T Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus Tutkielma Signaalinkäsittely DNA-mikrosiruteknologiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus Tutkielma Signaalinkäsittely DNA-mikrosiruteknologiassa"

Transkriptio

1 T Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus Tutkielma Signaalinkäsittely DNA-mikrosiruteknologiassa Liisa-Ida Sorsa, 58714E

2

3 Sisällysluettelo i SISÄLLYSLUETTELO 1JOHDANTO BIOLOGIAA DNA-MIKROSIRUTEKNOLOGIALLA MOLEKYYLIBIOLOGIAN PERUSTEET DNA-MIKROSIRUTEKNOLOGIA SIGNAALINKÄSITTELYN MENETELMÄT MIKROSIRUDATAN PROSESSOINNISSA KUVASTA DATAKSI TILASTOLLINEN ANALYYSI KUNNIAAN AIKASARJADATA YHTEENVETO LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOA... 4

4

5 11/24/ Johdanto DNA-mikrosiruteknologia on mullistanut molekyylibiologian tutkimuksen. Aikaisemmin tutkijat tutkivat yhtä molekyyliä kerrallaan. Nyt voidaan yhdestä kudosnäytteestä mitata tuhansien geenien yhtäaikaista toimintaa. Mikrosirudatan myötä on biologisen tiedon määrä ja luonne kuitenkin kasvanut valtavasti. Aikaisemmin pärjättiin visuaalisella tarkastelulla, ja hypoteeseihin saatiin kyllä ja ei -tyyppisiä vastauksia. Nyt numeerista dataa on enemmän kuin ihmissilmä ja -aivot kykenevät kerralla prosessoimaan, joten laskennalliset menetelmät ovat välttämättömiä myös perinteisesti ei-matemaattisessa biologiassa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan DNA-mikrosirudatan analysointia signaalinkäsittelyn menetelmien avulla. Aiheesta ei ole mitään yksittäistä lähdeteosta, koska ala on vielä niin uusi. Lähteenä toimivat useat erilaiset tieteelliset artikkelit, koulusivistys ja vuoden työkokemus alalta. Tämä tutkielma on pikemminkin tekijänsä tulkinta aikaisempien tietojensa ja signaalinkäsittelyn kurssilla oppimansa materiaalin yhdistämisestä. Luvussa 2 kuvaillaan DNA-mikrosiruteknologian perusteet ja sitä millaisiin kysymyksiin sillä etsitään vastauksia. Luvussa 3 käydään läpi mikrosiruanalyysissä käytetyimpiä ja välttämättömimpiä signaalinkäsittelyn menetelmiä. Luvussa 4 esitetään vielä yhteenveto ja loppusanat. 2 Biologiaa DNA-mikrosiruteknologialla 2.1 Molekyylibiologian perusteet Elollinen aine koostuu itsenäisistä yksiköistä, soluista. Solun tuma on sen komentokeskus, jossa sijaitsee elämän ohjekirja, DNA-molekyylit. DNA koodaa bioaktiivisia makromolekyylejä, proteiineja, jotka osallistuvat lähes kaikkeen elävässä aineessa tapahtuvaan toimintaan. Ihmisen solun DNA koostuu noin 3 miljardista neljän erilaisen nukleotidiemäksen muodostamasta ketjusta. Geeni on lyhyt ( emäsparia pitkä) proteiinia koodaava pätkä DNA:ta. Ihmisen genomin arvioidaan koostuvan noin geenistä. Solu vastaa ympäristöstä saamiinsa ärsykkeisiin esimerkiksi valmistamalla proteiineja eli expressoimalla geenejään. DNA-mikrosiruteknologialla voidaan mitata geenin ekspressiotasoa. Molekyylibiologian keskusdogman mukaan DNA makes RNA makes protein eli DNA tekee RNA:n (DNA:n tyyppinen molekyyli), joka tekee proteiinin. Tämän hetkisen käsityksen mukaan geenin korkea ekspressiotaso johtaa sitä geeniä vastaavan proteiinin suureen tuotantoon. Tämän hetkinen molekyylibiologian suurimpia haaste on ymmärtää solun toimintaa ja geenien säätelyverkkoja geeniekspressiodatan avulla. Tällä hetkellä kahden organismin, hiivan (Saccharomycces cerecisiae) ja banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) geenisäätelyverkot tunnetaan pääpiirteittäin. Näiden eliöiden genomit koostuvat reilusti alle :sta geenistä. Geenisäätelyverkkojen tunteminen on vain yksi askel matkalla solun toiminnan selvittämiseen. Ei nimittäin riitä, että tiedetään geenin A aktivoivan geeniä B. Voi nimittäin olla, että geeni B aktivoituu vain silloin, kun geenin A ekspressio ylittää tietyn kynnysarvon. Toisaalta geeni C saattaa deaktivoitua silloin, kun geeni A aktivoi geenin B. Pitää muistaa,

6 11/24/ että ihmisen genomissa on noin muuttujaa, joista jotkut voivat vuorovaikuttaa useammankin kohteen kanssa. Molekyylibiologisen tiedon uskotaan tuottavan tulevaisuudessa uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä perinöllisten sairauksien hoitoon. Puhutaan ns. räätälöidyistä lääkkeistä, myös siitä, että samaan vaivaan voidaan määrätä kahdelle eri henkilölle täysin erilaista lääkettä näiden henkilöiden geneettisen sormenjäljen, eli perimän, perusteella. Jo nyt on näyttöä siitä, että esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeilla on geneettisiä alttiustekijöitä ja että ihmiset, joilla on geenimuoto A eräästä geenistä hyötyvät olemassa olevasta lääkkeestä, kun taas potilaat, joilla on geenimuoto B, eivät hyödy samasta kalliista hoidosta mitenkään, koska heidän solunsa eivät kykene hyödyntämään sitä. 2.2 DNA-mikrosiruteknologia DNA-mikrosiruteknologia on yksinkertaisuudessaan sitä, että mitataan kuinka paljon mikrosirulle laitettua DNA-koetinta vastaavaa geeniä on tutkittavassa näytteessä. Fyysisesti mikrosiru on noin neliösenttimetrin kokoinen lasilevy, jolle sijoitetaan eri geeniä vastaavia koettimia. Esimerkiksi ihmisen geenejä mittaavissa siruissa on noin erilaista mittauspistettä, koetinsekvenssityyppiä, yhden neliösenttimetrin alueella. Lisäksi jokaisesta koetinsekvenssistä on miljoonia replikaatteja yhdessä mittauspisteessä. Käytännössä tutkittava DNA-näyte uutetaan perinteisillä molekyylibiologian tekniikoilla solusta. Koska yhdestä solusta ei voida saada tarpeeksi suurta määrää DNA:ta, otetaan näyte kudoksesta, joka on samankaltaisten solujen muodostama funktionaalinen kokonaisuus. Näyte leimataan fluoresoivalla aineella ja pipetoidaan mikrosirulle sekä annetaan näytteen DNA:n hybridisoitua eli liittyä koettimiin (Kuva 1). Tämän jälkeen siru skannataan laser-skannerilla. Laser saa näytteen fluoresenssileiman emittoimaan valoa ja skanneri vastaanottaa tuon valon intensiteetin. Tämän vaiheen jälkeen mikrosirudata on sähköisessä muodossa ja datan prosessointi alkaa. Kuva 1DNA-näyte otetaan soluryhmistä. Näytteen annetaan tarttua mikrosirun koettimiin. Näytteen emittoima fluoresenssivalo havaitaan skannerilla. Tuloksena on kuva geeniekspressioiden intensiteeteistä.[1]

7 11/24/ Signaalinkäsittelyn menetelmät mikrosirudatan prosessoinnissa 3.1 Kuvasta dataksi Skannauksen tuloksena on harmaaväripikselikuva, jossa kutakin mittauspistettä vastaa 16 pikseliä. Yleensä näiden 16 pikselin intensiteeteissä on hajontaa. Ensimmäinen tehtävä on siis määrittää, mikä on oikeasta geenin ekspressiosta tulevaa signaalia ja mikä taustakohinaa. Tämä on vaativa hahmontunnistustehtävä. Tarkoitus kun on erottaa viereiset mittauspisteet toisistaan ja tämän jälkeen vielä päättää mittauspisteiden sisäisen hajonnan tarkastelun jälkeen kompromissiarvo mittauspisteen geeniekspressiolle. Mittana voidaan käyttää mittauspisteen pikseleiden keskiarvoa, mediaania tai jotain muuta sopivaa arvoa. Mikrosiruja käytettäessä taustakohinan erottaminenkin on toisinaan ongelma. Käytännön teknisten ongelmien vuoksi taustakohina on erilaista sirun eri kohdissa. Esimerkiksi sirun reunoilla kohinaongelma on yleensä suurempi. Siksi taustakohinan poistamiseksi ei ole yhtä ja ainoata oikeaa ratkaisua. Tavoitteena olisi kuitenkin, että taustakohina, jos sitä ei voida poistaa kokonaan, ei olisi paikkariippuva. Skannatusta kuvasta lasketaan kohinanpoiston jälkeen geeniekspressiointensiteetit eli kuinka paljon kutakin geeniä ilmentyy tutkittavassa kudoksessa sillä ajan hetkellä ( lukumäärä ). Näitä intensiteettiarvoja käytetään, kun dataa aletaan tutkia tiedon löytämiseksi. Kuva 2 esittää kohinapoistettua ja false colour -värjättyä ekspressiodataa, josta ei vielä sinällään saada kunnollista tietoa, mutta voidaan osoittaa silmämääräiset ekspressiotasot. Vihreät ja punaiset pisteet osoittavat, että näytteistä joko vihreällä tai punaisella leimatut molekyylit dominoivat mittauspisteen geenin ilmentymistä. Keltainen väri indikoi, että molempien näytteiden geenien ekspressiot ovat kutakuinkin samat. Mustilta alueilta ei olla saatu mittausdataa. Joko siinä ei edes ole ollut koetinta mittaamaan geenin ekspressiota tai sitten ekspressiotaso ei ole yltänyt skannerin resoluutiotasolle. Kuva 2Geeniekspressiodata kuvana: hiivan geeniekspressio. [1], modifioitu

8 3.2 Tilastollinen analyysi kunniaan 11/24/2003 On muistettava, että mikrosirulla mitattu DNA on peräisin useista tuhansista soluista. Koska solut ovat itsenäisiä ympäristöönsä reagoivia yksiköitä, niiden geeniekspressiot eivät ole identtisiä. Voidaan kuitenkin olettaa, että kukin näytteen solu on osallisena yhtä suurella painolla ja siksi tulkita datapiste näytteen geeniekspressioiden keskiarvoksi. Tämä koskee siis vain yhtä datakuvan pikseliä. 3.3 Aikasarjadata Lienee helpointa tarkastella mikrosirudatan tulkintaa ja analyysiä signaalinkäsittelyn kannalta aikasarjojen avulla. DNA-mikrosiruista saadaan aikasarjadataa vain silloin, kun näytteitä otetaan tietyin aikavälein ja kustakin näytteestä tehdään oma sirunsa. Biologiset aikasarjat eroavat kuitenkin monista muista aikasarjoista. Ensinnäkin näytteitä on vaikea saada juuri tietyllä ajanhetkellä, koska näytteiden kanssa on oltava hyvin varovainen. Toisekseen DNA-analytiikka on hyvin kallista. Yksi sirukoe maksaa noin 1000 euroa. Toisin sanoen dataa ja taustatietoa on vähän ja aikasarjan näytteenottoajankohdat saattavat olla hieman epämääräiset. Useat biologiset prosessit ovat luonteeltaan syklisiä. Myös solun elämä on jatkuvaa kiertoa: solu jakaantuu, ylläpitää toimintojaan, valmistautuu jakaantumaan ja jakaantuu uudelleen. On hyvin tyypillistä, että tietoa etsiessä halutaan löytää geenit, joiden ekspressiot muuttuvat solusyklin mukana. Olettaen, että datassa on jotain jaksollisia komponentteja, ne pitäisi pystyä löytämään Fourier-muunnoksen avulla. Samalla nähdään minkä pituisia jaksoja ja kuinka voimakkaasti näitä jaksoja on olemassa. Joskus voidaan haluta selvittää jonkin geeniperheen reagointia tiettyyn ärsykkeeseen, esimerkiksi sitä miten koivuallergisen ihmisen silmäluomen epiteelisolut reagoivat koivun siitepölyyn. Tämän jälkeen voidaan seurata näiden geenien ekspressiotasojen muutoksia. Hyvänä apuna on risti- ja autokorrelaatiofunktiot, koska ihmissilmä näkee mieluusti korrelaatioita ja riippuvuuksia myös siellä, missä niitä ei oikeasti ole. 4 Yhteenveto Tässä tutkielmassa tarkasteltiin lyhyesti tavallisimpia signaalinkäsittelyn työkaluja mikrosiruanalytiikassa. Huomattiin, että ongelma on vaikea ja että vastauksia on vähemmän kuin kysymyksiä. Ymmärrettävien lähteiden vähyys on yksi ongelmista, joten asian käsittämisksi tarvitsee yhdistellä omia kokemuksia koulussa opittuihin asioihin. Kirjallisuudesta saa hyviä ideoita, ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että julkaisuissa mennään hyvin nopeasti niin syvälle, että ymmärryksen taso laskee eksponentiaalisesti luettujen sanojen määrän kasvaessa. Tässä tutkielmassa on lisäksi jätetty tilastolliset analyysimenetelmät kokonaan käsittelemättä, koska niiden käytössä on kyse jo muustakin kuin signaalinkäsittelystä. Lienee kuitenkin aiheellista muistaa ja korostaa vielä sitä, että signaalinkäsittely on kaiken DNA-mikrosiruanalyysin perusta, jota ilman ei koko dataa edes olisi olemassa. 4 5 Lähteitä ja lisätietoa Tässä tutkielmassa on käytetty lähteinä lähinnä tekijän omaa käytännön työkokemusta ja koulusivistystä aihealueen piiristä. Aihealueen kirjallisuus biologian osalta on laajaa. Datan

9 11/24/ analyysistä on olemassa lukuisia tieteellisiä artikkeleita, mutta sirun skannauksen ja mittauspisteiden erottelemisen osalta kirjallisuudessa on aukko ja tietoa on erittäin vaikea löytää. Ohessa kuitenkin viitteitä taustojen hahmottamisen helpottamiseksi. Googlen avulla voi kiinnostunut etsiä lisätietoa esimerkiksi hakusanoilla DNA microarray, systems biology ja gene expression. 1. European Bioinformatics Institute: A quick introduction to elements of biology - cells, molecules, genes, functional genomics, microarrays. Sivusto tarjoaa erinomaisen tiivistelmän siitä, mistä molekyylibiologiassa on kyse ja mitä mikrosiruilla voidaan tehdä. 2. Lähdesmäki H. et al.: Using signal processing tools to improve the quality of microarray time-series measurements. Technical report, Tampere University of Technology, Tamperelaiset ovat edelläkäviöitä systeemibiologisessa tutkimuksessa ja mikrosirudatan signaalinkäsittelyssä. 3. Flash-animaatio siitä, miten mikrosirukoe suoritetaan. Suosittelen katsomaan. Tällä pätkällä on viihdearvoa ja ääniefektit mukana.

Molekyylikoneen synty

Molekyylikoneen synty Molekyylikoneen synty 129 kaikkien muiden toisenlaisten yksilöiden kuolemaa samassa populaatiossa. Opimme kohdassa IV.7.2 tuntemaan tällaisia prosesseja bakteerien kohdalla. Siksi ei ole epäilystäkään

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit

Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit Chermug Opettajan opas Määrälliset ja laadulliset pelit The CHERMUG project website can be found at www.chermug.eu 1 Contents Johdanto Chermug-oppimispeleihin... 4 Asiakeskeisten pelien käyttö oppimisessa...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA Case Ilves Futsal Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Antti

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia.

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia. Kiitos tämän Decide-pelipaketin lataamisesta! Jokainen pelipaketti sisältää kaiken tarvittavan Decide-pelin pelaamiseen. Yksittäistä peliä voi pelata jopa 8 pelaajaa. Jos pelaajia on enemmän, tulostakaa

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. YHTEISÖLLISYYS USKOLLISUUDEN HUIPENTUMANA yhteisöllisyyden käsite teleoperaattorialalla

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. YHTEISÖLLISYYS USKOLLISUUDEN HUIPENTUMANA yhteisöllisyyden käsite teleoperaattorialalla JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta YHTEISÖLLISYYS USKOLLISUUDEN HUIPENTUMANA yhteisöllisyyden käsite teleoperaattorialalla Markkinointi Pro gradu- tutkielma Huhtikuu 2010 Laatija: Saara Karasvirta

Lisätiedot

JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector

JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Arja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä. Olli Niemitalo, 7.12.2011

Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä. Olli Niemitalo, 7.12.2011 Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä Olli Niemitalo, 7.12.2011 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 DNA ja RNA... 2 1.2 Boolen algebra... 3 1.3 Binääriluvut... 4 1.4 Turingin kone... 4 1.5 Tilakone... 5 1.6 Laskettavuusteoria...

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Bioinformatiikan perusteet

Bioinformatiikan perusteet Bioinformatiikan perusteet Bioinformatiikan perusteet Jarno Tuimala Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tämän teoksen tekijänoikeudet kuuluvat Jarno Tuimalalle ja Tieteellinen Laskenta OY:lle. Teoksen tai

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Eye tracking. analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi 1 2 Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa

Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa Geneettinen umpikuja: Mitä saat, EI ole välttämättä mitä näet kuusiosaisen artikkelisarjan 2. osa Susan Thorpe-Vargas, Caroline Coile, John Cargill Käännös Inkeri Kangasvuo Oletko koskaan ihmetellyt sitä

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot