Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos KOTIHOIDON PALVELUT PALVELUKUVAUS JA PALVELUIDEN MYÖNTÄMIS KRITEERIT PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän peruspalveluliikelaitoksen kotihoito muodostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta ja niitä täydentävistä tukipalveluista. Kotihoidon palveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa. Kotihoito on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avun turvin kotona asumisesta ja tarvitsee hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoitoa sekä seurantaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Lähtökohtana on, että jokainen vastaa ensisijaisesti itse tai omaistensa ja muiden läheistensä kanssa hyvinvoinnistaan. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa ja edistää kaiken ikäisten ihmisten inhimillistä ja hyvää elämää ja itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan mahdollisuuksien mukaan elämän loppuun saakka järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut niitä tarvitseville. Kotihoidon pyrkimyksenä on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista ja hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarve on toistuvaa, pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja viikossa. Kotihoitoa ohjaavat arvot ovat: Ihmisarvon kunnioittaminen Luottamus Oikeudenmukaisuus Vaikuttavuus Sisäinen Yrittäjyys Omatoimisuus Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja kotona selviytymistä tukeviin asiakkaan voimavaroihin. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä tuetaan. Yksilöllisesti suunnitelluilla palveluilla ja/tai hoidolla autetaan, ohjataan ja tuetaan asiakasta selviytymään omatoimisesti tai autettuna hoidostaan ja päivän askareista sekä saavuttamaan mahdollisimman nopeasti riippumattomuus palveluista. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidon palvelut kohdennetaan eniten hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa tarvitseville kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille. Suurin osa asiakaskunnasta muodostuu ikäihmisistä. Kotihoidon palvelu on joko jatkuvaa säännöllisesti toistuvaa tai tilapäistä ja/tai tukipalvelua. Palvelun määrä ja sisältö perustuvat asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin. Kotihoidon henkilöstö toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä.

2 Kotihoidon palveluja haetaan kirjallisesti tai suullisesti. Palvelutarpeen voi tuoda esille asiakas itse, omainen, muu läheinen tai yhteistyötahot. Yli 75-vuotiaan asiakkaan palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan välittömästi. Säännöllisen kotihoidon palvelu käynnistyy kotihoidon ohjaajan tai terveydenhoitajan/sairaanhoitajan kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kartoituskäynnillä arvioidaan palvelujen tarve yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan tarkoituksenmukaisin järjestely hoidon ja hoivan toteutuksessa. Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana ovat asiakkaan omat päätökset elämäänsä koskevista valinnoista. Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RAVA-mittarilla ja tarvittaessa MMSE-muistitestillä. Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelun tarpeessa olevan asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa kanssa laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan tarpeen mukaisten palveluiden järjestämisestä ja asiakkaan vastuusta. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus, kuitenkin huomioiden, että palvelutarjontaan vaikuttaa asuinpaikan etäisyys kuntakeskuksesta tai kotihoidon palvelukeskuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti, jonka pohjalta suunnitelmaa tarvittaessa muutetaan. Asiakkaan kokemaa palvelun laatua arvioidaan vähintään joka toinen vuosi tapahtuvalla asiakaskyselyllä. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Maksut perustuvat lainsäädäntöön: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (387/2008) ja asetukseen (464/2008) sekä sosiaalihuoltolain (388/2008) 29 b ja 29 d :iin, ja peruspalvelulautakunnan vahvistamaan asiakasmaksutaksaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan saaman palvelun määrä käyntikertoina sekä hänen bruttotulonsa (eläkkeet, hoitotuki, korkotulot, vuokratulot ja muut mahdolliset tulot). Kotihoidon palveluiden muutoksista ilmoitetaan ja sovitaan kotihoidon ohjaajan kanssa. Kotihoidon palveluiden vaihtoehtona asiakas ohjataan käyttämään ja täydentämään palvelujaan palvelusetelillä, yksityisillä palveluilla tai muilla palveluvaihtoehdoilla. 1. KOTIHOIDON TOIMINTAMUODOT Säännöllisen kotihoidon muodot: Säännöllinen kotipalvelu ja säännöllinen kotisairaanhoito: Käynnit vähintään kerran viikossa kotipalveluna ja/tai kotisairaanhoitona. Tilapäinen kotihoito on satunnaista kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa, joka tapahtuu harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan - enintään neljän viikon ajan, esim. sairaalasta kotiutusvaiheessa tapahtuva tilapäinen lääkehoito tai kuntoutus. Asiakkaalle ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

3 Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, kylvetys kodin ulkopuolella, vaatehuolto, turvapalvelut, asiointija kauppapalvelu, lääkekellopalvelu, kotikuntoutus, kuljetuspalvelu ja siivouspalvelu. Palveluseteliä voidaan käyttää tilapäiseen kotihoitoon, tukipalveluista asiointipalveluun ja siivoukseen, omaishoitajan virkistäytymisvapaaseen sekä erityisharkinnasta säännölliseen kotihoitoon. Palvelusetelin käyttö on määrärahasidonnainen. Kotihoidosta ja tukipalveluista peritään peruspalvelulautakunnan vahvistaman taksan mukaiset maksut. Palveluseteliä käytettäessä asiakas maksaa palvelun hinnan ja peruspalvelulautakunnan vahvistaman palvelusetelin arvon välisen erotuksen omavastuuosuutena sekä yrittäjän matkakulut suoraan palvelun tuottajalle. Palvelut haetaan kotihoidon ohjaalta lukuun ottamatta kuljetuspalvelua, joka haetaan omaishoidon ohjaajalta. Tiedot asiakaskäynneistä kirjataan Kotihoito Effica hoitotietojärjestelmään. 2. KOTIHOIDON TOIMINTAKÄYTÄNNÖT Kotihoito työskentelee pääsääntöisesti joka päivä klo Uudet asiakkaat kotihoitoon otetaan arkisin virka-aikana, vain poikkeustapauksessa muulloin. Henkilökunta toimii jaksotyössä, minkä vuoksi hoitajat vaihtuvat. Tätä minimoidaan tiimityöllä ja kehitettävällä vastuuhoitajasysteemillä. Kotihoidon käyntiajat voivat jonkin verran vaihdella. Asiakkaat, joilla on vaikeuksia päästä itse avaamaan ulko-ovea, toimittavat avaimet kotihoitoon. Asiakkaan luokse mennään aina ovikelloa soittamalla tai koputtamalla. Kotihoidolle on nimetty lääkäri. Asiakkaalta otetaan allekirjoitus sitoumukseen palvelun tuottamisesta ja asiakkaan tietojen luovuttamisesta muille asiakkaan hoitoon osallistuville. Säännöllinen kotihoito Aamukäynti klo 7-11: aamupala, lääkkeet, insuliinit, tarvittavat näytteet ja hoitotoimenpiteet, WC:ssä käynnit, vaipanvaihto, pesut, rasvaukset, pukeutuminen, vuode kuntoon, tarvittaessa tuuletus ja tiskit, roskien vienti

4 Päiväkäynti klo 10-16: lakanoiden vaihto, pyykit ja yleissiisteys, ruoan lämmitys, lääkkeet, insuliinit, WC:ssä käynnit, kylvetys/saunotus, hoidot, kuntouttava toiminta, tiskit, posti, vaipat ulos roskiin, uunin tasopintojen pyyhintä, näkyvät roskat ja tahrat lattioilta pois viikoittain huolehditaan jääkaapin ja mikron tarkistus ja tarvittaessa siistiminen sekä wc-tilan siistiminen. Kylvetyksen jälkeen huuhdotaan pesutilat. Iltakäynti klo 15-22: iltapala, lääkkeet, insuliinit, WC:ssä käynnit, pikkupesut, vaipanvaihto, rasvaukset, hampaiden pesu, nukkumaan avustaminen Turvahälytysten vastaanottoa päivä- ja iltakäynneillä Sairaanhoidolliset käynnit: Käynnillä huolehditaan mm. näytteiden hausta, haavahoidoista, lääkkeiden jaosta ja lääkityksestä, injektioista, rokotuksista, katetroinneista, dreenien hoidoista, saattohoitopalveluista lääkärin määräysten mukaisesti, voinnin seurannasta. Viikonloppukäynneillä hoidetaan ensin lääkityksen ja sairaanhoidollisen avun tarpeessa olevat sekä aamupalan tarvitsijat. Tilannearviossa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto. Viikonloppuisin käyntiajat ja määrät ovat arkipäiviin verrattuna vähäisemmät, joten viikonloppuisin hoidetaan vain ne, jotka eivät selviydy ilman apua viikonlopun yli. Muuta: Erityistilanteissa kodin siivous. Kodissa huomioidaan asunnon esteettömyys ja paloturvallisuus, ohjataan jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Säännölliseen kotihoitoon pääsyn kriteerit: Rava 1,50 (hoitoisuusluokka 2) tai yli ja/tai viittellisenä MMSE (muisti) 25 tai DEPS (depressio) -pisteet 9 ja lisäksi on selvitetty asumisolosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Yksilöllisesti huomioiden asiakkaan kokema turvattomuus ja pelkotilat. Jos on sairaanhoidon tarve (lääkärin määräämä hoito) eikä asiakas kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja. Omaishoitaja tarvitsee tukea ja apua hoitotyöhönsä. Sairaalasta tai terveyskeskuksesta kotiutuminen (palvelu myönnetään arvion perusteella säännöllisenä, mutta myöhemmin arvioidaan hoidon jatkotarve) Saattohoito yhteistyössä omaisten kanssa Palvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut käynnit ja tarpeenmukaiset palvelut (aamu-, päivä-, ja ilta- sekä sairaanhoidolliset käynnit sekä yleissiisteydestä huolehtimisen)

5 Tilapäinen kotihoito Palvelu sisältää rajoitetusti ja lyhytaikaisesti samoja palveluita kuin säännöllinenkin kotihoito. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palvelujen piiristä. Tavoitteena on oikea-aikainen ja kuntoutumista edistävä palvelu tai seuranta, joka tukee toimintakykyä ja kotona asumista. Asiakkaalle ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Palvelu sisältää rajoitetusti tai lyhytaikaisesti samoja palveluja kuin säännöllisen kotihoidon palvelut. Tilapäiseen kotihoitoon pääsyn kriteerit: On satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa tai lyhyen määräajan, enintään neljän viikon ajan jatkuvaa, esim. sairaalasta kotiutusvaiheessa tapahtuva tilapäinen lääkehoito tai kuntoutus kotihoitopalvelua. Tukipalvelut: Ateriapalvelu: Tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omatoimisesti ruuanlaitosta erityisruokavalion tai hänen tilapäisen/pysyvän toimintakykynsä heikentymisen vuoksi. Kotihoidon asiakkaat voivat käydä ruokailemassa myös palvelukeskuksissa. Kylvetys/saunapalvelu palvelukeskuksissa: Kylvetyspalvelu tapahtuu palvelukeskuksissa ja on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, joilla kotona ei ole pesumahdollisuuksia tai ne ovat epäkäytännölliset. Vaatehuolto: Pyykinpesu asiakkaan kotona tai rajoitetusti kotihoidon palvelukeskuksissa. Yksityisessä pesulassa pestyn pyykin pesula laskuttaa suoraan asiakkaalta. Turvapalvelut: Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, joka on turvaton, jonka toimintakyky on alentunut tai jolla on kaatumisriski. Peruspalveluliikelaitoksen kautta välitettyjen turvalaitteiden asennus- ja käyttömaksut asiakas maksaa kotihoidolle. Asiointi: Tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta käydä itsenäisesti kaupassa, pankissa, virastossa tai suorittaa asiointeja omaisen/muun läheisen henkilön avustamana. Asioinnin huolehtii kotihoidon henkilöstö. Huomioitavaa kauppapalvelussa, että asiakkaalla on avattuna tili kauppaan, josta ostokset hankitaan. Kotihoidon henkilöstö ei käsittele asiakkaan rahoja, pankkikirjaa eikä pankkikorttia. Kotihoidon asioinnin vaihtoehtoisena toimintana on palvelusetelin myöntäminen määrärahojen ja kriteerien puitteissa.

6 Lääkekellopalvelu: Tarkoitettu kotihoidon piirissä olevalle henkilölle, joka tarvitsee muistutusta lääkeiden ottamisesta niissä tapauksissa, että kotihoidon työntekijä kävisi vain lääkkeen antamista tai muistuttamista varten. Tällä voidaan korvata joku kotihoidon käynneistä. Kuljetuspalvelu: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu järjestetään kimppakyytinä, joista asiakkaaalle tehdään yksilöpäätös. Kuljetuspalvelupäätöksen myöntäminen perustuu erikseen asetettuihin kriteereihin ( yli 75-vuotias, tuloraja). Vain erityistapauksissa voidaan myöntää yksilökuljetus. Saunaan kuljetukset kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin ja kuluttavat hyväksyttyä kuukausittaista matkustusmäärää. Siivouspalvelu: Säännöllinen kotihoito huolehtii vain yleissiisteyden ja varsinaista perussiivouspalvelua tarvitsevat ohjataan ensisijaisesti yksityisen palveluntuottajan piiriin. Vain tietyt kriteerit täyttäville järjestetään kotihoidon toimesta siivouspalvelu tukipalveluna ostamalla se yksityisiltä palveluntuottajilta tai vaihtoehtoisesti siihen voidaan käyttää palveluseteliä (palvelusetelikriteerit) ja vain erityistilanteissa kotihoidon omana toimintana. Kotikuntoutus: Kotikuntoutusta tukipalveluna yksittäiselle asiakkaalle voidaan antaa erityistilanteissa Kotihoidon ohjaajan päätöksellä kuntoutuksen tai fysioterapian ammattilaisen arviointiin perustuen. Tavoitteena on kotikuntoutuksen avulla saavuttaa uudelleen toimintakyky tai edistää ja tukea kotona asuvan ikäihmisen toimintakykyä. Kotikuntoutusta ovat myös erilaiset ryhmäkuntoutustilaisuudet, joita kotihoito pyrkii järjestämään muun toimintansa ohella. Tukipalveluiden kriteerit: Ateriapalvelu, kylvetys kodin ulkopuolella, vaatehuolto, turvapalvelut, lääkekellopalvelu, kotikuntoutus: Alentunut toimintakyky Tai muut terveydelliset tai sosiaaliset syyt Vähintään 75-vuotias, erityisharkinnalla voidaan myöntää myös nuoremmille Asiointi- ja kauppapalvelu: Vähintään 75-vuotias Alentunut toimintakyky (viitteellinen raja Rava 1,5 hoitoisuusluokka 2)

7 Siivouspalvelu: Vähintään 75-vuotias Rava 1,55 tai enemmän Bruttotulot 1000 tai alle, puolisoilla yhteensä 1800 tai alle Kuljetuspalvelu: Vähintään 75-vuotias Bruttotulot 1000 tai alle 3. KOTIHOIDON SISÄLLÖLLINEN KUVAUS/TEHTÄVÄT Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Mikäli hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan, tilataan ne hänelle ateriapalvelusta ja/tai hankitaan valmiita eineksiä. Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä valmiin ruuan lämmityksestä. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla. Ruokaa valmistetaan asiakkaan kotona vain poikkeustilanteissa. Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa/saunassa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen kerran viikossa, erityistilanteissa useammin. Lisäksi huolehditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Samalla tarkistetaan ihon kunto ja jalat. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Tekstiilihuolto Asiakkaan pyykit pestään, jos hänellä on oma pesukone. Erityistilanteissa vaihtoehtona on vaatteiden pesu palvelukeskuksessa. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle. Mikäli oman koneen käyttäminen tai päälle jättäminen hoitajan poistuessa ei ole mahdollista, pyykki menee pesulaan. Asiakkaita kehotetaan hankkimaan pesukoneisiin liitettäviä turvalaitteita. Harkinnan mukaan voidaan käyttää talon pyykkitupaa. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan joka toinen viikko tai tarpeen mukaan. Siistiminen Asiakkaan käytössä olevien tilojen lattiat tarpeen niin vaatiessa. TV- ja atk-laitteiden käyttöturvallisuudesta huolehditaan laitteiden pölyjen pyyhinnällä vähintään kahden viikon välein. Paloturvallisuudesta huolehditaan niin, että laitteiden päällä ei ole tavaroita. Omaisen asuessa samassa ta-

8 loudessa, oletetaan, että omainen huolehtii siistimisestä. Lattioiden kosteapyyhintä tehdään tarvittaessa esim. tahrat. WC:n pesu suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Jos asiakas ei itse ohjattunakaan kykene tiskaamaan astioita, siistimään ruokailu- ja keittiön työtasoja ja viemään roskia ulos, niin kotihoidon työntekijä tekee sen. Jääkaappi siistitään säännöllisesti. Pakastimen sulatus ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Kotihoito vastaa ylläpitosiivouksesta niin, että riittävä hygieniataso säilyy. Perussiivouksessa ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Kotihoito voi huolehtia vain erityisharkinnalla siivouksesta. Tietyt kriteerit täyttävillä siivouksen järjestämiseksi käytetään palveluseteliä (palvelusetelikriteerit) tai ostopalvelua. Ulkoilu ja saattoapu Asiakkaan kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan, tasapuolisuus huomioon ottaen. Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin, vapaaehtoistyön tai palvelusetelin turvin. Mikäli asiakkaan hoidon kannalta on välttämätöntä, kotihoito hoitaa asiakkaan saattamisen. Asiointi Kauppa-asioinnit, pankki ym. asioinnit hoitaa asiakas, omaiset tai hänen edunvalvoja, lähipiiri tai järjestetään palvelusetelillä. Kotihoito hoitaa asioinnin poikkeustapauksissa. Tällöin laskut ohjataan suoraveloitukseen tai käytetään maksupalvelua. Kotikuntoutus Kotihoito toimii kuntouttavaa työotetta noudattaen. Erityisestä tarveharkinnasta voidaan kotona antaa yksilökuntoutusta ja lisäksi on mahdollista järjestää ryhmäkuntoutusta. Kotikuntoutuksen tehtävänä on edistää ja tukea kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, jotta ikäihminen voisi elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Omatoimisuuden ja elämänlaadun parantaminen/ylläpitäminen ovat kotikuntoutuksen keskeisimpiä tavoitteita. Kotikuntoutus sisältää tasapainoa kehittäviä harjoitteita, lihaskuntoa kehittäviä harjoitteita, kannustamista ja rohkaisua omatoimiseen kotiharjoitteluun, apuvälineiden tarpeenkartoitusta, apuvälineiden käytön ohjausta, apuvälineiden hankinnassa avustamista ja kodin muutostöiden kartoitusta. Muut tehtävät Postit haetaan postilaatikosta. Lumet luodaan vain siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon ja ruuan lämmityskeino. Muistutetaan palovaroittimen säännöllisestä testaamisesta. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Hoitotoimenpiteissä pyritään lääkärin kanssa neuvotellen hoitomuotoihin, jotka asiakas pystyy itse tekemään tai jotka voidaan tehdä käyntikertoja vähentäen (esimerkiksi puristussidokset, Cystofix). Ensisijaisesti asiakas käy itse tai lähipiirin saattamana laboratoriossa, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista. Mikäli tämä ei onnistu, otetaan verikokeet kotona. Ilta ja viikonloppu

9 Ilta ja viikonlopputyössä työtehtävät rajataan minimiin ja kuntouttavaa työotetta toteutetaan rajoitetusti apuvälineitä hyödyntäen. Iltahoidon järjestämisen edellytyksenä on, että iltahoidolla on tarvittaessa oma avain asiakkaan luo. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Sairaalasta kotiutuvia kotihoidon omia asiakkaita otetaan sovitusti vastaan iltaisin ja viikonloppuisin. Uusien asiakkaiden hoidon vastaanotto ja aloitus tapahtuu virka-aikana. Jos pelkkä lääkityksen anto vaatii käynnin, asiasta neuvotellaan lääkärin kanssa ja pyritään muuttamaan lääkkeen antoaikaa käyntien yhteyteen. Viikonloppuaamuisin vuodepotilas hoidetaan vuoteeseen, jonne aamiainen tarjoillaan (tarvittaessa ruokailussa avustaminen). Päivisin pyritään mahdollistamaan ruokailu ruokapöydän ääressä istuen. 4. KOTIHOIDON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET Asiakkaan vointi ja sairaudet soveltuvat kotona hoidettaviksi Mikäli asiakkaan hoito vaatii jatkuvaa ja välitöntä seurantaa (24h/vrk) eikä asiakkaan omaisilla tai läheisillä ole mahdollisuutta osallistua hoitamiseen, ei kotihoito ole mahdollista. Kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma on laadittu yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa ja kotihoidon kesken. Asiakkaalle on hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittu palveluaika, joka käytetään asiakkaan palveluun. Kaikki osapuolet noudattavat hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jota voidaan muuttaa ainoastaan yhteisesti sopimalla. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen mukaan, samaa periaatetta noudatetaan myös palvelusetelissä. Asiakkaan koti vastaa hänen tarpeitaan ja tukee kotona selviytymistä. Asiakkaalla on käytössään tarpeen mukaiset apuvälineet sekä asiakasystävällistä teknologiaa ja asiakas saa ohjausta niiden käyttöön. Asiakas on itse nimennyt omaisistaan yhden henkilön yhdyshenkilöksi kotihoidon ja omaisten välille. Asiakkaalle on nimetty joko omahoitaja tai yhteyshenkilö. Asiakas on hoitomyönteinen - kotihoitoa ei voi antaa asiakkaan tahdon vastaisesti (tilanteesta neuvotellaan asiakkaan, omaisten, lääkärin kanssa).

10 Kotihoidon ohjaajalle tai asiakkaalle nimetylle yhteyshenkilölle ilmoitetaan etukäteen, mikäli omaiset ovat asiakkaan luona iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä muulloin kuin hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuina aikoina, jotta vältytään tarpeettomilta käynneiltä. 5. KOTIHOIDON TYÖSUOJELUVAATIMUKSET KOTONA HOITAMISELLE Voimakkaasti päihtyneen asiakkaan yleistila tarkistetaan ja palataan asiaan asiakkaan selviydyttyä (kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan vastuukysymykset). Kotihoidon hoitajan läsnäollessa asiakkaan ei tule tupakoida. Asiakas käyttää hänelle annettuja apuvälineitä. Aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä tulee olla kaksi työntekijää. Asiakkaan kotona olevat vialliset sähkölaitteet, joita hoitohenkilökunta käyttää, tulee korjauttaa tai hävittää. Kodissa on paloturvallisuutta edistäviä välineitä. Henkilöstö käyttää suojavaatteita ja -käsineitä. Aseptinen työskentely Ergonominen työskentely (mm. nostot, siirrot) Pihojen riittävä valaistus ja hiekoitus talvella Henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omalla autolla. Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, joka ei itse halua palvelua, jonka aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai joka ei sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa kannalta. 6. MUUTA HUOMIOITAVAA Kotihoito tekee lumityöt vain välttämätön liikkumisen turvaamiseksi. Asiakkaan tai omaisten on huolehdittava puiden pilkkominen. Kotihoidosta puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, mikäli se on ainoa vaihtoehto asunnon tai ruuan lämmittämiseen. Kotihoitohenkilöstö ei leikkaa nurmikoita tai tee puutarhatöitä.

11 Asiakkaan ollessa poissa kotoa omaiset huolehtivat mm. kukkien kastelun.

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tuetulla palveluasumisella tarkoitetaan niin kutsuttua tavallista palveluasumista, joka on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua. Tuetussa

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot