...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~."

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~.""

Transkriptio

1 ...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~." Liite 4/Ikla Hämeenlinnan kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö alkaen IKLA

2 SISÄLLYS 2 KOTIHOI DON KRITEERIT KOTIHOI DON PALVELUJEN SISÄLTÖ Koti hoidon sisältö ja tehtävät Kotisairaanhoidon tehtävät Akuutti kotihoito, pa lvelutarpeen arviointi ja tehostettu kotisairaanhoito Ilta- ja viikon loppuhoiva Yöhoito Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistiminen Ulkoilu ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISKRITEERIT PÄIVÄKESKUSTOIM INTA Päivätoiminnan vaihtoehdot TILAPÄINEN PALVELUASUMINEN I INTERVALLlHOITO

3 KOTIHOIDON KRITEERIT 3 Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentumista kotihoitoa tarvitseville ikä ihmisille (yli 65 -vuotiaat). Samoja kriteerejä noudatetaan soveltuvi n osin myös muihin asiakasryhmiin. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta ja kau punginosasta riippumatta. Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi ta rvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. 1. Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja / tai joiden hoito- ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa jotka sairauden, asumisolosuhteiden ja sosiaalisen verkostoon liittyvien asioiden vuoksi, kuten omaisten puuttumisen ja jaksamisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa 2. Asiakkaaseen (75 -vuotta täyttäneet tai Kelan korotettua hoitotukea saavat) otetaan yhteys väh intään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelutarpeen arvioimiseksi ja kii reell isissä tapauksissa vi ipymättä (lakiperuste) 3. Kotihoidon palvelu käynnistyy palveluohjaajan tai tiim in vetäjän arviointikäynnillä asiakkaan kotona. Työntekijä arvioi palveluj en tarpeen yhteistyössä asiakkaa n ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Jokaiselle asiakkaalle kartoitetaan ja arvioidaan tarkoituksenmukaisin järjestely hoidon ja hoivan toteutuksessa. 4. Toimintakykyä mitataan RAVATAR indeksil lä, joka pääsääntöisesti tulee olla yli 1,5, mutta tavoitteena 2,1. Dementoituvan asiakkaan kohdalla käytetään myös MM SE mittaria I Cerad - mittaria. 5. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta palveluohjaaja tekee ehdotuksen palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Päätöksen palveluun ottamisesta tekee kotihoidon esimies. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Palvelu- ja hoitosu unnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Kotihoidon palvelupäätökset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. 6. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja aina tarpeen vaatiessa mikäli asiakkaan palvelutarve muuttuu. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Uusi päätös tehdään päivitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman pohjalta. Hoito- ja palvelusuunnitelma voidaan tehdä myös määräajaksi. 7. Hoivan, huolenpidon ja / tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja viikossa. Kun palvelun käyntitarve on kerran viikossa tai harvemmin, asiakas vastaa pääsääntöisesti itse palvelujen hankkimisesta.

4 4 8. Tilapäinen kotihoito asiakkuus voi olla enintään 3 kuukautta, sen jälkeen asiakkuus muuttuu säännölliseksi kotihoidon asiakkuudeksi Harkinnan mukaan säännöllistä kunnallista kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin tarvittaviin käynteihin seuraavissa tilanteissa: Jos asiakkaalla on toimeentulotukioikeus tai hän on oikeutettu täyteen kan saneläkkeeseen eikä hänellä ole mahdollisuus saada palveluja muualta. Henkilöllä on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja lääkehoidon toteuttami nen vaa rantuu ilman kunnallisen kotihoidon käyntejä. Henkilön pääasiallisesta hoidosta vastaa omaishoitaja ja kotihoitoa tarvitaan omaishoidon tukemiseksi. 9. Kunnallisen a kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, asiointipalvelua, vaatehuoltoa tai asiakkaan kotona tapahtuvaa saunotusta. 10. Ainoastaan pelkkää lääkehoitoa / lääkejakelua palveluna tarvitseva asiakas ohjataan ostamaan palvelu apteekkijakeluna, jos sellainen on alueella mahdollista 11. Mikäli asiakas on kotihoidon ta rpeessa, mutta ei itse halua palvelua tai palvel un toteuttaminen käy syystä tai toisesta mahdottomaksi, eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisten, yhteistyötahojen (esim. sosiaalityöntekijä, lääkäri, edunvaivoja) tuota tulosta, hylätään hakemus tai tehdään asiakkaalle valituskelpoinen perusteltu päätös palvelujen lopettamisesta, jos palvelu on aloitettu. 12. Asiakka an tulee pääsääntöisesti kyetä liikkumaan / siirtymään yhden avustamana apuvälineitä käyttäen ja hänen on kyettävä pääsääntöisesti syömään itsenäisesti. 13. Mikäli kotihoidon asiakkaan säännöllinen ja jatkuva kotihoidon tarve on 4-5 käyntiä päivässä tai kotihoidon työtunteja kertyy yli 80 tuntia ku ukaudessa, pidetään asiakkaan ja omaisten ka nssa hoitoneuvottel u ja arvioidaan onko asiakkaan hoito tarkoituksenmukaisempaa järjestää esim. palvelutalossa. 14. Sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tilapäishoito järjestetään uusille asiakkaille ensisijaisesti akuuttikotihoidon ja akuutin kotisairaanhoidon toimesta. 15. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palvelujen piiristä. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua väh intään kerran viikossa.

5 Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttävälie asiakkaalle. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaa n osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Kotihoidossa olevalle asiakkaalle toim itetaan hoito- ja palvelusuunnitelma kotii n, jonka tiedot kotihoidon omahoitaja pitää ajan tasalla. Hoito- ja palvelusuunnitelma seuraa asiakkaan mukana sairaalaan, intervallihoitojaksolle jne. Kotihoidon henkilöstö kirjaa tiedot asiakaskäyn neistä Effica - potilastietojärjestelmään. Omahoitajan tehtävänä on seurata palvelujen toteutumista. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan hoidon tarpeeseen vastaaminen, avustaminen peseytym isessä, ruuan tai ateriapalvelun turvaaminen sekä avustami nen vaatehuollossa, kodin siistimisessä, lääkehoidon toteuttamisessa ja tarvittaessa asioinnissa. Mikäli asiakas ei sitoudu sovittuihin pelisääntöihin (liite 1: Asiakkaan ja kotihoidon henkilöstön sopimus), asiakkaan kanssa pidetään hoitoneuvottelu. Jos hoitoneuvottelu ei tuota tulosta, jatkotoimenpiteistä päätetään omaisten ja muiden hoivaan osallistuvien tahojen kanssa. KotikäynniIllä voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevalta asiakkaalta tarkistetaan yleistila ja käynti tehdään myöhemmin. Tilanteen toistuessa neuvotellaan päihdetyön asiantuntijoiden kanssa jatkotoimenpiteistä. Kotisairaan hoidon tehtävät Kotisairaanhoidon tehtävä on huolehtia terveyden- ja sairauden hoidosta se"aisten potilaiden/asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Hoito tapahtuu potilaiden/ asiakkaiden omassa ympäristössä. Valvottu kotisairaanhoito on säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa, jossa hoidon tarve on yli 3 kuukautta. Hoitoon ottopäätöksen tekee lääkäri. Potilaa"e/ asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoidon suunnitelma. Tilapäinen koti sairaanhoito on alle 3 kuukautta kestävää yksittäistä tai jaksoksi määriteltyä hoitoa. Hoitoon tullaan lääkärin tai hoitajan arvioimana. Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, lääkehoidon vaikutusten seuranta, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkkee njaon käytännön toteutus tapahtuu pääsääntöisesti apteekin annospussijakelun kautta. Poikkeuksena ovat asiakkaat, jotka lääkärin päätöksestä eivät sovellu apteekin lääkkeiden annospussijakeluun. Jos asiakas ei halua kyseistä palvelua, hänellä on oikeus järjestää lääkkeenjako itse ha luamallaan ja kustantamallaan tavalla. Laboratoriotutkimuksissa asiakas käy ensisijaisesti te rveysasemilla itse tai lähipiirin saattamana. Erityistilanteissa otetaan laboratoriokokeet kotona. Asiakas voi hakea matkoihin Kelan korvausta. 5

6 6 Akuutti kotihoito, palvelutarpeen arviointi ja akuutti kotisairaanhoito Aku utti kotihoitotiimi vastaa akuuttiin kotihoidon tarpeeseen sairaalasta kotiutustilanteissa ja kotihoidossa olevan asiakkaan terveydentilan äkillisissä muutostilanteissa. Akuutin kotihoidon tavoitteena on nopeuttaa sairaalasta kotiutuksia ja estää kotih oidossa olevan asiakkaan tarpeetonta sairaalaan joutumista. Akuuttiin kotihoitotiimiin kuuluvat sairaanhoitaja, kotiutushoitajat, kotihoidon lähihoitajat, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä akuutti kotisairaanhoidon tiimi. Akuutin kotihoidon tiimi tekee arvion asiakkaan tarpeenmukaisesta hoitopaikasta. Sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee hallinnollisen päätöksen hoivapaikasta sosiaalihuollon palveluihin ja yksiköihin. Silloin kun on kysymys kansanterveyslain mukaisesta terveyden- ja sairaanhoidosta hoitopäätöksen tekee lääkäri. Akuutti kotisairaanhoito on lyhytaikaista ja sairaalatasoista hoitoa potilaan kodeis sa, palvelutaloissa tai vanhainkodeissa. Hoitoon kuuluu mm. suonensisäiset lääki tykset ja nesteytykset sekä vaativat haavahoidot. Päätöksen hoitoon ottamisesta tekee lääkäri. Akuuttitilanteen vaatimat lääkkeet sisältyvät käynnin hintaan. IIta- ja viikonloppuhoito Yöhoito IIta- ja viikonlopputyössä tehdään asiakkaan kotona selviytymisen kannalta välttämättömät tehtävät. Iltahoidon järjestämisen edellytyksenä on, että iltahoidolla on oma avain asiakkaan lu o. Läheisten toivotaan il moittavan etukäteen kotihoidon henkilöstölle, jos he vierailevat asiakkaan luona hoitaen hänet iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Sairaalasta kotiutuvia kotihoidon omia asiakkaita otetaan vastaan iltaisin ja viikonloppuisin, jos kotiutuspäätös on tehty ennen klo Uusien asiakkaiden hoidon vastaanotto ja aloitus tapahtuu virka-aikana klo 14 mennessä. Yöhoidon piiriin otetaan asiakas, jonka kotona selviytyminen sitä välttämättä edellyttää. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Yöhoidon järjestämisen edellytyksenä on, että yöhoidolla on asiakkaan avain. Y öhoidon tehtävät mm: wc-käynneissä avustaminen (portatiivin ym. apuvälineiden käyttömahdollisuus selvitetty) vaipanvaihto (käytettävissä olevat vaippavaihtoehdot eivät riitä ja ihon kunto edellyttää sitä) katetrointi (muut hoitovaihtoehdot selvitetty) asentohoito asiakkaille, jotka eivät itse pysty vaihtamaan asentoa ja joilla painehaavauman vaara on olennainen voinnin seuranta (kotiutuskokeilut ja sairaalasta kotiutuneet)

7 7 Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Suihkutus tapahtuu pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi huoleh ditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa huolehditaan asiakkaan omilla välineillä ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Mikäli hän ei pysty itse valmistamaan ateri oitaan, tilataan ne hänelle ateriapalvelusta ja / tai hankitaan valmiita eineksiä. Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä valmiin ruoan lämmityksestä. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla. Tarvittaessa tehd ää n MNA-ravitsemustesti. Tekstiilihuolto Säännöllisen kotihoidon asiakkaan pyykit pestään muun hoivakäynnin yhteydessä, mikäli asiakas ei itse siihen kykene, hänellä ei ole omaisia tai mahdoton käyttää yksityisiä palvelun tuottajia. Asiakkaan pyykit voidaan pestä, jos hänellä on oma pesukone. Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta / omaiselta saadaan tähän kirj allinen lupa. Asiakkaita kehotetaan hankkimaan pesu koneisiin liitettäviä turvalaitteita. Harkinnan mukaan voidaan käyttää talon pyykkitupaa. Si istiminen Kotihoito pesee tekstiilit pesuohjeiden mukaisesti, jos ohjeet ovat käytettävissä. Kotihoito ei vastaa mahdollisista tekstiileille pesussa aiheutuneista vaurioista. Silitys, mankelointi, vaatteiden pesu käsin sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Viikko- ja kuukausisiivouksien, asuintilojen suursiivousten ja ikkunoiden pesun osalta asiakas ohjataan hankkimaan palvelut muualta. Pienet siistimiset sisältyvät kotihoidon henkilöstön tehtäviin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan tiskit tiskataan, ruokailu- ja keittiön työtasot siistitä än, vuode sijataan ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Jääkaappi siistitään säännöllisesti. WC:n pesu suoritetaan kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Asiakkaan aktiivisessa käytössä olevat tilat imuroidaan kahden viikon välein tarpeen mukaa n. TV- ja atk-laitteiden käyttöturvallisuudesta huolehditaan laitteiden pälyjen pyyhinnällä tai imuroinnilla vähintään kahden viikon väle in. Paloturvallisuudesta huolehditaan niin, että laitteiden päällä ei ole tavaroita. Jos sairaalasta kotiuttaminen edellyttää kod in perussiivousta tai hoidon ja hu olenpidon tarpeessa oleva a asia

8 8 kasta uhkaa häätö asunnon siivottomuuden takia, eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta hankkia siivousta omin varoin, siivous hankitaan harkinnanvaraisella toimentulotuella. Ulkoilu ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät Asiakkaan kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan, tasapuolisuus huomioon ottaen. Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön tu rvin. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, kotihoito hoitaa asiakkaan saattamisen lääkäriin. Kotihoito ohjaa asiakasta tarkoituksenmukaiseen asioiden hoitoon ja ohjaa tarpeen mukaan edunvalvonnan piiriin. Kauppa-asioinnit hoitaa asiakas, omaiset, lähipiiri, yksityiset palveluntuottajat tai kotihoidon kauppapalvelu. Pankki- ym. asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä. Kotihoito hoitaa asioinnin poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoraveloitukseen tai käytetään maksupalvelua. Postit haetaan postilaatikosta. Lumet luodaan siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää. Puut kannetaan, jos se on ainoa talon ja ruoan lämmityskeino ja asiakas pystyy huolehtimaan lämmityksestä. Puilla lämmittäminen ei kuulu kotihoidon tehtäviin. Varmistetaan, että palovaroittimen toim inta on testattu säännöllisesti. Asiakka iden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. TUKIPALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISKRITEERIT Tukipalvelujen myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi asiakkaan tilanteesta. Tukipalveluista peritään erillinen kaupungin päättämä maksu eivätkä ne sisälly säännöllisen kotihoidon tai tilapäisen kotihoidon maksuun. 1. Kuljetettu ateriapalvelu asiakas ei pysty itse valmistamaan tai lämmittämään ruokaa asiakas ei itse pysty huolehtimaan esim. muistamattomuuden takia riittävän monipuolisesta ruoka ilusta terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista, esim. diabetes muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet on selvitetty, esim. ruokail u lähimmässä kau pungin ta rjoamassa yksikössä, aterian osto yrittäjältä

9 9 2. Sauna ja kylvetysjärjestelytjärjestetään palvelukeskuksessa asiakkaalla ei ole kotona asiallisia peseytymismahdollisuuksia kylvetyspalvelu kotiin tuotettuna vie kohtuuttomasti aikaa (esim. puilla lämmitettävä sauna) mikäli asiakas käy muutoinkin palvelukeskuksessa, jolloin sauna ja kylvetys voi olla tarkoituksenmukaista järjestää samassa yhteydessä jos se on as iakkaan toiveen mukai sta eikä siihen ole erityisiä esteitä 3. Turvapuhelinpalvelut turvapuhelinpalvelut myönnetään asiakkaalle tarpeen arvioinnin perusteella tu rvapuhelinpalvelun myöntämisperusteena määräävimpänä tekijänä on kotona asumisen tukeminen asiakkaalla on mahdollisuus ha nkkia turvapuhelin- ja muut turvalaitleet myös suoraan yksityisiltä palvelu ntuottajilta 4. Pyykinpesupalvelu muualla kuin asiakkaan kotona Mikäli asiakkaalla ei ole asiallisia pyykin pesumahdollisuuksia eikä muita mahdollisuuksia (omaiset, pesulapalvelut, yksityiset palveluntuottajat) huolehtia pyykinpesusta, pyykit voidaan pestä kau pungin yksiköissä PÄIV ÄKESKUSTOIMINTA Tavoitteet: asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen omaishoitajan jaksamisen tukeminen korvaa kotihoidon palveluita Päivätoiminnan vaihtoehdot 1. Avoimet pä ivätoimintaryhmät Ryhmiin voivat osallistua omatoimiset tai vähän apua ta rvitsevat ikäihmiset Ei erillistä hakeutumista tai hakulomaketta Tavoitteena asiakkaiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitäminen 2. Kiinteät pitkäkestoiset päivätoimintaryhmät Asiakkaina runsaasti apua tai tukea tarvitsevat ikäihmiset, joilla päivätoiminta on säännöllistä ja jatkuvaa Päivätoiminnalla korvataan kotihoidon palveluja Eri asiakasryhmille omia ryhmiä (esim. muistihäiriöt, fyysiset toim i nta rajoitteet) Hakeudutaan erillisellä hakulomakkeella Tavoitteena kotona selviytymisen tukeminen ja kuntoutus 3. Kiinteät Iyhytkestoiset päivätoimintaryhmätlku ntoutusryhmät Määräajan kestävää tavoitteellista kuntoutusta tiet ylle asiakasryhmälle, joissa pääpaino on fyysisellä kuntoutuksella

10 TILAPÄJNEN PALVELUASUMINEN IINTERVALLlHOITO 10 asiakkaan hoito ja huolenpito omaishoidon lyhytaikaisen vapaan järjestelyn aikana asiakkaan toimintakyvyn arviointijakso kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tukimuoto

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tuetulla palveluasumisella tarkoitetaan niin kutsuttua tavallista palveluasumista, joka on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua. Tuetussa

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot