ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (11)"

Transkriptio

1 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (11) YHTEISTOIMINTALAIN KOKONAISUUDISTUS 1 Soveltamisala Uusi yhteistoimintalaki (334/2007, HE 254/2006) tulee voimaan Lakia aletaan soveltaa työntekijän yrityksiin kuitenkin vasta Uusi yt-laki rakentuu pitkälti samojen perusperiaatteiden varaan kuin vanha laki. Lain rakenne uudistuu kuitenkin perusteellisesti, ja uusi laki on nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi. Uudessa laissa on lisäksi merkittäviä muutoksia mm. lain soveltamisalaan ja lain rikkomisen seuraamuksiin. Yleinen soveltamisraja Soveltamisalaa laajennetaan siten, että laki koskee pääsääntöisesti sellaisia yrityksiä, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää (2 ). Vanhan lain mukaan 20 työntekijän soveltamisraja koskee vain eräitä joukkovähentämistilanteita ja yleinen soveltamisraja on 30 työntekijää. Säännöllisesti työskenteleviksi työntekijöiksi ei katsota tilapäisissä tehtävissä tai lyhyehköissä kausiluonteisissa töissä olevia työntekijöitä. Osa-aikaiset työntekijät otetaan huomioon pääluvun mukaan eikä esimerkiksi suhteessa työaikaansa. Soveltamisrajaa tarkastellaan yhtiökohtaisesti, joten konserneissa osa yhtiöistä saattaa kuulua yt-lain piiriin ja osa ei. Pienet yritykset Velvollisuus laatia lain 15 :ssä, 17 :n 3 ja 4 momentissa, :ssä ja 27 :n 1 momentin 2-4 kohdassa mainittuja suunnitelmia, periaatteita ja sääntöjä ei kuitenkaan koske alle 30 työntekijän yrityksiä. Pieniin yrityksiin ei siten sovelleta seuraavia velvoitteita: - yksittäisistä vuokratyösopimuksista neuvottelu - työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt - työntekijästä kerättävät tiedot - yrityksen sisäinen tiedottaminen - tasa-arvosuunnitelma - työtehtävät, joissa käytetään huumetestausta - kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisen valvonnan käyttöönotto ja menetelmät - sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet - työsäännöt - aloitetoiminnan säännöt - työsuhdeasuntojen jakaminen Sen lisäksi henkilöstösuunnitelman ja koulutustavoitteiden laatimiseen sovelletaan näissä yrityksissä kevennettyä yt-menettelyä.

2 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 2 (11) Yrityksen määritelmä Lakiin kirjataan myös selvästi, että laki koskee kaikkia taloudellista toimintaa yksityissektorilla harjoittavia työnantajia siitä riippumatta, onko toiminta voittoa tavoittelevaa. Julkissektorin yt-menettelyä koskeva lainsäädäntö uudistetaan erikseen. 2 Yhteistoiminnan osapuolet Neuvottelujärjestys Neuvottelukunta Uusikin laki perustuu linjaorganisaation varaan, eikä yrityksiin tarvitse perustaa erityisiä yt-elimiä. Jos asia koskee yhtä työntekijää, neuvottelut käydään pääsääntöisesti työntekijän ja hänen esimiehensä välillä (7 ). Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, työntekijöiden edustajana on yleensä henkilöstöryhmän edustaja. Jos asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, asia käsitellään ns. yhteisessä kokouksessa, johon osallistuvat työnantajan edustajat ja asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat. Työnantaja ja henkilöstöryhmien edustajat voivat sopia myös neuvottelukunnan perustamisesta (9 ). Kun neuvottelukunta perustetaan, on sovittava neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat, neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikauden pituus. Henkilöstöryhmän edustajat 3 Edustajille annettavat tiedot Henkilöstöryhmän edustajina ovat ensisijaisesti työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet (8 ). Henkilöstön edustajana voi olla myös luottamusvaltuutettu. Jos henkilöstöryhmän jäsenistä yli puolet on järjestäytymättömiä tai muuhun kuin heihin sovellettavan työehtosopimuksen tehneeseen järjestöön kuuluvia, myös heillä on oikeus edustajan valitsemiseen siitä huolimatta, että järjestäytynyt vähemmistö on valinnut itselleen luottamusmiehen. Tällainen edustaja ei kuitenkaan syrjäytä luottamusmiestä, vaan työnantajan tulee käsitellä kyseistä henkilöstöryhmää koskevat yt-asiat kummankin edustajan kanssa. Tilinpäätös Taloudellinen tila Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille tiedoksi yrityksen tilinpäätös (10 ). Pörssiyhtiöissä tilinpäätös on annettava välittömästi sen jälkeen, kun se on annettu julkisuuteen. Muissa yrityksissä tilinpäätös on annettava viimeistään, kun se on vahvistettu, tai jos tilinpäätöstä ei vahvisteta, kun veronilmoitus on annettava. Sen lisäksi henkilöstöryhmien edustajille on annettava selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siitä pitää

3 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 3 (11) käydä ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Alle 30 työntekijän yrityksessä työnantaja voi esittää selvityksen yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Palkat Työnantajan on annettava kerran vuodessa kunkin henkilöstöryhmän edustajalle myös tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista (11 ). Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu palkkatietojen antamisesta henkilöstön edustajille. Riittää, että tiedot annetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät 4 Ulkopuolinen työvoima Uutuutena vanhaan lakiin verrattuna on työnantajan velvollisuus antaa henkilöstöryhmien edustajille pyynnöstä neljännesvuosittain selvitys määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä (12 ). Henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus esittää kaikista edellä mainituista tiedoista tarkentavia kysymyksiä työnantajalle. Työnantajan on vastattava kysymyksiin kohtuullisen ajan kuluessa. Vuokratyö Vuokratyötä koskevat yt-velvoitteet ovat vanhan lain mukaiset. Lakiin sisältyy ensinnäkin velvollisuus käsitellä yt-menettelyssä vuokratyövoiman käytön periaatteet (17 ). Sen lisäksi työnantajan on ilmoitettava harkitsemastaan yksittäisestä vuokratyön käyttöä koskevasta sopimuksesta niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus vaatia yt-neuvotteluja kyseisestä sopimuksesta, ellei kysymyksessä olisi työ, jota yrityksen työntekijät eivät vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen työ tai asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen ei ole mahdollista yrityksen työntekijöillä. Neuvottelut on käytävä viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä, eikä työnantaja saa tehdä vuokratyösopimusta tänä aikana. Alihankinta Uutena velvollisuutena työnantajan on annettava työntekijöille vuosittain selvitys tietyntyyppisen alihankinnan käyttämisestä (13 ). Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa automaattisesti vaan ainoastaan pyynnöstä. Selvityksen piiriin kuuluvat sellaiset työpalvelut, jotka tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa ja jotka liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. Selvityksestä tulee

4 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 4 (11) 5 Yleiset suunnitelmat ja periaatteet käydä ilmi työkohteet ja työtehtävät sekä ajanjaksot, joina alihankintaa käytetään. Työhönotto Työnantajan on käsiteltävä yt-neuvotteluissa pitkälti vanhan lain mukaisesti eräät suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet. Niitä ovat ensinnäkin työhönoton periaatteet ja menetelmät sekä työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tiedot (15 ). Sen lisäksi on käsiteltävä yrityksessä noudatettavat periaatteet ja käytännöt, mitä tietoja työntekijöistä kerätään työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana. Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet Yrityksessä on myös laadittava yt-neuvotteluissa vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet (16 ). Niistä tulee käydä ilmi yrityksen koko huomioon ottaen ainakin yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä sekä arvio niiden kehittymisestä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuvat vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin edellisissä kohdissa mainittujen suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt. Alle 30 työntekijän yrityksissä henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet voidaan sopia käsiteltäväksi koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa sen sijaan, että ne käsitellään henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Muuhun lainsäädäntöön perustuvat suunnitelmat Lakiin on otettu luettelo myös sellaisista suunnitelmista ja periaatteista, joihin liittyvästä yt-neuvotteluvelvollisuudesta on säädetty muualla lainsäädännössä (19 ). Yt-neuvotteluissa on siten käsiteltävä tasa-arvosuunnitelma, kun se on tarkoitus ottaa henkilöstösuunnitelman osaksi työtehtävät, joihin liittyy huumetestausta työntekijöihin kohdistuva kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet sekä

5 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 5 (11) eräät henkilöstörahastojen perustamiseen ja hallinnointiin liittyvät kysymykset. Neuvottelumenettely Ennen kuin yrityksessä otetaan käyttöön jokin edellä mainittu suunnitelma, sen perusteita, tavoitteita, tarkoituksia ja vaikutuksia on käsiteltävä niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee (20 ). Työnantajan on tehtävä aloite neuvotteluista niin hyvissä ajoin ennen neuvottelujen alkamista, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua neuvotteluihin (21 ). Mitään täsmällistä määräaikaa neuvottelualoitteen antamiselle tai neuvottelujen kestolle ei ole säädetty. Neuvottelujen jälkeen työnantaja tekee asiaa koskevan päätöksen. Työnantajan on tiedotettava neuvottelujen jälkeen tekemänsä päätöksen yksityiskohtainen sisältö ja voimaantuloajankohta asiasta riippuen joko henkilöstöryhmien edustajille tai kaikille niille työntekijöille, joita asia koskee (26 ). 6 Sopiminen ja henkilöstön päätökset Laissa on eräiden asioiden osalta säädetty nimenomaiseksi tavoitteeksi niistä sopiminen (27 ). Näitä asioita ovat yhteistoimintakoulutuksen määrä, sisältö ja koulutuksen kohdentaminen henkilöstöryhmittäin yrityksen työsäännöt aloitetoiminnan säännöt työsuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavat periaatteet, osuuksien määrittäminen henkilöstöryhmittäin ja asuntojen jakaminen työpaikan sosiaalitilojen suunnittelu ja käyttö sekä lasten päivähoidon ja työpaikkaruokailun järjestäminen työnantajan henkilöstön harrastus-, virkistys- ja lomatoimintaa varten osoittamien avustusten yleiset jakoperusteet Kyseisiä asioita koskevan neuvottelualoitteen voi tehdä joko työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja. Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille tarpeelliset tiedot ja esitettävä neuvottelukutsu. Neuvotteluissa aikaansaatu sopimus on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisesti. Se voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ellei siitä ole muuta sovittu (28 ). Sopimus työsäännöistä ja aloitetoiminnan säännöistä sitoo työnantajaa sekä niitä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, joiden henkilöstöryhmän edustaja on tehnyt sopimuksen (29 ). Jos edellä mainituista asioista ei päästä sopimukseen, lopullisen päätöksen tekee asiasta riippuen joko työnantaja tai henkilöstöryhmien

6 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 6 (11) edustajat työnantajan kyseiseen tarkoitukseen osoittamien varojen puitteissa. Henkilöstön päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat yhteistoimintakoulutuksen sisältö ja henkilöstöryhmittäinen kohdentaminen, työsuhdeasuntojen jakaminen ja edellä mainitut yrityksen sosiaalitiloihin ja harrastustoimintaan liittyvät asiat (30 ). Työnantaja puolestaan tekee toimivaltansa puitteissa päätöksen työsäännöistä, aloitetoiminnan säännöistä sekä asuntojen jakamisen periaatteista ja osuuksien määrittämisestä henkilöstöryhmittäin (31 ). Jako työnantajan ja henkilöstön päätösvaltaan kuuluviin asioihin vastaa pitkälti nykylakia. 7 Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt Lain 6 luvussa säädetään yhteistoimintamenettelystä, jota työnantajan on toteutettava harkitessaan sellaisia yritystoiminnan muutoksia tai töiden järjestelyjä, joilla voi olla muitakin kuin työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen johtavia henkilöstövaikutuksia. Nämä asiat työnantaja voi päättää työnjohto-oikeutensa nojalla. Yhteistoimintamenettely ei rajoita työnantajan päätäntävaltaa, mutta yt-menettely on toteutettava ennen kuin työnantaja päättää asian. Soveltamisala Lain 32 määrittää ne tilanteet, joiden johdosta yhteistoimintamenettely on käytävä. Neuvottelut on käytävä, jos päätettävistä asioista aiheutuu henkilöstövaikutuksia. Käsiteltävät asiat olennaiset muutokset Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat yrityksen tai sen osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta kone- ja laitehankinnoista palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista työn järjestelyistä tai ulkopuolisen työvoiman käytöstä Mikäli em. muutosten arvioidaan johtavan työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, noudatetaan neuvotteluissa lain 8 luvun säännöksiä. Kun työnantaja suunnittelee 32 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, hänen tuliee samalla arvioida, onko toimenpiteillä työntekijän asemaan vaikuttavia muutoksia. Työnantajan on arvioitava, onko toimenpiteillä muutosvaikutuksia (33 )

7 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 7 (11) Neuvottelujen ajankohta työntekijän työtehtäviin työmenetelmiin töiden tai työtilojen järjestelyihin tai aiheuttavatko ne siirtoja työtehtävistä toisiin tai muutoksia säännöllisen työajan järjestelyihin, säännöllisen työajan alkamiseen ja päättymiseen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin. Muutosten tulee olla työntekijän kannalta olennaisia. Henkilöstövaikutusten olennaisuus arvioidaan kokonaisharkinnalla. Tällöin on otettava huomioon muun muassa muutosten kestoaika ja laajuus. Vähäisistä muutoksista ei tarvitse käydä yhteistoimintamenettelyä. Jos muutosten vaikutuksen piirissä on koko henkilöstöryhmä tai sen suuri osa, täyttyy myös pääsääntöisesti olennaisuusvaatimus. Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen kuin työnantaja tekee asiaa koskevan päätöksen. Neuvottelujen ajankohta riippuu 32 :ssä tarkoitetun toimenpiteen luonteesta. Osa toimenpiteistä, kuten yrityksen tai sen osan lopettaminen, ovat sellaisia, että niistä väistämättä seuraa henkilöstövaikutuksia. Silloin yt-neuvottelut on käytävä ennen toimenpiteestä päättämistä. Osa toimenpiteistä, esimerkiksi eräät kone- ja laitehankinnat, ovat taas sellaisia, että niiden henkilöstövaikutuksia ei ole mahdollista arvioida vielä toimenpiteestä päätettäessä. Näissä tilanteissa neuvottelut on käytävä, kun mahdolliset henkilöstövaikutukset ovat arvioitavissa ja ennen kuin työnantaja niistä päättää. 8 Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä Liikkeen luovuttajan tai luovutuksensaajan on selvitettävä niiden henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet (41 ). Luovuttajan on annettava 41.1 :ssä tarkoitetut hallussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Tiedot on annettava niille henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee. Vastaavasti luovutuksensaajan on annettava 41.1 :ssä tarkoitetut tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ja viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Luovutuksensaajalla ei ole enää

8 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 8 (11) vanhan lain mukaista velvollisuutta käydä yhteistoimintaneuvotteluja sitä, aiheuttaako liikkeen luovutus neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia vaikutuksia, vaan nämä ns. toteamisneuvottelut korvataan 42 :ssä tarkoitetulla vuoropuhelulla. Vuoropuhelu Vuoropuhelulla tarkoitetaan menettelyä, jonka mukaan luovutuksensaajan on, annettuaan 41.1 :ssä mainitut tiedot henkilöstöryhmien edustajille, varattava heille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sekä vastattava esitettyihin kysymyksiin. Säännöksellä pyritään vähentämään liikkeen luovutukseen usein liittyviä epäselvyyksiä ja pelkoja. Työnantajan on esitettävä henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä selvitys antamiensa tietojen pohjalta myös koko yrityksen henkilöstölle, jota asia koskee. Selvityksen antamisessa työnantajan tulee noudattaa yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteita ja käytäntöjä. 9 Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä Lain 8 luvussa säädetään yhteistoimintamenettelystä, jota noudatetaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen taloudellisen ja tuotannollisin perustein. Lukuun sisältyvät myös säännökset muutosturvasta. Luvun säännökset perustuvat pääosin voimassa olevaan lakiin. Säännöksiä on kuitenkin yksinkertaistettu menettelytapojen osalta ja niihin on tehty eräitä merkittäviä muutoksia. Soveltamisala Säännöksiä sovelletaan silloin, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen ns. kollektiivisilla perusteilla (44 ). Työnantajan annettavat tiedot Säännöksiä sovelletaan myös silloin, jos työnantaja aikoo muutoin irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa yhden tai useamman työntekijän taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Kysymyksessä ovat silloin tilanteet, joissa työnantajalla on esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia tai joissa yrityksen tilauskanta on huonontunut siinä määrin, että työvoiman vähentämistä joudutaan harkitsemaan ilman erillisiä muita toimenpiteitä. Lain 8 luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos yritys on asetettu konkurssiin tai se on selvitystilassa, taikka työnantaja on kuollut.

9 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 9 (11) Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen Työnantajan on annettava ennen neuvottelujen alkamista asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat seuraavat tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistamisten määrästä selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten kohteiksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osaaikaistamiset pannaan toimeen. Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen, joka on annettava viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen alkamista. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yt-neuvottelut käynnistävässä neuvottelussa. Tilanteissa, joissa on kysymys alle 10 työntekijän irtisanomisesta tai lomauttamisesta taikka enintään 10 työntekijän lomauttamisesta enintään 90 päiväksi, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän aikana niiden alkamisesta lukien (51 ). Tämä ns. lyhyt neuvotteluaika pitenee siis 7 päivästä 14 päivään. Neuvotteluaika tarkoittaa kalenteripäiviä ja aika lasketaan ensimmäisestä neuvottelupäivästä tämä päivä mukaan lukien. Neuvotteluajasta ja neuvotteluajan täyttymisestä voidaan sopia myös toisin. Neuvotteluaika on kuitenkin 6 viikkoa, kun työnantaja harkitsee irtisanomisia ja lomauttamisia ja 90 päivää pidempiä lomautuksia, kun ne kohdistuvat vähintään 10 työntekijään. Myös tästä neuvotteluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä voidaan sopia toisin. Alle 30 työntekijän yrityksessä neuvotteluaika on vähennettävien työntekijöiden lukumäärästä riippumatta aina 14 päivää neuvottelujen alkamisesta. Samoin yrityksen ollessa saneerausmenettelyn kohteena neuvotteluaika on aina 14 päivää. Työnantajan selvitys Kun työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, hänen on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä (53 ). Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, ainakin

10 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 10 (11) 10 Erinäisiä säännöksiä Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen Oikeus käyttää asiantuntijaa irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin lomautusten kestoajat minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä Selvityksessä ei tarvitse vielä nimetä irtisanottavia tai lomautettavia työntekijöitä. Varsinainen irtisanomismenettely tapahtuu työsopimuslain irtisanomismenettelyä koskevien säännösten mukaan. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä 53.1 :ssä tarkoitettu selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan. Yhteistoimintamenettelyssä tarkoitettujen asioiden käsittelyn jälkeen työnantajan on huolehdittava siitä, että neuvottelujen tulokset kirjataan. Tästä kirjaamisesta on koko lain osalta yhteinen säännös ehdotuksen 54 :ssä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistunut sitä pyytää. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen ajankohdat ja niihin osallistuneet henkilöt sekä neuvottelujen tulos tai osapuolten eriävät kommentit. Kaikki neuvotteluissa läsnä olleet työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, ellei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta sovita yhteistoimintaneuvotteluissa toisin. Henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus kuulla ja saada tietoja yrityksen sellaisilta asiantuntijoilta, jotka työskentelevät käsiteltävää asiaa valmistelevassa toimintayksikössä tai mahdollisuuksien mukaan muuallakin yrityksessä, kun se on yhteistoimintamenettelyssä kulloinkin käsiteltävien asioiden kannalta tarpeellista (55 ). Asiantuntijoiden käyttöoikeus koskee henkilöstöryhmien edustajien valmistautumista ytmenettelyyn ja varsinaisia yhteistoimintaneuvotteluja. Käyttöoikeus koskee sekä neuvoteltavia asioita että tietojen antamista.

11 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 11 (11) Asiantuntijoiden käyttöoikeus ei koske yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Salassapito Työntekijän ja henkilöstöryhmän edustajan on pidettävä salassa yhteistoimintamenettelyssä saamansa työnantajan taloudellista asemaa, liike- ja ammattilaisuutta sekä yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä koskevat tiedot, joiden leviäminen on omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- tai sopimuskumppania, jos työnantaja ilmoittaa ne pidettäväksi salassa (57 ). Salassapitovelvollinen saa käsitellä kuitenkin salassa pidettäviä tietoja muiden työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, jos se on aiheellista näiden työntekijöiden aseman kannalta. Salassapitovelvollisen on kuitenkin ilmoitettava salassapitovelvollisuudesta näille henkilöille. Tällöin myös näillä työntekijöillä ja heidän edustajillaan on velvollisuus pitää salassa heidän kanssaan käsitellyt tiedot. Salassa on pidettävä myös yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja muutoin häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, ellei henkilö, jonka suojaksi salassapitovelvollisuudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan tietojen luovuttamiseen. Tästä salassapitovelvollisuudesta työnantajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Henkilöstön edustajan salassapitovelvollisuus jatkuu vielä hänen edustaja-asemansa päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden ajallinen ulottuvuus on sama kuin TSL 3:4 :ssä ja kestää koko työsuhteen voimassaoloajan. Työnantajalla ei ole lain 59 :n erityissäännöksen mukaan velvollisuutta antaa työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille sellaisia tietoja, joiden luovuttamisesta aiheutuisi puolueettomasti arvioiden vakavaa haittaa tai vahinkoa yritykselle tai sen toiminnalle. Säännös tulee sovellettavaksi lähinnä tilanteissa, joissa tietojen vuotaminen voi vakavasti vaarantaa esimerkiksi pörssiyhtiöiden sellaisten tietojen suoja, joka kuuluu lakisääteisten salassapitosäännösten piiriin. Hyvitys Työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta lain neuvottelumenettelyä, on määrättävä maksamaan työntekijälle enintään euron suuruinen hyvitys. Tällä vakioidulla hyvityksellä korvataan nykyinen hyvitysseuraamus, joka on enintään 20 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Hyvityksen taso asiallisesti puolittuu vanhaan lakiin verrattuna. Uusi vakioitu hyvitys on verovapaa. Hyvityksen määrää arvioitaessa otetaan yrityksen koko huomioon.

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ 14.4.2016 Oulun yliopisto Human resources management Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknolgiateollisuus ry Työnantajaliitto Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ 13.4.2017 Oulun yliopisto Human resources management Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknolgiateollisuus ry Työnantajaliitto Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ

YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ 13.4.2017 Oulun yliopisto Human resources management Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry Teknolgiateollisuus ry Työnantajaliitto Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari

YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Helena Lamponen YHTEISTOIMINTALAKI kommentaari Alma Talent 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Helena Lamponen Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2937-8 ISBN 978-952-14-2938-5

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Neuvotteluesitys (45 ) - Harkitaan irtisanomista, lomauttamista

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä /334

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä /334 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 (lähde: Finnlex säädöstietopankki) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tällä lailla edistetään yrityksen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. yhteistoiminnasta yrityksissä. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. yhteistoiminnasta yrityksissä. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 334 347 SISÄLLYS N:o Sivu 334 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä... 1039 335 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa

Lisätiedot

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 :n säännöksiä.

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 :n säännöksiä. 1 of 17 21/03/2011 12:20 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 30.3.2007/334 30.3.2007/334 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki yhteistoiminnasta

Lisätiedot

AB50A0050 TYÖOIKEUS. Päivitys lakimonisteeseen: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

AB50A0050 TYÖOIKEUS. Päivitys lakimonisteeseen: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä AB50A0050 TYÖOIKEUS Päivitys lakimonisteeseen: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/ 2006). Työntekijöille tiedottamisesta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Asianajaja Teppo Laine 13.05.2014 ASIANAJOTOIMISTO LEGISTUM OY LIIKEJURIDIIKAN ASIANTUNTIJA www.legistum.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä YHTEISTOIMINTALAKI

Lisätiedot

Yhteistoimintalain soveltaminen yrityksissä. Yhteistoimintalain soveltaminen yrityksissä Suomen Yrittäjät, 2007

Yhteistoimintalain soveltaminen yrityksissä. Yhteistoimintalain soveltaminen yrityksissä Suomen Yrittäjät, 2007 Yhteistoimintalain soveltaminen yrityksissä 1 Yrittäjän kontaktit Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu jäsenille, p. (09) 229 221. Kerro soittaessasi, että olet jäsen ja jäsennumerosi. Yrittäjien kotisivuilla

Lisätiedot

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku

Tehy ry / Okkeri päivitetty LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku Tehy ry / Okkeri päivitetty 21.1.2016 LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä, 8 luku TYÖSOPIMUSLAKI Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet,

Lisätiedot

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / luku Yleiset säännökset. 2 luku Yhteistoiminnan osapuolet

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / luku Yleiset säännökset. 2 luku Yhteistoiminnan osapuolet Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20070334. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

Opas vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla

Opas vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla 1 Opas vähentämisneuvotteluihin yksityisellä sektorilla Yhteistoimintalaista Tässä yhteistoimintaneuvotteluita koskevassa oppaassa on tarkoitus antaa ohjeita niin luottamusmiesten kuin jäsentenkin näkökulmasta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 1 Henkilöstölle annettavat tiedot YT-laki 3 luku (10-14

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / luku Yleiset säännökset. 2 luku Yhteistoiminnan osapuolet

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / luku Yleiset säännökset. 2 luku Yhteistoiminnan osapuolet Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20070334. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

Yhteis- toimintalaki käytännössä. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Yhteis- toimintalaki käytännössä. Harri Hietala Keijo Kaivanto Yhteis- toimintalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 2., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1888-4

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT Tampere 10.2.2009 Timo Voutilainen IRTISANOMISSUOJA Yleissäännös: Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Yhteistoimintalakiopas

Yhteistoimintalakiopas Yhteistoimintalakiopas Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Voimaantulo Tämä laki tuli voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2007. Siirtymäsäännös Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaa, yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 YTL soveltamisala 1 luku pääsääntö: säännöllisesti 20 työsuhteista työntekijää (2.1. ) raja lasketaan työnantajakohtaisesti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 449. Laki. työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 449. Laki. työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 449 458 SISÄLLYS N:o Sivu 449 työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa... 1419 450 kunnallisesta viranhaltijasta

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

4. Yhteistoimintamenettely

4. Yhteistoimintamenettely 4. Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (TUTA- menettely 1 7 Tuta- menettely Tuta- menettelyssä käsitellään asia, joka koskee tuotannollisista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa 13.2.2012 Henkilöstö- ja lakiasiat Jaana Sirkiä 13.2.2012 1 Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan

Lisätiedot

Yhteistoimintalakiopas

Yhteistoimintalakiopas Sisältö 1. Yhteistoiminnan tarkoitus ja yhteistoimintalain soveltamisala 5 1.1 Yhteistoiminnan ja yhteistoimintalain tarkoitus 5 1.2 Yhteistoimintalain soveltamisala 5 1.3 Yrityksen määritelmä ja poikkeukset

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1233/2013 Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTASOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS... 3 1 YHTEISTOIMINTA KANSANELÄKELAITOKSESSA... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Työn vähenemisen on oltava olennaista ja pysyvää (vähintään 90 päivää kestävää).

Työn vähenemisen on oltava olennaista ja pysyvää (vähintään 90 päivää kestävää). TTu/JV/3-2016 Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Yhteistoiminnalla onnistuneeseen viestintään Case Eventum Oy Riikka Pasma Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Tradenomi KEMI

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA 13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA SOPIJAPUOLET: a) Rajavartiolaitoksen esikunta; ja b) Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2011 620/2011 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

HE 99/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 99/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 99/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS 1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS Henkilöstösuunnittelija Marjatta Kivelä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Henkilöstöpäällikkö Kristiina Leso, Etelä-Savon Koulutus Oy MUISTILISTA OPPILAITOSTEN YHDISTYESSÄ Liittyvä

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 455. Laki. eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 21 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 455. Laki. eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 21 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 455 462 SISÄLLYS N:o Sivu 455 Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 21

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/88)

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/88) POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 41-42 Kiertokirje nro 41 Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/88)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan periaatteet Kouvolan kaupungissa

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan periaatteet Kouvolan kaupungissa Kouvolan kaupunki 1 (10) Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan periaatteet Kouvolan kaupungissa 1. Yhteistoiminta Kouvolan kaupungissa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta toteutetaan

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa

Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa 30.3.2017 Muutoksen johtoryhmän 3. kokous Henkilöstöryhmän pj Leena Kaunisto

Lisätiedot

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta 1 (17) 22.11.2012 Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta Tarkistuslista Mieti mm. seuraavia asioita, kun työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan työntekijöitä: Määräaikaiset työsopimukset

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot