VANHUSTYÖN VASTUUNKANTAJAT. Gerontologinen koulutustapahtuma Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTYÖN VASTUUNKANTAJAT. Gerontologinen koulutustapahtuma 15. 16.5.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 VANHUSTYÖN VASTUUNKANTAJAT Gerontologinen koulutustapahtuma Helsinki 1

2 VANHUS ENSIHOIDON ASIAKKAANA = POTILAANA Heikki Paakkonen TtT, THO, esh Ylihoitaja KYS Kliiniset tukipalvelut Ensihoito. Päivystys ja tehohoito. Akuuttiosasto. 2

3 Esityksen motto: Toi vanhuksen hyväkuntoisuuden käsite on jotenkin muuttunut. Jos vanhus pääsee siirtymään rollaattorilla olohuoneesta neljän metrin päähän keittiöön, häntä pidetään hyväkuntoisena (kokenut geriatri, 2014) 3

4 Esityksen tarkoitus: - Luoda lyhyt katsaus käsitteistöön (ja lainsäädäntöön) - Nostaa tarkasteluun ilmiöitä, joita näyttää liikkuvan ajassamme - ainakin pohjois-savolaisessa maisemassa 4

5 Esityksen eteneminen: Käsitteistöä, lainsäädäntöä Toimintalukuja, lyhyt oppimäärä Ilmiöitä ensihoidon tiimoilta Aktiivinen keskustelu! 5

6 Käsitteistöä Vanhus: yli 65 v. biologinen ikä: riskitekijä, ei sinänsä aiheuta sairastumista fyysinen toimintakyky mentaalinen suorituskyky sosiaaliset verkostot vrt. 28 v. päihteiden moni- ja pitkäaikaiskäyttäjä, jolla kaikki yllämainitut surkeassa tilassa 6

7 Käsitteistöä, lainsäädäntöä Ensihoito Terveydenhuoltolaki (2010): Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden 7

8 Ensihoito Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun kannalta tarpeelliset seikat 8

9 Ensihoitopalvelun sisältö 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 9

10 Ensihoitopalvelun sisältö 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 10

11 Ensihoitopalvelun sisältö 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 11

12 Ensihoitopalvelun sisältö 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. 12

13 Ensihoitokeskus oltava. Tehtävät: 1) vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä; 2) suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan; 3) sovittaa yhteen alueensa hoitolaitosten väliset suunnitellut potilassiirrot; 13

14 Ensihoitokeskuksen tehtävät 4) vastata sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta; ja 5) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet. 14

15 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja (asetus eh-palvelusta, 2011) Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. 15

16 Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan (KeJo) tehtävänä on: 1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 16

17 KeJo 3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. 17

18 Ensihoitopalvelun kenttäjohtajatoiminta Merkittävimpiä ensihoidon uudistuksia koskaan Operatiivinen käyttöpäällikkö Operatiivisesta kenttätoiminnasta vastaava viranomainen tauotta käytettävissä; virkavastuussa Vrt. Pelastustoimen P 3, poliisin K 1 18

19 Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta vrt. lastensuojeluilmoitus Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. 19

20 TOIMINTALUKUJA: PSSHP: n ensihoitopalvelun omien yksiköiden hoitamien potilaiden (N=24140) ikäjakauma; Potilaiden ikä (v.) 20

21 Myös tehohoitopotilaat iäkkäitä V KYSin teho-osastolla hoidetut avosydänleikatut potilaat N=884 (35.6 % kaikista KYSin tehon potilaista): Keski-ikä 66.1 v. Nuorin 20 v. Vanhin 86 v % v. yli 80 v. 7.6 % 21

22 Vanhu(u)s ensihoidon näkökulmasta (ACEP, 2013) Keskeisiä erityispiirteitä Lisääntynyt riski dementialle ja syövälle Vähentynyt fysiologinen suorituskyky ja merkittävästi vähentyneet toiminnalliset reservit Ohut iho = altis traumalle ja/tai infektiolle Kuulon ja näön heikkeneminen Lämpötasapainon säätelyn haasteet Depressio on tavallista 22

23 Vanhu(u)s ja ensihoito Vanhusväestön osuus ensihoitopalvelun potilaissa nopeimmin kasvava Vanhuksen fysiologia merkittävä altistaja lisääntyneelle vammautumiselle ja sairastumiselle Ensihoitajalle hyvin haasteellista: mitkä vanhuspotilaan fysiologiset muutokset ovat normaalia vanhenemista ja mitkä ovat patologisia muutoksia? 23

24 Vanhu(u)s ja ensihoito Kaatumiset hyvin tavallisia; merkittävä riski vakavalle vammautumiselle Cheng et al. (2014) Lähes 6000 potilasta Lievä aivovamma vanhuksella merkittävästi suurempi kuoleman riski kuin kontrolliryhmällä Co-morbiditeetti, ikä, sukupuoli, ym. kontrolloitu 24

25 Vanhu(u)s ja ensihoito Polyfarmasia ja yksilöllinen vaste lääkitykselle jättiläismäinen haaste ensihoidosta päivystykseen ja sieltä jatkohoitoon Miten tämä ratkaistaan?? Tyypillinenkin on epätyypillistä Tilanarvioinnin haasteellisuus 25

26 Vanhu(u)s ja ensihoito Vanhuspotilaan sosiaaliset suhteet, tai niiden puute / riittämättömyys Pitäisi pystyä selvittämään ja saattamaan hoitoketjussa tietoon Omaishoitajan sairastuminen, väsyminen, erittäin merkittävä aihe ensihoidon kutsumiselle vanhuspotilaan luokse Samoin pelkkä vanhuksen kotona pärjäämättömyys, käytöshäiriöt, kotoa /asuinpaikasta karkailu 26

27 Ensihoidon keinot??? Ensihoitopalvelun keinot vaikuttaa e.m. sosiaalisiin ongelmiin lähes olemattomat Tehdäänkö riittävästi vanhustensuojeluilmoituksia?? Sosiaalitoimen mahdollisuus arvioida vanhuksen kokonaistilanne!! 27

28 Vanhu(u)s ja ensihoito Vanhuspotilaan kokonaistilanteen arviointi hyvin haasteellista Todennäköisyys vanhuspotilaan kuljettamiselle hoitolaitokseen nelinkertainen samassa kliinisessä tilanteessa olevaan nuorempaan potilaaseen verrattuna (ACEP 2013) 28

29 Ilmiöitä 2 tavallista, haasteellista kliinistä tilannetta ensihoidossa: Vanhuksen akuutti sekavuus Vanhuksen heikentynyt yleistila ilman selvää tarjoutuvaaq syytä Kliinisen kokemuksen perustella virtsatietulehdukset ovat yleisimpiä vanhusten yleistilan heikkenemisen ja sekavuuden aiheuttajia (Ahlskog-Karhu & Korpinen, 2013) 29

30 Alkoholipäihtymys = näkymätön epidemia (Donatelli et al., 2014) Normaalin vanhenemisprosessin myötä Aineenvaihdunta hidastuu Elimistön vesimäärä vähenee Alkoholipitoisuus nousee korkeammaksi ja pysyy korkeampana kuin saman kokoisella saman määrän alkoholia nauttineella nuoremmalla - Yhdistettynä tavalliseen vanhusten polyfarmasiaan haastava yhdistelmä - Mitä potilaan kaapeista löytyy tyhjiä 30 pulloja?

31 Surullista, mutta totta Ensihoidossa ja päivystyksessä lisääntyvä (?) ilmiö: Vanhusten itsemurhat ja -yritykset: Mies, sodat käyty, monisairas Kesti talvisodan, kesti Summan, Kollaan, Tali-Ihantalan Jälleenrakensi maan Maksoi sotakorvaukset Järjesti kesäolympialaiset pian sodan päättymisen jälkeen 31

32 Surullista Mutta nyt: Vakava lääkeainemyrkytys, tarkoituksella lopettaa tämä Mikä nykymenossa on sellaista, jota ei kestänyt? Onko ilmiön tasolla? Miksi? 32

33 Geriatrisen ensihoidon tutkimus Huomattavan puutteellista Pulaa Tutkijoista Rahoituksesta Tiedonkeruujärjestelmistä Mielenkiinnosta?? 33

34 Vastauksia haasteisiin Ensihoitopalvelun yksi keskeinen tehtävä: Potilaiden, erityisesti ikääntyneiden potilaiden, kotona selviytymisen tukeminen Yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen alasajo 34

35 Kotisairaalatoiminta Ensihoitopalvelu osallistuu kotona hoidettavien potilaiden hoitoon Tyypillisesti i.v. antibioottihoito iltayöaikaan Myös vaativammat toimenpiteet Kotidialyysihoidon aloitus kanyloinnissa avustaminen Potilaan omatoimisuuden tukeminen 35

36 Kotiuttaminen alkaa jo ennen kuin potilas on sairaalassa Ensihoidon selvitettävä ja tiedotettava eteenpäin: Potilaan kotiolot, selviytymien arjessa, kotiapu, omaiset, voimassa oleva lääkitys Miten saadaan selviytymään kotonaan ASAP? Sairaalassa vain ne potilaat ja vain sen aikaa, kun tuottaa lisäarvoa potilaalle! Ainoa lähestymistapa terveydenhuollossa 36

37 Ensihoitopalvelun viikoittaiset käynnit vanhusten luona Scutti 2013: Kanadalainen kokeilu + tutkimushanke Alhaisen tulotason vanhusväestöä kohonneita riskitekijöitä runsaasti Ensihoitajat kävivät viikoittain keskustelemassa alueensa vanhusväestön kanssa: puheeksi riskitekijät + pieniä interventioita Tupakointi, liikunnan puute, ravinto 32 % pudotus ensihoitohälytysten 37 määrässä

38 Innovaatioita a.m. Berliini (Der Tagesspiegel ) 38

39 Vanheneminen ei pelkkää surua, tuskaa ja luopumista Olen aina toivonut seesteistä vanhuutta, tämä nyt tuntemani suopeus alkaa olla sen merkki; Minut valtaa mielenrauha; ihmisen toilaukset eivät enää häiritse. Tyyneys vain kummallisella tavalla säteilee joistain vanhoista kanssaihmisistä. Lapset etsiytyvät vaistomaisesti jonkun vanhan mummon vierelle, koska hän henkii turvallisuutta. (Kari Suomalainen & Maarit Niiniluoto, 1990) 39

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta

Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta TYÖPAPERI Lasse Ilkka Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta Kohti kansallista tietojen hyödynnettävyyttä 13 2015 TYÖPAPERI 13/2015 Lasse Ilkka Esiselvitys ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi Tähän julkaisuun on kerätty vinkkejä terveydenhuoltolakiin liittyvästä lisämateriaalista, kuten asetuksista, ohjeista, tietopankeista, julkaisuista ja esitteistä. Linkkivinkit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter.

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. 3.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Syyskokous Vaasassa: Terveydenhuoltolakiesitys keskipisteenä Ministeri Risikko: Ensihoidolla ja sairaankuljetuksella entistä suurempi

Lisätiedot

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:7 LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN Helsinki 2014 Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten seurantatutkimus Janni Ahonen & Anni Kuura Opinnäytetyö sh9sq.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUS- TEISTA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 STM; päivystyshoidon kriteerit 13.1.6. Vanhuspotilaat Työryhmä ehdottaa:

Lisätiedot

Väestön ikääntymisen vaikutus Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitopalveluun vuosina 2001 2025

Väestön ikääntymisen vaikutus Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitopalveluun vuosina 2001 2025 Väestön ikääntymisen vaikutus Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitopalveluun vuosina 2001 2025 Anna Grönlund & Mari Maaskola HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 1 Anna

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 18.6.2015 91 2 Tiivistelmä Suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat ratkaisevammin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot