4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito"

Transkriptio

1 Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Henkilökohtainen hygienia Pukeutuminen Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 4.2. Kotisairaanhoito Säännöllinen kotisairaanhoito Tilapäinen kotisairaanhoito 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu 8.2. Ateriapalvelu 8.3. Kylvetyspalvelu 8.4. Kauppakassipalvelu 8.5. Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin 8.6. Levähdyspiste 8.7. Siivouspalveluseteli 8.8. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 9. Ennaltaehkäisevät palvelut 9.1. Päivätoiminta 9.2. Ohjattu kuntosalitoiminta 9.3. Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet

2 1. Johdanto 1.1. Visio Ikääntyneillä ja toimintakyvyltään heikentyneillä ihmisillä on mahdollisuus asua kodissaan niin pitkään, kuin se on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta mahdollista. He saavat palvelutarpeensa mukaisia yksilöllisiä palveluja ja kuntoutusta toimintakykynsä, terveytensä ja sosiaalisen hyvinvointinsa tueksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he alentuneen toimintakykynsä tai elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä. Kotona annettavilla palveluilla ennaltaehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä edistetään kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kotihoito Sosiaalihuoltolain ( /1301) 19 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ( /1301) 20 :n mukaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 :ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon henkilökunta on koulutukseltaan pääasiassa lähihoitajia, kodinhoitajia, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 ja Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä /559 ja 564/1994). Sosiaalihuoltolan ( /1301) 19 :n mukaan kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoitopalvelujen avulla. Kotihoitoa ja sen tukipalveluita järjestetään asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Sosiaalihuoltolain ( /1301) 14 mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelut on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua. Sosiaalihuoltolain 11 :n mukaan sosiaalipalveluja, kuten kotihoitoa, tulee järjestää myös äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen. Kotihoidossa asiakkaan hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta autetaan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Asiakkaan omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan huolenpitoon ja hoitoon mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kotihoidon kriteerien avulla linjataan yhtenevän palvelukäytännön periaatteet.

3 Kotihoidon asiakas saa kotihoidon palvelujen aloittamisesta muutoksenhakukelpoisen viranhaltijapäätöksen. Päätöksestä käy ilmi asiakkaalta perittävä maksu. Kotihoidon asiakasmaksu perustuu Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan asiakasmaksuun. 2. Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan ja hänen läheistensä näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Arviointia tehtäessä tulee kuulla asiakkaan omaa näkemystä tilanteestaan. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve selvitetään välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 1301/ ). Kotihoidon myöntämisen perustana on laaja-alainen palvelutarpeen arviointi siten, että arvioinnissa huomioidaan toimintakyvyn eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen). Asiakkaan palvelutarvetta selvitetään voimavaralähtöisesti. Asiakkaan omien voimavarojen lisäksi kartoitetaan ja huomioidaan asiakkaan läheisten voimavarat sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön tarjoamat palvelut. Arviointi toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotiin tehtävällä arviointikäynnillä. Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaalle suunnitellaan tarkoituksenmukaisin järjestely asiakkaan tarvitseman hoivan, hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Palvelutarpeen arviointi vastaa palveluiden myöntämisen kriteerejä. Iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava yhteistyössä niiden asiantuntijoiden kanssa, joilla on ammatillista erityisosaamista iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 10). 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoito voi olla asiakkaalle joko tilapäistä tai säännöllistä palvelua. Säännöllinen kotihoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritetään lisäksi hoidon tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilöllisesti laaditun suunnitelman avulla varmistetaan hoidon toteutus siten, että kotihoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Hoito- ja palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 16). Palveluita voidaan lisätä, vähentää tai mahdollisesti lakkauttaa asiakkaan tilanteen muuttuessa. 4. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Kotihoidon palveluihin kuuluvat asiakkaan hoivaan, hoitoon ja toimintakyvyn tukemiseen sekä kodin asianmukaiseen toimivuuteen liittyvät tehtävät. Lääkehoito ja asiakkaan terveydentilan seuranta ovat osa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden koti-

4 hoitoa. Kotihoitoon kuuluvilla sairaanhoidollisilla palveluilla tuetaan ja autetaan kotona selviytymistä ja sairaalasta kotiutumista. Palveluja toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Kotihoidon käynnit järjestetään klo 7-21 välisenä aikana. Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin voidaan ottaa asiakkaita: jotka tilapäisen toimintakykynsä alentumisen vuoksi tarvitsevat apua sairaanhoidollisissa tai päivittäisissä toiminnoissa (mm. leikkauksesta toipuminen, hoitavan omaisen sairastuminen) joilla fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut jotka eivät selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla päivittäisistä perustoiminnoista, joita ovat mm. ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita jotka omaisten antaman hoidon lisäksi tarvitsevat kotihoidon palveluita 4.1. Hoivapalvelut Hoidolliset tehtävät Kotihoidon henkilöstön tekemiä hoidollisia tehtäviä ovat mm. lääkehoito ja sen seuranta, verenpaineen seuranta, diabeteksen hoito, haavahoidot, tukkisukkien ja sidosten laittaminen, silmä- ja korvatippojen laittaminen, katetrointi, perusapuvälineiden tarpeen arviointi ja järjestäminen sekä saattohoidon toteuttaminen Henkilökohtainen hygienia Asiakkaat suihkutetaan tarvittaessa vähintään kerran viikossa. Kotihoidon työntekijät huolehtivat myös ns. pikkupesuista ja vaipan vaihdosta, suun hygieniasta ja terveydestä, parranajosta, sormien kynsien leikkauksesta, ihon kunnon tarkastuksesta ja tarvittaessa perusrasvauksesta ja ihon hoidosta (jalat, taipeet ym.). Suihkutilojen ollessa puutteelliset tai puulämmitteisen saunan ollessa ainoa peseytymisvaihtoehto, asiakas ohjataan ensisijaisesti kylvetyspalveluun Pukeutuminen Kotihoidon henkilöstö avustaa asiakkaita pukemisessa ja riisumisessa sekä huolehtii, että asiakkailla on asiallinen vaatetus Ravitsemus Asiakkaita ja omaisia ohjataan oikeaoppiseen ravitsemukseen. Kotikäynneillä seurataan terveellisen ruokavalion noudattamista. Erityisesti muistisairailla seurataan ruokailun toteutumista. Aterioita tilataan ateriapalvelusta tai valmiita ruokia lämmitetään kotikäyntien yhteydessä. Aamu-, väli- ja iltapalan ottamisesta ja päivittäisen nestetasapainon seurannasta huolehditaan. Painoa seurataan tarvittaessa Tekstiilihuolto Asiakkaan pyykit voidaan pestä kotona, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän laittaessa pyykit pesukoneeseen, se voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta tai omaiselta on saatu siihen kirjallinen lupa. Tarvittaessa pyykit viedään pesulaan. Vuodevaatteet vaihdetaan tarvittaessa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsipesu sekä mattojen, verhojen tms. pesu ohjataan asiakkaan läheisten tai yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi.

5 Siistiminen Pienet siistimiset sisältyvät kotihoidon henkilöstön tehtäviin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan tiskit tiskataan, mutta perheenjäsenet ja vierailijat huolehtivat omista tiskeistään. Ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään, vuode sijataan ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti ja vanhentunut ruoka laitetaan pois. WC-istuimen ja altaan pesu suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Pakastimen sulatus, uunin puhdistus, ikkunoiden pesu, pölyjen pyyhintä jne. ohjataan asiakkaan läheisille tai yksityisille palveluntuottajille Ulkoilu, liikunta ja saattoapu Asiakkaiden kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan, asiakkaiden keskinäinen tasapuolisuus ja hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteet huomioon ottaen. Saattoapua järjestetään ensisijaisesti omaisten tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito huolehtii esimerkiksi asiakkaan saattamisesta lääkäriin, mikäli asiakkaalla ei ole ketään omaista, joka tietäisi asiakkaan asioista. Tarvittaessa sairaanhoitaja on mukana vastaanottokäynnillä Asiointi Omaiset hoitavat kauppa-asiat tai asiakkaalle myönnetään kotihoidon kauppakassipalvelu. Asiakas, omaiset tai edunvalvoja hoitavat pankki-, posti-, Kela ym. asioinnit. Kotihoidon työntekijät eivät hoida asiakkaan raha-asioita, käytä käteistä rahaa tai asiakkaan pankkikorttia. Asiakkaan laskut ohjataan tarvittaessa suoraveloitukseen tai maksupalveluun. Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden reseptien uusinta ja lääkkeiden hakeminen tapahtuu kotihoidon työntekijöiden toimesta asiakkaan tai omaisten suostumuksella. Ajanvaraukset esimerkiksi määräaikaiskontrolleihin tehdään Pegasos ohjelman kautta. Tarvittaessa asiakasta ohjataan hakemaan itselleen edunvalvojaa. Asiointiasioissa tehdään yhteistyötä omaisten kanssa Muut tehtävät Kotihoidon työntekijät hakevat postin postilaatikosta ja avaavat postin asiakkaan pyynnöstä. Lumenluontia tehdään siltä osin, kuin kotihoidon henkilöstön välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Ympäristön turvallisuudesta huolehditaan. Jos asiakkaalla ei ole omaisia, tarkistetaan paloturvallisuus ja palovaroittimen toiminta (vuosittainen kampanja tms.). Ympäristön esteettömyydestä huolehditaan mattojen, huonekalujen ym. osalta. Turvapuhelimen toiminta varmistetaan koesoitoilla. Apuvälineiden tarvetta arvioidaan. Asiakkaita avustetaan tarvittaessa sosiaalietuuksien hakemisessa tai ohjataan asiat omaisten tai vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän selvitettäväksi. Kotihoidon henkilöstö ei hoida eikä ulkoiluta asiakkaiden lemmikkieläimiä, eikä kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan käyttämään talonmiespalveluita. 4.2 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitoa myönnetään Lempäälän kunnan asiakkaalle joko säännöllisenä tai tilapäisenä sairaanhoitona. Asiakkaan omalääkäri tekee päätöksen kotihoidon sairaanhoitoasiakkaaksi ottamisesta. Terveydenhuoltolain 57 :n mukaan sairaanhoidon aloittamisesta ja päättämisestä sekä asiakkaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön tekee vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sairaanhoidollisia palveluita toteutetaan yhteistyössä omalääkärin tai geriatrin kanssa. Kotisairaanhoito on osa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa.

6 Sairaanhoidollisilla palveluilla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa, kuten lääkehoitoa, haavan- ja avanteiden hoitoa, verinäytteiden ottoa sekä terveyden- ja sairauden seurantaa. Kotihoidossa olevat sairaanhoitajat vastaavat kuntalaisille tehtävien vaippajakelusopimusten tekemisestä sekä siihen liittyvien ennakkohaastatteluiden tekemisestä asiakkaalle Säännöllinen kotisairaanhoito Kotihoitoon kuuluvalla säännöllisellä kotisairaanhoidolla tuetaan ja autetaan asiakkaita sairautensa hoitamisessa useita kertoja viikossa tai säännöllisesti kuukausittain Tilapäinen kotisairaanhoito Tilapäistä tai lyhytaikaista kotisairaanhoitoa annetaan asiakkaalle, joka ei terveydentilansa vuoksi pääse kohtuudella terveysasemalle. Tilapäiseksi kotisairaanhoitokäynniksi luokitellaan yksittäiset tai lyhyen hoitojakson vaativat hoitotoimenpiteet. 5. Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle Apuvälineiden käytöllä taataan työntekijöiden työturvallisuus. Asiakkaiden täytyy hyväksyä esimerkiksi henkilönostimen käyttö, jos se on työturvallisuuden näkökulmasta välttämätöntä. Hoitajan tarvitsemien työvälineiden tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuusseikat huomioituina. Asiakkaan kodin tulee vastata hänen hoitonsa tarpeita ja tukea kotona selviytymistä. Kodissa ja pihapiirissä huomioidaan turvallisuus ja esteetön ympäristö. Työsuojelullisista syistä asiakkaan tulee välttää tupakointia hoitajan läsnä ollessa. Voimakkaasti päihtyneeltä asiakkaalta tarkistetaan yleistila ja suunnitellut hoitotoimenpiteet tehdään seuraavalla sovitulla käynnillä. Oletettavasti aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä työskennellään työparina. Aggressiiviset, arvaamattomasti käyttäytyvät lemmikkieläimet ovat uhka hoitajan työturvallisuudelle. Asiakkaan tulee itse sitoutua ja suostua ottamaan vastaan kotihoidon käynnit. Asiakkaan tahdon vastaisesti kotihoitoa ei yleensä voida toteuttaa. Tilanteissa, joissa asiakas ei halua ottaa vastaan hänelle tarpeelliseksi arvioitua palvelua, neuvotellaan asiakkaan, omaisten ja tarvittaessa lääkärin kanssa. Tällaisessa tilanteessa voidaan harkita muita hoitovaihtoehtoja kotihoidon tilalle. 6. Kotihoidon palveluiden päättäminen ja kielteiset päätökset Kotihoito päätetään asiakkaan palvelutarpeen päättyessä. Kotihoitoa voidaan harkita lopetettavaksi, jos asiakas ei halua ottaa palveluja vastaan tai toistuvasti kieltäytyy ottamasta palveluja vastaan. Kotihoito voidaan lopettaa tilanteissa, joissa asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. Palvelu päätetään, jos kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata, vaikka hoitoa toteutetaan parityönä.

7 Palvelujen lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista kuullaan asiakasta tai hänen laillista edustajaansa. 7. Muut kotihoitoa tukevat palvelut Kotihoidon tukipalveluilla mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytyminen sekä tuetaan omaisen jaksamista. Tukipalveluita on mahdollista saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla voidaan turvata asiakkaan itsenäistä selviytymistä, ja palvelun antamisen kriteerit täyttyvät. Tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoitoa voidaan tukea tilapäisellä tai jaksottaisella hoidolla laitoksessa. Lyhytaikaishoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä tuen ja avun turvin tapahtuvaa kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tehdään asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Joskus omaiset hakevat vanhuksen suunnitellulta lyhytaikaisjaksolta aikaisemmin kotiin. Tällaisessa tapauksessa kotikäynnit jatkuvat normaalisti kotiutumisen jälkeen seuraavana päivänä. Omaisen täytyy ottaa vastuu kotiutumispäivän hoidosta, pesuista jne. 8. Tukipalvelujen sisältö ja myöntämisperusteet 8.1. Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelinpalvelu on hyödyllinen asiakkaalle, jolla on kaatumisriski, turvattomuutta tai epävakaa terveydentila. Lempäälän kunnan turvapuhelinpalvelu on ulkoistettu ja palvelusta vastaa Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy (entinen Esperi). Asiakas vastaa turvapuhelimen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Tällä hetkellä hinta on 23,70 kuukaudessa Ateriapalvelu Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelua. Asiakas voi halutessaan tilata kotiin vietävät ateriat Ehtookodon ravintolasta. Palveluntuottaja on Satu Luukas. Himminnaapuriin, Wellamokotiin, Toimelakotiin ja Toimelataloon ateriat toimitetaan Lempäälän kunnan keittiöltä Kylvetyspalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, jonka oman kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytymisen järjestäminen kotona on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa Kauppakassipalvelu Tarkoitettu asiakkaalle, joka ei pysty itse tai läheisten avustamana asioimaan kaupassa. Kauppakassipalvelu on mahdollista vain kotihoidon asiakkaille Kuljetuspalvelu vanhuspalveluihin Kuljetuspalvelua myönnetään kuntosali- ja kylvetyspalvelun asiakkaille, joilla on kuljetustarve.

8 8.6. Levähdyspiste Tarjoaa ikäihmiselle tai hänen omaiselleen mahdollisuuden irtautua arjesta tai aikaa asioiden hoitamiseen. Asiakkaalla on akuutti hoidon tarve ja aika on varattu sovitusti. Toiminta on maksullista Siivouspalveluseteli Siivouspalvelusetelit myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 52, ) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämiskriteerien mukaisesti (Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta 109, ). 9. Ennaltaehkäisevät palvelut Vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta ja ohjattu kuntosalitoiminta, ovat kuntouttavaa ryhmätoimintaa, jolla tuetaan ja parannetaan kotona asuvan ikäihmisen jäljellä olevia voimavaroja, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin: Lempäälän keskustassa Himminkodossa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Päivätoiminnan ryhmät ja viikko-ohjelmat ovat joustavia. Asiakkaiden tarpeet ja lukumäärät määrittelevät toimintapäivän sisällön. Toiminnassa huomioidaan vuodenajat ja juhlapäivät. Asiakas osallistuu päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoiminnassa ei järjestetä lakisääteisiä omaishoidon tuen vapaapäiviä. Ryhmätoiminnan ohessa asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa sekä yksilöllistä kuntoutusta. Päivätoiminnan ryhmäkoot ovat enimmillään 7-10 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö ja huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Toimintapäivään kuuluu kuntosalikäynti, virkistystoimintaa, aamukahvi, lounas sekä edestakainen kuljetus. Päivätoiminnassa tarjotaan myös ryhmätoimintaa asiakkaille, jotka eivät ole palveluiden piirissä erilaisten pienryhmien muodossa, esimerkiksi ystäväpiiri, muistikahvila ja herrapiiri. Avointa päivätoimintaa, levähdyspistettä, voidaan tarvittaessa tarjota omaisen hoidettavalle hänen tarvitessaan asiointi- tai lepohetkeä. Levähdyspisteeseen ilmoittaudutaan etukäteen. Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaiden tarpeista lähteviä virikkeellisiä ja teemallisia ryhmätoimintoja, kuten muistelua, aivojumppaa, musiikkia ja ryhmäkeskusteluja. Asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä seurataan jatkuvasti Ohjattu kuntosalitoiminta Kuntosalitoimintaa järjestetään Lempäälän keskustassa Himminnaapurissa ja Sääksjärvellä Toimelatalossa. Kuntosaliohjaajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä. Kuntosalitoimintaa pyritään ohjaamaan henkilöille, joiden vamman,

9 sairauden tai muun toimintakyvyn tai sosiaalisen tilanteen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Kuntosalitoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, kotona asumista sekä ylläpidetään omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Kuntosaliryhmien ryhmäkoot ovat enimmillään 7-14 henkeä, jotta pystytään turvaamaan asiakkaan turvallinen ympäristö, huomioimaan hänen tarvitsemansa tuen määrä ja muut erityistarpeet. Ryhmätoiminta on jaettu päivätoiminta-asiakkaiden, kotona asuvien palvelusuunnitelma-asiakkaiden ja ennaltaehkäisevien kuntosalipalveluasiakkaiden ryhmiin. Fyysisen toimintakyvyn kuntoutus sisältää asiakkaan toimintakyvyn arviointia, tavoitteellista lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä apuvälineiden tarpeen arviointia. Yksilöllisellä tasolla liikunta ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä luo pohjan oman kehon tietoisuudelle. Henkisellä tasolla liikunta edistää mielenterveyttä, kehittää itseluottamusta ja itsekunnioitusta Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisperusteet Uusien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan kotikäynnillä tai hoitoneuvottelussa. Tarvittaessa uusien asiakkaiden tilannetta arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Muistisairaiden asiakkaiden palvelutarvetta voidaan arvioida geriatrin tai geriatrisen tiimin työntekijöiden kanssa. Päivä- ja kuntosalitoimintaan voidaan ottaa: - asiakkaita, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut, ja jotka tarvitsevat toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevää palvelua ja kuntoutusta - asiakkaita, jotka kykenevät toimimaan ryhmässä ja hyötyvät ryhmätoiminnasta ja kuntoutuksesta, mutta heillä ei ole yksilökuntoutuksen tarvetta - asiakkaita, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut äkillisiä muutoksia, tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa yksinäisyyden vuoksi - asiakkaita, joiden hoidosta vastaavalla läheisellä on levon ja vapaa-ajan tarve - asiakkaita, jotka tarvitsevat hygieniapalveluita toimintakyvyn heikentymisen ja/tai puutteellisten peseytymistilojen vuoksi - kuljetus kuntosalitoimintaan voidaan myöntää asiakkaille, jotka toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitsevat kuljetuksen ja heillä on kuljetuksen tarve esimerkiksi mahdottomat kulkuyhteydet tai liikunnalliset esteet. Päivä- ja kuntosalitoimintaa ei voida myöntää tai se voidaan harkita lopetettavaksi seuraavissa tilanteissa: - asiakas ei pysty ohjatusti toimimaan ryhmässä (suullinen ohjaus) - asiakkaan toimintakyky on laskenut voimakkaasti, esimerkiksi fyysisten tai psyykkisten sairauksien takia - asiakas ei kykene itse siirtymään kuntosalin laitteisiin tai hän ei voi olla turvallisesti laitteissa ilman jatkuvaa avustamista, eikä kykene harjoitteiden tekemiseen - asiakas tarvitsee siirtymisissä nostolaitetta - asiakas vaatii pääsääntöisesti paljon avustamista sekä yksilökuntoutusta - asiakkaalle on myönnetty jaksohoitoa enemmän kuin yksi viikko kuukaudessa - asiakas ei sitoudu palveluun ja/tai on usein poissa vieden paikan jonossa odottavalta

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot