u in Sahalaitajännite Kuva. Flyback-hakkuin jännitemutisen säädön peiaatekaavi. ähtöjännitettä veataan evahvistimessa jännitteen asetusavn. Saatu esuue syötetään säätäjään, jnka lähdöstä saadaan hjausjännite. Ohjausjännitettä veataan kmpaaattissa sahalaitajännitteeseen ja saadaan kytkimen hjaussignaali. Menetelmää, jssa hjausjännitettä sahalaitajännitteeseen vetaamalla mudstetaan hjaussignaali, kutsutaan pulssinleveysmdulaatiksi (PWM). Pulssinleveysmdulaatissa kytkimen tilaa (n/ff) hjaava signaali mudstetaan vetaamalla hjausjännitettä kytkentätaajuudella f S tistuvaan sahalaitaiseen jännitteeseen, jnka huippuav n U M (kuva ). Ohjausjännitteen llessa sahalaitajännitettä suuempi, hjaussignaali määää kytkimen jhtavaksi. Muullin kytkin n auki. Pulssisuhde d vidaan määittää jk aikjen t n ja T S, eli kytkimen jhtamisajan ja jaksnajan, tai hjausjännitteen ja sahalaitajännitteen huippuavn suhteiden peusteella /3/ t u n hjaus d. () T U S M u M sahalaitajännite U M u hjaus t On On On u hjaus > U M t n t ff Off Off T S u hjaus < U M Kuva. Pulssinleveysmdulaati. Kytkimen tilaa hjaava signaali mudstetaan vetaamalla hjausjännitettä u hjaus sahalaitajännitteeseen, jnka huippuav n U M. Kytkin jhtaa hjausjännitteen llessa sahalaitajännitettä suuempi.

14 0. FYBAK-HAKKUIN TIAYHTÄÖT Piensignaalimallin akentamista vaten n ensin mudstettava jäjestelmän ei tilja kuvaavat yhtälöt. Flyback-hakkuin yhtälöt n mudstettu viitteen /4/ menetelmän mukaisesti. Kuvassa 3 nähdään flyback-hakkuin sijaiskytkennät kytkentäjaksn ei hetkinä. Kuva 3 (a) esittää kytkennän jakslla t n, jllin kytkin jhtaa ja didi n esttilassa. Kuvassa 3 (b) jakslla t ff kytkin n auki ja didi jhtaa. Kuvassa 3 (c) jakslla t ff kytkin n auki ja didi esttilassa. Hakkuin ensiöön syötetään tuljännite u in, jllin tisista saadaan kuman jännite eli lähtöjännite u. Ensiö ja tisi n etettu tisistaan galvaanisesti muuntajalla, ensiö- ja tisikäämikiesten suhde n yhden suhde n:n (:n). Sijaiskytkentään n matemaattisen takastelun havainnllistamiseksi lisätty ensiökäämin innalle magnetintikäämi. Tisin n lisätty kuman vakivita j. Hakkuin epäideaalisuuksista takastelussa tetaan humin magnetintikäämin sajaesistanssi sekä kndensaattin ekvivalenttinen sajaesistanssi (ES). iin : n i i i u in u u - - u - j u in i in i u - : n i i u u - - j (a) (b) iin i : n i i u in u u - - u - j (c) Kuva 3. Flyback-hakkuin sijaiskytkentä kytkentäjaksn ei hetkinä. (a) Jaks t n, kytkin jhtaa ja didi n esttilassa. (b) Jaks t ff, kytkin n auki ja didi jhtaa. (c) Jaks t ff, kytkin n auki ja didi esttilassa. Kuvassa 4 nähdään edellä esitetyn flyback-hakkuin sijaiskytkennän magnetintikäämin jännite u ja vita i sekä tisikäämin vita i ja tulvita i in ei kytkentäjaksn hetkinä sekä jatkuvalla, että epäjatkuvalla magnetintikäämivialla. Magnetintikäämin jännitteen kuvaajissa ei le tettu humin käämin sajaesistanssin häviöitä.

15 u U in u U in U n i i,max t U n i i,max t i in i in,max t i in t i in, max i t t i,max I i i,max tn t ff t I tn tff tff t T S T S (a) (b) Kuva 4. Flyback-hakkuin magnetintikäämin jännite u ja vita i sekä tulvita i in ja tisikäämin vita i (a) jatkuvalla käämivialla ja (b) epäjatkuvalla käämivialla. Jaksn t n aikana (kuva 3 (a)) kytkin jhtaa, magnetintikäämin jännite n veannllinen tuljännitteeseen u in ja magnetintikäämin vita nusee lähes lineaaisesti tulvian mukana. Tisissa didi n esttilassa eikä tisikäämissä kulje vitaa. Kijitetaan kuvan 3 sijaiskytkentöjen ja kuvan 4 käyämutjen peusteella jaksn t n timintaa kuvaavat yhtälöt. Ensiöpiiin suueet edusidaan tisin, edusidun suueen mekkinä käytetään pilkkua, esimekiksi tisin edusitu magnetintikäämin vita i. Ensiöpiiin jänniteyhtälö, kndensaattivian slmupisteyhtälö, kndensaattijännitteen yhtälö sekä tulvian yhtälö vat di i u n nu n nu dt n i du dt u i u i j in () (3) (4) iin i iin, (5) n n missä i i u n kndensaattin vita n lähtövita kndensaattin jännite.

16 Jaksn t ff aikana (kuva 3 (b)) kytkin n auki ja didi jhtaa. Magnetintikäämin jännite n veannllinen lähtöjännitteeseen ja vita laskee lähes lineaaisesti. Tisikäämin vita laskee ensiön magnetintikäämiin veannllisena. Tulvita n nlla. Tdellisessa flyback-hakkuissa tämän jaksn aikana ei magnetintikäämissä kulje vitaa. Jakslle t ff vidaan nyt kijittaa vastaavat yhtälöt kuin edellä u i di n dt du dt u i u n i i n i u n j i in 0. (9) (6) (7) (8) Mikäli sijaiskytkennän magnetintikäämin vita i ja tisin käämivita i eivät le laskeneet nllaan kytkentäjaksn T S kuluessa, n kyseessä jatkuva käämivita (M). Muussa tapauksessa n kyseessä epäjatkuva käämivita (DM), jnka timintaa havainnllistavat kuvan 4 (b) käyät. Tällöin jaksn t ff jälkeen kytkin n edelleen auki, mutta didi jutuu esttilaan, jaks t ff (kuva 3 (c)). atkaistaan yhtälöistä () (9) tisin edusitu magnetintikäämin jännite u, kndensaattivita i, lähtöjännite u ja tisin edusitu tulvita i in tulsuueiden u in ja j sekä tilamuuttujien i ja u funktina eikseen jaksille t n ja t ff. t n : di dt n n i uin du dt u (0) u j () i in i u j () (3)

17 3 t ff : di n dt du d n i t i u j (4) u j (5) u i in 0 i u j (6) (7) Yhtälöitä (0) (7) kutsutaan jaksjen t n sekä t ff tilayhtälöiksi..3 JATKUVA KÄÄMIVITA Jatkuvan tilan piensignaalimalli flyback-hakkuille mudstetaan viitteiden /5/ ja /6/ mukaisesti. Käämivian llessa jatkuva (M) magnetimiskäämissä kulkee jatkuva vita. Jaksn t ff suhteellinen aika d vidaan nyt esittää d d. (8) Keskiavtetaan ensin tilayhtälöt (0) (7). Keskiavtetut suueet esitetään kulmasuluissa. Myös käämivita n esitetty tässä mudssa, kska kyseessä n vian keskiav yhden jaksn aikana i. Magnetintikäämin jännitteen, kndensaattivian, lähtöjännitteen sekä tulvian keskiavt lasketaan integimalla ajan t suhteen yhden kytkentäjaksn T S yli x x() t dt, (9) Ts T t Ts t s

18 4 jllin saadaan d i n dt n d i d u du in d j (0) d u d d i t u j () u d i u j () i d. (3) in i Saadut yhtälöt (0) (3) vat epälineaaisia, jten niille tehdään piensignaalimalli petubimalla ja lineaisimalla ne jhnkin timintapisteeseen. Petubinti tapahtuu lettamalla tuljännitteen u in ja pulssisuhteen d mudstuvan jatkuvuustilan kmpnenteista U in ja D sekä humattavasti näitä pienemmistä väekmpnenteista û in ja dˆ u U û in in in (4) d D dˆ. (5) Näin llen vidaan myös lähtövian i, lähtöjännitteen u ja tulvian i in lettaa mudstuvan samin i I î u U û (6) (7) i I î. (8) in in in

19 5 Sijittamalla yhtälöt (4) - (8) yhtälöihin (0) (3) saadaan flyback-hakkuin lineaisitu piensignaalimalli d J nu U n I j D Du u D i D n dt i d n ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ in in (9) d n I j u i D dt du ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ (30) d n I j u i D u ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ (3) d n I i D i ˆ ˆ ˆ in. (3) Tehdään yhtälöistä (9) (3) tilayhtälömatiisit dˆ E U B X A X (33) dˆ P U N X M Y, (34) jissa tilamuuttujamatiisi X, sen deivaatta X, tulmatiisi U sekä lähtömatiisi Y vat ˆ ˆ u i X (35) t u t i d d dˆ dˆ X (36) in ˆ ˆ j u U (37) in ˆ ˆ u i Y (38)

20 6 ja keinmatiisit A, B, E, M, N sekä P vat D n D n D A (39) 0 n D n D B (40) in 3 n I n J n U n U n I E (4) 0 D D M (4) N (43) n I n I P. (44) Kska lähtöjännitteelle pätee ( ) ˆ ˆ u u s, (45) vidaan matiisit M, N ja P kijittaa s D 0 0 M (46) N 0 (47) 0 n I P. (48)

21 7 s-tasssa tilayhtälöt (33) ja (34) saadaan mutn () () () () D s s s s s E U B X A X (49) () () () () D s s s s P U N X M Y, (50) jsta atkaistaan tilamuuttujamatiisi X ja sijitetaan tämä lähtömatiisiin Y () ( ) () ( ) () D s s s s s E A I U B A I X (5) () ( ) [ ] () ( ) [ ] () D s s s s s P E A I M U N B A I M Y. (5) Kndensaattijännitteen jatkuvuustilan kmpnentille pätee U U. Tehdään lisäksi letus J 0, jllin seuaavat yhtälöt pätevät vain puhtaalle esistiiviselle kumalle. asketaan kaakteistinen plynmi det(si-a ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) det D D D n n D n n n n D s s s A I. (53) Y-matiisista (5) vidaan laskea flyback-hakkuin avimen piiin siitfunkti G c hjauksesta lähtöjännitteeseen jättämällä tuljännitteen ja vakivitalähteen vaikutus matiisista humin ttamatta () () ( ) ( ) () s d n I n I n U n U n I s s s n D s u s i 0 det j 0 0 ˆ ˆ in 3 in ad A I A I. (54)

22 8 Haluttu siitfunkti saadaan yhtälöstä (54) atkaisemalla lähtöjännitteen uˆ () s ja pulssisuhteen d () s suhde G c () s uˆ dˆ () s () s ( s ) ( s ) I n det D ( si A ) s I 3 n det ( si A ) D n U n U in n (55) G c () s n D ( ) nu in U det n I D ( si A ) ni s D ( s ). (56) Vastaavasti saadaan matiiseista Y ja U avimen piiin siitfunkti tuljännitteestä lähtöjännitteeseen G i, ja lähtöimpedanssi Z, G i, () s uˆ uˆ in () s () s DD n ( ) ( s ) det( si A ) (57) Z, () s uˆ ˆj () s () s D n ( ) D D det n D ( si A ) n s D ( s ). (58).4 EPÄJATKUVA KÄÄMIVITA Epäjatkuvan tilan piensignaalimalli flyback-hakkuille mudstetaan viitteen /7/ mukaan. Käämivian llessa epäjatkuva (DM) magnetintikäämin vita laskee nllaan ennen kytkentäjaksn T S lppua ja jatkuvasta käämiviasta piketen kytkentäjaksn lppuun tulee klmas ajanjaks t ff, jnka aikana käämivita n nlla. Epäjatkuvassa tilassa jaksn t ff suhteellinen aika n d, jka vidaan jhtaa kuvan 5 magnetintikäämin vitamudista.

23 9 i',max i' m' m' - i d TS dt S dt S Kuva 5. Magnetintikäämin vita epäjatkuvassa tilassa. Vita nusee jaksn t n aikana deivaatalla m huippuavnsa i,max ja laskee jaksn t ff aikana deivaatalla m takaisin nllaan. Jaksn t ff aikana ei kulje magnetintivitaa. Kuvan mekinnät m ja m vat magnetintikäämin vian tisin edusidut deivaatat jaksjen t n ja t ff aikana, yhtälöt (0) ja (4). Kuvan peusteella kijitetaan käämivian keskiavyhtälö, jsta saadaan jaksn t ff suhteellinen pituus d i d T S m d ( d d ) TS (59) i d. (60) d m Magnetintikäämin jännitteen sekä lähtöjännitteen keskiavt lasketaan ajanjaksjen t n ja t ff yhtälöistä (0) (7) kuten jatkuvalla käämivialla. Magnetintikäämin sajaesistanssi vidaan jättää mekityksettömänä humin ttamatta ja kndensaattin ES tetaan samasta syystä humin vain matiisissa M, yhtälö (46). Magnetintikäämin jännitteen keskiavyhtälö epäjatkuvassa tilassa saadaan yhtälön (0) mukaisesti kuten jatkuvassa tilassa, mutta d :n tilalle sijitetaan epäjatkuvan tilan jaksn t ff suhteellista aikaa kuvaava temi d. ähtöjännitteen keskiav saadaan yhtälöstä () kuten jatkuvassa tilassa. Käämin jännitteen ja lähtöjännitteen keskiavyhtälöiksi saadaan

24 0 d i n i u n du duin. (6) dt dt u S in u u (6) Kndensaattivita i keskiavtetaan kndensaattin vaauksen muutksen Q, magnetintikäämin vaauksen Q ja kuman vaauksen Q peusteella i Q Q Q (63) T T S S Q T S m dd TSu Q T S T S j uin dd n (64) (65) d u TS u i u in d j. (66) dt n Tulvita saadaan kuvan 5 käyämudista kun tiedetään tulvian levan jaksn t n ajan sama kuin magnetintikäämin vita T S S i in m d u in T n d (67) ineaisinti tapahtuu yhtälöiden (4) (3) mukaisesti kuten jatkuvalla käämivialla. Siitfunktiita (33) (58) mudstettaessa flyback-hakkuille pätevät seuaavat yhtälöt U U (68) n K D T S (69) U M n U I in D D (70) D D U n. (7) K

25 Flyback-hakkuin kaakteistinen yhtälö det(si-a ) sekä siitfunktit G c (s), G i, (s) ja lähtöimpedanssi Z, (s) epäjatkuvalla käämivialla vat K K det ( si A ) s s n (7) n G c () s U in nm s n K det ( si A ) ( s ) (73) G i, () s M n K nm s K det ( si A ) ( s ) (74) K n ( ) s s n, () K Z s. (75) det ( si A )

26 3 HAKKUIN SÄÄDÖN SUUNNITTEU ähtöjännite u n tuljännitteen u in, pulssisuhteen d ja kumavian j sekä hakkuin piiikmpnenttien funkti. D-D-muuttajasvelluksissa lähtöjännite halutaan pitää vakina iippumatta tuljännitteen ja kumavian muutksista tai häviöistä ja iippumatta hakkuin kmpnenttiavjen muuttumisesta. Eilliskäytössä levan laitteen tuljännitteen häiiöt jhtuvat tyypillisesti vekkjännitteen ensimmäisestä hamnisesta (00 Hz). Mikäli hakkueita n kytketty useita innan, aiheuttaa yhden laitteen päälle ja pis kytkeminen häiiöitä muiden tuljännitteeseen. Kumavita saattaa muuttua humattavasti kuman muuttuessa. ähtöjännitteen tulee pysyä tietyissä ajissa (esimekiksi 4 V $,4 V) kumavian pudtessa esimekiksi maksimista puleen. /6/ ähtöjännite pidetään vakiavssaan muuttamalla spivasti pulssisuhdetta d. Tämä vidaan tehdä esimekiksi lisäämällä avimeen hakkuipiiiin negatiivinen takaisinkytkentä ja säätäjä, jllin saadaan suljettu säätöpiii. Säätöpiiin vasinainen timintaidea n ulka tulevien häiiövaikutusten elimininti. Muita etuja vat vähäisempi hekkyys piiin paametivaihteluille, lähtösuueen takkuusvaatimusten helpmpi ylläpitäminen ja kyky vastata kumitusmuutksiin. /8/ Hakkuisvelluksissa vidaan käyttää negatiivista takaisinkytkentää lähtöjännitteestä tai myötäkytkentää magnetintikäämin viasta tai jännitteestä. Edellä esitettyjä säätöpiiejä vidaan myös yhdistellä. Tässä työssä käytetään takaisinkytkentää lähtöjännitteestä. Kuvassa 6 n esitetty negatiivisella takaisinkytkentäsilmukalla vaustetun hakkuin timintalhkkaavi. ähtöjännite u mitataan mittalaitteella, jnka vahvistus n H(s). D-D-muuttajissa mittalaite n yleensä takkuusvastuksen sisältävä jännitteenjakaja. Mittalaitteen lähtösuuetta H(s)u (s) veataan jännitteen asetusavn u ef (s). Tavitteena n saada mittalaitteen lähtösuue yhtä suueksi jännitteen asetusavn kanssa, jtta lähtöjännite seuaisi täsmällisesti asetusava hulimatta säätäjän, pulssinleveysmdulaattin, tansistin hilahjaimen tai hakkuin häiiöistä tai kmpnenttimuutksista. Jännitteen asetusavn ja mittalaitteen lähdön etusta kutsutaan esuueeksi u e (s). Mikäli takaisinkytkentä timii ideaalisesti, esuue n

27 3 nlla. Käytännössä esuue n nllasta pikkeava, mutta kuitenkin melk pieni. Esuueen u e (s) saaminen pieneksi n yksi säätäjän lisäämisen päätakituksista. /6/ Hakkui u t f u j, d () ( ) in, u in j Häiiöt u u ef u hjaus ue Pulssinleveysmdulaatti Säätäjä - d Ohjaustul Mittalaite Kuva 6. Hakkuin takaisinkytketyn säätöpiiin timintalhkkaavi. Piiin myötähaaassa n säätäjä, pulssinleveysmdulaatti sekä hakkui ja takaisinkytkentähaaassa mittalaite. Piiin tulsuueina vat jännitteen asetusav, tuljännite ja kumavita sekä lähtösuueena lähtöjännite. Työssä käytetään stabiiliuden takkailuun ja kmpensintiin vaihevaatestiä, jssa hakkuipiiin stabiiliusminaisuuksia tutkitaan silmukkavahvistuksen vahvistus- ja vaihekäyien Bde-kuvaajien avulla. Testi n iittävä suuelle salle jännitesäätäjistä. Muita takitukseen sveltuvia menetelmiä vat muun muassa Nyquistin menetelmä, jsta Bde n eikistapaus, ja juuiuamenetelmä. /6/ Mikäli mallista halutaan bustimpi, vidaan käyttää lisäksi ptimintitimintja, esimekiksi H - tai H - säädöt /9/. isäksi vidaan käyttää Ziegle-Nichlsin kkeellista viitysmenetelmää, jssa säätäjä viitetään vetsäätäjän väähtelyajan peusteella /8/. 3. NEGATIIVISEN TAKAISINKYTKENNÄN VAIKUTUS HAKKUIN SIITOFUNKTIOIHIN Edellisessä kappaleessa jhdettiin flyback-muuttajan avimen piiin piensignaalisiitfunktit G c (s), G i, (s) ja Z, (s) pulssisuhteen dˆ () s, tuljännitteen û in (s) sekä kumavian ˆ () s llessa tulsuueina. ähtöjännitteen muutkset û (s) j vidaan nyt kijittaa klmen iippumattman tuln lineaaikmbinaatina ()() s dˆ s G () s uˆ () s Z () s ˆj () s uˆ ( s) G, (76) c i, in,

28 4 jssa G G c i, () s () s uˆ dˆ uˆ uˆ () s () s in uˆ in 0 ˆj 0 () s () s () s () s dˆ 0 ˆj 0 ˆ 0 u d ˆin 0 (77) (78) uˆ Z, () s ˆ j. (79) Yhtälö (76) kuvaa häiiöiden û in (s) ja ˆ () s siitymistä lähtöjännitteeseen siitfunktiiden G i, (s) ja Z, (s) välityksellä. /6/ j Kuten aiemmin tdettiin, takaisinkytkentää vidaan käyttää pienentämään tuljännitteen ja kumavian muutksien vaikutuksia lähtöjännitteeseen. Jäjestelmän analysimiseksi keskiavtetaan, petubidaan ja lineaisidaan takaisinkytkentäsilmukan muuttujat timintapisteeseensä. D-D-muuttajissa jännitteen asetusav n vaki ja väekmpnentti û ef 0. Kuvassa 7 n esitetty muuttajan säätöpiiin lhkkaavi, jssa hakkui n kvattu edellisessä kappaleessa jhdetuilla siitfunktiilla. Kuva n tehty jännitemutiselle hjaukselle ja siinä nähdään pulssinleveysmdulaattin piensignaalimallin vahvistus /U M sekä sen lähtösuueena pulssisuhde dˆ. /6/ ĵ û in G i, Z, ûef - û e G c û hjaus U M dˆ G c - û H Kuva 7. Muuttajan säätöpiiin lhkkaavi. Kuvan 6 timintaa kuvaavat lhkt n kvattu siitfunktiillaan. Myös hakkuilhk n esitetty siitfunktiina.

29 5 Kuvasta 7 saadaan lähtöjännitteen muutksille û yhtälö uˆ uˆ ef uˆ in G c G HG c HG c G G c c i, G U c M U U M M ˆj Z HG c, G c U M. (80) Yhtälö (80) vidaan kijittaa myös mudssa () s () s T () s () s () s () s () s T Gi, Z u () s u () s u () s ˆ, ˆ ˆef ˆin j () s, (8) H T T jssa () s H () s Gc () s Gc () s U M T. (8) T(s) n silmukkavahvistus tai avimen piiin siitfunkti, jka saadaan myötä- ja takaisinkytkentähaajen vahvistusten tulna. Mikäli piiissä ei le säätäjää, n vahvistus G c (s). /6/ 3.. Säätösuhde Yhtälöstä (8) saadaan suljetun piiin siitfunkti tuljännitteestä û in (s) lähtöjännitteeseen û (s) u u ˆˆ in () s () s Gi, T () s () s, (83) missä temiä /( T(s)) kutsutaan säätösuhteeksi. Mikäli silmukkavahvistus n itseisavltaan suui, vidaan siitfunktille G i, (s) saada hyvinkin humattava vaimennus. Takaisinkytkentäsilmukan havaitaan vaimentavan tuljännitteen muutksien näkymistä lähtöjännitteessä. Yhtälöstä (8) nähdään saman pätevän kumavian vaihteluihin. /6/

30 6 3.. Seuantasuhde Edelleen yhtälön (8) mukaisesti suljetun piiin siitfunkti jännitteen asetusavsta û ef (s) lähtöjännitteeseen û (s) n uˆ uˆ ef () s () s ˆin 0 H () s T u ˆj 0 () s T () s, (84) missä temiä T(s)/( T(s)) kutsutaan seuantasuhteeksi. Mikäli silmukkavahvistus T(s) n itseisavltaan suui, saadaan uˆ uˆ ef () s () s uˆ 0 H () s in ˆj 0, (85) jka n iippumatn säätäjän, pulssinleveysmdulaattin ja hakkuin vahvistuksista. Pitämällä silmukkavahvistus iittävän suuena vamistetaan, että myötähaaan vahvistusten muuttuminen ei vaikuta lähtöjännitteeseen. Jtta lähtöjännite saadaan seuaamaan takasti asetusava, n tunnettava hyvin mittalaitteen vahvistus H(s) ja jännitteen asetusav û ef (s). D-D-muuttajilla jännitteen asetusav û ef (s) n nlla, mutta edellä esitetty pätee myös tasasähkökmpnenteille. /6/ 3. STABIIIUS Käytetään hakkuin stabiiliuden takasteluun vaihevaatestiä. Hahmtellaan hakkuin avimen piiin siitfunktin (8) vahvistuksen ja vaiheen Bde-kuvaajat. Kuvaajista nähdään vahvistuksen ajataajuus f c khdassa, jssa vahvistus n yksi ( jπf c ) 0dB T. (86)

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007 MAOL-Pisteityshjeet Fysiikka kevät 007 Tyypillisten virheiden aiheuttaia pisteenetyksiä (6 pisteen skaalassa): - pieni laskuvirhe -/3 p - laskuvirhe, epäielekäs tuls, vähintään - - vastauksessa yksi erkitsevä

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit Hyvyyskriteerit ELEC-C1230 Säätötekniikka Aikaisemmilla luennoilla on havainnollistettu, miten systeemien käyttäytymiseen voi vaikuttaa säätämällä niitä. Epästabiileista systeemeistä saadaan stabiileja,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Elektroniikka, kierros 3

Elektroniikka, kierros 3 Elektroniikka, kierros 3 1. a) Johda kuvan 1 esittämän takaisinkytketyn systeemin suljetun silmukan vahvistuksen f lauseke. b) Osoita, että kun silmukkavahvistus β 1, niin suljetun silmukan vahvistus f

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus) Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 7: MEKAANINEN VÄRÄHTELIJÄ Teoriaa Vaimeneva värähdysliike y ŷ ŷ ŷ t T Kuva. Vaimeneva värähdysliike ajan funktiona.

Lisätiedot

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10 Sisältö 1 Johda kytkennälle Theveninin ekvivalentti 2 2 Simuloinnin ja laskennan vertailu 4 3 V CE ja V BE simulointituloksista 4 4 DC Sweep kuva 4 5 R 2 arvon etsintä 5 6 Simuloitu V C arvo 5 7 Toimintapiste

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Laurin koulu. V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H o n k a j o k i. Rakennetekninen kuntotutkimus

Laurin koulu. V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H o n k a j o k i. Rakennetekninen kuntotutkimus Laurin kulu V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H n k a j k i Rakennetekninen kunttutkimus 8.1.2016 2 (43) YHTEENVETO Tutkimusten tarkituksena n llut alustavasti selvittää Kankaanpään kaupungin,

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 1(33) A Paljärven Metsätie 100, 02880 Veikkla 20.5.2014 D10000503F.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 Malli 2013, versi final 2.0 F/20.5.2014 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 100 02880 Veikkla Tel:

Lisätiedot

Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla

Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla Säätötekniikkaa Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla servo-ongelma: ulostulon seurattava referenssisignaalia mahdollisimman tarkasti,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Osatentti

Osatentti Osatentti 3 1.4.016 Nimi: Opiskelijanumero: Ohjeet: Kirjoita vastaukset paperissa annettuun tilaan. Lisävastaustilaa on paperin lopussa. Käytä selvää käsialaa. Laskin EI ole sallittu. Tenttikaavasto jaetaan.

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

Y56 Mikroteorian jatkokurssin I välikoe Mallivastaus

Y56 Mikroteorian jatkokurssin I välikoe Mallivastaus Y56 Mikrterian jatkkurssin I välike 4..00 Mallivastaus I OSA Mnivalintakysymykset (ma. 0p). Rastita ikea vaihteht. Oikeita vastauksia n vain yksi. BOLDATTU väite n ikea vastaus. Budjettirajite: Js vidaan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio Luent 22.11.2016 ME-C2400 Vurvaikutustekniikan studi Tilastanalyysiä (liittyen tehtävään 2A): Kuinka tarkkaa n viivan piirtäminen? Tapi Takala http://www.cs.hut.fi/~tta/ Input-menetelmän tutkiminen Kuinka

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Kenguru 2011 Student (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2011 Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kengurulikan pituus: Irrta tämä vastauslmake tehtävämnisteesta. Merkitse tehtävän numern alle valitsemasi vastausvaihteht. Jätä ruutu tyhjäksi, js et halua vastata

Lisätiedot