Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi

2 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus tämän pohdinnan taustalla on TEM:n energiaosaston päivätty ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi EMV pitää ehdotusta hyvänä ja toteuttamiskelpoisena ehdotus edistää toteutuessaan merkittävästi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamista yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä sähköverkkotoiminnassa kasvavat panostukset sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien toimintavarmuuden ja laadun parantamiseen sekä sähköverkonhaltijoiden varautumiseen häiriöihin ja niistä toipumiseen ovat välttämättömiä virasto pitää hyvänä sitä, että säädöstasolla asetetaan sähköverkonhaltijoille riittävät velvoitteet toimintansa kehittämiseen, jolloin verkonhaltijoiden asiakkaiden edellyttämä verkkopalvelun laatutaso saadaan kohtuullisessa ajassa toteutettua ja verkonhaltijat ovat tämän tavoitteen toteuttamisessa tasavertaisessa asemassa ja myös virasto saa valvonnalleen riittävän säädösperusteen 2

3 Energiamarkkinaviraston esittämiä täsmennyksiä ehdotukseen virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen EMV pitää asemakaava-alueille 6 tunnin aikarajaa hyvänä ja muille alueille 24 tunnin enimmäisaika vaihtoehtoista 36 tunnin enimmäisaikaa parempana o 24 tunnin enimmäisaika on eri alueiden kehittymisen ja elinmahdollisuuksien kannalta tasapuolisempi ja myös nykyaikaisen yhteiskunnan sähköriippuvuuden kannalta siedettävämpi yläraja satunnaisen keskeytyksen pituudelle ehdotus koskee myrskyn tai lumikuorman johdosta aiheutuvia jakeluverkon vikatilanteita EMV esittää pohdittavaksi myös normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten keston rajaamista o normaalitilanteen sähkönjakelun keskeytysten enimmäisajat voisivat esim. noudattaa ET:n jäsenilleen antaman suosituksen sähköntoimitusvarmuuden tavoitetasosta vuonna 2030 mukaisia tavoiteaikoja EMV esittää täsmennyksiä kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin pakkokeinoihin ja seuraamuksiin o lisäksi virasto pitää hyvänä sitä, että äärimmäisissä tilanteissa verkon kehittämisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksena voisi olla sähköverkkoluvan peruuttaminen EMV esittää, että sähköverkonhaltijoille asetettaisiin yleinen varautumisvelvollisuus EMV pitää vakiokorvausten tason nostoa perusteltuna ja lisäksi esittää täsmennyksiä o virasto esittää, että vakiokorvauksen enimmäismäärän korottaminen 1500 euroon väliseksi ajaksi muutettaisiin koskemaan ajanjaksoa ajan synkronointi sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason portaittaisen nostamisen sekä sähköverkkotoiminnan valvontajaksojen kanssa. o virasto esittää myös, että jakeluverkonhaltijat velvoitettaisiin maksamaan vakiokorvaukset automaattisesti asiakkailleen ilman, että asiakkaiden on itse haettava vakiokorvausten maksamista o virasto esittää lisäksi, että säädöstasolla täsmennettäisiin korvausvastuita myös tilanteissa, joissa jakeluverkonhaltijan asiakkaille on aiheutunut yli 24 tunnin keskeytys ja keskeytyksen syynä on jakeluverkonhaltijan verkkoa syöttävän toisen jakeluverkonhaltijan suurjännitteisessä verkossa tai suurjännitteisessä jakeluverkossa tai kantaverkossa oleva vika EMV esittää näkemyksensä valvonta- ja kehitystehtävien edellyttämistä resursseista o 3 teknistä asiantuntijaa sähköverkonhaltijoiden kehittämisvelvollisuuden valvontaan, 1 tekninen asiantuntija sähköverkonhaltijoiden varautumisvelvollisuuden valvontaan, 2 henkilöä juridisiin tehtäviin ja hallintoon o tämä on siis minimi sen varmistamiseksi, että valvonta olisi edes vähimmäisvaatimukset täyttäen riittävän tehokasta ja vaikuttavaa - valvontaan käytettävät resurssit ovat suorassa suhteessa sääntelyn ja valvonnan vaikuttavuuteen sekä sääntelyn ja valvonnan tavoitteiden toteutumiseen 3

4 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetetut tavoitteet on asetettu laadun eli enimmäiskeskeytysaikojen mukaan verkonhaltijoilla on mahdollisuus valita kunkin paikallisten olosuhteiden ja toimintaympäristön kannalta kustannustehokkain yhdistelmä eri teknisistä ratkaisuista o tavoitteiden toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole määritetty eikä asetettu prioriteettijärjestystä o asetettavan toimitusvarmuuden tason täyttämisen edellyttämät tekniset ratkaisut ovat verkonhaltijoiden päätettävissä o esim. yleistä maakaapeloinnin tavoiteprosentin asettamista EMV ei pitäisi tehokkaana ratkaisuna toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi EMV korostaa sitä, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisessa on korostetusti huomioitava verkonhaltijoiden käytössä olevan toimenpidekirjon laajuus toteutuksessa ei tule käyttää yksinomaan maakaapeloinnin lisäämistä, vaikka se keskeinen toimenpide tuleekin olemaan merkittävässä roolissa tulisi maakaapeloinnin lisäksi olla myös muita vaihtoehtoja o verkon rakenteen kehittäminen (mm. silmukointi, varayhteydet) o verkossa käytettävän teknologian hyödyntäminen (kaapelointiasteen lisäksi mm. kaukokäyttö) o ennakoiva kunnossapito (mm. johtokatujen raivaaminen) o viankorjausresurssit ja muu varautuminen o verkon käytön kehittäminen o asiakaskohtaiset ratkaisut hankalissa paikoissa ehdotuksen mukaan jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon on täytettävä myös ne verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset, jotka järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on järjestelmävastaavana asettanut EMV korostaa sitä, että verkonhaltijoiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, nämä kantaverkonhaltijan jakeluverkoille ja suurjännitteisille jakeluverkoille asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset on kattavasti ja yksityiskohtaisesti hyväksyttävä etukäteen viraston toimesta 4

5 Muita Energiamarkkinaviraston huomioita ehdotuksesta EMV pitää hyvänä sitä, että ehdotuksessa tavoitteeksi on asetettu se, että jatkossa maantiealueita pidettäisiin kohteina, joihin sähköverkonhaltijoilla on oikeus sijoittaa maakaapeleita kohtuullisin ehdoin sekä liikenneturvallisuus ja tienpidon vaatimukset huomioiden tämä mahdollistaa verkonhaltijoille sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisen nykyistä kustannustehokkaammin ja järkevämmin kehitettäessä säädöksiä johtojen sijoittelusta maantiealueelle, on pyrittävä selkeästi korostamaan ehtojen kohtuullisuutta o säädöksin tulisi varmistaa kaapeleiden sijoittaminen tiealueille joustavasti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti EMV yhtyy ministeriön toteamukseen siitä, että verkonhaltijoiden tulisi tehostaa keskijänniteilmajohtojen johtoalueiden hoitamista nykytilanteeseen verrattuna viraston mukaan ministeriön arvio siitä, että jakeluverkonhaltijat eivät ole huolehtineet kaikilta osin johtoalueiden hoitamisesta siinä laajuudessa kuin niiden asiakkaiden kohtuulliset tarpeet olisivat edellyttäneet, on oikeansuuntainen johtoalueiden hoitamista tulisi tehostaa niin, että johtoaukeiden raivaus suoritetaan asianmukaisesti ja riittävän usein sekä lisäksi hyödynnetään ehdotuksen mukaista oikeutta tehdä sähköntoimitusvarmuuden turvaamiseksi ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä johtoaukeiden reunavyöhykkeellä verkonhaltijoiden ohjaus johtoalueiden hoitamisen tason parantamiseen hoituu viraston näkemyksen mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiselle asetettavien tavoitteiden kautta 5

6 Energiamarkkinaviraston näkemyksiä ehdotuksen mukaisista kehittämis- ja varautumissuunnitelmista EMV esittää, että kehittämissuunnitelman ja varautumissuunnitelman laajuudesta ja niiden sisältämistä yksityiskohdista säädetään esimerkiksi sähkömarkkinalain nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa mahdollisimman tarkasti, jotta verkonhaltijat saavat hyvän ja tasapuolisen lähtökohdan suunnitelmien laatimiselle EMV saa selkeän ja yksiselitteisen toimeksiannon valvontatehtävälleen EMV korostaa sitä, että viraston näkemyksen mukaan verkonhaltijoiden on kannettava ensisijainen ja yksinomainen vastuu laatimiensa kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta siitä, että verkonhaltijan laatiman kehittämissuunnitelman toteuttaminen käytännössä johtaa asetetun toimitusvarmuustason saavuttamiseen kyseisessä jakeluverkossa EMV esittää tämän johdosta sitä, että EMV:n tehtävänä kehittämis- ja varautumissuunnitelmien osalta olisi parhaan kykynsä mukaan tarkastaa suunnitelmat ja arvioida suunnitelmien toimivuutta tarvittaessa esittää verkonhaltijoille suunnitelmien täydentämistä tai muita toimenpiteitä, joilla tuettaisiin asetettavien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamista ja varautumisvelvollisuuden täyttämistä virasto ei kuitenkaan esimerkiksi päätöksellään vahvistaisi kehittämissuunnitelmia eikä varautumissuunnitelmia tai päätöksellään hyväksyisi edeltä käsin niiden mukaisia toimenpiteitä vastuu kehittämis- ja varautumissuunnitelmien toimivuudesta on siis jäätävä verkonhaltijalle, joka ne on laatinut viime kädessä suunnitelmien mahdollinen toimimattomuus voitaisiin todeta mahdollisissa vikatilanteissa, joissa verkonhaltijan jakeluverkossa on tapahtunut säädöksen edellyttämiä enimmäisaikoja rikkova sähkönjakelun keskeytys tai verkonhaltija ei muutoin täyttäisi sille asetettuja kehittämis- ja varautumisvelvoitteita 6

7 Lähtökohtia valvontamenetelmien kehittämiseen ehdotuksen perusteella ehdotuksen mukaisten sähkömarkkinalain muutosten perusteella saattaisi syntyä tarve tarkistaa EMV:n valvontamenetelmiä jakeluverkonhaltijoiden osalta valvontamenetelmien mahdolliset muutokset on pyrittävä tekemään turhaa valvontatyötä välttäen lisäksi on huomioitava se, että kaikkia verkonhaltijoita kohdellaan tasapuolisesti eikä rangaista niitä, jotka ovat toimineet jo tähänkin asti vastuullisesti ja ennakoivasti tai ettei erityisesti suosita niitä, jotka ovat tähän asti toimineet lyhytjänteisesti muutostarpeiden arviointi kuuluu EMV:n toimivaltaan jos EMV toteaa muutostarpeita, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja niitä koskeviin verkonhaltijoiden vahvistuspäätöksiin oma-aloitteisesti ehdotuksen keskeinen sisältö valvontamenetelmien kannalta liittyy sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamiseen keskijännitejohtojen johtoalueiden hoitamiseen sähköverkkojen varautumisen kehittämiseen asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottamiseen nämä uudet velvoitteet koskevat enimmäkseen sähkön jakeluverkonhaltijoita ja ne vaativat useimmilta jakeluverkonhaltijoilta jo sähköverkkotoiminnan kolmannen valvontajakson aikana nykyiseen nähden sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon ylläpitoon eli kunnossapitoon ja varautumiseen lisäksi asiakkaille sähkökatkoista maksettavien korvausten korottaminen vaikuttanee sähkön jakeluverkkotoiminnan kustannuksiin erityisesti alkaen 7

8 Nykyiset valvontamenetelmät tukevat jo uusien velvoitteiden toteutumista EMV korostaa sitä, että viraston valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen kannustinvaikutukset ja mahdollisuuksien antaminen verkonhaltijoille sähköverkon riittäviin investointeihin ja sähköverkon ylläpitämiseen on huomioitu erityisesti valvontamenetelmien kannustimissa näitä kannustimia ovat yksikköhintakannustin, investointikannustin, laatukannustin, tehostamiskannustin ja innovaatiokannustin investointien ja vuosikustannusten lisäämistä sähkön jakeluverkonhaltijat voivat EMV:n arvion mukaan osaltaan rahoittaa jo voimassa olevien valvontamenetelmien pohjalta kahdella tavalla nostamalla siirtohintoja o suurin osa jakeluverkonhaltijoista on nykyisellä hinnoittelullaan sähköverkkotoiminnan tuoton kannalta alijäämäisiä ja verkonhaltijoilla on merkittävissä määrin alijäämää hyödynnettävissä myös toiselta valvontajaksolta o nostamalla siirtohintoja, verkonhaltijat voivat siirtomaksuina kerätä asiakkailta lisää varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon omistajille tuloutettavia eriä kohtuullistamalla o jotkut verkonhaltijat hyödyntävät jo nykyisin hinnoittelussaan kaiken sallitun kohtuullisen tuoton, mutta eivät palauta rahaa asianmukaisesti takaisin liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen (eivät esimerkiksi tee riittävästi korvausinvestointeja), vaan tulouttavat omistajilleen hyvin merkittävän osuuden verkkoliiketoiminnan tuotoista o kohtuullistamalla näitä tuloutuksia omistajille, verkonhaltijat voivat suunnata asiakkailta siirtomaksuina keräämiään varoja sähköverkon investointeihin ja ylläpitoon 8

9 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat ehdotuksen perusteella EMV:n arvion mukaan muutostarpeet voisivat koskea valvontamenetelmiä seuraavista lähtökohdista investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti o sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle 9

10 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat investoinnit, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti sähköverkonosat, joita ei vielä ole täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o jos verkonhaltijat joutuvat tavoitteiden toteuttamiseksi perustellusta syystä uusimaan sähköverkkoa, jota ei vielä ole kirjanpidossa täysin poistettu ja verkonhaltija tekee tämän johdosta kirjanpidossa alaskirjauksia, voidaan tällaisten tapausten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi käyttäen ns. kompensaatiomenetelmää siten, että kyseisten verkkokomponenttien jäljellä oleva valvontamenetelmien mukainen nykykäyttöarvo jäisi verkonhaltijan valvontamenetelmien mukaiseen sähköverkkopääomaan ja poistuisi sieltä valvontamenetelmien mukaisen pitoajan kuluessa sähköverkonosat, jotka on täysin poistettu verkonhaltijan kirjanpidossa o mikäli sähköverkonosa on kirjanpidon mukaisesti täysin poistettu ja vaikka sillä olisikin vielä valvontamenetelmien mukaista fiktiivistä teknis-taloudellista pitoaikaa jäljellä, ei näiden verkonosien osalta ole tarvetta harkita valvontamenetelmien muuttamista o tämä sen takia, että purettavista verkonosista ei tällöin aiheudu vaikutuksia verkonhaltijan kirjanpidon kannalta ja toisaalta korvaavalle investoinnille sallitaan valvontamenetelmien mukainen jälleenhankinta-arvosta laskettu tasapoisto, jolla verkonhaltija pystyy varautumaan tulevaan korvausinvestointiin ja rahoittamaan sen on huomioitava, että kirjanpidossa osittain poistamattomaan sähköverkonosaan kohdistuvat korvausinvestoinnit on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka Energiamarkkinavirasto täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä investoinnit erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan o näin EMV:llä olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi korvausinvestointeihin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen kannalta olisi tarpeellista 10

11 Valvontamenetelmien alustavat kehittämiskohdat vuosikustannukset, joiden tarkoituksena on täyttää sähkönjakelun toimitusvarmuuden tai varautumisen tason nostaminen ehdotuksen mukaisesti mikäli verkonhaltijan on perustellusta syystä lisättävä sähköverkon vuosikustannuksia panostaakseen aiempaa enemmän sähköverkon ylläpitoon ja varautumiseen, voidaan näiden kustannusten käsittelyä valvontamenetelmissä harkita o tämä voidaan tehdä esimerkiksi katsomalla nämä kustannukset kokonaisuudessaan tai tietty osuus niistä kontrolloimattomiksi operatiivisiksi kustannuksiksi, jolloin niihin ei kohdistuisi valvontamenetelmien tehostamiskannustimen tehostamistavoitetta ja jolloin ne voitaisiin laskuttaa suoraan asiakkailta siirtohinnoissa nämä panostukset kunnossapitoon ja varautumiseen on tehtävä vain perustelluista syistä sekä edellytyksin ja ehdoin, jotka EMV täsmentää, mikäli vahvistuspäätöksiä muutetaan o hyvä toimintatapa olisikin se, että verkonhaltijat joutuisivat perustelemaan nämä toimet ja niiden mukaiset kustannuslisäykset erityisen huolellisesti kehittämissuunnitelmissaan tai varautumissuunnitelmissaan o näin EMV:lla olisi mahdollisuus puuttua esimerkiksi kustannuslisäyksiin, joiden tekeminen ei sähköverkon kehittämisen tai varautumisen kannalta olisi tarpeellista vakuutuksen ottaminen vakiokorvausten varalle jotkut vakuutusyhtiöt ovat kehittämässä verkonhaltijoille suunnattuja vakuutustuotteita vakiokorvausten varalle o mikäli vakiokorvausten enimmäismäärät nousevat, voi näiden vakuutustuotteiden kysyntä kasvaa verkonhaltijoiden parissa tällöin voidaan harkita verkonhaltijoiden kannustamista vakuutusten ottamiseen vakiokorvauksia varten valvontamenetelmien avulla o eräs vaihtoehto tämän toteuttamiseksi voisi olla esimerkiksi se, että vakiokorvaukset samoin kuin vakuuttamiseen liittyvät kulut olisivat edelleen tehostamistavoitteen piirissä, mutta mikäli yhtiöt saisivat vakuutustuottoja, niin niitä ei enää huomioitasi valvontamenetelmissä verkonhaltijan tuloina 11

12 Vahvistuspäätösten muuttamisesta valvontamenetelmien ja vahvistuspäätösten muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita suurjännitteisen jakeluverkon haltijoiden ja kantaverkonhaltijan valvontamenetelmiä ja siten vahvistuspäätöksiä ei ole tarve muuttaa EMV pohtii jo kehittämisvelvollisuuden valvontaa viraston sisäisten selvitysten ja pohdintojen lisäksi työn alla on esimerkiksi diplomityö sähköverkkotoiminnan kehittämisvelvollisuuden valvonnasta verkonhaltijoilla on parhaillaan vastattavana ( asti) kysely kehittämisvelvollisuudesta ja sen valvonnasta hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta annettaneen kesällä 2012 tämän jälkeen EMV voi viimeistellä näkemyksensä valvontamenetelmien kehittämisestä EMV kuulisi mielellään alaa laajemminkin ennen valvontamenetelmien kehittämistä koskevien suuntaviivojen valmistumista Energiateollisuus ry ja yksittäiset verkonhaltijat ovat jo kertoneet yleisluontoisia näkemyksiään siitä, miten valvontamenetelmiä pitäisi kehittää esimerkiksi workshop tai keskustelupäivä hallituksen esityksen valmistumisen jälkeen elo-syyskuussa 2012 suuntaviivat valvontamenetelmien muuttamisesta tulisivat kommentoitavaksi ehkä syyslokakuussa 2012 kommentointiaikaa noin kuukauden verran vahvistuspäätösten muutokset viimeisteltäisiin suuntaviivoista saatujen kommenttien jälkeen muutetut vahvistuspäätökset annettaisiin sähkömarkkinalain muutosten voimaanastumispäivänä

13 Valvontamenetelmien kehittämiskohtia 4. valvontajaksoa varten sähkömarkkinalain muutosten mukaiset uudet velvoitteet verkonhaltijoille kehittämisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi varautumisvelvollisuus menetelmän toiminnan arviointi sähkönsiirron ja -jakelun laatu investointikannustin riittävä investointitaso laatukannustin asiakasryhmäkohtaiset KAH-kustannukset yksikköhintakannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan tehokkuus tehostamiskannustin kannustimen toiminnan arviointi liiketoiminnan kehittäminen uuden teknologian ja edistyneiden toimintatapojen hyödyntäminen sähköverkkotoiminnan kehittämisessä innovaatiokannustimen toiminnan arviointi asiakaspalvelun laatu Energiateollisuus ry:n asiakastutkimuksen mukaisten vertailutietojen kerääminen 3. valvontajakson aikana ja sen selvittäminen, voidaanko näitä hyödyntää valvontamenetelmien kannustimissa energiatehokkuus uuden EED-direktiivin mukaisten velvoitteiden huomiointi soveltuvin osin osana valvontamenetelmiä uuden valvontatietojärjestelmän kehittäminen Lähtökohtana valvontamenetelmien kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa heti kun resurssit tämän mahdollistavat 13

14 Valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet Sähköverkkotoiminnan valvonnan päätavoitteet Verkkopalvelun kohtuullinen hinnoittelu (kohtuullinen tuotto) Verkkopalvelun korkea laatu (sähkönsiirron ja -jakelun sekä asiakaspalvelun laatu) Päätavoitteiden toteutumista tukevat muut tavoitteet Liiketoiminnan tehokkuus (kohtuulliset kustannukset) Verkon kehittäminen (riittävät investoinnit ja ylläpito) Liiketoiminnan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus (kannattava liiketoiminta) Liiketoiminnan kehittäminen (tekniset ja toiminnalliset innovaatiot sekä uudet palvelut) 14

15 Yhteenveto EMV pitää TEM:n ehdotusta toimenpiteiksi sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi hyvänä ja toteuttamiskelpoisena virasto on esittänyt eräitä täsmennyksiä ehdotukseen jos EMV toteaa lainsäädännön muutosten aiheuttavan kehitystarpeita valvontamenetelmiin, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja antaa muutosten osalta uudet verkonhaltijoiden vahvistuspäätökset oma-aloitteisesti verkonhaltijoiden ei siis tarvitse hakea erikseen virastolta vahvistuspäätösten muuttamista valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen investoida sähköverkon kehittämiseen panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen EMV on arvioinut TEM:n ehdotuksen perusteella valvontamenetelmien kehitystarpeita muutokset koskisivat jakeluverkonhaltijoita valvontamenetelmien muutosten on tuettava o sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä o sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen virasto kuulee mielellään alan rakentavia näkemyksiä valvontamenetelmien kehittämisestä myös jo ennen varsinaista suuntaviivojen kommenttikierrosta valvontaa kehitettäessä on pidettävä mielessä valvonnan tavoitteet viimeistään sähkömarkkinalain muutosten selvittyä, on keskityttävä vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin ratkaisuhakuisesti valvontamenetelmiä kehitetään myös 4. valvontajaksoa varten 15

16 Mielenkiinnostanne kiittäen! puh

17 Valvontamenetelmät Taseen oikaisu ja kohtuullisen tuoton laskenta Sähköverkon jälleenhankinta-arvo Verkkokomponenttien lukumäärätiedot Verkkokomponenttien yksikköhinnat Sähköverkon nykykäyttöarvo Muu sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma tasearvossa Muut pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma (sisältää tasauserän) Oikaistu oma pääoma Oikaistu korollinen vieras pääoma Kohtuullinen tuottoaste (reaalinen WACC-%) sähköverkkotoimintaan sitoutuneelle oikaistulle pääomalle = Verkkokomponenttien pitoaikatiedot ja keski-ikätiedot = + = KOHTUULLINEN TUOTTO - Inflaatiokorjaus = + Liikevoitto (liiketappio) + Liikevoittoon (liiketappioon) palautettavat kirjanpidon erät + Liittymismaksukertymän muutos + Maksetut verkkovuokrat + Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta - Investointikannustin + Sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot - Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkosta - Laatukannustin + 0,5 KAH vertailutaso - 0,5 KAH toteutunut - Tehostamiskannustin + Kohtuulliset tehostamiskustannukset - Toteutuneet tehostamiskustannukset - Innovaatiokannustin + Kohtuulliset T&K-kustannukset + Kohtuulliset tuntimittauksen lisäkustannukset - Muut tuloslaskelman oikaisut + Nettosuojauskustannus + Rahoitusomaisuuden kustannus + Laskennalliset verot = TOTEUTUNUT OIKAISTU TULOS Tuloslaskelman oikaisu ja toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta ALIJÄÄMÄ TAI YLIJÄÄMÄ 17

Suuntaviivojen tilannekatsaus

Suuntaviivojen tilannekatsaus Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 7.1.2015 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen

Lisätiedot

Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus 28.2.2014 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Aikataulu (suuntaa antava) Aikataulu valvontamenetelmien kehittämiselle 2014 12/2013 03/2014 Nykyisten valvontamenetelmien

Lisätiedot

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 2.9.2014 Yleistä hankkeen etenemisestä Valvontajaksojen 2016-2019 ja 2020-2023 valvontamenetelmiä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö , TEM/1888/ /2012

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö , TEM/1888/ /2012 LAUSUNTO dnro 393/001/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö / Energiaosasto PL 32 00023 Valtioneuvosto 3.9.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö 16.8.2012, TEM/1888/00.06.02/2012 LAUSUNTO

Lisätiedot

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Sähköverkkotoiminnan Keskustelupäivä Kalastajatorppa Helsinki 18.11.2013 Matti Ilonen Esityksen sisältö KAH kustannusten rajaaminen tehostamiskannustimessa ja vahvistuspäätösten

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 LAUSUNTO 1 (7) Viite Lausuntopyyntö Dnro 313/430/2015 Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 Yleistä Energiavirasto on 17.2.2015 toimittanut lausuntopyynnön 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla

Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla 1 (82) LIITE 2 Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla Sähkön kantaverkkotoiminta VALVONTAMENETELMÄT 2 (82) Sisällysluettelo 1 VALVONTAMENETELMÄT

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINNAN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINNAN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE ENERGIAMARKKINAVIRASTO LUONNOS SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINNAN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2012-2015 14.1.2011 dnro 837/430/2010 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI LAUSUNTO Versio 1.0F 1 (5) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A 01300 Helsinki 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö 19.3.2012,

Lisätiedot

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden

Lisätiedot

Poistojen käsittely valvontamallissa

Poistojen käsittely valvontamallissa Poistojen käsittely valvontamallissa 9.2.2011 Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi LUT Energy Electricity Energy Environment Poistot valvontamallissa 2008-2011 Keskeytyskustannukset Operatiiviset kustannukset

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Arto Gylén toimitusjohtaja, PKS Sähkönsiirto Oy 18.11.2013 Esityksen ydinkohdat Lain edellyttämä toimitusvarmuuden parantaminen on linjassa toimialan tavoitteiden

Lisätiedot

1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla

1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT 1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla Sähkön jakeluverkkotoiminta Sähkön suurjännitteinen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Helsinki Simo Nurmi SÄHKÖMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN KESKEISET MUUTOKSET

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Hintatason viranomaisvalvonta

Hintatason viranomaisvalvonta Hintatason viranomaisvalvonta Esimerkkeinä jäljempänä viestintämarkkinat ja energiamarkkinat Sääntely perustuu EY-direktiiveihin Luonteeltaan väliaikaista, kunnes saavutetaan toimiva kilpailu Luonnollisen

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 147/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 147/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 147/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Tunturiverkko Oy PL 61 99801 Ivalo ASIANOSAINEN Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 127/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Alajärven Sähkö Oy PL 52 ASIANOSAINEN 62901 ALAJÄRVI Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson

Lisätiedot

Julkinen Energiavirasto antaa toisen valvontajakson ( ) päätyttyä valvontapäätöksen,

Julkinen Energiavirasto antaa toisen valvontajakson ( ) päätyttyä valvontapäätöksen, Päätös 1 (9) Dnro 208/430/2009 Vantaan Energia Sähköverkot Oy PL 95 01301 Vantaa Asia Asianosainen Selostus asiasta Kirjoitusvirheen korjaaminen valvontapäätöksessä/ Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu

Lisätiedot

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02./2016; TEM038:00/2016 Caruna Oy:n ja Caruna Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa

Lisätiedot

Valvontamenetelmät neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla

Valvontamenetelmät neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla LIITE 2 Valvontamenetelmät neljännellä 1.1.2016 31.12.2019 ja viidennellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla Sähkön jakeluverkkotoiminta Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta 2 (117) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 173/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 173/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 173/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Lappeenrannan Energiaverkot Oy PL 191 ASIANOSAINEN 53101 Lappeenranta Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus 718/72/212 1.4.212 Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus Valvontatiedot 25-21 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Verkkoliiketoiminnan kehitys ja taloudellinen valvonta... 3 2.1

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 13.4.2010 ASIA Verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta sekä järjestelmävastuun piiriin kuuluvista palveluista perittävien maksujen määrittämistä

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Elenia Oy PL 2 33901, TAMPERE Asia Asianosainen Vireilletulo Selostus asiasta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antaman vahvistuspäätöksen dnro (verkonhaltijan verkkotoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta

Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Reino Huusko 16. toukokuuta 2013 Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät 1 Keskeiset muutoskohdat jakeluverkkoyhtiön kannalta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016 158/402/2017 13.2.2017 Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkoliiketoiminnan kehitys ja taloudellinen valvonta...

Lisätiedot

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016 Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2015

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2015 2389/402/2015 10.12.2015 Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2015 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkoliiketoiminnan kehitys ja taloudellinen

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO Liite 1 Valvontamenetelmät sähkön kantaverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioimiseksi 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä kolmannella valvontajaksolla 23.11.2011

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi EVM:n ajankohtaispäivä 22.5.2013 Teollisuusneuvos Petteri Kuuva HE:n sisältämät lait 1. Sähkömarkkinalaki (uusi) 2. Laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

2/402/ Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus 2013

2/402/ Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus 2013 2/402/2014 7.1.2014 Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys ja valvonnan vaikuttavuus 2013 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkoliiketoiminnan kehitys ja taloudellinen valvonta... 5 2.1 Siirtohinnat...

Lisätiedot

1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi kolmannella ja neljännellä valvontajaksolla

1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi kolmannella ja neljännellä valvontajaksolla 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT 1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi kolmannella 1.1.2016 31.12.2019 ja neljännellä 1.1.2020 31.12.2023 valvontajaksolla Maakaasun jakeluverkkotoiminta 1. SUUNTAVIIVAT 2 (68)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 136/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 136/430/2009 ASIA Forssan Verkkopalvelut Oy PL 111 30101 Forssa ASIANOSAINEN Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson 1.1.2008-31.12.2011 aikana. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 167/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 167/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 167/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Kuopion Energia Liikelaitos PL 105 ASIANOSAINEN 70101, Kuopio Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen

Lisätiedot

Tehostamiskannustin. Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto Energiaviraston Ajankohtaispäivä

Tehostamiskannustin. Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto Energiaviraston Ajankohtaispäivä Tehostamiskannustin Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto Energiaviraston Ajankohtaispäivä 17.6.2016 Esityksen sisältö Tehokkuusmittauksen tilanne (sähkön jakeluverkonhaltijat) Tehokkuusmittausmalli

Lisätiedot

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Ohje 1 (5) Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Tämä ohje koskee jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa sekä

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite: Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 211/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 211/430/2009 ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 211/430/2009 JULKINEN 24.2.2014 ASIA Verkko Korpela Oy PL 13 ASIANOSAINEN 69101 Kannus Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Julkinen Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson

Julkinen Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson Caruna Oy PL 1 00068, CARUNA Asia Asianosainen Selostus asiasta Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson 1.1.2008 31.12.2011 aikana Caruna Oy (aiemmin

Lisätiedot

Energiaviraston 1. Suuntaviivojen kommentointi. 1 Valvontamenetelmät Yhteenveto. 1.3 Vahvistuspäätöksen muuttaminen

Energiaviraston 1. Suuntaviivojen kommentointi. 1 Valvontamenetelmät Yhteenveto. 1.3 Vahvistuspäätöksen muuttaminen VASTINE 1(6) Energiaviraston 1. Suuntaviivojen kommentointi 1 Valvontamenetelmät Yhteenveto 1.3 Vahvistuspäätöksen muuttaminen Viittaamme Energiateollisuus ry:n (ET) lausuntoon kohdan 1.3 osalta. 1.4 Valvontatiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen Kantaverkon nimeäminen 1.1.2016 Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta Neuvottelukunta 13.3.2015 Pertti Kuronen 2 01-06 / 2014 08 11 / 2014 12/2014 01/2015 Kantaverkon määrittelyperiaatteiden konkretisointi

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 175/430/2009

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 175/430/2009 ASIA Leppäkosken Sähkö Oy PL 1 ASIANOSAINEN 39501 Ikaalinen Sähköverkkotoiminnan toteutunut oikaistu tulos ja kohtuullinen tuotto toisen valvontajakson 1.1.2008-31.12.2011 aikana. Leppäkosken Sähkö Oy

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot