PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ"

Transkriptio

1 PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ Laatija: Anitta Juntunen Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen/salainen Versio: Hyväksynyt:

2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAUSTA 3 2 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT 3 3 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet 4 4 TARVESELVITYS (RESURSSIT) 5 5 AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO 6 6 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO 7 7 PROJEKTIN ORGANISAATIO Projektin ohjausryhmä Projektin asiantuntijaryhmä 7 8 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO 8 9 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN 8 10 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA 8 11 PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN Projektin raportointi Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Projektin dokumentoinnin hallinta TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 10 2

3 1 PROJEKTIN TAUSTA Kainuun hyvinvointistrategian päätavoite on tukea kainuulaisten omatoimista ja itsenäistä selviytymistä elämänkulun eri vaiheissa. Ikääntyvien kohdalla strategian päätavoite tarkoittaa mahdollisimman pitkää kotona asumista. Kainuun kontekstissa tavoite on erittäin haasteellinen, sillä maakunnan väestö ikääntyy vauhdilla. Vuonna 2003 Kainuussa oli yli 65-vuotiasta; 19,3 % Kainuun väkiluvusta, ja eläkeläisten prosentuaalinen osuus väestöstä tulee lisääntymään. Kainuun hyvinvointistrategian linjauksena on palveluiden turvaaminen eri toimijoiden yhteistyönä, verkostoitumalla ja kehittämällä teknologiaa. Strategia painottaa tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä ja yritystoimintaa uusien toimintatapojen luomisessa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Keskeistä on pyrkimys edistää hyvinvointiteknologian innovaatioiden syntymistä ja yritystoiminnan käynnistymistä Kainuussa Kainuun maakunta - kuntayhtymän apuvälineyksiköt ovat työssään kuormitettuja mikä osaltaan johtuu apuvälineiden hankinta- ja käyttöönottoprosesseista. Vaativan erikoistason apuvälineitä tilataan kuvastojen perusteella, kuljetetaan ne asiakkaiden koteihin, jossa ne sovitetaan ja suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa apuvälineen käytön vaatimat muutostyöt, esim. kytkin- ja painikeratkaisut, ja opetetaan apuvälineen käyttö. Remedy hankkeessa ( ) Sotkamossa ja Puolangalla nousivat haasteiksi ikääntyvien apuvälineiden käytön oppiminen ja uuden teknologian tuominen palvelujärjestelmään. Hoito- ja hoivatyön henkilöstön apuvälinetietous ja osaaminen maakunnassa on vähäistä, mikä hankaloittaa teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ikääntyvien itsenäisen selviytymisen tukena. Teknologisten apuvälineiden käyttöönotto edellyttää hoito- ja hoivatyöntekijöiltä uudenlaisia toimintatapoja. Apuvälineiden käytettävyyden kehittäminen ja maksimaalisen hyödyn saaminen jo markkinoilla olevista laitteista on haaste, joka vaatii teknologian, hoitoalan ja käyttäjien yhteistyötä. Ikääntyvien ja vammaisten itsenäinen selviytyminen kotiympäristössä edellyttää myös asuntojen muutos- ja korjaustöitä, jotta esteettömän asumisen periaatteet toteutuvat. Hankkeessa kehitetään hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa perus-, erikois- ja vaativan erikoistason apuvälineiden testaamisen ja sovittamisen asiakkaille kodinomaisessa ympäristössä. Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikön yhteyteen rakennetaan olohuoneen, makuuhuoneen, keittiön ja kylpyhuoneen muodostama esteetön koti, apuvälineiden testaushuone ja opetus- ja neuvottelutila. Hanke toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikön, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, tekniikan ja liikenteen alan ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyönä 2 KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat Kainuun maakunta - kuntayhtymän hoito- ja hoivatyöntekijät ja kuntoutuksen ammattilaiset sekä maakunnan ikääntyvät, vammaiset ja omaishoitajat. Hankkeesta hyötyvät Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja tekniikan ja liikenteen alan asiantuntijaopettajat, Kainuun ammattiopiston asiantuntijaopettajat, apuvälineitä valmistavat yritykset ja yksityiset hoito- ja hoiva-alan yritykset. Toissijaisia hyödynsaajia ovat opiskelijat koulutusaloilla. Ympäristöä voidaan hyödyntää esteettömän kodin suunnittelussa ja rakentamisessa, ja aiempaa käytettävämpien apuvälineiden kehittämisessä erityisesti ikääntyvien tarpeisiin. Ympäristö vastaa hyvinvointiteknologian käyttöönoton synnyttämään hoito- ja hoiva-alan henkilöstön ja omaishoitajien koulutustarpeeseen. Hoito- ja hoivatyötä tekevien hoitoteknologian tieto-taito syvenee laitteiden tuntemisen ja käytön ohjauksen osalta. Apuvälineyksikköjen työntekijät hyödyntävät ympäristöä testatessaan ja sovittaessaan apuväli- 3

4 neitä asiakkaille ja opettaessaan heitä ja heidän omaisiaan käyttämään apuvälineitä omatoimisen selviytymisen tukena. Hankkeesta hyötyvät ikääntyneet, apuvälineitä tarvitsevat vammaiset ja omaishoitajat lisääntyneenä turvallisuutena itsenäisyytenä ja itsenäisenä selviytymisenä. He tutustuvat ympäristössä omatoimista selviytymistä mahdollistaviin apuvälineisiin ja ratkaisuihin, ja voivat saamaansa tiedon ja kokemuksen perusteella tehdä apuvälineiden hankintaa koskevia päätöksiä. Ympäristö voi muokata ikääntyvien ja heidän omaistensa hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyviä asenteita myönteisemmiksi. Hyvinvointialan ja tekniikan koulutukset hyötyvät ympäristöstä, joka mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön. Sosiaali- ja terveysalan koulutukset hyötyvät kehitysympäristöstä, joka toimii oppimisympäristönä useilla opintojaksoilla käytännön harjoittelussa (elämisen toiminnot, ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoitotyö perus- ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa, kuntouttava hoitotyö). Lisäksi ympäristöä voidaan hyödyntää yrittäjyysopinnoissa, etäterveydenhuollon, johtamisen ja laatutyöskentelyn sekä tutkimustoiminnan opintojaksoilla. Se mahdollistaa uusien hoito- ja hoivaprosessien kytkemisen oleelliseksi osaksi koulutusta. Hoitoalan ja tekniikan opiskelijat tekevät apuvälineisiin liittyviä tarvekartoituksia ja käytettävyystutkimuksia, joita palvelujärjestelmä ja laitevalmistajat voivat hyödyntää. Hankkeessa kerättyä tilastointi- ym. seurantatietoa on mahdollista hyödyntää jatkotutkinnoissa. Laitevalmistajille kehitysympäristö toimii näyttelytilana. Hanke mahdollistaa hyvinvointialan yritysten syntymisen tai sijoittumisen Kainuuseen. Laajasti tarkasteltuna hankkeesta hyötyvät apuvälineistä kiinnostuneet, jotka voivat halutessaan tulla tutustumaan apuvälineisiin. 3 PROJEKTIN YKSILÖIDYT TAVOITTEET 1 Tavoitteet ja toimenpiteet 1) rakennetaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö Toimenpiteet: *suunnitellaan testi-, oppimis- ja kehitysympäristö ja neuvottelutila Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikön yhteyteen rivitalosta varattuun 80 neliömetrin tilaan (Kamk, Kass) *kilpailutetaan 3-5 arkkitehti- ja suunnittelutoimistoa (kriteeri: kokonaistaloudellinen hyöty, hinta, aikataulu) *suunnitellaan muutos/korjaustyöt (Kamk, arkkitehti-/suunnittelutoimisto) *kilpailutetaan tarvittavat hankinnat (Kamk) *rakennetaan/korjataan kerrostalohuoneisto esteettömäksi kodiksi (Kao/Edukai, Kass) *mallinnetaan esteetön koti (Kamk, Teli) 2) varustetaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö Toimenpiteet: *suunnitellaan esteettömään kotiin (toimii hyvinvointiteknologian testausympäristönä) hankittava välineistö (Kass, Kamk) *kilpailutetaan hankinnat (Kamk, Kass) *hankitaan välineistö (Kamk) *tehdään sopimukset laitevalmistajien kanssa (Kamk) 3) laaditaan hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristön toimintasuunnitelma Toimenpiteet: *pysyvän toiminnan suunnittelu hankkeen päätyttyä: ylläpitäjä, vastuunjako, työnjako, käyttöajat/toimija, toiminta: testaus, opetus, esittely (Kamk, Kass) *toimintaan liittyvien sopimusten allekirjoittaminen (Kamk, Kass, Kao, laitevalmistajat) 4

5 1 TARVESELVITYS (RESURSSIT) 2 AIKATAULU JA TEHTÄVÄLUETTELO Tehtävät Vuosi 2005 KK maaliskuu huhti-toukokuu elo-syyskuu lo Vko Tehtävä Vastuuhenkilö laboratorion vaatimusmäärittely Kamk, Kass x x x laboratorion tekninen suunnittelu Kamk, Kass x x x tarjouspyynnöt arkkitehdille Kamk x arkkitehtisuunnittelu (Lvi, sähkö) suunnittelutsto x x x x remontti Kao/Edukai x x x x x sopimukset laitevalmistajien kanssa Kamk, Kass x x x x laitehankinnat Kamk, Kass x x x x laiteasennukset laitevalmistajat, Kass, Kamk sisustussuunnittelu Kao x x x x x x x sisustaminen Kao, Kamk, Kass esteettömän asunnon mallinnos Kamk käyttösuunnitelma Kamk x x x x x loppuraportti Kamk 3 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO Taulukko 1: Projektin kustannusarvio Projektibudjetti Kustannuslajit yhteensä Henkilöstökustannukset

6 Ostopalvelut Koneiden ja laitteiden hankinta Muut kustannukset ( tilan saneeraus ja kalustaminen) Luontoissuoritukset ( KASS:n työpanos hankkeen aikana) Yhteensä Henkilöstökuluihin on laskettu projektisihteerin työpanosta ja varauduttu Kainuun ammattiopiston henkilöstön työpanoksen kustannuksiin. Hanketta koordinoiva projektipäällikkö resursoidaan OPM:n erillisellä TATU- hankkeen rahoituksella, jonka puitteissa tätä investointihanketta on suunniteltu. Ostopalveluihin sisältyy keskeisimpänä suunnittelutoimistolta / arkkitehtitoimistolta ostettava palvelu tilojen osalta. Luontoissuorituskohtaan on laskettu hankkeen kumppanina toimivan Kainuun keskussairaalan käyttämä työpanos jonka he raportoivat hankkeelle rahoittajan edellyttämällä tavalla. Toteutunut työpanos / kustannukset ovat samalla keskussairaalan omarahoitusosuus hankkeeseen. Muissa kustannuksissa on arvioidut kohteena olevan 80 m2:n huoneiston saneerauskustannukset. Hankittavista koneista ja laitteista (apuvälineistä) on alustava lista esitetty kohdassa 4 ( Tarveselvitys). 4 PROJEKTIN ORGANISAATIO Projektin hallinnosta ja taloudesta vastaa Kajaanin amk, joka nimeää projektin koordinaattorin (Anitta Juntunen). Projektisihteerin tehtäviä hoitaa ja projektin rahankäyttöä valvoo amk:n tutkimus- ja kehitysyksikön projektisihteeri (Päivi Kyllönen). Kajaanin amk vastaa projektin kokonaissuunnittelusta, arkkitehtien ja laitevalmistajien kilpailuttamisesta, sopimuksista, raportoinnista, hankkeen jatkon suunnittelusta. Tekniikan ja liikenteen yksikkö (Petteri Pyrrö) osallistuu tilan tietotekniseen suunnitteluun. Arkkitehti- tai rakennussuunnittelutoimisto suunnittelee esteettömän asunnon ja neuvottelutilan. Kass antaa tilat ja asiantuntijapalveluita laboratorion suunnittelemista varten ja valvoo tilan rakentamista. Kainuun ammattiopisto rakentaa esteettömän kodin ja neuvottelutilan ja suunnittelee niiden sisustuksen. LVI- ja sähköalan urakoitsijat tekevät alaansa kuuluvat tekniset työt. Laitevalmistajat toimittavat laitteet erillisten sopimusten perusteella laboratorioon. 1 Projektin ohjausryhmä Mika Määttä tutkimus- ja kehitysjohtaja Kamk Eija Heikkinen koulutusjohtaja Kamk Anitta Juntunen yliopettaja Kamk Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kass Helena Heikkinen hallintoylihoitaja Kass Kainuun ammattiopiston nimeämä henkilö Rahoittaja nimeää edustajansa myöhemmin 6

7 2 Projektin asiantuntijaryhmä Markku Koskela kuntoutusylilääkäri Kass Pentti Keränen sairaalainsinööri Kass Jaana Leinonen apuvälineyksikön hoitaja Kass Petteri Pyrrö tuntiopettaja Kamk Anitta Juntunen yliopettaja amk Rakennustekniikan opettaja Kao/Edukai Tilan sisutussuunnitelun opettaja Kao 5 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO Projekti on julkinen. 6 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN Tiedotuksen tavoitteena on varmistaa projektin toiminnan avoimuus ja hankkia hyvinvointiteknologian kehittämis-, oppimis- ja esittelytoiminalle myönteistä julkisuutta. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yleisiin teknologiaan käyttöönottoon liittyviin mielikuviin ja asenteisiin. Projektin sisäinen tiedottaminen edistää osapuolten ja toimijoiden sitoutumista hankkeeseen. Sitoutuminen tukee hankkeen aikataulussa pysymistä. Sisäinen tiedotus tapahtuu asiantuntijaryhmän palavereissa, ohjausryhmän kokouksissa ja tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostitse. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Kajaanin amk:n www-sivuilla (www.kajak.fi/projektit), mahdollisissa seminaareissa ja tapahtumissa, paikallisessa lehdistössä ja tiedotusvälineissä. sekä projektin sidosryhmien (mm. laitevalmistajat) tapaamisissa. Omaishoitajille ja eläkeläisille tiedotetaan laboratoriosta ja esteettömästä asumisesta vierailemalla heille järjestetyissä tilaisuuksissa. 7 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Projektin riskien tunnistaminen Tekniset riskit: Eri osapuolien erilaiset intressit Aikataulun riskit: Välineistön hankintaan ja hallintaan sekä käyttöön liittyvä koulutus. Taloudelliset riskit: Toimintaan nähden riittämätön rahoitus Riskiin varautuminen huolellinen perehtyminen teknisten ratkaisujen taustatietoihin työnjako, toimintasuunnitelma Tarkka kartoitus mahdollisista kustannuksista, kustannusten jakaminen hankkeen osapuolten kesken Riskiin liittyvät toimenpiteet Ratkaisu: eri osapuolien ja toimijoiden odotusten ja intressien kartoittaminen Ratkaisu: Tehtävät ja vastuut määritellään tarkasti projektissa työskentelevien kesken, määritetään tehtävät aikajanalle Ratkaisu: Tarjouspyynnöt laitteista projektin suunnitteluvaiheessa, liikkumavara budjettiin ( + 7

8 Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku: Henkilöstö ei sitoudu tehtäviinsä, ei voida irrottaa projektiin, eri alojen kulttuuriset erot Asiakkaaseen liittyvät riskit Ympäristötekijät: laitteiston ajanmukaisuus ja saatavuus Sopimuksiin liittyvät riskit: sopimusten oikeudellisuus, riittävästi sopimuksia Tuotevastuuriski: Käyttäjäystävälliset tuotteet ja palvelu valittaessa sitoutuminen selvitetään, huomioidaan projektiin irrottautumismahdollisuus suunnittelussa Tiedottaminen ja markkinointi hankitaan ajanmukaista laitteistoa, olemassa olevan laitteiston hyödyntäminen Sopimukset tarkistetaan Kajaanin kaupungin lakimiehellä Jatkuva pätevä koulutus ja ohjaus, asiantuntijapalveluiden käyttö 20%) Ratkaisu: sitoutumisesta kirjallinen sopimus, projektikokoukset 1X kk, Projekti-päällikkö + alojen vastuuhenkilöt vastaavat tiedottamisesta Ratkaisu: tiedotussuunnitelma, projektipäällikkö laatii Ratkaisu: yhteistyö laitevalmistajien kanssa Ratkaisu: Projektipäällikkö huolehtii sopimuksista, tarv. juridista apua Ratkaisu: palveluprosessien suunnittelu laitteiden kehitysprosessin suunnittelu 8 PROJEKTIN LAADUNVARMISTAMINEN 1 Projektin raportointi Raportointi tapahtuu EAKR rahoitusmääräysten mukaisesti. Kaikkien projektin ryhmien kokouksista kirjoitetaan muistio. Hankkeen taloushallintoa seurataan Kajaanin amk:n projektihallinnan kautta. 2 Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa, projektin alussa, keskivaiheilla lopussa, ja lisäksi tarvittaessa.. Asiantuntijaryhmä kokoontuu projektin alkaessa ja tarvittaessa kerran kuukaudessa. 3 Projektin dokumentoinnin hallinta Projekti dokumentoidaan seuraavasti: hyväksymättömät dokumentit, versio 0.1, 0.2 jne. ensimmäinen hyväksytty dokumentti versio 1.0 päivitettävänä oleva hyväksytty dokumentti TOIMINNAN JATKUMINEN PROJEKTIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristön toiminta käynnistyy v alussa projektin aikana laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Laboratorion käyttöaste pyritään nostamaan mahdollisimman korkeaksi joustavalla suunnittelulla ja aikataulutuksella. Ennakoimme, että hyvinvointiteknologian 8

9 testi-, oppimis- ja kehitysympäristö luo uusia toimintamalleja Kainuun maakunta-kuntayhtymän hoito- ja hoivaprosesseihin ja apuvälinepalveluihin. Työntekijöiden ja opetushenkilöstön hyvinvointiteknologian osaaminen on ajantasaista ja palvelujärjestelmän hoito- ja hoivaprosessit tehostuvat. Kajaanin amk:n tekniikan ja liikenteen yksikkö osallistuu hyvinvointiteknologian kehitystyöhön yhdessä laitevalmistajien kanssa ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppimisneuvola järjestää hyvinvointiteknologian esittelytilaisuuksia. Kuntoutusyksikön apuvälinetyöntekijät, terapeutit ja kuntoutusohjaajat käyttävät tilaa työtehtävissään. Neuvottelu- ja opetustilaa käyttää myös sairaalan henkilöstö ja oppilaitokset ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 9

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot