TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI"

Transkriptio

1 TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ PREFERENSSI KYSELYJEN YLEISRAPORTTI Rothe Peggie, Niemi Jessica, Lindholm Anna Liisa ja Luoma Tuuli

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tutkimuksen tausta Tavoite ja tutkimusongelma Kyselyn rakenne ja kyselytutkimuksen suorittaminen Organisaatiotason kyselyn tulokset Perustiedot vastanneista organisaatioista Henkilöstön määrä Organisaation liikevaihto Nykyiset tilat Tilastandardit ja työympäristökonseptit Vuokrasopimukset Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Kooste organisaatiotason vastauksista Organisaatioprofiilit Organisaatioprofiili 1: Neutraalit Organisaatioprofiili 2: Vaatimattomat Organisaatioprofiili 3: Palveluita arvostavat ympäristötietoiset Organisaatioprofiili 4: Mobiilisuutta ja joustavia tilatyyppiratkaisuja arvostavat Käyttäjätason kyselyn tulokset Taustatiedot vastaajista Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Kooste käyttäjätason vastauksista Käyttäjäprofiilit Käyttäjäprofiili 1: Vaativat ympäristötietoiset

3 3.4.2 Käyttäjäprofiili 2: Yksityisautoilijat Käyttäjäprofiili 3: Tiloihinsa vaikuttavat tiimityöskentelijät Käyttäjäprofiilien demografiaa Iän ja toimistolla vietetyn ajan vaikutus preferensseihin Organisaatio ja käyttäjäkyselyn tulosten vertailu Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Yhteystiedot Liitteet Eri organisaatioprofiilien preferenssit

4 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Tämä raportti on osa Tilankäyttäjien preferenssit ja tarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä tutkimushanketta ( ), joka on KTI Kiinteistötieto Oy:n, Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun (TKK) Real Estate Research tutkimusryhmän ja Facility Service Research tutkimusryhmän kaksivuotinen yhteisprojekti. Koko tutkimushankkeen tarkoituksena on identifioida ja määrittää toimistotilan ja kiinteistön fyysiseen, sosiaaliseen ja virtuaaliseen ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, joita tilan käyttäjät ja käyttäjäorganisaatiot arvostavat ja preferoivat sekä analysoida näiden tekijöiden laadullista arvostusta ja taloudellista merkitystä markkinainformaation pohjalta. Aiemmat tutkimukset tilankäyttäjien arvostuksista on usein asetettu siten, että arvioidaan tyytyväisyyttä nykyiseen sijaintiin, rakennukseen tai tiloihin. Aikaisemman tutkimuksen rajoitteena on myös se, että usein on keskitytty vain pieneen osa alueeseen, eikä tutkittu laajasti sekä sijaintiin, rakennukseen, työskentelytilaan että palveluihin liittyviä arvostuksia yhtä aikaa, jolloin näihin tekijöihin kohdistuvaa arvostusta voidaan verrata keskenään. Preferenssit hankkeen kyselyissä otettiin lähtökohdaksi, miten tärkeitä eri elementit toimistorakennuksen sijaintiin, rakennukseen, työskentelytilaan sekä palveluihin liittyen ovat vastaajille. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden tärkeyttä organisaatiokyselyssä organisaation näkökulmasta ja käyttäjäkyselyssä vastaajan omasta näkökulmasta. Raportti pohjautuu keväällä 2009 toteutetun käyttäjien preferenssit kyselyn tuloksiin. Preferenssikyselyn tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman laajalti tietoa erilaisten käyttäjäorganisaatioiden ja yksittäisten käyttäjien toimistotilaan liittyvistä preferensseistä. Tässä kyselyn tuloksia esittävässä raportissa määritetään ja kuvataan kiinteistöön ja tilaan liittyviä ominaisuuksia, joita suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden tila asioista päättävät henkilöt ja kiinteistöjen käyttäjät eli työntekijät pitävät tärkeänä ja arvostavat. Preferenssit hankkeessa on mukana seuraavat organisaatiot Aberdeen Property Investors Finland Oy, DTZ Finland Oy, Helsingin kaupunki, HYY Kiinteistöt, ISS Palvelut Oy/ISS Proko Oy, Jykes Kiinteistöt Oy, Kuntien eläkevakuutus, Realia Management Oy, Senaatti kiinteistöt, Skanska Commercial Development Oy, Sponda Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, Turun ammattikorkeakoulu, VTT ja Ynno. Kyselyjen teknisestä toteutuksesta vastasi Eeva Määttänen (TKK). Raportin kirjoittajien lisäksi Ari Hyvönen (TKK) ja Petri Junttila (KTI) ovat tuottaneet tilastollisia analyysejä raportille. Raportin tuottamisessa ovat olleet mukana myös Suvi Nenonen (TKK) ja Satu Haaparanta (KTI). 1.2 Tavoite ja tutkimusongelma Käyttäjäkyselyn tavoitteena oli selvittää mitä sijaintiin, rakennukseen, työympäristöön ja palveluihin liittyviä ominaisuuksia suomalaiset kiinteistöjen käyttäjät pitävät tärkeänä. Kyselytutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 3

5 Mitä sijaintiin, rakennukseen, työympäristöön ja palveluihin liittyviä ominaisuuksia pidetään tärkeänä? Miten tärkeänä eri ominaisuuksia pidetään? Mitä ominaisuuksia preferoidaan enemmän kuin toisia ominaisuuksia? Miten profiloida vastaajia heidän preferenssien perusteella? 1.3 Kyselyn rakenne ja kyselytutkimuksen suorittaminen Kyselytutkimuksen fokuksessa olivat kiinteistöjen ja toimistotilojen käyttäjät (occupiers). Käyttäjillä viitataan joko käyttäjäorganisaatioihin tai yksittäisiin käyttäjiin eli kyseessä olevan yrityksen tai organisaation työntekijöihin. Käyttäjäorganisaation tilatarpeita ohjaavat monet tekijät kuten organisaation strategia ja taloudelliset tekijät, kun taas yksittäisiä työntekijöiden tilatarpeita ohjaavat enemmän yksilölliset tekijät, taloudellisten tekijöiden ollessa lähes merkityksettömiä. Tämän takia jo kyselyn suunnittelun alkuvaiheessa päätettiin tehdä kaksi erillistä, mutta mahdollisimman pitkälle toisiansa tukevaa ja vertailuja mahdollistavaa kyselylomaketta. Toinen kyselylomake oli suunnattu yksittäisille käyttäjille, eli työntekijöille, ja toinen lomake organisaation tila asioista päättäville henkilöille. Organisaatiotason kyselylomakkeessa vastaajia pyydetään vastaamaan organisaation näkökulmasta eli mitä asioita organisaationne tällä hetkellä preferoi ja käyttäjätason kyselyssä vastaajia pyydettiin vastaamaan omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta omien mieltymysten mukaan: mitä preferoisit, jos saisit vapaasti valita Kyselylomakkeiden varsinaiset kysymykset suunniteltiin tutkimusryhmän voimin kevättalven 2009 aikana. Kyselylomakkeiden ensimmäisen version kysymykset suunniteltiin aiheeseen liittyvien aikaisempien tutkimusten, kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta tutkijoiden yhteisissä tapaamisissa. Kysymysten suunnittelussa huomioitiin vahvasti myös hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeet, toiveet ja ideat. Kyselylomakkeita kehitettiin loppuvaiheessa asiantuntijatyöpajassa, jossa hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajat pääsivät kommentoimaan ja kehittämään kysymyksiä lopulliseen muotoonsa. Ennen lomakkeen lopullista versiota, kysymyslomaketta testattiin aiheeseen perehtymättömien testihenkilöiden kanssa. Kyselylomake rakentuu neljästä osioista, joita ovat: taustatiedot sijaintiin ja alueeseen liittyvät preferenssit rakennukseen liittyvät preferenssit työskentelytilaan liittyvät preferenssit. Kyselylomake rakentui neljästä osa alueesta, joiden alle sijoitettiin niihin liittyviä kysymyksiä. Muun muassa palveluihin liittyvät kysymykset on asetettu kahdelle eri tasolle eli kävelyetäisyyden päässä toimistorakennuksesta olevat palvelut, jotka kuuluvat sijaintiin ja alueeseen liittyviin preferensseihin. Palvelut toimistorakennuksessa kuuluvat rakennukseen liittyviin preferensseihin, mihin kuuluu myös ympäristötehokkuuteen liittyvät elementit. 4

6 Organisaatiokysely alkoi taustatietojen kartoituksella, joka sisälsi toimintakenttään liittyvien kysymysten lisäksi kysymyksiä vastaajan näkemyksistä organisaation tulevaisuuden suuntauksista. Tämän lisäksi vastaajalta kysyttiin päätösvallasta tila asioissa sekä organisaation nykyisistä tiloista. Seuraavassa osiossa vastaajia pyydettiin pohtimaan sijaintiin ja alueeseen, toimistorakennukseen sekä työtiloihin liittyvien tekijöiden tärkeyttä viisiportaisissa kysymyksissä (vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeä, melko tärkeä, neutraali, vähemmän tärkeä ja ei lainkaan tärkeä). Vastaajille korostettiin sitä, etteivät arvioi näiden tekijöiden toteutumista nykyisissä tiloissa vaan miettivät tekijöiden tärkeyttä organisaatiolleen. Käyttäjäkyselyssä lähtökohtana oli vastaajan henkilökohtaiseen työskentelyyn liittyvät näkökohdat. Kysely alkoi nykytilanteeseen liittyvillä kysymyksillä mm. työmatkaan ja työskentelyyn liittyen. Tämän jälkeen vastaajaa pyydettiin arvioimaan mieluisinta aluetta, toimistorakennusta sekä toimistotilaa oman työskentelyn näkökulmasta. Lopuksi vastaajalta pyydettiin taustatietoja mm. nykyisen työpaikan sijaintiin ja omiin henkilökohtaisiin tekijöihin liittyen (mm. sukupuoli, ikä, ylin suoritettu tutkinto, työtehtävä). Nämä kysymykset olivat tärkeitä mm. muodostettujen profiilien kuvaamisessa. Kysely toteutettiin Internetin kautta Digium ohjelmistoa hyväksikäyttäen. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot lähettivät kyselyn valitsemilleen asiakkailleen ja sidosryhmille annetun aikataulun puitteissa. Vastaajien preferenssit esitetään raportissa saldolukuina, joiden avulla kvalitatiivisten kysymysten vastaukset on muutettu numeeriseen muotoon. Saldoluvut vaihtelevat +100 ja 100 välillä ja näiden avulla eri kiinteistöattribuutit voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Mitä lähempänä saldoluku on +100, sitä tärkeämpi kyseinen attribuutti on, ja mitä lähempänä saldoluku on 100, sitä vähemmän tärkeä kyseinen attribuutti on. Kussakin osa alueessa saldoluvut on laitettu suuruusjärjestykseen tärkein on ylimpänä. Kyselyn yhtenä tavoitteena oli kyetä sen avulla profiloimaan vastaajia, joilla on samankaltaiset preferenssit. Organisaatioprofiilit muodostettiin klusterianalyysilla, jossa samankaltaiset havainnot ryhmitellään ryhmiin. Pyrkimyksenä oli kaikista havainnoista muodostaa alaryhmiä, joissa tutkittavien muuttujien suhteen ovat keskenään samankaltaiset havainnot, jotka ovat muihin ryhmiin nähden poikkeavia. Myös käyttäjäprofiilit muodostettiin klusterianalyysillä, mutta tämän lisäksi käyttäjäaineistosta tehtiin pääkomponenttianalyysi. Pääkomponenttianalyysin tuloksena saatiin 19 aineistosta noussutta faktoria, joiden valossa klusterianalyysissä muodostettuja profiileja analysoitiin. 2 ORGANISAATIOTASON KYSELYN TULOKSET Organisaatiokyselyn tavoitteena oli analysoida organisaation näkökulmasta millaisia preferenssejä organisaatioilla on toimistotilojen sijaintiin, rakennukseen, tilaan ja palveluihin liittyen sekä yleisiä preferenssejä. Kyselyn avulla myös analysoitiin, mitkä eri elementtien tärkeyttä organisaatioille. Kyselyn kohdistettiin toimistotilojen käyttäjäyritysten kiinteistö ja toimitilavastaavat henkilöille. Kysely lähetettiin keväällä 2009 kahdessa vaiheessa yhteensä 2040 henkilölle, joista yhteensä 1474 oli pääkaupunkiseudulla toimivista organisaatioista. Ensimmäisessä vaiheessa kysely lähettiin projektin yritysosallistujille ja heidän asiakkailleen. Jotta tulokset vastaisivat paremmin koko populaatiota, kysely lähetettiin toisessa vaiheessa yrityksille, jotka oli valittu satunnaisotannan perusteella 5

7 perusjoukosta. Kyselyn analyysi rajattiin pääkaupunkiseudulle, sillä aineisto muualta Suomesta ei ollut riittävän kattavaa. Pääkaupunkiseutu muodostaa myös merkittävän osan koko Suomen toimistotilamarkkinoista, kun koko toimistokannasta, joka on noin miljoonaa neliötä, sijaitsee pääkaupunkiseudulla lähes kahdeksan miljoonaa neliötä. Tämän vuoksi pääkaupunkiseutu muodostaa oman toimintakentän toimistomarkkinoilla, jota on syytä käsitellä omanaan (KTI The Finnish Property Market 2009). Pääkaupunkiseudun analyysistä poistettiin myös vastaukset, joissa vastaaja ei osallistunut päätöksentekoon toimitiloihin liittyvissä asioissa (Kuva 1), vastaaja oli jättänyt kesken vastaamisen tai vastaukset eivät muuten olleet analysointikelpoisia, joten lopulliseen analyysiin otettiin yhteensä 89 vastausta 80 eri organisaatiosta. Vastausprosentiksi pääkaupunkiseudulta muodostui siten 6 %. Vastaajaorganisaatiot pääkaupunkiseudulta ovat mm. erikokoisia ja eri toimialoilta. 37 % 0 % 13 % Vastaan toimitilaasioista globaalisti koko yrityksen tasolla Vastaan toimitilaasioista Suomen tasolla Vastaan toimitilaasioista paikallisesti 38 % Osallistun / vaikutan päätöksentekoon 12 % En osallistu päätöksentekoon Kuva 1 Vastaajan rooli toimitila asioissa Kyselyn vastaajista 42 % oli toimitusjohtajia, 19 % muuta yrityksen ylintä johtoa ja 18 % talousjohtoa (Kuva 2). Ainoastaan 8 % vastaajista kuului suoranaisesti kiinteistöjohtoon. 4 % 9 % 18 % 8 % 42 % Toimitusjohtaja Muu yrityksen ylin johto Talousjohto Kiinteistöjohto Henkilöstöhallinto Jokin muu 19 % Kuva 2 Vastaajan tehtävä organisaatiossa 6

8 2.1 Perustiedot vastanneista organisaatioista Julkisen sektorin toimijoita oli vastaajista 17 % loppujen 83 % edustaessa yksityistä sektoria eri toimialoilla. Suurimmaksi toimialaksi kyselyssä muodostui muut palvelut liike elämälle 30 % osuudella vastaajista, johon kuului laaja joukko erilaisia yrityspalveluja tarjoavia tahoja. Toinen suuri ryhmä oli jokin muu, jossa vastaajien keskuudessa oli mm. maahantuontia, lääketeollisuutta ja koulutusta. Rahoitus ja vakuutuspalveluihin ei kuulunut yhtään vastaajaa (Rahoitus ja vakuutuspalvelut 0 %) (Kuva 3). Valmistava teollisuus ja rakentaminen 28 % 20 % Kauppa, kuljetus ja varastointi Tietojenkäsittely ja ohjelmistopalvelut 11 % Rahoitus ja vakuutuspalvelut 30 % 0 % 4 % 7 % Viestintä ja informaatioteollisuus sekä kustantaminen ja painaminen Muut palvelut liike elämälle Jokin muu Kuva 3 Vastaajien organisaation toimiala Kyselyyn vastanneista organisaatioista 15 % oli perustettu 2000 luvulla, kun taas ennen vuotta 1950 on perustettu 26 % vastanneista organisaatioista ja suurin osa on perustettu 1990 luvulla (Kuva 4). Pääosa vastanneista organisaatioista toimii valtakunnallisesti (43 %), mutta toinen suuri ryhmä ovat globaalit toimijat, joita vastaajista on 31 % (Kuva 5). 29 % 15 % 26 % 18 % Ennen vuotta % Kuva 4 Perustamisvuosi 7

9 31 % 14 % Toimimme paikallisesti Toimimme valtakunnallisesti Toimimme Pohjoismaissa Toimimme Euroopassa 9 % 3 % 43 % Toimimme globaalisti Kuva 5 Organisaation toimintakenttä Henkilöstön määrä Organisaatioiden henkilöstön määrä painottui yli 100 hengen organisaatioihin (Kuva 6). Organisaatiot myös ennakoivat kasvua henkilöstön määrässä, kun 45 % vastaajista arvioi henkilöstön määrään kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana (Kuva 7). 18 % 7 % 8 % alle % 13 % % 4 % 30 % yli 3000 Kuva 6 Henkilöstön määrä Suomessa 8

10 7 % 2 % 17 % Pienenee merkittävästi Pienenee jonkin verran Pysyy samana 45 % 29 % Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi Kuva 7 Henkilöstön määrän kehitys 5 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna Organisaation liikevaihto Suurin joukko vastaajista kuului suuriin tai keskisuuriin yrityksiin (Kuva 8). Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden liikevaihdin kehityksen odotukset viiden vuoden ajanjaksolla olivat luottavaisia, koska 55 % vastaajista ennakoi liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja 23 % arvioi kasvun olevan merkittävää (Kuva 9). 1 % 9 % 45 % 11 % 34 % Alle 2 milj. euroa (mikroyritys) 2 10 milj. euroa (pieni yritys) milj. euroa (keskisuuri yritys) Yli 50 milj. euroa (suuryritys) En osaa sanoa Kuva 8 Suomessa toimivan organisaation liikevaihto vuonna % 1 % 0 % 5 % 55 % 16 % Pienenee merkittävästi Pienenee jonkin verran Pysyy samana Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi En osaa sanoa Kuva 9 Liikevaihdon kehitys 5 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna 9

11 Suurin osa noin 60 % vastaajista piti tuotteitansa/palveluitansa, asiakaskuntaa ja muuta alan toimijakuntaa (kilpailijat jne.) melko stabiileina ja vakiintuneina. Toinen suuri ryhmä oli melko nopeasti muuttuvat ja kehittyvät, jonka valitsi reilu 20 % vastaajista kaikkiin osa alueisiin Nykyiset tilat Vastanneiden organisaatioiden toimistotilat sijaitsevat pääosin keskusta alueella tai sen tuntumassa. 11 % vastanneista toimistotilat sijaitsee pääosin ydinkeskustassa (Kuva 10). Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan yhtä toimistorakennusta, joka kuvaa heidän organisaation yleistä linjaa (mm. työskentelytilaan liittyen), jolloin heistä 93 % valitsi organisaationsa pääkonttorin muun toimiston sijaan. Usein pääkonttorit ovat suurimpia yksiköitä, mikä teki sen luontevaksi vaihtoehdoksi vastaajille. 37 % vastaajista määritteli kyseisen toimistokohteen uudisrakennukseksi, mutta yleisesti ottaen toimistorakennuksen tyypit jakautuivat tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä (Kuva 11). Kolmasosa vastaajista määritteli toimistotalonsa yhden käyttäjän toimistotaloksi (Kuva 12). 21 % 11 % Ydinkeskustassa Keskusta alueella tai sen tuntumassa Kaupungin laitamilla 19 % 49 % Ei yhtenäistä linjaa, sijainti valitaan tapauskohtaisesti Kuva 10 Nykyisten toimistotilojen pääasiallinen sijainti 1 % Uudisrakennus 22 % 30 % 1 % 9 % 37 % Peruskorjattu arvorakennus Peruskorjaamaton arvorakennus Peruskorjattu vanhempi rakennus Peruskorjaamaton vanhempi rakennus En osaa sanoa Kuva 11 Nykyinen toimipiste 10

12 33 % 41 % Monikäyttäjätalo, jossa yhteiset palvelut Monikäyttäjätalo, jossa ei yhteisiä palveluja 26 % Yhden käyttäjän toimistotalo Kuva 12 Toimistotalon luonne Kyselyyn vastanneista suurin ryhmä, jonka toimisto sijaitsi yhden käyttäjän toimistotalossa, oli henkilömäärältään henkilön organisaatio. Kuitenkin myös henkilömäärältään pienemmillä organisaatioilla oli käytössään yhden käyttäjän toimistotalo. 11

13 2.1.4 Tilastandardit ja työympäristökonseptit Suurimmalla osalla vastaajista ei ole tilastandardia (60 %) eikä työympäristökonseptia (59 %) käytössä (Kuva 13 ja Kuva 14). Tilastandardilla tarkoitetaan ohjearvoja, esim. m2/hlö tai m2/työpiste ja työympäristökonseptilla tarkoitetaan yrityksen/organisaation tasolla määriteltyjä tila alueen käyttötapoja ja tilaratkaisuja, kuten avo tai koppikonttoriratkaisua. 1 % 11 % Kyllä, toimipistekohtainen Kyllä, valtakunnallinen 20 % Kyllä, globaali 60 % 8 % Ei ole En osaa sanoa Kuva 13 Tilastandardi 2 % 16 % Kyllä, toimipistekohtainen Kyllä, valtakunnallinen 59 % 3 % 20 % Kyllä, globaali Ei ole En osaa sanoa Kuva 14 Työympäristökonsepti 12

14 2.1.5 Vuokrasopimukset Suurimmalle osalle vastaajista (53 %) toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on mieluisin vuokrasopimuksen muoto (Kuva 15) ja mieluisin vuokrasopimustyyppi bruttovuokrasopimus (53 %), jossa vuokralainen maksaa kokonaisvuokraa, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle ja ylläpidon kustannukset. Nettovuokrasopimus, jossa vuokralainen vastaa itse kaikista ylläpidon kustannuksista on mieluisin 30 %:lle vastaajista (Kuva 16). Toistuva vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamis ja päättymisajankohta sovitaan erikseen ja joka sopimuksen päättymisen jälkeen jatkuu sovitulla tavalla tai jonka ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on sovittu ennalta määrätyn ajan päähän, on 26 %:lle vastaajista mieluisin vuokrasopimustyyppi. Triple net vuokrasopimuksen, jossa vuokralainen vastaa ylläpidon lisäksi myös peruskorjauksista, valitsi 5 % vastaajista mieluisimmaksi. 26 % 5 % 2 % Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Määräaikainen vuokrasopimus Toistuva vuokrasopimus En osaa sanoa 14 % 53 % Jokin muu Kuva 15 Vuokrasopimuksen muoto 5 % 12 % Bruttovuokrasopimus Nettovuokrasopimus Triple netvuokrasopimus En osaa sanoa 30 % 53 % Kuva 16 Mieluisin vuokrasopimustyyppi 13

15 Vaikka vastaajista suurimmalle osalle (53 %) toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus oli mieluisin, ainoastaan 9 % vastaajista muuttaa 3 5 vuoden välein. Pääosa vastaajista (47 %) määritteli muuttavansa yli 10 vuoden välein ja 31 % määritteli muuttavansa 5 10 vuoden välein (Kuva 17). 12 % 1 % 9 % 31 % Alle kolmen vuoden välein Kolmen viiden vuoden välein Viiden kymmenen vuoden välein Yli 10 vuoden välein 47 % En osaa sanoa Kuva 17 Keskimääräinen muuttotiheys Vuokrasuhteeseen liittyen tärkein seikka on vuokran määrä ( /m2/kk) ja jaetulla toisella sijalla saldoluvuissa ovat vuokrasopimuksen pituus ja vuokrasopimuksesta irtaantuminen. Kuvassa 18 eri tekijöiden tärkeys on asetettu suuruusjärjestykseen siten, että korkeimmalla on vastaajille tärkein tekijä. Mitä lähempänä tekijät ovat +100 arvoa, sitä tärkeämpiä ne vastaajille ovat (Kuva 18) Kolmantena on joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa, mikä heijastui myös kysyttäessä mieluisinta vuokrasopimuksen muotoa, kun 53 % valitsi toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen (Kuva 15). Muut tekijät eivät nousseet tärkeiksi vastaajille, vaan saldoluvut olivat negatiivisia. Kuvassa 19 kuvataan vastausten jakaantuminen eri vaihtoehtojen välillä. 14

16 Arvioikaa, miten tärkeää organisaatiollenne ovat seuraavat vuokrasuhteeseen liittyvät seikat: Vuokran määrä ( /m2/kk) Vuokrasopimuksen pituus Vuokrasopimuksesta irtaantuminen Joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa Tarjotaan lisäarvopalveluja Vuokrasopimuksen vapaat kuukaudet Tarjotaan neuvoa kustannuksiin liittyvissä asioissa Autetaan tilamuutosprosessien läpiviemisessä Tarjotaan neuvoa ympäristöasioissa Tarjotaan konsultointia tilamuutoksien suunnittelussa Kuva 18 Vuokrasuhteeseen liittyvien seikkojen tärkeys saldoluvut 15

17 Vuokrasuhteeseen liittyvät seikat: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuokran määrä ( /m2/kk) Vuokrasopimuksen pituus Vuokrasopimuksesta irtaantuminen Joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa Tarjotaan lisäarvopalveluja Vuokrasopimuksen vapaat kuukaudet Tarjotaan neuvoa kustannuksiin liittyvissä asioissa Autetaan tilamuutosprosessien läpiviemisessä (työympäristökehittämispalveluja) Tarjotaan neuvoa ympäristöasioissa Tarjotaan konsultointia tilamuutoksien suunnittelussa Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 19 Vuokrasuhteeseen liittyvien tekijöiden vastausten jakaantuminen Ulkopuolisia palveluntarjoajia vastaajat katsoivat käyttävänsä/tarvitsevansa lähinnä tarjolla olevien tilavaihtoehtojen kartoittamiseen sekä muuton käytännön asioiden järjestelyyn, kun taas esimerkiksi muuton läpivientiin henkilöstön kanssa ei tarvittu ulkopuolisia palveluntarjoajia. 16

18 2.2 Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Kyselyssä kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit jaettiin kolmeen eri osa alueeseen eli toimistorakennuksen alueeseen, itse toimistorakennukseen ja lopulta työtilaan liittyviin ominaisuuksiin, joiden tärkeyttä vastaajat arvioivat. Raportilla osa alueet käsitellään samassa järjestyksessä kuin kyselyssä Alueeseen liittyvät preferenssit Sijainti ja saavutettavuus Sijainnin kannalta sekä julkiset liikenneyhteydet että yksityisautoilun työpaikalle mahdollistavat liikenneyhteydet ja riittävät parkkipaikat olivat tärkeitä. Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista organisaatioista sijaitsi keskusta alueella tai sen tuntumassa (Kuva 10), ei kuitenkaan kaupungin keskustan läheisyys ollut vastaajille tärkeää (Kuva 20). Kuva 21 on havaittavissa, että kahdelle korkeimmalle nousseen tekijän osalta neutraaleja vastauksia oli hyvin vähän, mikä myös kuvastaa niiden tärkeyttä vastaajille. Sijainti liikenneyhteyksien kannalta: Julkisten liikenneyhteyksien varrella Parkkipaikkojen riittävä määrä läheisyydessä Yksityisautoiluyhteyksien varrella Kevyen liikenteen väylien varrella Organisaatiokysely Kaupungin keskustan läheisyys Kuva 20 Sijainnin ja saavutettavuuden tärkeys liikenneyhteyksien kannalta saldoluvut 17

19 Sijainti liikenneyhteyksien kannalta: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Julkisten liikenneyhteyksien varrella Parkkipaikkojen riittävä määrä läheisyydessä Yksityisautoiluyhteyksien varrella Kevyen liikenteen väylien varrella Kaupungin keskustan läheisyys Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 21 Sijainti liikenneyhteyksien kannalta vastausten jakaantuminen Organisaation toiminnan kannalta tärkeimmäksi muodostui sijainti lähellä työntekijöitä. Myös sijainti lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä sekä lähellä kumppaneita nähtiin tärkeiksi. Vähemmän tärkeiksi muodostui sijainti lähellä lentokenttää, myöskään sijainti keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä ei ollut vastaajille tärkeää. (Kuva 22 ja Kuva 23.) Sijainti organisaation toiminnan kannalta: Lähellä työntekijöitä Lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä Lähellä kumppaneita Lähellä asiakkaita Lähellä lentokenttää Keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä Lähellä kilpailijoita Organisaatiokysely Kuva 22 Sijainnin ja saavutettavuuden tärkeys organisaation toiminnan kannalta saldoluvut 18

20 Sijainti organisaation toiminnan kannalta: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähellä työntekijöitä Lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä Lähellä kumppaneita Lähellä asiakkaita Lähellä lentokenttää Keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä Lähellä kilpailijoita Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 23 Sijainti organisaation toiminnan kannalta vastausten jakaantuminen 19

21 Alueen viihtyisyyteen vaikuttavat seikat Alueella tärkeimmäksi tekijäksi nousi turvallisuus sekä alueen siisteys ja puhtaus. Myös alueen imago oli vastaajille tärkeä, kun taas luonnonmukaisuus ja vehreys ei ollut merkittävän tärkeää organisaatiotason vastaajille. Alueen kulttuurihistoriallisuus ei ollut vastaajille tärkeää. (Kuva 24 ja Kuva 25.) Alueen viihtyisyys: Alueen turvallisuus Alueen siisteys ja puhtaus Alueen imago Alueen luonnonmukaisuus ja vehreys Alueen modernius Alueen kulttuurihistoriallisuus Organisaatiokysely Kuva 24 Alueen viihtyisyyteen vaikuttavien seikkojen tärkeys saldoluvut Alueen viihtyisyys: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen turvallisuus Alueen siisteys ja puhtaus Alueen imago Alueen luonnonmukaisuus ja vehreys Alueen modernius Alueen kulttuurihistoriallisuus Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 25 Alueen viihtyisyys vastausten jakaantuminen 20

22 Alueen palvelut Samalla alueella toimistorakennuksen kanssa eli kävelyetäisyyden päässä olevista palveluista muodostui tärkeimmäksi työterveyspalvelut, jossa saldoluku eli tärkeyttä kuvaava luku ei kuitenkaan noussut kovin korkealle. Yleisesti ottaen alueen palveluista mikään ei noussut kovin korkealle tärkeydessä, mikä indikoi yleisesti sitä, että alueen palvelut eivät ole vastaajaorganisaatioille tärkeitä. Muita tärkeitä olivat ravintola ja kahvila sekä posti, joissa niissäkin tärkeys jäi suhteellisen matalaksi (Kuva 26). Selkeästi on havaittavissa, ettei organisaatiotasolla varsinkaan palveluiden kuten pesulan, päiväkodin ja autovuokraamon sijaintia toimistorakennuksen läheisyydessä pidetä tärkeinä. Palveluiden osalta on havaittavissa myös suuri neutraalien vastausten määrä, kun lähes kolmannes vastaajista oli valinnut monen palvelun tärkeyden neutraaliksi (Kuva 27). Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut: Työterveyspalvelut Ravintola Kahvila Posti Ruokakauppa Hotelli Pankki Liikuntapalvelut Baari Kauneuspalvelut, esim. parturi kampaamo Pesula Päiväkoti Autovuokraamo Kulttuuripalvelut Organisaatiokysely Kuva 26 Alueen palvelujen tärkeys saldoluvut 21

23 Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyspalvelut Ravintola Kahvila Posti Ruokakauppa Hotelli Pankki Liikuntapalvelut Baari Kauneuspalvelut, esim. parturi kampaamo Pesula Päiväkoti Autovuokraamo Kulttuuripalvelut Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 27 Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut vastausten jakaantuminen 22

24 2.2.2 Rakennukseen liittyvät preferenssit Arkkitehtuuri ja ilme Tärkein arkkitehtuuriin ja ilmeeseen liittyen on ensivaikutelma rakennukseen astuessa, kun taas rakennuksen julkisivun antaman mielikuvan tärkeys eikä tasokkaat edustustilat nouse yhtä korkealle, vaikka ovatkin tärkeitä vastaajille. (Kuva 28 ja Kuva 29.) Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme: Ensivaikutelma rakennukseen astuessa Rakennuksen julkisivun antama mielikuva Tasokkaat edustustilat Rakennuksessa on organisaation asiakkaita tai muita sidosryhmiä Rakennuksessa on muita alan toimijoita Organisaatiokysely Kuva 28 Toimistorakennuksen arkkitehtuuriin ja ilmeen tärkeys saldoluvut 23

25 Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ensivaikutelma rakennukseen astuessa Rakennuksen julkisivun antama mielikuva Tasokkaat edustustilat Rakennuksessa on organisaation asiakkaita tai muita sidosryhmiä Rakennuksessa on muita alan toimijoita Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 29 Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme vastausten jakaantuminen Fyysiset ominaisuudet ja toiminnallisuus Lämpötilan, ilmastoinnin ja valaistuksen säädettävyyttä nousivat kaikista korkeimmalle näissä tekijöissä. Kuitenkin kaikki fyysisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisuuteen liittyvät tekijät ovat hyvin tärkeitä jokaisen saldoluvun ylittäessä 50 (Kuva 30). Fyysisistä ominaisuuksista on myös havaittavissa se, että niissä neutraaleja vastauksia on suhteellisen vähän (Kuva 31). Myös kaikki rakennuksen joustavuuteen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä, vaikka eivät nouse yhtä korkealle tärkeydessä (saldoluvut alle +80, Kuva 32) kuin fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät. Vastausten jakaantumisessa joustavuuteen liittyvissä tekijöissä on havaittavissa melko tärkeiden vastausten suuri määrä (Kuva 33). Toimistorakennuksen fyysiset ominaisuudet ja toiminnallisuus: Lämpötilan säädettävyys Ilmastoinnin säädettävyys Valaistusolosuhteiden säädettävyys Suihku ja pukeutumistilat Hissi Pyöränsäilytyspaikat Esteettömyys liikunrajoitteisille Organisaatiokysely Kuva 30 Toimistorakennuksen fyysisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden tärkeys saldoluvut 24

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Tiedote 22.5.2014 Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Toimistotiloihin vaaditaan nyt entistä tehokkaampia tilaratkaisuja, kertoo KTI

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2011

Kauppakeskusbarometri 2011 Kauppakeskusbarometri 2011 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2011 Toteutettu nettikyselynä 3.-12.10.2011

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot