4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito"

Transkriptio

1 Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Henkilökohtainen hygienia Pukeutuminen Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu 8.2. Ateriapalvelu 8.3. Kylvetyspalvelu 8.4. Kauppakassipalvelu 8.5. Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin 8.6. Levähdyspiste 8.7. Siivouspalveluseteli 8.8. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 9. Ennaltaehkäisevät palvelut 9.1. Päivätoiminta 9.2. Ohjattu kuntosalitoiminta 9.3. Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet

2 1. Johdanto 1.1. Visio Ikääntyneillä ja toimintakyvyltään heikentyneillä ihmisillä on mahdollisuus asua kodissaan niin pitkään, kuin se on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta mahdollista. He saavat palvelutarpeensa mukaisia yksilöllisiä palveluja ja kuntoutusta toimintakykynsä, terveytensä ja sosiaalisen hyvinvointinsa tueksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he alentuneen toimintakykynsä tai elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä. Kotona annettavilla palveluilla ennaltaehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä edistetään kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kotihoito Sosiaalihuoltolain ( /1301) 19 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /1301) 20 :n mukaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 :ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon henkilökunta on koulutukseltaan pääasiassa lähihoitajia, kodinhoitajia, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 ja Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559 ja 564/1994). Sosiaalihuoltolan ( /1301) 19 :n mukaan kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoitopalvelujen avulla. Kotihoitoa ja sen tukipalveluita järjestetään asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Sosiaalihuoltolain ( /1301) 14 mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua. Sosiaalihuoltolain 11 :n mukaan sosiaalipalveluja, kuten kotihoitoa, tulee järjestää myös äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen. Kotihoidossa asiakkaan hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta autetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Asiakkaan omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan huolenpitoon ja hoitoon mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kotihoidon kriteerien avulla linjataan yhtenevän palvelukäytännön periaatteet.

3 Kotihoidon asiakas saa kotihoidon palvelujen aloittamisesta muutoksenhakukelpoisen viranhaltijapäätöksen. Päätöksestä käy ilmi asiakkaalta perittävä maksu. Kotihoidon asiakasmaksu perustuu Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan asiakasmaksuun. 2. Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan ja hänen läheistensä näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Arviointia tehtäessä tulee kuulla asiakkaan omaa näkemystä tilanteestaan. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve selvitetään välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 1301/ ). Kotihoidon myöntämisen perustana on laaja-alainen palvelutarpeen arviointi siten, että arvioinnissa huomioidaan toimintakyvyn eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen). Asiakkaan palvelutarvetta selvitetään voimavaralähtöisesti. Asiakkaan omien voimavarojen lisäksi kartoitetaan ja huomioidaan asiakkaan läheisten voimavarat sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön tarjoamat palvelut. Arviointi toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotiin tehtävällä arviointikäynnillä. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaalle suunnitellaan tarkoituksenmukaisin järjestely asiakkaan tarvitseman hoivan, hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Palvelutarpeen arviointi vastaa palveluiden myöntämisen kriteerejä. Iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava yhteistyössä niiden asiantuntijoiden kanssa, joilla on ammatillista erityisosaamista iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 10). 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoito voi olla asiakkaalle joko tilapäistä tai säännöllistä palvelua. Säännöllinen kotihoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritetään lisäksi hoidon tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilöllisesti laaditun suunnitelman avulla varmistetaan hoidon toteutus siten, että kotihoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Hoito- ja palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 16). Palveluita voidaan lisätä, vähentää tai mahdollisesti lakkauttaa asiakkaan tilanteen muuttuessa. 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Kotihoidon palveluihin kuuluvat asiakkaan hoivaan, hoitoon ja toimintakyvyn tukemiseen sekä kodin asianmukaiseen toimivuuteen liittyvät tehtävät. Lääkehoito ja asiakkaan terveydentilan seuranta ovat osa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden koti-

4 hoitoa. Kotihoitoon kuuluvilla sairaanhoidollisilla palveluilla tuetaan ja autetaan kotona selviytymistä ja sairaalasta kotiutumista. Palveluja toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Kotihoidon käynnit järjestetään klo 7-21 välisenä aikana. Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin voidaan ottaa asiakkaita: jotka tilapäisen toimintakykynsä alentumisen vuoksi tarvitsevat apua sairaanhoidollisissa tai päivittäisissä toiminnoissa (mm. leikkauksesta toipuminen, hoitavan omaisen sairastuminen) joilla fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut jotka eivät selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla päivittäisistä perustoiminnoista, joita ovat mm. ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita jotka omaisten antaman hoidon lisäksi tarvitsevat kotihoidon palveluita 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Kotihoidon henkilöstön tekemiä hoidollisia tehtäviä ovat mm. lääkehoito ja sen seuranta, verenpaineen seuranta, diabeteksen hoito, haavahoidot, tukkisukkien ja sidosten laittaminen, silmä- ja korvatippojen laittaminen, katetrointi, perusapuvälineiden tarpeen arviointi ja järjestäminen sekä saattohoidon toteuttaminen Henkilökohtainen hygienia Asiakkaat suihkutetaan tarvittaessa vähintään kerran viikossa. Kotihoidon työntekijät huolehtivat myös ns. pikkupesuista ja vaipan vaihdosta, suun hygieniasta ja terveydestä, parranajosta, sormien kynsien leikkauksesta, ihon kunnon tarkastuksesta ja tarvittaessa perusrasvauksesta ja ihon hoidosta (jalat, taipeet ym.). Suihkutilojen ollessa puutteelliset tai puulämmitteisen saunan ollessa ainoa peseytymisvaihtoehto, asiakas ohjataan ensisijaisesti kylvetyspalveluun Pukeutuminen Kotihoidon henkilöstö avustaa asiakkaita pukemisessa ja riisumisessa sekä huolehtii, että asiakkailla on asiallinen vaatetus Ravitsemus Asiakkaita ja omaisia ohjataan oikeaoppiseen ravitsemukseen. Kotikäynneillä seurataan terveellisen ruokavalion noudattamista. Erityisesti muistisairailla seurataan ruokailun toteutumista. Aterioita tilataan ateriapalvelusta tai valmiita ruokia lämmitetään kotikäyntien yhteydessä. Aamu-, väli- ja iltapalan ottamisesta ja päivittäisen nestetasapainon seurannasta huolehditaan. Painoa seurataan tarvittaessa Tekstiilihuolto Asiakkaan pyykit voidaan pestä kotona, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän laittaessa pyykit pesukoneeseen, se voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta tai omaiselta on saatu siihen kirjallinen lupa. Tarvittaessa pyykit viedään pesulaan. Vuodevaatteet vaihdetaan tarvittaessa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsipesu sekä mattojen, verhojen tms. pesu ohjataan asiakkaan läheisten tai yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi.

5 Siistiminen Pienet siistimiset sisältyvät kotihoidon henkilöstön tehtäviin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan tiskit tiskataan, mutta perheenjäsenet ja vierailijat huolehtivat omista tiskeistään. Ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään, vuode sijataan ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti ja vanhentunut ruoka laitetaan pois. WC-istuimen ja altaan pesu suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Pakastimen sulatus, uunin puhdistus, ikkunoiden pesu, pölyjen pyyhintä jne. ohjataan asiakkaan läheisille tai yksityisille palveluntuottajille Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiakkaiden kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan, asiakkaiden keskinäinen tasapuolisuus ja hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen. Saattoapua järjestetään ensisijaisesti omaisten tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito huolehtii esimerkiksi asiakkaan saattamisesta lääkäriin, mikäli asiakkaalla ei ole ketään omaista, joka tietäisi asiakkaan asioista. Tarvittaessa sairaanhoitaja on mukana vastaanottokäynnillä Asiointi Omaiset hoitavat kauppa-asiat tai asiakkaalle myönnetään kotihoidon kauppakassipalvelu. Asiakas, omaiset tai edunvalvoja hoitavat pankki-, posti-, Kela ym. asioinnit. Kotihoidon työntekijät eivät hoida asiakkaan raha-asioita, käytä käteistä rahaa tai asiakkaan pankkikorttia. Asiakkaan laskut ohjataan tarvittaessa suoraveloitukseen tai maksupalveluun. Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden reseptien uusinta ja lääkkeiden hakeminen tapahtuu kotihoidon työntekijöiden toimesta asiakkaan tai omaisten suostumuksella. Ajanvaraukset esimerkiksi määräaikaiskontrolleihin tehdään Pegasos ohjelman kautta. Tarvittaessa asiakasta ohjataan hakemaan itselleen edunvalvojaa. Asiointiasioissa tehdään yhteistyötä omaisten kanssa Muut tehtävät Kotihoidon työntekijät hakevat postin postilaatikosta ja avaavat postin asiakkaan pyynnöstä. Lumenluontia tehdään siltä osin, kuin kotihoidon henkilöstön välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Ympäristön turvallisuudesta huolehditaan. Jos asiakkaalla ei ole omaisia, tarkistetaan paloturvallisuus ja palovaroittimen toiminta (vuosittainen kampanja tms.). Ympäristön esteettömyydestä huolehditaan mattojen, huonekalujen ym. osalta. Turvapuhelimen toiminta varmistetaan koesoitoilla. Apuvälineiden tarvetta arvioidaan. Asiakkaita avustetaan tarvittaessa sosiaalietuuksien hakemisessa tai ohjataan asiat omaisten tai vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän selvitettäväksi. Kotihoidon henkilöstö ei hoida eikä ulkoiluta asiakkaiden lemmikkieläimiä, eikä kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan käyttämään talonmiespalveluita. 4.2 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitoa myönnetään Lempäälän kunnan asiakkaalle joko säännöllisenä tai tilapäisenä sairaanhoitona. Asiakkaan omalääkäri tekee päätöksen kotihoidon sairaanhoitoasiakkaaksi ottamisesta. Terveydenhuoltolain 57 :n mukaan sairaanhoidon aloittamisesta ja päättämisestä sekä asiakkaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön tekee vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sairaanhoidollisia palveluita toteutetaan yhteistyössä omalääkärin tai geriatrin kanssa. Kotisairaanhoito on osa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa.

6 Sairaanhoidollisilla palveluilla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa, kuten lääkehoitoa, haavan- ja avanteiden hoitoa, verinäytteiden ottoa sekä terveyden- ja sairauden seurantaa. Kotihoidossa olevat sairaanhoitajat vastaavat kuntalaisille tehtävien vaippajakelusopimusten tekemisestä sekä siihen liittyvien ennakkohaastatteluiden tekemisestä asiakkaalle Säännöllinen kotisairaanhoito Kotihoitoon kuuluvalla säännöllisellä kotisairaanhoidolla tuetaan ja autetaan asiakkaita sairautensa hoitamisessa useita kertoja viikossa tai säännöllisesti kuukausittain Tilapäinen kotisairaanhoito Tilapäistä tai lyhytaikaista kotisairaanhoitoa annetaan asiakkaalle, joka ei terveydentilansa vuoksi pääse kohtuudella terveysasemalle. Tilapäiseksi kotisairaanhoitokäynniksi luokitellaan yksittäiset tai lyhyen hoitojakson vaativat hoitotoimenpiteet. 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle Apuvälineiden käytöllä taataan työntekijöiden työturvallisuus. Asiakkaiden täytyy hyväksyä esimerkiksi henkilönostimen käyttö, jos se on työturvallisuuden näkökulmasta välttämätöntä. Hoitajan tarvitsemien työvälineiden tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuusseikat huomioituina. Asiakkaan kodin tulee vastata hänen hoitonsa tarpeita ja tukea kotona selviytymistä. Kodissa ja pihapiirissä huomioidaan turvallisuus ja esteetön ympäristö. Työsuojelullisista syistä asiakkaan tulee välttää tupakointia hoitajan läsnä ollessa. Voimakkaasti päihtyneeltä asiakkaalta tarkistetaan yleistila ja suunnitellut hoitotoimenpiteet tehdään seuraavalla sovitulla käynnillä. Oletettavasti aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä työskennellään työparina. Aggressiiviset, arvaamattomasti käyttäytyvät lemmikkieläimet ovat uhka hoitajan työturvallisuudelle. Asiakkaan tulee itse sitoutua ja suostua ottamaan vastaan kotihoidon käynnit. Asiakkaan tahdon vastaisesti kotihoitoa ei yleensä voida toteuttaa. Tilanteissa, joissa asiakas ei halua ottaa vastaan hänelle tarpeelliseksi arvioitua palvelua, neuvotellaan asiakkaan, omaisten ja tarvittaessa lääkärin kanssa. Tällaisessa tilanteessa voidaan harkita muita hoitovaihtoehtoja kotihoidon tilalle. 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset Kotihoito päätetään asiakkaan palvelutarpeen päättyessä. Kotihoitoa voidaan harkita lopetettavaksi, jos asiakas ei halua ottaa palveluja vastaan tai toistuvasti kieltäytyy ottamasta palveluja vastaan. Kotihoito voidaan lopettaa tilanteissa, joissa asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. Palvelu päätetään, jos kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata, vaikka hoitoa toteutetaan parityönä.

7 Palvelujen lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista kuullaan asiakasta tai hänen laillista edustajaansa. 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut Kotihoidon tukipalveluilla mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytyminen sekä tuetaan omaisen jaksamista. Tukipalveluita on mahdollista saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla voidaan turvata asiakkaan itsenäistä selviytymistä, ja palvelun antamisen kriteerit täyttyvät. Tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoitoa voidaan tukea tilapäisellä tai jaksottaisella hoidolla laitoksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä tuen ja avun turvin tapahtuvaa kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tehdään asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Joskus omaiset hakevat vanhuksen suunnitellulta lyhytaikaisjaksolta aikaisemmin kotiin. Tällaisessa tapauksessa kotikäynnit jatkuvat normaalisti kotiutumisen jälkeen seuraavana päivänä. Omaisen täytyy ottaa vastuu kotiutumispäivän hoidosta, pesuista jne. 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpalvelu on hyödyllinen asiakkaalle, jolla on kaatumisriski, turvattomuutta tai epävakaa terveydentila. Lempäälän kunnan turvapuhelinpalvelu on ulkoistettu ja palvelusta vastaa Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy (entinen Esperi). Asiakas vastaa turvapuhelimen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Tällä hetkellä hinta on 23,70 kuukaudessa Ateriapalvelu Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelua. Asiakas voi halutessaan tilata kotiin vietävät ateriat Ehtookodon ravintolasta. Palveluntuottaja on Satu Luukas. Himminnaapuriin, Wellamokotiin, Toimelakotiin ja Toimelataloon ateriat toimitetaan Lempäälän kunnan keittiöltä Kylvetyspalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, jonka oman kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytymisen järjestäminen kotona on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa Kauppakassipalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, joka ei pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa. Kauppakassipalvelu on mahdollista vain kotihoidon asiakkaille Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin Kuljetuspalvelua myönnetään kuntosali- ja kylvetyspalvelun asiakkaille, joilla on kuljetustarve.

8 8.6. Levähdyspiste Tarjoaa ikäihmiselle tai hänen omaiselleen mahdollisuuden irtautua arjesta tai aikaa asioiden hoitamiseen. Asiakkaalla on akuutti hoidon tarve ja aika on varattu sovitusti. Toiminta on maksullista Siivouspalveluseteli Siivouspalvelusetelit myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 52, ) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 109, ). 9. Ennaltaehkäisevät palvelut Vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta ja ohjattu kuntosalitoiminta, ovat kuntouttavaa ryhmätoimintaa, jolla tuetaan ja parannetaan kotona asuvan ikäihmisen jäljellä olevia voimavaroja, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin: Lempäälän keskustassa Himminkodossa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Päivätoiminnan ryhmät ja viikko-ohjelmat ovat joustavia. Asiakkaiden tarpeet ja lukumäärät määrittelevät toimintapäivän sisällön. Toiminnassa huomioidaan vuodenajat ja juhlapäivät. Asiakas osallistuu päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoiminnassa ei järjestetä lakisääteisiä omaishoidon tuen vapaapäiviä. Ryhmätoiminnan ohessa asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa sekä yksilöllistä kuntoutusta. Päivätoiminnan ryhmäkoot ovat enimmillään 7-10 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö ja huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Toimintapäivään kuuluu kuntosalikäynti, virkistystoimintaa, aamukahvi, lounas sekä edestakainen kuljetus. Päivätoiminnassa tarjotaan myös ryhmätoimintaa asiakkaille, jotka eivät ole palveluiden piirissä erilaisten pienryhmien muodossa, esimerkiksi ystäväpiiri, muistikahvila ja herrapiiri. Avointa päivätoimintaa, levähdyspistettä, voidaan tarvittaessa tarjota omaisen hoidettavalle hänen tarvitessaan asiointi- tai lepohetkeä. Levähdyspisteeseen ilmoittaudutaan etukäteen. Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaiden tarpeista lähteviä virikkeellisiä ja teemallisia ryhmätoimintoja, kuten muistelua, aivojumppaa, musiikkia ja ryhmäkeskusteluja. Asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä seurataan jatkuvasti Ohjattu kuntosalitoiminta Kuntosalitoimintaa järjestetään Lempäälän keskustassa Himminnaapurissa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Kuntosaliohjaajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä. Kuntosalitoimintaa pyritään ohjaamaan henkilöille, joiden vamman,

9 sairauden tai muun toimintakyvyn tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Kuntosalitoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, kotona asumista sekä ylläpidetään omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Kuntosaliryhmien ryhmäkoot ovat enimmillään 7-14 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö, huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Ryhmätoiminta on jaettu päivätoiminta-asiakkaiden, kotona asuvien palvelusuunnitelma-asiakkaiden ja ennaltaehkäisevien kuntosalipalveluasiakkaiden ryhmiin. Fyysisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaan toimintakyvyn arviointia, tavoitteellista lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä apuvälineiden tarpeen arviointia. Yksilöllisellä tasolla liikunta ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä luo pohjan oman kehon tietoisuudelle. Henkisellä tasolla liikunta edistää mielenterveyttä, kehittää itseluottamusta ja itsekunnioitusta Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet Uusien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä tai hoitoneuvottelussa. Tarvittaessa uusien asiakkaiden tilannetta arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Muistisairaiden asiakkaiden palvelutarvetta voidaan arvioida geriatrin tai geriatrisen tiimin työntekijöiden kanssa. Päivä- ja kuntosalitoimintaan voidaan ottaa: - asiakkaita, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut, ja jotka tarvitsevat toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevää palvelua ja kuntoutusta - asiakkaita, jotka kykenevät toimimaan ryhmässä ja hyötyvät ryhmätoiminnasta ja kuntoutuksesta, mutta heillä ei ole yksilökuntoutuksen tarvetta - asiakkaita, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut äkillisiä muutoksia, tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa yksinäisyyden vuoksi - asiakkaita, joiden hoidosta vastaavalla läheisellä on levon ja vapaa-ajan tarve - asiakkaita, jotka tarvitsevat hygieniapalveluita toimintakyvyn heikentymisen ja/tai puutteellisten peseytymistilojen vuoksi - kuljetus kuntosalitoimintaan voidaan myöntää asiakkaille, jotka toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitsevat kuljetuksen ja heillä on kuljetuksen tarve esimerkiksi mahdottomat kulkuyhteydet tai liikunnalliset esteet. Päivä- ja kuntosalitoimintaa ei voida myöntää tai se voidaan harkita lopetettavaksi seuraavissa tilanteissa: - asiakas ei pysty ohjatusti toimimaan ryhmässä (suullinen ohjaus) - asiakkaan toimintakyky on laskenut voimakkaasti, esimerkiksi fyysisten tai psyykkisten sairauksien takia - asiakas ei kykene itse siirtymään kuntosalin laitteisiin tai hän ei voi olla turvallisesti laitteissa ilman jatkuvaa avustamista, eikä kykene harjoitteiden tekemiseen - asiakas tarvitsee siirtymisissä nostolaitetta - asiakas vaatii pääsääntöisesti paljon avustamista sekä yksilökuntoutusta - asiakkaalle on myönnetty jaksohoitoa enemmän kuin yksi viikko kuukaudessa - asiakas ei sitoudu palveluun ja/tai on usein poissa vieden paikan jonossa odottavalta

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotipalvelu 2. Palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN Sisällys 1. KOTIHOITO... 2 2. KOTIHOIDON PALVELUT... 3 2.1 Kotihoidon sisältö... 3 2.1.1 Sairaanhoito- ja huolenpito... 3 2.1.2

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Kotihoitopalveluiden ja omaishoidon vapaan saamisen perusteet Kotihoitopalvelut voivat olla joko tilapäisiä

Lisätiedot

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 1 Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja. Palvelut järjestetään ja tuotetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa.

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kangasalan-Pälkäneen yhteistoiminta alue 18.4.2017 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. 1 Ylöjärven kaupunki Perusturvaosasto Pertlk 22.1.2013 liite nro 4 KOTIHOIDON KRITEERIT 1.1.2013 ALKAEN VISIO Kotihoidon visiona ovat monimuotoiset ja joustavat kotihoidon palvelut kuntalaisille. Asiakkaiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (5) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12 Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi ENONTEKIÖN kunnan KOTIPALVELUN ja tukipalveluiden SISÄLTÖ JA KRITEERIT 2014 SISÄLLYS: 1. Yleiset periaatteet 2. Asiakkaan palvelutarpeen

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON KRITEERIT Sisällys KOTIHOIDON KRITEERIT.1 1. Kriteerien tarkoitus 3 2. Hoidon kriteerit..3 3. Hyvä kotihoito

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Sosiaalilautakunta 2.4.2013 31 NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN...

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Päivätoiminta

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014)

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 4 KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1. Kotihoidon määritelmä Lapinlahden kunnan yhdistettyyn kotihoitoon sisältyvät sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ

INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto KOTIHOITO INARIN KUNNAN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA SISÄLTÖ 7.6.2010 päivitetty 14.12.2010 2 1 Kotihoidon toimintaperiaatteet...3 2 Säännöllinen kotihoito...4

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Hausjärven kunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky liite nro 67 6.10.2014 Petula 104 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen etunimi.sukunimi@rauma.fi p. 050 2316 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot