Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi

2 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus tämän pohdinnan taustalla on TEM:n energiaosaston päivätty ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi EMV pitää ehdotusta hyvänä ja toteuttamiskelpoisena ehdotus edistää toteutuessaan merkittävästi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamista yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä sähköverkkotoiminnassa kasvavat panostukset sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien toimintavarmuuden ja laadun parantamiseen sekä sähköverkonhaltijoiden varautumiseen häiriöihin ja niistä toipumiseen ovat välttämättömiä virasto pitää hyvänä sitä, että säädöstasolla asetetaan sähköverkonhaltijoille riittävät velvoitteet toimintansa kehittämiseen, jolloin verkonhaltijoiden asiakkaiden edellyttämä verkkopalvelun laatutaso saadaan kohtuullisessa ajassa toteutettua ja verkonhaltijat ovat tämän tavoitteen toteuttamisessa tasavertaisessa asemassa ja myös virasto saa valvonnalleen riittävän säädösperusteen 2

3 Energiamarkkinaviraston esittämiä täsmennyksiä ehdotukseen virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen EMV pitää asemakaava-alueille 6 tunnin aikarajaa hyvänä ja muille alueille 24 tunnin enimmäisaika vaihtoehtoista 36 tunnin enimmäisaikaa parempana o 24 tunnin enimmäisaika on eri alueiden kehittymisen ja elinmahdollisuuksien kannalta tasapuolisempi ja myös nykyaikaisen yhteiskunnan sähköriippuvuuden kannalta siedettävämpi yläraja satunnaisen keskeytyksen pituudelle ehdotus koskee myrskyn tai lumikuorman johdosta aiheutuvia jakeluverkon vikatilanteita EMV esittää pohdittavaksi myös normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten keston rajaamista o normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten enimmäisajat voisivat esim. noudattaa ET:n jäsenilleen antaman suosituksen sähköntoimitusvarmuuden tavoitetasosta vuonna 2030 mukaisia tavoiteaikoja EMV esittää täsmennyksiä kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin pakkokeinoihin ja seuraamuksiin o lisäksi virasto pitää hyvänä sitä, että äärimmäisissä tilanteissa verkon kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksena voisi olla sähköverkkoluvan peruuttaminen EMV esittää, että sähköverkonhaltijoille asetettaisiin yleinen varautumisvelvollisuus EMV pitää vakiokorvausten tason nostoa perusteltuna ja lisäksi esittää täsmennyksiä o virasto esittää, että vakiokorvauksen enimmäismäärän korottaminen 1500 euroon väliseksi ajaksi muutettaisiin koskemaan ajanjaksoa ajan synkronointi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason portaittaisen nostamisen sekä sähköverkkotoiminnan valvontajaksojen kanssa. o virasto esittää myös, että jakeluverkonhaltijat velvoitettaisiin maksamaan vakiokorvaukset automaattisesti asiakkailleen ilman, että asiakkaiden on itse haettava vakiokorvausten maksamista o virasto esittää lisäksi, että säädöstasolla täsmennettäisiin korvausvastuita myös tilanteissa, joissa jakeluverkonhaltijan asiakkaille on aiheutunut yli 24 tunnin keskeytys ja keskeytyksen syynä on jakeluverkonhaltijan verkkoa syöttävän toisen jakeluverkonhaltijan suurjännitteisessä verkossa tai suurjännitteisessä jakeluverkossa tai kantaverkossa oleva vika EMV esittää näkemyksensä valvonta- ja kehitystehtävien edellyttämistä resursseista o 3 teknistä asiantuntijaa sähköverkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden valvontaan, 1 tekninen asiantuntija sähköverkonhaltijoiden varautumisvelvollisuuden valvontaan, 2 henkilöä juridisiin tehtäviin ja hallintoon o tämä on siis minimi sen varmistamiseksi, että valvonta olisi edes vähimmäisvaatimukset täyttäen riittävän tehokasta ja vaikuttavaa - valvontaan käytettävät resurssit ovat suorassa suhteessa sääntelyn ja valvonnan vaikuttavuuteen sekä sääntelyn ja valvonnan tavoitteiden toteutumiseen 3

4 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetetut tavoitteet on asetettu laadun eli enimmäiskeskeytysaikojen mukaan verkonhaltijoilla on mahdollisuus valita kunkin paikallisten olosuhteiden ja toimintaympäristön kannalta kustannustehokkain yhdistelmä eri teknisistä ratkaisuista o tavoitteiden toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole määritetty eikä asetettu prioriteettijärjestystä o asetettavan toimitusvarmuuden tason täyttämisen edellyttämät tekniset ratkaisut ovat verkonhaltijoiden päätettävissä o esim. yleistä maakaapeloinnin tavoiteprosentin asettamista EMV ei pitäisi tehokkaana ratkaisuna toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi EMV korostaa sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisessa on korostetusti huomioitava verkonhaltijoiden käytössä olevan toimenpidekirjon laajuus toteutuksessa ei tule käyttää yksinomaan maakaapeloinnin lisäämistä, vaikka se keskeinen toimenpide tuleekin olemaan merkittävässä roolissa tulisi maakaapeloinnin lisäksi olla myös muita vaihtoehtoja o verkon rakenteen kehittäminen (mm. silmukointi, varayhteydet) o verkossa käytettävän teknologian hyödyntäminen (kaapelointiasteen lisäksi mm. kaukokäyttö) o ennakoiva kunnossapito (mm. johtokatujen raivaaminen) o viankorjausresurssit ja muu varautuminen o verkon käytön kehittäminen o asiakaskohtaiset ratkaisut hankalissa paikoissa ehdotuksen mukaan jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon on täytettävä myös ne verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset, jotka järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on järjestelmävastaavana asettanut EMV korostaa sitä, että verkonhaltijoiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, nämä kantaverkonhaltijan jakeluverkoille ja suurjännitteisille jakeluverkoille asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset on kattavasti ja yksityiskohtaisesti hyväksyttävä etukäteen viraston toimesta 4

5 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että ehdotuksessa tavoitteeksi on asetettu se, että jatkossa maantiealueita pidettäisiin kohteina, joihin sähköverkonhaltijoilla on oikeus sijoittaa maakaapeleita kohtuullisin ehdoin sekä liikenneturvallisuus ja tienpidon vaatimukset huomioiden tämä mahdollistaa verkonhaltijoille sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisen nykyistä kustannustehokkaammin ja järkevämmin kehitettäessä säädöksiä johtojen sijoittelusta maantiealueelle, on pyrittävä selkeästi korostamaan ehtojen kohtuullisuutta o säädöksin tulisi varmistaa kaapeleiden sijoittaminen tiealueille joustavasti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti EMV yhtyy ministeriön toteamukseen siitä, että verkonhaltijoiden tulisi tehostaa keskijänniteilmajohtojen johtoalueiden hoitamista nykytilanteeseen verrattuna viraston mukaan ministeriön arvio siitä, että jakeluverkonhaltijat eivät ole huolehtineet kaikilta osin johtoalueiden hoitamisesta siinä laajuudessa kuin niiden asiakkaiden kohtuulliset tarpeet olisivat edellyttäneet, on oikeansuuntainen johtoalueiden hoitamista tulisi tehostaa niin, että johtoaukeiden raivaus suoritetaan asianmukaisesti ja riittävän usein sekä lisäksi hyödynnetään ehdotuksen mukaista oikeutta tehdä sähköntoimitusvarmuuden turvaamiseksi ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä johtoaukeiden reunavyöhykkeellä verkonhaltijoiden ohjaus johtoalueiden hoitamisen tason parantamiseen hoituu viraston näkemyksen mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetettavien tavoitteiden kautta 5

6 Energiamarkkinaviraston näkemyksiä ehdotuksen mukaisista kehittämis- ja varautumissuunnitelmista EMV esittää, että kehittämissuunnitelman ja varautumissuunnitelman laajuudesta ja niiden sisältämistä yksityiskohdista säädetään esimerkiksi sähkömarkkinalain nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa mahdollisimman tarkasti, jotta verkonhaltijat saavat hyvän ja tasapuolisen lähtökohdan suunnitelmien laatimiselle EMV saa selkeän ja yksiselitteisen toimeksiannon valvontatehtävälleen EMV korostaa sitä, että viraston näkemyksen mukaan verkonhaltijoiden on kannettava ensisijainen ja yksinomainen vastuu laatimiensa kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta siitä, että verkonhaltijan laatiman kehittämissuunnitelman toteuttaminen käytännössä johtaa asetetun toimitusvarmuustason saavuttamiseen kyseisessä jakeluverkossa EMV esittää tämän johdosta sitä, että EMV:n tehtävänä kehittämis- ja varautumissuunnitelmien osalta olisi parhaan kykynsä mukaan tarkastaa suunnitelmat ja arvioida suunnitelmien toimivuutta tarvittaessa esittää verkonhaltijoille suunnitelmien täydentämistä tai muita toimenpiteitä, joilla tuettaisiin asetettavien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamista ja varautumisvelvollisuuden täyttämistä virasto ei kuitenkaan esimerkiksi päätöksellään vahvistaisi kehittämissuunnitelmia eikä varautumissuunnitelmia tai päätöksellään hyväksyisi edeltä käsin niiden mukaisia toimenpiteitä vastuu kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta on siis jäätävä verkonhaltijalle, joka ne on laatinut viime kädessä suunnitelmien mahdollinen toimimattomuus voitaisiin todeta mahdollisissa vikatilanteissa, joissa verkonhaltijan jakeluverkossa on tapahtunut säädöksen edellyttämiä enimmäisaikoja rikkova sähkönjakelun keskeytys tai verkonhaltija ei muutoin täyttäisi sille asetettuja kehittämis- ja varautumisvelvoitteita 6

7 Lähtökohtia valvontamenetelmien kehittämiseen ehdotuksen perusteella ehdotuksen mukaisten sähkömarkkinalain muutosten perusteella saattaisi syntyä tarve tarkistaa EMV:n valvontamenetelmiä jakeluverkonhaltijoiden osalta valvontamenetelmien mahdolliset muutokset on pyrittävä tekemään turhaa valvontatyötä välttäen lisäksi on huomioitava se, että kaikkia verkonhaltijoita kohdellaan tasapuolisesti eikä rangaista niitä, jotka ovat toimineet jo tähänkin asti vastuullisesti ja ennakoivasti tai ettei erityisesti suosita niitä, jotka ovat tähän asti toimineet lyhytjänteisesti muutostarpeiden arviointi kuuluu EMV:n toimivaltaan jos EMV toteaa muutostarpeita, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja niitä koskeviin verkonhaltijoiden vahvistuspäätöksiin oma-aloitteisesti ehdotuksen keskeinen sisältö valvontamenetelmien kannalta liittyy sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiseen keskijännitejohtojen johtoalueiden hoitamiseen sähköverkkojen varautumisen kehittämiseen asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottamiseen nämä uudet velvoitteet koskevat enimmäkseen sähkön jakeluverkonhaltijoita ja ne vaativat useimmilta jakeluverkonhaltijoilta jo sähköverkkotoiminnan kolmannen valvontajakson aikana nykyiseen nähden sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon ylläpitoon eli kunnossapitoon ja varautumiseen lisäksi asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottaminen vaikuttanee sähkön jakeluverkkotoiminnan kustannuksiin erityisesti alkaen 7

8 Nykyiset valvontamenetelmät tukevat jo uusien velvoitteiden toteutumista EMV korostaa sitä, että viraston valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen kannustinvaikutukset ja mahdollisuuksien antaminen verkonhaltijoille sähköverkon riittäviin investointeihin ja sähköverkon ylläpitämiseen on huomioitu erityisesti valvontamenetelmien kannustimissa näitä kannustimia ovat yksikköhintakannustin, investointikannustin, laatukannustin, tehostamiskannustin ja innovaatiokannustin investointien ja vuosikustannusten lisäämistä sähkön jakeluverkonhaltijat voivat EMV:n arvion mukaan osaltaan rahoittaa jo voimassa olevien valvontamenetelmien pohjalta kahdella tavalla nostamalla siirtohintoja o suurin osa jakeluverkonhaltijoista on nykyisellä hinnoittelullaan sähköverkkotoiminnan tuoton kannalta alijäämäisiä ja verkonhaltijoilla on merkittävissä määrin alijäämää hyödynnettävissä myös toiselta valvontajaksolta o nostamalla siirtohintoja, verkonhaltijat voivat siirtomaksuina kerätä asiakkailta lisää varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon omistajille tuloutettavia eriä kohtuullistamalla o jotkut verkonhaltijat hyödyntävät jo nykyisin hinnoittelussaan kaiken sallitun kohtuullisen tuoton, mutta eivät palauta rahaa asianmukaisesti takaisin liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen (eivät esimerkiksi tee riittävästi korvausinvestointeja), vaan tulouttavat omistajilleen hyvin merkittävän osuuden verkkoliiketoiminnan tuotoista o kohtuullistamalla näitä tuloutuksia omistajille, verkonhaltijat voivat suunnata asiakkailta siirtomaksuina keräämiään varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon 8

9 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat ehdotuksen perusteella EMV:n arvion mukaan muutostarpeet voisivat koskea valvontamenetelmiä seuraavista lähtökohdista investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti o sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle 9

10 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o jos verkonhaltijat joutuvat tavoitteiden toteuttamiseksi perustellusta syystä uusimaan sähköverkkoa, jota ei vielä ole kirjanpidossa täysin poistettu ja verkonhaltija tekee tämän johdosta kirjanpidossa alaskirjauksia, voidaan tällaisten tapausten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi käyttäen ns. kompensaatiomenetelmää siten, että kyseisten verkkokomponenttien jäljellä oleva valvontamenetelmien mukainen nykykäyttöarvo jäisi verkonhaltijan valvontamenetelmien mukaiseen sähköverkkopääomaan ja poistuisi sieltä valvontamenetelmien mukaisen pitoajan kuluessa sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o mikäli sähköverkonosa on kirjanpidon mukaisesti täysin poistettu ja vaikka sillä olisikin vielä valvontamenetelmien mukaista fiktiivistä teknis-taloudellista pitoaikaa jäljellä, ei näiden verkonosien osalta ole tarvetta harkita valvontamenetelmien muuttamista o tämä sen takia, että purettavista verkonosista ei tällöin aiheudu vaikutuksia verkonhaltijan kirjanpidon kannalta ja toisaalta korvaavalle investoinnille sallitaan valvontamenetelmien mukainen jälleenhankinta-arvosta laskettu tasapoisto, jolla verkonhaltija pystyy varautumaan tulevaan korvausinvestointiin ja rahoittamaan sen on huomioitava, että kirjanpidossa osittain poistamattomaan sähköverkonosaan kohdistuvat korvausinvestoinnit on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka Energiamarkkinavirasto täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä investoinnit erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan o näin EMV:llä olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi korvausinvestointeihin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen kannalta olisi tarpeellista 10

11 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti mikäli verkonhaltijan on perustellusta syystä lisättävä sähköverkon vuosikustannuksia panostaakseen aiempaa enemmän sähköverkon ylläpitoon ja varautumiseen, voidaan näiden kustannusten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voidaan tehdä esimerkiksi katsomalla nämä kustannukset kokonaisuudessaan tai tietty osuus niistä kontrolloimattomiksi operatiivisiksi kustannuksiksi, jolloin niihin ei kohdistuisi valvontamenetelmien tehostamiskannustimen tehostamistavoitetta ja jolloin ne voitaisiin laskuttaa suoraan asiakkailta siirtohinnoissa nämä panostukset kunnossapitoon ja varautumiseen on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka EMV täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä toimet ja niiden mukaiset kustannuslisäykset erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan tai varautumissuunnitelmissaan o näin EMV:lla olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi kustannuslisäyksiin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen tai varautumisen kannalta olisi tarpeellista vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle jotkut vakuutusyhtiöt ovat kehittämässä verkonhaltijoille suunnattuja vakuutustuotteita vakiokorvausten varalle o mikäli vakiokorvausten enimmäismäärät nousevat, voi näiden vakuutustuotteiden kysyntä kasvaa verkonhaltijoiden parissa tällöin voidaan harkita verkonhaltijoiden kannustamista vakuutusten ottamiseen vakiokorvauksia varten valvontamenetelmien avulla o eräs vaihtoehto tämän toteuttamiseksi voisi olla esimerkiksi se, että vakiokorvaukset samoin kuin vakuuttamiseen liittyvät kulut olisivat edelleen tehostamistavoitteen piirissä, mutta mikäli yhtiöt saisivat vakuutustuottoja, niin niitä ei enää huomioitasi valvontamenetelmissä verkonhaltijan tuloina 11

12 Vahvistuspäätösten muuttamisesta valvontamenetelmien ja vahvistuspäätösten muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita suurjännitteisen jakeluverkon haltijoiden ja kantaverkonhaltijan valvontamenetelmiä ja siten vahvistuspäätöksiä ei ole tarve muuttaa EMV pohtii jo kehittämisvelvollisuuden valvontaa viraston sisäisten selvitysten ja pohdintojen lisäksi työn alla on esimerkiksi diplomityö sähköverkkotoiminnan kehittämisvelvollisuuden valvonnasta verkonhaltijoilla on parhaillaan vastattavana ( asti) kysely kehittämisvelvollisuudesta ja sen valvonnasta hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta annettaneen kesällä 2012 tämän jälkeen EMV voi viimeistellä näkemyksensä valvontamenetelmien kehittämisestä EMV kuulisi mielellään alaa laajemminkin ennen valvontamenetelmien kehittämistä koskevien suuntaviivojen valmistumista Energiateollisuus ry ja yksittäiset verkonhaltijat ovat jo kertoneet yleisluontoisia näkemyksiään siitä, miten valvontamenetelmiä pitäisi kehittää esimerkiksi workshop tai keskustelupäivä hallituksen esityksen valmistumisen jälkeen elo-syyskuussa 2012 suuntaviivat valvontamenetelmien muuttamisesta tulisivat kommentoitavaksi ehkä syyslokakuussa 2012 kommentointiaikaa noin kuukauden verran vahvistuspäätösten muutokset viimeisteltäisiin suuntaviivoista saatujen kommenttien jälkeen muutetut vahvistuspäätökset annettaisiin sähkömarkkinalain muutosten voimaanastumispäivänä

13 Valvontamenetelmien kehittämiskohtia 4. valvontajaksoa varten sähkömarkkinalain muutosten mukaiset uudet velvoitteet verkonhaltijoille kehittämisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi varautumisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi sähkönsiirron ja -jakelun laatu investointikannustin riittävä investointitaso laatukannustin asiakasryhmäkohtaiset KAH-kustannukset yksikköhintakannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan tehokkuus tehostamiskannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan kehittäminen uuden teknologian ja edistyneiden toimintatapojen hyödyntäminen sähköverkkotoiminnan kehittämisessä innovaatiokannustimen toiminnan arviointi asiakaspalvelun laatu Energiateollisuus ry:n asiakastutkimuksen mukaisten vertailutietojen kerääminen 3. valvontajakson aikana ja sen selvittäminen, voidaanko näitä hyödyntää valvontamenetelmien kannustimissa energiatehokkuus uuden EED-direktiivin mukaisten velvoitteiden huomiointi soveltuvin osin osana valvontamenetelmiä uuden valvontatietojärjestelmän kehittäminen Lähtökohtana valvontamenetelmien kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa heti kun resurssit tämän mahdollistavat 13

14 Valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet Sähköverkkotoiminnan valvonnan päätavoitteet Verkkopalvelun kohtuullinen hinnoittelu (kohtuullinen tuotto) Verkkopalvelun korkea laatu (sähkönsiirron ja -jakelun sekä asiakaspalvelun laatu) Päätavoitteiden toteutumista tukevat muut tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuus (kohtuulliset kustannukset) Verkon kehittäminen (riittävät investoinnit ja ylläpito) Liiketoiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus (kannattava liiketoiminta) Liiketoiminnan kehittäminen (tekniset ja toiminnalliset innovaatiot sekä uudet palvelut) 14

15 Yhteenveto EMV pitää TEM:n ehdotusta toimenpiteiksi sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi hyvänä ja toteuttamiskelpoisena virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen jos EMV toteaa lainsäädännön muutosten aiheuttavan kehitystarpeita valvontamenetelmiin, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja antaa muutosten osalta uudet verkonhaltijoiden vahvistuspäätökset oma-aloitteisesti verkonhaltijoiden ei siis tarvitse hakea erikseen virastolta vahvistuspäätösten muuttamista valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen EMV on arvioinut TEM:n ehdotuksen perusteella valvontamenetelmien kehitystarpeita muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita valvontamenetelmien muutosten on tuettava o sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä o sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen virasto kuulee mielellään alan rakentavia näkemyksiä valvontamenetelmien kehittämisestä myös jo ennen varsinaista suuntaviivojen kommenttikierrosta valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet viimeistään sähkömarkkinalain muutosten selvittyä, on keskityttävä vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin ratkaisuhakuisesti valvontamenetelmiä kehitetään myös 4. valvontajaksoa varten 15

16 Mielenkiinnostanne kiittäen! puh

17 Valvontamenetelmät Taseen oikaisu ja kohtuullisen tuoton laskenta Sähköverkon jälleenhankinta-arvo Verkkokomponenttien lukumäärätiedot Verkkokomponenttien yksikköhinnat Sähköverkon nykykäyttöarvo Muu sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma tasearvossa Muut pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma (sisältää tasauserän) Oikaistu oma pääoma Oikaistu korollinen vieras pääoma Kohtuullinen tuottoaste (reaalinen WACC-%) sähköverkkotoimintaan sitoutuneelle oikaistulle pääomalle = Verkkokomponenttien pitoaikatiedot ja keski-ikätiedot = + = KOHTUULLINEN TUOTTO - Inflaatiokorjaus = + Liikevoitto (liiketappio) + Liikevoittoon (liiketappioon) palautettavat kirjanpidon erät + Liittymismaksukertymän muutos + Maksetut verkkovuokrat + Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta - Investointikannustin + Sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot - Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta - Laatukannustin + 0,5 KAH vertailutaso - 0,5 KAH toteutunut - Tehostamiskannustin + Kohtuulliset tehostamiskustannukset - Toteutuneet tehostamiskustannukset - Innovaatiokannustin + Kohtuulliset T&K-kustannukset + Kohtuulliset tuntimittauksen lisäkustannukset - Muut tuloslaskelman oikaisut + Nettosuojauskustannus + Rahoitusomaisuuden kustannus + Laskennalliset verot = TOTEUTUNUT OIKAISTU TULOS Tuloslaskelman oikaisu ja toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta ALIJÄÄMÄ TAI YLIJÄÄMÄ 17

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä:

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Fq-C3- \ Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (8) 7 J(O\( P 18.10.2013 Dnro 484/433/2011 PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Energiamarkkinavirastoon 15.5.2013 saapunut hakemuksenne Asia Asianosainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA

LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: STM/4585/2011 LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

HE 191/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia

HE 191/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä,

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot