Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/ /2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo puh Asiakirjat Käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietintö Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (mietintöjä ja lausuntoja 14/2015) Lausuntopyyntö Oikeusministeriö on pyytänyt Lappeenrannan kaupungilta lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). Lausunnon toimittamisen määräajaksi on asetettu Konsernihallinnon lakiasioiden lausuntoluonnos Lausuntoluonnoksen valmistelemisen yhteydessä on käyty keskusteluita Etelä-Karjalan liiton edustajien kanssa ja luonnoksen valmistelemista varten on saatu tietoja Etelä-Karjalan käräjäoikeudelta. Taustaa Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmän mukaan käräjäoikeusverkostoa on mietinnössä arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmän mukaan tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Ehdotetut mallit Tuomiopiirit

2 Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Mietinnön mukaan toinen malli, joss käräjäoikeuksia olisi 14, vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Eräiden käräjäoikeuksien osalta tuomiopiirejä ei kuitenkaan ole katsottu perustelluksi saattaa täysin yhteneviksi poliisin ja syyttäjälaitoksen toimialueiden kanssa. Näiden osalta katsottiin käräjäoikeuksien muodostuvan riittävän suuriksi ilman alueellista laajentamista. Näin ollen joiden poliisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi edelleen useampia käräjäoikeuksia. Mietinnön mukaan työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksien rakennetta niin, että lainkäytön laatu ja oikeusturvan saatavuus voidaan turvata toimintaympäristön muutoksista ja tiukoista taloudellisista resursseista huolimatta. Tämä edellyttää käräjäoikeudelta riittävän suurta kokoa. Molempien mallien perusteella käräjäoikeudet muodostuisivat henkilöstö-, asia- ja väestömäärältään nykyistä tasakokoisemmiksi. Työryhmä on ehdottanut tarkistuksia myös tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan myös merioikeus-, maaoikeus-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita, käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä. Toimipaikat Työryhmä on ehdottanut, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään nykyisestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hallinnollisen kanslian lisäksi 7 tai 10 muuta kansliaa. Istuntopaikkoja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Toimipaikkojen sijainnit olisivat samat molemmissa malleissa, mutta erona olisi hallinnollisten kanslioiden ja laamannien määrä. Mietinnön mukaan nykyisistä istuntopaikoista lakkautettaisiin valtaosa, koska ne ovat vähäisellä käytöllä, niiden turvallisuudessa on puutteita ja niiden vaatima tekninen varustelutaso edellyttäisi käyttötarpeeseen nähden suuria investointeja. Istuntopaikkoja säilytettäisiin lähinnä Lapin alueella, jossa niiden tarve on pitkistä välimatkoista johtuen suurin. Lisäksi istuntopaikka säilytettäisiin joillakin paikkakunnilla, joilta käräjäoikeuden kanslia lakkautettaisiin. Nykytila ja ehdotettujen mallien arviointia Lappeenrannan kaupungin näkökulmasta

3 Etelä-Karjalan käräjäoikeudella on kaksi kansliaa ja istuntopaikkaa. Hallinnollinen kanslia on Lappeenrannassa ja toinen, väliaikainen, ns. siirtymäkauden kanslia Imatralla. Lappeenrannan ja Imatran käräjäoikeudet yhdistyivät vuonna Käsiteltäviä asioita on noin , joista rikosasioita noin Rikosasioista noin käsitellään Lappeenrannassa, 500 Imatralla. Työntekijöitä on 50, joista Lappeenrannassa 35 ja Imatralla 15, henkilötyövuosina 48,5 htv. Molemmissa edellä mainituissa työryhmän ehdottamissa malleissa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson käräjäoikeudet yhdistettäisiin Kaakkois-Suomen käräjäoikeudeksi. Molemmissa ehdotetuissa malleissa Kaakkois-Suomen käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia olisi Kouvolassa. Lappeenrantaan jäisi kanslia. Lakkautettavat toimipaikat molemmissa malleissa olisivat Kotkan ja Imatran kansliat. Uudistusta valmisteltaessa Kaakkois-Suomen käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintia ja Lappeenrannan kanslian luonnetta arvioitaessa tulisi kiinnittää painokkaammin huomiota seuraaviin näkökohtiin: Etelä-Karjalan maakunnan keskuskaupungissa Lappeenrannassa saatavilla olevien oikeudellisten palveluiden saatavuus ja niiden kattavuus sekä kehittäminen tulisi voida uudistusta suunniteltaessa huomioida ja turvata pysyvästi. Hallinnollisen kanslian sijoittaminen Kouvolaan ei tue edellä mainittua tavoitetta palveluiden saatavuudesta ja niiden kattavuudesta sekä kehittämisestä Lappeenrannassa. Käräjäoikeuden toimintaedellytysten heikennys on heikennystä maakunnan keskuskaupungin asemaan. Maakunnan keskuskaupungissa tulisi säilyttää mahdollisimman kattava oikeudellisten palveluiden tarjonta, osaaminen ja houkuttelevat työpaikat. Suuret alueyksiköt eivät sinänsä takaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Alueilla tärkeiksi koettujen palvelujen supistamisen sijasta uudistustyössä huomiota tulisi kohdistaa prosessien tehostamiseen ja toimintaedellytysten kehittämiseen. Vaikuttavampi lopputulos on saavutettavissa käsiteltävien asioiden ja menettelytapojen ennakkoluulottomalla uudelleenarvioinnilla ja pidemmällä aikavälillä tehtävin lainsäädännöllisin muutoksin. Aiempi uudistus, jossa Lappeenrannan ja Imatran käräjäoikeudet yhdistettiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudeksi, tulisi saattaa loppuun ennen kuin uudistuksia jatketaan. Eli Imatralle jääneen siirtymäkauden kanslian saaminen lopulta myös fyysisesti yhteen Lappeenrannan hallinnollisen kanslian kanssa tulisi saattaa loppuun

4 ennen uusia muutoksia. Käräjäoikeuden mukaan muutosjohtamisen haasteellisuus on tullut esiin tilanteessa, jossa Imatran ja Lappeenrannan käräjäoikeudet ovat muodollisesti ja hallinnollisesti yhtä, mutta toimiminen erillisissä toimipaikoissa ei edesauta työyhteisön kiinteyttä ja mahdollista selkeitä työ- ja tilajärjestelyjä. Uudistusta valmisteltaessa olennainen asia huomioitavaksi on myös rajan läheisyys. Ennusteiden mukaan väestö vähenee Etelä-Karjalassa. Tämä väestöpohja ei kuitenkaan päde arvioinneissa samalla tavalla kuin muualla maassa, sillä itärajan ja EU:n ulkorajan merkitys on suuri Etelä-Karjalan oikeudenkäytön kannalta. Noin prosentissa rikosasioista on ulkomaalaisyhteys. Ulkomaalaisia koskevien asioiden laajuus vaihtelee melko yksinkertaisista rutiinijutuista vaativiin rikosasioihin. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tulkki- ja muut käännöskustannukset ovat Suomessa kolmanneksi suurimmat. Myös pienemmät ulkomaalaisasiat työllistävät ja vievät enemmän aikaa suhteessa tavanomaisiin vastaavien asioiden käsittelyihin. Lappeenrannan kaupungin näkemyksen mukaan käräjäoikeuden asioita ei tule viedä ainakaan rajasta kauemmaksi. Oma erityispiirteensä Etelä-Karjalassa on Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä Konnunsuolla toimiva säilöönottoyksikkö ja. Säilöönottoyksiköitä on Suomessa kaksi, toinen niistä on Helsingissä. Suurin osa säilöönottoyksikön asiakkaista on kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Säilöönotettujen henkilöiden asiat on otettava käsiteltäväksi neljän vuorokauden kuluessa säilöönotosta, nuoren henkilön kohdalla yhden vuorokauden kuluessa. Uusintakäsittely on kahden viikon välein. Etelä-Karjalan käräjäoikeudella on tätä varten Konnunsuolla tilapäinen istuntopaikka, joka työllistää yhden tuomarin ja kaksi käräjäsihteeriä. Käsiteltäviä tapauksia on noin vuodessa. Toistaiseksi säilöönotettujen asiat käsitellään Konnunsuolla noin joka toinen päivä. Jatkossa lain muutoksen myötä lienee videokuuleminen mahdollista, jolloin tilapäisestä istuntopaikasta voidaan luopua. Itärajalla on merkitystä paitsi maahamme suuntautuvan rikollisuuden ja siihen liittyvien oikeuskäsittelyjen kannalta, myös Joutsenon säilöönottoyksikön toimivuuden kannalta. Jos jatkossa nuorten henkilöiden asioiden käsittely suunnitelmien mukaan keskitetään Joutsenoon, se työllistää entistä enemmän ja tiiviimmin, sillä nuorten asioiden ensikäsittely on tehtävä yhden vuorokauden kuluessa. Käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan henkilöstö- ja muu hallinnollinen johtaminen on lisääntynyt ja vie jo nyt päällikkötuomarin työstä suurimman osan. Miten Kouvolasta hoidettaisiin esimerkiksi toimitila- ja väistötilajärjestelyt ja monet muut paikallistuntemusta vaativat asiat? Viraston johdon tulisi pysyä

5 paikkakunnalla. Etelä-Karjala tarvitsee jatkossakin käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian ja päällikkötuomarin työpanoksen. Edellä tässä lausuntoluonnoksessa esitettyyn perustuen Lappeenrannan kaupunki vastustaa hallinnollisen kanslian siirtämistä pois Lappeenrannasta. Samalla kaupunki esittää pyynnön kiirehtiä Lappeenrannan toimitila-asian ratkaisemista niin, että käräjäoikeudella olisi asianmukaiset toimitilat käytettävissä mahdollisimman pian. (JA) Kj Kh Kaupunginhallitus päättää antaa oikeusministeriölle edellä esittelytekstissä olevan lausuntoluonnoksen mukaisen lausunnon käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Hyväksyttiin.

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: Kunnanhallitus 62 21.01.2008 LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle

Lisätiedot

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:6 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:6 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:5 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:5 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

Lisätiedot

Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014

Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014 Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014 Tiivistelmä Suomen Lakimiesliitto esittää, että Suomeen perustetaan ensi vaalikaudella Euroopan neuvoston suositusten mukainen tuomioistuinvirasto vastaamaan tuomioistuinlaitoksen

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

19.11.2009 klo 9.00 13.00, Karhulantie 38, 48600 Kotka

19.11.2009 klo 9.00 13.00, Karhulantie 38, 48600 Kotka ANONYMISOITU TARKASTUSKERTOMUS 03.12.2009 Dnro OKV/19/51/2009 1/7 APULAISOIKEUSKANSLERIN TARKASTUS KOTKAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA Aika ja paikka 19.11.2009 klo 9.00 13.00, Karhulantie 38, 48600 Kotka Osallistujat

Lisätiedot

17/2014. Oikeusaputoimistojen ajanvarauksen kehittäminen

17/2014. Oikeusaputoimistojen ajanvarauksen kehittäminen 17/2014 Oikeusaputoimistojen ajanvarauksen kehittäminen 17/2014 Oikeusaputoimistojen ajanvarauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.2.2014 Julkaisun nimi Oikeusaputoimistojen ajanvarauksen

Lisätiedot

Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio

Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 10.3.2011 OM 1/69/2011 Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 1. Johdanto Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen laativan kokonaissuunnitelman esitutkinnan,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

LAUSUNTO OM:N OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMASTA VUOSILLE 2013 2025 (16/2013)

LAUSUNTO OM:N OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMASTA VUOSILLE 2013 2025 (16/2013) Lausunto 1 (6) 19.6.2013 LAUSUNTO OM:N OIKEUDENHOIDON UUDISTAMISOHJELMASTA VUOSILLE 2013 2025 (16/2013) OIKEUSMINISTERIÖ 22.4.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ OM011:00/2012 Oikeusministeriön 1.6.2012 asettama neuvottelukunta

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT..

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT.. SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT.. 6 5. KANNANOTOT SÄÄDÖSEHDOTUKSIIN....13 5.1.Tuomariksi pätevöityminen

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 95 Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 96 Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa

Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:2 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:2 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149

Lisätiedot

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 i Mietintöjä ja lausuntoja Betänkanden och utlåtanden 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot