Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet?"

Transkriptio

1 P3.2. Oman aikamme ideologiat (Vesa Vares) luvun anarkistit ( Baradat) 2. Millaisia teorioita on esitetty edustuksesta? (Baradat) 3. Mikä on World Social Forum? Luonne ja tavoitteet? ( Schwarzmantel) 4. Voidaanko kirjan mukaan feminismiä pitää ideologiana? ( Schwarzmantel) (VARES) Utopistisosialistit Kirjassa vertaillaan liberaaleja ja konservatiiveja mm. talouskäsitysten, ulko- ja sisäpolitiikan kannalta. Mitä eroja nähdään olevan Schwarzmantel Liberalismi ennen neoliberalismia Mikä on World Social Forum ja mitkä ovat sen tavoitteet? (VARES) Miten eliitit on nähty maailman ohjaajina? Anarkistit ja pasifistit Miten kirjan mukaan uudet ideologiat luovat identiteettiä? Mitä on neokonservatismis ja miten se eroaa vanhoista kosenrvatismista? (VARES) Miten Mussolini ja Hitler nousivat valtaan? Vertaile 1800-luvun ja 1900-luvun alun sosialismia ja anarkismia. Schwartzmantel: Mitä kirjassa tarkoitetaan globalismilla? Mitä seurauksia sillä nähdään olleen ideologioille? Onko feminismi kirjan mukaan ideologia? Miten näkökohdat perustellaan? (VARES) Mitä tarkoittaa yhteiskuntasopimus? Esittele myös väh. 3 kyseistä teemaa käsitellyttä teoreetikkoa. Kirja esittelee 3 kriteeriä kohdassa the meaning of socialism. Mitkä ne ovat ja mikä on niiden sisältö? Mikä on ekologismi ja onko se kirjan mukaan ideologia? Kirjan näkemyksen oikeiston ja oikeistolaisuuden muuttumisesta

2 (VARES) Ketkä liberaalit alkoivat viedä luvuilla liberalismia sosiaalisempaan suuntaan ja millä perusteella? Lenin ideologina ja poliitikkona Alexis de Tocqueville Vanha ja uusi anarkismi (VARES) Maltillisen, konservatiivin ja taantumuksellisen erot Baradat n mukaan Missä mielessä fasismi ja natsismi nojasivat irrationaalisuuteen? Schwarzmantel Demokratian ja nationalismin suhde Miksi neoliberalismi on Schwarzmantelin mielestä erilaista kuin vanha liberalismi? (VARES) Nationalismi, patriotismi ja niiden suhde Kiinalainen kommunismi ennen valtaannousua Liberalismi ennen uusliberalismia Miksi uskonnon merkityksen oletettiin poistuvan poistuvan politiikasta? Miksi näin ei käynyt? (VARES) Teoriat valtion synnystä. Miten demokratia on menestynyt kehittyvässä maailmassa? Miksi? Miten konservatismi/konservatiivit ovat pyrkineet sopeutumaan mailman muutokseen viime vuosikymmeninä? Millaisena aatteena/ideologiana/liikkeenä kirja näkee kosmopoliittisuuden? (VARES) 1. Millainen kirjan mukaan oli se poliittinen perusasetelma ja ajattelu, jonka liberaalinen hegemonia lopetti? 2. Onko kirjan mukaan vihreys uusi ideologia tai ismi? Millä perusteilla?

3 1. Brittiläinen vaali-, hallinto- ja puoluejärjestelmä. 2. Vertaile Maon ja Castron marxismia (VARES) 1. Nationalismi, miksi se on ollut kirjan mukaan niin voimakas poliittinen ideologia? 2. Anarkismi Venäjällä? 1. Miten neoliberalismi eroaa sitä edeltäneestä liberalismista? 2. Mitä on identiteettipolitiikka ja mitä se tavoittelee? (VARES) 1. Valtion syntyä koskevat teoriat. 2. Yhdysvaltojen äärioikeisto. 1. Uskonnon merkitys uudessa poliittisessa kulttuurissa. 2. Millaiseen ilmiöön ja ajattelutapaan liittyy World Social Forum? (VARES) 1. Edmund Burken poliittinen filosofia. 2. Vertaile castrolaista ja maolaista kommunismia. 1. Millaisina liikkeinä äärioikeistolaiset ja uusnatsistiset liikkeet kirjassa nähdään? 2. Kuinka ideologisina tai pysyvinä liikkeinä kirjassa nähdään globalisaation ja neoliberalismin vastaiset, osittain anarkistiset liikkeet? (VARES) 1. Mistä yhteiskuntasopimusta käsitelleet teoreetikot ovat yksimielisiä ja miten he eroavat toisistaan? 2. Kiinalaisen kommunistisen puolueen ja sen politiikan historialliset vaiheet. 1. Uuden ja vanhan liberalismin suhtautuminen valtioon. 2. Feminismi ideologiana (VARES)

4 1. Vertaile Adam Smithiä, Herbert Spenceriä ja New Deal-ohjelmaa. 2. Saksalainen nationalistinen ideologia ennen 1900-lukua 1. Katsotaanko kirjassa kansalaisuusajattelu ja monikulttuurisuus ideologioiksi? 2. Millainen on kirjan mukaan se perinteinen vasemmisto, joka on joutunut ideologisiin vaikeuksiin ja mistä nämä vaikeudet johtuvat? (VARES) 1. Thomas Jeffersonin poliittinen filosofia 2. Marxin talousteoria Schwarzmantel 1. vanhan konservatismin pääpiirteet 2. Mitä tarkoitetaan tasavaltalaisella kansalaisuudella ja mikä on sen politiikka- ja yhteiskuntanäkemys? (VARES) 1. Utilitarismin pääpiirteet 2. Miten kirjassa arvioidaan Neuvostoliiton politiikkaa ja saavutuksia? Schwarzmantel 1. Mitä on neokonservatismi ja miten sitä on arvioitu? 2. Mitä on identiteettipolitiikka ja miten se eroaa ideologioista? (VARES) 1. Millaisia teorioita on esitetty valtion alkuperästä? 2. Marxin näkemys vallankumouksesta? 1. Mitä mieltä kirjassa ollaan poliittisten ideologioiden merkityksestä ja missä nähdään niiden muutoksen ajallinen murroskohta? 2. Millaisena poliittisena liikkeenä ja ideologiana vihreä liike kirjassa nähdään? (VARES) 1. Vertaile Yhdysvaltain ja Englannin poliittisia ja vaalijärjestelmiä. 2. Vertaile Leninin, Maon ja Castron näkemyksiä ja käytäntöjä puolueesta ja poliittisista liikkeistä yleensä. Schwartzmantel: 1. Millainen oli vanhan/traditionaalisen konservatismin intellektuaalinen pohja ja mikä on konservatismin tilanne nyt? 2. Mitä identiteetit merkitsevät uusissa oloissa ja uusissa ideologioissa ja miten ne ovat muuttaneet ajattelu- ja käyttäytymistapoja?

5 (VARES) 1. Miten kirjassa sijoitetaan Edmund Burke ideologiselle kartalle? 2. Äärioikeisto Yhdysvalloissa Hyvärinen-Palonen: 1. Mitä sanojen valtiollinen ja valtiopäivät sisältö merkitsevät suomalaisessa poliittisessa ajattelussa ja mitä ne siitä kertovat? 2. Miten sana vallankumous miellettiin suurlakkoajan Suomessa? (VARES) 1. Locken näkemykset yksilön oikeuksista ja omistusoikeudesta. 2. Utopistisosialistit. 1. Millaisessa kriisissä ja miksi sosialismi ja konservatismi Schwarzmantelin mukaan ovat? 2. Uskonnon merkitys politiikassa (VARES) Vertaa kiinalaista ja kuubalaista sosialismia Marxismi-Leninismiin Mitä Schwarzmantel tarkoittaa liberalismin hegemonialla? Millaisia haasteita uudet ideologiat muodostavat vanhoille? (LINTUNEN) Baradat'n näkemys ekologismista Hyvärinen & Palonen: Miten Pauli Kettunen esittelee artikkelissaan suomalaista yhteiskuntaa pohjoismaisena yhteiskuntana? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi "kansa" on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että Suomen poliittisessa sanastossa "valtiollinen" on termin "valtio" kaikkein mielenkiintoisin muoto. Miksi? 1. James Madison ja Thomas Jefferson -millaisia demokraatteja? 2. Mussolinin totalitarismi ja teoria valtiosta (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi "kansa" on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa. 2. Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 3. John Locken näkemys yksityisomaisuudesta ja yhteiskuntasopimuksesta 4.

6 Mitkä "ala-ismit" Baradat erottaa fasistisessa ja natsistisessa ideologiassa? Mikä oli korporatiivisen valtion tehtävä? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Pauli Kettusen nostamat argumentit kysymyksestä suomalainen 'yhteiskunta' pohjoismaisena 'yhteiskuntana'. 2. Kari Palosen (Politiikka) määritykset käsitteille polity ja policy 1. Vertaa radikaalin ja taantumuksellisen arvoja ja asenteita muutokseen 2. Maon ajattelu - mitkä olivat sen poikkeamat marxilaisuudesta ja miksi? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi kansa on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että Suomen poliittisessa sanastossa valtiollinen on termin valtio kaikkein mielenkiintoisin muoto. Miksi? 1. James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Mussolinin totalitarsimi ja teoria valtiosta (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten ja milloin talous ja sosiaalipolitiikka ovat määrittäneet käsitettä yhteiskunta? 2. Miten käsite vallankumous tuli Suomeen? 1. Mikä oli Rousseaun julkinen henkilö ja yleinen tahto? Miten hän muotoili ajattelussaan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän? 2. Rasismin teoreetikot: Gobineau ja Chamberlain. Mihin he perustivat teoriansa? (SIIKA Hyvärinen: 1. Teoksen johdannossa keskustellaan käsitehistoriasta teoreettisesti. Valitse kaksi teoreettista teemaa ja esittele niitä koskeva keskustelu. 2. Miten käsite vallankumous tuli Suomeen? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa 2. Leo Tolstoin edustama anarkismi (SIIKA) Hyvärinen: Miten termi kansa on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi syvemmin käsiteltyä esimerkkiä. 2. Omassa Valtio-luvussaan Tuija Pulkkinen toteaa, että kaikkein mielenkiintoisin valtion muoto Suomen

7 poliittisessa sanastossa on valtiollinen. Miksi? 1. Teoriat valtion synnystä 2. Mitä on anarkismi ja miksi Leo Tolstoi luokitellaan anarkistiksi? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Tuija Pulkkisen Valtio-luku; miksi valtiollinen on hänen mielestään kaikkein mielenkiintoisin valtio-termin muoto? 2. Politikointi ja politisointi 1. Vertaa USA:n ja Britannian hallintojärjestelmien peruslähtökohtia. 2. Leninin toeria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Mitä on käsitehistoria ja miksi sitä tarvitaan? 2. Miten käsite hallitseminen on saanut eri sisältöjä Suomen itsenäisyyden kaudella? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa 2. Leninin teoria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna 2 laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2.Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1. James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Marxin yhteiskuntateoria (SIIKA) Hyvärinen: 1. Termin kansa merkityksen muotoutuminen puolueiden ja niiden ohjelmien valossa. 2. Politikointi ja poliisointi. 1. Vertaa Yhdysvaltain ja Britannian hallintojärjestelmien peruslähtökohtia. 2. Leninin teoria imperialismista (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten ja milloin talous- ja sosiaalipolitiikka ovat määrittäneet käsitettä yhteiskunta? 2. Miten Kari Palonen erottelee termit policy ja polity luvussa politiikka? 1. Mikä oli Rousseaun julkinen henkilö ja yleinen tahto? Miten hän muotoili ajattelussaan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän? 2. Rasismin teoreetikot

8 Gobineau ja Chamberlain, mihin he perustivat teoriansa? (SIIKA) Hyvärinen: 1. Miten termi valtio on saanut merkityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2. Miten käytät kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1. Vertaa Britannian ja USA:n hallinnollisia järjestelmiä: Yhtäläisyydet? Erot? 2.a) Mitä Lenin tarkoitti kun hän totesi, että imperialismi on kapitalismin viimeinen muoto? b)miten Mussolini käytti teoriaa valtiosta oman fasistisen ideologiansa perustana? (SIIKA) Hyvärinen: 1:Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri poliittisissa vaiheissa? Anna kaksi laajasti käsiteltyä esimerkkiä. 2: Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit siitä saada? 1: James Madison ja Thomas Jefferson millaisia demokraatteja? 2: Miten Baradat selittää fasismia ideologiana? (SIIKA) Hyvärinen: 1: Kansalaisen asema Suomen puolueiden alkutaipaleen puolueohjelmissa. 2: Kari Palosen määritykset käsitteille polity ja policy. Vertaa radikaalin ja taantumuksellisen arvoja ja asenteita muutokseen. 2: Maon ajattelu mitä olivat sen poikkeamat marxilaisuudesta? (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1.Teos esittelee 10 suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin liittyvää käsitettä. Mitä nämä ovat? Valitse yksi ja selosta minkä uuden näkökulman sait k.o. käsitteeseen. 2. Miten käytät kirjaa hakuteoksena? 1. Miten amerikkalaisen kapitalismin ydin erosi Adam Smithin lähtökohdista? 2. Kiinan kommunismin erityispiirteet.

9 (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1. Mitä on käsitehistoria ja mihin sitä tarvitaan? 2. Miten käsite hallitsemien on saanut eri sisältöjä Suomen itsenäisyyden kaudella? 1. Vertaa omaisuuden asemaa Locken ja Rousseaun ajattelussa. 2. Leo Tolstoin edustama anarkismi (SIIKA) Hyvärinen & Palonen: 1. Miten termi kansalainen on saanut määrityksiä Suomen eri Poliittisissa vaiheissa? 2. Miten käytät tätä kirjaa hakuteoksena? Minkä tyyppisiä vastauksia voit sieltä saada? 1. Madison ja Jefferson millaisia demokraatteja? 2. Marxin yhteiskuntateoria (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Karl Kautskyn tuoma lisä marxilaisuudelle. 2. Mitkä olivat lähtökohtia amerikkalaiselle politiikan uusi tiede suuntaukselle? 3. Mitkä tekijät ovat nostaneet pasifismin eri aikakausina? 4. Miten Salwa Ismail tulkitsee Islamin poliittisen voimistumisen? (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Kristillisen demokratian teoria ja käytäntö ja sen olemus vallassa olevan puolueen ideologiana. 2. Vertaa kommuunia ja proletariaatin diktatuuria sosialismin ajattelussa ja käytännössä. 3. Positivistien lähtökohdat. 4. Durkheimin ja Weberin näkemykset valtiosta ja demokratiasta. 5. Kriittisen traditionalismin esittämät lähtökohdat yhteiskuntajärjestyksen edellytyksistä ei-länsimaisessa ajattelussa. Kysymykset 3. ja 4. ovat vaihtoehtoiset (SIIKA) Ball & Bellamy: 1. Työväestön ja talonpoikien asema Maon marxilaisessa argumentaatiossa. 2. Miksi liberaalit nationalistit kannattivat imperialismia 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 3. Kriittisen traditionalismin esittämät lähtökohdat yhteiskuntajärjestyksen edellytyksistä ei-länsimaisessa ajattelussa. 4. Määrittele lyhyesti analyyttisen poliittisen teorian kannattajien yhteisesti hyväksymät viisi lähtökohtaa. 5. Terence Ballin määrittämät vihreiden talousajattelun neljä piirrettä.

10 Kysymykset 4. ja 5. ovat vaihtoehtoiset (VARES) Ball & Bellamy: 1. Valitse vähintään kolme ideologiaa ja vertaile niiden luokkakäsityksiä. 2. Pasifisismin ja pasifismin sisältö ja erot. 2. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (VARES) Vastaa kahteen. Ball&Bellamy: 1. Liberalismin erilaiset tulkinnat. 2. Feminismin kolmas aalto. 3. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (VARES) Vastaa kahteen. Ball&Bellamy: 1. Mitä kirjassa tarkoitetaan termeillä uusoikeisto ja neokonservatismi? 2. Vihreän poliittisen filosofian peruslähtökohdat. 3. Vallankumouksellisen islamismin filosofinen perusta (VARES) Ball&Bellamy: 1. Fasismi ja kansallissosialismi Italian ja Saksan ulkopuolella. 2. Karl Kautsyn näkemykset sosiaalidemokratiasta. 3. Feminismin ensimmäinen ja toinen aalto; esittele pääpiirteet ja vertaile (VARES) Ball&Bellamy: 1. Vertaile konservatismia ja kristillisdemokratiaa. 2. Pasifismi. 3. Vertaile aasialaista ja länsimaista marxismia (JOKISIPILÄ)

11 Vincent: Vertaa toisiinsa liberalismin, konservatismin ja sosialismin käsityksiä valtiostaja sen tehtävistä (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, konservatismin ja liberalismin käsitystä ihmisluonnosta (human nature) (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin ja feminismin käsitystä tasa-arvosta (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, anarkismin ja liberalismin käsityksiä tasaarvosta/yhdenvertaisuudesta (equality) (JOKISIPILÄ) Vincent: Vertaa toisiinsa sosialismin, konservatismin ja liberalismin käsitystä ihmisluonnosta (human nature) (SOIKKANEN) Vincent: 1. Fabianistit 2. Anarkismi 3. NSDAP ja sen siällä vallinneet näkemyserot Ball&Bellamy: 1. Goodinin käsitys hyvinvointivaltion lopusta. 2. Läntinen ja ranskalainen marxismi. 3. Laadi lyhyt kirjaesittely tenttikirjasta (SOIKKANEN) Vincent: 1. Fascismi 2. A. Gramsci 3. Gregor Strasser

Vesa Vares Kahden sukulais-ismin rajamailla Liberalismista ja konservatismista neoliberalismiin ja neokonservatismiin

Vesa Vares Kahden sukulais-ismin rajamailla Liberalismista ja konservatismista neoliberalismiin ja neokonservatismiin Vesa Vares Kahden sukulais-ismin rajamailla Liberalismista ja konservatismista neoliberalismiin ja neokonservatismiin Jos ei ole 20-vuotiaana liberaali, ei ole sydäntä. Jos ei ole 40-vuotiaana konservatiivi,

Lisätiedot

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn.

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tutkimus

Lisätiedot

Saatteeksi. Jorma Turunen

Saatteeksi. Jorma Turunen Saatteeksi Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan kuuluu neljä politiikkaohjelmaa, joista yksi on Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

FI4 Yhteiskuntafilosofia

FI4 Yhteiskuntafilosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia 1. Yhteiskuntafilosofian peruskäsitteitä 2. Utopioita ja ihannevaltioita 3. Yhteiskuntasopimus ja sopimusteoriat 4. Oikeudenmukaisuuden tekijät 5. Valta 6. Valtio 7. Politiikka

Lisätiedot

Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen?

Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright December 16, 2013 Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? 2007 Kirjoittaja Ari Hirvonen on OTT,

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1]

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Author : jussi 1 / 12 Kirjeessään Ferdinand Lassallelle (päivätty 22.02.1858) Marx esittelee lyhyesti työtään, jota hän teki pääasiassa öisin,

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana

Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana TAMPEREEN YLIOPISTO Santeri Salonen Kreikan kriisi hallinnollisena ongelmana Jälkistrukturalistinen analyysi Kreikan talouskriisin ratkaisupyrkimysten tuottamasta valtiollisen vallan transformaatiosta

Lisätiedot

PROLETARIAATIN DIKTATUURIN TEORIA

PROLETARIAATIN DIKTATUURIN TEORIA NIKOLAI BUHARIN PROLETARIAATIN DIKTATUURIN TEORIA Sosialismi.net 2005 "Viime kädessä" jokaisella teorialla on käytännölliset juurensa. Mutta jos se pitää paikkansa kaikessa tieteessä, se on "totta toiseen

Lisätiedot

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot

Historian 1. kurssin sanastoa Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Historian 1. kurssin sanastoa Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Sanasto - IK Historian 1. kurssin sanastoa Ihminen, ympäristö ja kulttuuri alkukoti Alkukodiksi sanotaan aluetta, jossa ensimmäiset pystyihmiset (Homo Erectus) ja nykyihmiset (Homo Sapiens) elivät. Evoluutiotutkimuksen

Lisätiedot

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Oulun yliopisto Historiatieteet Aate- ja oppihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

HISTORIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

HISTORIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ HISTORIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa käytettävistä

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

Uusliberalismi Suomessa

Uusliberalismi Suomessa Uusliberalismi Suomessa HEIKKI PATOMÄKI Uusliberalismi Suomessa Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot 3. painos. Kaksi ensimmäistä painosta WSOY Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Heikki Patomäki

Lisätiedot

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin Jukka Torikka Pro gradu - tutkielma Valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

REFORMI VAI VALLANKUMOUS?

REFORMI VAI VALLANKUMOUS? 032 Peruste #1 2013 REFORMI VAI VALLANKUMOUS? SOSIALISMIN SUURI STRATEGIA- KESKUSTELU NYKYPÄIVÄN VALOSSA 1800 1900-lukujen taitteessa vasemmistolaisen liikkeen piirissä kiisteltiin monista asioista. Tulisiko

Lisätiedot

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA Sari Kalijärvi Tanja Muranen Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevät 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS 1 IHMISYYTEEN

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Poliittisten ristiriitojen vaikutus sosiaalivakuutuksen syntyyn Sophy Bergenheim Seminaaripaperi Graduseminaari, kevät 2012 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN

Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-48-8

Lisätiedot

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN TOIMITTANUT PASI-HEIKKI RANNISTO KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN RISTO HARISALON JUHLAKIRJA Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Suomen Toivo -ajatuspaja toimittanut.pasi-heikki.rannisto

Lisätiedot

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011 Pro gradu Teresa Pohjolainen Jyväskylä yliopisto Kielten laitos Suomen kielen oppiaine

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot