PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ"

Transkriptio

1 PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ Laatija: Anitta Juntunen Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen/salainen Versio: Hyväksynyt:

2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA 3 2 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT 3 3 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet 4 4 TARVESELVITYS (RESURSSIT) 5 5 AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO 6 6 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 7 7 PROJEKTIN ORGANISAATIO Projektin ohjausryhmä Projektin asiantuntijaryhmä 7 8 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO 8 9 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN 8 10 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA 8 11 PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN Projektin raportointi Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Projektin dokumentoinnin hallinta TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 10 2

3 1 PROJEKTIN TAUSTA Kainuun hyvinvointistrategian päätavoite on tukea kainuulaisten omatoimista ja itsenäistä selviytymistä elämänkulun eri vaiheissa. Ikääntyvien kohdalla strategian päätavoite tarkoittaa mahdollisimman pitkää kotona asumista. Kainuun kontekstissa tavoite on erittäin haasteellinen, sillä maakunnan väestö ikääntyy vauhdilla. Vuonna 2003 Kainuussa oli yli 65-vuotiasta; 19,3 % Kainuun väkiluvusta, ja eläkeläisten prosentuaalinen osuus väestöstä tulee lisääntymään. Kainuun hyvinvointistrategian linjauksena on palveluiden turvaaminen eri toimijoiden yhteistyönä, verkostoitumalla ja kehittämällä teknologiaa. Strategia painottaa tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä ja yritystoimintaa uusien toimintatapojen luomisessa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Keskeistä on pyrkimys edistää hyvinvointiteknologian innovaatioiden syntymistä ja yritystoiminnan käynnistymistä Kainuussa Kainuun maakunta - kuntayhtymän apuvälineyksiköt ovat työssään kuormitettuja mikä osaltaan johtuu apuvälineiden hankinta- ja käyttöönottoprosesseista. Vaativan erikoistason apuvälineitä tilataan kuvastojen perusteella, kuljetetaan ne asiakkaiden koteihin, jossa ne sovitetaan ja suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa apuvälineen käytön vaatimat muutostyöt, esim. kytkin- ja painikeratkaisut, ja opetetaan apuvälineen käyttö. Remedy hankkeessa ( ) Sotkamossa ja Puolangalla nousivat haasteiksi ikääntyvien apuvälineiden käytön oppiminen ja uuden teknologian tuominen palvelujärjestelmään. Hoito- ja hoivatyön henkilöstön apuvälinetietous ja osaaminen maakunnassa on vähäistä, mikä hankaloittaa teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ikääntyvien itsenäisen selviytymisen tukena. Teknologisten apuvälineiden käyttöönotto edellyttää hoito- ja hoivatyöntekijöiltä uudenlaisia toimintatapoja. Apuvälineiden käytettävyyden kehittäminen ja maksimaalisen hyödyn saaminen jo markkinoilla olevista laitteista on haaste, joka vaatii teknologian, hoitoalan ja käyttäjien yhteistyötä. Ikääntyvien ja vammaisten itsenäinen selviytyminen kotiympäristössä edellyttää myös asuntojen muutos- ja korjaustöitä, jotta esteettömän asumisen periaatteet toteutuvat. Hankkeessa kehitetään hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa perus-, erikois- ja vaativan erikoistason apuvälineiden testaamisen ja sovittamisen asiakkaille kodinomaisessa ympäristössä. Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikön yhteyteen rakennetaan olohuoneen, makuuhuoneen, keittiön ja kylpyhuoneen muodostama esteetön koti, apuvälineiden testaushuone ja opetus- ja neuvottelutila. Hanke toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikön, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, tekniikan ja liikenteen alan ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyönä 2 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat Kainuun maakunta - kuntayhtymän hoito- ja hoivatyöntekijät ja kuntoutuksen ammattilaiset sekä maakunnan ikääntyvät, vammaiset ja omaishoitajat. Hankkeesta hyötyvät Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja tekniikan ja liikenteen alan asiantuntijaopettajat, Kainuun ammattiopiston asiantuntijaopettajat, apuvälineitä valmistavat yritykset ja yksityiset hoito- ja hoiva-alan yritykset. Toissijaisia hyödynsaajia ovat opiskelijat koulutusaloilla. Ympäristöä voidaan hyödyntää esteettömän kodin suunnittelussa ja rakentamisessa, ja aiempaa käytettävämpien apuvälineiden kehittämisessä erityisesti ikääntyvien tarpeisiin. Ympäristö vastaa hyvinvointiteknologian käyttöönoton synnyttämään hoito- ja hoiva-alan henkilöstön ja omaishoitajien koulutustarpeeseen. Hoito- ja hoivatyötä tekevien hoitoteknologian tieto-taito syvenee laitteiden tuntemisen ja käytön ohjauksen osalta. Apuvälineyksikköjen työntekijät hyödyntävät ympäristöä testatessaan ja sovittaessaan apuväli- 3

4 neitä asiakkaille ja opettaessaan heitä ja heidän omaisiaan käyttämään apuvälineitä omatoimisen selviytymisen tukena. Hankkeesta hyötyvät ikääntyneet, apuvälineitä tarvitsevat vammaiset ja omaishoitajat lisääntyneenä turvallisuutena itsenäisyytenä ja itsenäisenä selviytymisenä. He tutustuvat ympäristössä omatoimista selviytymistä mahdollistaviin apuvälineisiin ja ratkaisuihin, ja voivat saamaansa tiedon ja kokemuksen perusteella tehdä apuvälineiden hankintaa koskevia päätöksiä. Ympäristö voi muokata ikääntyvien ja heidän omaistensa hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyviä asenteita myönteisemmiksi. Hyvinvointialan ja tekniikan koulutukset hyötyvät ympäristöstä, joka mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön. Sosiaali- ja terveysalan koulutukset hyötyvät kehitysympäristöstä, joka toimii oppimisympäristönä useilla opintojaksoilla käytännön harjoittelussa (elämisen toiminnot, ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyö perus- ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa, kuntouttava hoitotyö). Lisäksi ympäristöä voidaan hyödyntää yrittäjyysopinnoissa, etäterveydenhuollon, johtamisen ja laatutyöskentelyn sekä tutkimustoiminnan opintojaksoilla. Se mahdollistaa uusien hoito- ja hoivaprosessien kytkemisen oleelliseksi osaksi koulutusta. Hoitoalan ja tekniikan opiskelijat tekevät apuvälineisiin liittyviä tarvekartoituksia ja käytettävyystutkimuksia, joita palvelujärjestelmä ja laitevalmistajat voivat hyödyntää. Hankkeessa kerättyä tilastointi- ym. seurantatietoa on mahdollista hyödyntää jatkotutkinnoissa. Laitevalmistajille kehitysympäristö toimii näyttelytilana. Hanke mahdollistaa hyvinvointialan yritysten syntymisen tai sijoittumisen Kainuuseen. Laajasti tarkasteltuna hankkeesta hyötyvät apuvälineistä kiinnostuneet, jotka voivat halutessaan tulla tutustumaan apuvälineisiin. 3 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET 1 Tavoitteet ja toimenpiteet 1) rakennetaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö Toimenpiteet: *suunnitellaan testi-, oppimis- ja kehitysympäristö ja neuvottelutila Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikön yhteyteen rivitalosta varattuun 80 neliömetrin tilaan (Kamk, Kass) *kilpailutetaan 3-5 arkkitehti- ja suunnittelutoimistoa (kriteeri: kokonaistaloudellinen hyöty, hinta, aikataulu) *suunnitellaan muutos/korjaustyöt (Kamk, arkkitehti-/suunnittelutoimisto) *kilpailutetaan tarvittavat hankinnat (Kamk) *rakennetaan/korjataan kerrostalohuoneisto esteettömäksi kodiksi (Kao/Edukai, Kass) *mallinnetaan esteetön koti (Kamk, Teli) 2) varustetaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö Toimenpiteet: *suunnitellaan esteettömään kotiin (toimii hyvinvointiteknologian testausympäristönä) hankittava välineistö (Kass, Kamk) *kilpailutetaan hankinnat (Kamk, Kass) *hankitaan välineistö (Kamk) *tehdään sopimukset laitevalmistajien kanssa (Kamk) 3) laaditaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristön toimintasuunnitelma Toimenpiteet: *pysyvän toiminnan suunnittelu hankkeen päätyttyä: ylläpitäjä, vastuunjako, työnjako, käyttöajat/toimija, toiminta: testaus, opetus, esittely (Kamk, Kass) *toimintaan liittyvien sopimusten allekirjoittaminen (Kamk, Kass, Kao, laitevalmistajat) 4

5 1 TARVESELVITYS (RESURSSIT) 2 AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO Tehtävät Vuosi 2005 KK maaliskuu huhti-toukokuu elo-syyskuu lo Vko Tehtävä Vastuuhenkilö laboratorion vaatimusmäärittely Kamk, Kass x x x laboratorion tekninen suunnittelu Kamk, Kass x x x tarjouspyynnöt arkkitehdille Kamk x arkkitehtisuunnittelu (Lvi, sähkö) suunnittelutsto x x x x remontti Kao/Edukai x x x x x sopimukset laitevalmistajien kanssa Kamk, Kass x x x x laitehankinnat Kamk, Kass x x x x laiteasennukset laitevalmistajat, Kass, Kamk sisustussuunnittelu Kao x x x x x x x sisustaminen Kao, Kamk, Kass esteettömän asunnon mallinnos Kamk käyttösuunnitelma Kamk x x x x x loppuraportti Kamk 3 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO Taulukko 1: Projektin kustannusarvio Projektibudjetti Kustannuslajit yhteensä Henkilöstökustannukset

6 Ostopalvelut Koneiden ja laitteiden hankinta Muut kustannukset ( tilan saneeraus ja kalustaminen) Luontoissuoritukset ( KASS:n työpanos hankkeen aikana) Yhteensä Henkilöstökuluihin on laskettu projektisihteerin työpanosta ja varauduttu Kainuun ammattiopiston henkilöstön työpanoksen kustannuksiin. Hanketta koordinoiva projektipäällikkö resursoidaan OPM:n erillisellä TATU- hankkeen rahoituksella, jonka puitteissa tätä investointihanketta on suunniteltu. Ostopalveluihin sisältyy keskeisimpänä suunnittelutoimistolta / arkkitehtitoimistolta ostettava palvelu tilojen osalta. Luontoissuorituskohtaan on laskettu hankkeen kumppanina toimivan Kainuun keskussairaalan käyttämä työpanos jonka he raportoivat hankkeelle rahoittajan edellyttämällä tavalla. Toteutunut työpanos / kustannukset ovat samalla keskussairaalan omarahoitusosuus hankkeeseen. Muissa kustannuksissa on arvioidut kohteena olevan 80 m2:n huoneiston saneerauskustannukset. Hankittavista koneista ja laitteista (apuvälineistä) on alustava lista esitetty kohdassa 4 ( Tarveselvitys). 4 PROJEKTIN ORGANISAATIO Projektin hallinnosta ja taloudesta vastaa Kajaanin amk, joka nimeää projektin koordinaattorin (Anitta Juntunen). Projektisihteerin tehtäviä hoitaa ja projektin rahankäyttöä valvoo amk:n tutkimus- ja kehitysyksikön projektisihteeri (Päivi Kyllönen). Kajaanin amk vastaa projektin kokonaissuunnittelusta, arkkitehtien ja laitevalmistajien kilpailuttamisesta, sopimuksista, raportoinnista, hankkeen jatkon suunnittelusta. Tekniikan ja liikenteen yksikkö (Petteri Pyrrö) osallistuu tilan tietotekniseen suunnitteluun. Arkkitehti- tai rakennussuunnittelutoimisto suunnittelee esteettömän asunnon ja neuvottelutilan. Kass antaa tilat ja asiantuntijapalveluita laboratorion suunnittelemista varten ja valvoo tilan rakentamista. Kainuun ammattiopisto rakentaa esteettömän kodin ja neuvottelutilan ja suunnittelee niiden sisustuksen. LVI- ja sähköalan urakoitsijat tekevät alaansa kuuluvat tekniset työt. Laitevalmistajat toimittavat laitteet erillisten sopimusten perusteella laboratorioon. 1 Projektin ohjausryhmä Mika Määttä tutkimus- ja kehitysjohtaja Kamk Eija Heikkinen koulutusjohtaja Kamk Anitta Juntunen yliopettaja Kamk Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kass Helena Heikkinen hallintoylihoitaja Kass Kainuun ammattiopiston nimeämä henkilö Rahoittaja nimeää edustajansa myöhemmin 6

7 2 Projektin asiantuntijaryhmä Markku Koskela kuntoutusylilääkäri Kass Pentti Keränen sairaalainsinööri Kass Jaana Leinonen apuvälineyksikön hoitaja Kass Petteri Pyrrö tuntiopettaja Kamk Anitta Juntunen yliopettaja amk Rakennustekniikan opettaja Kao/Edukai Tilan sisutussuunnitelun opettaja Kao 5 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO Projekti on julkinen. 6 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN Tiedotuksen tavoitteena on varmistaa projektin toiminnan avoimuus ja hankkia hyvinvointiteknologian kehittämis-, oppimis- ja esittelytoiminalle myönteistä julkisuutta. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yleisiin teknologiaan käyttöönottoon liittyviin mielikuviin ja asenteisiin. Projektin sisäinen tiedottaminen edistää osapuolten ja toimijoiden sitoutumista hankkeeseen. Sitoutuminen tukee hankkeen aikataulussa pysymistä. Sisäinen tiedotus tapahtuu asiantuntijaryhmän palavereissa, ohjausryhmän kokouksissa ja tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostitse. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Kajaanin amk:n www-sivuilla (www.kajak.fi/projektit), mahdollisissa seminaareissa ja tapahtumissa, paikallisessa lehdistössä ja tiedotusvälineissä. sekä projektin sidosryhmien (mm. laitevalmistajat) tapaamisissa. Omaishoitajille ja eläkeläisille tiedotetaan laboratoriosta ja esteettömästä asumisesta vierailemalla heille järjestetyissä tilaisuuksissa. 7 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Projektin riskien tunnistaminen Tekniset riskit: Eri osapuolien erilaiset intressit Aikataulun riskit: Välineistön hankintaan ja hallintaan sekä käyttöön liittyvä koulutus. Taloudelliset riskit: Toimintaan nähden riittämätön rahoitus Riskiin varautuminen huolellinen perehtyminen teknisten ratkaisujen taustatietoihin työnjako, toimintasuunnitelma Tarkka kartoitus mahdollisista kustannuksista, kustannusten jakaminen hankkeen osapuolten kesken Riskiin liittyvät toimenpiteet Ratkaisu: eri osapuolien ja toimijoiden odotusten ja intressien kartoittaminen Ratkaisu: Tehtävät ja vastuut määritellään tarkasti projektissa työskentelevien kesken, määritetään tehtävät aikajanalle Ratkaisu: Tarjouspyynnöt laitteista projektin suunnitteluvaiheessa, liikkumavara budjettiin ( + 7

8 Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku: Henkilöstö ei sitoudu tehtäviinsä, ei voida irrottaa projektiin, eri alojen kulttuuriset erot Asiakkaaseen liittyvät riskit Ympäristötekijät: laitteiston ajanmukaisuus ja saatavuus Sopimuksiin liittyvät riskit: sopimusten oikeudellisuus, riittävästi sopimuksia Tuotevastuuriski: Käyttäjäystävälliset tuotteet ja palvelu valittaessa sitoutuminen selvitetään, huomioidaan projektiin irrottautumismahdollisuus suunnittelussa Tiedottaminen ja markkinointi hankitaan ajanmukaista laitteistoa, olemassa olevan laitteiston hyödyntäminen Sopimukset tarkistetaan Kajaanin kaupungin lakimiehellä Jatkuva pätevä koulutus ja ohjaus, asiantuntijapalveluiden käyttö 20%) Ratkaisu: sitoutumisesta kirjallinen sopimus, projektikokoukset 1X kk, Projekti-päällikkö + alojen vastuuhenkilöt vastaavat tiedottamisesta Ratkaisu: tiedotussuunnitelma, projektipäällikkö laatii Ratkaisu: yhteistyö laitevalmistajien kanssa Ratkaisu: Projektipäällikkö huolehtii sopimuksista, tarv. juridista apua Ratkaisu: palveluprosessien suunnittelu laitteiden kehitysprosessin suunnittelu 8 PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN 1 Projektin raportointi Raportointi tapahtuu EAKR rahoitusmääräysten mukaisesti. Kaikkien projektin ryhmien kokouksista kirjoitetaan muistio. Hankkeen taloushallintoa seurataan Kajaanin amk:n projektihallinnan kautta. 2 Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa, projektin alussa, keskivaiheilla lopussa, ja lisäksi tarvittaessa.. Asiantuntijaryhmä kokoontuu projektin alkaessa ja tarvittaessa kerran kuukaudessa. 3 Projektin dokumentoinnin hallinta Projekti dokumentoidaan seuraavasti: hyväksymättömät dokumentit, versio 0.1, 0.2 jne. ensimmäinen hyväksytty dokumentti versio 1.0 päivitettävänä oleva hyväksytty dokumentti TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristön toiminta käynnistyy v alussa projektin aikana laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Laboratorion käyttöaste pyritään nostamaan mahdollisimman korkeaksi joustavalla suunnittelulla ja aikataulutuksella. Ennakoimme, että hyvinvointiteknologian 8

9 testi-, oppimis- ja kehitysympäristö luo uusia toimintamalleja Kainuun maakunta-kuntayhtymän hoito- ja hoivaprosesseihin ja apuvälinepalveluihin. Työntekijöiden ja opetushenkilöstön hyvinvointiteknologian osaaminen on ajantasaista ja palvelujärjestelmän hoito- ja hoivaprosessit tehostuvat. Kajaanin amk:n tekniikan ja liikenteen yksikkö osallistuu hyvinvointiteknologian kehitystyöhön yhdessä laitevalmistajien kanssa ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppimisneuvola järjestää hyvinvointiteknologian esittelytilaisuuksia. Kuntoutusyksikön apuvälinetyöntekijät, terapeutit ja kuntoutusohjaajat käyttävät tilaa työtehtävissään. Neuvottelu- ja opetustilaa käyttää myös sairaalan henkilöstö ja oppilaitokset ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 9

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ. Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ. Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kajaanin amk Perustehtävä: edistää koulutuksellaan ja tutkimus-

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita KOTI hanke 2011-2014 Tavoitteet Suunnitella ja rakentaa itsenäisen asumisen mahdollistava tulevaisuuden koti ikääntyville liikuntarajoitteisille muita eritystarpeita

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA EXPEDITUS NOVUS Laatija: Kati Laitinen Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Versio:7

PROJEKTISUUNNITELMA EXPEDITUS NOVUS Laatija: Kati Laitinen Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Versio:7 PROJEKTISUUNNITELMA EXPEDITUS NOVUS 2004 Laatija: Kati Laitinen Päiväys: 17.11.2003 Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Versio:7 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA... 1 2 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT... 1 3

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Matka 2004 messut ja opiskelijat messuesittelijöinä

Matka 2004 messut ja opiskelijat messuesittelijöinä PROJEKTISUUNNITELMA Matka 2004 messut ja opiskelijat messuesittelijöinä Laatija/t: Saija Huuskonen, Leena-Mari Kinnunen Päiväys: Luottamuksellisuus: Julkinen Hyväksynyt: Versio: 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot

ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA

ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA VAMMAISTYÖN ALUEELLINEN KEHITTÄMISPÄIVÄ PROPELLIPÄIVÄ 10.9.2008 Mirja Willberg FT, Palvelupäällikkö Taustaa palveluntuottajan/toimijan

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

14.2.2012. Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

14.2.2012. Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Toimintasuunnitelma 1 (5) LAMPPU-hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma Hankkeen nimi (koulutuksen järjestäjä) Koordinaattorin yhteystiedot (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

HYVINVOINTITEKNOLOGIAAN PAINOTTUVA KOULUTUSOHJELMA-/OSAAMISALAKOKEILU

HYVINVOINTITEKNOLOGIAAN PAINOTTUVA KOULUTUSOHJELMA-/OSAAMISALAKOKEILU HYVINVOINTITEKNOLOGIAAN PAINOTTUVA KOULUTUSOHJELMA-/OSAAMISALAKOKEILU Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Välinehuoltoalan,

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa

YRTES-HANKE sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa YRTES-HANKE 2008-2010- sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edellytysten tutkiminen ja kehittäminen Lapissa Hankkeen taustaa Hankkeen tavoite Hyödynsaajat Toimenpiteet Tulokset 1 Hankkeen taustaa Miten

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot