HAKKURITEHOLÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKKURITEHOLÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 APPEENANNAN TEKNIINEN KOKEAKOUU Enegiatekniikan sast HAKKUITEHOÄHTEEN SÄÄDÖN SUUNNITTEU Diplmityön aihe n hyväksytty appeenannan teknillisen kkeakulun enegiatekniikan sastneuvstn kkuksessa Työn takastaja : pf. ma. Petti Silventinen Työn hjaajat : dipl. ins. Mikk Kuisma ja dipl. ins. Te Jäveläinen appeenannassa Katja Hynynen Uniknkatu -4 G 5380 APPEENANTA Puh. (040)

2 TIIVISTEMÄ Tekijä : Katja Hynynen Nimi : Hakkuitehlähteen säädön suunnittelu Osast : Enegiatekniikan sast Vusi : 000 Paikka : appeenanta Diplmityö. appeenannan teknillinen kkeakulu. 75 sivua, 4 kuvaa, liite. Takastajana pf. ma. Petti Silventinen. Hakusanat : hakkuitehlähde, säätösuunnittelu Diplmityö n tehty sana ETX-tutkimushanketta: Vlyymitehlähteen suunnittelumetdien kehitys ja ptiminti DFM-viitekehyksessä. Työssä suunnitellaan hakkuitehlähteelle säätäjä. Tähän suunnittelun sektiin syventyminen n tellisuudessa jäänyt mnesti vähälle. Säätö n tavallisesti ajan puutteen ja apuvälineiden käytön saamattmuuden tai puuttumisen takia suunniteltu kkeilemalla. Työssä mudstetaan jännitemutisesti säädetylle hakkuille piensignaalimallilla lineaisidut siitfunktit, jiden peusteella vidaan takastella hakkuin stabiilisuutta takaisinkytketyssä säätösilmukassa. Stabiiliustakastelu tehdään taajuustasssa käyttäen Bde-kuvaajia. Näiden kuvaajien peusteella viitetään jäjestelmään säätäjä. Säätäjän timintaa aikatasssa takastellaan simulimalla ja eaalisen laitteen timimista labatipttyypin avulla. Tulsten peusteella vidaan tdeta, että jännitemutisella säädöllä flyback-hakkui saadaan npeaksi epäjatkuvalla käämivialla. Mikäli halutaan hakkuin timivan jatkuvalla käämivialla, n syytä käyttää muita säätömenetelmiä, esimekiksi huippuvitasäätöä.

3 ABSTAT Auth : Katja Hynynen Title : ntlle Design f the Switching Mde Pwe Supply Depatment : Depatment f Enegy Technlgy Yea : 000 Place : appeenanta Maste s thesis. appeenanta Univesity f Technlgy. 75 pages, 4 pictues, appendix. Examine: acting pfess Petti Silventinen. Keywds: switching mde pwe supply, cntl design This thesis is a pat f the eseach pgam: Develpment and ptimizatin f the vlume pwe supply in the fame f DFM. In the study thee is designed a cntlle f a switching mde pwe supply. This field f the design has ften been neglected in the industy. Nmally the cntl has been designed expeimentally because f the insufficient knwledge abut the instuments and because f the lack f the time the instuments. In the study thee ae fist made lineaized tansfe functins f the stability examinatin f the feedback lp f the cnvete. The examinatin is made in the fequency dmain using Bde plts. A cntlle f the system is designed based n these cuves. The behavi f the cntlle in the time dmain is examined by simulatins. Finally measuements n the labaty pttype f ensuing the behavi f the eal system ae made. Based n the esults it can be stated that a flyback cnvete peating n vltage mde cntl has fast espnse in discntinuus cnductin mde. If the cnvete is wanted t peate in cntinuus cnductin mde it is bette t use sme the cntl methds, peak-cuent mde cntl f example.

4 Alkusanat Diplmityö n tehty appeenannan teknillisen kkeakulun sähkötekniikan sastlla. Työ liittyy ETX-tavitetutkimushankkeeseen: Vlyymitehlähteen suunnittelumetdien kehitys DFM-viitekehyksessä. Työn takastajana timi pfessi Petti Silventinen ja hjaajina diplmi-insinööit Mikk Kuisma sekä Te Jäveläinen, jita kaikkia haluan kiittää yhteistyöstä. Te Jäveläistä haluan lisäksi kiittää flyback-hakkuin pttyypin akentamisesta. Kiitkset myös Oulun ylipistn elektniikan laitksen pfessi Teuv Suntille hakkuitehlähteen piensignaalimallinnukseen ja tilayhtälö-keskiavtusmenetelmään liittyvistä neuvista. isäksi vielä kiitkset kaikille muille jita len työhöni liittyen haastatellut. Kiitksen ansaitsevat myös vanhempani, jtka vat aina jaksaneet kannustaa minua piskelemaan. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä vielä kiitkset Te Tynjälälle sekä kaikille kaveeille, jtka vat lleet ilnani ja tukenani tätä työtä tehdessäni ja kk piskeluaikanani. appeenannassa Katja Hynynen

5 SISÄYSUETTEO KÄYTETYT MEKINNÄT JA YHENTEET... 3 JOHDANTO... 7 PIENSIGNAAIMAINNUS JÄNNITEMUOTOINEN SÄÄTÖ FYBAK-HAKKUIN TIAYHTÄÖT JATKUVA KÄÄMIVITA EPÄJATKUVA KÄÄMIVITA HAKKUIN SÄÄDÖN SUUNNITTEU NEGATIIVISEN TAKAISINKYTKENNÄN VAIKUTUS HAKKUIN SIITOFUNKTIOIHIN Säätösuhde Seuantasuhde STABIIIUS KOMPENSOINTI PD-säätäjä PI-säätäjä PID-säätäjä FYBAK-HAKKUI HAKKUIN MITOITUS Mititus jatkuvalla käämivialla Mititus epäjatkuvalla käämivialla HAKKUIN STABIIIUSTAKASTEU SÄÄTÄJÄN SUUNNITTEU Jatkuva käämivita Epäjatkuva käämivita... 45

6 5 SIMUOINTI FYBAK-HAKKUIN SIMUOINTIMAI KUOMAN MUUTOSTEN SIMUOINTI Kuman muutsten simulinti jatkuvalla käämivialla Kuman muutsten simulinti epäjatkuvalla käämivialla TUOJÄNNITTEEN MUUTOSTEN SIMUOINTI Tuljännitteen muutsten simulinti jatkuvalla käämivialla Tuljännitteen muutsten simulinti epäjatkuvalla käämivialla MITTAUKSET KUOMAN MUUTOSTEN MITTAAMINEN Kuman muutsten mittaaminen jatkuvalla käämivialla Kuman muutsten mittaaminen epäjatkuvalla käämivialla TUOJÄNNITTEEN MUUTOSTEN MITTAAMINEN Tuljännitteen muutsten mittaaminen jatkuvalla käämivialla Tuljännitteen muutsten mittaaminen epäjatkuvalla käämivialla MITTAUSTEN ANAYSOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET ÄHDEUETTEO IITE iite Flyback-hakkuin labatipttyypin kytkentäkaavi

7 3 KÄYTETYT MEKINNÄT JA YHENTEET A e feiitin tehllinen pikkipinta-ala, [m ] A B B max D yhden käämikieksen induktanssi, [H] magneettivuntiheys, [T] maksimi magneettivuntiheys, [T] kndensaattin kapasitanssi, [F] pulssisuhteen jatkuvuustilan kmpnentti D jaksn t ff suhteellisen ajan jatkuvuustilan kmpnentti M:ssa D d d dˆ jaksn t ff suhteellisen ajan jatkuvuustilan kmpnentti DM:ssa deivaattapeaatti pulssisuhde pulssisuhteen väekmpnentti d jaksn t ff suhteellinen aika M:ssa d d F -3 db f c f H f f p f S f z f 0 f ϕ,max G c G c,pd G c,pid G c G c G c0 G i, H I jaksn t ff suhteellinen aika DM:ssa jaksn t ff suhteellinen aika alipäästösutimen siitfunkti ajataajuus, [Hz] PD-säätäjän kkeataajuisen navan taajuus, [Hz] PI-säätäjän matalataajuisen nllan taajuus, [Hz] PD-säätäjän navan taajuus, [Hz] kytkentätaajuus, [Hz] PD-säätäjän nllan taajuus, [Hz] silmukkavahvistuksen esnanssitaajuus, [Hz] PD-säätäjällä taajuus, jlla saadaan vaiheen suuin av, [Hz] säätäjän siitfunkti PD-säätäjän siitfunkti PID-säätäjän siitfunkti PI-säätäjän siitfunktin vahvistus kkeilla taajuuksilla avimen piiin siitfunkti hjauksesta lähtöjännitteeseen (PD-) säätäjän siitfunktin vahvistus avimen piiin siitfunkti tuljännitteestä lähtöjännitteeseen mittalaitteen vahvistus yksikkövekti

8 4 I in I I,max I,min I,tn I i i in i in î in î in i i î î i i i,max J j ĵ K M m m N N n P in P P,min tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] magnetintikäämin vian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] käämivian maksimiav, [A] käämivian minimiav M:lla, [A] käämivian keskiav jaksn t n aikana M:lla, [A] tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] kndensaattin vita, [A] tulvita, [A] tisin edusitu tulvita, [A] tulvian väekmpnentti, [A] tisin edusitu tulvian väekmpnentti, [A] magnetintikäämin vita, [A] tisin edusitu magnetintikäämin vita, [A] magnetintikäämin vian väekmpnentti, [A] tisin edusitu magnetintikäämin vian väekmpnentti, [A] lähtövita, [A] tisikäämin vita, [A] tisikäämin vian maksimiav DM:lla, [A] vakikumavian jatkuvuustilan kmpnentti, [A] vakikumavita, [A] vakikumavian väekmpnentti, [A] kein magnetinti- eli ensiökäämin induktanssi, [H] magnetinti- eli ensiökäämin induktanssi, [H] tisikäämin induktanssi, [H] lähtö- ja tuljännitteiden suhde magnetintikäämin vian deivaatta aikavälillä t n magnetintikäämin vian deivaatta aikavälillä t ff ensiön käämikiesluku tisin käämikiesluku muuntajan tisin ja ensiön käämikiesten suhde tulteh, [W] lähtöteh, [W] minimilähtöteh, [W]

9 5 p Q Q Q s T T M T DM T ei,kmp T S T 0 t t ff t ff t ff t n U U U d U d,max U in U in,max U M U t,max U u û u e u in u in û in napa kndensaattin vaaus, [] magnetintikäämin vaaus, [] kuman vaaus, [] kuman esistanssi, [Ω] kndensaattin ES, [Ω] magnetintikäämin sajaesistanssi, [Ω] aplace-muuttuja silmukkavahvistus silmukkavahvistus M:lla silmukkavahvistus DM:lla kmpensimattman piiin silmukkavahvistus jaksnaika, [s] kmpensimattman piiin silmukkafunktin vahvistus taajuudella nlla aika, [s] aika, jna kytkin n auki, [s] aika, jna kytkin n auki ja didi jhtaa, [s] aika, jna kytkin n auki ja didi esttilassa, [s] aika, jna kytkin jhtaa ja didi n esttilassa, [s] tulmatiisi kndensaattin jännitteen jatkuvuustilan kmpnentti, [V] didin jännitehäviö, [V] suuin didin yli vaikuttava jännite, [V] tulvian jatkuvuustilan kmpnentti, [V] maksimituljännite, [V] sahalaitajännitteen huippuav, [V] suuin tansistin yli vaikuttava jännite, [V] lähtöjännitteen jatkuvuustilan kmpnentti, [V] kndensaattin jännite, [V] kndensaattijännitteen väekmpnentti, [V] esuue, [V] tuljännite, [V] tisin edusitu tuljännite, [V] tuljännitteen väekmpnentti, [V]

10 6 û in u u u û u hjaus u ef X x X Y Z, z tisin edusitu tuljännitteen väekmpnentti, [V] magnetintikäämin jännite, [V] tisin edusitu magnetintikäämin jännite, [V] lähtöjännite, [V] lähtöjännitteen väekmpnentti, [V] hjausjännite, [V] jännitteen asetusav, [V] tilamuuttujamatiisi ajanhetki, jlla kndensaattin vaaus muuttuu psitiivisesta negatiiviseksi, [s] tilamuuttujamatiisin deivaatta lähtömatiisi avimen piiin lähtöimpedanssi, [Ω] nlla ϕ m vaihevaa, [ ] µ muuntajan muuntsuhde θ PD-säätäjän suuin vaihe, [ ] τ ω ω p ω z Ψ max aikavaki, [s] PI-säätäjän matalataajuisen nllan kulmataajuus, [ad/s] PD-säätäjän navan kulmataajuus, [ad/s] PD-säätäjän nllan kulmataajuus, [ad/s] maksimikäämivu, [Vs] yhenteet M D DM ES PWM VM Jatkuva timintamdi (ntinuus cnductin mde) Tasavita (Diect cuent) Epäjatkuva timintamdi (Discntinuus cnductin mde) Ekvivalenttinen sajaesistanssi (Equivalent seies esistance) Pulssinleveysmdulaati (Pulse width mdulatin) Jännitemutinen säätö (Vltage mde cntl)

11 7 JOHDANTO Tehlähdetekniikan mekitys kasvaa vimakkaasti muun muassa npeasti kehittyvän matkaviestintäalan mukana. Tehlähteiden valmistusmääät vat jatkuvassa kasvussa. Tavitteena vat aina vain suuemmat taajuudet ja pienempi laitekk. Myös teh-hyötysuhteen paantaminen n täkeä tavite. Säätömenetelminä hakkuitehlähteissä käytetään yleisesti jännite- ja vitasäätöä sekä jillakin alilla myös tehnsäätöä. Tellisuudessa säätö mnesti suunnitellaan simulintimalleja apuna käyttäen ja viitys kkeilemalla. Systemaattiseen säätösuunnitteluun ei mnestikaan le aikaa syventyä. Myöskään apuvälineitä ei välttämättä le tai niitä ei sata käyttää. Työssä peehdytään hakkuitehlähteiden säätäjän suunnitteluun teeettisella taslla lähtien hakkuin matemaattisesta mallintamisesta. Säätäjä suunnitellaan taajuustasssa Bde-kuvaajia apuna käyttäen. Säätäjän timintaa takastellaan simulintien ja labatipttyypin avulla. Työssä n ajituttu tutkimaan säätösuunnittelua. Aiheen laajuuden vuksi tehlähteen häviöiden takastelu ja EM-asiat n ajattu työn ulkpulelle, vaikkakin näillä asiilla n usein istikkäisvaikutuksia.

12 8 PIENSIGNAAIMAINNUS Piensignaalimallinnus n yleisesti tekniikan alalla käytetty menetelmä, jlla vidaan lineaisida lievästi epälineaaiset jäjestelmät. Tämä mahdllistaa epälineaaisten jäjestelmien analysinnin yksinketaisemmilla menetelmillä. Piensignaalimallinnuksessa jäjestelmä lineaisidaan tiettyyn timintapisteeseen, jnka läheisyydessä se letetaan lineaaiseksi. Timintapisteen muuttuessa myös jäjestelmän minaisuudet muuttuvat ja n tehtävä uusi lineaisinti uuteen timintapisteeseen. // Tässä työssä käsitellään pulssinleveysmduliduille D-D-muuttajille kehitettyä tilayhtälö-keskiavtusmenetelmää. Menetelmässä lasketaan hakkuin muuttujien keskiav yhden kytkentäjaksn ajalta. Keskiavtus vidaan tehdä, kska hakkuin muuttujien kytkentätaajuinen väe n humattavasti jatkuvuustilan kmpnenttia pienempi. Keskiavtuksen jälkeen yhtälöt petubidaan ja lineaisidaan. Petubinnissa jännitteiden, vitjen ja pulssisuhteen ajatellaan mudstuvan jatkuvuustilan kmpnentista sekä humattavasti tätä pienemmästä väekmpnentista. Esimekiksi tuljännitettä mekitään u in U in û in. // Piensignaalimallit tehdään jännitemutisella säädöllä sekä jatkuvalle että epäjatkuvalle käämivialle.. JÄNNITEMUOTOINEN SÄÄTÖ Jännitemutisessa säädössä (VM) hjataan pulssisuhdetta d lähtöjännitteen U peusteella. Kuvassa n esitetty jännitemutisen säädön peiaatekaavi. ähtöjännitettä veataan evahvistimessa haluttuun jännitteen asetusavn u ef, minkä jälkeen saatu esuue u e menee säätäjään. Säätäjästä saadaan hjausjännite u hjaus, jta veataan kmpaaattissa sahalaitajännitteeseen ja tulksena saadaan kytkintä hjaava signaali.

13 9 U ähtöjännitteen asetusav Evahvistin - Säätäjä u hjaus Kmpaaatti Ohjaus- lgiikka u in Sahalaitajännite Kuva. Flyback-hakkuin jännitemutisen säädön peiaatekaavi. ähtöjännitettä veataan evahvistimessa jännitteen asetusavn. Saatu esuue syötetään säätäjään, jnka lähdöstä saadaan hjausjännite. Ohjausjännitettä veataan kmpaaattissa sahalaitajännitteeseen ja saadaan kytkimen hjaussignaali. Menetelmää, jssa hjausjännitettä sahalaitajännitteeseen vetaamalla mudstetaan hjaussignaali, kutsutaan pulssinleveysmdulaatiksi (PWM). Pulssinleveysmdulaatissa kytkimen tilaa (n/ff) hjaava signaali mudstetaan vetaamalla hjausjännitettä kytkentätaajuudella f S tistuvaan sahalaitaiseen jännitteeseen, jnka huippuav n U M (kuva ). Ohjausjännitteen llessa sahalaitajännitettä suuempi, hjaussignaali määää kytkimen jhtavaksi. Muullin kytkin n auki. Pulssisuhde d vidaan määittää jk aikjen t n ja T S, eli kytkimen jhtamisajan ja jaksnajan, tai hjausjännitteen ja sahalaitajännitteen huippuavn suhteiden peusteella /3/ t u n hjaus d. () T U S M u M sahalaitajännite U M u hjaus t On On On u hjaus > U M t n t ff Off Off T S u hjaus < U M Kuva. Pulssinleveysmdulaati. Kytkimen tilaa hjaava signaali mudstetaan vetaamalla hjausjännitettä u hjaus sahalaitajännitteeseen, jnka huippuav n U M. Kytkin jhtaa hjausjännitteen llessa sahalaitajännitettä suuempi.

14 0. FYBAK-HAKKUIN TIAYHTÄÖT Piensignaalimallin akentamista vaten n ensin mudstettava jäjestelmän ei tilja kuvaavat yhtälöt. Flyback-hakkuin yhtälöt n mudstettu viitteen /4/ menetelmän mukaisesti. Kuvassa 3 nähdään flyback-hakkuin sijaiskytkennät kytkentäjaksn ei hetkinä. Kuva 3 (a) esittää kytkennän jakslla t n, jllin kytkin jhtaa ja didi n esttilassa. Kuvassa 3 (b) jakslla t ff kytkin n auki ja didi jhtaa. Kuvassa 3 (c) jakslla t ff kytkin n auki ja didi esttilassa. Hakkuin ensiöön syötetään tuljännite u in, jllin tisista saadaan kuman jännite eli lähtöjännite u. Ensiö ja tisi n etettu tisistaan galvaanisesti muuntajalla, ensiö- ja tisikäämikiesten suhde n yhden suhde n:n (:n). Sijaiskytkentään n matemaattisen takastelun havainnllistamiseksi lisätty ensiökäämin innalle magnetintikäämi. Tisin n lisätty kuman vakivita j. Hakkuin epäideaalisuuksista takastelussa tetaan humin magnetintikäämin sajaesistanssi sekä kndensaattin ekvivalenttinen sajaesistanssi (ES). iin : n i i i u in u u - - u - j u in i in i u - : n i i u u - - j (a) (b) iin i : n i i u in u u - - u - j (c) Kuva 3. Flyback-hakkuin sijaiskytkentä kytkentäjaksn ei hetkinä. (a) Jaks t n, kytkin jhtaa ja didi n esttilassa. (b) Jaks t ff, kytkin n auki ja didi jhtaa. (c) Jaks t ff, kytkin n auki ja didi esttilassa. Kuvassa 4 nähdään edellä esitetyn flyback-hakkuin sijaiskytkennän magnetintikäämin jännite u ja vita i sekä tisikäämin vita i ja tulvita i in ei kytkentäjaksn hetkinä sekä jatkuvalla, että epäjatkuvalla magnetintikäämivialla. Magnetintikäämin jännitteen kuvaajissa ei le tettu humin käämin sajaesistanssin häviöitä.

15 u U in u U in U n i i,max t U n i i,max t i in i in,max t i in t i in, max i t t i,max I i i,max tn t ff t I tn tff tff t T S T S (a) (b) Kuva 4. Flyback-hakkuin magnetintikäämin jännite u ja vita i sekä tulvita i in ja tisikäämin vita i (a) jatkuvalla käämivialla ja (b) epäjatkuvalla käämivialla. Jaksn t n aikana (kuva 3 (a)) kytkin jhtaa, magnetintikäämin jännite n veannllinen tuljännitteeseen u in ja magnetintikäämin vita nusee lähes lineaaisesti tulvian mukana. Tisissa didi n esttilassa eikä tisikäämissä kulje vitaa. Kijitetaan kuvan 3 sijaiskytkentöjen ja kuvan 4 käyämutjen peusteella jaksn t n timintaa kuvaavat yhtälöt. Ensiöpiiin suueet edusidaan tisin, edusidun suueen mekkinä käytetään pilkkua, esimekiksi tisin edusitu magnetintikäämin vita i. Ensiöpiiin jänniteyhtälö, kndensaattivian slmupisteyhtälö, kndensaattijännitteen yhtälö sekä tulvian yhtälö vat di i u n nu n nu dt n i du dt u i u i j in () (3) (4) iin i iin, (5) n n missä i i u n kndensaattin vita n lähtövita kndensaattin jännite.

16 Jaksn t ff aikana (kuva 3 (b)) kytkin n auki ja didi jhtaa. Magnetintikäämin jännite n veannllinen lähtöjännitteeseen ja vita laskee lähes lineaaisesti. Tisikäämin vita laskee ensiön magnetintikäämiin veannllisena. Tulvita n nlla. Tdellisessa flyback-hakkuissa tämän jaksn aikana ei magnetintikäämissä kulje vitaa. Jakslle t ff vidaan nyt kijittaa vastaavat yhtälöt kuin edellä u i di n dt du dt u i u n i i n i u n j i in 0. (9) (6) (7) (8) Mikäli sijaiskytkennän magnetintikäämin vita i ja tisin käämivita i eivät le laskeneet nllaan kytkentäjaksn T S kuluessa, n kyseessä jatkuva käämivita (M). Muussa tapauksessa n kyseessä epäjatkuva käämivita (DM), jnka timintaa havainnllistavat kuvan 4 (b) käyät. Tällöin jaksn t ff jälkeen kytkin n edelleen auki, mutta didi jutuu esttilaan, jaks t ff (kuva 3 (c)). atkaistaan yhtälöistä () (9) tisin edusitu magnetintikäämin jännite u, kndensaattivita i, lähtöjännite u ja tisin edusitu tulvita i in tulsuueiden u in ja j sekä tilamuuttujien i ja u funktina eikseen jaksille t n ja t ff. t n : di dt n n i uin du dt u (0) u j () i in i u j () (3)

17 3 t ff : di n dt du d n i t i u j (4) u j (5) u i in 0 i u j (6) (7) Yhtälöitä (0) (7) kutsutaan jaksjen t n sekä t ff tilayhtälöiksi..3 JATKUVA KÄÄMIVITA Jatkuvan tilan piensignaalimalli flyback-hakkuille mudstetaan viitteiden /5/ ja /6/ mukaisesti. Käämivian llessa jatkuva (M) magnetimiskäämissä kulkee jatkuva vita. Jaksn t ff suhteellinen aika d vidaan nyt esittää d d. (8) Keskiavtetaan ensin tilayhtälöt (0) (7). Keskiavtetut suueet esitetään kulmasuluissa. Myös käämivita n esitetty tässä mudssa, kska kyseessä n vian keskiav yhden jaksn aikana i. Magnetintikäämin jännitteen, kndensaattivian, lähtöjännitteen sekä tulvian keskiavt lasketaan integimalla ajan t suhteen yhden kytkentäjaksn T S yli x x() t dt, (9) Ts T t Ts t s

18 4 jllin saadaan d i n dt n d i d u du in d j (0) d u d d i t u j () u d i u j () i d. (3) in i Saadut yhtälöt (0) (3) vat epälineaaisia, jten niille tehdään piensignaalimalli petubimalla ja lineaisimalla ne jhnkin timintapisteeseen. Petubinti tapahtuu lettamalla tuljännitteen u in ja pulssisuhteen d mudstuvan jatkuvuustilan kmpnenteista U in ja D sekä humattavasti näitä pienemmistä väekmpnenteista û in ja dˆ u U û in in in (4) d D dˆ. (5) Näin llen vidaan myös lähtövian i, lähtöjännitteen u ja tulvian i in lettaa mudstuvan samin i I î u U û (6) (7) i I î. (8) in in in

19 5 Sijittamalla yhtälöt (4) - (8) yhtälöihin (0) (3) saadaan flyback-hakkuin lineaisitu piensignaalimalli d J nu U n I j D Du u D i D n dt i d n ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ in in (9) d n I j u i D dt du ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ (30) d n I j u i D u ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ (3) d n I i D i ˆ ˆ ˆ in. (3) Tehdään yhtälöistä (9) (3) tilayhtälömatiisit dˆ E U B X A X (33) dˆ P U N X M Y, (34) jissa tilamuuttujamatiisi X, sen deivaatta X, tulmatiisi U sekä lähtömatiisi Y vat ˆ ˆ u i X (35) t u t i d d dˆ dˆ X (36) in ˆ ˆ j u U (37) in ˆ ˆ u i Y (38)

20 6 ja keinmatiisit A, B, E, M, N sekä P vat D n D n D A (39) 0 n D n D B (40) in 3 n I n J n U n U n I E (4) 0 D D M (4) N (43) n I n I P. (44) Kska lähtöjännitteelle pätee ( ) ˆ ˆ u u s, (45) vidaan matiisit M, N ja P kijittaa s D 0 0 M (46) N 0 (47) 0 n I P. (48)

21 7 s-tasssa tilayhtälöt (33) ja (34) saadaan mutn () () () () D s s s s s E U B X A X (49) () () () () D s s s s P U N X M Y, (50) jsta atkaistaan tilamuuttujamatiisi X ja sijitetaan tämä lähtömatiisiin Y () ( ) () ( ) () D s s s s s E A I U B A I X (5) () ( ) [ ] () ( ) [ ] () D s s s s s P E A I M U N B A I M Y. (5) Kndensaattijännitteen jatkuvuustilan kmpnentille pätee U U. Tehdään lisäksi letus J 0, jllin seuaavat yhtälöt pätevät vain puhtaalle esistiiviselle kumalle. asketaan kaakteistinen plynmi det(si-a ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) det D D D n n D n n n n D s s s A I. (53) Y-matiisista (5) vidaan laskea flyback-hakkuin avimen piiin siitfunkti G c hjauksesta lähtöjännitteeseen jättämällä tuljännitteen ja vakivitalähteen vaikutus matiisista humin ttamatta () () ( ) ( ) () s d n I n I n U n U n I s s s n D s u s i 0 det j 0 0 ˆ ˆ in 3 in ad A I A I. (54)

22 8 Haluttu siitfunkti saadaan yhtälöstä (54) atkaisemalla lähtöjännitteen uˆ () s ja pulssisuhteen d () s suhde G c () s uˆ dˆ () s () s ( s ) ( s ) I n det D ( si A ) s I 3 n det ( si A ) D n U n U in n (55) G c () s n D ( ) nu in U det n I D ( si A ) ni s D ( s ). (56) Vastaavasti saadaan matiiseista Y ja U avimen piiin siitfunkti tuljännitteestä lähtöjännitteeseen G i, ja lähtöimpedanssi Z, G i, () s uˆ uˆ in () s () s DD n ( ) ( s ) det( si A ) (57) Z, () s uˆ ˆj () s () s D n ( ) D D det n D ( si A ) n s D ( s ). (58).4 EPÄJATKUVA KÄÄMIVITA Epäjatkuvan tilan piensignaalimalli flyback-hakkuille mudstetaan viitteen /7/ mukaan. Käämivian llessa epäjatkuva (DM) magnetintikäämin vita laskee nllaan ennen kytkentäjaksn T S lppua ja jatkuvasta käämiviasta piketen kytkentäjaksn lppuun tulee klmas ajanjaks t ff, jnka aikana käämivita n nlla. Epäjatkuvassa tilassa jaksn t ff suhteellinen aika n d, jka vidaan jhtaa kuvan 5 magnetintikäämin vitamudista.

23 9 i',max i' m' m' - i d TS dt S dt S Kuva 5. Magnetintikäämin vita epäjatkuvassa tilassa. Vita nusee jaksn t n aikana deivaatalla m huippuavnsa i,max ja laskee jaksn t ff aikana deivaatalla m takaisin nllaan. Jaksn t ff aikana ei kulje magnetintivitaa. Kuvan mekinnät m ja m vat magnetintikäämin vian tisin edusidut deivaatat jaksjen t n ja t ff aikana, yhtälöt (0) ja (4). Kuvan peusteella kijitetaan käämivian keskiavyhtälö, jsta saadaan jaksn t ff suhteellinen pituus d i d T S m d ( d d ) TS (59) i d. (60) d m Magnetintikäämin jännitteen sekä lähtöjännitteen keskiavt lasketaan ajanjaksjen t n ja t ff yhtälöistä (0) (7) kuten jatkuvalla käämivialla. Magnetintikäämin sajaesistanssi vidaan jättää mekityksettömänä humin ttamatta ja kndensaattin ES tetaan samasta syystä humin vain matiisissa M, yhtälö (46). Magnetintikäämin jännitteen keskiavyhtälö epäjatkuvassa tilassa saadaan yhtälön (0) mukaisesti kuten jatkuvassa tilassa, mutta d :n tilalle sijitetaan epäjatkuvan tilan jaksn t ff suhteellista aikaa kuvaava temi d. ähtöjännitteen keskiav saadaan yhtälöstä () kuten jatkuvassa tilassa. Käämin jännitteen ja lähtöjännitteen keskiavyhtälöiksi saadaan

24 0 d i n i u n du duin. (6) dt dt u S in u u (6) Kndensaattivita i keskiavtetaan kndensaattin vaauksen muutksen Q, magnetintikäämin vaauksen Q ja kuman vaauksen Q peusteella i Q Q Q (63) T T S S Q T S m dd TSu Q T S T S j uin dd n (64) (65) d u TS u i u in d j. (66) dt n Tulvita saadaan kuvan 5 käyämudista kun tiedetään tulvian levan jaksn t n ajan sama kuin magnetintikäämin vita T S S i in m d u in T n d (67) ineaisinti tapahtuu yhtälöiden (4) (3) mukaisesti kuten jatkuvalla käämivialla. Siitfunktiita (33) (58) mudstettaessa flyback-hakkuille pätevät seuaavat yhtälöt U U (68) n K D T S (69) U M n U I in D D (70) D D U n. (7) K

25 Flyback-hakkuin kaakteistinen yhtälö det(si-a ) sekä siitfunktit G c (s), G i, (s) ja lähtöimpedanssi Z, (s) epäjatkuvalla käämivialla vat K K det ( si A ) s s n (7) n G c () s U in nm s n K det ( si A ) ( s ) (73) G i, () s M n K nm s K det ( si A ) ( s ) (74) K n ( ) s s n, () K Z s. (75) det ( si A )

26 3 HAKKUIN SÄÄDÖN SUUNNITTEU ähtöjännite u n tuljännitteen u in, pulssisuhteen d ja kumavian j sekä hakkuin piiikmpnenttien funkti. D-D-muuttajasvelluksissa lähtöjännite halutaan pitää vakina iippumatta tuljännitteen ja kumavian muutksista tai häviöistä ja iippumatta hakkuin kmpnenttiavjen muuttumisesta. Eilliskäytössä levan laitteen tuljännitteen häiiöt jhtuvat tyypillisesti vekkjännitteen ensimmäisestä hamnisesta (00 Hz). Mikäli hakkueita n kytketty useita innan, aiheuttaa yhden laitteen päälle ja pis kytkeminen häiiöitä muiden tuljännitteeseen. Kumavita saattaa muuttua humattavasti kuman muuttuessa. ähtöjännitteen tulee pysyä tietyissä ajissa (esimekiksi 4 V $,4 V) kumavian pudtessa esimekiksi maksimista puleen. /6/ ähtöjännite pidetään vakiavssaan muuttamalla spivasti pulssisuhdetta d. Tämä vidaan tehdä esimekiksi lisäämällä avimeen hakkuipiiiin negatiivinen takaisinkytkentä ja säätäjä, jllin saadaan suljettu säätöpiii. Säätöpiiin vasinainen timintaidea n ulka tulevien häiiövaikutusten elimininti. Muita etuja vat vähäisempi hekkyys piiin paametivaihteluille, lähtösuueen takkuusvaatimusten helpmpi ylläpitäminen ja kyky vastata kumitusmuutksiin. /8/ Hakkuisvelluksissa vidaan käyttää negatiivista takaisinkytkentää lähtöjännitteestä tai myötäkytkentää magnetintikäämin viasta tai jännitteestä. Edellä esitettyjä säätöpiiejä vidaan myös yhdistellä. Tässä työssä käytetään takaisinkytkentää lähtöjännitteestä. Kuvassa 6 n esitetty negatiivisella takaisinkytkentäsilmukalla vaustetun hakkuin timintalhkkaavi. ähtöjännite u mitataan mittalaitteella, jnka vahvistus n H(s). D-D-muuttajissa mittalaite n yleensä takkuusvastuksen sisältävä jännitteenjakaja. Mittalaitteen lähtösuuetta H(s)u (s) veataan jännitteen asetusavn u ef (s). Tavitteena n saada mittalaitteen lähtösuue yhtä suueksi jännitteen asetusavn kanssa, jtta lähtöjännite seuaisi täsmällisesti asetusava hulimatta säätäjän, pulssinleveysmdulaattin, tansistin hilahjaimen tai hakkuin häiiöistä tai kmpnenttimuutksista. Jännitteen asetusavn ja mittalaitteen lähdön etusta kutsutaan esuueeksi u e (s). Mikäli takaisinkytkentä timii ideaalisesti, esuue n

27 3 nlla. Käytännössä esuue n nllasta pikkeava, mutta kuitenkin melk pieni. Esuueen u e (s) saaminen pieneksi n yksi säätäjän lisäämisen päätakituksista. /6/ Hakkui u t f u j, d () ( ) in, u in j Häiiöt u u ef u hjaus ue Pulssinleveysmdulaatti Säätäjä - d Ohjaustul Mittalaite Kuva 6. Hakkuin takaisinkytketyn säätöpiiin timintalhkkaavi. Piiin myötähaaassa n säätäjä, pulssinleveysmdulaatti sekä hakkui ja takaisinkytkentähaaassa mittalaite. Piiin tulsuueina vat jännitteen asetusav, tuljännite ja kumavita sekä lähtösuueena lähtöjännite. Työssä käytetään stabiiliuden takkailuun ja kmpensintiin vaihevaatestiä, jssa hakkuipiiin stabiiliusminaisuuksia tutkitaan silmukkavahvistuksen vahvistus- ja vaihekäyien Bde-kuvaajien avulla. Testi n iittävä suuelle salle jännitesäätäjistä. Muita takitukseen sveltuvia menetelmiä vat muun muassa Nyquistin menetelmä, jsta Bde n eikistapaus, ja juuiuamenetelmä. /6/ Mikäli mallista halutaan bustimpi, vidaan käyttää lisäksi ptimintitimintja, esimekiksi H - tai H - säädöt /9/. isäksi vidaan käyttää Ziegle-Nichlsin kkeellista viitysmenetelmää, jssa säätäjä viitetään vetsäätäjän väähtelyajan peusteella /8/. 3. NEGATIIVISEN TAKAISINKYTKENNÄN VAIKUTUS HAKKUIN SIITOFUNKTIOIHIN Edellisessä kappaleessa jhdettiin flyback-muuttajan avimen piiin piensignaalisiitfunktit G c (s), G i, (s) ja Z, (s) pulssisuhteen dˆ () s, tuljännitteen û in (s) sekä kumavian ˆ () s llessa tulsuueina. ähtöjännitteen muutkset û (s) j vidaan nyt kijittaa klmen iippumattman tuln lineaaikmbinaatina ()() s dˆ s G () s uˆ () s Z () s ˆj () s uˆ ( s) G, (76) c i, in,

28 4 jssa G G c i, () s () s uˆ dˆ uˆ uˆ () s () s in uˆ in 0 ˆj 0 () s () s () s () s dˆ 0 ˆj 0 ˆ 0 u d ˆin 0 (77) (78) uˆ Z, () s ˆ j. (79) Yhtälö (76) kuvaa häiiöiden û in (s) ja ˆ () s siitymistä lähtöjännitteeseen siitfunktiiden G i, (s) ja Z, (s) välityksellä. /6/ j Kuten aiemmin tdettiin, takaisinkytkentää vidaan käyttää pienentämään tuljännitteen ja kumavian muutksien vaikutuksia lähtöjännitteeseen. Jäjestelmän analysimiseksi keskiavtetaan, petubidaan ja lineaisidaan takaisinkytkentäsilmukan muuttujat timintapisteeseensä. D-D-muuttajissa jännitteen asetusav n vaki ja väekmpnentti û ef 0. Kuvassa 7 n esitetty muuttajan säätöpiiin lhkkaavi, jssa hakkui n kvattu edellisessä kappaleessa jhdetuilla siitfunktiilla. Kuva n tehty jännitemutiselle hjaukselle ja siinä nähdään pulssinleveysmdulaattin piensignaalimallin vahvistus /U M sekä sen lähtösuueena pulssisuhde dˆ. /6/ ĵ û in G i, Z, ûef - û e G c û hjaus U M dˆ G c - û H Kuva 7. Muuttajan säätöpiiin lhkkaavi. Kuvan 6 timintaa kuvaavat lhkt n kvattu siitfunktiillaan. Myös hakkuilhk n esitetty siitfunktiina.

29 5 Kuvasta 7 saadaan lähtöjännitteen muutksille û yhtälö uˆ uˆ ef uˆ in G c G HG c HG c G G c c i, G U c M U U M M ˆj Z HG c, G c U M. (80) Yhtälö (80) vidaan kijittaa myös mudssa () s () s T () s () s () s () s () s T Gi, Z u () s u () s u () s ˆ, ˆ ˆef ˆin j () s, (8) H T T jssa () s H () s Gc () s Gc () s U M T. (8) T(s) n silmukkavahvistus tai avimen piiin siitfunkti, jka saadaan myötä- ja takaisinkytkentähaajen vahvistusten tulna. Mikäli piiissä ei le säätäjää, n vahvistus G c (s). /6/ 3.. Säätösuhde Yhtälöstä (8) saadaan suljetun piiin siitfunkti tuljännitteestä û in (s) lähtöjännitteeseen û (s) u u ˆˆ in () s () s Gi, T () s () s, (83) missä temiä /( T(s)) kutsutaan säätösuhteeksi. Mikäli silmukkavahvistus n itseisavltaan suui, vidaan siitfunktille G i, (s) saada hyvinkin humattava vaimennus. Takaisinkytkentäsilmukan havaitaan vaimentavan tuljännitteen muutksien näkymistä lähtöjännitteessä. Yhtälöstä (8) nähdään saman pätevän kumavian vaihteluihin. /6/

30 6 3.. Seuantasuhde Edelleen yhtälön (8) mukaisesti suljetun piiin siitfunkti jännitteen asetusavsta û ef (s) lähtöjännitteeseen û (s) n uˆ uˆ ef () s () s ˆin 0 H () s T u ˆj 0 () s T () s, (84) missä temiä T(s)/( T(s)) kutsutaan seuantasuhteeksi. Mikäli silmukkavahvistus T(s) n itseisavltaan suui, saadaan uˆ uˆ ef () s () s uˆ 0 H () s in ˆj 0, (85) jka n iippumatn säätäjän, pulssinleveysmdulaattin ja hakkuin vahvistuksista. Pitämällä silmukkavahvistus iittävän suuena vamistetaan, että myötähaaan vahvistusten muuttuminen ei vaikuta lähtöjännitteeseen. Jtta lähtöjännite saadaan seuaamaan takasti asetusava, n tunnettava hyvin mittalaitteen vahvistus H(s) ja jännitteen asetusav û ef (s). D-D-muuttajilla jännitteen asetusav û ef (s) n nlla, mutta edellä esitetty pätee myös tasasähkökmpnenteille. /6/ 3. STABIIIUS Käytetään hakkuin stabiiliuden takasteluun vaihevaatestiä. Hahmtellaan hakkuin avimen piiin siitfunktin (8) vahvistuksen ja vaiheen Bde-kuvaajat. Kuvaajista nähdään vahvistuksen ajataajuus f c khdassa, jssa vahvistus n yksi ( jπf c ) 0dB T. (86)

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN H. Honkanen SÄHKÖMAGNEETTISEN KYTKEYTYMISEN TEORIAA Sähkömagneettinen kytkeytyminen on häiiöiden siitymistä sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksellä. Sähkömagneettisen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

MUUNTAJAT. KAAVAT ideaalimuuntajalle 2 I2 Z. H. Honkanen

MUUNTAJAT. KAAVAT ideaalimuuntajalle 2 I2 Z. H. Honkanen MTAJAT H. Honkann Muuntaja on lait, jossa nsiön vaihtovita saa aikaan muuttuvan magnttikntän muuntajasydämn. Tämä muuttuva magnttiknttä saa aikaan vian toisiokäämiin. Tasasähköllä muuntaja i toimi, tasavita

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2007 MAOL-Pisteityshjeet Fysiikka kevät 007 Tyypillisten virheiden aiheuttaia pisteenetyksiä (6 pisteen skaalassa): - pieni laskuvirhe -/3 p - laskuvirhe, epäielekäs tuls, vähintään - - vastauksessa yksi erkitsevä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA 1 9 8 SU1\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Esp 12.2.1981 HANNU SILVENNOINEN, Dl 2 TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLÄ 198 1. YLEISTÄ 2. MITTAUKSISTA 2.1 SIROTEM 2.2

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet Oulun yliopisto Sähkötekniikan osasto Analogiapiirit III Harjoitus 8. Keskiviikko 5.2.2003, klo. 12.15-14.00, TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet 1. Mitoita kuvan 1 2. asteen G m -C

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Hakkuriteholähde. Hakkuriteholähteet. 28.03.2011 Timo Lepola

Hakkuriteholähde. Hakkuriteholähteet. 28.03.2011 Timo Lepola Hakkuriteholähde Hakkuriteholähteet imo Lepola Hakkuriteholähde Lineaarinen teholähde Kookas ja painava muuntaja imo Lepola 2 Hakkuriteholähde Lineaarinen teholähde Isot kondensaattorit ja transistorit

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3 3.

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

12. Stabiilisuus. Olkoon takaisinkytketyn vahvistimen vahvistus A F (s) :

12. Stabiilisuus. Olkoon takaisinkytketyn vahvistimen vahvistus A F (s) : 1. Stabiilisuus Olkoon takaisinkytketyn vahvistimen vahvistus A F (s) : AOL ( s) AF ( s) (13 10) 1+ T ( s) A OL :n ja T:n määrittäminen kuvattiin oppikirjan 1-7 kappaleessa. Näiden taajuus käyttäytyminen

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

S FYSIIKKA IV (ES), Koulutuskeskus Dipoli, Kevät 2003, LH2. f i C C. λ 2, m 1 cos60,0 1, m 1,2 pm. λi λi

S FYSIIKKA IV (ES), Koulutuskeskus Dipoli, Kevät 2003, LH2. f i C C. λ 2, m 1 cos60,0 1, m 1,2 pm. λi λi S-11436 FYSIIKKA IV (S), Kulutukeku Dipli, Kevät 003, LH LH-1 Ftni, jnka energia n 10,0 kev, törmää leva levaan vapaaeen elektrniin ja irttuu uuntaan, jka mudtaa 60,0 kulman ftnin alkuperäien liikeuunnan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit

Hyvyyskriteerit. ELEC-C1230 Säätötekniikka. Luku 8: Säädetyn järjestelmän hyvyys aika- ja taajuustasossa, suunnittelu taajuustasossa, kompensaattorit Hyvyyskriteerit ELEC-C1230 Säätötekniikka Aikaisemmilla luennoilla on havainnollistettu, miten systeemien käyttäytymiseen voi vaikuttaa säätämällä niitä. Epästabiileista systeemeistä saadaan stabiileja,

Lisätiedot

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1

Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Bilgian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 1 Mitkä tekijät vaikuttavat kasviplanktnin määrään Sumen järvissä? A) Aiheen käsittelyn vaatimat määritelmät: 6 p Kasviplanktnin määritelmä: levät ja sinibakteerit,

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op)

LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op) LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Servokäyttö (0,9 op) JOHDNTO Työssä tarkastellaan kestomagnetoitua tasavirtamoottoria. oneelle viritetään PI-säätäjä

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNIIKKA JA KTONIIKKA Tentti 4.5.2009: tehtävät,,4,6,9. välikoe: tehtävät,2,,4,5 2. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,0 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe. Sallitut: Kako, (gr.) laskin, (MAO)..

Lisätiedot

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia Jännitteellä ohjattava kytkin Pulssigeneraattori AC/DC jännitelähde ja vakiovirtageneraattori Muuntaja Tuloimpedanssin mittaus Makrot mm. VCO, Potentiometri, PWM ohjain,

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

3. kierros. 2. Lähipäivä

3. kierros. 2. Lähipäivä 3. kierros. Lähipäivä Viikon aihe (viikko /) Takaisinkytketyt vahvistimet Takaisinkytkentä, suljettu säätöluuppi Nyquistin kriteeri, stabiilisuus Taajuusanalyysi, Boden ja Nyquistin diagrammit Systeemin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

LÄMPÖOPPI. Mitä lämpö on? Lämpötila-asteikot. Lämpötilan ala- ja ylärajat. Copyright Isto Jokinen

LÄMPÖOPPI. Mitä lämpö on? Lämpötila-asteikot. Lämpötilan ala- ja ylärajat. Copyright Isto Jokinen LÄMPÖOPPI Lämpöppi käsittelee lämpöön liittyviä keskeisiä asiita kuten lämpölaajenemista, minaislämpökapasiteettia, lämpöenergiaa ja lämmön siirtymistä. Mitä lämpö n? Lämpö n aineen värähtelyä, jssa aineen

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

Elektroniikka, kierros 3

Elektroniikka, kierros 3 Elektroniikka, kierros 3 1. a) Johda kuvan 1 esittämän takaisinkytketyn systeemin suljetun silmukan vahvistuksen f lauseke. b) Osoita, että kun silmukkavahvistus β 1, niin suljetun silmukan vahvistus f

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1 Fysiikan mittausmenetelmät I syksy 206 Laskuharjoitus 4. Merkitään kaapelin resistanssin ja kuormaksi kytketyn piirin sisäänmenoimpedanssia summana R 000.2 Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 TUNTIITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Shkötutkimusplin tutkimusseaari 18.10.2012 Jatik Oy Jar Lehtnen, timitusjhtaja KT, DI (isttutant) 16 vuden kkemus energiayhtiön kehitystehtvist Shköenergialiitn asiamies

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2)

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2) SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO Radiotekniikka I RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2) Työn tekijät Katja Vitikka 1835627 Hyväksytty / 2009 Arvosana Vitikka K. (2009) Oulun yliopisto, sähkö- ja

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot