Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi

2 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus tämän pohdinnan taustalla on TEM:n energiaosaston päivätty ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi EMV pitää ehdotusta hyvänä ja toteuttamiskelpoisena ehdotus edistää toteutuessaan merkittävästi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamista yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä sähköverkkotoiminnassa kasvavat panostukset sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien toimintavarmuuden ja laadun parantamiseen sekä sähköverkonhaltijoiden varautumiseen häiriöihin ja niistä toipumiseen ovat välttämättömiä virasto pitää hyvänä sitä, että säädöstasolla asetetaan sähköverkonhaltijoille riittävät velvoitteet toimintansa kehittämiseen, jolloin verkonhaltijoiden asiakkaiden edellyttämä verkkopalvelun laatutaso saadaan kohtuullisessa ajassa toteutettua ja verkonhaltijat ovat tämän tavoitteen toteuttamisessa tasavertaisessa asemassa ja myös virasto saa valvonnalleen riittävän säädösperusteen 2

3 Energiamarkkinaviraston esittämiä täsmennyksiä ehdotukseen virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen EMV pitää asemakaava-alueille 6 tunnin aikarajaa hyvänä ja muille alueille 24 tunnin enimmäisaika vaihtoehtoista 36 tunnin enimmäisaikaa parempana o 24 tunnin enimmäisaika on eri alueiden kehittymisen ja elinmahdollisuuksien kannalta tasapuolisempi ja myös nykyaikaisen yhteiskunnan sähköriippuvuuden kannalta siedettävämpi yläraja satunnaisen keskeytyksen pituudelle ehdotus koskee myrskyn tai lumikuorman johdosta aiheutuvia jakeluverkon vikatilanteita EMV esittää pohdittavaksi myös normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten keston rajaamista o normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten enimmäisajat voisivat esim. noudattaa ET:n jäsenilleen antaman suosituksen sähköntoimitusvarmuuden tavoitetasosta vuonna 2030 mukaisia tavoiteaikoja EMV esittää täsmennyksiä kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin pakkokeinoihin ja seuraamuksiin o lisäksi virasto pitää hyvänä sitä, että äärimmäisissä tilanteissa verkon kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksena voisi olla sähköverkkoluvan peruuttaminen EMV esittää, että sähköverkonhaltijoille asetettaisiin yleinen varautumisvelvollisuus EMV pitää vakiokorvausten tason nostoa perusteltuna ja lisäksi esittää täsmennyksiä o virasto esittää, että vakiokorvauksen enimmäismäärän korottaminen 1500 euroon väliseksi ajaksi muutettaisiin koskemaan ajanjaksoa ajan synkronointi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason portaittaisen nostamisen sekä sähköverkkotoiminnan valvontajaksojen kanssa. o virasto esittää myös, että jakeluverkonhaltijat velvoitettaisiin maksamaan vakiokorvaukset automaattisesti asiakkailleen ilman, että asiakkaiden on itse haettava vakiokorvausten maksamista o virasto esittää lisäksi, että säädöstasolla täsmennettäisiin korvausvastuita myös tilanteissa, joissa jakeluverkonhaltijan asiakkaille on aiheutunut yli 24 tunnin keskeytys ja keskeytyksen syynä on jakeluverkonhaltijan verkkoa syöttävän toisen jakeluverkonhaltijan suurjännitteisessä verkossa tai suurjännitteisessä jakeluverkossa tai kantaverkossa oleva vika EMV esittää näkemyksensä valvonta- ja kehitystehtävien edellyttämistä resursseista o 3 teknistä asiantuntijaa sähköverkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden valvontaan, 1 tekninen asiantuntija sähköverkonhaltijoiden varautumisvelvollisuuden valvontaan, 2 henkilöä juridisiin tehtäviin ja hallintoon o tämä on siis minimi sen varmistamiseksi, että valvonta olisi edes vähimmäisvaatimukset täyttäen riittävän tehokasta ja vaikuttavaa - valvontaan käytettävät resurssit ovat suorassa suhteessa sääntelyn ja valvonnan vaikuttavuuteen sekä sääntelyn ja valvonnan tavoitteiden toteutumiseen 3

4 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetetut tavoitteet on asetettu laadun eli enimmäiskeskeytysaikojen mukaan verkonhaltijoilla on mahdollisuus valita kunkin paikallisten olosuhteiden ja toimintaympäristön kannalta kustannustehokkain yhdistelmä eri teknisistä ratkaisuista o tavoitteiden toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole määritetty eikä asetettu prioriteettijärjestystä o asetettavan toimitusvarmuuden tason täyttämisen edellyttämät tekniset ratkaisut ovat verkonhaltijoiden päätettävissä o esim. yleistä maakaapeloinnin tavoiteprosentin asettamista EMV ei pitäisi tehokkaana ratkaisuna toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi EMV korostaa sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisessa on korostetusti huomioitava verkonhaltijoiden käytössä olevan toimenpidekirjon laajuus toteutuksessa ei tule käyttää yksinomaan maakaapeloinnin lisäämistä, vaikka se keskeinen toimenpide tuleekin olemaan merkittävässä roolissa tulisi maakaapeloinnin lisäksi olla myös muita vaihtoehtoja o verkon rakenteen kehittäminen (mm. silmukointi, varayhteydet) o verkossa käytettävän teknologian hyödyntäminen (kaapelointiasteen lisäksi mm. kaukokäyttö) o ennakoiva kunnossapito (mm. johtokatujen raivaaminen) o viankorjausresurssit ja muu varautuminen o verkon käytön kehittäminen o asiakaskohtaiset ratkaisut hankalissa paikoissa ehdotuksen mukaan jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon on täytettävä myös ne verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset, jotka järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on järjestelmävastaavana asettanut EMV korostaa sitä, että verkonhaltijoiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, nämä kantaverkonhaltijan jakeluverkoille ja suurjännitteisille jakeluverkoille asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset on kattavasti ja yksityiskohtaisesti hyväksyttävä etukäteen viraston toimesta 4

5 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että ehdotuksessa tavoitteeksi on asetettu se, että jatkossa maantiealueita pidettäisiin kohteina, joihin sähköverkonhaltijoilla on oikeus sijoittaa maakaapeleita kohtuullisin ehdoin sekä liikenneturvallisuus ja tienpidon vaatimukset huomioiden tämä mahdollistaa verkonhaltijoille sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisen nykyistä kustannustehokkaammin ja järkevämmin kehitettäessä säädöksiä johtojen sijoittelusta maantiealueelle, on pyrittävä selkeästi korostamaan ehtojen kohtuullisuutta o säädöksin tulisi varmistaa kaapeleiden sijoittaminen tiealueille joustavasti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti EMV yhtyy ministeriön toteamukseen siitä, että verkonhaltijoiden tulisi tehostaa keskijänniteilmajohtojen johtoalueiden hoitamista nykytilanteeseen verrattuna viraston mukaan ministeriön arvio siitä, että jakeluverkonhaltijat eivät ole huolehtineet kaikilta osin johtoalueiden hoitamisesta siinä laajuudessa kuin niiden asiakkaiden kohtuulliset tarpeet olisivat edellyttäneet, on oikeansuuntainen johtoalueiden hoitamista tulisi tehostaa niin, että johtoaukeiden raivaus suoritetaan asianmukaisesti ja riittävän usein sekä lisäksi hyödynnetään ehdotuksen mukaista oikeutta tehdä sähköntoimitusvarmuuden turvaamiseksi ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä johtoaukeiden reunavyöhykkeellä verkonhaltijoiden ohjaus johtoalueiden hoitamisen tason parantamiseen hoituu viraston näkemyksen mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetettavien tavoitteiden kautta 5

6 Energiamarkkinaviraston näkemyksiä ehdotuksen mukaisista kehittämis- ja varautumissuunnitelmista EMV esittää, että kehittämissuunnitelman ja varautumissuunnitelman laajuudesta ja niiden sisältämistä yksityiskohdista säädetään esimerkiksi sähkömarkkinalain nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa mahdollisimman tarkasti, jotta verkonhaltijat saavat hyvän ja tasapuolisen lähtökohdan suunnitelmien laatimiselle EMV saa selkeän ja yksiselitteisen toimeksiannon valvontatehtävälleen EMV korostaa sitä, että viraston näkemyksen mukaan verkonhaltijoiden on kannettava ensisijainen ja yksinomainen vastuu laatimiensa kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta siitä, että verkonhaltijan laatiman kehittämissuunnitelman toteuttaminen käytännössä johtaa asetetun toimitusvarmuustason saavuttamiseen kyseisessä jakeluverkossa EMV esittää tämän johdosta sitä, että EMV:n tehtävänä kehittämis- ja varautumissuunnitelmien osalta olisi parhaan kykynsä mukaan tarkastaa suunnitelmat ja arvioida suunnitelmien toimivuutta tarvittaessa esittää verkonhaltijoille suunnitelmien täydentämistä tai muita toimenpiteitä, joilla tuettaisiin asetettavien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamista ja varautumisvelvollisuuden täyttämistä virasto ei kuitenkaan esimerkiksi päätöksellään vahvistaisi kehittämissuunnitelmia eikä varautumissuunnitelmia tai päätöksellään hyväksyisi edeltä käsin niiden mukaisia toimenpiteitä vastuu kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta on siis jäätävä verkonhaltijalle, joka ne on laatinut viime kädessä suunnitelmien mahdollinen toimimattomuus voitaisiin todeta mahdollisissa vikatilanteissa, joissa verkonhaltijan jakeluverkossa on tapahtunut säädöksen edellyttämiä enimmäisaikoja rikkova sähkönjakelun keskeytys tai verkonhaltija ei muutoin täyttäisi sille asetettuja kehittämis- ja varautumisvelvoitteita 6

7 Lähtökohtia valvontamenetelmien kehittämiseen ehdotuksen perusteella ehdotuksen mukaisten sähkömarkkinalain muutosten perusteella saattaisi syntyä tarve tarkistaa EMV:n valvontamenetelmiä jakeluverkonhaltijoiden osalta valvontamenetelmien mahdolliset muutokset on pyrittävä tekemään turhaa valvontatyötä välttäen lisäksi on huomioitava se, että kaikkia verkonhaltijoita kohdellaan tasapuolisesti eikä rangaista niitä, jotka ovat toimineet jo tähänkin asti vastuullisesti ja ennakoivasti tai ettei erityisesti suosita niitä, jotka ovat tähän asti toimineet lyhytjänteisesti muutostarpeiden arviointi kuuluu EMV:n toimivaltaan jos EMV toteaa muutostarpeita, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja niitä koskeviin verkonhaltijoiden vahvistuspäätöksiin oma-aloitteisesti ehdotuksen keskeinen sisältö valvontamenetelmien kannalta liittyy sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiseen keskijännitejohtojen johtoalueiden hoitamiseen sähköverkkojen varautumisen kehittämiseen asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottamiseen nämä uudet velvoitteet koskevat enimmäkseen sähkön jakeluverkonhaltijoita ja ne vaativat useimmilta jakeluverkonhaltijoilta jo sähköverkkotoiminnan kolmannen valvontajakson aikana nykyiseen nähden sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon ylläpitoon eli kunnossapitoon ja varautumiseen lisäksi asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottaminen vaikuttanee sähkön jakeluverkkotoiminnan kustannuksiin erityisesti alkaen 7

8 Nykyiset valvontamenetelmät tukevat jo uusien velvoitteiden toteutumista EMV korostaa sitä, että viraston valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen kannustinvaikutukset ja mahdollisuuksien antaminen verkonhaltijoille sähköverkon riittäviin investointeihin ja sähköverkon ylläpitämiseen on huomioitu erityisesti valvontamenetelmien kannustimissa näitä kannustimia ovat yksikköhintakannustin, investointikannustin, laatukannustin, tehostamiskannustin ja innovaatiokannustin investointien ja vuosikustannusten lisäämistä sähkön jakeluverkonhaltijat voivat EMV:n arvion mukaan osaltaan rahoittaa jo voimassa olevien valvontamenetelmien pohjalta kahdella tavalla nostamalla siirtohintoja o suurin osa jakeluverkonhaltijoista on nykyisellä hinnoittelullaan sähköverkkotoiminnan tuoton kannalta alijäämäisiä ja verkonhaltijoilla on merkittävissä määrin alijäämää hyödynnettävissä myös toiselta valvontajaksolta o nostamalla siirtohintoja, verkonhaltijat voivat siirtomaksuina kerätä asiakkailta lisää varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon omistajille tuloutettavia eriä kohtuullistamalla o jotkut verkonhaltijat hyödyntävät jo nykyisin hinnoittelussaan kaiken sallitun kohtuullisen tuoton, mutta eivät palauta rahaa asianmukaisesti takaisin liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen (eivät esimerkiksi tee riittävästi korvausinvestointeja), vaan tulouttavat omistajilleen hyvin merkittävän osuuden verkkoliiketoiminnan tuotoista o kohtuullistamalla näitä tuloutuksia omistajille, verkonhaltijat voivat suunnata asiakkailta siirtomaksuina keräämiään varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon 8

9 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat ehdotuksen perusteella EMV:n arvion mukaan muutostarpeet voisivat koskea valvontamenetelmiä seuraavista lähtökohdista investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti o sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle 9

10 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o jos verkonhaltijat joutuvat tavoitteiden toteuttamiseksi perustellusta syystä uusimaan sähköverkkoa, jota ei vielä ole kirjanpidossa täysin poistettu ja verkonhaltija tekee tämän johdosta kirjanpidossa alaskirjauksia, voidaan tällaisten tapausten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi käyttäen ns. kompensaatiomenetelmää siten, että kyseisten verkkokomponenttien jäljellä oleva valvontamenetelmien mukainen nykykäyttöarvo jäisi verkonhaltijan valvontamenetelmien mukaiseen sähköverkkopääomaan ja poistuisi sieltä valvontamenetelmien mukaisen pitoajan kuluessa sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o mikäli sähköverkonosa on kirjanpidon mukaisesti täysin poistettu ja vaikka sillä olisikin vielä valvontamenetelmien mukaista fiktiivistä teknis-taloudellista pitoaikaa jäljellä, ei näiden verkonosien osalta ole tarvetta harkita valvontamenetelmien muuttamista o tämä sen takia, että purettavista verkonosista ei tällöin aiheudu vaikutuksia verkonhaltijan kirjanpidon kannalta ja toisaalta korvaavalle investoinnille sallitaan valvontamenetelmien mukainen jälleenhankinta-arvosta laskettu tasapoisto, jolla verkonhaltija pystyy varautumaan tulevaan korvausinvestointiin ja rahoittamaan sen on huomioitava, että kirjanpidossa osittain poistamattomaan sähköverkonosaan kohdistuvat korvausinvestoinnit on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka Energiamarkkinavirasto täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä investoinnit erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan o näin EMV:llä olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi korvausinvestointeihin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen kannalta olisi tarpeellista 10

11 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti mikäli verkonhaltijan on perustellusta syystä lisättävä sähköverkon vuosikustannuksia panostaakseen aiempaa enemmän sähköverkon ylläpitoon ja varautumiseen, voidaan näiden kustannusten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voidaan tehdä esimerkiksi katsomalla nämä kustannukset kokonaisuudessaan tai tietty osuus niistä kontrolloimattomiksi operatiivisiksi kustannuksiksi, jolloin niihin ei kohdistuisi valvontamenetelmien tehostamiskannustimen tehostamistavoitetta ja jolloin ne voitaisiin laskuttaa suoraan asiakkailta siirtohinnoissa nämä panostukset kunnossapitoon ja varautumiseen on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka EMV täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä toimet ja niiden mukaiset kustannuslisäykset erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan tai varautumissuunnitelmissaan o näin EMV:lla olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi kustannuslisäyksiin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen tai varautumisen kannalta olisi tarpeellista vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle jotkut vakuutusyhtiöt ovat kehittämässä verkonhaltijoille suunnattuja vakuutustuotteita vakiokorvausten varalle o mikäli vakiokorvausten enimmäismäärät nousevat, voi näiden vakuutustuotteiden kysyntä kasvaa verkonhaltijoiden parissa tällöin voidaan harkita verkonhaltijoiden kannustamista vakuutusten ottamiseen vakiokorvauksia varten valvontamenetelmien avulla o eräs vaihtoehto tämän toteuttamiseksi voisi olla esimerkiksi se, että vakiokorvaukset samoin kuin vakuuttamiseen liittyvät kulut olisivat edelleen tehostamistavoitteen piirissä, mutta mikäli yhtiöt saisivat vakuutustuottoja, niin niitä ei enää huomioitasi valvontamenetelmissä verkonhaltijan tuloina 11

12 Vahvistuspäätösten muuttamisesta valvontamenetelmien ja vahvistuspäätösten muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita suurjännitteisen jakeluverkon haltijoiden ja kantaverkonhaltijan valvontamenetelmiä ja siten vahvistuspäätöksiä ei ole tarve muuttaa EMV pohtii jo kehittämisvelvollisuuden valvontaa viraston sisäisten selvitysten ja pohdintojen lisäksi työn alla on esimerkiksi diplomityö sähköverkkotoiminnan kehittämisvelvollisuuden valvonnasta verkonhaltijoilla on parhaillaan vastattavana ( asti) kysely kehittämisvelvollisuudesta ja sen valvonnasta hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta annettaneen kesällä 2012 tämän jälkeen EMV voi viimeistellä näkemyksensä valvontamenetelmien kehittämisestä EMV kuulisi mielellään alaa laajemminkin ennen valvontamenetelmien kehittämistä koskevien suuntaviivojen valmistumista Energiateollisuus ry ja yksittäiset verkonhaltijat ovat jo kertoneet yleisluontoisia näkemyksiään siitä, miten valvontamenetelmiä pitäisi kehittää esimerkiksi workshop tai keskustelupäivä hallituksen esityksen valmistumisen jälkeen elo-syyskuussa 2012 suuntaviivat valvontamenetelmien muuttamisesta tulisivat kommentoitavaksi ehkä syyslokakuussa 2012 kommentointiaikaa noin kuukauden verran vahvistuspäätösten muutokset viimeisteltäisiin suuntaviivoista saatujen kommenttien jälkeen muutetut vahvistuspäätökset annettaisiin sähkömarkkinalain muutosten voimaanastumispäivänä

13 Valvontamenetelmien kehittämiskohtia 4. valvontajaksoa varten sähkömarkkinalain muutosten mukaiset uudet velvoitteet verkonhaltijoille kehittämisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi varautumisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi sähkönsiirron ja -jakelun laatu investointikannustin riittävä investointitaso laatukannustin asiakasryhmäkohtaiset KAH-kustannukset yksikköhintakannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan tehokkuus tehostamiskannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan kehittäminen uuden teknologian ja edistyneiden toimintatapojen hyödyntäminen sähköverkkotoiminnan kehittämisessä innovaatiokannustimen toiminnan arviointi asiakaspalvelun laatu Energiateollisuus ry:n asiakastutkimuksen mukaisten vertailutietojen kerääminen 3. valvontajakson aikana ja sen selvittäminen, voidaanko näitä hyödyntää valvontamenetelmien kannustimissa energiatehokkuus uuden EED-direktiivin mukaisten velvoitteiden huomiointi soveltuvin osin osana valvontamenetelmiä uuden valvontatietojärjestelmän kehittäminen Lähtökohtana valvontamenetelmien kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa heti kun resurssit tämän mahdollistavat 13

14 Valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet Sähköverkkotoiminnan valvonnan päätavoitteet Verkkopalvelun kohtuullinen hinnoittelu (kohtuullinen tuotto) Verkkopalvelun korkea laatu (sähkönsiirron ja -jakelun sekä asiakaspalvelun laatu) Päätavoitteiden toteutumista tukevat muut tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuus (kohtuulliset kustannukset) Verkon kehittäminen (riittävät investoinnit ja ylläpito) Liiketoiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus (kannattava liiketoiminta) Liiketoiminnan kehittäminen (tekniset ja toiminnalliset innovaatiot sekä uudet palvelut) 14

15 Yhteenveto EMV pitää TEM:n ehdotusta toimenpiteiksi sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi hyvänä ja toteuttamiskelpoisena virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen jos EMV toteaa lainsäädännön muutosten aiheuttavan kehitystarpeita valvontamenetelmiin, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja antaa muutosten osalta uudet verkonhaltijoiden vahvistuspäätökset oma-aloitteisesti verkonhaltijoiden ei siis tarvitse hakea erikseen virastolta vahvistuspäätösten muuttamista valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen EMV on arvioinut TEM:n ehdotuksen perusteella valvontamenetelmien kehitystarpeita muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita valvontamenetelmien muutosten on tuettava o sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä o sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen virasto kuulee mielellään alan rakentavia näkemyksiä valvontamenetelmien kehittämisestä myös jo ennen varsinaista suuntaviivojen kommenttikierrosta valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet viimeistään sähkömarkkinalain muutosten selvittyä, on keskityttävä vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin ratkaisuhakuisesti valvontamenetelmiä kehitetään myös 4. valvontajaksoa varten 15

16 Mielenkiinnostanne kiittäen! puh

17 Valvontamenetelmät Taseen oikaisu ja kohtuullisen tuoton laskenta Sähköverkon jälleenhankinta-arvo Verkkokomponenttien lukumäärätiedot Verkkokomponenttien yksikköhinnat Sähköverkon nykykäyttöarvo Muu sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma tasearvossa Muut pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma (sisältää tasauserän) Oikaistu oma pääoma Oikaistu korollinen vieras pääoma Kohtuullinen tuottoaste (reaalinen WACC-%) sähköverkkotoimintaan sitoutuneelle oikaistulle pääomalle = Verkkokomponenttien pitoaikatiedot ja keski-ikätiedot = + = KOHTUULLINEN TUOTTO - Inflaatiokorjaus = + Liikevoitto (liiketappio) + Liikevoittoon (liiketappioon) palautettavat kirjanpidon erät + Liittymismaksukertymän muutos + Maksetut verkkovuokrat + Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta - Investointikannustin + Sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot - Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta - Laatukannustin + 0,5 KAH vertailutaso - 0,5 KAH toteutunut - Tehostamiskannustin + Kohtuulliset tehostamiskustannukset - Toteutuneet tehostamiskustannukset - Innovaatiokannustin + Kohtuulliset T&K-kustannukset + Kohtuulliset tuntimittauksen lisäkustannukset - Muut tuloslaskelman oikaisut + Nettosuojauskustannus + Rahoitusomaisuuden kustannus + Laskennalliset verot = TOTEUTUNUT OIKAISTU TULOS Tuloslaskelman oikaisu ja toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta ALIJÄÄMÄ TAI YLIJÄÄMÄ 17

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Suuntaviivojen tilannekatsaus

Suuntaviivojen tilannekatsaus Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 7.1.2015 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Energiateollisuus ry:n kevätseminaari 22.5.2015 Tarvo Siukola Ajankohtaista Verkot-ryhmässä Vt. Johtajana toimii Veli-Pekka Saajo Veli-Pekka jatkaa myös taloudellisen

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Sähköverkko LAUSUNTO 1(7) Kenneth Hänninen 4.6.2011 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Viite Lausuntopyyntönne Dnrot 837/430/2010 ja 945/430/2010 LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN

Lisätiedot

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 LAUSUNTO 1 (7) Viite Lausuntopyyntö Dnro 313/430/2015 Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 Yleistä Energiavirasto on 17.2.2015 toimittanut lausuntopyynnön 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lisätiedot

Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla

Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla 1 (82) LIITE 2 Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla Sähkön kantaverkkotoiminta VALVONTAMENETELMÄT 2 (82) Sisällysluettelo 1 VALVONTAMENETELMÄT

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi Energiateollisuuden kevätseminaari 25.5.2012 Markku Kinnunen TEM

Lisätiedot

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden

Lisätiedot

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Esityksen sisältö Kuka olen Rauman Energia Historiaa Paikallisen jakeluyhtiön tuska eli nykyhetki Toimialan lähitulevaisuus Toimialan

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI ENERGIAOSASTO MUISTIO 16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI I. Johdanto Toimeksianto Elinkeinoministeri

Lisätiedot

Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015

Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015 Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015 Fingrid välittää. Varmasti. Asiakkaat jayhteiskunta Turvaamme yhteiskunnalle varman

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus 718/72/212 1.4.212 Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus Valvontatiedot 25-21 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Verkkoliiketoiminnan kehitys ja taloudellinen valvonta... 3 2.1

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI LAUSUNTO Versio 1.0F 1 (5) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A 01300 Helsinki 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö 19.3.2012,

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta http://www.lut.fi/teknillinen-tiedekunta/lut-energia/sahkotekniikka/ DIPLOMITYÖ VERKOSTOINVESTOINTIEN OPTIMOINTI

Lisätiedot

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen Sisältö Johdanto Nykyisen kannustimen toimivuus ja haasteet Vaihtoehdot innovaatiokannustimelle

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Alajärven Sähkö Oy PL 52 ASIANOSAINEN 62901 ALAJÄRVI Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄH- KÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄH- KÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Sähköverkko LAUSUNTO 1(16) Kenneth Hänninen 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntönne TEM/760/00.06.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS

Lisätiedot

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen Aamuseminaari 25.5.2012 Toimitusvarmuuden parantaminen Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy Arto Jukka Gylén Ahonen 18.5.2012 1.4.2012 1/10 1/14 PKS Sähkönsiirto Oy Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 17 milj.

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

VERKONPARANNUSVAIHTOEHDOT

VERKONPARANNUSVAIHTOEHDOT VERKONPARANNUSVAIHTOEHDOT Regulaation vaikutus jakeluverkon toimitusvarmuusinvestointien kannattavuuteen Henry Lågland 31.07.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 7 1. JOHDANTO 8 2. SÄHKÖN JAKELULLE JA LAADULLE

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen Projektin ympäristö 1(5) Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen 31.7.2013 Projektin tausta, tarkoitus ja tavoitteet Projektin ympäristö 2(5) Sisällys Projektin tausta 3 Keskijännitteinen

Lisätiedot

HELEN SÄHKÖVERKKO OY VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY 16.2.2015 1 (5) Fingrid palautteet@fingrid.fi. Viite: kirjeenne 23.1.2015

HELEN SÄHKÖVERKKO OY VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY 16.2.2015 1 (5) Fingrid palautteet@fingrid.fi. Viite: kirjeenne 23.1.2015 16.2.2015 1 (5) Fingrid palautteet@fingrid.fi Viite: kirjeenne 23.1.2015 KANTAVERKON NIMEÄMINEN 1.1.2016 - NIMEÄMISPÄÄTÖSEHDOTUS Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme kantaverkon nimeämispäätösehdotuksesta

Lisätiedot

Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu

Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu Johtaja, valmiuspäällikkö Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI, Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, IH 20.11.2013 1 2 3 Lounais-Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ EHDOTUKSESTA TOIMENPITEIKSI SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ EHDOTUKSESTA TOIMENPITEIKSI SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Dnro TEM/760/00.06.02/2012 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ EOS/TP 31.5.2012 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ EHDOTUKSESTA TOIMENPITEIKSI SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI 1 Johdanto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011

Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 2 Esitys Kantaverkon rajaus Kantaverkkopalvelu Kantaverkkopalvelun sopimusrakenne Liittymismaksuperiaate

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012)

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

3 - määritelmät kohta 3) Perustelut

3 - määritelmät kohta 3) Perustelut HALLITUKSEN ESITYS HE 20/2013 VP SÄHKÖMARKKINALAKI FORTUMIN MUUTOSEHDOTUKSET (FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY) Alla olemme esittäneet rinnakkain hallituksen esitykseen sisältyvän lainkohdan, johon toivomme muutosta

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014

Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014 Rautateiden hinnoittelu Juha Karjanlahti Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 9.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatiemarkkinoiden hinnoittelu Suomessa Perustana kapasiteetti-

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 Luonnos Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 2 Liittymisehtojen seurannan kehittäminen Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät hyvää sähkön toimitusvarmuutta Käytännön häiriöt

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot