Moderni satama kehittää toimintaansa jatkuvasti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moderni satama kehittää toimintaansa jatkuvasti"

Transkriptio

1 Moderni satama kehittää toimintaansa jatkuvasti Vuosikertomus 29

2 TALOUS, miljoonaa euroa Liikevaihto 81,2 95,4 95, 81,8 78,5 Liikeylijäämä 14,5 39,4 41,9 31,1 27,6 Tilikauden ylijäämä 14,8 11,1,,, Investoinnit 23,7 145,3 168,6 126,3 81,7 Taseen loppusumma 621,1 61,1 51,3 335,7 313,3 TUNNUSLUVUT Liikevaihdon muutos, % -14,9,4 16,1 4,2 1, Liikeylijäämä-%, liikevaihdosta 17,8 41,3 44,1 38, 35,2 Liikevaihto/henkilö, 1 euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,5 7,5 11, 11,1 11,1 Omavaraisuusaste, % 59,3 59,5 66,9 89,7 87,9 Helsingin Sataman markkinaosuudet Suomen liikenteestä 29 Tuonti 37 % Vienti 19 % Kontit 33 % Kumipyörät 56 % Matkustajat (Manner-Suomi) 74 % Helsingin Sataman jäsenyydet Baltic Ports Organization (BPO) Cruise Europe (CE) International Association of Cities and Ports (AIVP) International Association of Ports and Harbors (IAPH) International Harbour Masters Association (IHMA) The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) Helsingin Satama lyhyesti Helsinki on nykyaikainen, yksiköidyn tavara- ja matkustajaliikenteen pääsatama Suomessa. Keskeinen sijainti elinkeinoelämän, tuotannon, kulutuksen ja väestön ytimessä takaa satamalle tasapainoisen tuonti- ja vientiliikenteiden virran luoden hyvät puitteet myös Venäjälle suuntautuvalle kautta kulkuliikenteelle. Helsingin Satama edistää monipuolisesti Helsingin seudun elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Liiketoimintaympäristön aktiivisena kehittäjänä Helsingin Satama luo puitteet ja koordinoi toimintoja satamassa. Helsingin Sataman arvoina ovat asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, luotettavuus, kehitys hakuisuus ja ympäristövastuullisuus. Helsinki on myös maamme vilkkain matkustajasatama, josta on päivittäiset matkustajayhteydet Viroon, Ruotsiin ja Saksaan sekä viikoittaiset yhteydet Puolaan. Säännöllisen linjaliikenteen lisäksi Helsinki on kesäaikaan houkutteleva kansainvälisten risteilyalusten vierailusatama. 2 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

3 Tehokas, toimiva ja turvallinen Helsingin satama on Suomen merkittävin yleissatama. Sen tavaraliikenteen sydämestä, Vuosaaren satamasta, on hioutunut ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana yhtenäinen satamayhteisö. Tämä on osaltaan auttanut Helsingin satamaa vakiinnuttamaan asemaansa Itämeren piirissä yksiköidyn tavaraliikenteen kuuden johtavan sataman joukossa sekä kolmanneksi vilkkaimpana matkustajasatamana. Itämeri kuntoon aktiivisesti pumpaten s. 6 Satama kuuntelee herkällä korvalla s. 12 Satama tutkii maasähkön käyttömahdollisuuksia s. 21 Vuosaaressa kiikaroidaan linnustoa ja kalastoa s. 26 Päästöjen määrät tarkassa syynissä s. 3 Lajittelua tehostamalla jätemäärät laskuun s. 32 Sisältö Satama lyhyesti 3 Satamajohtajan katsaus 4 Vuosi 29 8 Tilastot 14 Liikenne 22 Henkilöstö 23 Tavarasatamatoiminta 24 Laadunvalvonta 27 Turvallisuus 28 Talous 33 Organisaatio 36 Tapahtumat 38 Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 3

4 Satamajohtajan katsaus Olosuhteisiin nähden varsin onnistunut vuosi Kokemukset Vuosaaren sataman ensimmäisestä täydestä vuodesta olivat positiivisia. Satama on teknisesti ja liikennejärjestelyiltään hyvin toimiva. Varustamot ovat kokeneet satamaoperaattorien välisen kilpailun todellisena, joskin ennakoitua pienemmät tavaramäärät ovat johtaneet lomautuksiin ja sitä kautta alentuneeseen palvelutasoon liikennehuippujen aikana. Rahtaajien kannalta on ollut positiivista, että alusliikenteen frekvenssi on alentuneista lastimääristä huolimatta pysynyt korkeana. Korkea frekvenssi yhdessä tiheän vasta satama verkoston kanssa on yksi Helsingin sataman perusvahvuuksista. Finnlines korvasi Puolan Gdyniaan liikennöineet alukset ropax-aluksilla, joten yli kahden kymmenen vuoden tauon jälkeen Helsingistä on taas matkustajille laivayhteys Puolaan. Vuosaaren meriväylä on osoittanut toimivuutensa eikä sataman raskas liikenne ole ruuhkauttanut Kehä III:sta. Ratayhteys pitkää tunnelia pitkin pääradalle toimii pienten alkuhankaluuksien jälkeen moitteettomasti. Ulkomaan merikuljetukset Suomen rannikkosatamien kautta vähenivät vuonna 29 lähes 2 prosenttia, samalle tasolle kuin vuonna 22. Talouden taantuman vaikutukset eri satamissa vaihtelivat suuresti. Ne satamat, joiden kautta kuljetettava tavara on pääosin bulkkitavaraa, pärjäsivät paremmin kuin satamat, joissa tuonti koostuu kulutustavaroista sekä teollisuuden puolivalmisteista ja viennin osalta korkean jalostusasteen teollisuustuotteista. Erityisen voimakkaasti väheni Suomen kautta Venäjälle konteissa kuljetettu tavara sekä autot, mikä näkyy Hangon, Kotkan ja Haminan satamien tilastoissa. Metsäteollisuuden valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden osuus Suomen merikuljetuksista on noin 3 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotannon supistukset heijastuvat hyvin laajasti koko Suomen logistiseen järjestelmään. VR on jo ennakoinut tämän uudessa tavara liikennestrategiassaan. Supistukset tulevat vaikuttamaan myös suomalaisiin satamiin metsäteollisuuden miettiessä mahdollisimman kustannustehokasta ja toimintavarmaa kuljetusketjua, joka sopii niiden globaaliin tuotantorakenteeseen. Aika näyttää mitkä vaikutukset tällä on Vuosaaren sataman tavaravirtoihin, mutta yleinen arvio on, että Vuosaaren satama ei ole ainakaan häviäjä tässä uudessa kuljetusreittien uusjaossa. 4 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

5 Loppuvuosi 29 ennakoi jo parempaa vuodelle 21, joten positiivisin mielin mennään taas tästä eteenpäin kaikki yhdessä. Helsingin sataman yksiköidyn tavaran kuljetukset vähenivät 21 prosenttia. Joulukuu oli jo sekä viennissä että tuonnissa positiivinen vuoden 28 joulukuuhun verrattuna. Markkinaosuutemme paranivat sekä konttien että rekkojen ja perävaunujen määrissä. Matkustajaliikenne saavutti uuden ennätyksen. Linjaliikenteen matkustajien määrä Helsingin satamassa oli ensimmäistä kertaa yli yhdeksän miljoonaa, kasvua hieman yli yksi prosentti. Risteilyliikenteen aluskäyntien lukumäärä oli 263. Näistä 23 käyntiin liittyi matkustajien vaihto. Risteilymatkustajien määrä pysyi vuoden 28 tasolla. Helsingin Sataman tilikauden 29 liikevaihto oli 81,2 miljoonaa euroa, liikeylijäämä 14,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 14,8 miljoonaa euroa. Talouden yleinen taantuma huomioiden tulosta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Tavaramaksuista saatavat tulot sekä lasti yksiköiden ulkovarastoinnista kertyneet maksut olivat merkittävästi alemmat kuin elokuussa 28 laaditussa talousarviossa osattiin ennustaa. Tuloslaskelmassa nämä toisaalta kompensoituivat merkittävästi alentuneina korkomenoina. Helsingin Satama organisoitiin uudelleen niin, että rungon muodostaa kaksi toiminnallista perusyksikköä, Matkustajasatamat ja Vuosaaren satamakeskus. Vuosaaren satama keskus toimii ns. landlordperi aatteella. Asiakkaisiin päin kaikesta palveluntarjonnasta vastaavat yksityiset yritykset ja suurin osa teknisistä kunnossapito- ja ylläpitopalveluista ostetaan ulkopuolisilta palvelun tarjoajilta. Keskustassa Satama omistaa matkustajaterminaalit ja operoi niitä. Lisäksi Satama tuottaa aluksille annettavat palvelut. Uskomme, että uusi organisaatiomallimme ja uusi tapa toimia Vuosaaressa tukee hyvin myös asiakkaidemme toimintaa. Loppuvuosi 29 ennakoi jo parempaa vuodelle 21, joten positiivisin mielin mennään taas tästä eteenpäin kaikki yhdessä. Helsingin Sataman ja omasta puolestani haluan kiittää asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja henkilökuntaa olosuhteisiin nähden hyvin onnistuneesta vuodesta 29. Heikki Nissinen satamajohtaja Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 5

6 Jätehuolto Ympäristölupiin liittyvät jätehuoltosuunnitelmat laadittiin jokaisesta satamanosasta erikseen. Jätehuolto jakautuu kiinteistöjätteeseen, alusjätteeseen ja erityisjätteisiin. Erityisjätteitä ovat ongelmajätteet, joista suurimman osan muodostavat aluksista vastaanotetut öljyiset jätteet. Alusjätevedet kaupungin viemäriverkkoon Alusjätelainsäädännön mukaan alusten on jätettävä satamaan aluksista peräisin oleva jäte, jota ei Marpol 73/78-yleissopimuksen tai Helsingin sopimuksen perusteella saa päästää mereen Itämeren alueella. Kiinteistä jätteistä ja öljyisistä jätteistä satamien tulee periä aluksilta jätehuoltomaksu, vaikka alus ei jättäisi satamaan jätettä. Tällä ei erityismaksua -järjestelmällä pyritään vähentämään laitonta jätteiden mereen laittamista. Säännöllisessä liikenteessä olevat alukset voivat saada Merenkulkulaitokselta vapautuksen jätteiden jättöpakosta, jos niillä on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen kanssa. Helsingin satamaan säännöllisesti liikennöivät alukset hoitavatkin jätehuoltonsa suoraan jätehuoltoyritysten kanssa, joten Helsingin Satama välittää jätehuollon lähinnä vain kansainvälisille risteilyaluksille ja joillekin rahtialuksille. Alusjätelainsäädännön mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset voivat tyhjentää käsittelemättömät käymäläjätevedet mereen yli 12 meripeninkulman ja käsitellyt käymäläjätevedet yli kolmen meripenin kulman etäisyydellä lähimmästä rannikosta. Tietynlaisen käsittelylaitteiston kautta alukset saavat laskea käymäläjätevedet mereen ilman rajoituksia. Vaikka alusjätelainsäädäntö mahdollistaa jätevesien pumppaamisen mereen, alukset tuovat yhä enenemässä määrin sekä käymäläjätevedet että muut aluksella syntyvät jätevedet maihin käsiteltäväksi. Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat käynnistivät vuonna 28 kampanjan, Itämerihaasteen, merialueen suojelemiseksi. Kampanjan yksi toimenpide oli laivajätevesien pumppaaminen kaupungin viemäriverkkoon ja sitä kautta johtaminen jäte veden puhdistamolle. Jo vuonna 29 kaikki säännöllisen matkustajaliikenteen alukset pumppasivat jätevettä viemäri verkkoon satamassa oloaikansa puitteissa. Risteily aluksien jättämä jätevesimäärä kasvoikin edellis vuodesta noin 4 %. Erityisesti kansainvälisiä risteilyaluksia kannustettiin pumppaamaan mustat ja harmaat jätevetensä sataman viemäriverkkoon. Loistoristeilijä Celebrity Constallation sai keväällä 29 Miamin Seatrade-messuilla Green Attitude -huomionosoituksen kiitoksena siitä, että se jätti ensimmäisenä kansainvälisenä risteilyaluksena laivajätevesiä Helsinkiin sekä on ollut mukana kehittämässä Helsingin vastaanottolaitteistoa. Jätevesien pumppaaminen maihin aiheutti puolestaan hajuhaittoja satama-alueella ja sen lähiympäristössä. Ongelman ratkaisemiseksi varustamot ovat ottaneet käyttöön Eteläsatamaan säännöllisesti liikennöivillä matkustajalaivoilla jätevesien esikäsittelyn, jonka vaikutusta on seurattu yhdessä Helsingin Veden kanssa. Hajuhaittoja ei esiintynyt vuonna 29. Helsingin Sataman vastaanottamat alusjätteet, tonnia Kiinteä alusjäte Öljyinen jäte Viemäriin pumpatut laivajätevedet Helsingissä, m Risteilyalukset Matkustajalaivat HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

7 Vuonna 29 kaikki säännöllisen matkustajaliikenteen alukset pumppasivat jätevettä Helsingin viemäriverkkoon satamassa oloaikansa puitteissa ilman erillistä jätevesimaksua. Itämerihaasteeseen on tartuttu aktiivisesti pumpaten Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 7

8 Vuosi 29 oli haasteita täynnä Maailmantalous vajosi syvään taantumaan, jonka vaikutukset ulottuivat koko painollaan myös Suomen talouteen. Viennistä riippuvaisena teollisuusmaana Suomi joutui kokemaan maailmankaupan romahduksen useita muita maita voimakkaammin. Suomen viennin rakenne painottuu investointitavaroihin ja tuotantohyödykkeisiin, joiden osalta kysyntä on heikkoa pysähdyksessä olevan investointitoiminnan seurauksena. Tästä johtuen arvioidaan, että taloutemme elpyy muiden maiden talouksia hitaammin. Talouden taantuma varjosti Helsingin sataman toimintaa. Vuosi oli vaikea kaikille sataman toimijoille. Useassa asiakasorganisaatiossa jouduttiin kustannuksia karsimaan henkilöstön lomautuksilla, ja jossain määrin jouduttiin turvautumaan irtisanomisiin. Helsingin sataman liikenteen kehitystä säätelevät myös asiakasyritysten logistiset ratkaisut. Taantuman ja teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena tuonti- ja vientivirrat ohenivat entisestään. Sen odotettiin johtavan kuljetusten reititysten muutoksiin ja kuljetusten keskittymiseen muutamaan harvaan pääsatamaan, mm. Helsingin satamaan. Näin ei kuitenkaan vielä vuoden 29 aikana tapahtunut, vaan satamat ja varustamot jatkoivat toimintaansa kuten ennen taantumaa. 8 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

9 Helsingin sataman tavaraliikenteen arvo edustaa 4 % Suomen meritse kuljetetun ulkomaankaupan arvosta. Matkustajaliikennettä talouden taantuma puolestaan piristi. Lyhytkestoiset ja hinnaltaan edulliset merimatkat tarjosivat halutun irtioton arjesta. Laivaliikenne Helsingin satamassa kävi vuoden aikana 263 eri alusta, kaikkiaan 8 74 kertaa. Laivatyypeittäin jaoteltuina matkustajalauttoja kävi eniten eli 3 93 kertaa. Matkustajaliikenteessä kävi lisäksi pika-aluksia kertaa ja muita matkustajalaivoja 34 kertaa. Rorolauttoja kävi 2 26 kertaa ja konttilaivoja 898 kertaa. Bulkki liikenteessä kävi kuivalastialuksia, kemikaalisäiliöaluksia, säiliöaluksia ja hiekkajaaloja. Aluskäynnit vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Alusten keskimääräinen koko sen sijaan kasvoi. Muutos oli seurausta pika-aluskäyntien määrän vähenemisestä ja isokokoisten nopeiden alusten yleistymisestä Tallinnan liikenteessä. Linjaliikenneyhteydet Helsingin sataman linja liikenneverkosto on Suomen laajin ja monipuolisin. Satamalla on tiheät, säännöllisen aikataulun mukaiset yhteydet Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin satamiin. Lähisatamiin kuten Tallinnan ja Tukholman satamiin yhteyksiä on useita päivässä ja Trave mündeen, Hampuriin, Bremerhaveniin sekä Rotterdamiin päivittäin. Linjaliikenteen alusten lähtöjä oli Helsingistä 131 viikossa (tammikuu 21). Niistä rorolaivoilla oli 37, konttilaivoilla 17 ja matkustajalautoilla 77 lähtöä. Viikoittaisia yhteyksiä kohdesatamiin oli huomattavasti enemmän, sillä reiteillään alukset poikkeavat useassa kohdesatamassa. Yksinomaan Tallinnaan tavaraa kuljettavilla aluksilla oli 88 lähtöä viikossa. Tavaraliikenne Helsingin satama toimii neljässä sataman osassa. Tavara satamatoiminnot on keskitetty Vuosaaren satamaan. Eteläsatama on matkustajasatama, jonka kautta kulkee matkustajien lisäksi matkustajalautoilla kuljetettavaa tavaraa. Länsisataman Länsiterminaali palvelee Tallinnan matkustaja- ja rahtiliikennettä. Öljysatama toimii Laajasalossa vuoden 21 loppuun saakka. Helsingin sataman kokonais tavaraliikenne oli määrältään 9,8 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen ydinosa, 88 %, muodostuu yksiköidystä tavara liikenteestä. Tavara koostuu tuonnissa elintarvikkeista, kulutus- ja kestokulutustavaroista, tuotannollisesta tuonnista sekä investointi tavaroista. Vienti koostuu suurelta osin metsä teollisuuden ja metallituoteteollisuuden tuotteista sekä koneista ja laitteista. Lisäksi Helsingin sataman kautta tuodaan ja viedään bulkkitavaraa kuten kivihiiltä ja öljytuotteita sekä hiekkaa ja rakennusaineita sähköntuotannon, lämmityksen, liikenteen ja rakentamisen tarpeisiin. Bulkkiliikenteen osuus oli 12 % tavaraliikenteestä. Helsingin sataman yksiköity tavara koostuu jalostetuista tuotteista. Tavara on arvoltaan 3 4 kertaa keskimääräistä tuonti- ja vientitavaraa arvokkaampaa. Muutoin sataman tavaraliikenne kuvastaa pitkälti koko Suomen ulkomaankaupan profiilia. Helsingin sataman tavaraliikenteen arvo edustaa noin 3 % Suomen koko ulkomaankaupan arvosta ja 4 % Suomen meritse kuljetetun ulkomaankaupan arvosta. Helsingin sataman liikenne kohdistuu Itämeren ja Pohjanmeren satamiin. Noin neljäsosa tavarasta jatkaa matkaansa tai on lähtöisin Euroopan ulkopuolelta Amerikasta tai Aasiasta. Tämä tavara jälleenlaivataan aluksesta toiseen eurooppalaisessa konttikeskuksessa kuten Hampurin, Bremerhavenin, Rotterdamin tai Antwerpenin satamissa. Suurimmat tavaravirrat kuljetettiin Helsingin ja Saksan satamien välillä. Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 9

10 Helsingin sataman markkinaosuus kaikkien satamien käsittelemistä konteista oli 33 %. Saksan satamien osuus oli 38 % Helsingin sataman yksiköidystä tavaraliikenteestä, vaikka määrä väheni 27 %. Helsingin ja Viron välinen liikenne taantui 16 % useiden kasvun vuosien jälkeen. Ainoastaan Helsingin ja Tukholman välinen liikenne pysyi ennallaan. Tavara kulkee yksiköitynä Helsingin satama on Suomen elinkeinoelämän pääsatama. Yksiköity tavaraliikenne koostui 98-prosenttisesti Suomen oman ulko maan kaupan tuonnista ja viennistä. Helsingin sataman tuonti- ja vientitavara kuljetetaan pääsääntöisesti kuljetusyksiköissä kuten konteissa, rekoissa ja perävaunuissa, lauttavaunuissa ja muissa vastaavissa yksiköissä. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli vuonna 29 8,6 miljoonaa tonnia. Määrä väheni 21 % edellisvuodesta. Talouden taantuma alkoi vaikuttaa liikennemääriä vähentävästi vuoden 28 lokakuusta lähtien. Yksiköidystä tavaraliikenteestä 29 % kuljetettiin konttialuksilla ja 71 % roroaluksilla. Roroalukset jakautuvat matkustajalauttoihin, joilla kuljetettiin 24 % tavaraliikenteestä ja lastilauttoihin mukaan lukien ropax-alukset, joilla kuljetettiin 47 % tavaraliikenteestä. Yksiköidystä tavaraliikenteestä 35 % kuljetettiin konteissa, 31 % rekoissa, 3 % perävaunuissa ja 4 % muissa suuryksiköissä kuten aluskalustoon kuuluvissa lauttavaunuissa tai vastaavissa yksiköissä. Yksiköidyn tavaraliikenteen rungon muodostivat tuonnin osalla kulutusja kestokulutustavarat, elintarvikkeet sekä tuotantotarvikkeet ja investointitavarat. Viennissä tärkeimmät tavaralajit olivat metsä- ja metalliteollisuuden tuotteet, koneet ja laitteet sekä elektroniikkaa. Helsinki oli myös tekstiili-, vaate-, huonekalu-, lasi- ja elintarviketeollisuuden viennin keskus. Konttiliikenne Helsingin sataman kautta kuljetettiin kaikkiaan 36 TEU kontteja (TEU = twenty feet equivalent unit). Lastikontteja oli 286 TEU ja niissä kuljetettiin tavaraa 3, miljoonaa tonnia eli 35 % sataman yksiköidystä tavaraliikenteestä. Helsingin sataman markkinaosuus kaikkien satamien käsittelemistä konteista oli 33 %. Konttien määrä väheni edellisvuodesta lähes 17 % ja niissä kuljetettu tavaramäärä 19 %. Helsingin sataman konttiliikenne oli tuonnin ja viennin suhteen tasapainossa. Kaksi kolmasosaa konteista kuljetettiin nk. syöttö- eli feederliiken teessä. Feeder-liikenteessä kontit jälleenlaivataan Euroopan kontti keskuksiiin vietäväksi edelleen kaukaisempiin kohteisiin, tuonnin osalla järjestys on luonnollisesti päinvastainen. Kolmasosa konteista kuljetettiin Euroopan sisäisessä liikenteessä. Helsingin sataman konttiliikenteen tärkeimmät kohdesatamat olivat Hampuri, Rotterdam, Bremerhaven ja Antwerpen. Kumipyöräliikenne Helsingin sataman kautta kuljetettiin kaikkiaan 432 rekkaa, perävaunua tai niihin rinnastettavaa kalustoa. Kuljetusajoneuvojen määrä väheni 16 % edellisvuoteen verrattuna. Niissä kuljetettiin tavaraa 5,2 miljoonaa tonnia, 61 % sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrästä. Tavaramäärä väheni 2 %. Helsingin sataman markkinaosuus Suomen satamien kumipyöräliikenteestä oli 55 %. Helsingin sataman kautta tuodaan myös autoja sekä Suomen että Venäjän markkinoille. Tuotujen autojen määrä puolittui taloudellisen tilanteen heikennyttyä. Suurimmat tavaravirrat kuljetettiin Tallinnan, Travemünden, Rostockin, Tukholman ja Gdynian liikenteessä. Bulkkitavaraliikenne Bulkkitavaraliikenne oli määrältään 1,2 miljoonaa tonnia. Se koostui kivihiilen tuonnista Helsingin Energian tarpeisiin sekä öljytuotteiden tuonnista Laajasalon öljy-yhtiöille ja Helsingin Energialle. Kotimainen liikenne sisälsi hiekan ja rakennusaineiden tuontia rakennustuotantoa varten. 1 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

11 Öljytuotteet tuodaan osin Laajasalon öljysatamaan suoraan ulkomaisilta jalostamoilta ja osin rannikkoteitse kotimaisilta jalostamoilta. Kaikkiaan öljytuotteita kuljetettiin lähes,4 miljoonaa tonnia paikallisen liikenteen, kiinteistöjen ja voimalaitosten tarpeisiin. Bulkkitavara kuljetetaan pääsääntöisesti irtolastina kuivalastialuksissa, säiliö- ja kemikaalisäiliöaluksissa tai hiekkajaaloilla. Transito- eli kauttakulkuliikenne Helsingin satamaan liikennöivillä aluksilla kuljetetaan muun lastin joukossa myös Venäjän markkinoille tarkoitettua tavaraa kuten kulutustavaroita, autoja ja elektroniikkaa sekä elin tarvikkeita. Helsingin kautta kuljetettu transitotavara jatkaa matkaansa maanteitse itärajalle ja sieltä Pietarin seudulle. Tavaramäärä oli,2 miljoonaa tonnia eli 2 % sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrästä. Matkustajaliikenne Helsingin satama palvelee matkustajaliikennettä viidessä terminaalissa. Eteläsatamassa Tallinnan ja Tukholman liikennettä hoidetaan Olympiaterminaalissa ja Katajanokan terminaalissa sekä Tallinnan pikaliikennettä Makasiiniterminaalissa. Länsiterminaalissa hoidetaan Tallinnan matkustajaliikennettä. Vuosaaren Hansaterminaali palvelee ropax-aluksilla matkaavia. Matkustajaliikenteessä saavutettiin uusi ennätys ja 9, miljoonan matkustajan raja linjaliikenteessä rikkoutui. Suurin matkustajavirta oli Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä, jossa matkustajia oli 6,4 miljoonaa ja kasvua 1 % edellisvuoteen. Vuosi 29 oli ensimmäinen täysi vuosi Tallinnan liikenteen uusille, ympäri vuoden liikennöiville nopeille, aikaisempia pika-aluksia suuremmille aluksille. Myös Helsingin ja Tukholman välinen tiivis liikenne jatkui, matkus tajia oli 2,4 miljoonaa ja kasvua 1 %. Matkustaminen Helsingin ja Trave münden välillä piristyi, matkustajia oli 141 henkilöä. Rostockin linjalla matkasi 97 henkilöä. Uusi matkustajayhteys avattiin kesällä Puolan Gdyniaan ja reitillä matkusti 15 matkustajaa. Matkustajamäärien kasvua nopeammin kasvoi aluksissa kuljetettujen henkilöautojen määrä. Matkustajia kuljettavissa laivoissa kuljetettiin matkustajien omia henkilöautoja kaikkiaan Kasvua oli 9 % edellisvuoteen verrattuna. Tallinnan liikenteessä Matkustajaliikenteessä saavutettiin uusi ennätys ja 9 miljoonan matkustajan raja linjaliikenteessä rikkoutui. noin joka seitsemännellä matkustajalla oli auto mukanaan. Linja-autoja kuljetettiin kaikkiaan Matkustajaliikenteessä kiinnitetään vuoden 21 aikana erityistä huomiota matkustajaterminaalien ulkoiseen ilmeeseen parantamalla niiden palvelu-, viihtyisyys- ja siisteystasoa. Risteilyliikenne Kansainvälinen risteilyliikenne jatkui edellisvuoden kaltaisena. Matkustajia oli 36. Heistä 4 oli vaihtomatkustajia eli he joko aloittivat tai päättivät risteilynsä Helsingissä. Risteilyaluskäyntejä kirjattiin 263. Suomenlahdella Helsinki jakaa matkus tajien mielenkiinnon Pietarin ja Tallinnan kanssa. Kantvikin satama Kirkkonummella sijaitseva Kantvikin satama muodostuu kahdesta osasta, joista toista Helsingin Satama hallinnoi ja vuokraa. Noin viiden hehtaarin kokoisen alueen satamaoperaattorina toimii Oy Kantvik Shipping Ltd. Kantvikin satama palvelee Finnsementin sementtijakelua sekä Vantaan Energian, Gyproc Oy:n, Kuusakoski Oy:n ja Kontino Oy:n kuljetuksia. Liikenne oli voimakkaasti tuontipainotteista. Tuonti koostui kipsikivestä, sementistä, kivihiilestä, rapsista ja sokerista. Vienti koostui metalliromusta ja kipsilevyistä. Vuonna 29 Kantvikin sataman tavaraliikenne oli 645 tonnia. Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 11

12 Ilmanlaadun mittaus Katajanokalla Helsingin satamien ympäristöluvat velvoittavat osallistumaan pää kaupunki seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Vuonna 29 jatkuvatoiminen mittausasema oli Katajanokalla, jossa ilmanlaatu on pääosin hyvä tai tyydyttävä ja selvästi parempi kuin Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä alueilla. Typpioksidipitoisuudet, vuosikeskiarvio (μg/m 3 ) 5 Laiva- ja autoliikenteen päästöt näkyvät Katajanokan ilmanlaadussa, mutta ne eivät aiheuta normiylityksiä. Myöskään pienhiukkasten raja-arvo ei yleensä ylity, mutta WHO:n vuorokauden ohjearvo ylittyy muutamina päivinä vuodessa koko pää kaupunkiseudulla pääosin kaukokulkeuman vuoksi. Näihin korkeahkoihin, lyhytaikaisiin pitoisuushuippuihin vaikuttavat sekä auto- että laivaliikenteen päästöt erityisesti tyynellä säällä. Typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat Katajanokalla keskikaupungin arvoja matalammat ja reilusti alle rajaarvojen Mannerheimintie Hämeentie Vallila Kallio Katajanokka Vartiokylä Luukki Raja-arvo Melumallinnus liikenteen nykytasolle Eniten valituksia lähiympäristön asukkailta tulee satamatoiminnan melusta. Siksi jokaisen uuden matkustaja-aluksen melutaso mitattiin. Tulokset vaikuttivat aluksen laivapaikkaan. Mikäli alus yöpyi Helsingissä, se sijoitettiin yöksi asutuksesta kauempana olevalle laivapaikalle. Vuosaaren satamatoiminnan melun leviämismallinnukset ja niiden pohjalta laaditut melun tarkkailusuunnitelmat toimitettiin ympäristöviranomaisille. Helsingin Satama osallistui myös Länsisataman melumallinnuksien laatimiseen Jätkä saaren ja Hernesaaren kaavoitusta varten. Rikkidioksidipitoisuudet, kuukausikeskiarvio (μg/m 3 ) Katajanokka Vallila Luukki Rikkidioksidin kuukausikeskiarvot ovat koko pääkaupunkiseudulla alle raja- ja ohjearvojen, mutta laivaliikenteen vaikutus näkyy Katajanokalla. 12 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

13 Satama kuuntelee herkällä korvalla Meluhaitat ja ilman päästö pitoisuudet ovat erityistarkkailussa. Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 13

14 Liikenteen kehitys kuvastaa Suomen ulkomaankauppaa Kokonaistavaraliikenne, milj. tonnia Rannikkoliikenne Ulkomainen bulkki Yksiköity tavaratuonti Yksiköity tavaravienti Yksiköity tavaraliikenne, milj. tonnia 15 1 Tavaraliikenne Tavaraliikenne, tonnia Muutos-% Yksiköity tavara -21, Tuonti -2, Vienti -21, Bulkkitavaraliikenne 37, Tuonti 35, Vienti Ulkomainen tavaraliikenne -17, Rannikkoliikenne -57, Kokonaistavaraliikenne yht. -17, Matkustajaliikenne Muutos-% Linjaliikenne, matkustajat 1, Kansainväliset risteilyt, matkustajat, Alukset, kpl -16, Transito Tuonti Vienti 14 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

15 Yksiköidyn tavaraliikenteen profiili Tuonti 25 % 65 % 1 % Yksiköity tavaraliikenne Yksiköity tavaraliikenne, tonnia Muutos-% Yksiköity tavaraliikenne yhteensä -21, Ulkomaankaupan kuljetukset -18, Tuonti -19, Vienti -22, Kauttakulkuliikenne yhteensä -31, Vienti Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet Investointitavarat Kulutustavarat 5 % 15 % 3 % Helsingin markkinaosuus, % Tuonti Vienti Helsingin markkinaosuus ilman transitoa, % Tuonti Vienti Konttiliikenne 3 % Metsäteollisuus Metalli- ja metallituoteteollisuus Koneet ja laitteet Elektroniikka- ja sähköteollisuus Elintarvike-, kemian ja muu teollisuus 2 % Lastikontit Muutos-% Lastikontit, TEU -19, Tyhjät kontit yhteensä, TEU -2, TEU yhteensä -16, Lastia konteissa, tonnia -19, Yksiköity tavara kuljetusmuodoittain osuudet määrästä 29 % Helsingin markkinaosuus, % Osuus lastikonteista TEU Osuus lastikonteista ilman transitoa TEU Osuus tyhjistä konteista Osuus kaikista konteista TEU % Rorolaivat Konttilaivat 4 % 31 % 35 % Rekat Puoliperävaunut Kontit Muut 3 % Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 15

16 Kumipyöräliikenne Kuorma-auto- ja perävaunuliikenne Muutos-% Kuorma-autot, kpl -9, Perävaunut, kpl -23, Lastissa olevat paketti- ym. autot -21, Kuorma-autot ja perä vaunut yht. -16, Lastia ajoneuvoissa, tonnia -2, Yksiköity tavara suunnittain osuudet määrästä Tallinna 24 % Travemünde 22 % Hampuri 8 % Rotterdam 8 % Antwerpen 7 % Tukholma 6 % Bremerhaven 5 % Gdynia 4 % Rostock 4 % Århus 4 % Muut 8 % Helsingin markkinaosuus-% Kuorma-autot, kpl Perävaunut, kpl Yhteensä, kpl Autotuonti, autot, kpl Uudet autot Transitoautot Yhteensä Yksiköidyn tavaraliikenteen lähtö- ja kohdemaat Tonnia, maa Muutos-% Ruotsi, Tanska -28, Venäjä -4, Viro -16, Puola -32, Saksa -27, Iso-Britannia -25, Alankomaat -5, Belgia -16, Muut -1, Yhteensä -21, HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

17 Helsingin sataman linjaliikenneyhteydet Rorolautat Yhteensä 37 lähtöä viikossa Lähdöt viikossa Finnlines Travemünde Helsinki 7 Gdynia Rostock Helsinki 3 Hull Amsterdam Helsinki 1 Immingham Hull Amsterdam Antwerpen 2 Wallhamn Kalundborg (transit) Århus 1 (Halmstad) Kalundborg Århus Malmö 1 Bilbao Göteborg Antwerpen Helsinki 1 Eckerö Line Tallinna 1 Navirail Helsinki Tallinna (Muuga) 11 Konttilaivat Yhteensä 17 lähtöä viikossa Lähdöt viikossa CMA-CGM Hampuri Hamina Kotka Helsinki 1 Containerships Gdansk 1 6 Ghent 1 Hampuri 2 Klaipeda 3 Pietari 4 Riika 1 Rotterdam 4 Teesport 3 Tilbury 2 Århus 3 MSC Kotka Hamina Helsinki Antwerpen 2 Bremerhaven TeamLines (Rauma) Kotka Helsinki Hampuri Rotterdam 2 Unifeeder Bremerhaven Hampuri (Muuga) Helsinki 2 Zeebrugge Antwerpen Rotterdam Helsinki 2 Tschudilines Helsinki Muuga Klaipeda (Esbjerg) Immingham Rotterdam 2 Matkustaja-autolautat Yhteensä 77 lähtöä viikossa Lähdöt viikossa Tallink Silja Tukholma 7 Tallinna 42 Viking Line Tukholma 7 Tallinna 14 Eckerö Line Tallinna 7 Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 17

18 Bulkkitavaraliikenne, milj. tonnia 1,5 1,, Rannikkoliikenne Ulkomainen liikenne Yksiköity tavara satamanosittain osuudet määrästä 12 % 14 % Bulkkitavaraliikenne Ulkomainen, tonnia Muutos-% Tuonti Kivihiili Öljytuotteet Muut Tuonti yhteensä Vienti Öljytuotteet 1 2 Muut 1 3 Vienti yhteensä Ulkomainen bulkkiliikenne yht Rannikkoliikenne Muutos-% Tuonti Öljy Muu Vienti Rannikkoliikenne yhteensä Bulkkiliikenne yhteensä % Eteläsatama Länsisatama Vuosaari Tavaraliikenne satamanosittain Milj. tonnia (muutos-%) Yksiköity tavara 1,16 (-78 %) Bulkkitavara, ulkom.,4 (62 %) Rannikkoliikenne,2 (-85 %) Yhteensä, milj.tonnia Matkustajat, milj. matk 1,58 (-72 %) 4,4 (7 %) (Sulkeissa muutos-% edelliseen vuoteen.) Sörnäinen,41 (-14 %),41 (-91 %) Länsisatama Eteläsatama Laaja salo Vuo saari -,98 (-1 %) -,5 (27 %),99 (-1 %) - 4,67 (-2 %) -,31 (225 %),5 (18 %),47 (164 %) - 6,43 (1 58 %),8 (16 %),4 (432 %) 6,44 (1 57 %) -,28 (3 278 %) Vuosi 29 Kontit, TEU 1 (-99 %) Kuorma-autot ja perävaunut, kpl (Sulkeissa muutos-% edelliseen vuoteen.) 16 (-49 %) Sörnäinen Länsisatama Eteläsatama Vuo saari (1 58 %) (-1 %) 83 (2 %) 243 (1 163 %) 18 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

19 Matkustajaliikenne linjaliikenne, milj. matkustajaa 1, 7,5 5, 2,5 Matkustajaliikenne terminaaleittain, milj. matkustajaa 4,5 3, 1, Viro Ruotsi Olympiaterminaali Makasiiniterminaali Kanavaterminaali Saksa Muut Katajanokan terminaali Länsiterminaali Hansaterminaali Risteilyliikenne Itämerellä, aluskäynnit Matkustajaliikenne Linjaliikenne Muutos-% Tukholma Ruotsi, muut Tallinna Pietari Travemünde Rostock Gdynia Riika Muut Matkustajat yhteensä 1, Matkustajien mukanaan kuljettamat autot Muutos-% Henkilöautot Linja-autot Tukholma Tallinna Travemünde Rostock Gdynia Yhteensä Risteilymatkustajat Muutos-% Kansainväliset risteilymatkustajat Matkustajaliikenne kohteittain Tallinna Tukholma Travemünde 141 Rostock 97 Linjaliikenne yhteensä Pietari Tukholma Kööpenhamina Helsinki Tallinna Riika Tukholma Helsinki Tallinna Risteilyliikenne Itämerellä, matkustajat 6 Travemünde Rostock Pietari Tukholma Kööpenhamina Helsinki Tallinna Vuosikertomus 29 HELSINGIN SATAMA 19

20 Alusliikenne Kpl Milj. nt Markkinaosuudet Suomen liikenteestä, % 8 Laivaliikenne Alustyypit ja -käynnit Roroalukset Konttialukset Matkustajalautat Pika-alukset Muut matkustaja-alukset Risteilyalukset Kuivalastialukset Säiliöalukset Muut Yhteensä Yksiköity tavara Kontit TEU Kumipyöräyks. Matkustajat Alukset Muutos-% Ulkomaanliikenne (kpl) Ulkomaanliikenne (nt) Rannikkoliikenne (kpl) Rannikkoliikenne (nt) Alusliikenne yhteensä (kpl) Alusliikenne yhteensä (nt) Alusten nettovetoisuus tarkoittaa alusten lastitilojen tilavuutta, jonka mittayksikkö on nettotonni (nt). 2 HELSINGIN SATAMA Vuosikertomus 29

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Helsingin satama, Vuosaari ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 4.8.2010 Virpi Pennanen Virpi

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen Oulun Satama 2013 Valtuustokoulutus Kari Himanen www.ouluport.com Visio Oulun Satama on pohjoisen Euroopan johtava satama www.ouluport.com Palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Aluspalvelut 24/7 Nosturipalvelut

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Liikevaihto nousi 88,33 miljoonaan euroon (86,93 euroa vuonna 2001). Liiketulos parani 27 %:lla 18,70 miljoonaan euroon (14,66 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1 Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari 31.8.2007 31.8.2007 Page 1 Varustamotoiminta Itämerellä Bore 31.8.2007 Page 2 Bore on perustettu 1897 hoitamaan matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/21 26.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/21 26.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 17.11.2014 1195 HEL 2014-008244 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä

Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä Satamien operatiivisen toiminnan tehostaminen konttikäsittelyssä TransGof Final Seminar Kotka Maritime Research Centre, Mussalo Island, Kotka November 29. 2007 Petri Niiranen & Jorma Rytkönen Esityksen

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Liikevaihto laski 5 % 86,93 miljoonaan euroon (91,78 miljoonaa euroa vuonna 2000). Liiketulokseksi muodostui 14,66 miljoonaa euroa (19,92 miljoonaa euroa). Tulos

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA

HINNASTO. Port of Helsinki 2014. www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE HELSINGIN SATAMA HELSINGIN SATAMA Olympiaranta 3, PL 800, 00099 Helsingin kaupunki Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 Port of Helsinki 2014 HINNASTO www.portofhelsinki.fi YOUR PO RT O F EXC ELLENCE Sisällysluettelo

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SARJA B 2013:6. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

SARJA B 2013:6. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 SARJA B 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 9.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Kansainvälinen risteily

Kansainvälinen risteily Kansainvälinen risteily Kestää vähintään 60 tuntia ja on vapaa-ajan matkustusta tarkoittava merimatka Risteilyaluksella on vain matkustajia, lipun hinnassa majoitus ja kaikki ateriat Risteilyaluksella

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

SISÄLTÖ LIIKENNE 2015 TALOUS. Vuosaari. Katajanokka. Eteläsatama. Länsisatama Hernesaari

SISÄLTÖ LIIKENNE 2015 TALOUS. Vuosaari. Katajanokka. Eteläsatama. Länsisatama Hernesaari VUOSIKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 01 Kilpailun kiristyessä Helsingin sataman liikenne kasvaa 3 Toimitusjohtajan katsaus 02 Vastuullista ja tuloksekasta satamatoimintaa yhteistyöllä 4 03 Kehityshankkeita laajalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot