Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät Raimo Härmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät Raimo Härmä

2 Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Kymenlaakson Sähkö Oy - taloushallinto - energialiiketoiminta - verkonrakennusliiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymppivoima Oy (27,3 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro Oy (20,1%) 100 % Kymenlaakson Sähköverkko Oy - verkkoliiketoiminta

3 Jakeluverkkoalue ja toimipisteet

4 Verkkopalvelut (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Tavoitteena hyvä sähkön laatu Sähköverkon ylläpitäminen, kehittäminen, uudistaminen ja uuden rakentaminen Sähköverkon käytönvalvonta Päivystys ja viankorjaus Energiatehokkuuden edistäminen Tekninen asiakaspalvelu ja neuvonta Kohtuullinen tuotto omistajille

5 Verkkopalvelut (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevaihto 51,2 M Sähkön siirto GWh Siirtoasiakkaiden määrä Henkilöstö 35 Jakelualueen pinta-ala (noin) km2 Asukkaita jakelualueella Verkon jälleenhankinta-arvo 520 M Verkon nykykäyttöarvo 220 M Käyttö ja kunnossapito 6,6 M /a Investoinnit ,2 M Sähköverot 20,9 M

6 Verkosto 2013 Sähköasemat 31 kpl päämuuntajia 39 kpl Suurjännitejohdot (110 kv) 236 km Jakelumuuntamot kpl Keskijännitejohdot (10 20 kv) km maakaapelit 11,6 % Pienjännitejohdot (400 V) km maakaapelit 21,8 % Johtoja yhteensä km Johtoja / asiakas 127 m

7 Yksikköhinnat Verkkopituus Asiakasmäärä Siirretty energia Tuotokset Kj-verkon kaapelointiaste (%) (ympäristötekijä) Tehokkuusmittaus StoNED Tehokkuusluku Laatu bonus/sanktio; 0,5* (todelliset vertailutason kesk.kustannukset ). Max 20 % kohtuullisesta tuotosta Verkko-omaisuus, määrät Input; TOTEX Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX Sallittu STOTEX ,5 *Keskeytyskustannukset 0,5*Keskeytyskustannukset + - X %/a + Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX Jälleenhankinta-arvo (JHA) Pitoajat, ikä Nykykäyttöarvo (NKA) + - Liittymismaksut Muut taseen erät + Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma WACC, CAP Investointikannustin (tasapoistot) Innovaatiokannustin Kohtuullinen tuotto

8 Sähkömarkkinalain muutokset ja voimaantulo Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan Vanhan sähkömarkkinalain nojalla annetut asetukset ja EMV:n määräykset jäävät pääosin edelleen voimaan osa nostettu lakiin Kaikki muutokset edellyttävät välittömiä toimenpiteitä verkkoyhtiöiltä Osa vaatimuksista tulee voimaan heti Osaan sovelletaan siirtymäaikaa Merkittävin muutos koskee toimitusvarmuuden tavoitetasoja 6/36 h Muita muutoksia Kehittämis- ja varautumissuunnitelmien valvonta Yhteistoimintavelvollisuus Asiakastiedottaminen Vakiokorvaukset Verkkoluvan hakeminen

9 Varautumissuunnitelma 28 Verkonhaltijan varautumissuunnittelu Verkonhaltijan on laadittava varautumissuunnitelma sekä osallistuttava tarpeellisessa laajuudessa huoltovarmuuden turvaamiseen tähtäävään valmiussuunnitteluun. Varautumissuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava Huoltovarmuuskeskukselle. Siirtymäsäännös Verkonhaltijan on toimitettava ensimmäinen 28 :ssä tarkoitettu varautumissuunnitelmansa Huoltovarmuuskeskukselle viimeistään Energiateollisuus ry käy parhaillaan keskusteluja varautumissuunnitelman käytännön toteuttamisesta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

10 Yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa 29 Verkonhaltijan yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa Verkonhaltijan on toimittava häiriötilanteissa häiriöiden poistamiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi yhteistyössä muiden sähköverkonhaltijoiden ja toiminta-alueensa pelastusviranomaisten, poliisin, kuntien viranomaisten ja tieviranomaisten sekä muiden yhdyskuntateknisten verkkojen haltijoiden kanssa. Verkonhaltijan on osallistuttava häiriötilanteissa toiminta-alueeseensa liittyvän tilannekuvan muodostamiseen ja toimitettava tilannekuvan muodostamisesta vastaavalle viranomaiselle sitä varten tarvittavat tiedot. Jakeluverkonhaltijan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettua yhteistyötä varten erillinen viestiyhteys valvomoonsa tai muuhun tilaan, josta johdetaan verkonhaltijan toimenpiteitä häiriötilanteen poistamiseksi. Jakeluverkonhaltijoiden tulee huolehtia pykälässä kuvatun viestiyhteyden järjestämisestä. Ei siirtymäsäännöstä, voimaan

11 Toimitusvarmuuden tavoitetaso (1/4) 51 Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että [...] jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla [...] alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason [...] paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään kilowattituntia [36 tunnin] vaatimuksen täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi.

12 Toimitusvarmuuden tavoitetaso (2/4) Talousvaliokunnan mietintö 17/2013 vp Verkonhaltijat voivat itse päättää, millä keinoin he täyttävät asetetut kriteerit. Sääntely ei edellytä johtojen kaapelointia, vaikkakaan niiltä ei voitane puuvaltaisimmilla alueilla täysin välttyä. Muita, kustannuksiltaan huomattavasti huokeampia keinoja velvoitteiden täyttämiselle voivat tapauskohtaisesti olla esimerkiksi johtojen rakentaminen tienvarteen, maastokatkaisijoiden sekä automatiikan ja kauko-ohjattavien erottimien lisääminen, varayhteyksien rakentaminen sekä aggregaattien ja varavoiman käyttö. Käytettävissä olevat keinot ovat verkonhaltijan valittavissa.

13 Toimitusvarmuuden tavoitetaso (3/4) Talousvaliokunnan mietintö 17/2013 vp Jakeluverkonhaltijoille asetetaan velvoittavat sähkönjakelun keskeytyksen aikarajat, joiden puitteissa verkonhaltijan on saatettava verkko toimintakuntoon myös myrskyn tai lumikuorman aiheuttaessa vikaantumisen. Aikarajat tulevat ohjaamaan jakeluverkkojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Pykälässä esitetyt aikarajat eivät lähtökohtaisesti ole sähköntoimituksen virherajoja. Viimekädessä tulkinta siitä onko tietty keskeytys ollut sähköntoimituksen virhe tehdään oikeuskäsittelyssä. Talousvaliokunnan mietintö 17/2013 vp 51 :ssä asetetaan erityinen vaatimus varautua myrskyn ja lumikuorman aiheuttamaan verkon vikaantumiseen siten, etteivät sähkökatkot muodostu pykälässä säädettyjä aikarajoja pidemmiksi. Sääntely koskee siten vain tuuleen ja lumeen perustuvia sääilmiöitä, mutta ei esimerkiksi epätavallisen voimakasta jäätävää sadetta. Pykälän aikarajat koskevat normaaleja sääolosuhteita mukaan lukien lumimyrskyt ja myrskytuulet. Jäätävä sade on erikseen tulkittu pykälän ulkopuolelle.

14 Toimitusvarmuuden tavoitetaso (4/4) Siirtymäsäännökset 51 :n toimitusvarmuuden tavoitetasoja koskevat vaatimukset on täytettävä viimeistään Vaatimusten on täytyttävä vähintään 50 prosentilla jakeluverkon käyttäjistä viimeistään (vapaa-ajan asunnot pois lukien) Vaatimusten on täytyttävä vähintään 75 prosentilla jakeluverkon käyttäjistä viimeistään (vapaa-ajan asunnot pois lukien) Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkonhaltijan hakemuksesta jatkaa vähintään 75 prosenttia jakeluverkon käyttäjistä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä enintään asti erittäin painavista syistä enintään Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkonhaltijan hakemuksesta jatkaa kaikkia jakeluverkon käyttäjistä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä enintään asti erittäin painavista syistä enintään asti

15 Jakeluverkon kehittämissuunnitelma 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelma Jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma [...]. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. Siirtymäsäännös Jakeluverkonhaltijan on toimitettava ensimmäinen 52 :ssä tarkoitettu jakeluverkonkehittämissuunnitelmansa Energiamarkkinavirastolle mennessä. Energiamarkkinaviraston oikeus vaatia jakeluverkonhaltijaa muuttamaan tätä suunnitelmaa päättyy Energiateollisuus käy parhaillaan keskusteluja kehittämissuunnitelman käytännön toteuttamisesta Energiamarkkinaviraston kanssa.

16 Käyttäjien varautuminen häiriötilanteisiin 58 Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ohjata verkon käyttäjien varautumista Jakeluverkonhaltijan on annettava liittyjälle liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa tiedot jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista liittymispisteessä. Jakeluverkonhaltijan on vähintään kahden vuoden välein toimitettava jakeluverkkonsa käyttäjille ohjeita varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin. Jakeluverkonhaltijan on annettava jakeluverkkonsa käyttäjälle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yksilöllisiä varautumisohjeita, jos tämän sähkönkäyttö edellyttää verkonosassa sovellettavaa tavanomaista toimitusvarmuutta parempaa sähkönsaannin varmistamista. Liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa annetaan tieto siitä sijaitseeko liittymä 51 :n mukaisella asemakaava-alueella, muulla alueella vai määritetäänkö käyttöpaikkaan sovellettava toimitusvarmuuden tavoitetaso paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Ohjeita asiakasvarautumiseen voidaan antaa esimerkiksi asiakaslehden mukana postitettavin esittein sekä nettisivuilla. Yksilöllisiä ohjeita voidaan antaa olemassa olevia palvelukanavia käyttäen (esim. puhelin ja sähköiset kanavat). Ei siirtymäsäännöstä, voimaan

17 Häiriötiedotus 59 Jakeluverkonhaltijan tiedottaminen verkon käyttäjille häiriötilanteissa Jos sähkönjakelu keskeytyy jakeluverkossa merkittävässä laajuudessa, jakeluverkonhaltijan on tiedotettava siitä viipymättä jakeluverkkonsa käyttäjille. Samalla on annettava arvio vian tai keskeytyksen kestosta ja laajuudesta. Tietoa voidaan jakaa asiakkaille esimerkiksi tekstiviestipalvelulla. Ei siirtymäsäännöstä, voimaan

18 Vakiokorvaus (1/3) 100 Vakiokorvaus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi Loppukäyttäjällä on ilman eri vaatimusta oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen [...]. Vakiokorvaukset tulee maksaa automaattisesti ilman käyttäjän erillistä pyyntöä. Ei siirtymäsäännöstä, voimaan

19 Vakiokorvaus (2/3) Uudet vakiokorvaustasot ja portaat 10 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 ja enintään 24 tuntia 25 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 ja enintään 72 tuntia 50 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 ja enintään 120 tuntia 100 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 ja enintään 192 tuntia 150 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 ja enintään 288 tuntia 200 % käyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia Ei siirtymäsäännöstä, voimassa

20 Vakiokorvaus (3/3) Vuotuinen enimmäisvakiokorjaus Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai euroa Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu. Siirtymäsäännös Sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen ja euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen

21 Verkkoluvan hakeminen 118 Sähköverkkolupia koskevat siirtymäsäännökset [Jakelu]verkonhaltijan on toimitettava lupahakemuksensa Energiamarkkinavirastolle kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Verkonhaltijalle kumotun lain nojalla myönnetty sähköverkkolupa tai sen 4 :n 2 momentin nojalla myönnetty vapautus sähköverkkoluvasta toimivat tämän lain mukaisena sähköverkkolupana siihen asti, kunnes Energiamarkkinavirasto on tehnyt lainvoimaisen päätöksen uudesta lupahakemuksesta. Ei edellytä naapurien kuulemista, mikäli vastuualueeseen ei esitetä muutoksia.

22 Tulevaisuuden näkymiä Taloudellinen suhdanne, liittymien lisäys matalalla tasolla, korkotaso pitkään alhaalla Toimitusvarmuusvaatimukset tiukentuvat asteittain ( ) Viranomaisvalvonta tiukkenee => hinnoittelu ja kohtuullinen tuotto tarkempaan tarkasteluun Seuraava valvontajakso ( ) Asiakkaiden sähköntuotanto, uusiutuvat ja sähköautot => kaksisuuntainen mittaus, Smart Grid yms. tekniikat Tuntimittauksen hyödyntäminen

23 Verkostorasite ja kj-verkon maakaapelointiaste v. 2011

24 Eino-myrsky Yhteensä 150 keskijänniteverkon vikaa (kaikki luvut suuntaa antavia) Häiriöitä selvittelemässä 100 henkilöä -> 2000 työtuntia Vakiokorvauksia 600 asiakkaalle yht euroa Prosessin kehitysryhmän analyysipalaveri

25 Vaihtoehtojen vertailu Toimitusvarmuuden parantaminen

26 Käytännössä Kiitos!

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Lahti Energia Oy ottaa 1.1.2015 alkaen käyttöön uudet, Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014, Sähköntoimitusehdot

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015 SÄHKÖNLAATU - toimitusvarmuus - jännitteen laatu Juridiikkaa SML 97 Virhe Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot