Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VIII: Demokratian historialliset taustat; Demokratian teoriat I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VIII: Demokratian historialliset taustat; Demokratian teoriat I"

Transkriptio

1 Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VIII: Demokratian historialliset taustat; Demokratian teoriat I

2 Antiikin demokratia Sana demokratia tulee kreikan kielestä. demos = kansa, kratia = valta Demokratia tarkoittaa siis kansan valtaa. Demokratian alkuperäisen merkityksen ymmärtäminen on hyödyllistä, koska nykyään käsitteellä on niin monia kilpailevia merkityksiä. Vasta II Maailmansodan jälkeen demokratiasta on tullut yksiselitteisesti hyvä asia. Samalla demokratian deskriptiivinen merkitys on hämärtynyt.

3 Antiikin demokratia Antiikin demokratia kukoisti Ateenassa vuodesta 450 vuoteen 322 ekr. Myös muissa kaupunkivaltioissa oli demokraattisia käytäntöjä. Ateenan demokratian keskeisin instituutio oli kansankokokous (Ekklesia) kokoontui useita kertoja (enimmillään 40 kertaa) vuodessa. tietyntyyppisiä päätöksiä voitiin tehdä ainoastaan, jos paikalla oli vähintään 6000 kansalaista Kansankokouksessa pyrittiin yksimielisyyteen, mutta kiistanalaisissa kysymyksissä turvauduttiin enemmistöpäätöksiin.

4 Antiikin demokratia Kansankokous päätti mm. järjestyksenpitoon, julkiseen talouteen, verotukseen ja ulkosuhteisiin liittyvistä asioista. Kansankokous oli liian suuri elin päättämään monista asioista. Viidensadan neuvosto vastasi pitkälti kansankokouksen esityslistasta ja asioiden käsittelyjärjestyksestä. Neuvoston jäsenet valittiin aluksi vaaleilla, mutta myöhemmin arpomalla kansalaisten keskuudesta.

5 Antiikin demokratia Myös oikeusistuinten jäsenet valittiin arpomalla. Osa virkamiestehtävistä arvottiin kansalaisten kesken, osa valittiin suorilla vaaleilla. Virkamiehet valittiin yleensä vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Korruption ehkäisemiseksi virkamiesten tehtäviä kierrätettiin. Erityisesti talousasioiden ja armeijan virkamiehet valittiin vaaleilla.

6 Antiikin demokratia Oikeus ja velvollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen koski ainoastaan yli 20-vuotiaita miespuolisia kansalaisia. Naiset, orjat sekä vierastyöläiset eivät saaneet osallistua. Kansalaisuuden saamisen ehdot olivat tiukat. Ateenan demokratia oli monien mielestä mahdollinen siksi, että se oli eksklusiivinen. kansalaisten lukumäärä pysyi riittävän pienenä. Muutamia katkoksia lukuun ottamatta Ateenan demokratia oli melko stabiili järjestelmä. Ateena menetti Makedonian ylivallan takia kykynsä toimia itsenäisesti v. 322 ekr.

7 Klassinen demokratiakäsitys Esimerkiksi Herodotos piti demokratian tunnusmerkkeinä virkamiesten valitsemista arpomalla päätöksentekoa kansankokouksissa Käsitteen demokratia merkitys pienissä poliittisissa yksiköissä toteutettuna kansalaisten itsehallintona säilyi aina 1700-luvun lopulle asti. Tätä voidaan kutsua klassiseksi demokratiakäsitykseksi. Demokratialla oli selvä deskriptiivinen eli kuvaileva merkitys, joka monessa suhteessa poikkeaa sen nykymerkityksestä.

8 Klassinen demokratiakäsitys Klassisessa demokratiakäsityksessä riitti, että miespuoliset kansalaiset saattoivat osallistua politiikkaan Ihmisten yhdenvertaisuuden idea ei koskenut kansalaisten ja muiden ihmisten välistä suhdetta Klassisessa demokratiassa edustajien valitsemista vaaleilla ei pidetty demokraattisena vaan aristokraattisena. arpomista pidettiin demokraattisena valintatapana Platonin kritiikki demokratiaa kohtaan

9 Republikanismi Tasavaltaista hallintomuotoa puolustavassa republikanistisessa ajattelussa ihannoitiin sekahallitusmuotoa yhdistetään monarkian, aristokratian ja demokratian piirteitä (Manin 1997) Renesanssiajalta periytyvässä republikanistisessa ajattelussa vedottiin kansalaisten vapauteen ja osallistumiseen samalla tavalla kuin nykypäivänä puolustetaan demokratiaa (Skinner 1993, 68.)

10 Republikanismi Yhdysvaltojen perustuslain säätäjä James Madison käytti käsitettä demokratiaa sen klassisessa merkityksessä. Yhdysvaltojen perustuslain yhteydessä Madison puhui edustuksellisesta tasavallasta. Demokratiasta hänellä oli seuraavan kaltainen näkemys: [ ] demokratiat ovat aina olleet kuohunnan ja kiistelyn näyttämöjä; ovat aina olleet yhteen sovittamattomia henkilökohtaisen turvallisuuden ja omistusoikeiden kanssa; ovat aina olleet lyhytikäisiä sekä väkivaltaisia kuollessaan. (Sartori 1987, 288.)

11 Moderni demokratiakäsitys Sveitsin kantonien keskiajalta periytyvään suoraan demokratiaan saivat osallistua asetta kantavat miehet Britanniassa, Yhdysvalloissa ja vuoden 1789 Vallankumouksen jälkeen Ranskassa äänioikeus oli pitkään sidottu taloudelliseen asemaan. Demos eli kansa on rajoitettu joukko ihmisiä, joilla on jonkinlaiset oikeudet poliittisen vallan käyttöön. Moderni demokratiakäsitys perustuu inklusiivisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteille

12 Moderni demokratiakäsitys Moderniin demokratiakäsitykseen on vaikuttanut valistuksen ajan ajatus yksilöiden perimmäisestä yhdenvertaisuudesta John Locke ( ) korosti ihmisten tasa-arvoa perusti ajatuksensa kristilliselle käsityksellä ihmisistä Jumalan lapsina. Kannatti vallanjakoon perustuvaa järjestelmää tyrannian estämiseksi Jean-Jacques Rousseau ( ) esitti, että ihmiset ovat luonnostaan vapaita ja tasa-arvoisia. Rousseaun mukaan sivilisaation kehitys on turmellut tämän luonnollisen olotilan. Kannatti kansalaisten itsehallintoon perustuvaa demokratiaa pienissä poliittisissa yksiköissä (vrt. klassinen demokratia)

13 Moderni demokratiakäsitys Locke ja Rousseau edellyttivät, että kaiken hallinnan ja lakien säädännön tulee tapahtua kaikkien niiden vaikutuspiirissä olevien yksilöiden suostumuksella. Kuitenkin yhdenvertaisuuden periaatteet jäivät lähinnä abstraktin sopimusteorian osaksi vesittivät esittämänsä universalistisen periaatteen hyväksymällä erilaiset kansalaisuuden rajoitukset. Locke rajasi naisten lisäksi mm. orjat ja mielipuolet osallistumisoikeuden ulkopuolelle. Rousseaun mukaan naiset eivät saaneet osallistua.

14 Moderni demokratiakäsitys Inklusiivisuus: demokraattiset järjestelmät antavat poliittiset oikeudet (melkein) koko aikuisväestölle Yhtäläiset poliittiset oikeudet ovat universaaleja niin, että ne koskevat kaikkia tietyllä alueella asuvia aikuisia ihmisyksilöitä. Tasa-arvoisuus: demokraattiset järjestelmät antavat kaikille aikuisille ihmisille yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet Poliittiset oikeudet samanlaisia kaikilla riippumatta koulutuksesta, tulotasosta jne.

15 Moderni demokratiakäsitys Dahl (1989, ) erottelee kansalaisuusoikeuksien kategorisen ja kontingentit määritelmät. Kategorisen määritelmän mukaan kaikkien yksilöiden, jotka ovat hallinnon ja sen määrittelemien lakien alaisia, tulee olla kansalaisia eli osa demosta. Kontingentin periaatteen mukaan ainoastaan ne, jotka ovat päteviä osallistumaan hallintaan, muodostavat demoksen.

16 Moderni demokratia Kontingentin periaatteen ongelma on se, miten pätevyys määritellään Dahl: voi johtaa siihen, että demokratiaa ei voi enää erottaa esimerkiksi aristokratiasta. Vaikka kategorinen periaate on yleisesti hyväksytty, sitä ei kuitenkaan noudateta yksioikoisesti. esimerkiksi lasten poliittisten oikeuksien rajoittaminen oikeutettua monissa demokratioissa on rajoitettu mm. mielisairaiden, rikollisten sekä maassa väliaikaisesti oleskelevien poliittisia oikeuksia.

17 Edustuksellisuuden periaate Rousseau kommentoi Englannin edustuksellista järjestelmä, jossa parlamentin edustajat valittiin vaaleilla. Yhteiskuntasopimuksesta (Du Contrat Social) (1762, oma vapaa käännös): Englannin kansa luulee olevansa vapaa, mikä on vakava erehdys; se on vapaa vain silloin kun se valitsee parlamentin jäsenet; sitten kun ne on valittu, kansa orjuutetaan; se ei ole mitään. Vapautensa lyhyellä hetkellä Englannin kansa käyttää vapauttaan sillä tavalla, että se ansaitsee menettää sen.

18 Edustuksellinen demokratia Yhdysvaltojen perustajaisistä Alexander Hamilton käytti käsitettä edustuksellinen demokratia. Edustuksellisesta demokratiasta kirjoittivat klassiset utilitaristit, ennen kaikkea Jeremy Bentham ( ). Utilitaristit uskoivat edustuksellisen demokratian lisäävän yhteiskunnan kokonaishyvinvointia. Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset valitsevat lakeja säätävän parlamentin jäsenet vaaleilla. Bentham ja James Mill kannattivat yleistä ja yhtäläistä miesten äänioikeutta kaikilla miespuolisilla kansalaisilla olisi yksi ääni.

19 Edustuksellinen demokratia Vaaleilla valitsemisen ohella Bentham korosti päätöksenteon julkisuuden merkitystä. Benthamin mukaan päätöksenteon julkisuus mahdollisti sen valvonnan Julkisuus on päätöksenteon viimekätinen tuomioistuin eli tribunaali kansalaisilta odotetaan julkisen päätöksenteon seuraamista ja huonojen päätöksentekijöiden rankaisemista vaaleissa.

20 Demokraattiset transformaatiot Dahl (1989): Kolme demokratian transformaatiota, jotka liittyvät poliittisen yksikön koon kasvuun Klassisen demokratian kehittyminen tarkoitti ensimmäistä transformaatiota Kansallisvaltioissa harjoitettu edustuksellinen demokratia tarkoitti toista demokraattista transformaatiota (vrt. polyarkiat) Nyt olisi tarvetta kolmannelle demokraattiselle transformaatiolle siirtyminen kansallisvaltioissa harjoitettavasta demokratiasta kohti ylikansallista demokratiaa

21 Demokraattiset transformaatiot Ylikansallinen demokratia vielä kehittymätöntä Joitakin merkkejä ylikansallisesta demokratiasta kuitenkin on Esimerkiksi EU:n parlamentti valitaan vaaleilla Parlamentin lainsäädäntö- ja agendanmäärittelyvalta kuitenkin rajoitettu Aloitteenteko-oikeus komissiolla Lainsäädäntövalta jaettu neuvoston kanssa Ei parlamentille vastuullista hallitusta

22 Demokraattiset transformaatiot EU ei siis nykyään täytä Dahlin polyarkioiden tunnusmerkkejä Hallitusvalta ei ole yksiselitteisesti vaaleilla valituilla edustajilla Mutta muuttuuko demokratian merkitys vääjäämättä, kun poliittisen yksikön koko kasvaa? Vrt. toinen demokraattinen transformaatio Vai onko puhe ylikansallisesta demokratiasta käsitteen venyttämistä

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen tilanteessa mahdollisimman laajan jälkeen, pohtia vaihtoehtoisia itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin

ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS. Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin ASEM JA UUSI KANSAINVÄLINEN JÄRJESTYS Euroopan ja Aasian yhteistyön vaikutus valtioiden suvereniteettiin Jukka Torikka Pro gradu - tutkielma Valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Aluksi Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Esko Harni Ei ainoastaan vegetatiivinen elämä, vaan kaikki mikä elää, kumpuaa pimeydestä. Ja vaikka

Lisätiedot

FI4 Yhteiskuntafilosofia

FI4 Yhteiskuntafilosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia 1. Yhteiskuntafilosofian peruskäsitteitä 2. Utopioita ja ihannevaltioita 3. Yhteiskuntasopimus ja sopimusteoriat 4. Oikeudenmukaisuuden tekijät 5. Valta 6. Valtio 7. Politiikka

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Uusliberalismi Suomessa

Uusliberalismi Suomessa Uusliberalismi Suomessa HEIKKI PATOMÄKI Uusliberalismi Suomessa Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot 3. painos. Kaksi ensimmäistä painosta WSOY Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Heikki Patomäki

Lisätiedot

Näin Ruotsia hallitaan

Näin Ruotsia hallitaan Näin Ruotsia hallitaan Hallituksen kanslia Ruotsi Sisältö Hallitus ja Hallituksen kanslia... 3 Pääministeri ja ministerit... 3 Hallituksen työ... 3 Hallituksen kanslian työ... 4 Hallituksen kanslian toiminta...

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen JULKAISU 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen CrimethInc. CrimethInc. Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Haettu 17.8.2012 osoitteesta:

Lisätiedot

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen

Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen 056 Erimielisyydet hyväksyvä näkökulma Euroopan tulevaisuuteen Eurooppalainen projekti on tullut tienristeykseen ja valitettavasti sen selviytymisestä ei ole takeita. Euroopan Unionin tulevaisuuden turvaamiseksi

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Toim. Kaarle Nordenstreng

Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Toim. Kaarle Nordenstreng Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa Toim. Kaarle Nordenstreng SISÄLTÖ Saatteeksi...4 Kirjoittajat...5 I Kansainvälinen järjestelmä 1 Kansainvälisen järjestelmän kehityspiirteet...8 Esko Antola

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION KATSE Jäsenkirje 1/2010 1 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa

Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa cupore Pasi Saukkonen Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 19/2013 Cuporen verkkojulkaisuja 19 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot