4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito"

Transkriptio

1 Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Henkilökohtainen hygienia Pukeutuminen Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu 8.2. Ateriapalvelu 8.3. Kylvetyspalvelu 8.4. Kauppakassipalvelu 8.5. Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin 8.6. Levähdyspiste 8.7. Siivouspalveluseteli 8.8. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 9. Ennaltaehkäisevät palvelut 9.1. Päivätoiminta 9.2. Ohjattu kuntosalitoiminta 9.3. Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet

2 1. Johdanto 1.1. Visio Ikääntyneillä ja toimintakyvyltään heikentyneillä ihmisillä on mahdollisuus asua kodissaan niin pitkään, kuin se on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta mahdollista. He saavat palvelutarpeensa mukaisia yksilöllisiä palveluja ja kuntoutusta toimintakykynsä, terveytensä ja sosiaalisen hyvinvointinsa tueksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he alentuneen toimintakykynsä tai elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä. Kotona annettavilla palveluilla ennaltaehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä edistetään kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kotihoito Sosiaalihuoltolain ( /1301) 19 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /1301) 20 :n mukaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 :ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon henkilökunta on koulutukseltaan pääasiassa lähihoitajia, kodinhoitajia, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 ja Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559 ja 564/1994). Sosiaalihuoltolan ( /1301) 19 :n mukaan kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoitopalvelujen avulla. Kotihoitoa ja sen tukipalveluita järjestetään asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Sosiaalihuoltolain ( /1301) 14 mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua. Sosiaalihuoltolain 11 :n mukaan sosiaalipalveluja, kuten kotihoitoa, tulee järjestää myös äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen. Kotihoidossa asiakkaan hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta autetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Asiakkaan omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan huolenpitoon ja hoitoon mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kotihoidon kriteerien avulla linjataan yhtenevän palvelukäytännön periaatteet.

3 Kotihoidon asiakas saa kotihoidon palvelujen aloittamisesta muutoksenhakukelpoisen viranhaltijapäätöksen. Päätöksestä käy ilmi asiakkaalta perittävä maksu. Kotihoidon asiakasmaksu perustuu Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan asiakasmaksuun. 2. Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan ja hänen läheistensä näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Arviointia tehtäessä tulee kuulla asiakkaan omaa näkemystä tilanteestaan. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve selvitetään välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 1301/ ). Kotihoidon myöntämisen perustana on laaja-alainen palvelutarpeen arviointi siten, että arvioinnissa huomioidaan toimintakyvyn eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen). Asiakkaan palvelutarvetta selvitetään voimavaralähtöisesti. Asiakkaan omien voimavarojen lisäksi kartoitetaan ja huomioidaan asiakkaan läheisten voimavarat sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön tarjoamat palvelut. Arviointi toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotiin tehtävällä arviointikäynnillä. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaalle suunnitellaan tarkoituksenmukaisin järjestely asiakkaan tarvitseman hoivan, hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Palvelutarpeen arviointi vastaa palveluiden myöntämisen kriteerejä. Iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava yhteistyössä niiden asiantuntijoiden kanssa, joilla on ammatillista erityisosaamista iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 10). 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoito voi olla asiakkaalle joko tilapäistä tai säännöllistä palvelua. Säännöllinen kotihoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritetään lisäksi hoidon tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilöllisesti laaditun suunnitelman avulla varmistetaan hoidon toteutus siten, että kotihoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Hoito- ja palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 16). Palveluita voidaan lisätä, vähentää tai mahdollisesti lakkauttaa asiakkaan tilanteen muuttuessa. 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Kotihoidon palveluihin kuuluvat asiakkaan hoivaan, hoitoon ja toimintakyvyn tukemiseen sekä kodin asianmukaiseen toimivuuteen liittyvät tehtävät. Lääkehoito ja asiakkaan terveydentilan seuranta ovat osa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden koti-

4 hoitoa. Kotihoitoon kuuluvilla sairaanhoidollisilla palveluilla tuetaan ja autetaan kotona selviytymistä ja sairaalasta kotiutumista. Palveluja toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Kotihoidon käynnit järjestetään klo 7-21 välisenä aikana. Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin voidaan ottaa asiakkaita: jotka tilapäisen toimintakykynsä alentumisen vuoksi tarvitsevat apua sairaanhoidollisissa tai päivittäisissä toiminnoissa (mm. leikkauksesta toipuminen, hoitavan omaisen sairastuminen) joilla fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut jotka eivät selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla päivittäisistä perustoiminnoista, joita ovat mm. ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita jotka omaisten antaman hoidon lisäksi tarvitsevat kotihoidon palveluita 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Kotihoidon henkilöstön tekemiä hoidollisia tehtäviä ovat mm. lääkehoito ja sen seuranta, verenpaineen seuranta, diabeteksen hoito, haavahoidot, tukkisukkien ja sidosten laittaminen, silmä- ja korvatippojen laittaminen, katetrointi, perusapuvälineiden tarpeen arviointi ja järjestäminen sekä saattohoidon toteuttaminen Henkilökohtainen hygienia Asiakkaat suihkutetaan tarvittaessa vähintään kerran viikossa. Kotihoidon työntekijät huolehtivat myös ns. pikkupesuista ja vaipan vaihdosta, suun hygieniasta ja terveydestä, parranajosta, sormien kynsien leikkauksesta, ihon kunnon tarkastuksesta ja tarvittaessa perusrasvauksesta ja ihon hoidosta (jalat, taipeet ym.). Suihkutilojen ollessa puutteelliset tai puulämmitteisen saunan ollessa ainoa peseytymisvaihtoehto, asiakas ohjataan ensisijaisesti kylvetyspalveluun Pukeutuminen Kotihoidon henkilöstö avustaa asiakkaita pukemisessa ja riisumisessa sekä huolehtii, että asiakkailla on asiallinen vaatetus Ravitsemus Asiakkaita ja omaisia ohjataan oikeaoppiseen ravitsemukseen. Kotikäynneillä seurataan terveellisen ruokavalion noudattamista. Erityisesti muistisairailla seurataan ruokailun toteutumista. Aterioita tilataan ateriapalvelusta tai valmiita ruokia lämmitetään kotikäyntien yhteydessä. Aamu-, väli- ja iltapalan ottamisesta ja päivittäisen nestetasapainon seurannasta huolehditaan. Painoa seurataan tarvittaessa Tekstiilihuolto Asiakkaan pyykit voidaan pestä kotona, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän laittaessa pyykit pesukoneeseen, se voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta tai omaiselta on saatu siihen kirjallinen lupa. Tarvittaessa pyykit viedään pesulaan. Vuodevaatteet vaihdetaan tarvittaessa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsipesu sekä mattojen, verhojen tms. pesu ohjataan asiakkaan läheisten tai yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi.

5 Siistiminen Pienet siistimiset sisältyvät kotihoidon henkilöstön tehtäviin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan tiskit tiskataan, mutta perheenjäsenet ja vierailijat huolehtivat omista tiskeistään. Ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään, vuode sijataan ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti ja vanhentunut ruoka laitetaan pois. WC-istuimen ja altaan pesu suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Pakastimen sulatus, uunin puhdistus, ikkunoiden pesu, pölyjen pyyhintä jne. ohjataan asiakkaan läheisille tai yksityisille palveluntuottajille Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiakkaiden kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan, asiakkaiden keskinäinen tasapuolisuus ja hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen. Saattoapua järjestetään ensisijaisesti omaisten tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito huolehtii esimerkiksi asiakkaan saattamisesta lääkäriin, mikäli asiakkaalla ei ole ketään omaista, joka tietäisi asiakkaan asioista. Tarvittaessa sairaanhoitaja on mukana vastaanottokäynnillä Asiointi Omaiset hoitavat kauppa-asiat tai asiakkaalle myönnetään kotihoidon kauppakassipalvelu. Asiakas, omaiset tai edunvalvoja hoitavat pankki-, posti-, Kela ym. asioinnit. Kotihoidon työntekijät eivät hoida asiakkaan raha-asioita, käytä käteistä rahaa tai asiakkaan pankkikorttia. Asiakkaan laskut ohjataan tarvittaessa suoraveloitukseen tai maksupalveluun. Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden reseptien uusinta ja lääkkeiden hakeminen tapahtuu kotihoidon työntekijöiden toimesta asiakkaan tai omaisten suostumuksella. Ajanvaraukset esimerkiksi määräaikaiskontrolleihin tehdään Pegasos ohjelman kautta. Tarvittaessa asiakasta ohjataan hakemaan itselleen edunvalvojaa. Asiointiasioissa tehdään yhteistyötä omaisten kanssa Muut tehtävät Kotihoidon työntekijät hakevat postin postilaatikosta ja avaavat postin asiakkaan pyynnöstä. Lumenluontia tehdään siltä osin, kuin kotihoidon henkilöstön välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Ympäristön turvallisuudesta huolehditaan. Jos asiakkaalla ei ole omaisia, tarkistetaan paloturvallisuus ja palovaroittimen toiminta (vuosittainen kampanja tms.). Ympäristön esteettömyydestä huolehditaan mattojen, huonekalujen ym. osalta. Turvapuhelimen toiminta varmistetaan koesoitoilla. Apuvälineiden tarvetta arvioidaan. Asiakkaita avustetaan tarvittaessa sosiaalietuuksien hakemisessa tai ohjataan asiat omaisten tai vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän selvitettäväksi. Kotihoidon henkilöstö ei hoida eikä ulkoiluta asiakkaiden lemmikkieläimiä, eikä kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan käyttämään talonmiespalveluita. 4.2 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitoa myönnetään Lempäälän kunnan asiakkaalle joko säännöllisenä tai tilapäisenä sairaanhoitona. Asiakkaan omalääkäri tekee päätöksen kotihoidon sairaanhoitoasiakkaaksi ottamisesta. Terveydenhuoltolain 57 :n mukaan sairaanhoidon aloittamisesta ja päättämisestä sekä asiakkaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön tekee vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sairaanhoidollisia palveluita toteutetaan yhteistyössä omalääkärin tai geriatrin kanssa. Kotisairaanhoito on osa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa.

6 Sairaanhoidollisilla palveluilla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa, kuten lääkehoitoa, haavan- ja avanteiden hoitoa, verinäytteiden ottoa sekä terveyden- ja sairauden seurantaa. Kotihoidossa olevat sairaanhoitajat vastaavat kuntalaisille tehtävien vaippajakelusopimusten tekemisestä sekä siihen liittyvien ennakkohaastatteluiden tekemisestä asiakkaalle Säännöllinen kotisairaanhoito Kotihoitoon kuuluvalla säännöllisellä kotisairaanhoidolla tuetaan ja autetaan asiakkaita sairautensa hoitamisessa useita kertoja viikossa tai säännöllisesti kuukausittain Tilapäinen kotisairaanhoito Tilapäistä tai lyhytaikaista kotisairaanhoitoa annetaan asiakkaalle, joka ei terveydentilansa vuoksi pääse kohtuudella terveysasemalle. Tilapäiseksi kotisairaanhoitokäynniksi luokitellaan yksittäiset tai lyhyen hoitojakson vaativat hoitotoimenpiteet. 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle Apuvälineiden käytöllä taataan työntekijöiden työturvallisuus. Asiakkaiden täytyy hyväksyä esimerkiksi henkilönostimen käyttö, jos se on työturvallisuuden näkökulmasta välttämätöntä. Hoitajan tarvitsemien työvälineiden tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuusseikat huomioituina. Asiakkaan kodin tulee vastata hänen hoitonsa tarpeita ja tukea kotona selviytymistä. Kodissa ja pihapiirissä huomioidaan turvallisuus ja esteetön ympäristö. Työsuojelullisista syistä asiakkaan tulee välttää tupakointia hoitajan läsnä ollessa. Voimakkaasti päihtyneeltä asiakkaalta tarkistetaan yleistila ja suunnitellut hoitotoimenpiteet tehdään seuraavalla sovitulla käynnillä. Oletettavasti aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä työskennellään työparina. Aggressiiviset, arvaamattomasti käyttäytyvät lemmikkieläimet ovat uhka hoitajan työturvallisuudelle. Asiakkaan tulee itse sitoutua ja suostua ottamaan vastaan kotihoidon käynnit. Asiakkaan tahdon vastaisesti kotihoitoa ei yleensä voida toteuttaa. Tilanteissa, joissa asiakas ei halua ottaa vastaan hänelle tarpeelliseksi arvioitua palvelua, neuvotellaan asiakkaan, omaisten ja tarvittaessa lääkärin kanssa. Tällaisessa tilanteessa voidaan harkita muita hoitovaihtoehtoja kotihoidon tilalle. 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset Kotihoito päätetään asiakkaan palvelutarpeen päättyessä. Kotihoitoa voidaan harkita lopetettavaksi, jos asiakas ei halua ottaa palveluja vastaan tai toistuvasti kieltäytyy ottamasta palveluja vastaan. Kotihoito voidaan lopettaa tilanteissa, joissa asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. Palvelu päätetään, jos kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata, vaikka hoitoa toteutetaan parityönä.

7 Palvelujen lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista kuullaan asiakasta tai hänen laillista edustajaansa. 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut Kotihoidon tukipalveluilla mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytyminen sekä tuetaan omaisen jaksamista. Tukipalveluita on mahdollista saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla voidaan turvata asiakkaan itsenäistä selviytymistä, ja palvelun antamisen kriteerit täyttyvät. Tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoitoa voidaan tukea tilapäisellä tai jaksottaisella hoidolla laitoksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä tuen ja avun turvin tapahtuvaa kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tehdään asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Joskus omaiset hakevat vanhuksen suunnitellulta lyhytaikaisjaksolta aikaisemmin kotiin. Tällaisessa tapauksessa kotikäynnit jatkuvat normaalisti kotiutumisen jälkeen seuraavana päivänä. Omaisen täytyy ottaa vastuu kotiutumispäivän hoidosta, pesuista jne. 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpalvelu on hyödyllinen asiakkaalle, jolla on kaatumisriski, turvattomuutta tai epävakaa terveydentila. Lempäälän kunnan turvapuhelinpalvelu on ulkoistettu ja palvelusta vastaa Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy (entinen Esperi). Asiakas vastaa turvapuhelimen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Tällä hetkellä hinta on 23,70 kuukaudessa Ateriapalvelu Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelua. Asiakas voi halutessaan tilata kotiin vietävät ateriat Ehtookodon ravintolasta. Palveluntuottaja on Satu Luukas. Himminnaapuriin, Wellamokotiin, Toimelakotiin ja Toimelataloon ateriat toimitetaan Lempäälän kunnan keittiöltä Kylvetyspalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, jonka oman kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytymisen järjestäminen kotona on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa Kauppakassipalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, joka ei pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa. Kauppakassipalvelu on mahdollista vain kotihoidon asiakkaille Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin Kuljetuspalvelua myönnetään kuntosali- ja kylvetyspalvelun asiakkaille, joilla on kuljetustarve.

8 8.6. Levähdyspiste Tarjoaa ikäihmiselle tai hänen omaiselleen mahdollisuuden irtautua arjesta tai aikaa asioiden hoitamiseen. Asiakkaalla on akuutti hoidon tarve ja aika on varattu sovitusti. Toiminta on maksullista Siivouspalveluseteli Siivouspalvelusetelit myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 52, ) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 109, ). 9. Ennaltaehkäisevät palvelut Vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta ja ohjattu kuntosalitoiminta, ovat kuntouttavaa ryhmätoimintaa, jolla tuetaan ja parannetaan kotona asuvan ikäihmisen jäljellä olevia voimavaroja, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin: Lempäälän keskustassa Himminkodossa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Päivätoiminnan ryhmät ja viikko-ohjelmat ovat joustavia. Asiakkaiden tarpeet ja lukumäärät määrittelevät toimintapäivän sisällön. Toiminnassa huomioidaan vuodenajat ja juhlapäivät. Asiakas osallistuu päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoiminnassa ei järjestetä lakisääteisiä omaishoidon tuen vapaapäiviä. Ryhmätoiminnan ohessa asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa sekä yksilöllistä kuntoutusta. Päivätoiminnan ryhmäkoot ovat enimmillään 7-10 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö ja huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Toimintapäivään kuuluu kuntosalikäynti, virkistystoimintaa, aamukahvi, lounas sekä edestakainen kuljetus. Päivätoiminnassa tarjotaan myös ryhmätoimintaa asiakkaille, jotka eivät ole palveluiden piirissä erilaisten pienryhmien muodossa, esimerkiksi ystäväpiiri, muistikahvila ja herrapiiri. Avointa päivätoimintaa, levähdyspistettä, voidaan tarvittaessa tarjota omaisen hoidettavalle hänen tarvitessaan asiointi- tai lepohetkeä. Levähdyspisteeseen ilmoittaudutaan etukäteen. Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaiden tarpeista lähteviä virikkeellisiä ja teemallisia ryhmätoimintoja, kuten muistelua, aivojumppaa, musiikkia ja ryhmäkeskusteluja. Asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä seurataan jatkuvasti Ohjattu kuntosalitoiminta Kuntosalitoimintaa järjestetään Lempäälän keskustassa Himminnaapurissa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Kuntosaliohjaajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä. Kuntosalitoimintaa pyritään ohjaamaan henkilöille, joiden vamman,

9 sairauden tai muun toimintakyvyn tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Kuntosalitoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, kotona asumista sekä ylläpidetään omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Kuntosaliryhmien ryhmäkoot ovat enimmillään 7-14 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö, huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Ryhmätoiminta on jaettu päivätoiminta-asiakkaiden, kotona asuvien palvelusuunnitelma-asiakkaiden ja ennaltaehkäisevien kuntosalipalveluasiakkaiden ryhmiin. Fyysisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaan toimintakyvyn arviointia, tavoitteellista lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä apuvälineiden tarpeen arviointia. Yksilöllisellä tasolla liikunta ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä luo pohjan oman kehon tietoisuudelle. Henkisellä tasolla liikunta edistää mielenterveyttä, kehittää itseluottamusta ja itsekunnioitusta Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet Uusien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä tai hoitoneuvottelussa. Tarvittaessa uusien asiakkaiden tilannetta arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Muistisairaiden asiakkaiden palvelutarvetta voidaan arvioida geriatrin tai geriatrisen tiimin työntekijöiden kanssa. Päivä- ja kuntosalitoimintaan voidaan ottaa: - asiakkaita, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut, ja jotka tarvitsevat toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevää palvelua ja kuntoutusta - asiakkaita, jotka kykenevät toimimaan ryhmässä ja hyötyvät ryhmätoiminnasta ja kuntoutuksesta, mutta heillä ei ole yksilökuntoutuksen tarvetta - asiakkaita, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut äkillisiä muutoksia, tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa yksinäisyyden vuoksi - asiakkaita, joiden hoidosta vastaavalla läheisellä on levon ja vapaa-ajan tarve - asiakkaita, jotka tarvitsevat hygieniapalveluita toimintakyvyn heikentymisen ja/tai puutteellisten peseytymistilojen vuoksi - kuljetus kuntosalitoimintaan voidaan myöntää asiakkaille, jotka toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitsevat kuljetuksen ja heillä on kuljetuksen tarve esimerkiksi mahdottomat kulkuyhteydet tai liikunnalliset esteet. Päivä- ja kuntosalitoimintaa ei voida myöntää tai se voidaan harkita lopetettavaksi seuraavissa tilanteissa: - asiakas ei pysty ohjatusti toimimaan ryhmässä (suullinen ohjaus) - asiakkaan toimintakyky on laskenut voimakkaasti, esimerkiksi fyysisten tai psyykkisten sairauksien takia - asiakas ei kykene itse siirtymään kuntosalin laitteisiin tai hän ei voi olla turvallisesti laitteissa ilman jatkuvaa avustamista, eikä kykene harjoitteiden tekemiseen - asiakas tarvitsee siirtymisissä nostolaitetta - asiakas vaatii pääsääntöisesti paljon avustamista sekä yksilökuntoutusta - asiakkaalle on myönnetty jaksohoitoa enemmän kuin yksi viikko kuukaudessa - asiakas ei sitoudu palveluun ja/tai on usein poissa vieden paikan jonossa odottavalta

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Päivitetty 21.5.2013/VK Helli-liikelaitoksen johtokunta 27.3.2012 55 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot