Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet?"

Transkriptio

1 P3.2. Oman aikamme ideologiat (Vesa Vares) luvun anarkistit ( Baradat) 2. Millaisia teorioita on esitetty edustuksesta? (Baradat) 3. Mikä on World Social Forum? Luonne ja tavoitteet? ( Schwarzmantel) 4. Voidaanko kirjan mukaan feminismiä pitää ideologiana? ( Schwarzmantel) (VARES) Utopistisosialistit Kirjassa vertaillaan liberaaleja ja konservatiiveja mm. talouskäsitysten, ulko- ja sisäpolitiikan kannalta. Mitä eroja nähdään olevan Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet? (VARES) Miten eliitit on nähty maailman ohjaajina? Anarkistit ja pasifistit Miten kirjan mukaan uudet ideologiat luovat identiteettiä? Mitä on neokonservatismis ja miten se eroaa vanhoista kosenrvatismista? (VARES) Miten Mussolini ja Hitler nousivat valtaan? Vertaile 1800-luvun ja 1900-luvun alun sosialismia ja anarkismia. Schwartzmantel: Mitä kirjassa tarkoitetaan globalismilla? Mitä seurauksia sillä nähdään olleen ideologioille? Onko feminismi kirjan mukaan ideologia? Miten näkökohdat perustellaan? (VARES) Mitä tarkoittaa yhteiskuntasopimus? Esittele myös väh. 3 kyseistä teemaa käsitellyttä teoreetikkoa. Kirja esittelee 3 kriteeriä kohdassa the meaning of socialism. Mitkä ne ovat ja mikä on niiden sisältö? Mikä on ekologismi ja onko se kirjan mukaan ideologia? Kirjan näkemyksen oikeiston ja oikeistolaisuuden muuttumisesta

2 (VARES) Ketkä liberaalit alkoivat viedä luvuilla liberalismia sosiaalisempaan suuntaan ja millä perusteella? Lenin ideologina ja poliitikkona Alexis de Tocqueville Vanha ja uusi anarkismi (VARES) Maltillisen, konservatiivin ja taantumuksellisen erot Baradat n mukaan Missä mielessä fasismi ja natsismi nojasivat irrationaalisuuteen? Schwarzmantel Demokratian ja nationalismin suhde Miksi neoliberalismi on Schwarzmantelin mielestä erilaista kuin vanha liberalismi? (VARES) Nationalismi, patriotismi ja niiden suhde Kiinalainen kommunismi ennen valtaannousua Liberalismi ennen uusliberalismia Miksi uskonnon merkityksen oletettiin poistuvan poistuvan politiikasta? Miksi näin ei käynyt? (VARES) Teoriat valtion synnystä. Miten demokratia on menestynyt kehittyvässä maailmassa? Miksi? Miten konservatismi/konservatiivit ovat pyrkineet sopeutumaan mailman muutokseen viime vuosikymmeninä? Millaisena aatteena/ideologiana/liikkeenä kirja näkee kosmopoliittisuuden? (VARES) 1. Millainen kirjan mukaan oli se poliittinen perusasetelma ja ajattelu, jonka liberaalinen hegemonia lopetti? 2. Onko kirjan mukaan vihreys uusi ideologia tai ismi? Millä perusteilla?

3 1. Brittiläinen vaali-, hallinto- ja puoluejärjestelmä. 2. Vertaile Maon ja Castron marxismia (VARES) 1. Nationalismi, miksi se on ollut kirjan mukaan niin voimakas poliittinen ideologia? 2. Anarkismi Venäjällä? 1. Miten neoliberalismi eroaa sitä edeltäneestä liberalismista? 2. Mitä on identiteettipolitiikka ja mitä se tavoittelee? (VARES) 1. Valtion syntyä koskevat teoriat. 2. Yhdysvaltojen äärioikeisto. 1. Uskonnon merkitys uudessa poliittisessa kulttuurissa. 2. Millaiseen ilmiöön ja ajattelutapaan liittyy World Social Forum? (VARES) 1. Edmund Burken poliittinen filosofia. 2. Vertaile castrolaista ja maolaista kommunismia. 1. Millaisina liikkeinä äärioikeistolaiset ja uusnatsistiset liikkeet kirjassa nähdään? 2. Kuinka ideologisina tai pysyvinä liikkeinä kirjassa nähdään globalisaation ja neoliberalismin vastaiset, osittain anarkistiset liikkeet? (VARES) 1. Mistä yhteiskuntasopimusta käsitelleet teoreetikot ovat yksimielisiä ja miten he eroavat toisistaan? 2. Kiinalaisen kommunistisen puolueen ja sen politiikan historialliset vaiheet. 1. Uuden ja vanhan liberalismin suhtautuminen valtioon. 2. Feminismi ideologiana (VARES)

4 1. Vertaile Adam Smithiä, Herbert Spenceriä ja New Deal-ohjelmaa. 2. Saksalainen nationalistinen ideologia ennen 1900-lukua 1. Katsotaanko kirjassa kansalaisuusajattelu ja monikulttuurisuus ideologioiksi? 2. Millainen on kirjan mukaan se perinteinen vasemmisto, joka on joutunut ideologisiin vaikeuksiin ja mistä nämä vaikeudet johtuvat? (VARES) 1. Thomas Jeffersonin poliittinen filosofia 2. Marxin talousteoria Schwarzmantel 1. vanhan konservatismin pääpiirteet 2. Mitä tarkoitetaan tasavaltalaisella kansalaisuudella ja mikä on sen politiikka- ja yhteiskuntanäkemys? (VARES) 1. Utilitarismin pääpiirteet 2. Miten kirjassa arvioidaan Neuvostoliiton politiikkaa ja saavutuksia? Schwarzmantel 1. Mitä on neokonservatismi ja miten sitä on arvioitu? 2. Mitä on identiteettipolitiikka ja miten se eroaa ideologioista? (VARES) 1. Millaisia teorioita on esitetty valtion alkuperästä? 2. Marxin näkemys vallankumouksesta? 1. Mitä mieltä kirjassa ollaan poliittisten ideologioiden merkityksestä ja missä nähdään niiden muutoksen ajallinen murroskohta? 2. Millaisena poliittisena liikkeenä ja ideologiana vihreä liike kirjassa nähdään? (VARES) 1. Vertaile Yhdysvaltain ja Englannin poliittisia ja vaalijärjestelmiä. 2. Vertaile Leninin, Maon ja Castron näkemyksiä ja käytäntöjä puolueesta ja poliittisista liikkeistä yleensä. Schwartzmantel: 1. Millainen oli vanhan/traditionaalisen konservatismin intellektuaalinen pohja ja mikä on konservatismin tilanne nyt? 2. Mitä identiteetit merkitsevät uusissa oloissa ja uusissa ideologioissa ja miten ne ovat muuttaneet ajattelu- ja käyttäytymistapoja?

5 (VARES) 1. Miten kirjassa sijoitetaan Edmund Burke ideologiselle kartalle? 2. Äärioikeisto Yhdysvalloissa Hyvärinen-Palonen: 1. Mitä sanojen valtiollinen ja valtiopäivät sisältö merkitsevät suomalaisessa poliittisessa ajattelussa ja mitä ne siitä kertovat? 2. Miten sana vallankumous miellettiin suurlakkoajan Suomessa? (VARES) 1. Locken näkemykset yksilön oikeuksista ja omistusoikeudesta. 2. Utopistisosialistit. 1. Millaisessa kriisissä ja miksi sosialismi ja konservatismi Schwarzmantelin mukaan ovat? 2. Uskonnon merkitys politiikassa (VARES) Vertaa kiinalaista ja kuubalaista sosialismia Marxismi-Leninismiin Mitä Schwarzmantel tarkoittaa liberalismin hegemonialla? Millaisia haasteita uudet ideologiat muodostavat vanhoille? (LINTUNEN) Baradat'n näkemys ekologismista Hyvärinen & Palonen: Miten Pauli Kettunen esittelee artikkelissaan suomalaista yhteiskuntaa pohjoismaisena yhteiskuntana? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi "kansa" on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että Suomen poliittisessa sanastossa "valtiollinen" on termin "valtio" kaikkein mielenkiintoisin muoto. Miksi? 1. James Madison ja Thomas Jefferson -millaisia demokraatteja? 2. Mussolinin totalitarismi ja teoria valtiosta (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi "kansa" on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa. 2. Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 3. John Locken näkemys yksityisomaisuudesta ja yhteiskuntasopimuksesta 4.

6 Mitkä "ala-ismit" Baradat erottaa fasistisessa ja natsistisessa ideologiassa? Mikä oli korporatiivisen valtion tehtävä? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Pauli Kettusen nostamat argumentit kysymyksestä suomalainen 'yhteiskunta' pohjoismaisena 'yhteiskuntana'. 2. Kari Palosen (Politiikka) määritykset käsitteille polity ja policy 1. Vertaa radikaalin ja taantumuksellisen arvoja ja asenteita muutokseen 2. Maon ajattelu - mitkä olivat sen poikkeamat marxilaisuudesta ja miksi? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi kansa on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että Suomen poliittisessa sanastossa valtiollinen on termin valtio kaikkein mielenkiintoisin muoto. Miksi? 1. James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Mussolinin totalitarsimi ja teoria valtiosta (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten ja milloin talous ja sosiaalipolitiikka ovat määrittäneet käsitettä yhteiskunta? 2. Miten käsite vallankumous tuli Suomeen? 1. Mikä oli Rousseaun julkinen henkilö ja yleinen tahto? Miten hän muotoili ajattelussaan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän? 2. Rasismin teoreetikot: Gobineau ja Chamberlain. Mihin he perustivat teoriansa? (SIIKA Hyvärinen: 1. Teoksen johdannossa keskustellaan käsitehistoriasta teoreettisesti. Valitse kaksi teoreettista teemaa ja esittele niitä koskeva keskustelu. 2. Miten käsite vallankumous tuli Suomeen? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa 2. Leo Tolstoin edustama anarkismi (SIIKA) Hyvärinen: Miten termi kansa on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa Valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että kaikkein mielenkiintoisin valtion muoto Suomen

7 poliittisessa sanastossa on valtiollinen. Miksi? 1. Teoriat valtion synnystä 2. Mitä on anarkismi ja miksi Leo Tolstoi luokitellaan anarkistiksi? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Tuija Pulkkisen Valtio-luku; miksi valtiollinen on hänen mielestään kaikkein mielenkiintoisin valtio-termin muoto? 2. Politikointi ja politisointi 1. Vertaa USA:n ja Britannian hallintojärjestelmien peruslähtökohtia. 2. Leninin toeria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Mitä on käsitehistoria ja miksi sitä tarvitaan? 2. Miten käsite hallitseminen on saanut eri sisältöjä Suomen itsenäisyyden kaudella? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa 2. Leninin teoria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna 2 laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2.Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1. James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Marxin yhteiskuntateoria (SIIKA) Hyvärinen: 1. Termin kansa merkityksen muotoutuminen puolueiden ja niiden ohjelmien valossa. 2. Politikointi ja poliisointi. 1. Vertaa Yhdysvaltain ja Britannian hallintojärjestelmien peruslähtökohtia. 2. Leninin teoria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten ja milloin talous- ja sosiaalipolitiikka ovat määrittäneet käsitettä yhteiskunta? 2. Miten Kari Palonen erottelee termit policy ja polity luvussa politiikka? 1. Mikä oli Rousseaun julkinen henkilö ja yleinen tahto? Miten hän muotoili ajattelussaan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän? 2. Rasismin teoreetikot

8 Gobineau ja Chamberlain, mihin he perustivat teoriansa? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi valtio on saanut merkityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2. Miten käytät kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1. Vertaa Britannian ja USA:n hallinnollisia järjestelmiä: Yhtäläisyydet? Erot? 2.a) Mitä Lenin tarkoitti kun hän totesi, että imperialismi on kapitalismin viimeinen muoto? b)miten Mussolini käytti teoriaa valtiosta oman fasistisen ideologiansa perustana? (SIIKA) Hyvärinen: 1:Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2: Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1: James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2: Miten Baradat selittää fasismia ideologiana? (SIIKA) Hyvärinen: 1: Kansalaisen asema Suomen puolueiden alkutaipaleen puolueohjelmissa. 2: Kari Palosen määritykset käsitteille polity ja policy. Vertaa radikaalin ja taantumuksellisen arvoja ja asenteita muutokseen. 2: Maon ajattelu mitä olivat sen poikkeamat marxilaisuudesta? (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1.Teos esittelee 10 suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin liittyvää käsitettä. Mitä nämä ovat? Valitse yksi ja selosta minkä uuden näkökulman sait k.o. käsitteeseen. 2. Miten käytät kirjaa hakuteoksena? 1. Miten amerikkalaisen kapitalismin ydin erosi Adam Smithin lähtökohdista? 2. Kiinan kommunismin erityispiirteet.

9 (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1. Mitä on käsitehistoria ja mihin sitä tarvitaan? 2. Miten käsite hallitsemien on saanut eri sisältöjä Suomen itsenäisyyden kaudella? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa. 2. Leo Tolstoin edustama anarkismi (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1. Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri Poliittisissa vaiheissa? 2. Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit sieltä saada? 1. Madison ja Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Marxin yhteiskuntateoria (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Karl Kautskyn tuoma lisä marxilaisuudelle. 2. Mitkä olivat lähtökohtia amerikkalaiselle politiikan uusi tiede suuntaukselle? 3. Mitkä tekijät ovat nostaneet pasifismin eri aikakausina? 4. Miten Salwa Ismail tulkitsee Islamin poliittisen voimistumisen? (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Kristillisen demokratian teoria ja käytäntö ja sen olemus vallassa olevan puolueen ideologiana. 2. Vertaa kommuunia ja proletariaatin diktatuuria sosialismin ajattelussa ja käytännössä. 3. Positivistien lähtökohdat. 4. Durkheimin ja Weberin näkemykset valtiosta ja demokratiasta. 5. Kriittisen traditionalismin esittämät lähtökohdat yhteiskuntajärjestyksen edellytyksistä ei-länsimaisessa ajattelussa. Kysymykset 3. ja 4. ovat vaihtoehtoiset (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Työväestön ja talonpoikien asema Maon marxilaisessa argumentaatiossa. 2. Miksi liberaalit nationalistit kannattivat imperialismia 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 3. Kriittisen traditionalismin esittämät lähtökohdat yhteiskuntajärjestyksen edellytyksistä ei-länsimaisessa ajattelussa. 4. Määrittele lyhyesti analyyttisen poliittisen teorian kannattajien yhteisesti hyväksymät viisi lähtökohtaa. 5. Terence Ballin määrittämät vihreiden talousajattelun neljä piirrettä.

10 Kysymykset 4. ja 5. ovat vaihtoehtoiset (VARES) Ball & Bellamy: 1. Valitse vähintään kolme ideologiaa ja vertaile niiden luokkakäsityksiä. 2. Pasifisismin ja pasifismin sisältö ja erot. 2. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (VARES) Vastaa kahteen. Ball&Bellamy: 1. Liberalismin erilaiset tulkinnat. 2. Feminismin kolmas aalto. 3. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (VARES) Vastaa kahteen. Ball&Bellamy: 1. Mitä kirjassa tarkoitetaan termeillä uusoikeisto ja neokonservatismi? 2. Vihreän poliittisen filosofian peruslähtökohdat. 3. Vallankumouksellisen islamismin filosofinen perusta (VARES) Ball&Bellamy: 1. Fasismi ja kansallissosialismi Italian ja Saksan ulkopuolella. 2. Karl Kautsyn näkemykset sosiaalidemokratiasta. 3. Feminismin ensimmäinen ja toinen aalto; esittele pääpiirteet ja vertaile (VARES) Ball&Bellamy: 1. Vertaile konservatismia ja kristillisdemokratiaa. 2. Pasifismi. 3. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (JOKISIPILÄ)

11 Vincent: Vertaa toisiinsa liberalismin, konservatismin ja sosialismin käsityksiä valtiostaja sen tehtävistä (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, konservatismin ja liberalismin käsitystä ihmisluonnosta (human nature) (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin ja feminismin käsitystä tasa-arvosta (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, anarkismin ja liberalismin käsityksiä tasaarvosta/yhdenvertaisuudesta (equality) (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, konservatismin ja liberalismin käsitystä ihmisluonnosta (human nature) (SOIKKANEN) Vincent: 1. Fabianistit 2. Anarkismi 3. NSDAP ja sen siällä vallinneet näkemyserot Ball&Bellamy: 1. Goodinin käsitys hyvinvointivaltion lopusta. 2. Läntinen ja ranskalainen marxismi. 3. Laadi lyhyt kirjaesittely tenttikirjasta (SOIKKANEN) Vincent: 1. Fascismi 2. A. Gramsci 3. Gregor Strasser

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat. Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto

Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat. Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto Maailma- järjestelmäteoriat ja ideologiat Petri Kylliäinen Rauli Mickelsson Tampereen yliopisto Maailmanjärjestys, ideologiat ja metsä Jäsentely 1. Johdanto 2. Tarkastelun teoreettiset lähtökohdat, systeemiteorian

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Pauli Kettunen Luento 5: Valtiollinen sääntely ja taloudellisten intressien edustus 11.2.2010 Valtio ja demokratisointi: kaksi kiisteltyä suuntaa

Lisätiedot

Marx. Pekka Sutela Oulun yliopisto 24.2.2015

Marx. Pekka Sutela Oulun yliopisto 24.2.2015 Marx Pekka Sutela Oulun yliopisto 24.2.2015 Pekka Sutela 1 Adam Smithin kolme jälkeläistä 1800-luvun puoliväliin tultaessa Smithin perustalle oli kehittynyt kolme ajattelusuuntaa. Ne ovat eri muodoissa

Lisätiedot

MEKSIKON 1900-LUKU MEKSIKON 1900-LUKU. Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka KAKTUS KAKTUS.

MEKSIKON 1900-LUKU MEKSIKON 1900-LUKU. Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka KAKTUS KAKTUS. VTT Petri Minkkisen Meksikon 1900-luku Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka on ensimmäinen suomenkielinen Meksikon historiaan keskittyvä teos. Minkkinen on tehnyt Meksikoon liittyvää

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

SUOMEN TILA KAKTUS KAKTUS. Eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman edistystä. Petri Minkkinen SUOMEN TILA KAKTUS

SUOMEN TILA KAKTUS KAKTUS. Eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman edistystä. Petri Minkkinen SUOMEN TILA KAKTUS VTT Petri Minkkisen teos Suomen tila Eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman edistystä on yhteiskunnallisen pamfletin suuntaan kallistuva kirja, jossa perusteltuun argumentaatioon

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe 6.6.2016 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät

Lisätiedot

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia ja yhteiskuntaoppi Historia ja yhteiskuntaoppi Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. ta ohjataan ymmärtämään,

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Feminismit. Syksy 2012.

Feminismit. Syksy 2012. Feminismit Syksy 2012. Eron politiikat Tasa-arvon maailma on laillistetun ja yksiulotteisen sorron maailma; eron maailma on maailma, jossa sorto heittää aseensa ja antautuu elämän moneudelle ja monimuotoisuudelle.

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Kaupunki monikulttuurisena elinympäristönä

Kaupunki monikulttuurisena elinympäristönä Kaupunki monikulttuurisena elinympäristönä Pasi Saukkonen Helsingin Espoon harmoniaviikko Espoo, 2.2.2016 1 Kuten keskiajalla, kaupungit ovat jälleen laboratorioita, joissa testataan, kuinka kansalaisuus,

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

HALLITUS # :00

HALLITUS # :00 HALLITUS #2 3.11.2010 18:00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Yhdistykselle käyntikortit 5. Yhdistykselle pankkitili

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla.

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. Maailmanuskonnot Itsenäinen tehtävä Ohjeet: - Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. - Selvitä kirjallisuuden,

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1)

Historia. Pakolliset kurssit. 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Historia Pakolliset kurssit 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1) Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä

Lisätiedot

suomalaisen valtaeliitin läpileikkaus

suomalaisen valtaeliitin läpileikkaus Kirja-arvio 097 suomalaisen valtaeliitin läpileikkaus jiri nieminen olitiikan uutisia seuraava suuri yleisö on saattanut törmätä vuosien varrella Ilkka Ruostetsaaren eliittitutkimuksiin. Viime vuonna julkaistu

Lisätiedot

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon.

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna Lepola: GUE/NGL-ryhmä on konfederaalinen Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna omasta puolestaan

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Pääpointit Merkitseekö vahva kansalaisyhteiskunta demokratiaa ja vaurautta? Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Tulevia kirjoja Viimeksi päivitetty 24.02.2016

Tulevia kirjoja Viimeksi päivitetty 24.02.2016 Tulevia kirjoja Viimeksi päivitetty 24.02.2016 1. TIINA ARPPE: Uskonto ja vã kivalta â Durkheimin perilliset Teos pureutuu yhteen uskonnon sosiologisen tutkimuksen keskeiseen ongelmaan, uskonnon ja vã

Lisätiedot

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta Verkostoista ja strategisesta ajattelusta 23.11.2016 Matti Nojonen matti.nojonen@ulapland.fi matti.nojonen@ulapland.fi nojonen 2016 1 VERKOSTOISTA Henkilösuhteet (guanxi) edelleen yksi menestyksen avaimista

Lisätiedot

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Pauli Kettunen Luento 6: Taisteluun oikeasta demokratiasta toinen maailmansota murroksena 18.2.2010 Toinen maailmansota ja sodanjälkeisen maailman

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

5.14 Yhteiskuntaoppi. Opetuksen tavoitteet

5.14 Yhteiskuntaoppi. Opetuksen tavoitteet 5.14 Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Minkälaista demokratiaa kansalaiset haluavat? Millaista demokratiaa

Minkälaista demokratiaa kansalaiset haluavat? Millaista demokratiaa Minkälaista a kansalaiset haluavat? Heikki Paloheimo Millaista a suomalaiset Demokratia ja demokratisoituminen haluavat Emeritusprofessori Tatu Vanhasen 80-vuotisjuhlaseminaari 27.4.2009 Heikki Paloheimo

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

HISTORIA. Vuosiluokat 7 ja 8 Historian tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7 ja 8

HISTORIA. Vuosiluokat 7 ja 8 Historian tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7 ja 8 HISTORIA Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7 ja 8 Vuosiluokilla 7 ja 8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin

Lisätiedot

Miksi olette tällä kurssilla?

Miksi olette tällä kurssilla? Miksi olette tällä kurssilla? Tämän vuoden peruskurssit Ideat ja aatevirtaukset (I & II & III periodi) Politiikka ja diplomatia (II periodi) Kulttuuri ja yhteiskunta (II periodi) Talous ja talouspolitiikka

Lisätiedot

HISTORIA. Oppiaineen tehtävä

HISTORIA. Oppiaineen tehtävä 1 HISTORIA Oppiaineen tehtävä Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä ohjata hänet omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä

Lisätiedot

Johdatus politologiaan. Johdatus politologiaan, sl 12 Maija Setälä Luento II: Peruskäsitteita (politiikka, poliittisuus)

Johdatus politologiaan. Johdatus politologiaan, sl 12 Maija Setälä Luento II: Peruskäsitteita (politiikka, poliittisuus) Johdatus politologiaan Johdatus politologiaan, sl 12 Maija Setälä Luento II: Peruskäsitteita (politiikka, poliittisuus) Luentosarjan rakenne Johdatus politologiaan, syksy 2012, opettaja: Maija Setälä (maiset@utu.fi),

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento IV: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Politiikan teoria Politiikan tutkimuksen lähestymistavat Politiikan tutkimuksessa voidaan

Lisätiedot

HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä varten.

HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä varten. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry Lukion opetussuunnitelma / yhteiskuntaoppi Tammikuu 2015 HYOL:n lukioryhmä on laatinut oheisen ehdotuksen lukion yhteiskuntaopin opetussuunnitelmatyötä

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

Aika Hajaannus Syy luvun taite Nuorsuomalaiset- Vanhasuomalaiset. Konservatismi/ liberalismi Myöntyväisyys/perustuslaillisuus

Aika Hajaannus Syy luvun taite Nuorsuomalaiset- Vanhasuomalaiset. Konservatismi/ liberalismi Myöntyväisyys/perustuslaillisuus Rauli Mickelsson Poliittisen historian laitos Helsingin yliopisto 1.11.2010 Aika Hajaannus Syy 1800 1900 luvun taite Nuorsuomalaiset- Vanhasuomalaiset 1900 luvun alku SDP/ Kristillinen työväenliitto 1917

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16 Kulttuuri Yhteisiä ja eroavia piirteitä Kulttuuri Tulee sanasta colere = viljeleminen Kulttuuri kahtena Kulttuuri on henkistä ja fyysistä toimintaa, sekä tämän toiminnan tulokset https://www.youtube.com/watch?

Lisätiedot

Islam ja Euroopan kohtaaminen

Islam ja Euroopan kohtaaminen Islam ja Euroopan kohtaaminen Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla 21.9.2010: Kristityn ja muslimin avioliitto 21.9.2010 Ari Hukari 1 Kulttuurien vuorovaikutus lainaamista, kopioimista, plagioimista välitystä,

Lisätiedot

Laadun käsitteet. Mikko Mäntysaari

Laadun käsitteet. Mikko Mäntysaari Laadun käsitteet Mikko Mäntysaari Luennon teema Laadunhallinnan historia Millaisia käsitteitä laadussa käytetään Yhteiskunnallisen kontekstin vaikutus palvelujen laatuun Laatu on rakkautta hyvään työhön

Lisätiedot

Jari Keinänen YHTEISÖLLISYYDEN HAASTEET

Jari Keinänen YHTEISÖLLISYYDEN HAASTEET Jari Keinänen YHTEISÖLLISYYDEN HAASTEET OPETTAJAN AINEISTO Jari Keinänen & Atena Kustannus Oy 2015 OPETTAJALLE: Yhteisöllisyyden haasteet -kirjan opettajan aineisto sisältää dioja ja pohdintatehtäviä hyödynnettäväksi

Lisätiedot

Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin

Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin Pauli Kettunen Luento 7. Sosiaalinen insinööritaito ja hyvinvointivaltio 2.3.2011 Keskustelu hyvinvointivaltion luonteesta

Lisätiedot

Emilia Palonen Liberalismin ja konservatismin aika (ideologioina) on ohi!

Emilia Palonen Liberalismin ja konservatismin aika (ideologioina) on ohi! Emilia Palonen Liberalismin ja konservatismin aika (ideologioina) on ohi! Länsimaisia liberaalidemokraattisia poliittisia järjestelmiä on pyritty pitkälle toista vuosisataa sitomaan vastakkainasetteluun,

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

LENIN KOLMEN PISTEEN KEHÄLLÄ leniniläinen politiikan tyyli

LENIN KOLMEN PISTEEN KEHÄLLÄ leniniläinen politiikan tyyli LENIN KOLMEN PISTEEN KEHÄLLÄ leniniläinen politiikan tyyli Salo, Miika. 2009. Lenin kolmen pisteen kehällä leniniläinen politiikan tyyli. Sosialismi.net 22.9.2009. Saatavilla osoitteessa http://sosialismi.net/kirjasto/salo_-

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Lukiodiplomi Arviointi Valtakunnalliset pakolliset kurssit YH1 Yhteiskuntatieto Tavoitteet

YHTEISKUNTAOPPI Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Lukiodiplomi Arviointi Valtakunnalliset pakolliset kurssit YH1 Yhteiskuntatieto Tavoitteet YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 792319A, 5 op Joni Vainikka, Heikki Sirviö, Fredriika Jakola, Katharina Koch Kurssin rakenne Seitsemän kahden tunnin lukupiiriä 2500 tai 3600 sanan essee

Lisätiedot

Venäjä, Venäjä, Venäjä Puolustusvaliokunta Hanna Smith Helsingin Yliopisto, Aleksanteri Instituutti,

Venäjä, Venäjä, Venäjä Puolustusvaliokunta Hanna Smith Helsingin Yliopisto, Aleksanteri Instituutti, Venäjä, Venäjä, Venäjä 28.09.2016 Puolustusvaliokunta Hanna Smith Helsingin Yliopisto, Aleksanteri Instituutti, Vedenjakaja vuosi 2014 Suomen toimintaympäristö ENNEN Itämeri nähtiin tärkeänä energiaviennin

Lisätiedot

VERTAILEVA PUOLUEOHJELMATUTKIMUS KOLMESTA KESKIEUROOPPALAISESTA UUDEN RADIKAALIN OIKEISTON PUOLUEESTA

VERTAILEVA PUOLUEOHJELMATUTKIMUS KOLMESTA KESKIEUROOPPALAISESTA UUDEN RADIKAALIN OIKEISTON PUOLUEESTA Anni Roinila VERTAILEVA PUOLUEOHJELMATUTKIMUS KOLMESTA KESKIEUROOPPALAISESTA UUDEN RADIKAALIN OIKEISTON PUOLUEESTA Tarkastelussa Front National, Freiheitliche Partei Österreich ja Vlaams Blok Tampereen

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? 17.11.2016 I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Mitkä ovat keskeisimmät Venäjän turvallisuuden kehitystrendit

Lisätiedot

Schulcurriculum Ethik

Schulcurriculum Ethik Schulcurriculum Ethik Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst, da Ethik in Klasse 10 bis 12 auf Finnisch unterrichtet wird.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

Tere Vadén - Slavoj Žižek ja väkivaltainen vallankumous

Tere Vadén - Slavoj Žižek ja väkivaltainen vallankumous Tere Vadén - Slavoj Žižek ja väkivaltainen vallankumous Author : admin 1 / 6 Slavoj Žižek on parantumaton vallankumouksellinen. Parantumaton, koska haluaa vallankumousta vielä senkin jälkeen, kun lokakuun

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan?

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan? RIGHT M Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa Sakari Nurmela Risto Sinkko TNS 013 RIGHT M Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Forumissa Kyseessä on TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli Panelistit

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO klo (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka)

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO klo (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka) Jyväskylän Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN HAKUKOHTEEN VALINTAKOE TO 6.6.2013 klo 12 15. (Filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka) OHJEET

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia PROFESSORILUENTO Professori Vesa Vares Poliittinen historia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Vesa Vares pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta

Lisätiedot

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright

A-Sanomat. SAL-Jyväskylä. 1990-luku. Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston julkaisema lehtinen SAL-Jyväskylä 1990-luku SAL-Jyväskylä A-Sanomat Suomen Anarkistiliiton Jyväskylän paikallisosaston

Lisätiedot

Anarkian alkeet. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 helmikuu 2. Bob Black Anarkian alkeet

Anarkian alkeet. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 helmikuu 2. Bob Black Anarkian alkeet Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 helmikuu 2 Bob Black Anarkian alkeet Bob Black Anarkian alkeet 2005 Alkuteos: Black, Bob: Anarchy 101, Anarchy A Journal of Desire Armed, # 60, talvi 2005. Suomennos:

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

Identiteetti identifikaatio - ja valinta

Identiteetti identifikaatio - ja valinta Heikki Mäki-Kulmala (Tay) Identiteetti identifikaatio - ja valinta Kenneth Burken mukaan Uuden retoriikan edustajia Stephen Toulmin 1922-2009 CHAIM PERELMAN (1912-1984) Kenneth Burke 1897-1993 Aristoteles

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Klassisen anarkismin yhteiskuntafilosofia

Klassisen anarkismin yhteiskuntafilosofia Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 heinäkuu 26 Matias Huttunen Klassisen anarkismin yhteiskuntafilosofia Matias Huttunen Klassisen anarkismin yhteiskuntafilosofia Haettu 26.7.2012 osoitteesta: http://takku.net/article.php/20071223185338995

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot