Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

2 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon sisältö ja tehtävät Ilta-, viikonloppu- ja yöhoito Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu ja saattoapu Asiointi KOTIHOIDON ERITYISPALVELUT Fysioterapeutin palvelut Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut MUUT TEHTÄVÄT TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN/INTERVALLIHOITO LIITTEET

3 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö on laadittu vuonna 2010 kotihoidon työntekijöistä koostuvan työryhmän sekä Välisuomen Ikäkaste hankkeen yhteistyönä. Vuonna 2014 kriteereiden päivitys on tehty sairaalan ja ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistyön yhteydessä. 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuoteen 2010 korostaa ikäihmisen mahdollisuutta asua omassa kodissaan. Ikäihmisten kotona asumisen toive ja sen mahdollistaminen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta jopa elämänsä loppuun asti, edellyttää monilla eri sektoreilla lisää resurssia sekä kykyä ja oivaluusta kehittää toimintoja tästä näkökulmasta lähtien. Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman arvoiksi on valittu: Ihmisarvon kunnioittaminen Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus Tasa-arvo Arvojen lisäksi ikääntymispoliittista ohjelmaa ohjaavat seuraavat periaatteet: Asiakaslähtöisyys Turvallisuus Ennaltaehkäisy Jatkuvuus Yksilöllisyys Valinnanmahdollisuus Yhteistyö Kustannusvaikuttavuus Kokonaisvaltaisuus Perhekeskeisyys Seinäjoen kaupungin ikääntymispolitiikan visio on kiteytetty muotoon: Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella. Seinäjoen kotihoito on sitoutunut toteuttamaan näitä arvoja, periaatteita ja visiota omassa toiminnassaan. 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO Seinäjoen ikäpoliittisen strategian painopistealueena on ennaltaehkäisevä työ ja kotona asumisen tukeminen. Lähtökohtana on, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistamiseksi kotihoito järjestää palvelut tarvittaessa esim. tarkistamalla kotihoidon asiakkaiden sen hetkiset palvelutarpeet sekä selvittämällä asiakkaan mahdollisuudet saada kotona asumisen / kotiutumisen edellyttämät palvelut joko kaupungin tuottamana palveluna tai asiakkaan itsensä kustantamana esimerkiksi 3

4 kotitalousvähennyksen mahdollisuudet huomioiden. Palveluiden järjestämisessä voidaan hyödyntää myös molempia mahdollisuuksia. Kotihoito pyrkii mahdollistamaan asiakkaan kotona asumisen sairauksista ja /tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. Kotihoito on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, erityispalvelut (fysioterapeutin ja psykiatristen sairaanhoitajien palvelut) sekä kotihoidon tukipalvelut. Kotihoitokokonaisuuteen kuuluvat myös lääkäripalvelut. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon keskeisin tavoite on turvata ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytyminen tilanteissa, joissa toimintakyvyn alentuminen vaikeuttaa tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista. Tavoitteena on kotihoidon saatavuus ympäri vuorokauden, huomioiden kuitenkin palvelujen alueelliset toteuttamismahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään asiakkaan, omaisten, sairaaloiden ja muiden palvelujen tuottajien kanssa, asiakkaan ehdoilla. Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Kotihoitoa ovat lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavahoidot ompeleiden poisto, verikokeiden ottaminen, injektion antaminen) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta, INR - mittaukset, Marevan lääkkeen annostus), kivun hoitaminen ja saattohoito. Kotihoidossa arvioidaan asiakkaan vointia ja selviytymistä kotona. Tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä konsultaatioapu eri tahoille erilaisissa ongelmatilanteissa. Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa. Säännöllinen kotihoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Kotihoidon palveluista peritään asiakasmaksu. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu perustuu asiakasmaksuasetukseen. Tilapäisen kotihoidon ja tukipalvelujen maksut perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamiin päätöksiin. Kotihoidon lisäksi asiakasta voidaan ohjata käyttämään myös muita toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia palveluita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lyhytaikaishoito, päivätoiminta, korttelikerhot ja kolmannen sektorin palvelut kuten siivous ja kotitalousapupalvelut. Lähimmäispalveluita ovat esimerkiksi seurakunnan ja eri yhdistysten toiminta kuten vertais- ja sururyhmät. Ikäihmiset käyttävät myös kunnan yleisiä palveluita. Lapsiperheet kotihoidon asiakkaina Lapsiperheiden kotihoidon tarpeet ohjautuvat kaupungin sosiaalityön kautta. Lapsen tilapäiseen ja lyhytaikaiseen avun tarpeeseen on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja. 4

5 3 KOTIHOIDON KRITEERIT Kotihoidon toiminnan tavoitteena on parantaa ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää mm. laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja myös viikonloppuisin. Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille seinäjokisille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoidon aluevastaavaan tai hoitotyön vastaavaan. Sosiaalihuoltolain mukaan 75 -vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta palvelujen tarve tulee selvittää seitsemän (7) päivän kuluessa yhteydenotosta. Seinäjoen kaupunki pyrkii toteuttamaan tätä periaatetta kaikkiin asiakkaisiin. Kiireelliset palvelut pyritään järjestämään viimeistään seuraavan arkipäivän aikana yhteydenotosta. Tämän jälkeen arvioidaan asiakkaan palveluntarve. Palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään asiakkaan toimintakyky ja tarvittavat palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee kotona palveluja ja kotihoidolla on resursseja ottaa vastaan asiakas, hän pääsee välittömästi kotihoidon palveluiden piiriin. Tilapäisesti ja säännöllisesti vähän apua (esimerkiksi kerran viikossa tapahtuvaa suihkuapua) tarvitsevat asiakkaat pyritään ohjaamaan yksityisten palveluntuottajien piiriin. 1. Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille - joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että he eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja/tai joiden hoito- ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa. - jotka sairauden, asumisolosuhteiden ja sosiaaliseen verkostoon liittyvien asioiden, kuten omaisten puuttumisen ja jaksamisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä perustoiminnoissa. Perustoimintoihin luetaan ruokailut, peseytyminen, wc käynnit, pukeutuminen, muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. - joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. - joka on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. - joka on ollut sairaalahoidossa ja jonka kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista. 2. Asiakkaaseen otetaan yhteys vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. 3. Kotihoidon palvelu käynnistyy aluevastaavan, hoitotyönvastaavan tai työntekijän arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Työntekijä arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityisen tarjoamat palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Tämän lisäksi selvitetään kotona selviytymistä heikentävät 5

6 sairaudet, asuinolosuhteet, apuvälineiden tarve ja sosiaalinen verkosto. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen järjestely hoidon ja hoivan toteuttamisessa. Kotihoidon palvelujen määrästä ja aloittamisesta päätöksen tekee aina kotihoidon henkilöstö. Palvelut aloitetaan aina 1-2 kk seurantajaksolla, jonka aikana tehdään päätös palvelujen tarpeesta ja määrästä. 4. Kotihoidon tarpeen ja toimintakyvyn määrittämiseksi käytetään kaupungin vanhustyön organisaatiossa käytössä olevaa toimintakyvyn kartoitus mittaristoa. 5. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella aluevastaava tekee päätöksen palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, hoidon tavoitteet ja vastuutahot niiden toteuttamiseksi sekä palvelukertojen määrät kuukaudessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan Effica- asiakastietojärjestelmään KHTIIVlomakkeelle. 6. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti, ja aina tarpeen vaatiessa, mikäli asiakkaan palvelutarve muuttuu tai loppuu. Suunnitelma tarkistetaan kuitenkin vähintään puolen vuoden välein. Muuttunut suunnitelma päivitetään KHTIIV-lomakkeelle omahoitajan tai aluevastaavan toimesta. Kotihoidon käyntejä voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Uusi päätös tehdään päivitetyn hoito- ja palvelusuunnitelman pohjalta. 7. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palvelujen piiristä. Kaupungin kotihoidon palveluja eivät ole, INR- mittaus asiakkaan kotona Verikokeiden ottaminen asiakkaan kotona Lääkeinjektioiden antaminen asiakkaan kotona Lyhytaikaiset haavanhoidot Pienimuotoiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (ompeleen poistot, korvahuuhtelut) tilanteissa joissa asiakas pystyy itsenäisesti tai omaisen / muun avunturvin hakemaan palvelun terveydenhuollon toimipisteistä. 8. Kunnan omana kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, vaatehuoltoa, aterioiden valmistusta ja kotona tapahtuvaa saunotusta. 9. Mikäli asiakas on kotihoidon tarpeessa, mutta ei itse halua palvelua tai palvelun toteuttaminen käy syystä tai toisesta mahdottomaksi, eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisen ja yhteistyötahojen kanssa tuota tulosta, hakemus hylätään tai tehdään asiakkaalle valituskelpoinen perusteltu päätös palvelujen lopettamisesta, jos palvelu on ehditty aloittaa. 6

7 10. Kotihoidon erityispalveluna on mahdollista saada fysioterapeutin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Fysioterapeutti voi suorittaa asiakkaan fyysisen kunnon kartoituksen, laatia henkilökohtaisen voimisteluohjelman, kartoittaa asunnon muutostarpeet, apuvälineiden tarpeen ja avustaa niiden hankinnassa. Fysioterapeutti antaa myös konsultaatioapua tarvittaessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan pääasiallinen tehtävä on ikäihmisten mielenterveyden edistäminen ja hoito. 2. Palvelutarpeen arviointi asiakkaan kotona tai hoitoneuvottelu sairaalassa 3. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen ei koske tilapäistä ja satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevia asiakkaita 4. Päätökset annettavista palveluista ja perittävistä asiakasmaksuista 5. Sovittujen palveluiden alkaminen. Palvelut voivat alkaa myös välittömästi palvelutarpeen arvioinnin jälkeen 6. Arviointi ja seuranta. Palveluiden ja tarpeen arviointi ja seuranta 1. Yhteydenotto kotihoitoon (asiakas, omaiset, sairaalat, naapurit, viranomaiset, yhteistyökumppanit) Kuvio 1: Kotihoito prosessina Hyvän kotihoidon toteutumisen edellytykset: - Asiakas ja häntä edustava henkilö sekä kotihoidon työntekijät sopivat noudattavansa yhdessä laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. - Asiakas noudattaa palvelu- ja hoitosuunnitelman liitteenä allekirjoittamaansa sitoumusta avoimen ja luottamuksellisen hoitosuhteen ylläpitämiseksi. - Asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa asua kotona edelleen. - Asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia apuvälineitä kuten sairaalasänkyä, nostolaitteita jne. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa. - Lisäksi tarvittaessa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet hankkia täydentäviä omarahoitteisia lisäpalveluita, jos hoitoneuvottelussa tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa todetaan yhdessä niiden tarve ja varmistetaan asiakkaan halukkuus ostaa lisäpalveluita. Kotihoidon palveluja voidaan harkita lopetettavaksi, mikäli - asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua. - asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön hoidon toteuttamiseksi. - kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. 7

8 Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide. Palvelujen lopettamisesta on tehtävä aina kirjallinen päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa pyritään kuulemaan. Palvelut lopetettaessa asiakkaan hoito pyritään varmistamaan jollakin muulla tavalla asiakkaan omavastuu huomioiden. 1 Seinäjokisen päihdeongelmaisen ikäihmisen päihdepolku on kuvattu päihdeongelman tunnistamisesta, käytön kartoitukseen ja hoidon sekä palvelujen toteuttamiseen ja seurantaan 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 4.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta opetetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidossa käytetään kotihoitokansiota, jonka tiedot asiakasvastaava (omahoitaja) pitää ajantasalla. Kotihoitokansio on asiakkaan kotona ja se kulkee asiakkaan mukana sairaalaan, intervallihoitojaksolle jne. Kotihoidon henkilöstö kirjaa tiedot asiakaskäynneistä Effica asiakastietojärjestelmään, siten, että muulla hoitoketjulla on ajantasaiset tiedot asiakkaan voinnista käytettävissään. Säännöllisen asiakkaan voinnista on kirjattava asiakastietojärjestelmään vähintään kerran viikossa. Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Hoitotoimenpiteissä pyritään lääkärin kanssa neuvotellen hoitomuotoihin, jotka asiakas pystyy itse tekemään tai jotka voidaan tehdä käyntikertoja vähentäen (esimerkiksi puristussidokset, cystofix). Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehuollosta huolehditaan. Lääkkeenjaossa pyritään koneellisen annosjakelun kokeilujakson jälkeen asteittain siirtymään koneelliseen annosjakeluun. Kokeilujakso ajoittuu ajanjaksolle Ilta-, viikonloppu- ja yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä työtehtävät rajataan minimiin ja kuntouttavaa työotetta toteutetaan rajoitetusti apuvälineitä hyödyntäen. Hoidon järjestämisen edellytyksenä on, että työntekijöillä on oma avain asiakkaan luo. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Yöhoidon tarve määritellään palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja sen toteuttaminen tapahtuu alueellisen palvelujen järjestämistavan mukaisesti. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Yöhoidon muutoksista tiedottaa asiakkaalle oman alueen 8

9 kotihoitohenkilöstö. Yöhoidon järjestämisen edellytyksenä on, että yöhoidolla on asiakkaan avain. Yöhoidon tehtävät: wc-käynneissä avustaminen (portatiivin ym. apuvälineiden käyttömahdollisuus selvitetty) vaipanvaihto (käytettävissä olevat vaippavaihtoehdot eivät riitä ja ihon kunto edellyttää sitä) katetrointi (muut hoitovaihtoehdot selvitetty) asentohoito asiakkaille, jotka eivät itse pysty vaihtamaan asentoa ja joilla painehaavauman vaara on olemassa voinnin seuranta (kotiutuskokeilut ja sairaalasta kotiutuneet). verensokerin seuranta hankalissa vs tapauksissa Mikäli asiakkaalla on turvapuhelin, hän saa yhteyden ammattihenkilöön ja käynnin tarvittaessa. Tämä on mahdollista kaikilla alueilla. 4.3 Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa, asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen, kerran viikossa. Lisäksi huolehditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Kotona asuvilla asiakkailla on mahdollisuus saunapalveluun, johon kuuluu myös kuljetus. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on puutteelliset peseytymismahdollisuudet kotona. 4.4 Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Mikäli hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan, tilataan ne hänelle ateriapalvelusta, jolloin asiakkaan kotiin kuljetetaan lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus järjestetään kodin ulkopuolella. Valmisaterioita on mahdollista tilata myös kauppakassipalvelusta. Kotihoidon käyntien yhteydessä huolehditaan aamu, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä tarvittaessa valmiin ruuan lämmityksestä. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla asiakkailla. 4.5 Tekstiilihuolto Mahdollisuuksien mukaan käytetään pesula/pyykkipalveluja. Asiakkaan pyykit pestään, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa. Harkinnan mukaan voidaan käyttää talon pyykkitupaa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirin tai yksityisen palveluntuottajan toteutettavaksi. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan 9

10 4.6 Siistiminen Siivouksen osalta asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajien tarjoamia palveluja ja hyödyntämään kotitalousvähennystä. Joissakin tapauksissa kaupunki voi tarjota harkinnanvaraisesti asiakkaalle palvelusetelin. Säännöllinen kotihoito vastaa ylläpitosiivouksesta niin, että riittävä hygieniataso säilyy Asiakkaan huoneiston siistiminen, imurointi tai perussiivous toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Mikäli tähän päädytään, kirjataan se asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Asiakkaan käytössä olevien asuintilojen lattiat imuroidaan kahden viikon välein tai tarpeen mukaan. TV:n ja atk-laitteiden käyttöturvallisuudesta pyritään huolehtimaan pyyhkimällä pölyt laitteista ylläpitosiivousten yhteydessä. Paloturvallisuudesta huolehditaan niin, että laitteiden päällä ei ole tavaroita. Lattioiden kosteapyyhintä tehdään tarvittaessa. WC:n pesu suoritetaan silloin, jos asunnon puhtaanapito sen vaatii. Asiakkaan tiskit tiskataan, keittiön työtasot siistitään ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti. Pakastimen sulatus ohjataan pääsääntöisesti asiakkaan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Pakastin voidaan sulattaa, jos asiakkaalle ei ole omaisia tai lähipiiriä ja pakastimen moitteeton toiminta sitä edellyttää. Omaisen asuessa samassa taloudessa omainen huolehtii asunnon siistimisestä. 4.7 Ulkoilu ja saattoapu Saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Asiakkaan kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen ja resurssien mukaan, tasapuolisuus huomioon ottaen. 4.8 Asiointi Ensisijaisesti asiointiapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Tarvittaessa kotihoidon asiointipalvelu on tarkoitettu välttämättömään apteekki-, pankki, virasto- ja kauppa-asioiden hoitamiseen. Kauppa-asioinnit Kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelu järjestetään aluekohtaisesti aluevastaavan kanssa erikseen sopimalla. Kauppakassipalvelu on asiakkaalle maksullinen. Kauppa-asiat pyritään järjestämään seuraavilla tavoilla: - omaiset hoitavat kauppa-asiat - kauppakassi-palveluna jossa kuljetus kaupasta asiakkaalle tapahtuu ostopalveluna. - viimesijaisesti kauppa-asiat hoitaa kotihoito Pankki ym. asioinnit 10

11 Pankki- ja raha-asiat pyritään siirtämään omaisten tai edunvalvojan hoidettaviksi, mikäli asiakas ei itse pysty niitä hoitamaan. Laskujen maksusta suositellaan tehtäväksi pankin kanssa maksupalvelusopimukset. Kotihoito hoitaa asioinnin poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoraveloitukseen tai käytetään maksupalvelua. 5 KOTIHOIDON ERITYISPALVELUT 5.1 Fysioterapeutin palvelut Kotihoidon asiakkaan on mahdollista saada fysioterapeutin palveluja. Kotihoidossa on oma fysioterapeutti. Fysioterapeutti antaa ohjausta ja neuvontaa, laatii henkilökohtaisia harjoitusohjelmia, kontrolloi ja seuraa säännöllisesti toimintakykyä, tekemällä toimintakykykartoituksia ja testauksia. Fysioterapeutti tekee myös apuvälinekartoituksia ja avustaa niiden hankinnassa. 11

12 Kuvio 2: Seinäjoen kaupungin kotihoidon fysioterapeutin toimenkuva 5.2 Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Kotihoidossa toimii kolme psykiatrista sairaanhoitajaa. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on ikäihmisten mielenterveyden edistäminen ja hoito. Psykiatriset sairaanhoitajat tekevät kotikäyntejä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, tukevat elämän kriiseissä ja antavat ohjausta sekä neuvontaa. Hoidon aloitus tapahtuu yhteistyössä lääkärin ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Lääkehoito- ja injektioiden antaminen on myös mahdollista hoidon aikana. 12

13 6 MUUT TEHTÄVÄT Kotihoito hakee postit postilaatikosta tarvittaessa. Lumet luodaan siltä osin kuin välttämätön liikkumisen turvaaminen edellyttää. Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon ja ruuan lämmityskeino. Mikäli asiakkaalla on turvallisuutta lisääviä ja päivittäistä selviämistä helpottavia laitteita tai apuvälineitä kotihoidon kautta, hoitohenkilökunta huolehtii laitteen/apuvälineen toiminnasta ja huollosta sekä pesusta tarvittaessa. Aika-ajoin varmistetaan ja testataan palovaroittimen toiminta. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. 7 TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 7.1 Ateriapalvelu Ateriapalvelu on tarkoitettu henkilölle, - joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan ateriaa tai hankkimaan ruokaa kotiinsa - asiakas ei pysty huolehtimaan esim. muistamattomuuden takia riittävän monipuolisesta ruokailusta - terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista esim. diabetes - kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tilan heikkous ja kykenemättömyys kulkea lähimpään ateriointipaikkaan. Ateriapalvelu perustuu palvelun jatkuvaan tarpeeseen ja se toteutetaan seitsemänä päivänä viikossa. 7.2 Turvapalvelu Palvelu koostuu ympärivuorokautisesta hälytyspäivystyksestä vuoden jokaisena päivänä sekä turvalaitteista. Palvelu sisältää turvalaitteiden lisäksi niiden asennuksen, kaiken huollon, vastaamisen hälytyksiin ja tarvittaessa käynnin. 7.3 Saunapalvelu Saunapalvelua annetaan yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella. Palveluun sisältyy edestakainen kuljetus. Kriteerinä palvelun saamiselle ovat - peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje - kylvetyspalvelu kotiin tuotettuna vie kohtuuttomasti aikaa esim. puilla lämmitettävä sauna) 13

14 8 TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN/INTERVALLIHOITO Lyhytaikaishoito tukee kotona asumista, antaa kuntouttavaa ympärivuorokautista huolenpitoa yksilölliset tarpeet huomioon ottaen sekä mahdollistaa omaishoitajan vapaapäivän ja loman. Lyhytaikaisen jakson aikana voidaan tarvittaessa arvioida asiakkaan kuntoisuus ja palvelujen tarve kotona asumisen tueksi. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito palveluineen sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan kertaluonteisesti tai vuorohoitona, jolloin asiakas käy etukäteen sovittuina jaksoina. Intervallihoidoista vastaa keskitetysti Seinäjoen kaupungin SAS-toimisto. LIITTEET 14

15 SAS-ryhmä SAS.tston työntekijät Sairaalan ylilääkäri Kokoaa ja valmistelee työryhmän asiat Laatii kokouskutsun Työryhmä kokoontuu 1 x vko, käy keskustelua ennakoiden palvelutarpeen muutoksista. Muistion laatiminen kokouksesta Ilmoittaa SAS-ryhmän päätöksistä asianosaisille Tk:n sosiaalityöntekijä Palvelukeskus johtajat Muut asiantuntijat tarpeen mukaan Saa kokouskutsun Tekee esityksen asiakkaiden palveluista SAS-tston viranhaltijalle jatkotoimenpiteitä varten 15

16 Tilapäiset ja kiireelliset lyhytaikaishoitopaikkajärjestelyt Asiakas Omainen/ omaishoitaja Lyhytaikaishoitopaikan tarve ilmenee Ilmoitus lyhytaikaispaikasta Kh työntekijä Sas-.tsto työntekijä Lyhytaikaishoitopaikka Ottaa vastaan ilmoituksen lyhytaikaishoidon tarpeesta Arviointi asiakkaan tilanteesta ja sopivan paikan järjestäminen Selvittää paikkatilanteen Päätös sijoituksesta Sopiminen käytännön järjestelyistä 16

17 Asiakastilanteen selvitys ja arviointi Asiakas Omainen, läheinen Kotihoito Asiakkaan kotona selviämisen ongelma ilmenee Palveluohjaus puhelimitse Kotikäynti, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus Palvelujen järjestäminen ja tarvittaessa hakemus pysyvästä hoitopaikasta Tilanteen seuranta SAS.toimiston työntekijä Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi 17

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (5) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON KRITEERIT Sisällys KOTIHOIDON KRITEERIT.1 1. Kriteerien tarkoitus 3 2. Hoidon kriteerit..3 3. Hyvä kotihoito

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Sosiaalilautakunta 2.4.2013 31 NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö

Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunta 27 25.5.2015 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1. Arviointikäynti... 4 2. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3. Kotona asumista

Lisätiedot

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~."

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~. ...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~." Liite 4/Ikla 15.3.2010 22 Hämeenlinnan kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 1.4.2010 alkaen IKLA 15.3.20 10 SISÄLLYS

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT 18.4.2017 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ... 3 1.1 Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito)... 3 1.2 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito)...

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus perustuu vanhustyön visioon: Nurmijärvellä iäkkäät henkilöt voivat elää aktiivista ja turvallista elämää esteettömässä

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Kotihoitopalveluiden ja omaishoidon vapaan saamisen perusteet Kotihoitopalvelut voivat olla joko tilapäisiä

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12 Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi ENONTEKIÖN kunnan KOTIPALVELUN ja tukipalveluiden SISÄLTÖ JA KRITEERIT 2014 SISÄLLYS: 1. Yleiset periaatteet 2. Asiakkaan palvelutarpeen

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos KOTIHOIDON PALVELUT PALVELUKUVAUS JA PALVELUIDEN MYÖNTÄMIS KRITEERIT PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito-

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN Sisällys 1. KOTIHOITO... 2 2. KOTIHOIDON PALVELUT... 3 2.1 Kotihoidon sisältö... 3 2.1.1 Sairaanhoito- ja huolenpito... 3 2.1.2

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen etunimi.sukunimi@rauma.fi p. 050 2316 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin

Lisätiedot

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA KRITEERIT Työryhmä: JIK ky:n kotihoitoyksiköistä valitut edustajat ja kotihoidon vastuuhenkilöt Koonnut Katri Tuukkanen, opiskelija Päivi

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014)

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 4 KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1. Kotihoidon määritelmä Lapinlahden kunnan yhdistettyyn kotihoitoon sisältyvät sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KOTIHOITO KOTIHOIDON PALVELUT

TYRNÄVÄN KOTIHOITO KOTIHOIDON PALVELUT TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon esimies 23.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 2

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen Sosiaali ja terveyslautakunta 13.6.2012 KOKKOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUT 2012 KOTIHOIDON KRITEERIT

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

KOTIHOIDON KRITEERIT. 1. Kotihoito. Kotihoidon kriteerien tarkoitus

KOTIHOIDON KRITEERIT. 1. Kotihoito. Kotihoidon kriteerien tarkoitus KOTIHOIDON KRITEERIT 1. Kotihoito Kotihoito on kotiin annettavaa hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoito on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät selviydy ilman toisen henkilön apua jokapäiväisistä

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 1 Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja. Palvelut järjestetään ja tuotetaan

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto Imatran kaupungin kotihoidon ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ

INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ 7.6.2010 päivitetty 14.12.2010 2 1 Kotihoidon toimintaperiaatteet...3 2 Säännöllinen kotihoito...4

Lisätiedot

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa.

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kangasalan-Pälkäneen yhteistoiminta alue 18.4.2017 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013 Kirkkonummen kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 2013 Sisällysluettelo 1. Kirkkonummen kotihoito 2 1.1. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi 4 2. Palvelun piiriin ottaminen 4 3. Kotiuttamisprosessi

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotipalvelu 2. Palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, (Kansanterveyslaki

Lisätiedot

Henkilökohtaiset päivittäiset toiminnot:

Henkilökohtaiset päivittäiset toiminnot: Uudet kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2017 alkaen Omaishoidon myöntäminen perustuu kokonaistilanteen arviointiin, jossa huomioidaan omaishoitan antaman hoidon vaativuus sitovuus. Kriteerit

Lisätiedot