Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö , TEM/1888/ /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö , TEM/1888/ /2012"

Transkriptio

1 LAUSUNTO dnro 393/001/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö / Energiaosasto PL Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston lausuntopyyntö , TEM/1888/ /2012 LAUSUNTO VAIKUTUSARVIOSELVITYKSESTÄ TEM:N MUISTIOSSA EHDOTETUISTA TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto (jatkossa myös TEM ja ministeriö) on päivätyllä lausuntopyynnöllä pyytänyt muun muassa Energiamarkkinavirastolta (jatkossa myös EMV ja virasto) lausuntoa vaikutusarvioselvityksestä (jatkossa myös selvitys), joka koskee TEM:n muistiossa ehdotettuja toimenpiteitä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi ja jonka ministeriö on lainsäädäntötyön tueksi teettänyt Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Energiamarkkinavirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Suurhäiriöiden vaikutusten arvioinnin perusteet Selvityksessä suurhäiriöitä on tarkasteltu vain myrskyjen kannalta, mutta ei muiden sähkönjakelun keskeytysten aiheuttajien osalta. Energiamarkkinavirasto haluaa korostaa sitä, että myrskyjen (ja lumikuormien) lisäksi verkonhaltijoiden asiakkaiden kokeman sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta olennaisen tärkeää on huomioida sekä vaikutusten että verkonhaltijoita koskevien velvoitteiden osalta myös normaalisti odotettavissa olevien ilmastollisten, mekaanisten ja muiden häiriöiden johdosta aiheutuvat sähkönjakelun keskeytykset. Energiamarkkinavirasto haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että selvityksessä on vain suppeasti kuvattu sitä, miten suurhäiriöitä ja niiden vaikutuksia on selvityksessä mallinnettu sekä miten tämän perusteella on tehty johtopäätöksiä tarvittavista toimenpiteistä, joita verkonhaltijoiden olisi tehtävä suurhäiriöihin varautuak-

2 2 (8) seen. Koska asiaa ei ole tarkemmin kuvattu, onkin mahdotonta tarkasti arvioida tämän mallinnuksen luotettavuutta. Esimerkkejä mallinnuksen puutteista Mallinnuksen suppeastakin kuvauksesta on löydettävissä Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan olennaisia puutteita liittyen esimerkiksi sähköverkon kunnon ja muiden tekijöiden huomioimiseen osana mallinnusta. Energiamarkkinavirasto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että mallinnuksessa olisi ollut erityisen tärkeää ottaa huomioon myös sähköverkon nykyinen kunto, jolla on merkittävä vaikutus siihen miten sähköverkko kestää esimerkiksi sääilmiöiden vaikutuksia. Selvityksessä on vertailtu mukana olleiden verkonhaltijoiden viankorjausresursseja (henkilöä/100 km) suhteessa korjausaikoihin ja todettu sen perusteella, että viankorjausajat vaihtelevat yhtiöiden välillä merkittävästi. Vertailussa ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, kuinka monta samanaikaista vikaa yhtiöillä on ollut sähköverkossa. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan vikapaikkojen määrällä on myös merkittävä vaikutus vikojen selvitysaikaan. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan myöskään viankorjausresurssina käytetty suhdeluku henkilöä/100 johtokilometriä kohden ei täysin kuvaa todellisia viankorjausresursseja, sillä lisäksi pitäisi huomioida myös henkilöstön kokemus ja paikallistuntemus sekä viankorjauksissa mukana olleet muut apuvälineet, kuten esimerkiksi metsätyökoneet. Lisäksi vikojen selvitysaikaa käsitellessä tulisi ottaa huomioon yhtiön maantieteellisen vastuualueen koko, jota selvityksessä esitetty häiriöalueen verkkopituus ei täysin huomioi. Sähköverkon kunto sekä verkonhaltijoiden käytössä olevien resurssien ammattitaito, ja paikallistuntemus (joita tässä selvityksessä ei ole huomioitu) lyhensivät Energiamarkkinaviraston tietojen mukaan merkittävästi eräiden verkonhaltijoiden keskeytysten kestoa esimerkiksi joulun 2011 myrskyjen selvityksessä. Alhaisesta kaapelointiasteesta huolimatta nämä verkonhaltijat kykenivät palauttamaan laajojen myrskytuhojen jälkeen suurimmalle osalle asiakkaistaan sähköt ministeriön ehdotuksen 1 mukaisten aikarajojen (taajama 6 tuntia, muut alueet 24 tuntia) puitteissa. Vakiokorvausten kustannusvaikutukset verkkoyhtiöille Energiamarkkinavirasto pitää vakiokorvausten tason nostosta aiheutuvia kustannusvaikutuksia selvityksessä liian korkeiksi arvioituina johtuen kustannusten arvioinnissa olevista puutteista. 1 Tässä lausunnossa käytetään termiä ehdotus, kun tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön päivättyä ehdotusta toimenpiteiksi sähkönjakelun toimintavarmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi.

3 3 (8) Esimerkkejä kustannusten arvioinnin puutteista Energiamarkkinavirasto haluaa kiinnittää huomiota vakiokorvausten kustannusvaikutusten arvioinnissa oleviin puutteisiin esimerkiksi siinä, että selvityksessä ei ole ollenkaan otettu huomioon verkonhaltijoiden jatkossa tekemiä merkittäviä lisäpanostuksia sähköverkon investointeihin sekä sähköverkon ylläpitoon (kunnossapitoon ja varautumiseen). Näiden toimenpiteiden vaikutusten sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ja sitä kautta vaikutusten vakiokorvauksia aiheuttavien keskeytyksen määrän laskuun voidaan olettaa olevan huomattavia. Selvityksessä tuodaan esille kesän 2010 ja joulun 2011 myrskyistä aiheutuneiden vakiokorvausten määrät selvityksessä mukana olleiden yhtiöiden osalta ja samalla vertaillaan vakiokorvausten muutosten vaikutuksia näissä esimerkkitapauksissa. Kesän 2010 myrskyjen osalta mukaan on otettu huomioon vain Asta ja Veera, vaikka selvityksessä aiemmin on huomioitu kesän 2010 myrskyistä myös Lahja ja Sylvi. Lisäksi taulukossa 3.2, jossa vertaillaan vakiokorvauskäytännön aiheuttamien muutosten vaikutusta euromääräisesti, on mukana vain neljä yhtiötä, jotka ovat joutuneet maksamaan kesän 2010 myrskyistä korvauksia asiakkailleen. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan tässä vertailussa tulisi olla mukana myös Fortum Sähkönsiirto Oy, joka viraston valvontatietojen mukaan joutui maksamaan vakiokorvauksia kesän 2010 myrskyjen takia. Jos nämä Fortum Sähkönsiirto Oy:n kesän 2010 myrskyistä maksemat vakiokorvaukset otettaisiin laskentaan mukaan, ei Energiamarkkinaviraston laskelmien mukaan ministeriön ehdotuksen mukainen vakiokorvauskäytännön muutos olisi Fortum Sähkönsiirto Oy:n tapauksessa vaikuttanut vakiokorvausten määrään millään tavoin. Toimitusvarmuusvaatimusten vaikutukset verkon kehittämiseen Energiamarkkinavirasto pitää selvityksessä tehtyä toimitusvarmuusvaatimusten vaikutusten arviointia verkonhaltijoiden verkon kehittämiseen yksipuolisena ja puutteellisena. Tämä on osaltaan yhdessä mm. mallinnuksessa edellä mainittujen puutteiden kanssa vaikuttanut siihen, että selvityksessä on Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan arvioitu esimerkiksi toimitusvarmuusvaatimusten täyttymiseksi verkonhaltijoilta vaadittavat kaapelointiasteet selvästi todellisuudessa tarvittavia korkeammiksi erityisesti muilla alueilla kuin taajamissa. Vaikutusten arvioinnin yksipuolisuudesta Selvityksessä on arvioitu ministeriön ehdotuksen vaikutuksia käytännössä yksinomaan maakaapeloinnin lisäämisen näkökulmasta. Energiamarkkinavirasto toteaa samoin kuin jo esimerkiksi ministeriön ehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason nostamisessa on korostetusti huomioitava verkonhaltijoiden käytössä olevan toimenpidekirjon laajuus, jotta toteutuksessa ei käytettäisi yksinomaan maakaapeloinnin lisäämistä, vaikka se kes-

4 4 (8) keinen toimenpide tuleekin olemaan. Merkittävässä roolissa tulisi tämän lisäksi olla myös muut toimitusvarmuuden parantamisen vaihtoehdot, kuten verkon rakenteen kehittäminen (mm. ilmajohtojen siirto teiden varsiin, silmukointi, varayhteydet), verkossa käytettävän teknologian hyödyntäminen (kaapelointiasteen lisäksi mm. kauko-ohjattavat erotin- ja katkaisija-asemat sekä kevyet 110kV sähköasemat) sekä viankorjausresurssit ja muu varautuminen. Esimerkkejä vaikutusten arvioinnin puutteista Energiamarkkinavirasto haluaa kiinnittää huomiota myös vaikutusten arvioinnissa oleviin puutteisiin esimerkiksi verkkoteknisten vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa ja tarvittavien kaapelointiasteiden määrityksessä sekä näiden perusteella tehdyissä johtopäätöksissä. Selvityksen taulukossa 4.1 on tuotu esille erilaisten verkkoteknisten ratkaisujen vaikutus pitkien katkojen vähentämiseksi. Taulukosta ilmenee, että ilmakaapelin asentamisella on merkittävä vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen ja kohtalainen vaikutus pitkien katkojen kestoon ja laajuuteen. Ihmetystä herättää tässä tapauksessa se seikka, että selvityksen perusteella pienjännitejohdot pitäisi korvata maakaapeleilla, vaikka hyöty siitä näyttäisi olevan melko vähäinen. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan selvityksessä ei ole muutenkaan tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka tukisivat pienjänniteverkon kaapelointia selvityksessä esitetyssä massiivisessa mittakaavassa. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan luvussa 4 esitetyt kuvat ovat pääsääntöisesti sangen epäselviä ja myös ristiriitaisia kappaleessa 4.4 arvioitujen johtopäätösten kanssa. Tästä yhtenä esimerkkinä voidaan todeta vaatimus 100 % kaapelointiasteesta pien- ja keskijänniteverkossa, jotta saavutettaisiin 6 tunnin maksimikeskeytysaika taajama-alueilla. Tätä väitettä eivät tue millään tavoin luvussa 4 esitetyt kaapelointiasteen tarvetta esittävät kuvaajat. Lisäksi esimerkiksi kuvassa 4.3 ei oteta huomioon, että keskijänniteilmajohtojen keski-ikä lähentelee maaseutuyhtiöissä 30 vuotta pitoajan ollessa 45 vuotta. Merkittävä osa ilmajohdoista on rakennettu ja 1970-luvuilla, joten niiden uusimistarve on joka tapauksessa edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Energiamarkkinavirasto haluaa myös muistuttaa, että haja-asutusalueille rakennettavilla ns. kevyillä 110/20 kv sähköasemilla voidaan vähentää merkittävästi keskijänniteilmajohtojen kaapelointitarvetta. Tällöin osa pitkistä keskijänniteilmajohtoyhteyksistä jää varasyöttöyhteyksiksi, eikä niillä ole tällöin nykyisenkaltaista vaikutusta asiakkaiden kokemiin keskeytysaikoihin. Toimitusvarmuusvaatimusten vaikutukset verkkoyhtiöiden kustannuksiin, liiketoimintaan ja siirtohinnoitteluun Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan edellä mainitut mallinnuksen puutteet ja vaikutusten arvioinnin yksipuolisuus johtavat siihen, että selvityksessä on TEM:n ehdotuksen mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten vaikutuksia verkonhaltijoiden kustannuksiin, liiketoimintaan ja siirtohinnoitteluun arvioitu yläkanttiin.

5 5 (8) Energiamarkkinavirasto haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että selvityksessä on erityisesti vaikutusten arviointia koskevassa osiossa käsitelty hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmiin sekä tilinpäätöksiin ja muihin liiketoiminnan tapahtumiin liittyviä käsitteitä ja asiakokonaisuuksia sekaisin tavalla, jota ei voi tehdä. Tämä antaa harhaanjohtavan kuvan toisaalta valvonnasta sekä toisaalta valvonnan ja ministeriön ehdotuksen mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten vaikutuksista verkonhaltijoiden liiketoimintaan. Selvityksen luvussa 5 asioita on kaiken kaikkiaan käsitelty sekä valvontamenetelmien että talousteorioiden kannalta niin epämääräisesti ettei luvussa esitettyjä vaikutuksia verkkoyhtiöiden kustannuksiin, liiketoimintaan ja siirtohinnoitteluun voida pitää luotettavina. Esimerkkejä vaikutusten arvioinnin puutteista Seuraavassa on esitetty eräitä esimerkkejä selvityksen vaikutusten arvioinnin puutteista. Selvityksen kuva 5.1 on osin harhaanjohtava eikä kuvaa nimensä mukaisesti sähköverkkoliiketoiminnan taloudellisen valvonnan pääperiaatteita. Kuva Energiamarkkinaviraston valvontamenetelmistä olisi ollut saatavissa analyysien pohjaksi vahvistuspäätöksen liitteestä tai virastosta pyytämällä. Selvityksessä myös valvontamenetelmiä koskevat laskelmat ovat suppeita ottaen huomioon vain osan menetelmien tekijöistä. Lisäksi asioiden käsittelytapa ja käytetyt käsitteet poikkeavat olennaisesti valvontamenetelmistä. Tämä voi johtaa virheelliseen käsitykseen valvontamenetelmien taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen sivulla 42 väitetään, että mahdollisesti hankittava lisälainojen lyhennys ja korko eivät olisi hyväksyttäviä kustannuksia valvontamenetelmissä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä valvontamenetelmissä sallitaan kaikelle korolliselle velalle WACC-tuotto. Lisäksi sallitaan nettosuojauskulut, joiden avulla suojataan vieraan pääoman ehdoin hankittua rahoitusta eli esimerkiksi joukkovelkakirjalainoja. Selvityksen sivulla 37 on todettu, että yli menevä rahoitustarve on lainarahoitusta, jonka korkona käytetään regulaatiomallin WACC-korkoa. Tätäkin oletusta voi pitää sangen erikoisena, koska joillakin verkonhaltijoilla jo nykyisin on velkaa sähköverkkonsa nykykäyttöarvon verran. Lisäksi on huomioitava, että valvontamenetelmissä ei sovelleta verkonhaltijoiden todellisia pääomarakenteita eikä verkonhaltijoiden investointien rahoitukseen puututa millään tavalla. Myös sitä, että laskennassa rahoituksen korkona on käytetty kohtuullista tuottoastetta, voi pitää ylimitoitettuna, koska keskikustannukseen perustuva kohtuullinen tuottoaste on ollut suurempi kuin verkonhaltijoiden todellisuudessa lainarahasta maksama korko. Selvityksen kustannuslaskelmat eivät ilmeisesti perustu verkonhaltijoiden todellisiin kustannuksiin, vaan valvontamenetelmien sallimiin maksimikustannuksiin. Tällöin selvityksessä ei oteta kantaa tosiasiallisiin toteutuneisiin kustannuksiin, jolloin selvityksen mukaiset kannustinvaikutuksetkin (sanktiot/bonukset) ovat vain oletusarvoja.

6 6 (8) Selvityksessä on käsitelty myös ns. OPEX-bonusta, mutta tämäkään käsite ei ole valvontamenetelmien mukainen eikä selvityksen perusteella ole mahdollista edes arvioida mitä tällä tarkoitetaan. Toimitusvarmuusvaatimusten vaikutukset verkonhaltijoiden taloudellisen valvonnan metodiikkaan Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan edellä mainittujen puutteiden ja yksipuolisuuden lisäksi selvityksen luvun 6 puutteet tarkoittavat sitä, että selvityksen kuvaamia toimitusvarmuusvaatimusten arvioituja vaikutuksia verkonhaltijoiden valvontaan ei pääosin voida pitää luotettavina. Esimerkkejä rahoituksen arvioinnin puutteista Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan selvityksessä on käsitelty liian negatiiviseen sävyyn vieraan pääoman käyttöä. Normaalissa yritystoiminnassa vieraan pääoman käyttö on tavanomaista. Kun huomioidaan sähköverkkoliiketoiminnan tosiasiallinen alhainen riskipitoisuus, johtuvat selvityksessäkin viitatun talousvaliokunnan mietinnön n:o 56 hallituksen esityksestä sähkömarkkinalaiksi mukaiset alhaiset rahoituskulut nimenomaan liiketoiminnan alhaisesta riskipitoisuudesta eivätkä alhaisesta korollisen vieraan pääoman määrästä, kuten selvityksessä on väitetty. Selvityksessä on muutenkin sangen rohkeasti tulkittu talousvaliokunnan mietintöä väittämällä mm., että lähtökohtana verkkoinvestointien rahoittamisessa on ollut niiden rahoitus tulorahoituksella, mikä ei etenkään lainsäätäjän tarkoituksen kuvauksena pidä paikkaansa. Selvityksessä myös esitetään, että vieraan pääoman laina-aikojen olisi oltava sähköverkon komponenttien valvontamenetelmien pitoaikojen pituisia eli kymmeniä vuosia tai muutoin verkonhaltijoiden kassavirtaongelma olisi merkittävä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä normaalissa liiketoiminnassa yksikään yhtiö ei rahoita investointejaan vuoden laina-ajoilla. Rahoitusteoreettisesti on selvästi tehokkaampaa rahoittaa investoinnit käyttäen jatkuvasti elävää lainasalkkua, jossa on erilaisia, usean maturiteetin lainoja. Käyttökelpoisen verkko-omaisuuden purkaminen Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan selvityksessä esitetyt arviot toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi verkosta ennenaikaisesti purettavien komponenttien määristä ja näiden vaikutuksesta verkonhaltijoiden liiketoimintaan ja siirtohinnoitteluun ovat ylimitoitettuja, kun huomioidaan keskijänniteilmajohtojen todellinen keski-ikä maaseutuyhtiöissä ja ehdotuksen mukainen noin viidentoista vuoden siirtymäaika sekä todellisuudessa tarvittavat kaapelointiasteet, jotka ovat selvityksessä esitettyjä alhaisemmat.

7 7 (8) Lopuksi Valvontamenetelmien muutostarpeista Energiamarkkinavirasto korostaa, että viraston valvontamenetelmät luovat jo nykyisellään verkonhaltijoille mahdollisuuden ja taloudellisen kannustimen sekä investoida sähköverkon kehittämiseen että panostaa sähköverkon kunnossapitoon ja varautumiseen eli ylläpitämiseen. Ministeriön ehdotuksen mukaisten sähkömarkkinalain muutosten perusteella saattaisi kuitenkin syntyä tarve tarkistaa valvontamenetelmiä. Muutostarpeiden arviointi kuuluu EMV:n toimivaltaan ja jos Energiamarkkinavirasto toteaa muutostarpeita, virasto tekee uuden lainsäädännön aiheuttamat muutokset valvontamenetelmiin ja niitä koskeviin verkonhaltijoiden vahvistuspäätöksiin oma-aloitteisesti. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan muutostarpeet voisivat koskea valvontamenetelmiä erityisesti siitä syystä, että ministeriön ehdotuksen mukaiset toimitusvarmuusvaatimukset tulevat edellyttämään suurimmalta osalta sähköverkonhaltijoita sekä sähköverkon investointien että vuosikustannusten merkittävääkin lisäämistä. Virasto on tältä pohjalta alkanut valmistautua valvontamenetelmien muutostarpeiden analysointiin eivätkä selvityksen mukaiset ylimitoitetut ja ylimalkaiset muutostarpeet ja johtopäätökset ole hyödynnettävissä tässä pohdinnassa. Erityisesti Energiamarkkinavirasto haluaa nostaa esiin selvityksessä esitetyn ajatuksen ennakoivasta siirtohintojen korotuksesta, jota virasto pitää lainsäädännössä noudatetulle logiikalle vieraana ja joka on sekä verkonhaltijoiden että näiden asiakkaiden kannalta perusteeton ja haitallinen. Energiamarkkinavirasto pitää selvitystä siinä olevien mallinnuksen sekä vaikutusten, kustannusten ja valvontamenetelmien arvioinnin puutteiden ja yksipuolisuuden takia siinä määrin ongelmallisena, ettei selvitystä viraston näkemyksen mukaan voida käyttää ministeriön ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusten tosiasialliseen arviointiin. Energiamarkkinavirasto viittaa edelleen antamaansa lausuntoon ja toteaa, että muiden alueiden osalta EMV pitää taajama-alueiden ulkopuolelle ehdotettua 24 tunnin enimmäisaikaa vaihtoehtoista 36 tunnin enimmäisaikaa parempana suunnitteluperusteena. 24 tunnin enimmäisaika on eri alueiden kehittymisen ja elinmahdollisuuksien kannalta tasapuolisempi ja myös nykyaikaisen yhteiskunnan sähköriippuvuuden kannalta siedettävämpi yläraja satunnaisen keskeytyksen pituudelle. Energiamarkkinavirasto pitää muille alueille ehdotettua sähkönjakelun keskeytysten 24 tunnin enimmäisaikaa haja-asutusalueilla teknisesti perusteltavissa olevin toimenpitein ja taloudellisesti kohtuullisesti saavutettavissa olevana. Lisäksi tavoitteen voi ministeriön ehdotuksen mukaisessa aikataulussa katsoa olevan realistinen verkonhaltijoiden ja näiden asiakkaiden kannalta. Mikäli ministeriö haluaa tarkentaa ehdotustaan, niin Energiamarkkinaviraston mukaan edellä mainitun 24 tunnin lisäksi olisi olennaista kiinnittää huomiota siihen, että myrskyjen (ja lumikuormien) lisäksi huomioitaisiin verkonhaltijoita koskevien velvoitteiden osalta myös normaalisti odotettavissa olevien ilmastollisten, mekaa-

8 8 (8) nisten ja muiden häiriöiden johdosta aiheutuvat sähkönjakelun keskeytykset. Lisäksi viraston mukaan voitaisiin ottaa harkintaan, onko siirtymäajan loputtua oleva 100 prosentin tavoite ehdoton vai voisiko se sisältää joustoa esimerkiksi prosentuaalisesti erityyppisten käyttöpaikkojen osalta tai joustoa tietyn aikajakson puitteissa tapahtuvien keskeytysten osalta. Lisätietoja Energiamarkkinaviraston lausunnosta antavat ylijohtaja Riku Huttunen (puh ) ja ryhmäpäällikkö Simo Nurmi (puh ). Ylijohtaja Riku Huttunen Ryhmäpäällikkö Simo Nurmi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

Suuntaviivojen tilannekatsaus

Suuntaviivojen tilannekatsaus Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 7.1.2015 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén Eduskunnan talousvaliokunta 13.6.2017 / HE 50/2017 PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén 1 PKS Sähkönsiirto Oy vuonna 2016 Liikevaihto (siirtomaksut) 49 milj. Investoinnit 28 milj. Asiakkaita 88 500 Verkostopituus

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoiminnan valvontaan

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoiminnan valvontaan Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoiminnan valvontaan Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät 16.5.2013 Oulu 22.5.2013 Helsinki Simo Nurmi LÄHTÖKOHTIA VALVONNAN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen Aamuseminaari 25.5.2012 Toimitusvarmuuden parantaminen Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy Arto Jukka Gylén Ahonen 18.5.2012 1.4.2012 1/10 1/14 PKS Sähkönsiirto Oy Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 17 milj.

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen Projektin ympäristö 1(5) Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen 31.7.2013 Projektin tausta, tarkoitus ja tavoitteet Projektin ympäristö 2(5) Sisällys Projektin tausta 3 Keskijännitteinen

Lisätiedot

Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua

Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua Turo Ihonen, Käyttöpäällikkö Kuuleeko kansalainen? Seminaari myrskytiedottamisen kehittämiseksi 11.9.2013 Tampere Sähköverkko Suomessa Tuotantoyhtiöt Fingrid

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: PKS Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny Talousvaliokunta 6.6.2017 Caruna Tomi Yli-Kyyny 6.6.2017 Sähkö pitää arjen vauhdissa aina vain varmemmin 664 000 asiakasta ja luku kasvaa 270 carunalaista työntekijää Noin 82 000 km on koko verkkomme pituus

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Arto Gylén toimitusjohtaja, PKS Sähkönsiirto Oy 18.11.2013 Esityksen ydinkohdat Lain edellyttämä toimitusvarmuuden parantaminen on linjassa toimialan tavoitteiden

Lisätiedot

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus

Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Suuntaviivojen valmistelu tilannekatsaus Valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 2.9.2014 Yleistä hankkeen etenemisestä Valvontajaksojen 2016-2019 ja 2020-2023 valvontamenetelmiä

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi TUTKIMUSRAPORTTI 28.6.2012 Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi Vaikutusarvioselvitys TEM:n muistiossa

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Koillis-Lapin Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rantakairan Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Järvi-Suomen Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Valkeakosken Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi HE 20/2013 vp sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi EVM:n ajankohtaispäivä 22.5.2013 Teollisuusneuvos Petteri Kuuva HE:n sisältämät lait 1. Sähkömarkkinalaki (uusi) 2. Laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus , Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta. Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus , Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta. Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus 7.2.2014, Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Nykyiset valvontamenetelmät Sähkön jakeluverkonhaltijoiden valvontamenetelmät

Lisätiedot

Viite: TEM/1105/ /2016 TEM038:00/2016

Viite: TEM/1105/ /2016 TEM038:00/2016 kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02/2016 TEM038:00/2016 Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutulla alueella toimivien jakeluverkonhaltijoiden lausunto hallituksen esitykseen siirto- ja jakelumaksujen

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Sähköverkkotoiminnan Keskustelupäivä Kalastajatorppa Helsinki 18.11.2013 Matti Ilonen Esityksen sisältö KAH kustannusten rajaaminen tehostamiskannustimessa ja vahvistuspäätösten

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Maakaasun jakeluverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus 28.2.2014 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Aikataulu (suuntaa antava) Aikataulu valvontamenetelmien kehittämiselle 2014 12/2013 03/2014 Nykyisten valvontamenetelmien

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseksi Energiateollisuuden kevätseminaari 25.5.2012 Markku Kinnunen TEM

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Poistojen käsittely valvontamallissa

Poistojen käsittely valvontamallissa Poistojen käsittely valvontamallissa 9.2.2011 Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi LUT Energy Electricity Energy Environment Poistot valvontamallissa 2008-2011 Keskeytyskustannukset Operatiiviset kustannukset

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

Sivu 1 (6) ENERGIAVIRASTO --- VERKOT --- VALVONTAMENETELMIÄ ENNAKOIVIEN SUUNTAVIIVOJEN VALMISTELU VUONNA

Sivu 1 (6) ENERGIAVIRASTO --- VERKOT --- VALVONTAMENETELMIÄ ENNAKOIVIEN SUUNTAVIIVOJEN VALMISTELU VUONNA Sivu 1 (6) Ohjeita taulukon tulkintaan Alla käytettävien värikoodien selitykset Menetelmän muuttamista tai lisäämistä / poistamista valvontamenetelmiin selvitetään Menetelmää ei perusrakenteeltaan muuteta,

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta Lausunto (LVM) 1(2) 19.1.2017 LVM/2149/02/2016 Valtiovarainministeriö/kirjaamo Viite Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta,

Lisätiedot

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä?

Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? Sähkökatkot tuleeko yllätyksenä? y 11.11.2010 Paula Ala-Nojonen, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Taustaa verkkoyhtiöstämme sekä sähköverkkotoimialasta Suomessa Sähkön merkitys yhteiskunnalle

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI LAUSUNTO Versio 1.0F 1 (5) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A 01300 Helsinki 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö 19.3.2012,

Lisätiedot

Varavoima maatiloilla

Varavoima maatiloilla Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus

Lisätiedot

Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015

Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015 Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015 Fingrid välittää. Varmasti. Asiakkaat jayhteiskunta Turvaamme yhteiskunnalle varman

Lisätiedot

HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos. Eduskunnan talousvaliokunta

HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos. Eduskunnan talousvaliokunta HE 50/2017 Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus ja sähkömarkkinalain muutos Eduskunnan talousvaliokunta 1.6.2017 HE maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 11.5.2017 Maakaasumarkkinalainsäädännön

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje Ohje 1 (16) Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje 1 Määräys ja sen soveltaminen Kehittämissuunnitelman tulee sisältää

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN

SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN SÄHKÖVERKON SIJOITTAMINEN TIETOA MEISTÄ Savon Voima Oyj on paikallinen energiakonserni, joka on 100 prosenttisesti alueen kuntien omistama. Savon Voima Verkko Oy:llä on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon

Lisätiedot

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02./2016; TEM038:00/2016 Caruna Oy:n ja Caruna Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Savon Voima 20.11.2013 1 Sähkömarkkinalain muutoksesta Toimitusvarmuuskriteerit tiukkenevat, tiedotusvelvollisuus kiristyy, kuluttajan suojaa parannetaan,

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan

Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan Sähkömarkkinalainsäädännön uudistamisen vaikutuksia sähköverkkotoimintaan Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Helsinki Simo Nurmi SÄHKÖMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN KESKEISET MUUTOKSET

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5. Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.2013 Rakennetietojen ilmoittamisessa ilmennyt epäselvyyksiä Viime vuoden tarkastuksissa

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Elenia Oy PL 2 33901, TAMPERE Asia Asianosainen Vireilletulo Selostus asiasta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antaman vahvistuspäätöksen dnro (verkonhaltijan verkkotoiminnan

Lisätiedot

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2

Lisätiedot

JI VU1 l 3. i i / J w / & ^ C l r. Heinävesi K arv io_- Lumpeikkojoki 55:4 90-408-55-4

JI VU1 l 3. i i / J w / & ^ C l r. Heinävesi K arv io_- Lumpeikkojoki 55:4 90-408-55-4 JI VU1 l 3. i i / J w / & ^ C l r 1Z4/,o HAKEMUS YHDYSKUNTATEKNISTEN JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIJOITTAMISEKSI (MRL 161, 162 ja 163 Kaupunki/Kunta ja viranomainen Heinäveden kunta Tekninen lautakunta PL 21

Lisätiedot

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa 30.8.2017 Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio kimmo.lummi@tut.fi Sisältö 1. Taustaa ja yleistä tietoa tehdyistä tarkasteluista

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (17) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 20.1.2017 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Julkinen 3.7.2014. Ensimmäiseltä valvontajaksolta kertyneen ylijäämän kompensoimatta jättäminen toisella valvontajaksolla

Julkinen 3.7.2014. Ensimmäiseltä valvontajaksolta kertyneen ylijäämän kompensoimatta jättäminen toisella valvontajaksolla Päätös 1 (9) Pellon Sähkö Oy Myllytie 1 95700 Pello Asia Asianosainen Ensimmäiseltä valvontajaksolta kertyneen ylijäämän kompensoimatta jättäminen toisella valvontajaksolla Pellon Sähkö Oy Selostus asiasta

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje Ohje 1 (16) Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta annetun määräyksen ja tähän liittyvien sähkömarkkinalain säännösten tulkintaohje 1 Määräys ja sen soveltaminen Kehittämissuunnitelman tulee sisältää

Lisätiedot

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Sähköverkko LAUSUNTO 1(7) Kenneth Hänninen 4.6.2011 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Viite Lausuntopyyntönne Dnrot 837/430/2010 ja 945/430/2010 LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN

Lisätiedot

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023

Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 LAUSUNTO 1 (7) Viite Lausuntopyyntö Dnro 313/430/2015 Suuntaviivat valvontamenetelmiksi 2016 2023 Yleistä Energiavirasto on 17.2.2015 toimittanut lausuntopyynnön 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön suurhäiriövarmuuden kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiön suurhäiriövarmuuden kehittämissuunnitelma Sähköverkkoyhtiön suurhäiriövarmuuden kehittämissuunnitelma Matti Räisänen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Sähkötekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää opinnäytetyöni

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (16) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely

PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely Fingrid Oyj, verkkotoimikunta 15.2.2017 PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely PKS Sähkönsiirto Oy 1 Sisältö Yhtiö, tunnusluvut 20 ja 0,4 kv verkkojen kehittäminen 20 kv vierimetsien hoito 110 kv verkko Odotukset/toiveet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Energiateollisuus ry:n kevätseminaari 22.5.2015 Tarvo Siukola Ajankohtaista Verkot-ryhmässä Vt. Johtajana toimii Veli-Pekka Saajo Veli-Pekka jatkaa myös taloudellisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta http://www.lut.fi/teknillinen-tiedekunta/lut-energia/sahkotekniikka/ DIPLOMITYÖ VERKOSTOINVESTOINTIEN OPTIMOINTI

Lisätiedot

Vastine Fingrid Oyj:n voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV2013) annettuihin lausuntoihin

Vastine Fingrid Oyj:n voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV2013) annettuihin lausuntoihin Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki Kirjeenne Dnro 1155/431/2012 Vastine Fingrid Oyj:n voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista (VJV2013) annettuihin lausuntoihin Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 405/530/2009 13.4.2010 ASIA Verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta sekä järjestelmävastuun piiriin kuuluvista palveluista perittävien maksujen määrittämistä

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 Fingridin talouden periaatteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 2 Fingrid välittää. Varmasti. Fingridin keskeiset taloudelliset tavoitteet ovat kustannustehokkuus,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite: Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi

Lisätiedot

Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta

Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta Kirje 1 (7) Energiaviraston lausunto (dnro 1298/403/2013) 12.3.2014 Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta Selostus asiasta Energiamarkkinavirastolta (nykyisin Energiavirasto,

Lisätiedot

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016 Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon komponenttien pitoaikojen rooli taloudellisessa valvonnassa

Sähkönjakeluverkon komponenttien pitoaikojen rooli taloudellisessa valvonnassa Sähkönjakeluverkon komponenttien pitoaikojen rooli taloudellisessa valvonnassa Jarmo Partanen, professori 13.4.2015 Netstra Oy 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Pitoaikojen määritykset ja valinta...

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot