Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

2 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon sisältö ja tehtävät Ilta-, viikonloppu- ja yöhoito Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu ja saattoapu Asiointi KOTIHOIDON ERITYISPALVELUT Fysioterapeutin palvelut Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut MUUT TEHTÄVÄT TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN/INTERVALLIHOITO LIITTEET

3 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö on laadittu vuonna 2010 kotihoidon työntekijöistä koostuvan työryhmän sekä Välisuomen Ikäkaste hankkeen yhteistyönä. Vuonna 2014 kriteereiden päivitys on tehty sairaalan ja ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistyön yhteydessä. 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuoteen 2010 korostaa ikäihmisen mahdollisuutta asua omassa kodissaan. Ikäihmisten kotona asumisen toive ja sen mahdollistaminen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta jopa elämänsä loppuun asti, edellyttää monilla eri sektoreilla lisää resurssia sekä kykyä ja oivaluusta kehittää toimintoja tästä näkökulmasta lähtien. Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman arvoiksi on valittu: Ihmisarvon kunnioittaminen Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus Tasa-arvo Arvojen lisäksi ikääntymispoliittista ohjelmaa ohjaavat seuraavat periaatteet: Asiakaslähtöisyys Turvallisuus Ennaltaehkäisy Jatkuvuus Yksilöllisyys Valinnanmahdollisuus Yhteistyö Kustannusvaikuttavuus Kokonaisvaltaisuus Perhekeskeisyys Seinäjoen kaupungin ikääntymispolitiikan visio on kiteytetty muotoon: Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella. Seinäjoen kotihoito on sitoutunut toteuttamaan näitä arvoja, periaatteita ja visiota omassa toiminnassaan. 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO Seinäjoen ikäpoliittisen strategian painopistealueena on ennaltaehkäisevä työ ja kotona asumisen tukeminen. Lähtökohtana on, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistamiseksi kotihoito järjestää palvelut tarvittaessa esim. tarkistamalla kotihoidon asiakkaiden sen hetkiset palvelutarpeet sekä selvittämällä asiakkaan mahdollisuudet saada kotona asumisen / kotiutumisen edellyttämät palvelut joko kaupungin tuottamana palveluna tai asiakkaan itsensä kustantamana esimerkiksi 3

4 kotitalousvähennyksen mahdollisuudet huomioiden. Palveluiden järjestämisessä voidaan hyödyntää myös molempia mahdollisuuksia. Kotihoito pyrkii mahdollistamaan asiakkaan kotona asumisen sairauksista ja /tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. Kotihoito on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, erityispalvelut (fysioterapeutin ja psykiatristen sairaanhoitajien palvelut) sekä kotihoidon tukipalvelut. Kotihoitokokonaisuuteen kuuluvat myös lääkäripalvelut. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon keskeisin tavoite on turvata ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytyminen tilanteissa, joissa toimintakyvyn alentuminen vaikeuttaa tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista. Tavoitteena on kotihoidon saatavuus ympäri vuorokauden, huomioiden kuitenkin palvelujen alueelliset toteuttamismahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään asiakkaan, omaisten, sairaaloiden ja muiden palvelujen tuottajien kanssa, asiakkaan ehdoilla. Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Kotihoitoa ovat lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavahoidot ompeleiden poisto, verikokeiden ottaminen, injektion antaminen) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta, INR - mittaukset, Marevan lääkkeen annostus), kivun hoitaminen ja saattohoito. Kotihoidossa arvioidaan asiakkaan vointia ja selviytymistä kotona. Tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä konsultaatioapu eri tahoille erilaisissa ongelmatilanteissa. Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa. Säännöllinen kotihoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Kotihoidon palveluista peritään asiakasmaksu. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu perustuu asiakasmaksuasetukseen. Tilapäisen kotihoidon ja tukipalvelujen maksut perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamiin päätöksiin. Kotihoidon lisäksi asiakasta voidaan ohjata käyttämään myös muita toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia palveluita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lyhytaikaishoito, päivätoiminta, korttelikerhot ja kolmannen sektorin palvelut kuten siivous ja kotitalousapupalvelut. Lähimmäispalveluita ovat esimerkiksi seurakunnan ja eri yhdistysten toiminta kuten vertais- ja sururyhmät. Ikäihmiset käyttävät myös kunnan yleisiä palveluita. Lapsiperheet kotihoidon asiakkaina Lapsiperheiden kotihoidon tarpeet ohjautuvat kaupungin sosiaalityön kautta. Lapsen tilapäiseen ja lyhytaikaiseen avun tarpeeseen on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja. 4

5 3 KOTIHOIDON KRITEERIT Kotihoidon toiminnan tavoitteena on parantaa ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan ja siirtää mm. laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja myös viikonloppuisin. Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille seinäjokisille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoidon aluevastaavaan tai hoitotyön vastaavaan. Sosiaalihuoltolain mukaan 75 -vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta palvelujen tarve tulee selvittää seitsemän (7) päivän kuluessa yhteydenotosta. Seinäjoen kaupunki pyrkii toteuttamaan tätä periaatetta kaikkiin asiakkaisiin. Kiireelliset palvelut pyritään järjestämään viimeistään seuraavan arkipäivän aikana yhteydenotosta. Tämän jälkeen arvioidaan asiakkaan palveluntarve. Palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään asiakkaan toimintakyky ja tarvittavat palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee kotona palveluja ja kotihoidolla on resursseja ottaa vastaan asiakas, hän pääsee välittömästi kotihoidon palveluiden piiriin. Tilapäisesti ja säännöllisesti vähän apua (esimerkiksi kerran viikossa tapahtuvaa suihkuapua) tarvitsevat asiakkaat pyritään ohjaamaan yksityisten palveluntuottajien piiriin. 1. Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille - joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että he eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja/tai joiden hoito- ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa. - jotka sairauden, asumisolosuhteiden ja sosiaaliseen verkostoon liittyvien asioiden, kuten omaisten puuttumisen ja jaksamisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä perustoiminnoissa. Perustoimintoihin luetaan ruokailut, peseytyminen, wc käynnit, pukeutuminen, muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. - joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. - joka on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. - joka on ollut sairaalahoidossa ja jonka kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista. 2. Asiakkaaseen otetaan yhteys vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. 3. Kotihoidon palvelu käynnistyy aluevastaavan, hoitotyönvastaavan tai työntekijän arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Työntekijä arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityisen tarjoamat palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Tämän lisäksi selvitetään kotona selviytymistä heikentävät 5

6 sairaudet, asuinolosuhteet, apuvälineiden tarve ja sosiaalinen verkosto. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen järjestely hoidon ja hoivan toteuttamisessa. Kotihoidon palvelujen määrästä ja aloittamisesta päätöksen tekee aina kotihoidon henkilöstö. Palvelut aloitetaan aina 1-2 kk seurantajaksolla, jonka aikana tehdään päätös palvelujen tarpeesta ja määrästä. 4. Kotihoidon tarpeen ja toimintakyvyn määrittämiseksi käytetään kaupungin vanhustyön organisaatiossa käytössä olevaa toimintakyvyn kartoitus mittaristoa. 5. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella aluevastaava tekee päätöksen palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, hoidon tavoitteet ja vastuutahot niiden toteuttamiseksi sekä palvelukertojen määrät kuukaudessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan Effica- asiakastietojärjestelmään KHTIIVlomakkeelle. 6. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti, ja aina tarpeen vaatiessa, mikäli asiakkaan palvelutarve muuttuu tai loppuu. Suunnitelma tarkistetaan kuitenkin vähintään puolen vuoden välein. Muuttunut suunnitelma päivitetään KHTIIV-lomakkeelle omahoitajan tai aluevastaavan toimesta. Kotihoidon käyntejä voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Uusi päätös tehdään päivitetyn hoito- ja palvelusuunnitelman pohjalta. 7. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palvelujen piiristä. Kaupungin kotihoidon palveluja eivät ole, INR- mittaus asiakkaan kotona Verikokeiden ottaminen asiakkaan kotona Lääkeinjektioiden antaminen asiakkaan kotona Lyhytaikaiset haavanhoidot Pienimuotoiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (ompeleen poistot, korvahuuhtelut) tilanteissa joissa asiakas pystyy itsenäisesti tai omaisen / muun avunturvin hakemaan palvelun terveydenhuollon toimipisteistä. 8. Kunnan omana kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, vaatehuoltoa, aterioiden valmistusta ja kotona tapahtuvaa saunotusta. 9. Mikäli asiakas on kotihoidon tarpeessa, mutta ei itse halua palvelua tai palvelun toteuttaminen käy syystä tai toisesta mahdottomaksi, eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisen ja yhteistyötahojen kanssa tuota tulosta, hakemus hylätään tai tehdään asiakkaalle valituskelpoinen perusteltu päätös palvelujen lopettamisesta, jos palvelu on ehditty aloittaa. 6

7 10. Kotihoidon erityispalveluna on mahdollista saada fysioterapeutin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Fysioterapeutti voi suorittaa asiakkaan fyysisen kunnon kartoituksen, laatia henkilökohtaisen voimisteluohjelman, kartoittaa asunnon muutostarpeet, apuvälineiden tarpeen ja avustaa niiden hankinnassa. Fysioterapeutti antaa myös konsultaatioapua tarvittaessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan pääasiallinen tehtävä on ikäihmisten mielenterveyden edistäminen ja hoito. 2. Palvelutarpeen arviointi asiakkaan kotona tai hoitoneuvottelu sairaalassa 3. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen ei koske tilapäistä ja satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevia asiakkaita 4. Päätökset annettavista palveluista ja perittävistä asiakasmaksuista 5. Sovittujen palveluiden alkaminen. Palvelut voivat alkaa myös välittömästi palvelutarpeen arvioinnin jälkeen 6. Arviointi ja seuranta. Palveluiden ja tarpeen arviointi ja seuranta 1. Yhteydenotto kotihoitoon (asiakas, omaiset, sairaalat, naapurit, viranomaiset, yhteistyökumppanit) Kuvio 1: Kotihoito prosessina Hyvän kotihoidon toteutumisen edellytykset: - Asiakas ja häntä edustava henkilö sekä kotihoidon työntekijät sopivat noudattavansa yhdessä laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. - Asiakas noudattaa palvelu- ja hoitosuunnitelman liitteenä allekirjoittamaansa sitoumusta avoimen ja luottamuksellisen hoitosuhteen ylläpitämiseksi. - Asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa asua kotona edelleen. - Asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia apuvälineitä kuten sairaalasänkyä, nostolaitteita jne. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa. - Lisäksi tarvittaessa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet hankkia täydentäviä omarahoitteisia lisäpalveluita, jos hoitoneuvottelussa tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa todetaan yhdessä niiden tarve ja varmistetaan asiakkaan halukkuus ostaa lisäpalveluita. Kotihoidon palveluja voidaan harkita lopetettavaksi, mikäli - asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua. - asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön hoidon toteuttamiseksi. - kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. 7

8 Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide. Palvelujen lopettamisesta on tehtävä aina kirjallinen päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa pyritään kuulemaan. Palvelut lopetettaessa asiakkaan hoito pyritään varmistamaan jollakin muulla tavalla asiakkaan omavastuu huomioiden. 1 Seinäjokisen päihdeongelmaisen ikäihmisen päihdepolku on kuvattu päihdeongelman tunnistamisesta, käytön kartoitukseen ja hoidon sekä palvelujen toteuttamiseen ja seurantaan 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 4.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta opetetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidossa käytetään kotihoitokansiota, jonka tiedot asiakasvastaava (omahoitaja) pitää ajantasalla. Kotihoitokansio on asiakkaan kotona ja se kulkee asiakkaan mukana sairaalaan, intervallihoitojaksolle jne. Kotihoidon henkilöstö kirjaa tiedot asiakaskäynneistä Effica asiakastietojärjestelmään, siten, että muulla hoitoketjulla on ajantasaiset tiedot asiakkaan voinnista käytettävissään. Säännöllisen asiakkaan voinnista on kirjattava asiakastietojärjestelmään vähintään kerran viikossa. Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Hoitotoimenpiteissä pyritään lääkärin kanssa neuvotellen hoitomuotoihin, jotka asiakas pystyy itse tekemään tai jotka voidaan tehdä käyntikertoja vähentäen (esimerkiksi puristussidokset, cystofix). Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehuollosta huolehditaan. Lääkkeenjaossa pyritään koneellisen annosjakelun kokeilujakson jälkeen asteittain siirtymään koneelliseen annosjakeluun. Kokeilujakso ajoittuu ajanjaksolle Ilta-, viikonloppu- ja yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä työtehtävät rajataan minimiin ja kuntouttavaa työotetta toteutetaan rajoitetusti apuvälineitä hyödyntäen. Hoidon järjestämisen edellytyksenä on, että työntekijöillä on oma avain asiakkaan luo. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Yöhoidon tarve määritellään palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja sen toteuttaminen tapahtuu alueellisen palvelujen järjestämistavan mukaisesti. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Yöhoidon muutoksista tiedottaa asiakkaalle oman alueen 8

9 kotihoitohenkilöstö. Yöhoidon järjestämisen edellytyksenä on, että yöhoidolla on asiakkaan avain. Yöhoidon tehtävät: wc-käynneissä avustaminen (portatiivin ym. apuvälineiden käyttömahdollisuus selvitetty) vaipanvaihto (käytettävissä olevat vaippavaihtoehdot eivät riitä ja ihon kunto edellyttää sitä) katetrointi (muut hoitovaihtoehdot selvitetty) asentohoito asiakkaille, jotka eivät itse pysty vaihtamaan asentoa ja joilla painehaavauman vaara on olemassa voinnin seuranta (kotiutuskokeilut ja sairaalasta kotiutuneet). verensokerin seuranta hankalissa vs tapauksissa Mikäli asiakkaalla on turvapuhelin, hän saa yhteyden ammattihenkilöön ja käynnin tarvittaessa. Tämä on mahdollista kaikilla alueilla. 4.3 Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa, asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen, kerran viikossa. Lisäksi huolehditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Kotona asuvilla asiakkailla on mahdollisuus saunapalveluun, johon kuuluu myös kuljetus. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on puutteelliset peseytymismahdollisuudet kotona. 4.4 Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Mikäli hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan, tilataan ne hänelle ateriapalvelusta, jolloin asiakkaan kotiin kuljetetaan lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus järjestetään kodin ulkopuolella. Valmisaterioita on mahdollista tilata myös kauppakassipalvelusta. Kotihoidon käyntien yhteydessä huolehditaan aamu, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä tarvittaessa valmiin ruuan lämmityksestä. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla asiakkailla. 4.5 Tekstiilihuolto Mahdollisuuksien mukaan käytetään pesula/pyykkipalveluja. Asiakkaan pyykit pestään, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa. Harkinnan mukaan voidaan käyttää talon pyykkitupaa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirin tai yksityisen palveluntuottajan toteutettavaksi. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan 9

10 4.6 Siistiminen Siivouksen osalta asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajien tarjoamia palveluja ja hyödyntämään kotitalousvähennystä. Joissakin tapauksissa kaupunki voi tarjota harkinnanvaraisesti asiakkaalle palvelusetelin. Säännöllinen kotihoito vastaa ylläpitosiivouksesta niin, että riittävä hygieniataso säilyy Asiakkaan huoneiston siistiminen, imurointi tai perussiivous toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Mikäli tähän päädytään, kirjataan se asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Asiakkaan käytössä olevien asuintilojen lattiat imuroidaan kahden viikon välein tai tarpeen mukaan. TV:n ja atk-laitteiden käyttöturvallisuudesta pyritään huolehtimaan pyyhkimällä pölyt laitteista ylläpitosiivousten yhteydessä. Paloturvallisuudesta huolehditaan niin, että laitteiden päällä ei ole tavaroita. Lattioiden kosteapyyhintä tehdään tarvittaessa. WC:n pesu suoritetaan silloin, jos asunnon puhtaanapito sen vaatii. Asiakkaan tiskit tiskataan, keittiön työtasot siistitään ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti. Pakastimen sulatus ohjataan pääsääntöisesti asiakkaan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Pakastin voidaan sulattaa, jos asiakkaalle ei ole omaisia tai lähipiiriä ja pakastimen moitteeton toiminta sitä edellyttää. Omaisen asuessa samassa taloudessa omainen huolehtii asunnon siistimisestä. 4.7 Ulkoilu ja saattoapu Saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Asiakkaan kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen ja resurssien mukaan, tasapuolisuus huomioon ottaen. 4.8 Asiointi Ensisijaisesti asiointiapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Tarvittaessa kotihoidon asiointipalvelu on tarkoitettu välttämättömään apteekki-, pankki, virasto- ja kauppa-asioiden hoitamiseen. Kauppa-asioinnit Kotihoidon asiakkaiden kauppapalvelu järjestetään aluekohtaisesti aluevastaavan kanssa erikseen sopimalla. Kauppakassipalvelu on asiakkaalle maksullinen. Kauppa-asiat pyritään järjestämään seuraavilla tavoilla: - omaiset hoitavat kauppa-asiat - kauppakassi-palveluna jossa kuljetus kaupasta asiakkaalle tapahtuu ostopalveluna. - viimesijaisesti kauppa-asiat hoitaa kotihoito Pankki ym. asioinnit 10

11 Pankki- ja raha-asiat pyritään siirtämään omaisten tai edunvalvojan hoidettaviksi, mikäli asiakas ei itse pysty niitä hoitamaan. Laskujen maksusta suositellaan tehtäväksi pankin kanssa maksupalvelusopimukset. Kotihoito hoitaa asioinnin poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoraveloitukseen tai käytetään maksupalvelua. 5 KOTIHOIDON ERITYISPALVELUT 5.1 Fysioterapeutin palvelut Kotihoidon asiakkaan on mahdollista saada fysioterapeutin palveluja. Kotihoidossa on oma fysioterapeutti. Fysioterapeutti antaa ohjausta ja neuvontaa, laatii henkilökohtaisia harjoitusohjelmia, kontrolloi ja seuraa säännöllisesti toimintakykyä, tekemällä toimintakykykartoituksia ja testauksia. Fysioterapeutti tekee myös apuvälinekartoituksia ja avustaa niiden hankinnassa. 11

12 Kuvio 2: Seinäjoen kaupungin kotihoidon fysioterapeutin toimenkuva 5.2 Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Kotihoidossa toimii kolme psykiatrista sairaanhoitajaa. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on ikäihmisten mielenterveyden edistäminen ja hoito. Psykiatriset sairaanhoitajat tekevät kotikäyntejä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, tukevat elämän kriiseissä ja antavat ohjausta sekä neuvontaa. Hoidon aloitus tapahtuu yhteistyössä lääkärin ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Lääkehoito- ja injektioiden antaminen on myös mahdollista hoidon aikana. 12

13 6 MUUT TEHTÄVÄT Kotihoito hakee postit postilaatikosta tarvittaessa. Lumet luodaan siltä osin kuin välttämätön liikkumisen turvaaminen edellyttää. Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon ja ruuan lämmityskeino. Mikäli asiakkaalla on turvallisuutta lisääviä ja päivittäistä selviämistä helpottavia laitteita tai apuvälineitä kotihoidon kautta, hoitohenkilökunta huolehtii laitteen/apuvälineen toiminnasta ja huollosta sekä pesusta tarvittaessa. Aika-ajoin varmistetaan ja testataan palovaroittimen toiminta. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. 7 TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 7.1 Ateriapalvelu Ateriapalvelu on tarkoitettu henkilölle, - joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan ateriaa tai hankkimaan ruokaa kotiinsa - asiakas ei pysty huolehtimaan esim. muistamattomuuden takia riittävän monipuolisesta ruokailusta - terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista esim. diabetes - kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tilan heikkous ja kykenemättömyys kulkea lähimpään ateriointipaikkaan. Ateriapalvelu perustuu palvelun jatkuvaan tarpeeseen ja se toteutetaan seitsemänä päivänä viikossa. 7.2 Turvapalvelu Palvelu koostuu ympärivuorokautisesta hälytyspäivystyksestä vuoden jokaisena päivänä sekä turvalaitteista. Palvelu sisältää turvalaitteiden lisäksi niiden asennuksen, kaiken huollon, vastaamisen hälytyksiin ja tarvittaessa käynnin. 7.3 Saunapalvelu Saunapalvelua annetaan yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella. Palveluun sisältyy edestakainen kuljetus. Kriteerinä palvelun saamiselle ovat - peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje - kylvetyspalvelu kotiin tuotettuna vie kohtuuttomasti aikaa esim. puilla lämmitettävä sauna) 13

14 8 TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN/INTERVALLIHOITO Lyhytaikaishoito tukee kotona asumista, antaa kuntouttavaa ympärivuorokautista huolenpitoa yksilölliset tarpeet huomioon ottaen sekä mahdollistaa omaishoitajan vapaapäivän ja loman. Lyhytaikaisen jakson aikana voidaan tarvittaessa arvioida asiakkaan kuntoisuus ja palvelujen tarve kotona asumisen tueksi. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito palveluineen sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan kertaluonteisesti tai vuorohoitona, jolloin asiakas käy etukäteen sovittuina jaksoina. Intervallihoidoista vastaa keskitetysti Seinäjoen kaupungin SAS-toimisto. LIITTEET 14

15 SAS-ryhmä SAS.tston työntekijät Sairaalan ylilääkäri Kokoaa ja valmistelee työryhmän asiat Laatii kokouskutsun Työryhmä kokoontuu 1 x vko, käy keskustelua ennakoiden palvelutarpeen muutoksista. Muistion laatiminen kokouksesta Ilmoittaa SAS-ryhmän päätöksistä asianosaisille Tk:n sosiaalityöntekijä Palvelukeskus johtajat Muut asiantuntijat tarpeen mukaan Saa kokouskutsun Tekee esityksen asiakkaiden palveluista SAS-tston viranhaltijalle jatkotoimenpiteitä varten 15

16 Tilapäiset ja kiireelliset lyhytaikaishoitopaikkajärjestelyt Asiakas Omainen/ omaishoitaja Lyhytaikaishoitopaikan tarve ilmenee Ilmoitus lyhytaikaispaikasta Kh työntekijä Sas-.tsto työntekijä Lyhytaikaishoitopaikka Ottaa vastaan ilmoituksen lyhytaikaishoidon tarpeesta Arviointi asiakkaan tilanteesta ja sopivan paikan järjestäminen Selvittää paikkatilanteen Päätös sijoituksesta Sopiminen käytännön järjestelyistä 16

17 Asiakastilanteen selvitys ja arviointi Asiakas Omainen, läheinen Kotihoito Asiakkaan kotona selviämisen ongelma ilmenee Palveluohjaus puhelimitse Kotikäynti, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus Palvelujen järjestäminen ja tarvittaessa hakemus pysyvästä hoitopaikasta Tilanteen seuranta SAS.toimiston työntekijä Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi 17

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Seudullisen gerontologisen sosiaalityön malli Kuusiokunnat 9.6.2010 Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Yleiset valtakunnalliset tavoitteet (suluissa tilanne Kuusiokunnissa v. 2008) Palvelurakenteen

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ 1.1.2014 Perusturvalautakunta 28.1.2014 Liite 13 Sivu 2 / 12 SISÄLLYS JOUTSAN KUNNAN KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli Kotihoidon palveluseteli Sisällys 1 TAUSTAA... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ... 3 4 YÖKOTIHOITO... 5 5 PALVELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET... 5 7 LAADUN HALLINTA... 6 8 ASIAKKAAN

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio... 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 Arvot ja eettiset periaatteet...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS 1 Sisällys YLEISTÄ KOTIHOIDON PALVELUISTA... 4 1. KOTIHOIDON SISÄLTÖ... 4 1.1 HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA... 4 1.2 RAVITSEMUS... 5 1.3LÄÄKEHUOLTO JA MITTAUKSET...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut Rautavaaran kunta Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2013 Sisältö 1 KOTIHOITO... 3 1.1 Kotisairaanhoito... 3 1.2 Kodinhoitoapu... 3 1.3 Maksut... 4 2 IKÄIHMISTEN TUKIPALVELUT... 5 2.1 Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNKI IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.01.2017 Voimaantulo 01.02.2017 Ikääntyneiden palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito Hyvällä mielellä kotona Päiväkummun Kotihoito Päiväkummun Kotihoito Tarjoamme pääkaupunkiseudun koteihin lyhyt- ja pitkäaikaisia palveluja ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, omaishoitajille, vammautuneille,

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

ASUKKAAT yht. 71 (n 11) OMAISET yht. 71 (n 26) Ilolan hoivakoti. Ilolan hoivakoti Rinnetien hoivakoti. Rinnetien hoivakoti Tähkäkoti

ASUKKAAT yht. 71 (n 11) OMAISET yht. 71 (n 26) Ilolan hoivakoti. Ilolan hoivakoti Rinnetien hoivakoti. Rinnetien hoivakoti Tähkäkoti HOITO- JA HOIVAPALVELUT 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 4 KONTIOLAHTI Kyselyajankohta 7.9. -..4 Kyselylomake, tallennus webropol- ohjelmaan Testikysely kesäkuussa 4 Palvelualuekohtaiset vastaukset TEHOSTETTU

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Kuopion kaupunki Liite 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaukset Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Kotihoidon palvelukuvaukset Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO  Y-tunnus: 1(5) Kotihoidon palvelukuvaukset 2017 Vanhuspalvelut Versio 5 2(5) KOTIHOIDON TOIMINTA Kotihoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei pysty itsenäisesti tai omaisten avun turvin asumaan kotonaan ja tarvitsee

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot