Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014"

Transkriptio

1 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen p

2 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin (66/72: 14, 15, 17 ) sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen (laki 710/82: 20 ; asetus 607/83: 9 ) lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton uudistuneeseen laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (julkaistu ) lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /980 Kotihoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Kotihoidon toimintaan kuuluu ihmisarvoisen elämän turvaaminen asiakkaan lähtökohdista käsin. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat eettisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yksilöllisyys.

3 Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoidon palvelujen avulla. Palvelu toteutetaan kuntouttavalla työotteella tukien asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja. Toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Kotihoito tarjoaa pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille palvelukriteerit täyttäville raumalaisille hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon kriteerien avulla palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä, sairautensa tai jonkin muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä.

4 Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan asiakkaan tukiverkosto ja käytettävissä olevat muut palvelut. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Alueelliset olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, miten palvelut toteutetaan. Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Asiakkaalle tehdään aina kirjallisena yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

5 Kotihoidon palvelujen myöntäminen Kotihoidon palvelut myönnetään, kun Asiakkaan toimintakyky on selkeästi alentunut ja tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat ruokailu, hygienian hoito, WC-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona neuvonnan, ohjauksen, hoivan ja hoidon sekä kuntouttavan työotteen avulla. Kotihoidon palvelut turvataan Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysviraston resurssien puitteissa. Asiakas tarvitsee sairauksiensa ja alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa, eikä kykene käyttämään avoterveydenhuollon palveluja. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksaakseen kotihoidon tukea. Asiakas, joka on ollut sairaala- / vuodeosastohoidossa ja kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista.

6 Kotihoidon palveluja ei myönnetä, kun Asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, opastetaan hänet hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Asiakas kieltäytyy niistä tai hän käyttäytyy niin uhkaavasti, että aiheuttaa vaaratilanteita henkilökunnalle.

7 Toimintaperiaatteet Kotihoidon palvelujen piiriin tuleminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia. Hoivatakuuseen perustuen 75 vuotta täyttäneiden tai KELAn ylintä hoitotukea saavien asiakkaiden palvelun tarve on arvioitava seitsemän arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarve on arvioitava viipymättä (sosiaalihuoltolaki 1981/710 40a). Arvion tekee kotihoidon ammattihenkilö. Arviointikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, voimavarat, asuinolosuhteet, sairaudet, sosiaalinen verkosto ja sosiaalietuudet. Arviointi sisältää esim. liikkumiseen, ravitsemukseen, lääkehoitoon ja osallisuuteen liittyvää arviointia. Arvioinnissa apuna käytetään toimintakykymittareita mm. Rava ja MMSE. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan omaisten, lähipiirin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet.

8 Yksilöllisesti laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään vuoden välein. Palvelut toteutetaan omana toimintana tai myöntämällä asiakkaalle kotihoidon palveluseteli, jolloin asiakas voi ostaa tarvittavan palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaan on omalta osaltaan sitouduttava ja osallistuttava hoidon ja palvelun toteutumiseen. Kotihoidon palvelujen järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Palvelujen järjestämiseen ja saantiin saattavat kuitenkin vaikuttaa alueelliset olosuhteet ja henkilöstöresurssien muuttuminen.

9 Kotihoidon maksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan annetun palvelun tuntimäärien perusteella. Kun asiakkaan palveluiden maksajana on vakuutusyhtiö (tapaturmat) tai Valtiokonttori (yli 20 % sotainvalidit), asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityiselle palveluntuottajalle. Kotihoidon asiakkaiden omaisia ja läheisiä kannustetaan osallistumaan asiakkaan hoivan ja huolenpidon toteutukseen yhdessä ammattihenkilöstön kanssa, esim. ulkoilun, asiointi- ja saattoavun järjestämisessä. Jos palvelutarve ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai kriteerien täyttyessä asiakkaalle ei kuitenkaan voida tarjota palveluja hänen toivomaansa määrää, palveluvastaavat ohjaavat löytämään vastaavia palveluja muilta palvelujen tuottajilta.

10 Kotihoidossa on käytössä Rauman sosiaali- ja terveysviraston yhteinen asiakastietojärjestelmä Effica. Tietojen käsittelyssä noudatetaan rekisterin ylläpidosta sovittuja säännöksiä, organisaation tietoturvasääntöjä ja lupakäytäntöjä. Palvelujen alkaessa asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa tietojen kirjaamiseen ja katseluun. Asiakkaan tietoja kirjataan ja katsotaan vain niiltä osin, kun se asiakkaan hyvän hoidon ja palvelujen toteutuksen kannalta on välttämätöntä. Kotihoidossa huomioidaan työsuojelun näkökohdat niin, että työt tehdään ergonomisesti oikein. Työssä huomioidaan ohjaus, apuvälineet ja parityöskentely. Asiakkaan kotiympäristö pyritään järjestämään mahdollisimman turvalliseksi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa huomioiden sekä asiakkaan että työntekijän turvallisuus. Silloin, kun asiakkuudet aiheuttavat psyykkistä kuormitusta ja asiakkaan käytös sairaudesta johtuen on uhkaavaa, annetaan palvelut parityönä ja työntekijöitä käynneillä vaihtaen.

11 Kotihoidon palvelujen sisältö ja tehtävät Kotihoidon henkilöstö toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. läheiset ja vapaaehtoisjärjestöt. Asiakkaan saamat palvelut määritellään yksilöllisesti laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja ne perustuvat asiakkaan palveluntarpeeseen sekä omatoimisuuden tukemiseen. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä olevalle asiakkaalle. Henkilökohtainen hygienia WC-käynneillä, portatiivillä tai alusastialla avustaminen ja tarvittaessa opastaminen vaippojen käytössä sekä avustaminen vaippojen vaihdossa Avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa asiakkaan tarpeen mukaan Hampaiden pesu ym. suuhygienia Asiakkaan avustaminen suihkussa kerran viikossa Ihon kunnon huomiointi, rasvaus Kynsien leikkaus, parran ajo

12 Ravitsemus Asiakkaiden aamu-, väli- ja iltapalan laitto sekä aterioiden lämmittäminen Ateriapalvelun piiriin ohjaaminen / tarpeen kartoittaminen valmis- / einesruokien tilaaminen tarvittaessa kauppapalvelun kautta Opastus terveellisestä ja monipuolisesta ruoka-valiosta sekä erityisruokavalioiden noudattamisesta Asiakkaan ravitsemustilanteen kokonaisvaltainen seuranta Riittävän energian ja nesteen saannin huomioiminen Sairaanhoidolliset tehtävät mm. Terveydentilan seuranta ja arviointi Toteutetun hoidon vaikutusten seuranta ja arviointi Lääkehoito Haavahoito Korvahuuhtelut Avannehoito Katetrointi Kivunhoito Verinäytteiden otto

13 Siistiminen Kotihoito huolehtii kodin päivittäisestä hygieniatasosta siltä osin kun asiakkaalla ei ole terveydentilasta johtuen muita mahdollisuuksia järjestää sen toteuttamista, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan avulla. Sisältää mm. WC:n pesu Tiskaaminen Keittiön pöydän ja tasojen siistiminen sekä lattian lakaisu Jääkaapin siistiminen Roskapussien vieminen Vuodevaatteiden vaihtaminen tarvittaessa

14 Vaatehuolto Rauman Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ostosopimus Länsi-Suomen Pesula Oy:n kanssa. Tarpeen mukaan kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa. Mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty huolehtimaan pyykinpesusta ja muut yksityiset palvelut/ pesulapalvelut eivät ole mahdollisia voidaan käyttövaatteista koostuvat pyykit tarvittaessa (esim. runsaasti kasteleva) pestä hoito- ja palvelusuunnitelmassa suunniteltujen käyntien yhteydessä, asiakkaan omalla koneella. Silitys, mankelointi, mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan läheisille tai yksityiselle palveluntuottajalle.

15 Ulkoilu Kotihoito avustaa asiakasta ulkoilussa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Ulkoilua järjestettäessä/toteutettaessa otetaan huomioon olosuhteet, turvallisuustekijät, kotihoidon resurssit, työtilanteet ja tasapuolisuus asiakkaiden kesken Myös vapaaehtoisjärjestöt ja ystäväpalvelut tarjoavat ulkoiluapua. Saattamispalvelut Ensisijaisesti saattamisapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa (mm. Avustajakeskus) Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, kotihoito hoitaa asiakkaan lääkäriin saattamisen

16 Asiointi Kauppa-asiat Hoidetaan ensisijaisesti asiakkaan, hänen läheistensä tai kotihoidon tukipalveluna kauppapalvelun toimesta. Pankkiasiat Kotihoito hoitaa pankkiasiat vain poikkeustapauksissa Kotihoidon henkilöstö ei hoida asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia Apteekkiasiat Kotihoidon asiakkaan lääkkeenjaon käytännön toteutus tapahtuu pääsääntöisesti apteekin lääkkeenjakeluna. Poikkeuksena ovat asiakkaat, joiden lääkehoito ei ammattihenkilön arvion perusteella sovellu apteekin lääkkeiden annosjakeluun. Jos asiakas ei halua kyseistä palvelua, hänellä on oikeus järjestää lääkkeenjako itse haluamallaan ja kustantamallaan tavalla.

17 Muu asiointi Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan eikä kotihoidon autoilla. Asiakkaan kanssa asioitaessa tulee käyttää taksia, jonka asiakas maksaa. Sosiaalinen kanssakäyminen Kotihoito pyrkii edesauttamaan asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin sekä kannustaa häntä osallistumaan päivä- ym. toimintaan sekä avustaa järjestelyissä.

18 Muut tehtävät Postit haetaan tarvittaessa postilaatikosta, mikäli asiakas ei itse pysty niitä hakemaan Lumet luodaan sisäänkäynnin edustalta siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää Puilla lämmittäminen ei kuulu kotihoidon tehtäviin. Tarvittaessa lämmityspuiden kantamisessa avustetaan. Kotihoidon henkilöstö varmistaa, että palovaroittimen toiminta on testattu säännöllisesti Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin Kotihoidossa omahoitaja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan kaksi kertaa vuodessa Asiakkaan oman toiveen päivän

19 Toimet tehdään yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden kuntouttava työote. Asiakas osallistuu tehtäviin mahdollisuuksiensa mukaan.

20 Kotihoidon tukipalvelut Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan ikääntyneiden kotona selviytymistä. Tukipalveluja on mahdollisuus saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja kriteerit täyttyvät. Tukipalveluiden tarve arvioidaan arviointikäynnillä. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen. Tukipalveluista peritään Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama tukipalvelumaksu.

21 Kotihoidon tukipalveluja ovat: Ateriapalvelu Asiakkaan kotiin toimitettavat ateriat valmistetaan Steniuksen keskuskeittiössä. Vanhainkodeissa ja palvelutaloissa voi myös ruokailla sopimalla asiasta etukäteen. Ateriapalveluun sisältyy lämmin ruoka, salaatti, jälkiruoka ja kuljetus. Saunapalvelu Palvelua myönnetään henkilölle, joka ei itse kykene huolehtimaan hygieniastaan alentuneen toimintakyvyn ja puutteellisten peseytymistilojen vuoksi. Tällöin palvelua tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä. Asiakas tuo mukanaan omat henkilökohtaiset peseytymisvälineet.

22 Turvapuhelinpalvelu Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Turvalähetin liitetään asiakkaan lankapuhelimeen tai sitä varten on hankittava oma gsm-liittymä. Hälytykset vastaanotetaan Esperi - turvapuhelinkeskuksessa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on Porin Diakoniapalvelut Raumalla. Päivätoiminta Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta.

23 Kauppapalvelu Kotihoidon henkilöstö noutaa asiakkaan tilauksen ja toimittaa sen sovittuna päivänä palvelun tuottajalle Palvelu Mäkiset Oy:lle. Tilaukset toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuna päivänä. Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta ostoksista kerran kuukaudessa. Pyykkipalvelu Rauman Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ostosopimus Länsi-Suomen Pesula Oy:n kanssa. Tarpeen mukaan kotihoidon henkilöstö hoitaa kuljetukset kerran viikossa.

24 Muist raumlaine, isäs ja äitis o meri snuu veljes sen duska ja vaeva Snuu suanisas kiärtä ai sualane veri snuun daevas o meri ja laeva. (T. Koskela)

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tuetulla palveluasumisella tarkoitetaan niin kutsuttua tavallista palveluasumista, joka on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua. Tuetussa

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, joka on tavallista palveluasumista ja kotihoitoa tehostetumpaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot