Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoidon sisältö ja tehtävät"

Transkriptio

1 Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa. Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidossa olevalle asiakkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka tiedot kotihoidon omahoitaja pitää ajan tasalla. Kotihoidon henkilöstö kirjaa tiedot asiakaskäynneistä Pegasos -potilastietojärjestelmään. Omahoitajan tehtävänä on seurata palvelujen toteutumista. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, avustaminen henkilökohtaisiin toimintoihin liittyen (peseytyminen, pukeutuminen, ravinnon saanti ja liikkuminen) sekä tarvittaessa avustaminen vaatehuollossa, kodin siistimisessä ja lääkehoidon toteuttamisessa. Mikäli asiakas ei sitoudu sovittuihin pelisääntöihin, asiakkaan kanssa pidetään hoitoneuvottelu. Jos hoitoneuvottelu ei tuota tulosta, jatkotoimenpiteistä päätetään omaisten ja muiden hoivaan osallistuvien tahojen kanssa. Mikäli asiakas kieltäytyy kotihoidon palveluista, häntä ei voida pakottaa ottamaan palveluita vastaan. Kotikäynnillä voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevalta asiakkaalta tai muuten uhkaavasti käyttäytyvältä tarkistetaan yleistila ja käynti tehdään myöhemmin. Tilanteen toistuessa neuvotellaan päihdetyön tai muiden asiantuntijoiden kanssa jatkotoimenpiteistä. Kotisairaanhoidon tehtävät Kotisairaanhoidon tehtävä on huolehtia terveyden- ja sairauden hoidosta sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja tai eivät pääse avosairaanhoidon palvelujen piiriin. Hoito tapahtuu asiakkaiden omassa ympäristössä. Asiakkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Tilapäinen kotisairaanhoito on alle 3 kuukautta kestävää yksittäistä tai jaksoksi määriteltyä hoitoa. Kotisairaanhoito on tilapäistä, jos käynnit ovat epäsäännölliset.

2 Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, lääkehoidon vaikutusten seuranta, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkkeenjaon käytännön toteutus tapahtuu pääsääntöisesti apteekin annospussijakelun kautta. Poikkeuksena ovat asiakkaat, jotka eivät sovellu apteekin lääkkeiden annospussijakeluun. Jos asiakas ei halua kyseistä palvelua, hänellä on oikeus järjestää lääkkeenjako itse haluamallaan ja kustantamallaan tavalla. Laboratoriotutkimuksissa asiakas käy ensisijaisesti terveysasemilla itse tai lähipiirin saattamana. Erityistilanteissa otetaan laboratoriokokeet kotona. Asiakas voi hakea matkoihin Kelan korvausta. Kotisairaalan hoito on lyhytaikaista ja sairaalatasoista hoitoa potilaan kodeissa, palvelutaloissa tai vanhainkodeissa. Hoitoon kuuluu mm. suonensisäiset lääkitykset ja nesteytykset sekä vaativat haavahoidot. Päätöksen hoitoon ottamisesta tekee lääkäri. Akuuttitilanteen vaatimat lääkkeet sisältyvät käynnin hintaan. Kotiutushoitaja ja palvelutarpeen arviointi Kotiutushoitaja ja kotisairaala vastaa akuuttiin kotihoidon tarpeeseen sairaalasta kotiutustilanteissa ja kotihoidossa olevan asiakkaan terveydentilan äkillisissä muutostilanteissa. Kotisairaalan tavoitteena on nopeuttaa sairaalasta kotiutuksia ja estää kotihoidossa olevan asiakkaan tarpeetonta sairaalaan joutumista. Kotisairaanhoitajat tekevät normaalin kotisairaanhoidon lisäksi kotisairaalan työtehtäviä. Kotisairaala toimii kahdessa vuorossa ja koko yhteistoiminta-alueella. Palveluohjaaja, kotiutushoitaja ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijä tekevät arvion asiakkaan tarpeenmukaisesta hoitopaikasta. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt tekevät hallinnollisen päätöksen hoivapaikasta sosiaalihuollon palveluihin ja yksiköihin. Silloin kun on kysymys kansanterveyslain mukaisesta terveyden-ja sairaanhoidosta hoitopäätöksen tekee lääkäri. Ilta- ja viikonloppuhoito Ilta-ja viikonlopputyössä tehdään asiakkaan kotona selviytymisen kannalta välttämättömät tehtävät. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Sairaalasta kotiutuvia kotihoidon omia asiakkaita otetaan vastaan arkisin ma-pe kello mennessä. Uusien asiakkaiden hoidon vastaanotto ja aloitus tapahtuu ennalta sovitusti ma-pe mennessä.

3 Kotihoidon kriteerit Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja / tai joiden hoito- ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa sairauden, asumisolosuhteiden ja sosiaalisen verkostoon liittyvien asioiden vuoksi, kuten omaisten puuttumisen ja jaksamisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentumista kotihoitoa tarvitseville ikäihmisille (yli 65-vuotiaat). Samoja kriteerejä noudatetaan soveltuvin osin myös muihin asiakasryhmiin. Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kriteerit 1. Asiakkaaseen otetaan yhteys vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. 2. Kotihoidon palvelu käynnistyy palveluohjaajan, kotiutushoitajan tai kotisairaanhoitajan arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Työntekijä arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan tarkoituksenmukaisin järjestely hoidon ja hoivan toteutuksessa. 3. Toimintakykyä mitataan RaVa-indeksillä, joka pääsääntöisesti tulee olla yli 1,5, mutta tavoitteena 2,1 (RaVa-indeksin asteikko 1,29-4,02). Muistisairaan asiakkaan kohdalla käytetään myös MMSE-mittaria ja/tai Cerad-mittaria. 4. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta palveluohjaaja tekee ehdotuksen palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Päätöksen palveluun ottamisesta tekee kotihoidon esimies. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan (Pahosu), joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Kotihoidon palvelupäätökset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. 5. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa ja aina tarpeen vaatiessa mikäli asiakkaan palvelutarve muuttuu. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Uusi päätös tehdään päivitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman pohjalta. Palvelu- ja hoitosuunnitelma voidaan tehdä myös määräajaksi.

4 6. Hoivan, huolenpidon ja / tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja viikossa. Kun palvelun käyntitarve on kerran viikossa tai harvemmin, asiakas vastaa pääsääntöisesti itse palvelujen hankkimisesta. Palveluohjaaja auttaa asiakasta/omaista yksityisten palvelutarjoajien kartoittamisessa tarvittaessa. 7. Tilapäinen kotihoidon asiakkuus voi olla enintään 3 kuukautta, minkä jälkeen asiakkuus muuttuu säännölliseksi kotihoidon asiakkuudeksi. Harkinnan mukaan säännöllistä kunnallista kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin tarvittaviin käynteihin seuraavissa tilanteissa: jos asiakkaalla on toimeentulotukioikeus tai hän on oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen eikä hänellä ole mahdollisuus saada palveluja muualta. henkilöllä on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja lääkehoidon toteuttaminen vaarantuu ilman kunnallisen kotihoidon käyntejä. henkilön pääasiallisesta hoidosta vastaa omaishoitaja ja kotihoitoa tarvitaan omaishoidon tukemiseksi. kunnallisena kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, asiointipalvelua, vaatehuoltoa tai asiakkaan kotona tapahtuvaa saunotusta. 8. Ainoastaan pelkkää lääkehoitoa / lääkejakelua palveluna tarvitseva asiakas ohjataan ostamaan palvelu apteekkijakeluna, jos sellainen on alueella mahdollista. 9. Mikäli asiakas on kotihoidon tarpeessa, mutta ei itse halua palvelua tai palvelun toteuttaminen käy syystä tai toisesta mahdottomaksi, eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisten, yhteistyötahojen (esim. sosiaalityöntekijä, lääkäri, edunvalvoja) tuota tulosta, hylätään hakemus tai tehdään asiakkaalle valituskelpoinen perusteltu päätös palvelujen lopettamisesta, jos palvelu on aloitettu. 10. Asiakkaan tulee pääsääntöisesti kyetä liikkumaan / siirtymään yhden avustamana apuvälineitä käyttäen ja hänen on kyettävä pääsääntöisesti syömään itsenäisesti. 11. Mikäli kotihoidon asiakkaan säännöllinen ja jatkuva kotihoidon tarve on 4-5 käyntiä päivässä tai kotihoidon työtunteja kertyy yli 80 tuntia kuukaudessa, pidetään asiakkaan ja omaisten kanssa hoitoneuvottelu ja arvioidaan onko asiakkaan hoito tarkoituksenmukaisempaa järjestää esim. palvelutalossa. 12. Sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tilapäishoito järjestetään uusille asiakkaille ensisijaisesti kotiutushoitajan toimesta.

5 Tukipalvelujen kriteerit Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista. Tukipalvelut kohdistetaan asiakkaille kotihoidon kriteerien mukaan. Ateriapalvelu Asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan ruokatavaroita tai hänellä on puutteellinen ravinnonsaanti. Kauppapalvelu Asiakas ei pysty käymään kaupassa ja/tai kantamaan ostoksia kotiinsa. Pesupalvelu Mikäli asiakkaan kylpyhuonetilat ovat pienet ja puutteelliset, voidaan järjestää asiakkaalle kylvetyspalvelua Pyykkipalvelu Pyykkipalvelu on pienimuotoista palvelua, joka kohdennetaan vain säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille. Päiväkeskus Päiväkeskustoimintaa järjestetään Viialassa Päivikissä ja Urjalassa Lahjantuvalla. Päiväkeskukset tukevat asiakkaan kotona selviytymistä ja voidaan järjestää omaishoitajan vapaapäivien hoitopaikaksi. Turvapuhelinpalvelu Esperi Care Oy asentaa turvapuhelimen, ottaa vastaan turvahälytykset ja tekee tarvittaessa asiakaskäynnit. Palveluohjaaja hoitaa turvapuhelintilaukset.

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot