Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä"

Transkriptio

1 1 TEHY ry ja SEHL ry LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM 093:00/2010 Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto Ry:n (SEHL) lausunto luonnokseksi sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ensihoitopalvelusta Yleistä Uuden terveydenhuoltolain tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Uudistuksen tavoitteena on myös järjestää ensihoitopalvelu valtakunnallisesti kokonaan uudelleen ja liittää se tiiviiksi osaksi terveydenhuollon päivystyspalveluja. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Terveydenhuoltolain 41 :n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään ensihoitopalvelun tehtävistä, ensihoidon palvelutasopäätöksen määrittelyn perusteista ja rakenteesta, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön tehtävien määrittelyn perusteista ja koulutusvaatimuksista, ensihoitopalvelun perusja hoitotason määritelmistä sekä ensivastetoiminnasta. Terveydenhuoltolain 46 :n mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tehy ja SEHL pitävät terveydenhuoltolakiuudistuksen sisältämää esitystä asetukseksi ensihoitopalvelusta lähtökohdiltaan hyvänä. Asetusesitys on kuitenkin vajaa, epäjohdonmukainen ja etenkin ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstön kelpoisuus- ja pätevyysvaatimusten kohdalta ristiriidassa terveydenhuollon ammattihenkilölain kanssa. Lisäksi asetusluonnoksessa on jätetty määrittämättä useita potilas- ja ensihoitopalvelun ammattihenkilöstön turvallisuuden kannalta merkittäviä asioita. Soveltamisala Asetusluonnoksen 1 säädetään asetuksen soveltamisalaksi terveydenhuoltolaissa tarkoitettu ensihoitopalvelu. Terveydenhuoltolakiesitys määrittelee ensihoitopalvelun terveydenhuollon toiminnaksi, jonka tehtävänä on vastata ensisijaisesti terveydenhuollon laitosten ulkopuolella olevien kiireellistä apua tarvitsevien potilaiden hoidosta. Asetuksen yksityiskohtaisessa perustelumuistiossa on väljästi ja sekavasti esitetty ensihoitopalvelulle kuuluvaksi myös hoitolaitosten väliset potilassiirrot jos esimerkiksi äkillisessä tilanteessa lähettävän yksikön oma suunniteltu valmius ei riitä.

2 2 Tehy ja SEHL korostavat, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva ja saumaton yhteistyö edellyttää hoitolaitosten välisten potilaskuljetusten tarkkaa ennakkoon määritettyä ohjeistusta, joka tulee olla sisällytettynä ensihoitopalvelua ohjaavaan asetukseen. Terveydenhuoltolain 50 :ssä on määritettynä kiireellinen hoito ja siihen liittyvänä osuutena niin, että kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää hänen kotikuntansa perusteella määräytyvään jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu. Kiireellisen hoidon sisältämien päivystysluonteisten potilaskuljetusten toteutuminen tulee varmistaa niin, että niihin on ennakkoon suunniteltu riittävästi resursseja ja logistista ohjausta. Potilaan ambulanssikuljetuksen tulee olla potilaan hoidon tarpeella perusteltua, jolloin myös kiireettömien ambulanssikuljetusten tulee olla samanlaisen säätelyn piirissä kuin ensihoitopalvelun toiminta. Loogisinta olisi, jos ensihoitopalvelun vastuulle kuuluisivat kaikki ambulanssikuljetukset kiireellisyydestä tai tehtävän luonteesta riippumatta, ja sairaanhoitopiiri kohdentaisi tehtävät paikallisten olosuhteiden mukaan tarkoituksenmukaisille yksiköille. Sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelun tehtävät Sairaanhoitopiirille siirtyvä vastuu ensihoitopalvelun järjestämisestä, valmiuden ylläpidosta, operatiivisesta toiminnasta sekä hoitoonohjausohjeiden laatimisesta tuo merkittävän työmäärän. Näitä laajoja tehtäviä varten asetustekstissä on määritetty, että sairaanhoitopiirissä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa ja ohjeistaa alueen ensihoitopalvelua palvelutasopäätöksessä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Lääkärillä tulee olla hyvä alan perehtyneisyys ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Tehy ja SEHL pitävät tärkeänä, että sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelulla tulee olla ensihoitopalveluun perehtynyt ensihoitolääkäri. Tehy ja SEHL kuitenkin korostavat, että ensihoitolääkäri työpanos tulee kohdentua ensisijaisesti ensihoitopotilaiden lääketieteelliseen hoitoon, konsultaatioiden antamiseen sekä alueen ensihoitopalvelun erityistilanteiden operatiivisiin tehtäviin osallistumiseen. Tehy ja SEHL pitävät välttämättömänä, että asetuksessa määritellään sairaanhoitopiirien tehtäväksi riittävän ensihoitotyön hallinnollisen ja operatiivisen osaamisen varmistaminen. Lääkärin koulutus ja ensihoidon lääketieteellinen osaaminen ei anna valmiuksia ensihoitotyön päivittäisten haasteiden ratkomiseen. Asetukseen tulee kirjata, että ensihoitolääkärin lisäksi ensihoitopalvelun hallintoon tulee kuulua ensihoitaja, jolla on riittävä operatiivinen kokemus ja terveystieteiden maisteri- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtyessä sairaanhoitopiirille tavoitteena on edistää väestön tasa-arvoisuutta ensihoitopalvelujen saannissa. Tehy ja SEHL pitävät erittäin huolestuttavana sitä, että ensihoitopalvelun tasavertaisuus ja peruslain edellyttämä palveluiden saatavuuden yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu. Tehy ja SEHL pitävät erittäin suurena epäkohtana sitä, että saman ERVA alueen toisen sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun ensihoitajat vastaavat korkeariskisten potilaiden hoidosta itsenäisesti mahdollisesti ensihoitolääkärin konsultaatioon tukeutuen, kun taas toisen sairaanhoitopiirin alueella pääsääntöisesti potilaan hoitovastuusta huolehtii tilannepaikalle saapuva ensihoitolääkäri. Olemassa olevilla lääkäri- ja lääkintähelikoptereilla ja maitse liikkuvilla lääkäriyksiköillä ei saada aikaan kattavaa palvelua. Tämä johtaa myös taloudellisten resurssien epätasa-arvoiseen kohdentamiseen, sillä palve-

3 3 lujen ulkopuolelle jäävät alueet joutuvat resursoimaan enemmän henkilöstön koulutukseen ja kalustoon. Tehy ja SEHL pitävät välttämättömänä, että uhkaava ensihoitopalvelun eriarvoisuus saman ERVA alueen eri sairaanhoitopiirien välillä tulee estää. Samalla tulee huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirien ensihoitopalveluorganisaatioiden taloudelliset resurssit tulevat olemaan riittävät ja ERVA alueiden sairaanhoitopiirien välillä tasa-arvoisesti jakautuvat. Asetustekstiluonnoksen mukaan sairaanhoitopiirien on laadittava ensihoitopalvelun toiminta-alueen hälytys- ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi. Tehy ja SEHL pitävät erittäin suurena epäkohtana sitä, että meneillään oleva hätäkeskusmuutos ja sen perusteella jaetut kuusi (6) hätäkeskusaluetta eivät noudattele alkuperäisesityksistä huolimatta ERVA alueita. Tämä johtaa ristiriitaan ohjeiden laadinnassa etenkin niillä alueilla, joilla hätäkeskusalue sisältää useamman kuin yhden ERVA alueen. Ongelmia syntyy mm. silloin, kun samalla hätäkeskusalueella osassa sairaanhoitopiirejä toimii lääkäriyksikkö ja osassa ei. Tehy ja SEHL esittävät, että Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveydenhuollon tehtäviä koskevat yleisohjeet, kuten hätäpuhelun riskinarvio, puhelinohjeiden antaminen ja terveydenhuollon tehtäviin liittyvän neuvonnan ohjeistuksen tulee kuulua valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Muut ohjeet tulee yhteen sovittaa ensihoitokeskuksen ja sen toimintavastuualueen hätäkeskuksen (hätäkeskuksien) yhteistyöryhmissä. Asetusluonnoksessa esitetään, että sairaanhoitopiirin on ohjattava alueellaan ensihoitopalvelun yksiköiden asianmukaisuutta mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomiin ambulanssikuljetuksiin käytettävät ajoneuvot. Tehy ja SEHL pitävät vakavana puutteena sitä, että ensihoitopalvelun yksiköiden rakenne- ja varustevaatimuksia ei ole määritetty. Asetusluonnoksesta puuttuvat kokonaisuudessaan liikenne-, potilas- ja työturvallisuuden kannalta välttämättömät ensihoitoyksiköiden määritteet, kuten; Huomioväritys, jossa huomioituna yhdenmukaisuus Yksikkötunnisteiden sijoittelu ja näkyvyys sekä johtamistunnisteet Ensihoitohenkilöstön suojavaatetus ja väritys Ensihoitohenkilöstön muu turvavälineistö mm. kypärät, turvajalkineet ym. On huomattava, että STM voisi antaa näistä asetuksen Tieliikennelain perusteella jo nyt, mutta toimiin asiassa ei ole ryhdytty vaikka tätä on useissa yhteyksissä esitetty. Ensihoitopalvelun tehtäviksi luetaan myös tuottaa muita terveydenhuollon palveluja siten, kun siitä on alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä sovittu. Tehy ja SEHL pitää erittäin suotavana, että osaavaan ensihoitopalvelun terveydenhuollon ammattihenkilöstä käytetään myös muuhun terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. Näiden palveluiden tuottamisessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että kiireellinen ensihoitopalvelun valmius ei vaarannu. Tehy ja SEHL pitävät välttämättömänä, että ensihoitopalvelun valmiuden ylläpidon ja muiden terveydenhuollon palveluiden järjestämisen toteutuksessa otetaan tarkkaan huomion työsuojelu- ja työaikasäännökset sekä työehtosopimukset.

4 4 Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät Asetusluonnoksessa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolaissa säädetään: 1) yhteen sovittaa alueensa sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelun toimintaa ja antaa niitä koskevia ohjeita; 2) seurata ensihoitopalvelun vaikuttavuutta; 3) ylläpitää ja kehittää alueensa ensihoitopalveluissa käytettäviä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja muita sairaanhoitopiirien tarvitsemia tietojärjestelmiä siten, kuin siitä on sairaanhoitopiirien kanssa sovittu; 4) edistää ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan. Tehy:n ja SEHL:n näkemyksen mukaan sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten työnjako ja tehtävät ovat päällekkäisiä, ja niiden rakentaminen voi johtaa operatiivisen toiminnan supistamiseen resurssien puutteen vuoksi Tehy ja SEHL esittävät, että ERVA alueiden ensihoitokeskuksille suunnitellut tehtävät tulisi pääosin hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Ensihoitopalvelun seuranta, tutkimus ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi tulisi siirtää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtäväksi. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelulle asetettavat tavoitteet, kuten palvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen tulee perustua riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Tehy:n ja SEHL:n näkemyksen mukaan ensihoidon palvelutasopäätös edellyttää sairaanhoitopiirejä tarkastelemaan toimintavastuualuettaan ensihoitopalveluiden saatavuuden näkökulmasta kattavasti. Tehy ja SEHL pitävät kuitenkin välttämättömänä, että palveluiden saatavuuden yhdenvertaisuuden ja perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen kannalta palvelutasopäätöksessä tulee ottaa huomioon myös päivystävän ensihoitolääkärin tilannekohtainen saatavuus. Koska ERVAalueille on esitetty ensihoitolääkäripäivystystä, on sen saatavuus tästä syystä välttämätöntä ottaa huomioon palvelutasopäätöksessä. Tehy:n ja SEHL:n näkemyksen mukaan palvelutasopäätöksessä tulee ottaa huomioon myös sairaanhoitopiirialueiden erityisalueet, kuten vesistöt, merialueet ja laajat maastoalueet. Erityisalueiden huomioon ottaminen palvelutasopäätöksessä edellyttää asetusluonnoksessa esitettyä ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoiskulkuneuvojen, kuten veneiden tai moottorikelkkojen, virkaapukäytännöistä sopimista niitä hallinnoivien viranomaisten kanssa. Henkilöstön yleiset kelpoisuusvaatimukset ensihoitopalvelun yksikössä Ensihoitopalvelun asetusluonnoksessa ensihoitohenkilöstön yleiset kelpoisuusehdot on määritetty niin, että perustasolla edellytetään vähintään yksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Kyseisessä yksikössä toisen henkilön on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.

5 5 Tehy ja SEHL pitävät kelpoisuusehtoja ehdottomana minimivaatimuksena. Ensisijaisesti perustasolla tulee kuitenkin molemmilla olla terveydenhuollon ammattitutkinto. Asetusluonnoksen mukaan perustasolla on kyettävä tekemään potilaan peruselintoimintojen tilanarvio, aloittamaan välittömien henkeä uhkaavien tilojen yksinkertaiset hoitotoimet ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan antamaan luonnollista tietä annosteltavia lääkkeitä kuten nitraattia, asetyylisalisyylihappoa ja inhaloitavaa keuhkoputkia laajentavaa lääkettä. Tehy ja SEHL korostavat, että missään muussa terveydenhuollon toimintayksikössä ei edellä esitettyjä lääkeannosteluja ole mahdollista toteuttaa ilman terveydenhuollon tutkintoa. Tehy:n ja SEHL:n kantana on, että vaativassa ensihoitotyössä terveydenhuollon koulutusvaatimusta tulisi erityisesti korostaa. Tehy:n ja SEHL:n esittää huomioitavaksi, että pelastajan tutkinnon (90op) osuudesta vain 28,5op sisältää ensihoidon opetusta, eikä koulutukseen kuulu lainkaan erillistä lääkehoidon tai farmakologian oppikurssia ( On myös huomioitava, että pelastajat työskentelevät ensihoidossa pääosin osa-aikaisesti, sillä pelastustoimessa tehtävien kierrättäminen on vakiintunut toimintatapa. Tehy ja SEHL eivät pidä mahdollisena toimia ainakaan hoitotason yksikössä osaaikaisesti. Ensihoidon asetusluonnoksen vakavimpana epäkohtana Tehy ja SEHL pitävät esitystä hoitotason yksikön henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetusluonnoksen mukaan hoitotason ensihoidon yksikössä on oltava vähintään yksi ensihoitaja AMK -tutkinnon suorittanut henkilö tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, jolla on ensihoitoon suuntautuva lisäkoulutus. Kyseisessä yksikössä toisen henkilön on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Tehy ja SEHL eivät pidä mahdollisena sitä, että hoitotason yksikössä voisi työskennellä henkilö, jolla ei ole terveydenhuollon ammattitutkintoa. Esitys on vakavassa ristiriidassa lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) sekä turvallinen lääkehoito -oppaan (STM oppaita 2005:32) suositusten kanssa. Tehy ja SEHL erityisesti korostavat, että lääkehoito ensihoidon hoitotasolla sisältää paljon muutakin kuin yhden henkilön toteuttaman lääkkeen annostelun. Lääkehoito on vain osa ensihoidon hoitotason vaativaa hoitotyötä, mutta etenkin sen toteutus edellyttää yhteistyötä, ristiin työskentelyä, huolellisuutta sekä valvontaa. Tehy ja SEHL eivät myöskään pidä mahdollisena sitä, että hoitotason ensihoidon yksikössä terveydenhuollon yleiset ja ammattieettiset velvoitteet (559/ ) olisivat vain toisen työntekijän vastuulla. Tällöin vastuu potilaan hoitamisesta olisi yksikön terveydenhuollon ammattihenkilöllä, vaikka hänellä olisikin työjärjestyksen mukainen yksikön kuljettajan vuoro. Tehy ja SEHL pitävät ehdottomana vaatimuksena sitä, että ensihoitoa ohjaavassa asetuksessa hoitotason ensihoitoyksikön kelpoisuusehtona on ensisijaisesti molemmilla oltava laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto (ensihoitaja AMK ja/tai sairaanhoitaja, jolla todennettu ensihoitotyön pätevyys). Minimivaatimuksena toisella voisi olla nimekesuojattu terveydenhuollon ammattitutkinto, riittävä ensihoitotyön kokemus ja todennettu hoitotason pätevyys.

6 6 Tehy ja SEHL esittävät, että sellaisten vielä ensihoitotyössä työskentelevien henkilöiden, joilla ei ole terveydenhuollon ammattitutkintoa tai pelastajan tutkintoa, työskentelyyn ei annettaisi enää pitkää siirtymäkautta. Osana ensihoitotyötä on perinteisesti ollut osaamisen testaus. Ensihoitopalvelun asetusluonnoksesta ensihoitotyön pätevyyden ja osaamisen varmistamisen käytännöt puuttuvat kokonaan. Tehy ja SEHL edellyttävät, että jos ensihoitotyön ammattitaidon pätevyyden ja osaamisen varmistamista edelleen jatketaan, sen sisällöt tulee olla asetuksessa selkeästi määritetty mm seuraavien osa-alueiden kohdalla: Määrittelyjen tulee sisältää osaamisen ja pätevyyden arvioinnin kohteet sekä arvioinnin kriteerit Arviointien aikaväli (kuinka pitkään luvat ovat voimassa) Ohjeet uusintojen suorittamisesta Ohjeet ei hyväksyttävien suoritusten aiheuttamista toimenpiteistä Ohjeet niiden henkilöiden asemasta ja koulutusvaatimuksista, joilla on oikeus osallistus pätevyyden ja osaamisen arviointiin. Yhtenäiset testaus- ja lisenssikäytännöt parantavat henkilöstön oikeusturvaa ja mahdollistavat työntekijöiden siirtymisen joustavasti alueelta toiselle. Lisäksi potilasturvallisuus paranee, kun yli sairaanhoitopiirirajojen hoidettavissa tehtävissä myös naapurialueelta tulevan yksikön henkilöstön taso tiedetään. On myös huolestuttavaa, että asetuksessa tarkastellaan henkilöstön pätevyyttä pelkästään lääkehoidon kannalta, vaikka suurin osa ensihoidossa tapahtuvista henkilövahingoista aiheutunee potilaan siirtämisestä tai autolla ajamisesta. Esimerkiksi hälytysajo on merkittävä riskitekijä, johon liittyvää osaamista tai koulutusta ei vaadita. Pelkkä ajokortti (jota myöskään ei edellytetä) ei anna riittäviä valmiuksia hälytysajoon. Tehy ja SEHL pitävät välttämättömän, että ensihoidon yksikön (ambulanssi) kuljettajapätevyys tulee olla määritettynä ensihoitoa ohjaavassa asetuksessa. Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Ensihoidon asetusluonnoksen mukaan ensihoitopalvelun toiminta-alueella on oltava ympäri vuorokauden ensihoitopalvelun kenttäjohtaja, joka toimii alueen ensihoitopalvelun toiminnallisena esimiehenä sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin laatiman ohjeistuksen ja päivystävän ensihoitolääkärin tilannekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen koulutus ja tehtävän edellyttämä kokemus. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) ohjata toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käyttöä ensihoitopalvelun operatiivisissa tehtävissä; 2) tukea hätäkeskusta yhtä aikaa jonossa olevien kiireellisten tehtävien kiireellisyysjärjestykseen asettamisessa; 3) tarvittaessa määrätä kulkuneuvoa käytettäväksi korvausta vastaan potilaan kuljettamiseksi hoitopaikkaan tai sellaiseen paikkaan, josta potilas voidaan kuljettaa jatkohoitoon ensihoitopalvelun ajoneuvolla.

7 7 Tehy ja SEHL pitävät ensihoitopalvelun kenttäjohtajalta edellytettävää laillistettua terveydenhuollon ammattitutkintoa hyvänä asiana. Ensihoidon johtamisen lisäopinnot on perusteltua olla pätevyyden vaatimuksena, joiden suorittamiseen tulee määrittää siirtymäaika. Tehy ja SEHL pitävät ensihoidon kenttäjohtamisen osalta epäkohtana tehtävältä edellytettävän virkavastuulla toimimisen puutetta. Tehy ja SEHL eivät näe mahdollisena, että esim. kulkuneuvojen ottamista ensihoitopalvelun käyttöön voitaisiin tehdä ilman selkeää toimivaltasäädöstä ja virkavastuuta. Asetuksesta puuttuu koko joukko muita ensihoidon kenttäjohtajan oikeuksia ja tehtäviä, joita ovat esittäneet terveydenhuoltolaista antamissaan lausunnoissa mm. Valvira ja useat sairaanhoitopiirit. Lisäksi Tehy:n ja SEHL:n näkemyksen mukaan esityksessä mainittu hätäkeskuksen tukeminen kiireellisyyden määrittämisessä on selvitettävä tarkemmin. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevan lain hätäkeskustoiminnasta (262/2009) mukaan vastuu tehtävän hoitamisesta siirtyy viranomaiselle tai sen tehtäviä hoitavalle yksikölle, kun se on tehtävän vastanottanut. Hätäkeskuspäivystäjä on toteuttanut hätäpuhelun käsittelyn ja yksikön hälyttämisen virkavastuulla. Tämän päätöksen muuttamisen edellytykset ja valtuutus tulee olla selkeä. Helsingissä Jaana Laitinen-Pesola Puheenjohtaja Tehy ry Heikki Sederholm Puheenjohtaja SEHL ry Asiantuntijat Marja-Kaarina Koskinen, Tehy ry Juhani Seppälä, SEHL ry

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1 31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Toimintaympäristö Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pirkanmaa sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos )

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos ) Lausunto 1(5) 24.5.2017 Viitteet: hankenumerot STM 094:00/2016 ja STM 032:00/2017 Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos 30.3.2017) Koskien luonnosta STM:n asetukseksi

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Anne Koskela. Hallitusnevos

Anne Koskela. Hallitusnevos 1 Etunimi Sukunimi Anne Koskela Hallitusnevos ENSIHOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖUUDISTUS Esityksen sisältö Vuoden 2017 alusta toteutetut muutokset STM:n asetus ensihoitopalvelusta 24.8.2017 Ensihoito sote-rakenteissa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 2009-09-02 ASIA: Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Ensihoito Lapissa Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 (voim. 1.5.2011/1.1.2013) Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Ensihoitoalan Liitto ry LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto ensihoitopalvelun asetus uudistuksesta sekä terveydenhuoltolain ensihoitoa

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2018-31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELU KOHTI TULEVAISUUTTA

ENSIHOITOPALVELU KOHTI TULEVAISUUTTA ENSIHOITOPALVELU KOHTI TULEVAISUUTTA Mistä tullaan? Missä ollaan? Minne mennään? 15.4.2018 Lasse Ilkka erityisasiantuntija 2 Sairaankuljetuksesta ensihoitopalveluun 13.3.2018 ENSIHOITOPALVELU TÄNÄÄN ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM SOTE-VALMIUS YHTEISTYÖALUEILLA Soten uudet rakenteet 2020- Yhteistyöalueen tehtäviä lainsäädännössä Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys ja yhteistyöalueet

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos Sisältö Mitä laki sanoo? Mitä potilas ajattelee? Millä tyydytetään potilaan tarpeet

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017 Liitteet hallituksen esityslistaan 3.11.2017, klo 9.00 No 11 / 2017 LIITE 171 24.10.2017 BILAGA LIITE 174/1-2 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 31 Hankintapäätös:

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki Lausuntopyyntö 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muonion kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Päivi Salminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Sirpa

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI SAIRAANKULJETUKSESTA ENSIHOITOON ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT TERVEYDENHUOLTOLAIN 40 MUKAISESTI 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b :n muuttamisesta. Suomen Lääkäriliitto ry:n lausunto

Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b :n muuttamisesta. Suomen Lääkäriliitto ry:n lausunto VASTINE 1(5) Eila Mustonen Marjukka Vallimies-Patomäki 24.02.2019 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b :n muuttamisesta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa 2017-2019 12.4.2017 Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 2017: Alueuudistuksen ensihoidon tiekartta Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen

Lisätiedot

Helena Vorma lääkintöneuvos

Helena Vorma lääkintöneuvos 12.6.2018 Lotta Hämeen-Anttila hallitusneuvos Helena Vorma lääkintöneuvos MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS LAINSÄÄDÄNNÖN RAKENNE Tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota

Lisätiedot

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Ensivaste Eilen, tänään ja huomenna Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Sekä käsite että toimintamalli on peräisin Yhdysvalloista. Sana ensivaste

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2010 vp Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Tuukka Kivelän oikaisuvaatimus ensihoitajan toimivalinnasta alkusijoituspaikkana Varkauden paloasema. Henkilöstö- Ja Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kajaanin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Komulainen-Lepistö 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Parkanon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuuli Tarukannel 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Varautuminen sotelainsäädännössä

Varautuminen sotelainsäädännössä Varautuminen sotelainsäädännössä STM:n valmiusseminaari 24.5.2018, Tuusula 1 23.5.2018 Anne Koskela Valmiuslaki Varautumisvelvollisuus Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 29.3.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

ITSENÄISET HOITAJAVASTAANOTOT Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy ry

ITSENÄISET HOITAJAVASTAANOTOT Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy ry ITSENÄISET HOITAJAVASTAANOTOT Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät 17.-18.5.2018 Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy ry Hoitajavastaanottojen määrä kasvussa vastaanotolle pääsee nopeasti

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry. (TAJA) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Niemi 3. Vastauksen

Lisätiedot

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA LAUSUNTO (HE 262/2009) 14.5.2010 Hallintovaliokunta Eduskunta SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA Turvallisuus ja perustuslailliset

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HAK: Hätäkeskuslaitoksen lausunto sisäministeriölle pelastuslakiluonnoksesta. Hätäkeskuslaitos lausuu asiassa seuraavaa.

HAK: Hätäkeskuslaitoksen lausunto sisäministeriölle pelastuslakiluonnoksesta. Hätäkeskuslaitos lausuu asiassa seuraavaa. Lausunto HAK-1711089 1 (5) Sisäministeriö Kirjaamo kirjaamo@intermin.fi Sisäministeriön lausuntopyyntö 2.11.2017 (SMDno-2016-1495) HAK: Hätäkeskuslaitoksen lausunto sisäministeriölle pelastuslakiluonnoksesta

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun varautumisvelvoitteet

Ensihoitopalvelun varautumisvelvoitteet laajemman alueellisen kokonaisuuden piirissä. Kaikki käytettävissä olevat voimavarat on otettava johdetusti käyttöön ilman rajoista johtuvaa hidastelua tai pahimmillaan estelyä. Tähän suuntaan ohjaavat

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen. Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry

Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen. Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Sisältö käsitteet kevään 2014 tutkimuksen tuloksia Mitä, miksi, milloin?

Lisätiedot

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN Kuntakokous 7.10.2015 Talousjohtaja Elisa Kusmin Ensihoidon kustannukset /asukas eri shp:t vuoden 2014 talousarviossa 2 Yhtymävaltuuston käsittely 27.11.2013 34

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Petäjäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulla Pietilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot