LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN"

Transkriptio

1 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN

2 Taustaa: Vuosittain noin yli 64-vuotiasta henkilöä sairastuu muistisairauteen Lievästä muistisairaudesta ja lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsii arviolta vähintään henkilöä Suomessa on noin henkilöä, joilla on keskivaikea dementiaoireisto 35%:lla yli 85-vuotiaista on keskivaikea tai vaikea dementiaoireisto Työikäisistä noin on etenevä muistisairaus Viramo & Sulkava 2010

3 Tavallisimmat muistisairaudet: Alzheimerin tauti noin 65-70% Vaskulaariset kognitiiviset heikentymät 15-20% Alzheimerin tauti + vaskulaarinen dementia ns. sekamuotoinen Lewyn kappale tauti noin 15 % Otsa- ja ohimolohkorappeumat alle 5 % Parkinson-dementia 3-4 % Viramo & Sulkava 2010

4 Alzheimerin tauti: yleisin etenevä dementiaa aiheuttava muistisairaus esiintyvyys lisääntyy iän myötä perimmäistä syytä ei täysin tiedetä alkaa hitaasti ja huomaamatta voidaan diagnosoida tyypillisen oirekuvan perusteella ennen kuin edennyt dementia-asteelle alkaa muistioireilla ja muisti on koko sairauden ajan vaikeimmin häiriintynyt tiedonkäsittelyn osaalue Pirttilä & Erkinjuntti 2010

5 (2): etenee tyypillisin vaihein (muistioireet, muut tiedonkäsittelyn oireet, arkiselviytymisen rajoittuminen, käytösoireet) varhainen, lievä, keskivaikea ja vaikea AT Alzheimerin taudissa toimintakyky heikkenee vastakkaisessa järjestyksessä kuin se lapsuuden aikana normaalisti kehittyy Pirttilä & Erkinjuntti 2010

6 Alzheimerin taudin vaiheet, oireita ja esimerkkejä toimintakyvyn muutoksista:

7 Lievä Alzheimerin tauti:

8 Kognitiiviset oireet: Oppiminen heikkenee Unohtaminen lisääntyy Toiminnanohjaus hidastuu Päättelykyky heikkenee Keskittymiskyky heikkenee Sanojen löytymisen vaikeutta Laskemiskyky heikkenee Toimintakyvyn muutokset: Keskustelun seuraaminen vaikeutuu Lukeminen vähenee Harrastuksista vetäytymistä Talouden suunnittelu vaikeutuu Rahankäyttö- ja ostostenteko-ongelmia Lääkityksestä huolehtiminen vaikeutuu Työkyky heikkenee Ajokyky heikkenee Muistitukien käyttö Pirttilä & Erkinjuntti 2010

9 Keskivaikea Alzheimerin tauti:

10 Kognitiiviset oireet: Lähimuisti heikko Puheen tuottamisen vaikeutta Hahmotusvaikeudet Orientaation häiriö Heikentynyt sairaudentunto Kätevyyden ongelmat Visuospatiaaliset vaikeudet (=nähdyn tunnistamisen, hahmottamisen ja ymmärtämisen vaikeus) Toimintakyvyn muutokset: Arjen toiminnot (IADL) eivät onnistu Ruoanlaitto ei onnistu Asianmukaisessa pukeutumisessa vaikeuksia Tavaroiden kadottaminen Eksyminen Tarvitsee muistuttelua henkilökohtaisissa perustoiminnoissa (ADL) Ei selviydy yksinasumisesta Pirttilä & Erkinjuntti 2010

11 Vaikea Alzheimerin tauti:

12 Kognitiiviset oireet: Rajoittunut puheentuotto Huomattavat puheen ymmärtämisen vaikeudet Keskittymiskyvyttömyys Vaikea apraksia Toimintakyvyn muutokset: Henkilökohtaiset perustoiminnot (ADL) eivät onnistu ilman apua Inkontinenssi Pirttilä & Erkinjuntti 2010

13 Vaskulaariset dementiat: Puhtaana vaskulaariset dementiat ovat kohtalaisen harvinaisia Usein on kyse ns. sekamuotoisista dementioista, joissa on mukana sekä aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamia muutoksia että jokin degeneratiivinen aivosairaus, lähinnä Alzheimerin tauti Erkinjuntti & Pirttilä, 2006

14 Vaskulaarisen dementian keskeisiä piirteitä: alku usein äkillisempi ja taudinkulku portaittaisempi kuin degeneratiivisissa dementioissa voi esiintyä neurologisia puutosoireita, kuten halvauksia tai tuntopuutoksia kävelyn vaikeudet ja virtsainpidätysvaikeus tyypillisiä erityisesti subkortikaaliselle (aivokuoren alainen) muodolle Erkinjuntti & Pirttilä 2006

15 (2): oireet vaihtelevat sen mukaan, missä aivojen osassa vaurio on - vasemman aivopuoliskon vaurio kielellisiä vaurioita - oikean aivopuoliskon vaurio hahmotushäiriöitä - aivojen syvien osien valkean aineen vaurio muistivaikeuksien lisäksi hitautta ja jähmeyttä Erkinjuntti & Pirttilä 2006

16 Lewyn kappale tauti: esiintyvyys noin 15% kaikista etenevistä muistisairauksista esiintyy usein yhdessä Alzheimerin taudin kanssa voi alkaa vuoden iässä alkaa vähitellen miehillä jonkin verran yleisempi kuin naisilla Rinne 2010

17 Tyypillistä Lewyn kappale taudille: sairauden alkuvaiheessa ei välttämättä merkittäviä muistivaikeuksia, vaan ne ilmenevät vähitellen sairauden edetessä kognitiivisten oireiden vaihtelu kielelliset taidot säilyvät usein hyvinä pitkään vireydentason ja tarkkaavaisuuden vaihtelu Parkinsonismin oireita (lihasjäykkyys, kävelyvaikeudet, hitaus, kasvojen ilmeettömyys, askelten lyheneminen ja mataloituminen, eteenpäinkaatumistaipumus, myötäliikkeiden puute, karkea lepovapina) Rinne 2010

18 (2): yksityiskohtaiset näköharhat - sairastunut voi nähdä selkeitä ihmishahmoja ja eläimiä, joiden ulkonäön ja värin hän pystyy selvästi kuvailemaan - asian selittämisen jälkeen sairastunut yleensä mieltää näyt harhoiksi voi esiintyä myös virhetulkintoja ja merkityselämyksiä (esimerkiksi risukasassa näyttää olevan tiikerin naama tai peiton poimu näyttää pieneltä koiralta) Rinne 2010

19 (3): unihäiriöt (vilkkautta, usein pelottavia unia unenaikaista ääntelyä ja voimakasta raajojen liikuttelua) toistuvat, selittämättömät kaatumiset, pyörtyily ja tuntemattomasta syystä johtuvat tajunnanhäiriökohtaukset liikuntakyvyn ylläpitämiseksi säännöllinen kävely ja Parkinson-tyyppinen voimistelu sekä jaksottainen fysioterapia Rinne 2010

20 Otsa- ohimolohkorappeumat: Yleisnimitys oireyhtymäryhmälle Ominaista aivojen otsalohkojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuva oireisto Suomessa kaikkiaan Alkaa yleensä ikävuoden välillä Sairaudentunnon varhainen heikentyminen Rinne & Remes 2010

21 Oireistoa: (2): - Hiipivä alku ja vähittäinen eteneminen - Varhainen persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen muutos: estottomuus, tahdittomuus, arvostelukyvyttömyys, huolettomuus jne. - Aloitekyvyttömyys ja apaattisuus - Toiminnanohjauksen vaikeutta - Itsestä huolehtimisen heikentymistä - Yleistä passivoitumista Rinne & Remes 2010

22 (3): Kognitiivisia oireita: - hitautta ja juuttumista - heikentynyttä sanasujuvuutta, puheen tuoton häiriötä - nimeämis- ja sanojenlöytämisvaikeutta - puheen ymmärtämisvaikeutta - saman sanan tai tavun toistoa - puhe voi olla sujuvaa, mutta sisällöltään tyhjää - puheen konkretisoitumista ja muuttumista stereotyyppiseksi (tiettyjen sanojen, fraasien ja puheenaiheiden toistoa) Rinne & Remes 2010

23 (4): Keskittymiskyvyttömyyttä, impulsiivisuutta ja ärsykesidonnaisuutta (ulkoiset ärsykkeet laukaisevat herkästi toiminnan, joka ei ole henkilön kannalta mielekäs) Tuttujen kasvojen ja esineiden tunnistamishäiriö

24 (5): Taudin myöhemmässä vaiheessa: - muistihäiriöitä ja kielellisiä vaikeuksia - mutismia (spontaani puhe katoaa) - kävelyvaikeuksia, hidasliikkeisyyttä, lihasjäykkyyttä - primitiiviheijasteita (esimerkiksi tarttumis- ja imemisrefleksi) Tilan hahmotus ja matemaattiset taidot voivat säilyä huomattavan pitkään Rinne & Remes 2010

25 Parkinson-dementia: Parkinsonin tautiin liittyvä dementoituminen yleisempää kuin on luultu Koska Parkinsonin taudin lääkehoidon seurannassa kiinnitetään huomio motoristen oireiden lievittämiseen, voi dementian ilmaantumista ennakoivat alkavat kognitiiviset oireet jäädä huomaamatta, mikäli niitä ei säännöllisesti seurata Parkinson-dementian diagnostiikassa on keskeistä, että henkilöllä on diagnosoitu Parkinsonin tauti vähintään vuosi ennen muistisairauden oireiden alkamista Alhainen 2004

26 Parkinson-dementian keskeisempiä piirteitä: toiminnanohjauksen heikentyminen tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelu muistin huononeminen visuospatiaalisten toimintojen (nähdyn tunnistamisen, hahmottamisen ja ymmärtämisen vaikeus) heikentyminen siihen liittyvine hahmotusongelmineen ja suuntavaiston heikentymisen muodossa käytösoireet kuten näköhallusinaatiot, harhaluulot, depressio ja persoonallisuuden muutos Alhainen 2004

27 Miksi varhainen muistisairauden diagnosointi on tärkeää? Parannettavat tilat voidaan hoitaa; tilan kohentaminen, häiriön etenemisen estäminen Tilan etenemisen hidastaminen: taudin lievempien vaiheiden keston pidentäminen Laitoshoidon lykkääminen: kotihoidon jatkuminen Diagnoosin mukainen kohdennettu lääkehoito pidentää taudin lievempien vaiheiden kestoa. Erkinjuntti & Viramo 2010

28 Kohdennetun lääkehoidon perusteita: Lääkehoitoa pitäisi kokeilla kaikille tautiin sairastuneille, ellei vasta-aihetta Ylläpitää/parantaa toimintakykyä Vähentää kognitiivisia oireita yli vuoden ajaksi Lievittää käytösoireita ja lykkää niiden ilmaantumista Vähentää hoitavan omaisen taakkaa Pidentää kotona selviytymisen aikaa On osa kokonaisvaltaista hoitoa Erkinjuntti & Viramo 2010

29 Muistisairaus pysyy sitä kauemmin lievässä vaiheessa mitä aikaisemmin lääkehoito aloitetaan.

30 Kaikkien tehtävä Ennaltaehkäisy Aivoterveys Muistisairauksien ennaltaehkäisy Valtimotaudin riskitekijöiden hyvä hoito Liikunta Henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus Päävammojen ehkäisy Monipuolinen ruokavalio Kaikkien tehtävä Muistioireen varhainen tunnistaminen Muistioire Diagnoosi Hyvin lievä AT Muistipoliklinikka Diagnoosi Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Lievä AT Avohoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Keskivaikea AT Suhonen ym SLL 10/08 Avohoito / Laitoshoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Säännöllinen tarkistus ja seuranta, 6-12 kk Lääkehoidon tarkistus Oheissairauksien hoito Käytösoireiden tunnistus ja hoito Ajoterveys, turvallisuus Kuntoutus ja apuvälinearvio Sosiaalietuuksien päivitys Edunvalvonta Hoitotahto Ohjaus ja neuvonta Omaisten kuuleminen ja tuki Vaikea AT Laitoshoito Yksilöllinen hoitosuunnitelma Kuntouttava hoitotyö Kuolema

31 Diagnostiikkaa tehostettu viime vuosina kovasti Suomessa Hoidon kehittämiseen valmiuksia: - Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto Ikäihmisten palvelujen laatusuositus - Stakes Laadukkaat dementiapalvelut opas kunnille. (Toim.) Sormunen S & Topo P. - Suomen Alzheimer-tutkimusseura Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa. Suomen Lääkärilehti 10/2008.

32 - Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito. Käypä hoito suositus, (2): - Moniammatilliset tietotaidot ovat muistisairauksien hyvän hoidon edellytys artikkeli. Eloniemi-Sulkava U, Rahkonen T, Erkinjuntti T, Karhu K, Pitkälä K, Pirttilä T, Vuori U, Suhonen J. Suomen Lääkärilehti, 39/2010, vsk Kansallinen muistiohjelma Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

33 - Toimintamalli, jonka toiminnallinen ja kustannusvaikuttavuus on voitu osoittaa (Eloniemi- Sulkava U, Saarenheimo M, Laakkonen M-L, Pietilä M, Savikko N, Pitkälä K Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 14. Vanhustyön keskusliitto.

34 - Pitkälä K, Savikko N, Pöysti M, Laakkonen M-L, Kautiainen H, Strandberg T, Tilvis R Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125.

35 Lähteet: Erkinjuntti T, Viramo P. Varhaisen taudinmäärityksen merkitys. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H, toim. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim Helsinki 2010, s Pirttilä T, Erkinjuntti T. Alzheimerin taudin kliininen kuva ja diagnoosi. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H, toim. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim Helsinki 2010, s Rinne J. Lewyn kappale tauti. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H, toim. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim Helsinki 2010, s

36 (2): Rinne J, Remes A. Otsa- ohimolohkorappeumat. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H, toim. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim Helsinki 2010, s Viramo P, Sulkava R. Muistioireiden ja dementian epidemiologia. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H, toim. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim Helsinki 2010, s

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Hannele Patjas PRO GRADU - TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2010 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus

Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus Tavallisimmat muistisairaudet ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn arjessa Liikunnan ja ulkoilun merkitys muistisairaan henkilön toimintakyvyn ylläpitämisessä 4.12.2014

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus

Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus Muistisairauden vaikutuksista arkeen -auttaako muistinkuntoutus Kaisa Karhu Kuntoutusohjaaja 3.10.2013 Kaisa Karhu KSKS Sisältö Yleistä muistisairauksista Kuntoutus Käytösoireet Käytösoireiden hoito Muistisairaan

Lisätiedot

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle 1 2 Helsingin Alzheimer-yhdistys toteutti vuosina 2003-2005 Raha-automaattiyhdistyksen tuella projektin, jossa vapaaehtoiset

Lisätiedot