Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli TkT Juha Vanhanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen"

Transkriptio

1 Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi ST-Pooli TkT Juha Vanhanen

2 Sisältö Johdanto Nykyisen kannustimen toimivuus ja haasteet Vaihtoehdot innovaatiokannustimelle Suosituksia kannustimen kehittämiseksi Yhteenveto 2

3 Johdanto 3

4 Selvityshanke Selvitys kytkeytyy Energiaviraston sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan kahden seuraavan valvontajakson ( ja ) valvontamenetelmien valmistelutyöhön Selvityksessä arvioitiin valvontamenetelmien mahdollisuuksia kehittää älykkäitä verkkoja sekä nostettiin esiin suosituksia innovaatiokannustimen kehittämiseksi Työmenetelminä olivat kirjallisuusselvitys, toimijoiden ja sidosryhmien haastattelut sekä asiantuntijatyöpaja Selvitystyön tekivät Gaia Consulting Oy yhdessä Netstra Oy:n kanssa toukokuun ja syyskuun 2014 välisenä aikana 4

5 Lähtökohtana innovaatio = jotain uutta + käyttöönotto EI Nykyisen toiminnan uudelleenjärjestely Sääntely Kannustin uusien ratkaisuiden käytölle? KYLLÄ KYLLÄ Investoinnit olemassa oleviin innovaatioihin Investoinnit uusiin innovaatioihin 5

6 Tarve innovaatioihin kannustamiseen Verkkojen älykkyys on hyödyntämätön mahdollisuus - Älykkäillä ratkaisuilla voidaan vähentää ulkoisvaikutuksia esimerkiksi ympäristöön ja eritoten ilmastoon Älykkyyden lisääminen asettaa verkoille ja asiakasrajapinnalle uusia tarpeita ja vaatimuksia - Tarpeiden tyydyttäminen ei aina tuo hyötyjä verkkotoimintaan - Verkot ovat mahdollistaja Innovaatioiden kehittäminen alentaa kustannuksia - Uusia kustannustehokkaita ratkaisuja tarvitaan Innovaatioilla on kiire - Vähähiilisten teknologioiden saaminen markkinoille - Lisäksi sähköverkoissa investoinnit säävarmoihin verkkoihin tehdään nyt 6

7 Nykyinen innovaatiokannustin valvontamallissa Investoinnit Asiakkailta kerättävät maksut Verkon jälleenhankinta-arvo Liikevaihto Regulaatiomallin mukainen oikaistu tuottopohja Kustannukset Liikevoitto Sähköverkkotoiminnan kannustimet kolmannella valvontajaksolla Kohtuullinen tuottoaste (WACC) Kannustimet Innovaatiokannustin t&k-kustannusten vähennysoikeus (< 0,5 % liikevaihdosta) (etäluettavien alle 63 A mittareiden käyttöönotto) Kohtuullinen tuotto Toteutunut tulos Investointikannustin Laatukannustin Tehostamiskannustin Toimitusvarmuuskannustin Lähde: Energiamarkkinavirasto (2011a). Yksinkertaistus, josta puuttuvat mm. eri syistä tehtävät kirjanpidolliset oikaisut 7

8 Nykyisen kannustimen toimivuus ja haasteet 8

9 Yleiskuva yhtiöiden t&k-toiminnasta Investointikannustimen t&k-kulujen osuus liikevaihdosta Suuri osa yhtiöistä ei ole käyttänyt investointikannustimen t&k-osuutta Vain muutama yhtiö ylittänyt 0,5 % maksimiosuuden Yhtiöiden näkemyksen mukaan tarve t&k-toiminnalle kasvussa Ei käytetty alle 0.5% yli 0,5 % 9

10 Yleiskuva yhtiöiden t&k-toiminnasta Yhtiöiden ilmoittamat t&k-kulut yhteensä 6,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa Ylittävä osuus Hyväksytty osuus Käyttämätön osuus Yhteensä innovaatiokannustimen t&k-osuuden hyväksyttäviä kustannuksia on ollut 4,7 miljoonaa euroa Yhtiöiden liikevaihdosta laskettuna käyttämätön t&k-osuus on ollut yli 6 miljoonaa euroa

11 Yhtiöiden t&k-toiminta järjestetty yhteishankkeiden kautta Kehitystyötä tekevät yhtiöt tekevät paljon yhteisiä kehityshankkeita Yliopistojen rooli nostettu vahvasti esiin haastatteluissa Energiateollisuuden ST-Poolia on pidetty toimivana tapana tehdä yhteisiä kehityshankkeita ja levittää tietoa Yksittäisten toimijoiden kehittämiä ratkaisuja on levitetty muille toimijoille: tavoitteena ei suora oma taloudellinen hyöty vaan markkinoiden kehittäminen 11

12 Keskustelu nykyisen mallin toimivuudesta ja haasteista (1/3) Isommille sähköverkkoyhtiöille nykykannustin suhteellisen toimiva - Malli antaa vapauksia kohdistaa työtä yhtiöiden haluamalla tavalla - Hyvä lisä t&k-hankkeisiin lähdettäessä - Kannustimen taso ollut aiemmin riittävä, jatkossa nähdään painetta lisätä t&k-kuluja Pieniä yhtiöitä malli ei juuri kannusta - Liikevaihdon 0,5 % rajoitus jättää liian pienen absoluuttisen osuuden käytettäväksi - Yhtiöt ylipäätään liian pieniä järjestelmälliseen t&k-toimintaan Yhtiöt nähneet kehitystarpeita mallin yksityiskohdissa - Esimerkiksi laajemmat demonstraatiohankkeet, investoinnit tietoverkkoihin ja yliopistojen professuurien tukeminen haluttu saada t&k-kannustimen piiriin 12

13 Keskustelu nykyisen mallin toimivuudesta ja haasteista (2/3) Regulaation merkitys älykkäiden verkkojen kehittämisessä nähdään vähäisenä - Kehitystyötä tekevissä yhtiöissä nähtävissä halu kehittää omaa toimintaa - Resursseja kohdistettu järkevään tekemiseen : pyritään ottamaan investoinneista mahdollisuuksien mukaan kaikki irti, vaikka tämä ei välttämättä maksimoi tuottoja Regulaation innovaatiovaikutukset ovat myös olleet suhteellisen vähäisä - Suurin hyöty syntyy näyttäisi syntyvän yliopistoihin kertyvän tietopääoman kautta - Suomalaisten teknologiatoimittajien tai palveluyritysten hyöty edistyksellisestä kotimarkkinasta näyttää olleen suhteellisen vähäinen 13

14 Keskustelu nykyisen mallin toimivuudesta ja haasteista (3/3) Tasapaino verkon kokonaiskehittämisen ja innovaatioiden välillä tärkeää - Esimerkiksi toimitusvarmuuden parantamisen ja älykkyyden kehittämisen välillä ei välttämättä nähdä ristiriitaa, jos yhtiöille annetaan riittävät edellytykset perusinvestointien toteuttamiseen - Myös verkkojen peruskehittäminen tärkeää kustannusten alentamiseksi Haasteena yhteistyö verkkoyhtiöiden ja markkinaosapuolten kehitystyössä - Verkkoyhtiöiden sääntely voi rajoittaa markkinoiden kehitystä - Esimerkiksi kysyntäjouston toteutuminen edellyttää laajemman joukon yhteispeliä Nykyinen malli ei kannusta innovaatioiden käyttöönottoon - Yhtiöiden t&k-toiminnan tuloksena voi syntyä uusia innovaatioita - Innovaatioiden käyttöönottoa rajoittaa valvontamalli ja sen yksikköhinnat 14

15 Innovaatioiden kehitystyön ja käyttöönoton välinen yhteys Tutkimus ja tuotekehitys Innovaatiot Vaikutukset Yhtiöiden t&k-toiminta Käyttöönotto markkinoilla Nykyinen innovaatiokannustin Innovaatiokannustimen t&k-osuus Ei kannustinta innovatiivisten investointien rahoitukselle 15

16 Vaihtoehtoja innovaatiokannustimelle 16

17 Innovaatiokannustin osana innovaatiopolitiikan kokonaisuutta Tarjonta innovaatioille Innovaatiot Kysyntä innovaatioille Kohdennetut Tutkimus ja kehitys- Hankerahoitus Vaikutusten sääntely instrumentit toiminnan rahoitus kehitystyölle Suora teknologiasääntely Mahdollistavat Panostukset koulutukseen Kehittäjien Standardit instrumentit ja tutkimukseen Riskinoton tukeminen yhteistyö Kulutustottumuksien muuttaminen Patenttioikeudet 17

18 Innovaatiokannustin osana innovaatiopolitiikan kokonaisuutta Esim. sähköverkkojen innovaatio-kannustin Kohdennetut instrumentit Tarjonta innovaatioille Tutkimus ja kehitys- toiminnan rahoitus Esim. Tekes-tuet, kilpailut (UK) Innovaatiot Hankerahoitus kehitystyölle Esim. älymittarit Suomessa, Italian WACC-lisä Kysyntä innovaatioille Vaikutusten sääntely Suora teknologiasääntely Asetetaan tavoitteet verkkojen älykkyydelle Asetetaan tavoitteet jonkin teknologian käyttöönottoon Tuet Mahdollistavat yliopistoille ja tutkimuslaitoksille instrumentit Esim. tuet kasvuyrityksille, lainatuet Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen Riskinoton tukeminen Patenttioikeudet Kehittäjien yhteistyö Esim. ST pooli, Tekes-ohjelmat Standardit Kulutustottumuksien muuttaminen Älykkyyden standardointi Kuluttajien informointi jne. 18

19 Vaihtoehtoisia malleja innovaatiokannustimelle Nykymallisen innovaatiokannustimen jatkaminen - Rahoituspohjana yhtiöiden asiakaskunta, otettava huomioon myös kokonaisrahoitus - Yksityiskohtien täsmentäminen Lisätään innovaatioiden käyttöönoton tukemista - Vaihtoehtoina kilpailut tai neuvottelumenettelyt - Kehityshaluisilla yhtiöillä olisi mahdollisuus viedä käytäntöön isompia hankkeita Muita vaihtoehtoja - Rahoituksen painopisteen siirtäminen esim. Tekesille ja avoimempi kilpailu eri sektoreiden (energia ja muut sektorit) välillä hyvistä hankkeista 19

20 Suosituksia kannustimen kehittämiseksi 20

21 Selvitystyön perusteella ehdotetut muutokset Tarjonta innovaatioille Innovaatiot Kysyntä innovaatioille Kohdennetut Tutkimus ja kehitys- Hankerahoitus Vaikutusten sääntely instrumentit toiminnan rahoitus kehitystyölle Suora teknologiasääntely Valvontamallin osat Innovaatiokannustimen t&k-osuus Neuvottelumenettely Ei muutoksia 21

22 Innovaatiokannustimen t&k-osuus Jatketaan nykymuotoista tuloksen oikaisua kohtuullisilla t&k-kustannuksilla - Turvaa valvontamallin jatkuvuutta Innovaatiokannustimen piiriin kuuluvien kohtuullisten t&k-kustannusten rajan nostaminen 0,5 % -> 1,0 % yhtiöiden liikevaihdosta - Älykkäiden verkkojen kehitystarpeet kasvussa - Raja kannustaa edelleen t&k-toiminnan tehokkuuteen Liikevaihdon t&k-osuuden raja lasketaan koko valvontajakson ajalta - Mahdollistaa suurempia yksittäisiä hankkeita valvontajakson aikana - Pienemmille yhtiöille absoluuttisesti suurempi rahamäärä käytössä Pieniä täsmennyksiä t&k-kannustimen piiriin kuuluviin kustannuseriin - Hyvänä lähtökohtana olisi monimuotoisen toimintaympäristön suhteellisen joustava hyväksyntä kannustimen piiriin 22

23 Vaikutusten arviointi t&k-kustannusten rajan nostamisesta Enimmäisvaikutukset t&k-osuuden lisäämisestä yhtiöiden t&k-kustannuksiin Sähkö Maakaasu MEUR Jakeluverkko Kantaverkko Jakeluverkko Siirtoverkko Liikevaihto v Vuoden 2012 t&k-vähennys 4,8 1,5 ei käytössä ei käytössä 0,5 % osuus 8,4 2,5 0,3 1,2 1,0 % osuus 16,9 5,0 0,7 2,4 Asiakkaille koetuvat kustannusvaikutukset t&k-osuuden lisäämisestä euroa/vuosi Kerrostaloasukas (2 MWh) Sähkölämmittäjä (18 MWh) Maatila (35 MWh) Teollinen toimija (50 GWh) 0,5 % osuus ,0 % osuus Kaasulämmittäjä Teollinen toimija (18 MWh) (50 GWh)

24 Vaihtoehtoisia tapoja ottaa neuvottelumenettely käyttöön Neuvottelumenettelyn ambitiotaso Ei uusia panoksia Muutokset Otetaan käyttöön rajoitettu menettely yksikköhintojen päivittämiselle Energiaviraston lisäresurssitarve Nykyiset resurssit riittävät Merkittävä innovaatioiden käyttöönoton tehostaminen Otetaan käyttöön neuvottelumenettely erityistapauksissa Neuvottelumenettelyn läpikäynti Arviolta 2 3 henkilötyövuoden lisäpanos Suomesta verkkotoiminnan älykkyyden edelläkävijä Otetaan käyttöön neuvottelumenettely erityistapauksissa Tarjotaan korkeampaa tuottoa parhaille hankkeille (korotettu yksikköhinta tai WACC-prosentti) Neuvottelumenettelyn läpikäynti Valmius arvioida parhaita hankkeita Arviolta 4 6 henkilötyövuoden lisäpanos 24

25 Tulosten levittäminen Innovaatiokannustimen avulla saatavien tulosten levittäminen kaikille toimijoille on yhteiskunnallisesti tärkeää Periaatteessa voitaisiin edellyttää uusia formaaleja raportointimenettelyjä Innovaatiokannustimen t&k-vähennysosuuden tuloksina syntyvien uusien tuotteiden levittämiselle on kuitenkin jo nyt tarjolla monia toimivia kanavia ST-poolin osalta nostettu esiin, että tulokset ovat nykyisin kaikkien Energiateollisuuden jäsenyritysten käytettävissä Selvityksen perusteella ei esitetä lisäraportointivelvoitteita, mutta kannustetaan alaa jakamaan tuloksia keskenään sekä pitämään viranomaiset ajan tasalla toiminnan tuloksista ja tiedon leviämisestä 25

26 Yhteenveto 26

27 Yhteenveto Nykyistä sähköverkkoyhtiöille käytössä ollutta innovaatiokannustimen t&kosuutta voidaan pitää hyvänä lisätekijänä t&k-toiminnan vauhdittamisessa Selvityksen havaintojen mukaan innovaatiokannustin ei kuitenkaan ole ollut riittävä saamaan aikaan sellaisia t&k-panoksia, joita tulevaisuudessa tarvittaisiin Innovaatiokannustimen kohtuullisten kustannusten nosto 1,0 %:iin ja kustannusten jaksotus yli valvontajakson auttavat eritoten pieniä yhtiöitä Neuvottelumenettelyn käyttöönotto edistäisi uusien innovaatioiden käyttöönottoa joustavalla tavalla, yksityiskohdat haastavia Suomen toimintaympäristössä Uudet ja kasvavat tarpeet edellyttävät verkkotoiminnan älykkyyden kehittämiseen osoitettavia lisäresursseja valvontamenetelmien kehitykseen ja toimeenpanoon 27

28 Our Clients Make the World Safer and Cleaner. Gaia Group Oy, Bulevardi 6 A, FI HELSINKI, Finland Tel Fax FINLAND SWITZERLAND CHINA ETHIOPIA ARGENTINA

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Teknologiakatsaus 217/2007 Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa Älykkäät sähköverkot Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Harjoitustyö Ene-59.4320 13.10.2010

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista. Loppuraportti

Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista. Loppuraportti Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden innovaatiovaikutuksista Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 15/2011 mari hjelt päivi luoma paula tommila anu vaahtera Esimerkkejä politiikkatoimenpiteiden

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja

Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja yhteisen työpajan tulosten yhteenveto Mari Hjelt, Ylva Gilbert

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot