Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna."

Transkriptio

1 Aikuissosiaalityö, toteuma Arja Iho Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimeentulotuen asiakasmäärä on pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Tilastointityökalu on kuitenkin vaihtunut viime vuodesta, eikä lukujen vastaavuutta ole pystytty vielä varmistamaan. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä näyttää kasvavan seuraavassa vuosineljänneksessä tuntuvasti työllisyystilanteen heiketessä. Työmarkkinatuen kuntalaskutus on kasvanut koko taantuman ajan. Lisäksi työmarkkinatuen myöntämisen piiriin pääsi uusia asiakasryhmiä, mitkä kasvattavat laskua. Lasku maksetaan toimeentulotuen kustannuspaikalta toisin kuin monissa muissa kunnissa. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, toteuma Päihde- ja mielenterveysyksikkö/ Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 40 % suurempia ja myös lähetemäärä on ollut suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Jono on hieman alle 2 kk. Päihdetiimissä asiakas- ja lähetemäärät ovat olleet pienemmät mutta käyntien määrä kutakuinkin sama kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan; trendi vaikuttaa valtakunnalliselta. Päihdetiimin asiakaspalveluiden ostojen talousarvion näennäinen ylitys johtuu A-klinikkasäätiön laskutusjaksoista. Korvaushoidon asiakasmäärä ja käynnit ovat olleet viime vuoden tasolla. Psykiatrisessa kotitiimissä on asiakkaiden ja käyntien määrä on lisääntynyt toisaalta palvelutarpeesta, toisaalta osittaisesta toimintatapamuutoksesta johtuen. Laitoskuntoutusasiakkaiden kokonaismäärä on vähentynyt katkaisuhoidon osalta, mutta varsinaisen päihdekuntoutuksen asiakasmäärä on ollut kolmanneksen aiempaa vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Lastensuojelupäätöksiin liittyviä päihdeperheiden kuntoutusjaksoja on ollut viime aikoina tavallista enemmän. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna. Mielenterveyspalveluasuminen / Ritva Vahanne Raision kulut talousarvion mukaan, Ruskolla talousarvio on ylittymässä hienoisesti, mikäli asiakasmäärä kasvaa. Päivätoiminnassa kustannukset ovat talousarvion puitteissa.

2 Päihdehuolto / Arja Iho Päihdehuollon asumispalveluiden asiakasmäärä ja kustannukset kasvavat eikä talousarvio tule pitämään. Asiakkaat ovat hyvin sairaita ja vammautuneita eikä heidän hoitonsa avopalveluissa ole mahdollista. Vaihtoehtona olisi sairaalahoito, mutta se olisi vielä kalliimpaa eikä olisi oikea hoitomuoto heille. Erikoissairaanhoito, toteuma Katariina Korkeila Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat odotettua suuremmalla kasvulinjalla. Koska erikoissairaanhoidon laskutus perustuu ennalta sovittuun tasaerälaskutukseen, tulee ennustetta seurata rinnan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntakohtaisten kustannusraporttien kanssa. Niissä ensimmäisen 3 kk:n ajalta kertyneet suoritekustannukset näyttävät laskua vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja euromääräisesti laskettuna kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Seuraavalla neljänneksellä mukaan kuitenkin tulee virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyminen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen hoidettavaksi, mikä voi näkyä kustannuksissa seuraavissa raporteissa. Hallinto, toteuma Sami Nieminen Hallinnon tuotot ja kulut ovat kehittyneet budjetoidun mukaisesti. Vuonna 2013 hallinnon alla jatkuu yksi hanke: Yhdessä oikeaan aikaan II. Hankkeessa on mukana Turun ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen tulosalue ja tällä yhteistyöllä vauhditetaan kehittämistyötä lasten ja perheiden ylisektorisissa palveluissa. Hoito- ja hoivapalvelut, toteuma Ritva Seppälä Raision palveluissa omaishoidon tuen asiakasmäärä on sama kuin viime vuoden vastaavana aikana, samoin kustannukset. Kotihoidon kokonaisasiakasmäärä on jonkin verran noussut edellisen vuoden tasosta, mutta hoito- ja palvelusuunnitelma-asiakkaiden hoitoisuus on kasvanut erittäin paljon, ts. asiakkaat ovat toimintakyvyltään heikentyneitä. Tämä on nostanut käyntimäärää

3 2400 käynnillä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa noin 25 käyntiä/päivä viime vuotta enemmän. Tehostetun kotihoidon ilta- ja viikonloppuvuorojen kuormitus on noussut siinä määrin, että lähihoitajatasoiseen palveluun tullaan tarvitsemaan lisätilaus, suuruudeltaan vähintään euroa. Geriatri-sairaanhoitajatyöparin toiminta kotisairaanhoidossa on laskenut sairaalajaksojen tarvetta siinä määrin, että terveyskeskuksen osastoilla on pystytty hoitamaan tehostetun palveluasumiseen siirtyviä asiakkaita sopeuttamisohjelmassa esitetyllä tavalla ja näin vältetty päällekkäisiä kustannuksia. Kotihoidon kustannukset ylittyvät viime vuodesta noin eurolla, tuottoja on euroa enemmän, mikä johtuu osin vuoden 2012 alun atk- ja laskutusvaikeuksista. Uusi päivätoimintapalvelu on tuottanut asiakaskohtaisessa seurannassa erinomaisia tuloksia asiakkaiden toimintakyvyn sekä kotona selviämisen paranemisena. Palvelun käynnistysvaihe on ohitettu ja asiakasmäärä kasvaa tasaisesti, vaikka ei ole vielä päässyt tavoitellulle tasolle. Päivätoiminnan vaikutus näkyy sekä onnistuneina kotiutuksina että kotona selviytymisen paranemisena ja sairaalakierteessä olleiden asiakkaiden vähenemisenä. Päivätoiminnan hoitopäiväkustannusta nostavat mm. korkeat ateriapalvelukustannukset. Tehostetun palveluasumisen volyymi on noussut viimevuotisesta 20 %, kustannukset kuitenkin vain 12,6 % ja yksikköhinta on laskenut 106 eurosta 98 euroon. Kustannustaso on laskenut ostopalveluissa kilpailutuksen myötä 10 euroa/hpv. Oman tuotannon kustannukset ovat laskeneet 3-8 euron välillä yksiköstä riippuen. Pitkäaikaislaitoshoitopäivien volyymi laskee edelleen, vähennys viime vuoden ajanjaksoon on 2000 hoitopäivää. Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoitopäivissä on sen sijaan nähtävissä volyymikasvua 1000 hoitopäivän verran. Kokonaiskehitys on toivotun kaltainen ja kuvaa palvelurakenteen muuttumista ennaltaehkäisevään, nopeaan reagoinnin ja kuntoutuksen suuntaan; näin vältetään/hidastetaan asiakkaiden joutumista raskaimpiin ja kalleimpiin palvelumuotoihin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Raision hoito- ja hoivapalveluiden palvelutuotannon volyymi on noussut hoitopäivinä laskettuna 7,8 %, kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 3,4 % edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna. Ruskon palveluiden volyymi ja kustannustaso on viime vuoden tasolla. Ainoa muutos on laitoshoitopäivissä tapahtunut Raision kanssa identtinen muutos: pitkäaikaislaitoshoitopäivien määrä on puolittunut ja akuutti-, intervalli- ja kuntoutushoitopäivien määrä kasvanut. Ruskon talousarvio näyttäisi alittuvan jonkin verran arvioidusta.

4 Kuntoutus, toteuma Tiina Virtanen Asiakasmäärät ovat nousseet huomattavasti heti vuoden alusta alkaen. Puheterapiassa kiireellisten jonotusaika on noin 3 kk ja ei-kiireellisten jonotusaika on 5 kk. Psykologipalveluja on ostettu yksityissektorilta. Toimintaterapiassa ja fysioterapiassa ei ole jonoja kuun vaihteessa. Alaselkäpotilaan fysioterapian suoravastaanotossa ohjautuminen ei ole vielä onnistunut toivotulla tavalla ja resurssia ei saada optimaaliseen käyttöön. Kuntouttavissa on otettu käyttöön laadullisia mittareita vuoden 2013 alusta: puheterapiassa jatkuva asiakaskysely (arvio 4,86/5), fysioterapiassa lääkinnällisen kuntoutuksen terapia-asiakkaiden toimintakykyarvio (keskiarvo on 63, kun 100 = täydellinen omatoimisuus), tuki- ja liikuntaelinpotilailla on kivun kokemisen arvioitu muutos kuntoutusjakson aikana ( 3,3 yksikköä, kun 10 = pahin mahdollinen kipu). Perhepalvelut, toteuma Mikko Hulkkonen Raision perhepalveluiden tulosalueen ensimmäisen vuosineljänneksen nettomenojen toteuma on harvinaisella tavalla 5 %-yksikköä alle talousarvion yhteistoiminta-alueella. Toteuman tulos onkin ennennäkemätön perhepalvelujen historiassa. Vaikka tuottojen osuus on nettotuloksesta suuri, se ei kuitenkaan selitä tulosta kokonaan, sillä kulujenkin osalta toteuma on 2 %-yksikköä eli euroa alle talousarvion ja euroa alle vuoden 2012 vastaavan toteuman. Tulosalue on kyennyt jo lyhyessä ajassa saamaan muutoksen aikaan tulosalueen uudistuksen keskeisissä päämäärissä: kustannusrakenteen korjaamisessa ja palvelujen oikea-aikaistamisessa. Toiminnallisten muutosten eli omien palvelujen tehostamisen, vaikuttavan yhteistyön ja ehkäisevän työtavan käyttöönoton myötä on kyetty muun muassa vähentämään laitossijoitusten käyttöä, tehostamaan jälkihuollon palveluja ja nopeuttamaan pääsyä perheneuvolaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten (Raisiossa 16 lasta vähemmän) ja hoitovuorokausien määrä (Raisiossa 1200 hoitovrk vähemmän) on reilusti alle viime vuoden vastaavasta osavuositoteumasta. Jälkihuollossa oman toiminnan kehittämisellä on onnistuttu vähentämään kalliimpien ostopalveluiden tarvetta. Perheneuvolan asiakasjono on pysynyt noin 2 kuukautena. Ehkäisevän lastensuojelutyön suurtuotteisiin kuuluvan perhekeskuksen suoritelaskentaperusteet ovat muuttuneet, ja toiminta palvelee nykyisin tehokkaammin koko tulosalueen tavoitteita. Kehittämistyöhön on saatu rahoituspäätös myös valtion Kaste-rahoituksesta, ja toiminta alkaa elokuussa.

5 Tulosalueen kehittämissuunta on myös talouden osalta oikea, mutta talousarviossa pysyminen on jatkossa haasteellista, mikäli ko. omaa perus- ja kehittämistyötä ja avohuoltoon panostamista ei voida täysipainoisesti jatkaa. Tämä edellyttää paitsi katkeamatonta työskentelyä lakisääteisissä palveluissa, myös uusien ehkäisevien palvelumuotojen jalkauttamista palvelutarpeen lisääntymisen estämiseksi. Myös sijaishuollon laitospalvelujen käyttöasteen pienenemistä tai kasvun estämistä ei ole mahdollista tavoitella ilman oman avopalvelutuotannon täysimittaista hyödyntämistä. Loppuvuoden ennusteeseen tulosalueen taloudessa tuo epävarmuutta kesken olevat hallinto-oikeuden prosessit liittyen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta eri kuntien välillä, mikä saattaa jatkossa aiheuttaa riskin toteumauralla pysymisessä. Suun terveydenhuolto, toteuma Maria Ahala Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-maaliskuun toteuma seuraa hyvin talousarviota. Molempien kuntien alueella lakisääteiset palvelut toteutuvat, mutta kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitkälle. Asiakkaita on hoidossa paljon, hoidot pitkittyvät eikä niitä saada valmiiksi. Joidenkin asiakkaiden aikoja on jouduttu siirtämään useaan otteeseen, sillä sairaslomat ovat edelleen kuormittaneet toimintaa. Raision oikomishoidon ostopalvelulähetteet on lopetettu ja hoidot pyritään tekemään kaupungin oman oikojan toimesta. Oikomishoidon ostopalveluasiakkaista tulee kuitenkin kuluja kaupungille vielä jonkin aikaa, sillä hoitojaksot ovat pitkäkestoisia. Ruskon alueella oikomishoitoa on tehty edelleen konsulttivetoisesti. Proteettisen hoidon asiakkaat on lähetetty hoitoon Hammaspulssiin. Ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat Raisiossa talousarvion mukaiset. Ruskolla vastaavasti ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat arvioitua pienemmät. Maksutuotot ovat talousarvion mukaiset ja toimintakulut ovat hieman arvioitua alhaisemmat. Asiakaskäyntejä on ollut Raisiossa ja Ruskolla arvioitua enemmän sekä hammaslääkärillä että suuhygienistilla. Ylihammaslääkärin virka laitettiin auki helmikuussa, mutta siihen ei tuolloin ollut hakijoita. Työterveyshuolto, toteuma Katariina Korkeila Työterveyshuollossa toiminta on ollut suunnitellun mukaista ja tuotot/kulut -suhde on samaa luokkaa kuin ennenkin ensimmäisen neljänneksen osalta. Sopimuksia on tullut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna jonkin verran lisää. Lääkärityövoiman osalta on jouduttu turvautumaan jonkin verran ostopalveluihin.

6 Vammaispalvelut, toteuma Kehitysvammahuolto / Paula Ranne Avohoitoasiakkaissa kustannukset ja tuotot ovat kehittyneet odotetusti. Toiminnassa ei ole tapahtunut ennakoimattomia muutoksia. Samaten palveluasumisen hoitopäivissä kustannukset ja tuotot ovat linjassa talousarvion kanssa. Toiminta on ollut odotetunlaista. Kehitysvammaisten laitoshoidossa kustannukset ovat jääneet reilusti budjetoidusta. Toiminnassa ei ole tapahtunut ennakoimattomia muutoksia. Vammaispalvelu / Ritva Vahanne Raisiossa muut palvelut ovat talousarvion raamissa, mutta vaikeavammaisten palveluissa palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun kustannukset ylittävät talousarvion jo nyt. Kyseessä ovat subjektiiviset oikeudet eikä korvaavaa halvempaa palvelua ole käytettävissä. Ruskolla kustannukset ovat melko linjassa talousarvion kanssa. Kustannukset ylittyvät vanhusten shl-kuljetuksissa ja myös vaikeavammaisten palveluissa jonkin verran. Vastaanottopalvelut, toteuma Katariina Korkeila Vastaanottopalveluiden osalta on jatkettu kehittämisohjelman mukaista tiimityömallia, jossa tiimisairaanhoitajien vastuuta on lisätty mm. tehtäväsiirroin ja toimintatapoja yhtenäistetty. Jonotusajat kiireettömään hoitoon ovat hieman pidentyneet viime vuoden vastaavasta (tilaustauluissa huhtikuun lopun tilanne, jolloin oli jo siirrytty virka-ajan ulkopuoliseen yhteispäivystykseen). Tilannetta seurataan tarkasti. Kustannukset ovat pysyneet talousarvion linjassa.

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2 1.1.2. Organisaatio 3 4 1.1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki Vihnuskodilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.12.2009 Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot