LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

2 SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon sisältö ja tehtävät Ilta- ja viikonlopputyö Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Vaatehuolto Siistiminen Ulkoilu ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 7 4. TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMINEN 7 5. PÄIVÄKESKUSTOIMINTA 8 6. ERITYISPALVELUT KOTIHOIDON TUKENA 8

3 1. LAPUAN KOTIHOITO Kotihoito on palvelukokonaisuus, jonka muodostavat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja tukipalvelut. Toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (kansanterveyslaki ja sosiaalihuoltolaki) sekä Lapuan kaupungin hyväksymään ikäpoliittiseen ohjelmaan ja talousarvioon. Kotihoidon tavoitteena on tukea asukkaan kotona asumista sairauksista ja/tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. Kotihoito kohdennetaan ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Tavoitteena on turvata selviytyminen tilanteissa, joissa toimintakyvyn heikentyminen vaikeuttaa tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai asiakas ei voi käyttää avosairaanhoidon palveluita. Kotihoito tukee asiakkaan omatoimisuutta, elämänhallintaa ja kuntoutumista sekä pyrkii käynnillään tuomaan turvallisuutta ja ihmisläheisyyttä. Kotihoidon asiakkaille tehdään hänen voimavaroihinsa perustuva hoidon- ja palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Kotihoito toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä omaisten, kotihoidon ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kotihoidon tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös terveyskeskuksen eri toiminnot, intervalliyksiköt, apteekki. Yhteistyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla ja hänen luvallaan. Kotihoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut (esim. lääkehoito, haavahoidot, hoidon seuranta, sairaanhoidolliset toimenpiteet), perushoitoon liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät palvelut. Kotihoitoa on mahdollisuus saada joka päivä välisenä aikana, iltaisin ja viikonloppuisin kuitenkin vain hoidollisesti välttämättömät työt. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja siitä peritään asiakasmaksu. Säännöllinen kotihoito on vähintään kerran viikossa tapahtuvaa ja perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kuukausimaksu määräytyy hoitoon käytetyn ajan sekä asiakkaan ja puolison tulojen mukaan. Tilapäinen kotihoidon käynti tapahtuu harvemmin kuin kerran viikossa ja siitä peritään kertakäyntimaksu. Kotihoidon lisäksi asiakas voidaan ohjata käyttämään myös muita toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia palveluita. Tällaisia palveluita ovat päivätoiminta, kuljetuspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä seurakunnan ja yhdistysten tuottamat palvelut. Asiakkaita ohjataan käyttämään myös yksityisiä siivous- ja kotitalouspalveluita, joissa on mahdollisuus kotitalousvähennykseen verotuksessa.

4 2. KOTIHOIDON KRITEERIT Kotihoidon kriteerien tarkoituksena on selkiyttää palveluiden kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille lapualaisille. Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotihoidon vastaavaan terveydenhoitajaan tai palveluohjaajaan. Tämän jälkeen tehdään asiakkaan voimavarakartoitus ja hoidon- ja palvelutarpeen arviointi, johon perustuen tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma kotiin annettavista palveluista. Kotihoito aloitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kotihoito on tarkoitettu: 1. Asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut niin, että he eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muden palvelujärjestelmien avulla ja/tai joiden hoito ja huolenpito vaativat erityistä ammattitaitoa. 2. Asiakkaille, jotka sairauden, asumisolosuhteiden tai sosiaaliseen verkostoon liittyvien asioiden vuoksi, kuten omaisten puuttumisen tai omaisten jaksamisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä perustoiminnoissa kuten ruokailussa, peseytymisessä, wc-käynneissä, pukeutumisessa ja muussa perushoidossa. 3. Asiakkaille, jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. 4. Asiakkaille, jotka ovat omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisen tueksi kotihoitoa. 5. Asiakkaille, jotka ovat olleet sairaalahoidossa ja selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvotteluissa ennen kotiutumista. 6. Kunnallisena kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, vaatehuoltoa tai aterioiden valmistusta, mutta palvelutarpeiden järjestämisestä neuvotellaan omaisten kanssa asiakkaan kotona asumisen onnistumiseksi. 7. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palveluiden piiristä. 8. Kotihoidon tarpeen ja toimintakyvyn määrittämisessä käytetään kaupungin vanhustyön organisaatiossa käytössä olevaa RAI- toimintakykyarviointia.

5 Asiakkaaseen otetaan yhteyttä vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi, kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Kotihoidon palvelu voi käynnistyä välittömästi tai vastaavan terveydenhoitajan tai asuinalueen tiimivastaavan arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Käynnillä selvitellään asiakkaan kokonaistilanne ja hoidon- ja palveluntarve yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa ja sovitaan tarvittavista palveluista ja niiden suorittamisesta yhteistyönä omaisten ja yksityisen sektorin kanssa. Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet sekä asuinolosuhteet, apuvälineiden tarve ja sosiaalinen verkosto. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen hoivan ja hoidon järjestely. Hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella vastaava terveydenhoitaja tekee palvelupäätöksen. Palvelu perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusopimukseen, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Siinä määritellään hoidon ja palvelun tavoitteet, tarve ja vastuutahot palveluiden toteuttamiseksi sekä palvelukertojen määrä kuukaudessa. Kotihoidon palvelupäätökset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen säännöllisesti vähintään kerran vuodessa ja aina tarpeen vaatiessa, mikäli hoidon- ja palveluntarve muuttuu. Uusi palvelupäätös tehdään päivitetyn hoito- ja palvelusuunnitelma pohjalta. Mikäli asiakas on kotihoidon tarpeessa, mutta ei itse halua hoitoa ja palvelua tai palvelun toteuttaminen käy syystä tai toisesta mahdottomaksi eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisen, yhteistyötahojen kanssa tuota tulosta, tehdään kotihoidosta lopettamispäätös. Kotihoito prosessina 1. Yhteydenotto 4. Päätökset kotihoitoon. (Asiakas, annettavista omainen, sairaalat, palveluista ja viranomaiset ym.) asiakasmaksuista 2. Hoito- ja palvelu- 5. Sovittujen palvelujen tarpeen arviointi alkaminen. Palvelut asiakkaan kotona tai voivat alkaa välittömästi palvelutarpeen hoitoneuvottelu sairaalassa. arvioinnin jälkeen.

6 3. Hoito- ja 6. Arviointi ja seuranta. palvelusuunnitelman Hoidon ja palvelutarpeen laatiminen, (ei koske arviointi ja seuranta. tilapäistä ja satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevia asiakkaita) Hyvän kotihoidon toteutumisen edellytykset - Asiakas ja häntä edustava henkilö sekä kotihoidon työntekijät noudattavat laadittua hoitoja palvelusopimusta. - Asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa asua kotona edelleen. - Asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia apuvälineitä kuten sairaalasänkyä, nostolaitteita. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa. - Kotihoidolla on käytössään asiakkaan avain, ellei hän pääse avaamaan ovea hoitajalle. - Tarvittaessa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet ja halukkuus hankkia täydentäviä omarahoitteisia lisäpalveluita. - Päihtyneen asiakkaan hoitotoimet toteutetaan hänen selvittyä. - Hoitotyötä häiritsevät vieraat poistetaan hoidon ajaksi. - Tupakointi hoitajan aikana on kielletty. Kotihoidon palveluja voidaan harkita lopetettavaksi - Asiakas ei halua tai toistuvasti ei ote vastaan palvelua. - Asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtää yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. - Kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. Kotihoidon lopettaminen on äärimäinen toimenpide. Ennen hoidon ja palvelun lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa kuullaan ja asiakkaan hoito varmistetaan muulla tavalla. 3 KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoitoa ja hoivaa kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omat voimavarat huomioidaan ja hänen omaa toimintakykyään ylläpidetään ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidossa käytetään kotihoitokansiota,

7 jonka tiedot vastuuhoitaja pitää ajan tasalla. Kotihoidon henkilöstö kirjaa tiedot asiakaskäynneistä Effica - tietojärjestelmään. Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidolliset tehtävät sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaan. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Verinäytteiden ottamiseksi asiakas ohjataan ensisijaisesti lähipiirin saattamana laboratorioon, joka tukee myös asiakkaan kuntoutumista. Mikäli tämä ei onnistu, otetaan verikokeet kotona. 3.2 Ilta- ja viikonlopputyö Ilta- ja viikonloppuvuoroissa työtehtävät rajataan välttämättömiin tehtäviin ja kuntouttavaa työotetta toteutetaan rajoitetusti apuvälineitä hyödyntäen. Läheisten toivotaan ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. 3.3 Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen kerran viikossa. Lisäksi huolehditaan päivittäiset pesut asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta ja kynsien leikkauksesta. Kotihoidon asiakas voidaan ohjata saunapalveluun, jos hänellä on puutteelliset peseytymismahdollisuudet. 3.4 Ravitsemus Asiakasta neuvotaan syömään terveellisesti ja monipuolisesti. Mikäli hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan, tilataan ne hänelle ateriapalvelusta, josta asiakkaan kotiin kuljetetaan lämmin ateria. Ruoka valmistetaan asiakkaalle vain erityisistä terveydellisistä syistä. Kotihoidon käyntien yhteydessä huolehditaan aamu, väli- ja iltapalan laitosta, riittävästi nesteen saannista ja tarvittaessa ruuan lämmityksestä. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla asiakkailla. 3.5 Vaatehuolto Mahdollisuuksien mukaan käytetään pesula/pyykkipalvelua. Asiakkaan pyykit pestään, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voi jäädä päälle, mikäli asiakkaalta tai omaiselta saadaan siihen kirjallinen lupa ja pesukone on turvallinen. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Vuodevaatteet vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. 3.6 Siistiminen Kotihoito vastaa ylläpitosiivouksesta niin, että riittävä hygieniataso säilyy esimerkiksi keittiössä ja wc:ssä. Asiakkaan tiskit tiskataan, jääkaapin siisteydestä huolehditaan ja roskat viedään ulos.

8 Pakastimen sulatus ohjataan omaisille tai yksityisille palveluntuottajille. Käytössä olevat huoneet imuroidaan kahden viikon välein tai tarvittaessa. Lattioiden kosteapyyhintä tehdään, jos asunnon puhtaanapito sitä vaatii. Pölyjen pyyhkimisellä huolehditaan tv:n ja atk-laitteiden käyttöturvallisuudesta. Omaisen asuessa samassa taloudessa, sovitaan, että hän huolehtii siistimisestä. Perussiivouksen järjestämiseksi asiakas ohjataan käyttämään yksityistä palveluntuottajaa tai siitä huolehtivat omaiset. Tavoitteena on, että asiakkaan tilanne arvioidaan harkiten ja tapauskohtaisesti. 3.6 Ulkoilu ja saattoapu Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisen, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, kotihoito hoitaa asiakkaan saattamisen lääkäriin. Asiakkaan kanssa ulkoillaan työtilanteen mukaan, tasapuolisuus huomioon ottaen. 3.7 Asiointi Asiointipalvelu on tarkoitettu välttämättömään apteekki-, pankki, virasto- ja kauppa-asioiden hoitamiseen. Kauppa-asiointia hoidetaan seuraavilla vaihtoehdoilla: - kauppiaat toimittavat asiakkaan tilaamat tavarat asiakkaalle kotiin, - omaiset hoitavat kauppa-asiat, - kotihoito hoitaa kauppa-asiat, jolloin asiakas on tiliasiakkaana omaan kauppaansa. Pankki- ja raha-asiat toivotaan omaisten hoitavan tai ne siirretään edunvalvonnan tehtäväksi, mikäli asiakas ei itse pysty niitä hoitamaan. Laskujen maksussa suositellaan käytettäväksi pankin maksupalvelua, jolloin kotihoito voi huolehtia laskujen viennistä. 3.8 Muut tehtävä Posti haetaan postilaatikosta käyntien yhteydessä. Lumet luodaan siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon lämmityskeino. 4. TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTAMINEN Ateriapalvelu Ateriapalvelu on tarkoitettu: 1. Henkilölle, joka ei itse tai omaisen avustuksella pysty valmistamaan ateriaa tai hankkimaan ruokaa kotiinsa. 2. Henkilölle, joka ei pysty huolehtimaan esim. muistamattomuuden takia riittävän monipuolisesta ruokailusta. 3. Henkilön terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen ateria nauttimista esim. diabetes. 4. Kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tila heikkous ja kykenemättömyys kulkea lähimpään ateriointipaikkaan.

9 Ateriapalvelu perustuu palvelun jatkuvaan tarpeeseen ja se toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Kaupungin tuottama ateriapalvelu hoidetaan Hopearinteen keittiöltä. Asiakas voi tilata ateriapalvelun myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Turvapalvelu Palvelu koostuu ympärivuorokautisesta hälytyspäivystyksestä vuoden jokaisena päivänä sekä turvalaitteista. Palvelu sisältää turvalaiteiden lisäksi niiden asennuksen ja kaiken huollon. Palvelu järjestetään käyttämällä yksityisen palveluntuottajan palveluita. Kriteerinä turvalaitteidensaamiselle on asiakkaan toimintakyvyn vajaus tai turvattomuus. Palvelun saamisen edellytys on, että asiakkaalla on kyky käyttää turvalaitetta. Saunapalvelu Saunapalvelua annetaan yksittäisenä palveluna Hopearinteen saunalla. Tarvittaessa palveluun sisältyy edestakainen kuljetus. Kriteerinä palvelun saamiselle ovat: 1. Peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on puutteellista. 2. Peseytymistilana on puilla lämmitettävä sauna. 5. PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Päiväkeskustoimintaa järjestetään Lapuan Saarenpään palvelukoti ry:n toimesta Saarenpää kodin tiloissa tai eri kylillä sovituissa tiloissa. Toiminta sisältää virkistävää, kuntouttavaa ja tiedottavaa toimintaa lapualaisille ikäihmisille koko kaupungin alueella. Toimintaan voivat osallistua kaikki lapualaiset ikäihmiset, heikentyneen toimintakyvyn omaavat, muisti- ja masennusoireiset, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kokevat, omaiset, omaishoitajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä vapaaehtoistyöntekijät. Tavoitteena on kotona asumisen ja siellä selviytymisen tukeminen, muistisairauksien ennaltaehkäisy, sairauksien ja tapaturmien mm. kaatumisien ennaltaehkäisy, liikunnan lisääminen, lihasvoiman ja tasapainon parantaminen ja yksinäisyyden torjuminen. Tärkeänä tavoitteena on myös muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen ja omaisten tukeminen sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan organisoiminen. Ryhmiin hakeudutaan ilmoittautumalla ja kuljetus tapahtuu omalla kustannuksella esimerkiksi Helmi palveluliikennettä hyväksi käyttäen. 6. ERITYISPALVELUT KOTIHOIDON TUKENA Muistineuvolassa muistihoitajan ja geriatrin palvelut ovat kotihoidon käytössä asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kotihoidon asiakas voi tarvittaessa saada terveyskeskuksen fysioterapian palveluita kotona asumisen tukemiseen esimerkiksi toimintakykykartoituksen ja henkilökohtaisen harjoitusohjelman sekä apuvälinekartoituksen ja ohjauksen niiden käytössä.

10 Kotihoidon asiakkaalle voidaan tarjota terveyskeskuksen asiantuntijahoitajien palveluita hänen sairautensa ja hoitotilanteensa tueksi. Asiantuntijapalveluita on mahdollisuus saada mm masennushoitajalta, diabeteshoitajalta, reumahoitajalta, sydänhoitajalta sekä astma- ja allergiahoitajalta. Lyhytaikaishoito/ intervallihoito tukee kotona asumista, antaa kuntouttavaa ympärivuorokautista huolenpitoa yksilölliset tarpeet huomioon ottaen ja antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivän viettoon ja lomaan. Lyhytaikaishoidon aikana voidaan tarvittaessa arvioida asiakkaan kuntoisuus ja palvelujen tarve. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito palveluineen sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan kertaluonteisesti tai vuorohoitona säännöllisesti sovittuina jaksoina lyhytaikaishoidossa.

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä,

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot