TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI"

Transkriptio

1 TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ PREFERENSSI KYSELYJEN YLEISRAPORTTI Rothe Peggie, Niemi Jessica, Lindholm Anna Liisa ja Luoma Tuuli

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tutkimuksen tausta Tavoite ja tutkimusongelma Kyselyn rakenne ja kyselytutkimuksen suorittaminen Organisaatiotason kyselyn tulokset Perustiedot vastanneista organisaatioista Henkilöstön määrä Organisaation liikevaihto Nykyiset tilat Tilastandardit ja työympäristökonseptit Vuokrasopimukset Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Kooste organisaatiotason vastauksista Organisaatioprofiilit Organisaatioprofiili 1: Neutraalit Organisaatioprofiili 2: Vaatimattomat Organisaatioprofiili 3: Palveluita arvostavat ympäristötietoiset Organisaatioprofiili 4: Mobiilisuutta ja joustavia tilatyyppiratkaisuja arvostavat Käyttäjätason kyselyn tulokset Taustatiedot vastaajista Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Kooste käyttäjätason vastauksista Käyttäjäprofiilit Käyttäjäprofiili 1: Vaativat ympäristötietoiset

3 3.4.2 Käyttäjäprofiili 2: Yksityisautoilijat Käyttäjäprofiili 3: Tiloihinsa vaikuttavat tiimityöskentelijät Käyttäjäprofiilien demografiaa Iän ja toimistolla vietetyn ajan vaikutus preferensseihin Organisaatio ja käyttäjäkyselyn tulosten vertailu Alueeseen liittyvät preferenssit Rakennukseen liittyvät preferenssit Tiloihin liittyvät preferenssit Yhteystiedot Liitteet Eri organisaatioprofiilien preferenssit

4 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Tämä raportti on osa Tilankäyttäjien preferenssit ja tarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä tutkimushanketta ( ), joka on KTI Kiinteistötieto Oy:n, Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun (TKK) Real Estate Research tutkimusryhmän ja Facility Service Research tutkimusryhmän kaksivuotinen yhteisprojekti. Koko tutkimushankkeen tarkoituksena on identifioida ja määrittää toimistotilan ja kiinteistön fyysiseen, sosiaaliseen ja virtuaaliseen ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, joita tilan käyttäjät ja käyttäjäorganisaatiot arvostavat ja preferoivat sekä analysoida näiden tekijöiden laadullista arvostusta ja taloudellista merkitystä markkinainformaation pohjalta. Aiemmat tutkimukset tilankäyttäjien arvostuksista on usein asetettu siten, että arvioidaan tyytyväisyyttä nykyiseen sijaintiin, rakennukseen tai tiloihin. Aikaisemman tutkimuksen rajoitteena on myös se, että usein on keskitytty vain pieneen osa alueeseen, eikä tutkittu laajasti sekä sijaintiin, rakennukseen, työskentelytilaan että palveluihin liittyviä arvostuksia yhtä aikaa, jolloin näihin tekijöihin kohdistuvaa arvostusta voidaan verrata keskenään. Preferenssit hankkeen kyselyissä otettiin lähtökohdaksi, miten tärkeitä eri elementit toimistorakennuksen sijaintiin, rakennukseen, työskentelytilaan sekä palveluihin liittyen ovat vastaajille. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden tärkeyttä organisaatiokyselyssä organisaation näkökulmasta ja käyttäjäkyselyssä vastaajan omasta näkökulmasta. Raportti pohjautuu keväällä 2009 toteutetun käyttäjien preferenssit kyselyn tuloksiin. Preferenssikyselyn tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman laajalti tietoa erilaisten käyttäjäorganisaatioiden ja yksittäisten käyttäjien toimistotilaan liittyvistä preferensseistä. Tässä kyselyn tuloksia esittävässä raportissa määritetään ja kuvataan kiinteistöön ja tilaan liittyviä ominaisuuksia, joita suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden tila asioista päättävät henkilöt ja kiinteistöjen käyttäjät eli työntekijät pitävät tärkeänä ja arvostavat. Preferenssit hankkeessa on mukana seuraavat organisaatiot Aberdeen Property Investors Finland Oy, DTZ Finland Oy, Helsingin kaupunki, HYY Kiinteistöt, ISS Palvelut Oy/ISS Proko Oy, Jykes Kiinteistöt Oy, Kuntien eläkevakuutus, Realia Management Oy, Senaatti kiinteistöt, Skanska Commercial Development Oy, Sponda Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, Turun ammattikorkeakoulu, VTT ja Ynno. Kyselyjen teknisestä toteutuksesta vastasi Eeva Määttänen (TKK). Raportin kirjoittajien lisäksi Ari Hyvönen (TKK) ja Petri Junttila (KTI) ovat tuottaneet tilastollisia analyysejä raportille. Raportin tuottamisessa ovat olleet mukana myös Suvi Nenonen (TKK) ja Satu Haaparanta (KTI). 1.2 Tavoite ja tutkimusongelma Käyttäjäkyselyn tavoitteena oli selvittää mitä sijaintiin, rakennukseen, työympäristöön ja palveluihin liittyviä ominaisuuksia suomalaiset kiinteistöjen käyttäjät pitävät tärkeänä. Kyselytutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 3

5 Mitä sijaintiin, rakennukseen, työympäristöön ja palveluihin liittyviä ominaisuuksia pidetään tärkeänä? Miten tärkeänä eri ominaisuuksia pidetään? Mitä ominaisuuksia preferoidaan enemmän kuin toisia ominaisuuksia? Miten profiloida vastaajia heidän preferenssien perusteella? 1.3 Kyselyn rakenne ja kyselytutkimuksen suorittaminen Kyselytutkimuksen fokuksessa olivat kiinteistöjen ja toimistotilojen käyttäjät (occupiers). Käyttäjillä viitataan joko käyttäjäorganisaatioihin tai yksittäisiin käyttäjiin eli kyseessä olevan yrityksen tai organisaation työntekijöihin. Käyttäjäorganisaation tilatarpeita ohjaavat monet tekijät kuten organisaation strategia ja taloudelliset tekijät, kun taas yksittäisiä työntekijöiden tilatarpeita ohjaavat enemmän yksilölliset tekijät, taloudellisten tekijöiden ollessa lähes merkityksettömiä. Tämän takia jo kyselyn suunnittelun alkuvaiheessa päätettiin tehdä kaksi erillistä, mutta mahdollisimman pitkälle toisiansa tukevaa ja vertailuja mahdollistavaa kyselylomaketta. Toinen kyselylomake oli suunnattu yksittäisille käyttäjille, eli työntekijöille, ja toinen lomake organisaation tila asioista päättäville henkilöille. Organisaatiotason kyselylomakkeessa vastaajia pyydetään vastaamaan organisaation näkökulmasta eli mitä asioita organisaationne tällä hetkellä preferoi ja käyttäjätason kyselyssä vastaajia pyydettiin vastaamaan omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta omien mieltymysten mukaan: mitä preferoisit, jos saisit vapaasti valita Kyselylomakkeiden varsinaiset kysymykset suunniteltiin tutkimusryhmän voimin kevättalven 2009 aikana. Kyselylomakkeiden ensimmäisen version kysymykset suunniteltiin aiheeseen liittyvien aikaisempien tutkimusten, kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta tutkijoiden yhteisissä tapaamisissa. Kysymysten suunnittelussa huomioitiin vahvasti myös hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeet, toiveet ja ideat. Kyselylomakkeita kehitettiin loppuvaiheessa asiantuntijatyöpajassa, jossa hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajat pääsivät kommentoimaan ja kehittämään kysymyksiä lopulliseen muotoonsa. Ennen lomakkeen lopullista versiota, kysymyslomaketta testattiin aiheeseen perehtymättömien testihenkilöiden kanssa. Kyselylomake rakentuu neljästä osioista, joita ovat: taustatiedot sijaintiin ja alueeseen liittyvät preferenssit rakennukseen liittyvät preferenssit työskentelytilaan liittyvät preferenssit. Kyselylomake rakentui neljästä osa alueesta, joiden alle sijoitettiin niihin liittyviä kysymyksiä. Muun muassa palveluihin liittyvät kysymykset on asetettu kahdelle eri tasolle eli kävelyetäisyyden päässä toimistorakennuksesta olevat palvelut, jotka kuuluvat sijaintiin ja alueeseen liittyviin preferensseihin. Palvelut toimistorakennuksessa kuuluvat rakennukseen liittyviin preferensseihin, mihin kuuluu myös ympäristötehokkuuteen liittyvät elementit. 4

6 Organisaatiokysely alkoi taustatietojen kartoituksella, joka sisälsi toimintakenttään liittyvien kysymysten lisäksi kysymyksiä vastaajan näkemyksistä organisaation tulevaisuuden suuntauksista. Tämän lisäksi vastaajalta kysyttiin päätösvallasta tila asioissa sekä organisaation nykyisistä tiloista. Seuraavassa osiossa vastaajia pyydettiin pohtimaan sijaintiin ja alueeseen, toimistorakennukseen sekä työtiloihin liittyvien tekijöiden tärkeyttä viisiportaisissa kysymyksissä (vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeä, melko tärkeä, neutraali, vähemmän tärkeä ja ei lainkaan tärkeä). Vastaajille korostettiin sitä, etteivät arvioi näiden tekijöiden toteutumista nykyisissä tiloissa vaan miettivät tekijöiden tärkeyttä organisaatiolleen. Käyttäjäkyselyssä lähtökohtana oli vastaajan henkilökohtaiseen työskentelyyn liittyvät näkökohdat. Kysely alkoi nykytilanteeseen liittyvillä kysymyksillä mm. työmatkaan ja työskentelyyn liittyen. Tämän jälkeen vastaajaa pyydettiin arvioimaan mieluisinta aluetta, toimistorakennusta sekä toimistotilaa oman työskentelyn näkökulmasta. Lopuksi vastaajalta pyydettiin taustatietoja mm. nykyisen työpaikan sijaintiin ja omiin henkilökohtaisiin tekijöihin liittyen (mm. sukupuoli, ikä, ylin suoritettu tutkinto, työtehtävä). Nämä kysymykset olivat tärkeitä mm. muodostettujen profiilien kuvaamisessa. Kysely toteutettiin Internetin kautta Digium ohjelmistoa hyväksikäyttäen. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot lähettivät kyselyn valitsemilleen asiakkailleen ja sidosryhmille annetun aikataulun puitteissa. Vastaajien preferenssit esitetään raportissa saldolukuina, joiden avulla kvalitatiivisten kysymysten vastaukset on muutettu numeeriseen muotoon. Saldoluvut vaihtelevat +100 ja 100 välillä ja näiden avulla eri kiinteistöattribuutit voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Mitä lähempänä saldoluku on +100, sitä tärkeämpi kyseinen attribuutti on, ja mitä lähempänä saldoluku on 100, sitä vähemmän tärkeä kyseinen attribuutti on. Kussakin osa alueessa saldoluvut on laitettu suuruusjärjestykseen tärkein on ylimpänä. Kyselyn yhtenä tavoitteena oli kyetä sen avulla profiloimaan vastaajia, joilla on samankaltaiset preferenssit. Organisaatioprofiilit muodostettiin klusterianalyysilla, jossa samankaltaiset havainnot ryhmitellään ryhmiin. Pyrkimyksenä oli kaikista havainnoista muodostaa alaryhmiä, joissa tutkittavien muuttujien suhteen ovat keskenään samankaltaiset havainnot, jotka ovat muihin ryhmiin nähden poikkeavia. Myös käyttäjäprofiilit muodostettiin klusterianalyysillä, mutta tämän lisäksi käyttäjäaineistosta tehtiin pääkomponenttianalyysi. Pääkomponenttianalyysin tuloksena saatiin 19 aineistosta noussutta faktoria, joiden valossa klusterianalyysissä muodostettuja profiileja analysoitiin. 2 ORGANISAATIOTASON KYSELYN TULOKSET Organisaatiokyselyn tavoitteena oli analysoida organisaation näkökulmasta millaisia preferenssejä organisaatioilla on toimistotilojen sijaintiin, rakennukseen, tilaan ja palveluihin liittyen sekä yleisiä preferenssejä. Kyselyn avulla myös analysoitiin, mitkä eri elementtien tärkeyttä organisaatioille. Kyselyn kohdistettiin toimistotilojen käyttäjäyritysten kiinteistö ja toimitilavastaavat henkilöille. Kysely lähetettiin keväällä 2009 kahdessa vaiheessa yhteensä 2040 henkilölle, joista yhteensä 1474 oli pääkaupunkiseudulla toimivista organisaatioista. Ensimmäisessä vaiheessa kysely lähettiin projektin yritysosallistujille ja heidän asiakkailleen. Jotta tulokset vastaisivat paremmin koko populaatiota, kysely lähetettiin toisessa vaiheessa yrityksille, jotka oli valittu satunnaisotannan perusteella 5

7 perusjoukosta. Kyselyn analyysi rajattiin pääkaupunkiseudulle, sillä aineisto muualta Suomesta ei ollut riittävän kattavaa. Pääkaupunkiseutu muodostaa myös merkittävän osan koko Suomen toimistotilamarkkinoista, kun koko toimistokannasta, joka on noin miljoonaa neliötä, sijaitsee pääkaupunkiseudulla lähes kahdeksan miljoonaa neliötä. Tämän vuoksi pääkaupunkiseutu muodostaa oman toimintakentän toimistomarkkinoilla, jota on syytä käsitellä omanaan (KTI The Finnish Property Market 2009). Pääkaupunkiseudun analyysistä poistettiin myös vastaukset, joissa vastaaja ei osallistunut päätöksentekoon toimitiloihin liittyvissä asioissa (Kuva 1), vastaaja oli jättänyt kesken vastaamisen tai vastaukset eivät muuten olleet analysointikelpoisia, joten lopulliseen analyysiin otettiin yhteensä 89 vastausta 80 eri organisaatiosta. Vastausprosentiksi pääkaupunkiseudulta muodostui siten 6 %. Vastaajaorganisaatiot pääkaupunkiseudulta ovat mm. erikokoisia ja eri toimialoilta. 37 % 0 % 13 % Vastaan toimitilaasioista globaalisti koko yrityksen tasolla Vastaan toimitilaasioista Suomen tasolla Vastaan toimitilaasioista paikallisesti 38 % Osallistun / vaikutan päätöksentekoon 12 % En osallistu päätöksentekoon Kuva 1 Vastaajan rooli toimitila asioissa Kyselyn vastaajista 42 % oli toimitusjohtajia, 19 % muuta yrityksen ylintä johtoa ja 18 % talousjohtoa (Kuva 2). Ainoastaan 8 % vastaajista kuului suoranaisesti kiinteistöjohtoon. 4 % 9 % 18 % 8 % 42 % Toimitusjohtaja Muu yrityksen ylin johto Talousjohto Kiinteistöjohto Henkilöstöhallinto Jokin muu 19 % Kuva 2 Vastaajan tehtävä organisaatiossa 6

8 2.1 Perustiedot vastanneista organisaatioista Julkisen sektorin toimijoita oli vastaajista 17 % loppujen 83 % edustaessa yksityistä sektoria eri toimialoilla. Suurimmaksi toimialaksi kyselyssä muodostui muut palvelut liike elämälle 30 % osuudella vastaajista, johon kuului laaja joukko erilaisia yrityspalveluja tarjoavia tahoja. Toinen suuri ryhmä oli jokin muu, jossa vastaajien keskuudessa oli mm. maahantuontia, lääketeollisuutta ja koulutusta. Rahoitus ja vakuutuspalveluihin ei kuulunut yhtään vastaajaa (Rahoitus ja vakuutuspalvelut 0 %) (Kuva 3). Valmistava teollisuus ja rakentaminen 28 % 20 % Kauppa, kuljetus ja varastointi Tietojenkäsittely ja ohjelmistopalvelut 11 % Rahoitus ja vakuutuspalvelut 30 % 0 % 4 % 7 % Viestintä ja informaatioteollisuus sekä kustantaminen ja painaminen Muut palvelut liike elämälle Jokin muu Kuva 3 Vastaajien organisaation toimiala Kyselyyn vastanneista organisaatioista 15 % oli perustettu 2000 luvulla, kun taas ennen vuotta 1950 on perustettu 26 % vastanneista organisaatioista ja suurin osa on perustettu 1990 luvulla (Kuva 4). Pääosa vastanneista organisaatioista toimii valtakunnallisesti (43 %), mutta toinen suuri ryhmä ovat globaalit toimijat, joita vastaajista on 31 % (Kuva 5). 29 % 15 % 26 % 18 % Ennen vuotta % Kuva 4 Perustamisvuosi 7

9 31 % 14 % Toimimme paikallisesti Toimimme valtakunnallisesti Toimimme Pohjoismaissa Toimimme Euroopassa 9 % 3 % 43 % Toimimme globaalisti Kuva 5 Organisaation toimintakenttä Henkilöstön määrä Organisaatioiden henkilöstön määrä painottui yli 100 hengen organisaatioihin (Kuva 6). Organisaatiot myös ennakoivat kasvua henkilöstön määrässä, kun 45 % vastaajista arvioi henkilöstön määrään kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana (Kuva 7). 18 % 7 % 8 % alle % 13 % % 4 % 30 % yli 3000 Kuva 6 Henkilöstön määrä Suomessa 8

10 7 % 2 % 17 % Pienenee merkittävästi Pienenee jonkin verran Pysyy samana 45 % 29 % Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi Kuva 7 Henkilöstön määrän kehitys 5 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna Organisaation liikevaihto Suurin joukko vastaajista kuului suuriin tai keskisuuriin yrityksiin (Kuva 8). Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden liikevaihdin kehityksen odotukset viiden vuoden ajanjaksolla olivat luottavaisia, koska 55 % vastaajista ennakoi liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja 23 % arvioi kasvun olevan merkittävää (Kuva 9). 1 % 9 % 45 % 11 % 34 % Alle 2 milj. euroa (mikroyritys) 2 10 milj. euroa (pieni yritys) milj. euroa (keskisuuri yritys) Yli 50 milj. euroa (suuryritys) En osaa sanoa Kuva 8 Suomessa toimivan organisaation liikevaihto vuonna % 1 % 0 % 5 % 55 % 16 % Pienenee merkittävästi Pienenee jonkin verran Pysyy samana Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi En osaa sanoa Kuva 9 Liikevaihdon kehitys 5 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna 9

11 Suurin osa noin 60 % vastaajista piti tuotteitansa/palveluitansa, asiakaskuntaa ja muuta alan toimijakuntaa (kilpailijat jne.) melko stabiileina ja vakiintuneina. Toinen suuri ryhmä oli melko nopeasti muuttuvat ja kehittyvät, jonka valitsi reilu 20 % vastaajista kaikkiin osa alueisiin Nykyiset tilat Vastanneiden organisaatioiden toimistotilat sijaitsevat pääosin keskusta alueella tai sen tuntumassa. 11 % vastanneista toimistotilat sijaitsee pääosin ydinkeskustassa (Kuva 10). Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan yhtä toimistorakennusta, joka kuvaa heidän organisaation yleistä linjaa (mm. työskentelytilaan liittyen), jolloin heistä 93 % valitsi organisaationsa pääkonttorin muun toimiston sijaan. Usein pääkonttorit ovat suurimpia yksiköitä, mikä teki sen luontevaksi vaihtoehdoksi vastaajille. 37 % vastaajista määritteli kyseisen toimistokohteen uudisrakennukseksi, mutta yleisesti ottaen toimistorakennuksen tyypit jakautuivat tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä (Kuva 11). Kolmasosa vastaajista määritteli toimistotalonsa yhden käyttäjän toimistotaloksi (Kuva 12). 21 % 11 % Ydinkeskustassa Keskusta alueella tai sen tuntumassa Kaupungin laitamilla 19 % 49 % Ei yhtenäistä linjaa, sijainti valitaan tapauskohtaisesti Kuva 10 Nykyisten toimistotilojen pääasiallinen sijainti 1 % Uudisrakennus 22 % 30 % 1 % 9 % 37 % Peruskorjattu arvorakennus Peruskorjaamaton arvorakennus Peruskorjattu vanhempi rakennus Peruskorjaamaton vanhempi rakennus En osaa sanoa Kuva 11 Nykyinen toimipiste 10

12 33 % 41 % Monikäyttäjätalo, jossa yhteiset palvelut Monikäyttäjätalo, jossa ei yhteisiä palveluja 26 % Yhden käyttäjän toimistotalo Kuva 12 Toimistotalon luonne Kyselyyn vastanneista suurin ryhmä, jonka toimisto sijaitsi yhden käyttäjän toimistotalossa, oli henkilömäärältään henkilön organisaatio. Kuitenkin myös henkilömäärältään pienemmillä organisaatioilla oli käytössään yhden käyttäjän toimistotalo. 11

13 2.1.4 Tilastandardit ja työympäristökonseptit Suurimmalla osalla vastaajista ei ole tilastandardia (60 %) eikä työympäristökonseptia (59 %) käytössä (Kuva 13 ja Kuva 14). Tilastandardilla tarkoitetaan ohjearvoja, esim. m2/hlö tai m2/työpiste ja työympäristökonseptilla tarkoitetaan yrityksen/organisaation tasolla määriteltyjä tila alueen käyttötapoja ja tilaratkaisuja, kuten avo tai koppikonttoriratkaisua. 1 % 11 % Kyllä, toimipistekohtainen Kyllä, valtakunnallinen 20 % Kyllä, globaali 60 % 8 % Ei ole En osaa sanoa Kuva 13 Tilastandardi 2 % 16 % Kyllä, toimipistekohtainen Kyllä, valtakunnallinen 59 % 3 % 20 % Kyllä, globaali Ei ole En osaa sanoa Kuva 14 Työympäristökonsepti 12

14 2.1.5 Vuokrasopimukset Suurimmalle osalle vastaajista (53 %) toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on mieluisin vuokrasopimuksen muoto (Kuva 15) ja mieluisin vuokrasopimustyyppi bruttovuokrasopimus (53 %), jossa vuokralainen maksaa kokonaisvuokraa, joka sisältää korvauksen tilaan sidotulle pääomalle ja ylläpidon kustannukset. Nettovuokrasopimus, jossa vuokralainen vastaa itse kaikista ylläpidon kustannuksista on mieluisin 30 %:lle vastaajista (Kuva 16). Toistuva vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamis ja päättymisajankohta sovitaan erikseen ja joka sopimuksen päättymisen jälkeen jatkuu sovitulla tavalla tai jonka ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on sovittu ennalta määrätyn ajan päähän, on 26 %:lle vastaajista mieluisin vuokrasopimustyyppi. Triple net vuokrasopimuksen, jossa vuokralainen vastaa ylläpidon lisäksi myös peruskorjauksista, valitsi 5 % vastaajista mieluisimmaksi. 26 % 5 % 2 % Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Määräaikainen vuokrasopimus Toistuva vuokrasopimus En osaa sanoa 14 % 53 % Jokin muu Kuva 15 Vuokrasopimuksen muoto 5 % 12 % Bruttovuokrasopimus Nettovuokrasopimus Triple netvuokrasopimus En osaa sanoa 30 % 53 % Kuva 16 Mieluisin vuokrasopimustyyppi 13

15 Vaikka vastaajista suurimmalle osalle (53 %) toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus oli mieluisin, ainoastaan 9 % vastaajista muuttaa 3 5 vuoden välein. Pääosa vastaajista (47 %) määritteli muuttavansa yli 10 vuoden välein ja 31 % määritteli muuttavansa 5 10 vuoden välein (Kuva 17). 12 % 1 % 9 % 31 % Alle kolmen vuoden välein Kolmen viiden vuoden välein Viiden kymmenen vuoden välein Yli 10 vuoden välein 47 % En osaa sanoa Kuva 17 Keskimääräinen muuttotiheys Vuokrasuhteeseen liittyen tärkein seikka on vuokran määrä ( /m2/kk) ja jaetulla toisella sijalla saldoluvuissa ovat vuokrasopimuksen pituus ja vuokrasopimuksesta irtaantuminen. Kuvassa 18 eri tekijöiden tärkeys on asetettu suuruusjärjestykseen siten, että korkeimmalla on vastaajille tärkein tekijä. Mitä lähempänä tekijät ovat +100 arvoa, sitä tärkeämpiä ne vastaajille ovat (Kuva 18) Kolmantena on joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa, mikä heijastui myös kysyttäessä mieluisinta vuokrasopimuksen muotoa, kun 53 % valitsi toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen (Kuva 15). Muut tekijät eivät nousseet tärkeiksi vastaajille, vaan saldoluvut olivat negatiivisia. Kuvassa 19 kuvataan vastausten jakaantuminen eri vaihtoehtojen välillä. 14

16 Arvioikaa, miten tärkeää organisaatiollenne ovat seuraavat vuokrasuhteeseen liittyvät seikat: Vuokran määrä ( /m2/kk) Vuokrasopimuksen pituus Vuokrasopimuksesta irtaantuminen Joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa Tarjotaan lisäarvopalveluja Vuokrasopimuksen vapaat kuukaudet Tarjotaan neuvoa kustannuksiin liittyvissä asioissa Autetaan tilamuutosprosessien läpiviemisessä Tarjotaan neuvoa ympäristöasioissa Tarjotaan konsultointia tilamuutoksien suunnittelussa Kuva 18 Vuokrasuhteeseen liittyvien seikkojen tärkeys saldoluvut 15

17 Vuokrasuhteeseen liittyvät seikat: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuokran määrä ( /m2/kk) Vuokrasopimuksen pituus Vuokrasopimuksesta irtaantuminen Joustavuus vuokrasopimuksen ehdoissa Tarjotaan lisäarvopalveluja Vuokrasopimuksen vapaat kuukaudet Tarjotaan neuvoa kustannuksiin liittyvissä asioissa Autetaan tilamuutosprosessien läpiviemisessä (työympäristökehittämispalveluja) Tarjotaan neuvoa ympäristöasioissa Tarjotaan konsultointia tilamuutoksien suunnittelussa Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 19 Vuokrasuhteeseen liittyvien tekijöiden vastausten jakaantuminen Ulkopuolisia palveluntarjoajia vastaajat katsoivat käyttävänsä/tarvitsevansa lähinnä tarjolla olevien tilavaihtoehtojen kartoittamiseen sekä muuton käytännön asioiden järjestelyyn, kun taas esimerkiksi muuton läpivientiin henkilöstön kanssa ei tarvittu ulkopuolisia palveluntarjoajia. 16

18 2.2 Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit Kyselyssä kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät preferenssit jaettiin kolmeen eri osa alueeseen eli toimistorakennuksen alueeseen, itse toimistorakennukseen ja lopulta työtilaan liittyviin ominaisuuksiin, joiden tärkeyttä vastaajat arvioivat. Raportilla osa alueet käsitellään samassa järjestyksessä kuin kyselyssä Alueeseen liittyvät preferenssit Sijainti ja saavutettavuus Sijainnin kannalta sekä julkiset liikenneyhteydet että yksityisautoilun työpaikalle mahdollistavat liikenneyhteydet ja riittävät parkkipaikat olivat tärkeitä. Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista organisaatioista sijaitsi keskusta alueella tai sen tuntumassa (Kuva 10), ei kuitenkaan kaupungin keskustan läheisyys ollut vastaajille tärkeää (Kuva 20). Kuva 21 on havaittavissa, että kahdelle korkeimmalle nousseen tekijän osalta neutraaleja vastauksia oli hyvin vähän, mikä myös kuvastaa niiden tärkeyttä vastaajille. Sijainti liikenneyhteyksien kannalta: Julkisten liikenneyhteyksien varrella Parkkipaikkojen riittävä määrä läheisyydessä Yksityisautoiluyhteyksien varrella Kevyen liikenteen väylien varrella Organisaatiokysely Kaupungin keskustan läheisyys Kuva 20 Sijainnin ja saavutettavuuden tärkeys liikenneyhteyksien kannalta saldoluvut 17

19 Sijainti liikenneyhteyksien kannalta: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Julkisten liikenneyhteyksien varrella Parkkipaikkojen riittävä määrä läheisyydessä Yksityisautoiluyhteyksien varrella Kevyen liikenteen väylien varrella Kaupungin keskustan läheisyys Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 21 Sijainti liikenneyhteyksien kannalta vastausten jakaantuminen Organisaation toiminnan kannalta tärkeimmäksi muodostui sijainti lähellä työntekijöitä. Myös sijainti lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä sekä lähellä kumppaneita nähtiin tärkeiksi. Vähemmän tärkeiksi muodostui sijainti lähellä lentokenttää, myöskään sijainti keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä ei ollut vastaajille tärkeää. (Kuva 22 ja Kuva 23.) Sijainti organisaation toiminnan kannalta: Lähellä työntekijöitä Lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä Lähellä kumppaneita Lähellä asiakkaita Lähellä lentokenttää Keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä Lähellä kilpailijoita Organisaatiokysely Kuva 22 Sijainnin ja saavutettavuuden tärkeys organisaation toiminnan kannalta saldoluvut 18

20 Sijainti organisaation toiminnan kannalta: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähellä työntekijöitä Lähellä muita tärkeitä sidosryhmiä Lähellä kumppaneita Lähellä asiakkaita Lähellä lentokenttää Keskeisten yrityspalvelujen läheisyydessä Lähellä kilpailijoita Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 23 Sijainti organisaation toiminnan kannalta vastausten jakaantuminen 19

21 Alueen viihtyisyyteen vaikuttavat seikat Alueella tärkeimmäksi tekijäksi nousi turvallisuus sekä alueen siisteys ja puhtaus. Myös alueen imago oli vastaajille tärkeä, kun taas luonnonmukaisuus ja vehreys ei ollut merkittävän tärkeää organisaatiotason vastaajille. Alueen kulttuurihistoriallisuus ei ollut vastaajille tärkeää. (Kuva 24 ja Kuva 25.) Alueen viihtyisyys: Alueen turvallisuus Alueen siisteys ja puhtaus Alueen imago Alueen luonnonmukaisuus ja vehreys Alueen modernius Alueen kulttuurihistoriallisuus Organisaatiokysely Kuva 24 Alueen viihtyisyyteen vaikuttavien seikkojen tärkeys saldoluvut Alueen viihtyisyys: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen turvallisuus Alueen siisteys ja puhtaus Alueen imago Alueen luonnonmukaisuus ja vehreys Alueen modernius Alueen kulttuurihistoriallisuus Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 25 Alueen viihtyisyys vastausten jakaantuminen 20

22 Alueen palvelut Samalla alueella toimistorakennuksen kanssa eli kävelyetäisyyden päässä olevista palveluista muodostui tärkeimmäksi työterveyspalvelut, jossa saldoluku eli tärkeyttä kuvaava luku ei kuitenkaan noussut kovin korkealle. Yleisesti ottaen alueen palveluista mikään ei noussut kovin korkealle tärkeydessä, mikä indikoi yleisesti sitä, että alueen palvelut eivät ole vastaajaorganisaatioille tärkeitä. Muita tärkeitä olivat ravintola ja kahvila sekä posti, joissa niissäkin tärkeys jäi suhteellisen matalaksi (Kuva 26). Selkeästi on havaittavissa, ettei organisaatiotasolla varsinkaan palveluiden kuten pesulan, päiväkodin ja autovuokraamon sijaintia toimistorakennuksen läheisyydessä pidetä tärkeinä. Palveluiden osalta on havaittavissa myös suuri neutraalien vastausten määrä, kun lähes kolmannes vastaajista oli valinnut monen palvelun tärkeyden neutraaliksi (Kuva 27). Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut: Työterveyspalvelut Ravintola Kahvila Posti Ruokakauppa Hotelli Pankki Liikuntapalvelut Baari Kauneuspalvelut, esim. parturi kampaamo Pesula Päiväkoti Autovuokraamo Kulttuuripalvelut Organisaatiokysely Kuva 26 Alueen palvelujen tärkeys saldoluvut 21

23 Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyspalvelut Ravintola Kahvila Posti Ruokakauppa Hotelli Pankki Liikuntapalvelut Baari Kauneuspalvelut, esim. parturi kampaamo Pesula Päiväkoti Autovuokraamo Kulttuuripalvelut Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 27 Kävelyetäisyyden päässä olevat palvelut vastausten jakaantuminen 22

24 2.2.2 Rakennukseen liittyvät preferenssit Arkkitehtuuri ja ilme Tärkein arkkitehtuuriin ja ilmeeseen liittyen on ensivaikutelma rakennukseen astuessa, kun taas rakennuksen julkisivun antaman mielikuvan tärkeys eikä tasokkaat edustustilat nouse yhtä korkealle, vaikka ovatkin tärkeitä vastaajille. (Kuva 28 ja Kuva 29.) Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme: Ensivaikutelma rakennukseen astuessa Rakennuksen julkisivun antama mielikuva Tasokkaat edustustilat Rakennuksessa on organisaation asiakkaita tai muita sidosryhmiä Rakennuksessa on muita alan toimijoita Organisaatiokysely Kuva 28 Toimistorakennuksen arkkitehtuuriin ja ilmeen tärkeys saldoluvut 23

25 Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme: 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ensivaikutelma rakennukseen astuessa Rakennuksen julkisivun antama mielikuva Tasokkaat edustustilat Rakennuksessa on organisaation asiakkaita tai muita sidosryhmiä Rakennuksessa on muita alan toimijoita Erittäin tärkeä Melko Tärkeä Neutraali Vähemmän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuva 29 Toimistorakennuksen arkkitehtuuri ja ilme vastausten jakaantuminen Fyysiset ominaisuudet ja toiminnallisuus Lämpötilan, ilmastoinnin ja valaistuksen säädettävyyttä nousivat kaikista korkeimmalle näissä tekijöissä. Kuitenkin kaikki fyysisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisuuteen liittyvät tekijät ovat hyvin tärkeitä jokaisen saldoluvun ylittäessä 50 (Kuva 30). Fyysisistä ominaisuuksista on myös havaittavissa se, että niissä neutraaleja vastauksia on suhteellisen vähän (Kuva 31). Myös kaikki rakennuksen joustavuuteen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä, vaikka eivät nouse yhtä korkealle tärkeydessä (saldoluvut alle +80, Kuva 32) kuin fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät. Vastausten jakaantumisessa joustavuuteen liittyvissä tekijöissä on havaittavissa melko tärkeiden vastausten suuri määrä (Kuva 33). Toimistorakennuksen fyysiset ominaisuudet ja toiminnallisuus: Lämpötilan säädettävyys Ilmastoinnin säädettävyys Valaistusolosuhteiden säädettävyys Suihku ja pukeutumistilat Hissi Pyöränsäilytyspaikat Esteettömyys liikunrajoitteisille Organisaatiokysely Kuva 30 Toimistorakennuksen fyysisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden tärkeys saldoluvut 24

Toimitilakäyttäjienjaorganisaatioiden tarpeetjapreferenssitmeilläjamuualla

Toimitilakäyttäjienjaorganisaatioiden tarpeetjapreferenssitmeilläjamuualla Toimitilakäyttäjienjaorganisaatioiden tarpeetjapreferenssitmeilläjamuualla Preferences tutkimushankkeentuloksia Anna-Liisa Lindholm ja Peggie Rothe Muuttuvien alueiden mahdollisuudet yritysten toimitilatarpeisiin

Lisätiedot

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Tutkija Peggie Rothe, Aalto-yliopisto Johtaja Satu Haaparanta, KTI Fifman syysseminaari 23.9.2010, SOL-CITY Agenda Preferenssit-hanke

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Tutkimuksen toteutus! Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2014 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Oulunsalon Aeroportti

Oulunsalon Aeroportti Oulunsalon Aeroportti Kansainvälisen tason käyntikortti Pääkonttoritasoinen toimistotila osoitteessa Tietotie 2, Oulu. OULUN KESKUSTA 14 KM LENTOKENTTÄ 400 M SATAMA 11,5 KM TAKSIASEMA 400 M Osaksi monipuolisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l

A V I A T O W E R m o v e t o a n e w l e v e l AV IA move to a new level TOWER Uutta muotokieltä ja ekologista ajattelua edustava Avia Tower tarjoaa käyttäjilleen inspiroivan ja muunneltavan työympäristön. Avia Tower kohoaa Vantaalle Aviapoliksen liike-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden työympäristöt

Tulevaisuuden työympäristöt Tulevaisuuden työympäristöt Green Office-aamukahvit/ Ilmatieteen laitos ja Senaatti-kiinteistöt Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Muutoksesta Tilatehokkuudesta Toimitilakustannuksista Etä-/joustotyöstä

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner

23.5.2012 Lintulahti Corner. Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Lintulahti Corner Osoite: Kaikukatu 6, Helsinki Rakennusoikeus: 13 360 kem2 Kerroksia: 8 + kaksi kellaria Kerroskoko: toimistokerros 1 630m2 Pysäköinti: 120 autopaikkaa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Vantaan Varistoon näkyvälle kauppapaikalle

Vantaan Varistoon näkyvälle kauppapaikalle Vantaan Varistoon näkyvälle kauppapaikalle Toimisto- ja myymälätilaa osoitteessa Martinkyläntie 54, Vantaa. Sijainti kaupan keskittymässä Osoitteessa Martinkyläntie 54 sijaitsee valoisa toimistotila, joka

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

FINLAND OCCUPIER SURVEY REPORT 2017 CBRE RESEARCH

FINLAND OCCUPIER SURVEY REPORT 2017 CBRE RESEARCH FINLAND OCCUPIER SURVEY REPORT 2017 CBRE RESEARCH FINLAND OCCUPIER SURVEY Tämä raportti pohjautuu CBRE:n vuosittaiseen käyttäjäyrityksille suunnattuun Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan laajuiseen kyselyyn,

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Arkkitehtuuriltaan näyttävä Sinimäentie 10 sijaitsee Sinimäen alueella Espoossa näkyvällä paikalla Turun moottoritien vieressä, Kehä I:n ja Kehä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Tutkimusosio Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Valtuutetut pitivät kaikkia valtioneuvoston sote-uudistukselle asettamia keskeisiä

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2010. Presentation name / Author

TNS PäättäjäAtlas 2010. Presentation name / Author Taloussanomien Verkkomediat 2.. 1 Taustatietoa tutkimuksesta Tutkimuksen perusjoukko muodostui yksityisen ja julkisen sektorin ylimmistä toimihenkilöistä. Tässä esityksessä kohderyhmäksi on rajattu yksityisellä

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-11 MUUNNELTAVAT TILAT s 12 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus sijoittuu Pitäjänmäen keskeiselle

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

KALASATAMAN by Lindström Invest

KALASATAMAN by Lindström Invest Kumm eli MAN ström Invest Lindström Invest Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki puh. 09 2514 6100 www.lindstrominvest.fi Haluatko työskennellä täyden palvelun Business Parkissa? Ainutlaatuiset ja viihtyisät

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ TILAT PARHAIMMALTA PAIKALTA MONENLAISIA MAHDOLLISUUKSIA HaminaKotkan satama yritys- ja logistiikka-alueineen tarjoaa dynaamisen, monipuolisen sekä logistisesti

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin

Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahakijan opas Avaimet yrityksesi uuteen kotiin Toimitilahaku alkaa kahdesta peruskysymyksestä: mihin haluatte muuttaa ja kuinka monta työpistettä yrityksenne tarvitsee? Oikeanlainen työympäristö

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO

Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO Parviainen Arkkitehdit Oy HIOMO HIOMO s 3-4 PERUSTIEDOT s 5-10 MUUNNELTAVAT TILAT s 11-12 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ s 13 LISÄTIEDOT 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Hiomon toimitilakokonaisuus

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Tiedote 22.5.2014 Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Toimistotiloihin vaaditaan nyt entistä tehokkaampia tilaratkaisuja, kertoo KTI

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä

The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä The Plaza to be. PILKE ja HEHKU Plaza Business Parkin parhaat toimitilat odottavat sinua. PILKE JA HEHKU kiinteistömme yrityskeskittymässä Naapurisi: inspiraatio ja menestys. Toteuta suunnitelmasi Kehittyvä

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA. Palvelutuotannon käyttäjäkysely

KIRKKONUMMEN KUNTA. Palvelutuotannon käyttäjäkysely KIRKKONUMMEN KUNTA Palvelutuotannon käyttäjäkysely 2012 10.12.2012 Asiakaskysely 2012 Tämä asiakaskysely on toteutettu sähköpostikyselynä marras-joulukuun vaihteessa Kysely lähetettiin 86:lle eri kiinteistöistä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Kasva osaksi liike-elämän keskittymää

Kasva osaksi liike-elämän keskittymää Kasva osaksi liike-elämän keskittymää Joustavaa toimistotilaa Pitäjänmäellä Helsingissä. Tasokkaita toimistokiinteistöjä osoitteissa Kornetintie 3 ja Hiomotie 8, Helsinki Pitäjänmäki aktiivinen yritysalue

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014 Hämeenlinnan pendelöintitutkimus Kehittämispalvelut 30.1.2014 1 Tutkimuksen tausta Vastaajia yhteensä 300 (30.1.2014 tilanne) Tiedonkeruu 15.1-3.2 paperilomakkeilla ja internetin kautta. Kohderyhmä ulkopaikkakunnalla

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia vuokraa: NYKYAIKAISTA TOIMITILAA 20-400 henkilön organisaatioille fenniatilat.fi/sentnerikuja1 Tilaratkaisut Sentnerikuja 1 sisältää vuokrattavia

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Yhteydet. Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä MÄKITORPANTIE 3 Yhteydet Yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä Mäkitorpantie 3 sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kehä 1:n ja Tuusulanväylän läheisyys mahdollistavat kätevän ja jouhevan

Lisätiedot

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja

TILAA HENGITTÄÄ. Tietokuja 4Tietokuja 4 4 Tietokuja Tietokuja 4 on laadukas, 6-kerroksinen toimistotalo Munkkiniemessä, Helsingissä. Toimistot sijoittuvat kahteen erilliseen siipeen, joiden välissä on upea lasinen atriumpiha. Pihalle

Lisätiedot