KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ. Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ. Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ Anitta Juntunen TtT Yliopettaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

2 Kajaanin amk Perustehtävä: edistää koulutuksellaan ja tutkimus- ja kehittämisosaamisellaan vaikutusalueensa osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa Koulutusalat Palvelut: Hallinnon ja kaupan ala, Matkailu- ja ravitsemusala Teknologia: Tekniikan ja liikenteen ala Hyvinvointi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tutkimus- ja kehittämisyksikkö Koulutus- ja palveluyksikkö Kirjasto- ja tietopalvelut Rekrytointipalvelut Opintotoimisto

3 KAMK HYVINVOINTITEKNOLOGIA- PALVELUJEN EDISTÄJÄNÄ Haastava toimintaympäristö KAMK ja Kajaanin yliopistokeskus ovat laatineet yhteisen Kainuun korkeakoulustrategian vastaamaan alueen avaintoimialojen koulutus- ja kehittämistarpeisiin Tieto- ja viestintäteknologia Matkailu Hyvinvointi Jokaisella koulutusalalla (Teknologia, Palvelut, Hyvinvointi) oma strategiansa aluevaikuttavuuden vahvistamiseksi

4 Sosiaali-, terveys- ja liikuntaala Koordinoi hyvinvointialan palvelu- ja kehittämistoimintaa Tavoitteena kehittää uusia käytänteitä ja toimintamalleja hyvinvointialalla yhteistyössä maakunta kuntayhtymän, muiden alojen ja korkeakoulujen sekä alan yritysten kanssa Aktivoi uusia toimijoita ja yrittäjiä hyvinvointialalle Hyvinvointiteknologian käyttöönoton vaatiman osaamisen kehittäminen maakunnassa (erikoistumis- ja täydennyskoulutus)

5 Hyvinvointiteknologiaan liittyvän T&K toiminnan periaatteet Tutkimus- ja kehitystoiminta KAMK:ssa: soveltavaa työelämän tarpeista ja rakenteista lähtevää työelämää ja aluekehitystä tukevaa korkeakouluopetusta palvelevaa osa perustehtävää kaikilla koulutusaloilla Tavoitteena teknologian, tiedon ja osaamisen siirto maakuntaan KAMK:n t&k toimintaan kuuluu yritysten ja muiden organisaatioiden sekä ammattikorkeakoulun tuotteiden ja prosessien kehittäminen sekä toimintaaluetta hyödyttävä tutkimus

6 Resursseja hyvinvointiteknologiapalvelujen kehittämiseen Yrityshautomo Innova kehitettiin amk:n hankkeessa ja se toimi v alkuun osana t&k-yksikköä Multimedia- ja Digitaalisen Median-laboratorio opetukseen Informaatiopalvelukeskus Kainuun elinkeinoelämälle EMC-testauslaboratorio yritysten käyttöön Elektroniikan testauslaboratorio Elektroniikan tuotantotekniikan laboratorio Sulautettujen järjestelmien laboratorio Oppimisneuvola Hyteke hyvinvointiteknologian testi-, oppimis- ja kehitysympäristö aloittaa toimintansa v Tuotteistamisklinikka hankehakemus jätetty syksyllä 2005

7 Keskeiset hankkeet 1) Geronteknologian tarjoamat mahdollisuudet ja oppiminen ikääntyvien palvelujärjestelmän kehittämisessä ( ) kartoitus teknologisten apuvälineiden käyttöön liittyvistä kokemuksista Kajaanissa ja Sotkamossa - hyvinvointiteknologiaan liittyvän yhteistyön käynnistäminen maakunnan ja alan muiden toimijoiden kanssa - atk-kurssi ikääntyville - Ikääntyvät ja hyvinvointiteknologia -seminaari - jatkohankkeiden suunnittelu (mm. HyTeKe) - opetussisältöjen kehittäminen

8 Kartoitus teknologisten apuvälineiden käyttöön liittyvistä kokemuksista Kajaanissa ja Sotkamossa Tarkoitus: kuvata kotihoidon palveluja tarvitsevien ikääntyvien (n=5), omaishoitajien (n=6), kotihoidon työntekijöiden (n=5)ja hoitotyön johtajien (n=6) kokemuksia uudesta teknologiasta uuteen teknologiaan liittyviä asenteita uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää oppimista ikääntyvillä

9 Teknologiset apuvälineet ikääntyvän arjessa Toivat turvallisuutta, vahvistavat itsemääräämisoikeutta > kotona asumisaika pidentyy, liikkuminen lisääntyy Omaishoitajat arvostivat laitteiden tuomaa mukavuutta Käytettävyydessä ongelmia: laitteiden keskeneräisyys ja ulkonäkö, hankinta- ja käyttökustannukset Ikääntyvän oppimisprosessi: korkea kynnys suostua käyttämään apuvälinettä miten se auttaa minua? > pelko opinko käyttämään laitetta > epäily, toimiiko laite arjessa > laitteen hallinnan oppiminen > onnistumisen ilo, itsetunnon vahvistuminen Parhaana laitteen käytön opettajana pidettiin ikääntyneen luottamuksen saanutta palvelujärjestelmän edustajaa Vanhus hyväksyy käyttöönsä apuvälineen, josta on hänelle hyötyä Muistisairaalle laite on aina uusi

10 Hoitohenkilökunnan näkemykset Asenteet pääsääntöisesti myönteisiä Uskomuksia: uusi teknologia säästää aikaa, helpottaa työtä, auttaa ikääntyvää jaksamaan, tuo tehokuutta Kokemus siitä, että teknologia ei säästänyt aikaa eikä helpottanut työtä Ikääntyvän oppimiseen liittyviä stereotypioita (vrt. hoitajan atk-taidot) Erityisosaamisen tarve: taito arvioida ikääntyvän näkökulmasta laitteen oikea-aikainen käyttöönotto, yksilöllinen käyttöönotto-opetus Hoitotyön johtajat näkivät tärkeäksi: lisätä moniammatillista yhteistyötä laitesuunnittelussa muuttaa henkilöstön suoritusorientoitunutta työtapaa asiakaslähtöisemmäksi lisätä eettisten kysymysten pohdintaa luoda tukipalvelujärjestelmä kuntiin

11 Ikääntyvän oppimista edistäviä tekijöitä Ikä Ikääntyvään liittyvät tekijät Koulutus ja työhistoria Motivaatio Aktiivisuus, ulospäin suuntautuneisuus Kokeilunhalu Pitkäjänteisyys Sormivoima Näkökyky Käden ja silmän yhteistyö Kuuloaistiin perustuva erottelukyky Ikääntyvän oppimista edistävät keinot Oppimiselle annettava runsaasti aikaa Opettajan innostuneisuus ja kärsivällisyys Opettajan ja läheisten kannustus ja tuki Selittäminen Keskustelu Havainnollistaminen Laitteeseen tutustuminen ja sen käytön harjoittelu Kertaus Räätälöidyt kirjalliset ohjeet Opetuksen sisältö Integroitava ikääntyneen elämän- ja työhistoriaan sekä kiinnostukseen tekniikasta Olennaista ikääntyvän itsetuntoa vahvistava sisältöaines Laitteen keskeiset ominaisuudet Laitteen hyödyt ikääntyvälle Laitteen turvallisen käytön kannalta keskeinen tieto Tieto pelkistettynä

12 Johtopäätökset Kiinnostusta ja tarvetta IT -teknologiaa hyödyntävien apuvälineiden käyttöön oli, mutta tietoa ja kokemusta niistä oli niukasti Mahdollisuus: kehittää palvelujärjestelmän tehokkuutta, tukee ikääntyvien omatoimista selviytymistä kotiympäristössä, uudistaa hoito- ja hoivatyön toimintatapoja Haaste: oppia soveltamaan IT-teknologiaan perustuvia menetelmiä hoito- ja hoivatyössä, ikääntyvien apuvälineiden käytön oppiminen ja siihen liittyvä ohjaus- ja opetustaito

13 Keskeiset hankkeet 2) HyTeKe Taustaa Vanhuspolittiset linjaukset Palvelujärjestelmän kehittämishaasteet Väestön ikääntyminen Kainuun hyvinvointistrategia Kainuun hallintomalli Kartoitus (Kamk, 2004) Toimijat: KAMK, Kainuun Maakunta, KAKS kuntoutuspkl ja apuvälineyksikkö

14 Konsepti Esteetön koti 2h+k rivitalossa varustettuna perinteisillä ja IC-teknologiaa hyödyntävillä apuvälineillä, apuvälineiden testaustila ja opetus- ja neuvottelutila Painopiste ikääntyville ja toimintakyvyltään rajoittuneille suunnitellussa teknologiassa Käyttötarkoitus: Apuvälineiden esittely, sovittaminen, testaus, opetus/koulutus, tutkimus, apuvälineiden käytettävyyden kehittäminen Käyttäjäryhmät: Kajaanin amk opettajat ja opiskelijat, KAKS ja Kainuun terveyskeskukset, palvelutalot, omaishoitajat, väline- ja laitevalmistajat, hoiva-alan yritykset, Kao

15 Varustus Ympäristönhallinta (autom. ovien ja ikkunan avaus, valojen säätö, sähkölaitteiden etähallinta, kytkin- ja painikeratkaisuja jne) Liikkuminen (katto- ja lattianostolaite, sähköpyörätuoli, tasohissi, sähkömopo jne) Päivittäiset toiminnat (laskevat kaapit, pesuallasnostimet, pesevä ja kuivaava WC, hälyttävä lääkeannostelija, jne) Kommunikaatio (kommunikaattori, puhesyntetisaattori, tietokone hiiriratkaisuineen jne) Turvallisuus (langaton kutsujärjestelmä, ovipuhelin, kameravalvonta ulko-ovelle, turvapuhelin, hyvinvointiranneke, lattia-, vuode-, mattoturva jne)

16 Laboratorion hyödyntäminen SUUNNITTELU TESTAUS SOVITTAMINEN ESITTELY KOULUTUS T&K Maakunta/KAKS apuvälineyksikkö Omaishoitajat Kotihoidon asiakkaat Hoiva-alan yritykset Hyvinvointiteknologiayritykset KAMK

17 Laboratorio opetuskäytössä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Teknologisten apuvälineiden käyttöönottoon liittyvät prosessit Tarvearvioinnit Apuvälineiden käyttö- ja sovituskoulutus Tekniikan ja liikenteen ala, rakennusala Kaupallisten tietoteknisten laitteiden testaus Sulautettujen järjestelmien laboratoriotöitä Tietokonetekniikan laboratoriotöitä RF-töitä edellisten yhteydessä Asunnon muutostyö -prosessi Opinnäytetyömahdollisuuksia runsaasti, monialaisia päättötöitä, yritysyhteistyötä

18 Hyödynsaajat HOIVAPALVELUJÄRJESTELMÄ: osaaminen lisääntyy, hoito- ja hoivaprosessit tehostuvat, uudet toimintamallit mahdollistuvat VANHUKSET, OMAISHOITAJAT, APUVÄLINEITÄ TARVITSEVAT: tieto apuvälineistä helpommin saatavilla, turvallisuus, itsenäisyys ja itsenäinen selviytyminen lisääntyvät KOULUTUS: uusi teknologia, moniammatillinen yhteistyö ja uusien hoivaprosessien mallintaminen osaksi koulutusta YRITYSTOIMINTA: hyvinvointiteknologiayritysten sijoittuminen Kainuuseen

19 Lopuksi KAMK:n tavoite on Kehittää hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa Kehittää hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyviä prosesseja yhteistyössä maakunta kuntayhtymän ja hoivayrittäjien kanssa Vahvistaa palvelujärjestelmän hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista

PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ

PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ PROJEKTIN NIMI HYTEKE - HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TESTI-, OPPI- MIS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖ Laatija: Anitta Juntunen Päiväys: 31.1. 2005 Luottamuksellisuus: julkinen/salainen Versio: Hyväksynyt: SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teollinen muotoilu KAINULAINEN,

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI 25.11.2005. Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta

HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI 25.11.2005. Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta HYVINVOINTITEKNOLOGIA JA KAINUUN MAAKUNTA VUOKATTI 25.11.2005 Hannu Leskinen Maakuntajohtaja, TtT Kainuun Maakunta MAAKUNTAKOKEILUN TAVOITTEET Julkisten palvelujen tuotannon ja rahoituksen turvaaminen;

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 95 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen (toim.) Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Katsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan 2007 2010 Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

KOTI hankkeen loppuraportti

KOTI hankkeen loppuraportti KOTI hankkeen loppuraportti Sisällysluettelo 1. Lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 3 2. Toteutus ja yhteistyö 4 3. Julkisuus ja tiedottaminen 9 4. Ongelmat ja suositukset 10 5. Tulokset 11 6. Innovatiivisuus

Lisätiedot

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana Hirvonen Raija & Laitinen Airi Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255

Lisätiedot

Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat:

Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat: SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Merja Tepponen TEKNOLOGIASTA TUKEA IKÄIHMISTEN ARKEEN Senioreiden omista tarpeista lähtevillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea

Lisätiedot

15.05.2009 Ira Verma Sotera-instituutti TKK, arkkitehtuurin laitos. TKK / Sotera 2009-05-15 1(35) KÄTEVÄ-esiselvitys

15.05.2009 Ira Verma Sotera-instituutti TKK, arkkitehtuurin laitos. TKK / Sotera 2009-05-15 1(35) KÄTEVÄ-esiselvitys KÄTEVÄ hanke esiselvitys 15.05.2009 Sotera-instituutti TKK, arkkitehtuurin laitos TKK / Sotera 2009-05-15 1(35) TKK / Sotera 2009-05-15 2(35) KÄTEVÄ hanke esiselvitys Raportti on lyhyt yhteenveto ikääntyneille

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 44. Tampere 2011 ISBN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18 ISBN 978-952-5281-30-9 (TOIM.) Tarja Heinonen Painopaikka: Esa Print Oy Tampere 2008 Sisällys: Lukijalle LUKU 1: Hanke pähkinänkuoressa 1. TeknosKo -koulutus- ja kehittämishanke 4 1.1 Tausta ja tarve 4

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Ikäteknologian kokeilut Suomessa

Ikäteknologian kokeilut Suomessa OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti

INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti L A U R E A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U N J U L K A I S U S A R J A B 44 Paula Lehto ja Johanna Leskelä (toim.) INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti 02.10 3 ]

Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti 02.10 3 ] Savonian sanomat Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti Mehän ollaan tosi hyviä. 3 Mitä ISATissa tapahtuu. 8 Imagotutkimus. 11 02.10 Savonia nappasi neljä palkintoa. 12 OIS- ja CDIO-hankkeet.

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot