Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ"

Transkriptio

1 Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

2 Viran- ja toimenhaku Opetustyössä käytetään kahta erilaista palvelussuhdelajia: virka- ja työsuhde Virkasuhteisia Valtion ja kunnan peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkea-koulujen opettajat sekä kunnallisten päiväkotien johtajat Työsuhteisia Kaikki yksityisten koulujen opettajat, yliopistojen opettajat, kansalais- ja kansanopistojen opettajat, aikuiskoulutuskeskusten opettajat sekä lastentarhanopettajat sekä yksityisten päiväkotien johtajat Kristiina Tuhkiainen, OAJ

3 Julkinen haku Lainsäädäntö velvoittaa laittamaan ainoastaan virkasuhteiset tehtävät julkiseen hakuun Moni työnantaja noudattaa julkista hakua myös työsuhteisten osalta Toimen haku ei ole säädetty muotovaatimuksia Viranhaku menettely laissa tarkoin säädetty Kristiina Tuhkiainen, OAJ

4 Viranhaku Julkinen haku pääsääntö Laissa on erikseen säädetty, milloin virkasuhteista tehtävää ei tarvitse laittaa julkiseen hakuun, esim. sijaisuus Lainsäädäntö ei salli vakinaistamaan määräaikaista opettajaa ilman julkista hakua Kristiina Tuhkiainen, OAJ

5 Viranhausta Kannattaa selvittää, miten omassa kunnassa virat laitetaan julkiseen hakuun Lain säätämä minimi on 14 vrk kunnan ilmoitustaululla Julkisesti auki olleeseen virkaan voidaan hakea vain sellainen henkilö, joka on kirjallisesti hakenut tehtävää määräajan päättymiseen mennessä Kelpoisuusehdot tulee täytettynä olla hakuajan päättymiseen menneessä Kristiina Tuhkiainen, OAJ

6 Hakuilmoitus ja viran hakeminen Hakuilmoitus kannattaa lukea huolella Pitää tehdä kirjallisesti Yksilöitävä mitä virkaa hakemus koskee Liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta Toimittava hakuilmoituksessa määrätyllä tavalla Hakemusta mahdollisuus täydentää kohtuullisen ajan kuluessa Hakemus oltava perillä hakuajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä Kunta on velvollinen ottamaan päätöksenteossa ne kriteerit huomioon, jotka on mainittu hakuilmoituksessa (erityisominaisuudet) Kristiina Tuhkiainen, OAJ

7 Virkavaali Säännöstävät kelpoisuusvaatimukset, tasa-arvoja yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja viranhaltijan syrjinnän kielto Virkaan voidaan valita vain kelpoisuusehdot täyttävä henkilö Kelpoisuuden puuttuminen määräaikaperuste Päätös on perusteltava Perusteluissa ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun Poikk. Päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia Kristiina Tuhkiainen, OAJ

8 Päätöksen tiedoksianto Päätös tiedoksi kaikille asianosaisille Muutoksenhakuohje tulee olla liitteenä Päätös on lainvoimainen, vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen eikä päätökseen ole sinä aikana haettu muutosta Työsuhteisten tehtävien osalta lainsäädäntö ei velvoita päätöksen tekemistä, työsopimus riittää Kristiina Tuhkiainen, OAJ

9 Muutoksenhaku valintapäätökseen Oikaisuvaatimus kunnallisvalitus jatkovalitus Oikaisuvaatimus tehtävä 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kunnan osoittamalle viranomaiselle Päätös ei ole tarkoituksenmukainen tai on lainvastainen Kunnallisvalitus ja jatkovalitus Kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa oikaisupäätöksen tiedoksisaannista Jatkovalitus KHO:n hallinto-oikeuden päätöksestä 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vain laillisuusperusteella Perustuslain-, kelpoisuuslainsäädännön-, tasa-arvolain-, yhdenvertaisuuslain tai kunnallisen viranhaltijalain vastainen Muotovirheen perusteella lainvastainen Kristiina Tuhkiainen, OAJ

10 Muutoksenhaku valintapäätökseen Virkaan tulee valita aina hakijoista ansioitunein Koulutuksenjärjestäjällä on runsaasti päätösvaltaa ja harkinnanvapautta virantäytössä Kannattaa valittaa vain, jos siihen on vahvat perusteet OAJ:n jäsensivuilta löytyy valmiit oikaisuvaatimusmallit Valtion ja yksityiskoulujen opettajan valinnoista ei ole vastaavanlaista valitusoikeutta Kristiina Tuhkiainen, OAJ

11 Töihin? Apua viranhakuun Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

12 Ketjussako? Milloin määräaikaisuus on laillinen ja milloin ei? Erkki Mustonen, johtava lakimies, OAJ

13 Määräaikaiset virka- ja työsuhteet Viranhaltija/työntekijä otetaan palvelussuhteeseen: Toistaiseksi (vakinaisesti) Palvelussuhteen kestoa ei etukäteen määrätty tai rajoitettu Määräajaksi Palvelussuhteen kestoaika ajallisesti rajoitettu PÄÄSÄÄNTÖ: Jos työ on pysyvää, Otettava palvelussuhteeseen toistaiseksi Koskee myös tuntiopettajia Erkki Mustonen, OAJ

14 Määräaikaiset virka- ja työsuhteet Sallittu vain niissä tapauksissa, joissa on olemassa laissa tai asetuksessa säädetty peruste Laillinen peruste tulee olla virkamääräystä/ työsopimusta tehtäessä Peruste tulee merkitä virkamääräykseen/ työsopimukseen Määräaikaisuutta ei voida käyttää soveliaisuuden selvittämiseen, sitä varten on koeaikajärjestelmä Erkki Mustonen, OAJ

15 Määräaikaisuuden perusteet Sijaisuus Kelpoisuuden puuttuminen Oma pyyntö Avoinna olevan viran hoitaminen Organisaatiomuutokset (päätös asiasta) Tehtävän luonne (ajallisesti/sisällöllisesti rajattu tehtäväkokonaisuus, projekti) Kausiluonteisuus Rahoituksen epävarmuus Erkki Mustonen, OAJ

16 Määräaikaiset virkasuhteet Seuraamukset laittomasta ketjutuksesta: 6 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus (hallinto-oikeus) Korvausvaatimus vireille 6 kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä Virkasuhdeketjun laillisuus voidaan selvittää oikeudessa jo virkasuhteen kestäessä Oikeusprosessilla ei voi saada työpaikkaa takaisin Erkki Mustonen, OAJ

17 Määräaikaiset työsuhteet Seuraamukset laittomasta ketjutuksesta: 3 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä + irtisanomisajan palkka (käräjäoikeus) Kanne nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä Oikeusprosessilla ei voida saada työpaikkaa takaisin Erkki Mustonen, OAJ

18 Määräaikaisuus ja perhevapaa Tasa-arvolaki Kieltää syrjinnän sukupuolen, raskauden ja vanhemmuuden perusteella Raskaana ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalle tarjottava samaa määräaikaisesti täytettävää opettajan tehtävää myös seuraavaksi lukuvuodeksi (kelpoisuus) Määräaikaisuuden pituuteen ei saa vaikuttaa tieto tulevasta perhevapaan käyttämisestä Syrjintäkanne käräjäoikeudessa Työnantajan osoitettava, ettei syrjintää ole tapahtunut Kanneaika työhönottotilanteissa vuosi ja muutoin kaksi vuotta syrjinnän kiellon rikkomisesta Erkki Mustonen, OAJ

19 Helsingin hallinto-oikeus nro 13/0871/2 Opettaja oli toiminut kaupungin lukiossa biologian ja maantiedon päätoimisena tuntiopettajana kolmessa määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla Määräaikaisuuden perusteeksi oli kahdessa ensimmäisessä virkamääräyksessä mainittu biologian ja maantiedon lehtorin viran ulkopuolisten tuntien hoito Viimeisen määräaikaisuuden osalta viranhoitomääräystä ei ollut saatavilla lukien tehtävää vastaava virka täytettiin vakinaisesti, mutta opettaja ei tullut siihen valituksi Hallinto-oikeus katsoi, ettei määräaikaisille virkasuhteille ollut lainmukaisia perusteita ja velvoitti kaupungin korvaamaan opettajalle 10 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä oikeudenkäyntikuluja euroa Erkki Mustonen, OAJ

20 Hallinto-oikeuden perusteet: Kaupungin esittämää oppilasmäärän vaihtelua ei voitu pitää laissa tarkoitettuna perusteena määräaikaisuuksille Määräaikaisuuksien jälkeen heti seuraavasta lukuvuodesta alkaen oli otettu vastaaviin tehtäviin uusi henkilö vakinaiseen virkasuhteeseen Virka oli täytetty vakinaisesti tilanteessa, jossa opiskelijoiden aloituspaikkamäärä oli jo lukuvuoden jälkeen kääntynyt laskuun Biologian ja maantiedon opetus ko. lukiossa oli ollut sillä tavoin pysyvää, että tehtävän luonne ei ollut edellyttänyt opettajan ottamista toisiaan seuraaviin määräaikaisiin virkasuhteisiin Erkki Mustonen, OAJ

21 Ammatillisen opettajan määräaikaiset virkasuhteet Oulun hallinto-oikeus nro 13/ Opettaja oli ajalla yhteensä seitsemässä peräkkäisessä virkasuhteessa Määräaikaperusteeksi työnantaja oli ilmoittanut organisaatiossa vireillä olevat muutokset tai organisaation sisäiset virkajärjestelyt Erkki Mustonen, OAJ

22 Ammatillisen opettajan määräaikaiset virkasuhteet Opiskelijamäärät olivat pieniä, mutta työtä oli kuitenkin koko ajan yli opetusvelvollisuuden Ei näyttöä organisaatiomuutoksista Hallinto-oikeus määräsi kuntayhtymän maksamaan opettajalle 12 kuukauden palkan Erkki Mustonen, OAJ

23 Hämeenlinnan hallinto-oikeus 11/0903/3 Määräsi kaupungin maksamaan opettajalle 6 kk:n palkan perusteettomasti määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä. Vakinainen opettaja oli irtisanoutunut kesällä Tästä huolimatta opettaja oli palkattu määräaikaiseen virkasuhteeseen lukuvuodeksi Oikeus katsoi, että kaupungin olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin viran vakinaistamiseksi niin, että virka olisi voitu täyttää toistaisena viimeistään vuoden 2010 alusta lukien. Oikeuden mukaan määräaikaperuste oli ollut vain syyslukukauden 2009, mutta ei enää kevätlukukaudella Virka täytettiin pysyvästi alkaen. Erkki Mustonen, OAJ

24 Mitä teen, jos epäilen määräaikaisuuteni laillisuutta? Yhteys omaan luottamusmieheen Luottamusmies selvittää määräaikaisuuden/ketjutuksen laillisuutta Luottamusmies neuvottelee asiasta työnantajan kanssa Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä OAJ:n lakimiehiin Erkki Mustonen, OAJ

25 Ketjussako? Milloin määräaikaisuus on laillinen ja milloin ei? Erkki Mustonen, johtava lakimies, OAJ

26 Vuorotteluvapaalle? Päivitä tietosi muutoksista. Kai Kullaa, työmarkkinalakimies, OAJ

27 Tulevat muutokset osa 1 Työhistoria 17 vuotta Yläikäraja ei suoraan vuorotteluvapaalta eläkkeelle Vapaan kesto pv Sovittujen jaksojen muuttaminen mahdollistuu Palvelussuhteen päättymistilanteet EU /ETA maissa tehty työ mukaan

28 Tulevat muutokset osa 2 Vuorottelusopimuksen ja sijaisen työsopimuksen myöhästynyt toimitus ei estäisi vuorottelukorvauksen saamista vuorotteluvapaan alusta lukien Vuorottelusijaisen työttömyysedellytys?

29 Voimaantulo Syksy 2014 Yläikäraja/ eläkkeelle siirtyminen: siirtymäaika?

30 Vuorotteluvapaalle? Päivitä tietosi muutoksista. Kai Kullaa, työmarkkinalakimies, OAJ

31 Voiko tämän kertoa? Ajankohtaista salassapidosta opetusalalla. Nina Lahtinen, kehittämispäällikkö, OAJ

32 Julkisuus pääsääntö Salassapidon perustuttava lakiin mm. Perusopetuslaki 40 Lukiolaki 32 Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, koulun henkilöstö, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai koulun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta

33 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Oppilas- ja opiskelijahuollon asiakirjat Tieto erityisen tuen saamisesta Pedagoginen arvio ja selvitys Tieto, että on erityiskoulun oppilas Oppilaan koesuoritukset ja niiden arviointi Arvosana julkinen Opintosuoritusrekisterin arvosanat julkisia ( ei ilmoitustaululle!) Arvosanatodistus julkinen, paitsi * numerot Asiakirjat, jotka koskevat oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia

34 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Yksityiselämä, perhe-elämä Harrastukset Poliittinen vakaumus (ei poliittisessa toiminnassa) Terveydentila, vammaisuus Seksuaalinen suuntautuneisuus Tiedot suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta ja niiden tuloksista

35 JULKISIA, ELLEIVÄT SISÄLLÄ SALASSAPIDETTÄVIÄ TIETOJA Oppilaan saamat rangaistukset Myös työssä saatu kirjallinen varoitus on työnjohdollisena toimenpiteenä julkinen tieto.

36 Tiedon kuljettava kotiin häirinnästä Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koululla ei ole toimivaltaa määrätä rangaistuksia eivätkä järjestyssäännöt ole voimassa koulumatkoilla. Suositeltavaa, että huoltajat ratkovat koulumatkojen tapahtumat. Koulun henkilökunta voi tukea huoltajia tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai kuraattorin osaamista tueksi asian kokonaisvaltaiseen selvittämiseen, jos koulu arvioi sen tarpeelliseksi.

37 etustoimessa.pdf 37

38 KYSELYT OPPILAILLE Tulisi voida vastata nimettömänä Oppilaat vastaavat kysymyksiin vanhempien kanssa Ilmi, että vastaaminen on vapaaehtoista Kerrottava kuka tietoja kerää ja mihin tarkoitukseen sekä aiotaanko tietoja hankkia muualta ja mistä kerrottava mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan, Kuinka kauan aineistoa säilytetään ja Miten ne hävitetään

39 Dnro 1037/41/ Voiko koulu- tai oppilaitospsykologi katsoa oppilasrekisteristä asiakkaansa tietoja? Perusopetuslaissa ei säädetä, että näitä tietoja voisi luovuttaa oppilaitoksesta teknisen käyttöyhteyden avulla. Sen vuoksi salassa pidettäviä oppilastietoja ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan voi hakea pykälässä mainituissa tapauksissa oppilaitoksen henkilörekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla, ellei siihen ole saatu huoltajan nimenomaista suostumusta. Lakiin lisätty 41 a Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen, voimaan

40 Tietosuojavaltuutetun vastaus: Käyttöoikeuksien myöntäminen henkilökunnalle oppilaitoksen opiskelijarekisteriin Yksityisyyden suojan kannalta keskeinen periaate on, että jokainen työntekijä voi käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Perusoletuksena on, että opettaja voi käsitellä sellaisten opiskelijoiden tietoja, joita hän opettaa. Opiskelijan tietoja voi käsitellä vain siinä määrin, kun työtehtävät sitä edellyttävät. Koska käyttöoikeudet myönnetään työtehtävien perusteella, henkilötietojen käsittelyn tulee olla työtehtävien kannalta tarpeellista ja perusteltua.

41 LEIRIKOULU JA OPPILAAN TERVEYSTIEDOT Tietosuojavaltuutettu: vanhemmilta voidaan kysyä lomakkeella osallistuvan terveyteen liittyviä tietoja, jotka tarpeellisia turvallisen opiskeluympäristön takaamiseksi Vanhempia informoitava etukäteen leirin terveydentilaa koskevista vaatimuksista. Opetuksen järjestäjä vastaa lomakkeiden säilyttämisestä ja luotettavasta hävittämisestä, yhteenvedon tekemisestä tiedoista, joiden luovuttamiseen huoltajat ovat antaneet suostumuksensa. Leirikoulupaikassa yhteenvetoa voivat käsitellä vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoja ei suositella lähetettäväksi suojaamattomassa sähköpostiviestissä. Leirikoulun tulee hävittää tiedot luotettavasti tai antaa ne opettajalle ohjelman päättymisen jälkeen. Opetuksen järjestäjän tulee varmistaa osallistujien henkilötietojen lainmukainen käsittely.

42

43 OPETUKSEN JULKISUUS KHO 2013:159 Rehtorin päätös, jonka mukaan koulun oppilaan äidillä A:lla 1. ei ole oikeutta seurata pojan oppitunteja, jotta turvataan hänen lapsensa ja luokkatovereiden häiriötön koulutyö 2. ei ole oikeutta seurata koulun liikuntatunteja ja sisäisiä liikuntatapahtumia, jotta turvataan hänen lapsensa ja luokkatovereiden häiriötön koulutyön. 3. on oikeus osallistua koulun vanhempainiltoihin 4. on oikeus osallistua avoimien ovien päiviin sekä muihin vanhemmille tarkoitettuihin tilaisuuksiin 5. on oikeus osallistua sellaisiin joulu- ja kevätjuhliin, jotka on tarkoitettu myös koululaisten vanhemmille. Päätöksen mukaan muutoksenhakija saa tietoa pojan koulunkäynnistä tämän luokanopettajalta.

44 OPETUKSEN JULKISUUS KHO 2013:159 Perusopetuslain 19 :n mukaan perusopetuslaissa tarkoitettu opetus on julkista. Perustellusta syystä voidaan oikeutta päästä seuraamaan opetusta rajoittaa. Rajoitus mahdollista poikkeustapauksissa ulkopuolisten mukanaolosta voi olla käytettävän opetusmenetelmän tai tilojen ahtauden vuoksi haittaa opetustyölle tai jos on ilmeistä, että ulkopuolisten mukanaolo voi häiritä oppilaiden ja opettajan työskentelyä. Päätös rajoittanut jokaiselle kuuluvaa oikeutta seurata opetusta. Perustuslaki 21 : voitava hakea muutosta

45 OPETUKSEN JULKISUUS KHO 2013:159 KHO Opetuksen julkisuus koulutuksen avoimuuden ja julkisen luonteen korostaminen ei tarkoita lapsen ja vanhemman välisen muun kuin koulunkäyntiin liittyvän yhteydenpidon turvaamista Rehtorin mukaan A:n saapuminen koululle seuraamaan opetusta on aiheuttanut koulussa levottomuutta ja huolta. Ei rajoittanut osallistumista vanhemmille oleviin tilaisuuksiin. Rehtori on mainitsemallaan perusteella voinut rajoittaa muutoksenhakijan oikeutta seurata lapsensa oppitunteja. Rajoitus on KHO mukaan voitu määrätä olemaan voimassa vain määräajan, tapauksen olosuhteissa enintään lukuvuoden loppuun.

46 KIITOS YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN PINK FLOYD OLI VÄÄRÄSSÄ - WE NEED EDUCATION

47 Voiko tämän kertoa? Ajankohtaista salassapidosta opetusalalla. Nina Lahtinen, kehittämispäällikkö, OAJ

48 Työ päättyy? Opettajan oikeudet muutostilanteissa. Eija Mali, työmarkkinalakimies, OAJ

49 Taustaa Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kentässä on käynnissä ja odotettavissa muutoksia Esimerkiksi erilaiset säästö- ja leikkaustoimet sekä kuntaliitokset ja yhtiöittämiset voivat aiheuttaa tehtävämuutoksia tai työn päättymisen kokonaan.

50 YHTEISTOIMINTA MUUTOSTILANTEISSA

51 Yhteistoimintaneuvottelut Yhteistoimintaneuvotteluiden muoto ja sisältö riippuvat työnantajan suunnittelemasta toimenpiteestä/ muutoksesta. Myös neuvotteluiden ajankohta riippuu käsiteltävästä asiasta. Neuvottelut tulee käydä siten, että henkilöstöllä on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa käsiteltävän asian lopputulokseen ja aina ennen päätöksentekoa.

52 Yhteistoimintaneuvottelut Neuvotteluissa käydään läpi Miksi jotakin tehdään Mitä tavoitellaan Miten asia vaikuttaa henkilöstöön Neuvottelut käydään yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi

53 Yhteistoiminnan osapuolet Yksittäistä työntekijää koskevat neuvottelut käydään ensisijaisesti työntekijän ja hänen esimiehensä välillä. Useita työntekijöitä koskevat neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajien eli lähinnä luottamusmiesten välillä.

54 Yhteistoimintamenettelyä edellyttäviä muutostilanteita Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työtehtävissä. Palveluiden tai toiminnan uudelleen järjestelyt, jos niillä voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Työvoiman vähentäminen eli taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai irtisanomiset.

55 IRTISANOMINEN, LOMAUTTAMINEN JA OSA- AIKAISTAMINEN

56 Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työn on vähennyttävä olennaisesti ja pysyvästi, jotta työnantajalla olisi peruste irtisanoa työntekijä. Syyt voivat olla taloudellisia, tuotannollisia tai ne voivat johtua toiminnan uudelleenjärjestelyistä.

57 Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Irtisanomisperustetta ei ole, jos työntekijä voidaan sijoittaa/kouluttaa toisiin tehtäviin. Työnantajan on ensisijaisesti tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työtä ja toissijaisesti muuta koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. Koulutusvelvollisuus uuteen työhön (kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen).

58 Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työnantajalla ei ole irtisanomisperustetta, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut henkilön samankaltaisiin tehtäviin eivätkä toimintaedellytykset ole muuttuneet tai uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut todellista työn vähenemistä

59 Takaisinottovelvollisuus Voimassa yhdeksän kk:n ajan irtisanomisajan päättymisestä Taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanottu edelleen työnhakijana työvoimatoimistossa Työnantaja tarvitsee työntekijän samankaltaiseen tehtävään Viranhaltijalaki -toistaiseksi voimassaolevasta palvelussuhteesta irtisanottu ja tarjottava palvelussuhde toistaiseksi voimassaoleva tai yli 6 kk:n määräaikainen. Työsopimuslaissa ei näitä rajoituksia.

60 Osa-aikaistaminen Työnantajan yksipuolinen toimenpide. Tuotannollisella/taloudellisella irtisanomisperusteella. Irtisanomisaikaa noudattaen.

61 Lomauttaminen Työnteko ja palkanmaksu keskeytetään palvelussuhteen pysyessä muuten voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lomautus mahdollinen Taloudellisella/tuotannollisella irtisanomisperusteella Jos työ tai työn tarjoamisen edellytykset ovat vähentyneet tilapäisesti, max 90 päivän ajaksi KVTES/virkasuhteiset: kunnan/kuntayhtymän tai sen toimintayksikön kustannusten pakottava vähentämistarve. Työnantajalla velvollisuus tarjota muuta työtä tai koulutusta.

62 Lomauttaminen Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, jos virkasuhde kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva voidaan lomauttaa, jos sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa sijaistettava vakituinen työntekijä. Työn tarjoamisvelvollisuus lomautusaikana.

63 Irtisanomisajat Työnantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassaolevan palvelussuhteen irtisanomisaika määräytyy pääsääntöisesti noudatettavan virka- /työehtosopimuksen mukaan. Määräaikaisen virkasuhteen osalta irtisanomisaika on 14 kalenteripäivää. Määräaikainen työsuhde irtisanottavissa vain, jos työsopimuksessa on irtisanomisehto. Irtisanomisaika tällöin sama kuin toistaiseksi voimassaolevaa työsuhdetta irtisanottaessa.

64 Muutoksenhaku - virkasuhteet Oikaisuvaatimus Irtisanominen tuotannollis-taloudellisilla perusteilla oikaisuvaatimusaika alkaa vasta irtisanomisajan päättymisestä (Kvhl 50 ). Osa-aikaistaminen ja lomauttaminen oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta.

65 Työsuhteen irtisanomisen ja osa-aikaistamisen riitauttaminen Kanneaika kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä. Osa-aikaistamisessa kokoaikaisen työsuhteen päättymisestä. Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Oikeusprosessilla ei voi saada työpaikkaa takaisin.

66 Työttömyysturva (www.te-palvelut.fi) Aina rekisteröidyttävä työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyysturvassa erityisiä etuja ja palveluita, joiden tarkoituksena on parantaa työntekijän asemaa irtisanomistilanteessa tai määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä. Muutosturvaan kuuluu mm. työllistymissuunnitelma TEtoimiston kanssa ja irtisanotun työntekijän oikeus työllistymisvapaaseen. Kannattaa pyytää selvitystä muutosturvan piiriin kuulumisesta. Opettajien Työttömyyskassa neuvoo ja antaa lisätietoja

67 Työ päättyy? Opettajan oikeudet muutostilanteissa. Eija Mali, työmarkkinalakimies, OAJ

68 Sisäilmaongelmia? Tietoa ja toimintaohjeita. Riina Länsikallio, työelämäasiamies, OAJ

69 Koettu hyvinvointi äärimmäisen tärkeää! Työhyvinvointi on monen tekijän yhteissumma Vuorovaikutteinen työsuojelun yhteistoiminta Toimiva yhteistoiminta Terveellinen ja turvallinen työ, työ- ja opetusympäristö (fyysinen ja psykososiaalinen) Hyvinvoiva opettaja Asialliset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden terveys ja turvallisuus Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työ OAJ Riina Länsikallio

70 Sisäilmaongelmat yleisiä Kunnissa ongelmia noin kahdessa kolmasosassa päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskiinteistöjä (OAJ 2012) Kiinteistöt usein moniongelmaisia Riina Länsikallio, OAJ

71 Havaitut sisäilmaongelmat päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa (%) riittämätön ilmanvaihto 82 ilmanvaihtojärjestelmän toimintahäiriöt 62 kosteusvauriot tai vesivahingot rakennuksissa 55 ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennuksen huollon epäsäännöllisyys ja huollon puutteet 34 terveydelle haitalliset epäpuhtaudet rakennusmateriaaleista tai ilmanvaihtojärjestelmästä (esim. kemialliset ja biologiset epäpuhtaudet, mineraalivillakuidut) 31 rakennusvirheistä johtuvat ongelmat 30 mikrobikasvua (esim. homeet, sädesienet) rakenteissa 21 Lähde: OAJ:n kysely

72 Miksi sisäilmaongelmat yleisiä? Taustalla Kunnissa ei ole ollut kouluja koskien selkeää kiinteistöstrategiaa Koulujen kuntoa ei ole selvitetty riittävän kattavasti (kuntokartoituksia tehty) ja korjauskohteita ei ole riittävästi priorisoitu Osakorjaukset aiheuttaneet lisää ongelmia tai kohdentuneet kiinteistön osiin, joiden korjaus ei ole poistanut sisäilmaongelmia Taustalla riittämätön kiinteistön kunnon selvittäminen Terveysriskien esilletulon ongelmat Kiinteistön käyttäjien kokemuksia ei kuunneltu (OAJ 2012) Terveydenhuolto ei toiminut terveysvaaran arvioinnissa (OAJ 2012) Toimittu usein vasta sitten, kun henkilöstöstä tai oppilaista osa sairastunut vakavasti Silloin ollaan auttamattomasti myöhässä! Riina Länsikallio, OAJ

73 Paljon tapahtunut OAJ:n selvityksen jälkeen Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti 2012 ja mietintö 2013 julkaistu, jossa 13 toimenpideehdotusta maan hallitukselle kosteus- ja homevaurioiden poistamiseksi ja syntymisen ehkäisemiseksi Jotkut kunnat tehneet järjestelmällisen koulujen kunnon selvittämistä Esim. Lahti, Tampere Resursseja suunnattu koulujen peruskorjaamiseen Esim. Helsinki THL ohjeistanut kouluterveydenhuoltoa TTL julkaissut lisää malleja ongelmien ratkaisemiseksi Säädöksiä parannettu ja parannetaan Riina Länsikallio, OAJ

74 Mitä tulisi tehdä, jos sairastun ja epäilen sisäilmaongelmia työpaikalla syyksi sairastumiseen? Riina Länsikallio, OAJ

75 Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla Jos oireilet, käänny työterveyshuollon puoleen jos sisäilmasta oireilevia on useampia tai yksilön oireet vakavia, on työterveyshuollon ryhdyttävä toimenpiteisiin Saata asia työsuojeluvaltuutetun tietoon keskustele neuvoja, ohjeita Huom! Tsv on vaitiolovelvollinen sairaustiedoista Ilmoitus asiasta työsuojeluviranomaiselle, jos työnantajan toimissa puutteita esim. viivyttelyä tai ei käytetä asiantuntijoita riittävästi myös rikosilmoitus poliisille mahdollinen OAJ:n toimisto tarvittaessa apunasi Ilmoita havaitsemistasi sisäilman epäpuhtauksista tai työtilan rakennevaurioista esimiehellesi Ilmoitus asiaperusteisesti (todelliset faktat asiasta), mielellään kirjallisesti Pyydä esimiestä selvittämään asiaa (esimies vastaa työtilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta) Esimiehesi ryhtyy selvittämään havaintosi perusteella, mistä kyse. Jos oireilevia useampia tai yksilön tilanne vakava, tulee työnantajan selvittää sisäilman laatua, rakenteiden ja rakennustekniikan kuntoa asiantuntijan toimesta. Lisäksi työnantaja kääntyy asiassa, työterveyshuollon, koulu/opiskelu- ja ympäristöterveydenhuollon puoleen. Työnantaja aloittaa asiassa työsuojelun yhteistoimintakäsittelyt. Kunnan terveydensuojeluviranomainen määrittelee tilojen käyttäjien terveysriskin tiloissa mittausten ja tarkastuskäynnin avulla. YHTEINEN ASIAN KÄSITTELY TYÖPAIKALLA (ja sisäilmaryhmässä) Käytettävissä tiedot sisäilman laadusta, rakenteiden ja rakennustekniikan kunnosta sekä sisäilmaasiantuntijoiden johtopäätökset tilojen haittatekijöistä Käytettävissä työterveyshuollon arvio terveysriskistä, myös tarvittaessa ympäristö- ja koulu/opiskeluterveydenhuollon arvio terveysriskistä Läsnä työnantajan edustajat, tilojen käyttäjät/ käyttäjien edustus, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö, yllä mainitut asiantuntijat -> ESITYS epäpuhtauksien poistamiseksi työnantajan päätettäväksi Riina Länsikallio, OAJ Työterveyshuolto määrittelee henkilöstön terveysriskin oireiden, sairastumisten, työpaikkakäynnin ja sisäilmakyselyn (esim. Örebro-kysely) avulla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto määrittelee oppijoiden terveysriskin oireiden, sairastumisten, terveystarkastusten ja tilatarkastusten avulla. Korjaussuunnitelma työsuojelun yhteistoimintakäsittelyyn -> Korjauksien toteutus

76 Sisäilmasairastuneen oikeusturva-abc Ole yhteydessä työperäisestä sairastumisestasi työterveyshuoltoosi, esimieheesi ja työsuojeluvaltuutettuusi viivyttelemättä. Jos et pysty työskentelemään oireiden vuoksi ko. työtilassa, keskustele asiasta esimiehesi kanssa. Väistötila voi olla määräaikaisesti tarpeen. Kun olet opettajan tehtävään työkykyinen, on Sinulla oikeus tehdä virkasi/ työsuhteesi mukaista opettajan työtä. Jos sairauspoissaolosi pitkittyvät, menetät palkkaasi Työnantajan velvollisuus on perustelluista syistä järjestää sisäilmaltaan puhdas työtila. Lääkäri arvioi tarpeen ammattitautitutkimuksiin. Ota asia puheeksi lääkärin kanssa. Riina Länsikallio OAJ

77 Sairauspoissaolojen hallinta 1- (3) 5 pv yleensä omalla ilmoituksella (puhelimitse) yli (3) 5 pv yleensä lääkärin (tai tt-hoitajan) sp-todistus (toimitettava viipymättä) Yli kuukausi Yli 60 pv Työntekijä saa tiedotteen Kelalta lausunnon toimittamisesta. Työnantajan (tai työntekijän) on haettava viim. kahden kuukauden kuluessa sp-rahaa. 90 pv Työntekijän viimeistään toimitettava työterveyshuollon lausunto Kelaan s- päivärahan saamiseksi Vuosi (?) Kuntoutustuki, mahdollinen osa-/ työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen Sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja käytännöistä sovitaan työpaikoilla työsuojelun yhteistoiminnassa, työterveyshuollon kanssa, kuten myös varhaisen tuen mallista Huomioitava TES Työnantajan ilmoitettava s- poissaolosta työterveyshuoltoon -> tth, esimies ja tt yhdessä selvittävät työhön paluutoimia ja tarvittavia tukitoimia siinä työkykyneuvottelut alkavat Työterveyshuolto tekee lausunnon työntekijän jäljelle jääneestä työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista Tarvittaessa Kela varmistaa, että työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty viimeistään silloin kun 90 pv on käytetty. Työterveyshuolto tekee laajan työkykyarvioinnin RLä

78 Sisäilmaongelmia? Tietoa ja toimintaohjeita. Riina Länsikallio, työelämäasiamies, OAJ

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot