LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)"

Transkriptio

1 LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

2 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun Edistää kuntien palvelutuotannon tuloksellisuutta Edistää henkilöstön työelämän laatua luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 2

3 1 HE:n perustelut Yhteistoiminnan tarkoituksena on edesauttaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä, mikä on edellytys työhyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle olla pohjana vaikuttavuudeltaan korkeatasoiselle palvelutuotannolle luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 3

4 2 Soveltamisala Lakia sovelletaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Lakia ei sovelleta kunnallisissa yhtiöissä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 4

5 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Uusi laki korvaa yleissopimuksen, joka oli luonteeltaan työ- ja virkaehtosopimus. Jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa jättäen tahallaan tai huolimattomuudesta noudattamatta yt-lain säännöksiä, työnantaja voidaan tuomita yleisessä tuomioistuimessa maksamaan työntekijälle enintään euron suuruinen hyvitys. Työnantajaa edustavat viranhaltijat/työntekijät voidaan tuomita sakkorangaistukseen laissa erikseen todettujen säännösten tahallisesta tai tuottamuksellisesta rikkomisesta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 5

6 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Uuteen yt-lakiin perustuvat riita-asiat, hyvitysvaatimukset ja rangaistusvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa myös viranhaltijoiden osalta. Asiapiiri vähän suppeampi kuin yleissopimuksessa, esim. virastojen yms. talousarvioesityksiä ei tarvitse enää käsitellä yt-menettelyssä Laadittava vuosittain yt-menettelyssä henkilöstötms. suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 6

7 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Kunnan on annettava henkilöstölle kerran vuodessa tiedot kunnan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä. Kunnan on annettava neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään kunnan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 7

8 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Vuokratyövoiman käytöstä ja liikkeen luovutuksesta on erityissäännökset (erityissäännöksiä ei sovelleta muuhun ulkopuolisen työvoiman käyttöön). Yt-elin on pakollinen. Yt-velvoite voi täyttyä silloinkin, kun ao. työntekijä itse tai hänen edustajansa osallistuu asian valmisteluun ilmoitettava, että korvaa yt-menettelyn luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 8

9 Paikalliset yhteistoimintasopimukset Yleissopimus on irtisanottu. Paikallisilla yt-sopimuksilla ei voida poiketa uuden yt-lain säännöksistä. Rinnakkaisten normien soveltamisen välttämiseksi paikalliset yt-sopimukset on perusteltua sanoa irti päättymään lain voimaan tullessa. Irtisanomisaika on 3 kuukautta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 9

10 3 Yhteistoiminnan osapuolet Kunta työnantajana Kunnan palveluksessa oleva työ- ja virkasuhteinen henkilöstö Viranhaltija tai työntekijä, jota asia koskee ja hänen esimiehensä Liikkeen luovutuksen yhteydessä myös luovutuksensaaja luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 10

11 3 Yhteistoiminnan osapuolet Henkilöstön edustajana voi toimia luottamusmies työsuojeluvaltuutettu muu henkilöstön nimeämä edustaja yhteistoimintaedustaja tietyin edellytyksin luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 11

12 4 Yt:ssa käsiteltävät asiat 1) Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset - töiden organisoinnissa - kunnan palvelurakenteessa - kuntajaossa - kuntien välisessä yhteistoiminnassa luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 12

13 4 Yt:ssa käsiteltävät asiat 2) Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos olennaisia henkilöstövaikutuksia - ulkopuolisen työvoiman käyttö - liikkeen luovutus - ostopalvelut - kilpailuttaminen - yhtiöittäminen luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 13

14 4 Yt:ssa käsiteltävät asiat 3) Henkilöstöön, sen kehittämiseen, tasa-arvoiseen kohteluun ja sisäiseen tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 14

15 4 HE:n perustelut Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. henkilöstöhallinnossa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat henkilöstöstrategiat työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet virkistys- ja työhyvinvointitoiminnan periaatteet Henkilöstön kehittämisen periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, joissa on tietoja - sekä osaamisen kehittämistarpeista ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista - tiedot henkilöstön rakenteesta, määrästä ja osaamisesta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 15

16 4 HE:n perustelut Henkilöstön tasa-arvoisen kohteluun liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. tasa-arvosuunnitelma työyhteisön sisäisen tiedotuksen ja aloitetoiminnan periaatteet luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 16

17 4 Yt:ssa käsiteltävät asiat 4) Taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset Mikäli talousarvioehdotus todennäköisesti edellyttää em. toimenpiteitä, toimenpiteitä on käsiteltävä yt-menettelyssä ennen kuin hallitus tekee lopullisen ehdotuksen valtuustolle. Vuosittain laadittava suunnitelma erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet määräaikaiset osa-aikaiset luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 17

18 5 Yt-menettely Työnantajalla neuvotteluvelvollisuus yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi perusteet vaikutukset vaihtoehdot luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 18

19 5 Yt-menettely Asian käsittely ensisijaisesti työnantajan ja sen työntekijän tai niiden työntekijöiden välillä, joita asia koskee työntekijöiden pyynnöstä käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön edustaja vain osaa henkilöstöstä koskeva asia ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat on käsiteltävä yhteistoimintaelimessä. Yt-menettely on käytävä ennen kuin asia ratkaistaan eli tehdään lopullinen päätös luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 19

20 5 Yt-menettely Neuvottelujen aloittaminen mahdollisimman aikaisin henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa käsiteltävään asiaan aloittamisajankohta kuitenkin työnantajan ratkaistavissa Neuvottelujen kohteena suunnitelmien ja periaatteiden kokonaisuus myös myöhemmistä muutoksista olisi neuvoteltava Laki määrittää vain yt-toiminnan vähimmäisvaatimukset yhteistoiminnan monimuotoisuuden perinne kunnissa Yksi yt-käsittelykerta jos esim. käsitelty ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa, ei tarvitse enää yt-elinkäsittelyä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 20

21 6 Tietojen antaminen Työnantajan on annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ennen yt-menettelyn aloittamista mahdollisuus riittävään perehtymiseen ja valmistautumiseen Kunnan on annettava kerran vuodessa tiedot kunnan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään tiedot kunnan määrä- ja osa-aikaisista työsuhteista Kunnan on vuosittain annettava henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään selvitys kunnassa sovellettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 1 momentin 2-kohdassa tarkoitetun alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 21

22 Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntaliitoksen tai puitelain uudelleenjärjestelyn seurauksena voi olla useita käsittelyjä henkilöstön edustajien kanssa uudistuksen eri vaiheissa: 1. Kuntaliitoksen tai muun em. uudelleenjärjestelyn valmistelu käsitellään pääsopijajärjestöjen kanssa esim. kuntien yhteisessä valmisteluryhmässä. 2. Kuntaliitos tai muu em. uudelleenjärjestely käsitellään ao. kuntien yhteistoimintaelimessä. 3. Merkittävät yksittäiset tehtävämuutokset yms., joita ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti 2. kohdassa mainitussa käsittelyssä, käsitellään ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 4. Mikäli seurauksena on irtisanomisia, lomauttamisia tai osaaikaistamisia, ne käsitellään yt-lain 7 9 :n ja 13 :n 1., 3. ja 4. momenttien säännösten mukaan luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 22

23 Yhteenveto työvoiman käytön vähentämiseen liittyvistä työnantajan velvollisuuksista 1. Työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys (7 ) työntekijälle tai työntekijöiden edustajille viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesitys tai vastaavat tiedot on toimitettava myös työvoimatoimistolle. 2. Jos harkitaan vähintään 10 henkilön irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, työntekijöiden edustajille on annettava 7 :n 2. momentissa tarkoitetut tiedot. 3. Työnantajan on tehtävä yt-neuvottelujen alussa henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi (väh. 10 irtisanottavaa) tai esitettävä vastaavat toimintaperiaatteet (alle 10 irtisanottavaa). Ks Työnantajan on selvitettävä työvoimatoimiston palvelumahdollisuudet ja välitettävä tiedot irtisanottavalle (TSL 9:3,1; KVhL 37 a ) luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 23

24 Yhteenveto työvoiman käytön vähentämiseen liittyvistä työnantajan velvollisuuksista 5. Työnantajan on ilmoitettava työvoimatoimistolle (TSL 9:3 a; KVhL 37 a ) a) taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottavasta, jolla on väh. 3 vuoden työhistoria ennen irtisanomisajan päättymistä b) sellaisen määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä, jossa on määräaikaisia palvelussuhteita samaan työnantajaan vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Ilmoitukseen liitetään työntekijän suostumuksella tiedot koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta. 6. Työnantajan on tiedotettava 5. kohdan tapauksissa työntekijälle tämän oikeudesta työvoimatoimiston laatimaan työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään (TSL 9:3 b; KVhL 37 a ) luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 24

25 Yhteenveto työvoiman käytön vähentämiseen liittyvistä työnantajan velvollisuuksista 7. Jollei työntekijän kanssa ole toisin sovittu, työnantaja on velvollinen antamaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle tämän pyynnöstä työllistymisvapaata irtisanomisaikana yhteensä enintään 5 20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta TSL 7 luvun 12 :ssä säädetyin edellytyksin (KVhL 37 a ). Työllistymisvapaasta ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla ei ole oikeutta työllistymisvapaaseen luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 25

26 10 Vuokratyövoiman käyttö Yt-menettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Harkitessaan sopimusta vuokratyövoiman käytöstä työnantajan ilmoitettava asiasta niille henkilöstön edustajille, joiden edustamien henkilöiden työhön vuokratyövoiman käyttö vaikuttaisi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi vuokratyöntekijöiden määrä työtehtävät ja kohteet sopimuksen kestoaika ajanjakso, jona vuokratyövoimaa aiotaan käyttää luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 26

27 10 Vuokratyövoiman käyttö Henkilöstön edustajalla oikeus vaatia asian käsittelemistä yt-neuvottelussa ei kuitenkaan silloin, jos tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai jos kyse on sellaisista lyhytaikaisista ja kiireellistä töistä sekä asennus-, korjaus- tai huoltotöistä, joiden teettäminen ei ole mahdollista kunnan omalla henkilöstöllä Ilmoitus on annettava joka kerta ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. Asiaa koskevat yt-neuvottelut on käytävä viikon kuluessa neuvotteluvaatimuksen esittämisestä neuvottelujen aikana työnantaja ei saa tehdä päätöstä käsiteltävästä asiasta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 27

28 11 Liikkeen luovutus Luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä ao. henkilöstön edustajille luovutuksen ajankohta luovutuksen syyt aiheutuvat seuraukset suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 28

29 12 Henkilöstön edustajan aloiteoikeus Henkilöstön edustaja voi pyytää yt-menettelyn käynnistämistä 4 :n tarkoittamissa asioissa työnantajan on käynnistettävä menettely siten kuin laissa säädetään tai annettava viipymättä kirjallinen selvitys siitä, miksi työnantaja ei pidä yt-menettelyä tarpeellisena luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 29

30 13 Yt-velvoitteen täyttyminen Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun on neuvoteltu yksimielisyyden saavuttamiseksi asianomaisten henkilöiden kanssa (5 1 mom.) neuvottelut voivat päättyä erimielisinä työnantaja toimittanut tarpeelliset tiedot ao. henkilöille tai heidän henkilöstön edustajilleen (6 ) ao. viranomainen tekee lopullisen päätöksen luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 30

31 13 Yt-velvoitteen täyttyminen Yt-velvoite on täyttynyt myös, jos työntekijät, joita asia koskee, ovat osallistuneet asian valmisteluun (itse/edustajien välityksellä) asiassa ei ole valmistelun jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia Ta:n on tuotava ilmi, että valmistelu korvaa yt-menettelyn luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 31

32 13 Yt-velvoitteen täyttyminen, työvoiman vähentäminen Työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty niiden alkamisesta lukien 1. vähintään 6 viikon ajanjaksona, jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osaaikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään 10 työntekijään 2. muussa tapauksessa vähintään 14 päivän ajanjaksona jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Päätöstä ei voida tehdä ennen kuin em. määräajat ovat kuluneet neuvottelujen alkamisesta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 32

33 14 Yhteistoimintaelin oltava jokaisessa kunnassa koostuu työnantajan ja henkilöstön, käytännössä pääsopijajärjestöjen, edustajista toimikausi 4 vuotta mahdollisuus sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä käsitellään henkilöstöä yleisesti koskevat tai muuten laajakantoiset asiat jos asia on käsitelty yt-elimessä, sitä ei tarvitse enää käsitellä yksittäisten työntekijöiden kanssa luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 33

34 15 Yt-menettelystä poikkeaminen Menettelystä voidaan poiketa 4 :n 1 momentin 1. ja 4. kohdissa sekä 11 :ssä tarkoitetuissa asioissa mikäli kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminta voi vaarantua on olemassa muu erittäin painava syy, jota ei ole voitu ennakoida. Kun poikkeamiselle ei ole enää perusteita, asia on käsiteltävä yt-menettelyssä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 34

35 16 Yt-neuvottelujen kirjaaminen Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjasta on käytävä ilmi ainakin neuvottelujen ajankohta siihen osallistuneet henkilöt neuvottelujen tulos mahdolliset eriävät kannanotot luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 35

36 17 Vaitiolovelvollisuus Yt-menettelyyn osallistuvia koskee julkisuuslaissa säädetty vaitiolovelvollisuus luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 36

37 18 Suhde TES/VES:een Jos asia tulisi käsitellä myös sitovan TES:n tai VES:n mukaisesti yt-lain mukaisia neuvotteluja ei aloiteta tai ne on keskeytettävä, jos työnantaja tai luottamusmies vaatii asian käsittelyä TES:n tai VES:n neuvottelujärjestyksessä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 37

38 19 Sopimisoikeus KT ja valtakunnalliset viranhaltija- ja työntekijäyhdistykset voivat poiketa sopimuksin 4 10 ja :ien määräyksistä ei kuitenkaan työvoiman käytön vähentämistä ja työvoimatoimistolle ilmoittamista koskevista määräyksistä siltä osin kuin ne koskevat vähintään 10 työntekijän irtisanomista tehdyillä sopimuksilla on TES/VES:n oikeusvaikutus luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 38

39 20 Vapautus työstä ja korvaukset Henkilöstön edustajalla on oikeus saada riittävästi vapaata laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen sekä yt-koulutusta varten yt-koulutuksen ajankohdista on sovittava työnantajan kanssa työnantajan on korvattava ansionmenetys Työajan ulkopuolella suoritettavaksi sovitusta tehtävästä on työnantajan suoritettava asianmukainen korvaus luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 39

40 20 HE:n perustelut Vapautus tarkoittaa nimenomaan vapautusta säännöllisistä työtehtävistä vapaa käsittää kokouksiin käytettävän ajan sekä esimerkiksi ajan, joka kuluu neuvotteluihin valmistautumiseen Työajan ulkopuolella suoritettavan työn edellytetään olevan joko lain tarkoittama yhteistoimintamenettely tai että asiasta on erikseen sovittu ennakolta työnantajan kanssa Työtehtäviin työajan ulkopuolella käytettyä aikaa ei lueta työajaksi luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 40

41 21 Hyvitys Mikäli työnantaja ei ole irtisanoessaan, lomauttaessaan tai osa-aikaistaessaan noudattanut yhteistoimintamenettelyä tai työvoiman vähentämistä koskevia määräyksiä (5 ja 7 9 ) tahallisesti tai huolimattomuudesta, työnantaja on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään euron suuruinen hyvitys luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 41

42 21 Hyvitys Hyvityksen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon laiminlyönnin aste työnantajan olot yleensä työntekijään kohdistuneen toimenpiteen luonne työntekijän työsuhteen kestoaika Mikäli laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, hyvitys voidaan jättää tuomitsematta. Kanne nostettava kahden vuoden kuluessa työ- tai virkasuhteen kestäessä tai sen päätyttyä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 42

43 23 Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten käsittely Lakiin perustuvat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Mahdolliset oikaisuvaatimukset ja kunnallisvalitukset jätetään tutkimatta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 43

44 24 Rangaistussäännökset Kunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkominen kuntaa edustava viranhaltija tai työntekijä tahallisuus tai huolimattomuus sakko Yhteistoimintaedustajan oikeuksien loukkaaminen (RL 47 luku 4 ) Salassapitovelvollisuuden rikkominen (RL 38 luku 2 2 mom.) luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 44

45 Muutokset muihin lakeihin Laki kunnallisesta viranhaltijasta KVhL 31 : Lomautusmenettely Ennakkoselvityksen antaminen selvitystä ei tarvitse esittää erikseen, jos vastaava selvitys on annettava tai siitä on neuvoteltava yt-menettelyssä viranhaltijoiden tai heidän edustajiensa kanssa tarkoituksena estää kaksinkertainen selvitysvelvollisuus luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 45

46 Muutokset muihin lakeihin KVhL 37 a Työllistymisvapaa ja työnantajan ilmoitusvelvollisuus Viitattu TSL:n vastaaviin säännöksiin luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 46

47 Muutokset muihin lakeihin KVhL 43 Virkasuhteen päättämismenettely Jos neuvoteltu yt-lain nojalla, ei enää kuulemisvelvollisuutta KVhL:n nojalla - kaksinkertaisen kuulemisen välttäminen luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 47

48 Muutokset muihin lakeihin Laki kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta Lakia ei enää sovelleta kunnissa eikä kuntayhtymissä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 48

49 Muutokset muihin lakeihin Tuloverolaki 80 Rikoslaki 47 luku 4 Opintovapaalaki 9 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 5 a -luku 7 Työterveyshuoltolaki 11 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 49

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot