Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta"

Transkriptio

1 Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

2 Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen johtaminen on avainasemassa siinä, miten suomalaiset asuntoosakeyhtiöt selviävät nykyisistä ja tulevaisuudessa entisestään lisääntyvistä haasteista. Ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää kiinteistöpitoon tarkoitettuja työkaluja käyttäjälähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä edistää asukas- ja käyttäjälähtöistä kiinteistöstrategista suunnittelua. Tässä hankkeessa pohdittiin, miten asunto-osakeyhtiöiden johtamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa voidaan edistää laatimalla asunto-osakeyhtiölle strategia. Tärkein havainto on se, että asunto-osakeyhtiöille on laadittava strategia ja erityisesti on aktivoitava omistajat ja muut toimijat strategiaprosessin avulla asunto-osakeyhtiön kehittämiseen. Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeessa tuloksena syntyi malli siitä, kuinka asunto-osakeyhtiölle laaditaan strategia ja mitä se sisältää. Strategioiden laatimiselle antoi merkittävän sysäyksen vuonna 2010 uudistettu asunto-osakeyhtiölaki. Sen mukaan hallituksen on annettava yhtiökokoukselle vuosittain selvitys rakennusten ja kiinteistön kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä vahvistaa ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon tarvetta. Asunto-osakeyhtiötä on hoidettava tavoitteellisesti. Tätä varten on kehitetty strategisia toimintatapamalleja niin kutsutun kiinteistöstrategian (myös asunto-osakeyhtiön tai taloyhtiön strategia) laatimiseksi. Strategian sisältöä ja määritelmää on käsitelty mm. teoksessa Hyvä hallintotapa taloyhtiössä sekä KiinteistöRYL:ssä. Strategian laadinnan käynnistämisen keskeiset tahot ovat taloyhtiön hallitus sekä isännöitsijä. Osakkaiden aloitteellisuus keskustelun käynnistäjä on myös huomioitava. Ratkaisevaa strategian laadinnan onnistumiselle on osakkaiden, asukkaiden ja käyttäjien laaja-alainen aktivoiminen osallistumaan työn eri vaiheisiin. Tässä raportissa esiteltävässä prosessikuvauksessa tarkastellaan erityisesti yhtiön tahtotilan selvittämistä, jota toteutettiin osana mukana olleiden taloyhtiöiden toimintaa. Toiseksi tuodaan esille isännöitsijäkunnan roolia ja mahdollisuuksia suunnitelmallisen kiinteistönpidon käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Hankkeen osana ja taustatietoina selvitettiin, miten kiinteistöjen ylläpidossa käytetään kunnonhallintyökaluja. Kuntoarvio on laadittu ja se on ajan tasalla 42 prosentissa kiinteistöistä. Kyselyn vastaajina olivat järjestäytyneet isännöinnin ammattilaiset, joten luultavasti todellisuudessa vain joka kolmannessa asuntoosakeyhtiössä kuntoarvio on ajan tasalla. (Liitteet 5 ja 6) Hankkeessa rakennettiin kahdeksan vaiheen strategiaprosessi, joka testattiin kuudessa asuntoosakeyhtiössä. Kaksi viimeistä vaihetta eli itse strategian toteuttaminen ja sen seuranta rajattiin tämän hankkeen ulkopuolelle, vaikka ne ovat oleellinen osa asunto-osakeyhtiön strategian kokonaisuutta. Aloitteen asunto-osakeyhtiön strategian laatimiseksi voi tehdä osakas, hallitus tai isännöitsijä. Tässä hankkeessa isännöitsijä toimi aloitteen tekijänä ja strategiaprosessi toteutettiin ilman ulkopuolista asiantuntijaa. Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että asunto-osakeyhtiön strategian laadinta onnistuu hyvin isännöitsijän ja hallituksen yhteistyönä ja että prosessista olisi hyvä tulla osa isännöinnin palvelukonseptia. Strategiatyön lopputuloksena luotiin yhtiökokouksen hyväksymä Taloyhtiön strategia -asiakirja. Siinä on mukana kuvaus asunto-osakeyhtiön historiasta, selkeä kuvaus nykytilanteesta, Tulevaisuuskyselyn keskeiset havainnot ja tulokset sekä tärkeimpänä strategiset linjaukset. Linjaukset laadittiin tulevaisuuskyselyn perusteella seuraavista osa-alueista: ominaisuuksien ja toimivuuden periaatteet, palveluiden periaatteet ja korjaustoiminnan periaatteet. Osakkaiden aktivointi ja mielipiteiden kerääminen vaatii sopivia työkaluja, sillä pelkästään kokouksissa tämä ei onnistu. Hankkeessa luotiin ja käytettiin tulevaisuuskyselytyökalua. Kokemukset tästä olivat hyviä ja toimintatapa oli toimiva.

3 Hankkeessa havaittiin, että strategian laadinta saa asunto-osakeyhtiön omistajat kiinnostumaan omasta asunto-osakeyhtiöstään ja se lisää tyytyväisyyttä ja avoimuutta yhtiössä. Strategian laadinta ei myöskään ole isännöinnin näkökulmasta liian haastava toteuttaa. Samanaikaisesti Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeen kanssa toteutettiin kysely kiinteistön kunnonhallintatyökalujen käytöstä. Kyselyyn vastasi 194 Isännöintiliiton jäsenyritysten isännöitsijää ja 153 asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsentä, joista 71 prosenttia oli hallituksen puheenjohtajia.

4 SISÄLLYS 1 Johdanto Hankkeen tavoitteet ja toteuttaminen Hankkeen tavoitteet Hankkeen rahoitus ja resurssit Hankkeeseen osallistuneet asunto-osakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiön strategia Strategian laadinnan lähtökohdat Kunnonhallintakyselyn yhteenveto Strategian osapuolet Strategian laadintaprosessi Strategian sisältö Asukkaiden tahtotilan ja mielipiteiden selvittäminen (Tulevaisuuskysely) Poimintoja pilottikohteissa tehdyn kyselyn vastauksista Esimerkkejä tulevaisuuden linjauksista strategiassa Hankkeen tulokset Liitteet LIITE 1 Tulevaisuuskyselyn saatekirje LIITE 2 Tulevaisuuskysely LIITE 3 Tulevaisuuskyselyn malliraportti LIITE 4 Mallistrategia LIITE 5 Tulosyhteenveto: Kysely isännöitsijöille kiinteistön kunnonhallintatyökaluista LIITE 6 Tulosyhteenveto: Kysely asunto-osakeyhtiöiden hallituksille kiinteistön kunnonhallintatyökaluista 44

5 1 Johdanto Asunto-osakeyhtiömaailma on suurten haasteiden edessä. Suurimpia haasteita ovat rakennuskannan ikärakenteesta johtuva korjausrakentamisen moninkertaistuminen ja myös vähitellen korjausrakentamiseenkin ulottuvat energiatehokkuusvaatimukset. Myös väestön nopea ikääntyminen tuo omat kehitystarpeensa asunto-osakeyhtiöihin. Vuoden 2010 heinäkuussa voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki korostaa asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuuta kiinteistön ylläpidosta ja kunnossapidosta. Keskeistä yhtiön hoidon kannalta on toimivat isännöintipalvelut ja sen suhde hallitukseen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa isännöintiä. Hallituksen tulisi myös kyetä kertomaan isännöinnille asunto-osakeyhtiön tahtotila ylläpito- ja kunnossapitotoiminnan periaatteista, palveluiden tasosta sekä teknisten ominaisuuksien kehittämisestä. Asunto-osakeyhtiön strategiaa ja johtamismallia ei voida tehdä ainoastaan kiinteistön tarpeista. On otettava huomioon myös omistajien ja käyttäjien tarpeet. Ei ole realistista olettaa, että moni yksittäisen asunto-osakeyhtiön hallitus käynnistäisi oma-aloitteisesti prosessin, jonka tuloksena syntyisi asunto-osakeyhtiön strategia tai muita välineitä suunnitteluun ja tavoitteiden määrittämiseen. Aloitteen asunto-osakeyhtiön strategiseen keskusteluun voi tehdä yhtiön osakas, hallitus tai isännöintiyritys. Isännöinnin tulisikin varmistaa, että asunto-osakeyhtiössä ymmärretään strategisen ajattelun ja toiminnan tavoitteellisuuden tärkeys. Vaikka strategioiden laadinta asuntoosakeyhtiöissä on verrattain uutta, on selviä merkkejä siitä, että kiinnostus asiaa kohtaan on merkittävästi kasvamassa. Asiakkaille tuotettavan strategiatyön tulisikin olla osa isännöintiyrityksen normaaleja toimintaprosesseja. Isännöinnin tulee muuttua määrämuotoisesta säädösperustaisesta hallinnon hoitamisesta asukkaiden, omistajien ja käyttäjien tarpeita palvelevaksi tavoitteelliseksi kiinteistöjohtamiseksi, jonka ympärille tuotetaan muut tarpeelliset palvelutuotteet. On tärkeää aktivoida isännöintiyritykset kehitystyöhön ja ottaa lähtökohdaksi palveluliiketoimintaa tuottava lähestymistapa. Ideaalitilanteessa yritykset kehittäisivät itse tuotteitaan. Näyttää kuitenkin siltä, että tätä kehitystä on syytä tehostaa. Tähän tarvitaan hyvin suunnitellut mallit, mutta ennen kaikkea hyviä käytännön esimerkkejä. Kiinteistön kunnonhallintatyökalujen käyttöönotto ja sitoutuminen niiden käyttöön ovat avainasemassa, kun asunto-osakeyhtiön strategiaa ryhdytään käytännössä toteuttamaan ja seuraamaan. kunnonhallintatyökaluja on jo markkinoilla. Niiden käyttöä on kehitettävä soveltumaan integroidummin asunto-osakeyhtiön strategiseen työhön. 5

6 2 Hankkeen tavoitteet ja toteuttaminen 2.1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja dokumentoida asunto-osakeyhtiön strategian laadintaprosessi ja testata sitä kuudessa ominaisuuksiltaan ja lähtötilanteiltaan erilaisessa asunto-osakeyhtiössä. Hankkeen tavoitteena oli siis tuottaa malli asunto-osakeyhtiön strategian laadintaan. Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta on eri osapuolia osallistava, innostava ja monivaiheinen prosessi. Prosessiin osallistuvat kaikki asunto-osakeyhtiön toimijat ja toimielimet: omistajat, asukkaat, yhtiökokous, hallitus ja isännöinti. Jokaisella toimijalla on prosessissa oma roolinsa. Avainasemassa on isännöinti, jonka tehtävänä on olla strategiaprosessissa aktiivinen ja koordinoida sitä. Tämän hankkeen ulkopuolelle rajattiin strategian toteuttaminen yhtiön johtamiskäytännöissä ja toiminnassa sekä strategian toteutumisen seuranta. 2.2 Hankkeen rahoitus ja resurssit Hankkeen rahoittivat ympäristöministeriö ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Hankkeen vastuullisena toteuttajana oli Suomen Isännöintiliitto ry. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat Etelä-Espoon Huolto Oy ISA ja Isännöitsijätoimisto A Viinikainen Ky ISA. Hanketta ohjasi ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä: Ympäristöministeriö: Juha-Pekka Maijala, Erkki Laitinen, Harri Hakaste Suomen Kiinteistöliitto ry: Mauri Marttila, Jari Virta Suomen Isännöintiliitto ry: Tero Heikkilä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry: Juho Kess, Erkki Aalto Etelä-Espoon Huolto Oy: Kim Lindholm Isännöitsijätoimisto A Viinikainen Ky ISA: Ari Viinikainen Matinkylän Huolto Oy: Mikko Peltokorpi Asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan keskeisenä osa-alueena oli Tulevaisuuskysely, joka lähetettiin osakkaille, asukkaille ja käyttäjille. Kyselyn toteuttamisessa käytetyn internetpohjaisen työkalun tuotti yritysjohtamisen tutkimuspalveluihin ja liiketoimintamittaristoihin erikoistunut asiantuntijayritys Promenade Research Oy. 2.3 Hankkeeseen osallistuneet asunto-osakeyhtiöt Hankkeeseen kutsuttiin mukaan yhteensä kuusi asunto-osakeyhtiötä: kolme Etelä-Espoon Huolto Oy:n isännöimää asunto-osakeyhtiötä ja kolme Isännöitsijätoimisto A Viinikainen Ky:n isännöimää asuntoosakeyhtiötä. Asunto-osakeyhtiöt valittiin siten, että mukaan saatiin erikokoisia, eri-ikäisiä ja teknisesti erilaisissa tilanteissa olevia yhtiöitä. Kolme asunto-osakeyhtiöistä sijaitsee Espoossa ja kolme Jyväskylässä. 6

7 Taulukko 1 Hankkeeseen osallistuneet asunto-osakeyhtiöt 7

8 3 Asunto-osakeyhtiön strategia Strategian käsite ei ole kirjallisuudessa yksiselitteinen, vaan siitä esitetään hyvin erilaisia määritelmiä. Strategian voidaan sanoa olevan tie nykytilasta tulevaisuuteen. Tällöin strategian pääelementit ovat nykytilan ja ympäristön määrittely sekä visio ja tahtotila tulevaisuudesta. Strategialla on vaikutusta kaikkiin asumisen kustannustekijöihin, markkina-arvoon ja käytön aikaisiin kustannuksiin. Taloyhtiössä strategialla tavoitellaan vahvempaa suunnitelmallista asennetta. Asunto-osakeyhtiön strategian olemassaolo on myönteinen merkki siitä, että yhtiötä ja sen asioita johdetaan hallitusti ja systemaattisesti. Strategian toteutumista on seurattava säännöllisesti. 3.1 Strategian laadinnan lähtökohdat Asunto-osakeyhtiön strategian lähtökohtana on aina omistajien tahtotila oman asunto-osakeyhtiönsä kehittämisestä. Asunto-osakeyhtiön johtaminen on käytännön tasolla hallituksen ja isännöinnin vastuulla. Päätösvalta asunto-osakeyhtiön strategiasta on kuitenkin yhtiön omistajilla, jotka hyväksyvät strategian yhtiökokouksessa. Asunto-osakeyhtiön strategian tehtävänä on antaa hallituksen ja isännöinnin johtamistyölle suunta, joka muodostuu asunto-osakeyhtiön omistajien ja asukkaiden näkemyksistä. Asunto-osakeyhtiölain perusteluissa mainitut energiatehokkuus ja pitkäjänteinen elinkaaren hallinta toteutuvat parhaiten asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan ja toteuttamisen kautta. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa hallitusta esittämään viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen vuosittain yhtiökokouksessa. Selvityksen esittäminen ja tuloksellinen käsittely yhtiökokouksessa tulee käytännössä edellyttämään sitä, että asunto-osakeyhtiöllä on strategia (Kuvio 1). Asunto-osakkeiden markkina-arvon muodostumisen päätekijä on asunnon sijainti. Markkina-arvon muodostumisessa on yhä suurempi merkitys sellaisilla tekijöillä kuin yhtiön tekninen kunto, energia- ja ympäristötehokkuus sekä asumisen palvelut. Asunto-osakeyhtiön strategialla voidaan vaikuttaa kaikkiin muihin arvonmuodostustekijöihin paitsi sijaintiin. Perinteisesti asunto-osakeyhtiön johtamisessa keskitytään kiinteistöön. Asunto-osakeyhtiön perustehtävä on kuitenkin tuottaa loppukäyttäjille eli asukkaille mahdollisimman miellyttävä ja laadukas asumiskokemus. Asumiskokemus muodostuu sekä kiinteistön ominaisuuksista, että asumiseen liittyvistä palveluista. Asuntoosakeyhtiön strategian laatimisessa oleellista on ottaa huomioon asukkaat ja heidän tarpeensa. Kaikessa korjaus- ja investointitoiminnassa tulee ottaa huomioon asukkaiden näkemykset koko asuntoosakeyhtiön kehittämisestä, johon kuuluu olennaisesti käyttäjälähtöinen asunto-osakeyhtiön palveluiden ja asuinympäristön kehittäminen. Kaikessa toiminnassa tulee muistaa asunto-osakeyhtiön keskeisin tehtävä eli huolehtia ihmisten asumisviihtyvyydestä. 8

9 Kuvio 1 Lain vaatimuksista käytännön vaatimuksiin. Asunto-osakeyhtiölain vaatimus kunnossapitotarveselvityksestä käynnistää toivottavasti asunto-osakeyhtiön strategiaprosessin. Strategian laadinta johtaa pitkäjänteisyyteen ja avoimuuteen, joita asunto-osakeyhtiölaissa on korostettu. Pelkkä tekninen, usein konsultin tekemä, selvitys rakennuksen kunnosta ja kelpoisuudesta ei ole riittävä pohja korjausohjelman esittämiseksi yhtiökokoukselle. Suomalaisilla asunto-osakeyhtiöillä ei useimmiten ole määritelty strategisen ajattelun peruselementtejä (visio, missio, arvot), esimerkiksi yhdessäkään hankkeen pilottikohteessa näitä ei ollut. Pilottikohteiden tulevaisuuskyselyissä ei esitetty asunto-osakeyhtiön nykyistä tilannetta, koska tavoitteena oli selvittää osakkaiden toiveita ja arvostuksia, joiden pohjalta strategiset linjaukset voidaan yhteisesti hyväksyä Kunnonhallintakyselyn yhteenveto Pilottihankkeen rinnalla tehtiin selvitys kunnonhallintatyökalujen käytöstä, koska haluttiin selvittää, miten yleistä niiden käyttö on ja miten hyvin asunto-osakeyhtiön tekniset kuntotiedot ovat tiedossa. Kysely kiinteistön kunnonhallintatyökaluista tehtiin isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille kesällä 2010 (Liitteet 5 ja 6). Isännöitsijät suhtautuvat markkinoilla oleviin palveluihin melko neutraalisti. Kaikissa kysytyissä palveluissa on heidän mielestään kuitenkin kehitettävää. Energiakatselmuksiin, erillisiin energiatodistuksiin ja kuntoarvioiden päivityksiin ollaan varsin tyytymättömiä. Kyselyn mukaan kuntoarvio on ajan tasalla vajaalla puolella asunto-osakeyhtiöistä. Isännöitsijöistä noin 60 prosenttia kertoo kuntoarvioiden hintojen nousseen selvästi viimeisen vuoden aikana. Kiinteistön kunnon arviointiin liittyviä palveluita on isännöitsijöiden mielestä saatavilla varsin hyvin. Hallitusvastaajista yli puolet kertoo, että kiinteistön kuntoa on selvitetty kuntoarviolla. Kuntotodistus on laadittu 14 prosentissa asunto-osakeyhtiöistä. Asunto-osakeyhtiöistä puolet oli teettänyt kuntotutkimuksia sekä ulkovaippaan että LVIS-järjestelmiin, kaksi viidestä märkätiloihin ja yksi seitsemästä johonkin muuhun rakennusosaan. 9

10 Energia-asioihin panostaminen on asunto-osakeyhtiöissä vielä harvinaista. Isännöitsijät kertovat, että energiakatselmuksen on toteuttanut 14 prosenttia asunto-osakeyhtiöistä ja erillisen energiatodistuksen 16 prosenttia yhtiöistä. Kaksi viidestä käytti asunto-osakeyhtiön johtamisen apuvälineenä kuntoarvion yhteydessä laadittua korjausohjelmaehdotusta ja kolmannes korjausohjelmaa tai vastaavaa, joka on hyväksytty yhtiökokouksessa. Viidennes vastaajista ilmoitti, että asunto-osakeyhtiöllä on strategia, joka sisältää kunnossapito- ja korjausstrategian. Hallitusten jäsenistä viidennes ei osannut sanoa, onko asukkaita kuultu riittävästi korjausohjelman tai korjausstrategian laadinnassa ennen yhtiökokouskäsittelyä. Joka kolmas vastasi kielteisesti ja joka toinen myöntävästi. 3.2 Strategian osapuolet Koska asunto-osakeyhtiön strategialla vaikutetaan kaikkiin asumisen kustannustekijöihin, se vaikuttaa samalla moniin asunto-osakeyhtiöön sidoksissa oleviin toimijoihin. Asunto-osakeyhtiön toimielimet: yhtiökokous hallitus isännöinti Asunto-osakeyhtiöön sidoksissa olevat toimijat, esimerkiksi: nykyiset osakkeenomistajat, jotka asuvat omistamassaan asunnossa nykyiset sijoittajaosakkaat nykyiset vuokralaiset tulevat osakkaat tulevat vuokralaiset asunto-osakeyhtiön sopimuskumppanit osakkaiden sopimuskumppanit, esimerkiksi asuntokauppaa rahoittavat pankit, urakoitsijat 3.3 Strategian laadintaprosessi Asunto-osakeyhtiön strategian laadintaprosessi voidaan jakaa kahdeksaan vaiheeseen. Eri vaiheisiin liittyvät asiakirjat ja tehtävät on kuvattu kuviossa 2. 10

11 Kuvio 2 Asunto-osakeyhtiön strategiaprosessi 1. Aloite strategian laadinnasta Strategiaprosessin käynnistäminen vaatii aloitteen, joko osakkaalta, hallitukselta tai isännöitsijältä. Hankkeessa aloitteen teki isännöitsijä, joka käytännössä useimmiten toimii aloitteentekijänä asuntoosakeyhtiön strategiaprosessissa. Strategiaprosessissa asunto-osakeyhtiön osakas on osaltaan vaikuttamassa yhtiön kehittämiseen, ominaisuuksiin ja korjausinvestointien kohdentamiseen. Strategia myös helpottaa hallituksen ja isännöinnin johtamistyötä. 2. Hallituksen päätös strategian laadinnan käynnistämisestä Hallitus käsittelee ja päättää asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan käynnistämisestä ja organisoinnista.. Perusteellinen valmistelu edesauttaa strategian laadinnan käynnistämistä ja siitä päättämistä. 11

12 Onnistunut strategia edellyttää mahdollisimman useiden osakkaiden mielipiteiden kuulemista. Strategiaprosessin aikaisen viestinnän onnistuminen vaikuttaa merkittävästi strategian hyväksymiseen ja siihen sitoutumiseen. Asunto-osakeyhtiön koko, osakkaiden halukkuus hyödyntää sähköisiä viestintävälineitä ja muut vastaavat asiat tulee huomioida päätettäessä osakkaiden osallistamisen keinoista. 3. Tulevaisuuskyselyn toteuttaminen Asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan ydin on osakkaiden ja asukkaiden tahtotilan ja mielipiteiden selvittäminen. Tämä voidaan toteuttaa nk. tulevaisuuden tahtotilaa selvittävällä kyselyllä, Tulevaisuuskyselyllä. Tulevaisuuskysely toteutetaan sekä internet-kyselytyökalulla että osakkaille jaettavalla paperilomakkeella, mikäli yhtiössä on henkilöitä, joita ei tavoiteta sähköpostitse. Kyselylomakkeen postittaminen kaikille osakkaille todennäköisesti lisää vastausaktiivisuutta. Kyselyyn vastaajilla oli pilottihankkeessa hyvin eritasoiset lähtötiedot asunto-osakeyhtiön tilasta. Hankkeessa ei toimitettu vastaajille tässä yhteydessä yhtiön olemassa olevia tietoja. Periaatteena oli, ettei tiedoilla yritetä mitenkään johdatella vastaajaa. Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto ja sen perusteella valmistellaan esityksiä hallitukselle. Ehdotukset pitää punnita ja yhdistää mm. korjaustarveselvitykseen. 4. Tulosten analysointi ja strategialuonnoksen valmistelu hallitukselle Tässä vaiheessa asunto-osakeyhtiön strategia saa muodon, jota hallituksen on helppo käsitellä ja kommentoida. Strategialuonnoksen laatijan tulee kyetä jäsentelemään vastauksista selkeät ja yksinkertaiset vaihtoehdot linjauksista. Strategiasta tausta- ja liiteaineistoineen tulee asunto-osakeyhtiön julkinen dokumentti, joka on mm. olennainen osa isännöitsijätodistusta. Tämän vuoksi siinä tulee olla asunto-osakeyhtiön perustietojen lisäksi tiedot sen historiasta, nykytilanteesta sekä tärkeimpänä strategiset linjaukset. Malli sisällöstä on esitetty kohdassa

13 5. Hallituskäsittely Hallitus käsittelee isännöinnin laatiman strategialuonnoksen ja päättää sen esittämisestä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Tässä vaiheessa hallituksella on käytettävissä kaikki laadintaprosessin aikana kertyneet osakkaiden näkemykset ja mielipiteet. Kun tässä vaiheessa osakkaita osallistetaan ja tiedotetaan avoimesti, saadaan todennäköisesti aktivoitua myös sellaisia osakkaita, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet prosessiin Mikäli tässä vaiheessa on vielä syytä tarkentaa strategiaa tai kerätä lisää osakkaiden mielipiteitä, hallituksen tulee palauttaa strategian laadinta isännöinnin jatkovalmisteluun. 6. Yhtiökokouskäsittely Käytännössä yhtiökokous hyväksyy asunto-osakeyhtiön strategian hallituksen esityksen mukaisesti. Osakkaille on varattava strategian laadintaprosessin edeltävissä vaiheissa riittävästi mahdollisuuksia osallistua, jotta yksikään osakas ei yhtiökokouksessa koe tulleensa sivuutetuksi strategian laadinnassa. Asunto-osakeyhtiön strategia on aina eri tahtotilojen ja mielipiteiden kompromissi. Strategialla tulee olla selkeä osakkaiden tuki ja sen tulee heijastaa voimakkaasti enemmistön tahtotilaa asunto-osakeyhtiön kehittämisestä ja johtamisesta. 13

14 7. Toteuttaminen Asunto-osakeyhtiön strategian mukainen toiminta käynnistetään välittömästi, kun strategia hyväksytään yhtiökokouksessa. Kiinteistön kunnonhallintatyökalujen, kuten kiinteistön huoltokirjan ja korjausohjelman, käyttöönotto ja kaikkien osapuolien sitoutuminen niiden käyttöön ovat avainasemassa, kun asunto-osakeyhtiön strategiaa ryhdytään käytännössä toteuttamaan ja seuraamaan. 8. Seuranta / tarkistaminen Kun strategia hyväksytään, on päätettävä, miten sitä seurataan ja tarkistetaan. Strategiaprosessi on asunto-osakeyhtiön jatkuvaa kehittämistä ja strategia elää muuttuvan yhteiskunnan, asunto-osakeyhtiön ja sen osakkaiden mukana. Asunto-osakeyhtiön strategiaa tulisikin arvioida ja päivittää säännöllisin väliajoin. Päivitysten välissä strategian toteutumista tulee olla mahdollista arvioida. 14

15 3.4 Strategian sisältö Asunto-osakeyhtiön strategian sisällöksi valittiin kolme osakokonaisuutta: historia ja kohdetiedot, nykytilanne sekä kiinteistönpidon periaatteet tulevaisuuskyselyn perusteella. Kohdetiedot ja historia Ensimmäinen osakokonaisuus käsittää asunto-osakeyhtiön ja sen kiinteistön kohdetiedot sekä historian. Historiasta esitetään asunto-osakeyhtiön rakentamiseen ja kiinteistönpitoon liittyviä asioita. Osakokonaisuudessa voidaan käsitellä myös nykyistä asukasrakennetta, asukkaiden vaihtuvuutta, asuntoosakeyhtiön mahdollista omaisuutta ja vuokratuloja. Rakennuksen tiedot (milloin, miten, kuka on rakentanut: esim. kuvaus rakennuksen arkkitehtuurista, rakentamistavasta). Kiinteistön laajuustiedot (neliö- ja kuutiomäärät, rakennusten ja huoneistojen lukumäärä ja keskikoko) Käyttäjätiedot (asukasrakenne, vuokralaisten osuus, vaihtuvuus) "Varallisuus" (omaisuus, vuokratulot) Merkittävät muut tiedot Korjaushistoria Nykytilanne Toisessa osakokonaisuudessa kuvataan asunto-osakeyhtiön nykytilanne: ympäristö, laadulliset ja tekniset ominaisuudet ja palvelut. Nykytilanteen kuvauksessa kerrotaan mahdollisista asunto-osakeyhtiössä tehdyistä kuntoarvioista ja -tutkimuksista. Nykytilanteen kuvauksen tulee perustua olemassa oleviin tietoihin eikä siihen oteta mukaan toteuttamattomia tai spekulatiivisia tulevaisuuden tavoitteita tai tahtotilaa. Laadulliset ominaisuudet: esim. käytettävyys, edustavuus mahdolliset kuntoarviot ja -tutkimukset sekä muut kiinteistön tilaa kuvaavat selvitykset kuvaus asunto-osakeyhtiön palveluista (huolto, siivous, ulkoalueet) Strategiset linjaukset Kolmas osakokonaisuus on kiinteistönpidon johtamistyökalu hallitukselle ja isännöinnille. Linjauksissa on määritelty asunto-osakeyhtiön osakkaiden tahtotila yhtiön tulevasta kehittämisestä sekä siitä, mihin suuntaan yhtiötä halutaan kehittää. Tarkoituksena on kuvata osakkaiden tavoite- ja tahtotila asunto-osakeyhtiön ominaisuuksista ja palveluista. Tässä otetaan huomioon osakkaiden lisäksi myös vuokralaisten ja muiden asunto-osakeyhtiöön sidoksissa olevien toimijoiden näkökulmat. ominaisuudet, toimivuuden periaatteet palveluiden periaatteet kiinteistönpidon ja isännöinnin periaatteet 3.5 Asukkaiden tahtotilan ja mielipiteiden selvittäminen (Tulevaisuuskysely) Asunto-osakeyhtiön strategian laadinnan ydin on asukkaiden tahtotilan ja mielipiteiden selvittäminen. Tätä varten hankkeessa kehitettiin kyselytyökalu, nk. Tulevaisuuskysely (Liite 3). Periaatteena sen käytössä pilottikohteissa oli, ettei vastauksia ohjailla etukäteen annettavilla tiedoilla asuntoosakeyhtiön tilanteesta. Ennen kyselyn suorittamista vastaajille lähetettiin tiedote päätöksestä laatia asuntoosakeyhtiölle strategia (Liite 1). 15

16 Kysely jaettiin viiteen osa-alueeseen: taustatiedot, nykytilanne, asunto-osakeyhtiön ominaisuudet, asuntoosakeyhtiön palvelut ja asunto-osakeyhtiön johtamisen periaatteet. Jotta strategialle saadaan riittävä painoarvo, tulee mahdollisimman suuren joukon olla mukana vaikuttamassa sen sisältöön. Kyselyyn vastaaminen tehtiin mahdollisimman helpoksi, jotta moni asunto-osakeyhtiön osakas ja asukas saataisiin aktivoitua mukaan. Kysely toteutettiin internet -pohjaisella työkalulla, josta voitiin myös tulostaa halukkaille paperiset kyselylomakkeet. Tulevaisuuskyselyn osa-alueet: 1. Taustatiedot 2. Nykytilanne asunto-osakeyhtiön ominaisuudet ilmapiiri ja käytettävyys 3. Ominaisuudet ja toimivuus 4. Asunto-osakeyhtiön palvelut 5. Asunto-osakeyhtiön johtamisen periaatteet Taustatietoina selvitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, talouden koko, asunnon hallintamuoto (myös sijoittajaosakkaat ja vuokralaiset vastasivat kyselyyn), asuntotyyppi ja mahdollinen rooli asunto-osakeyhtiön hallinnossa. Tavoitteena oli mahdollistaa erilaisten luokituksien tekeminen vastauksista, mikäli kyselyn toteuttaminen asunto-osakeyhtiössä yleistyy ja vastausaineistoa saadaan merkittävästi enemmän. Nykytilanne-osiossa selvitettiin kahdella avoimella kysymyksellä, mikä on vastaajan mielestä asuntoosakeyhtiössä parasta ja missä on eniten kehitettävää. Kumpaankin kysymykseen haluttiin vastaajalta kolme avointa vastausta. Asunto-osakeyhtiön ominaisuudet ja palvelut -osiossa selvitettiin vastaajien näkemyksiä ja tyytyväisyyttä etukäteen määriteltyihin noin 30 ominaisuuteen ja palveluun. Vastaajat ottivat kantaa yhtiön ja kiinteistön ominaisuuksien ja palveluiden laatuun ja tärkeyteen sekä halukkuuteen panostaa niihin jatkossa. Lisäksi kysyttiin kiinnostusta ja tarpeita mahdollisiin uusiin palveluihin, kuten huoneistosiivoukseen, pesulapalveluihin, cateringiin ja lastenhoitoon. Asunto-osakeyhtiön tulevaisuuden kehittämisen periaatteita selvitettiin kolmella monivalintakysymyksellä. Vastaajilta kysyttiin, haluavatko he, että asunto-osakeyhtiön ominaisuuksia ja toimivuutta parannetaan tulevaisuudessa merkittävästi tai jonkin verran vai halutaanko ne säilyttää ennallaan. Vastaajille annettiin myös mahdollisuus olla ottamatta kantaa asiaan. Vastaava kysymys tehtiin asunto-osakeyhtiön palveluista. Lisäksi kysyttiin korjaustoiminnan periaatteista. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, ennakoidaanko korjauksia voimakkaasti, toimitaanko optimoimalla teknisten järjestelmien elinkaarta vai halutaanko korjaustoiminnan olevan reaktiivista Poimintoja pilottikohteissa tehdyn kyselyn vastauksista Hankkeeseen osallistuneiden asunto-osakeyhtiöiden Tulevaisuuskyselyissä saatiin yhteensä 129 vastausta. Vastausaktiivisuus oli keskimäärin 41 prosenttia. Vastausaktiivisuus vaihteli asunto-osakeyhtiöittäin 1973 prosentin välillä. Tulevaisuuskyselyllä saatiin yhteensä 514 avointa vastausta mikä on parasta / missä on parannettavaa -tyyppisiin kysymyksiin. Kysymyksillä selvitettiin ihmisten spontaaneja mielipiteitä asioista, jotka ovat hyvin ja jotka nähdään kielteisesti. Ainoastaan alle kolmessa prosentissa vastauksista otettiin kantaa rahaan joko kustannuksiin tai huoneiston arvoon liittyen. Vastikkeiden tasoa ei siis tämän kyselyn perusteella koettu ongelmaksi. Yhtälailla 16

17 vastauksissa oli vähän kommentteja ja mielipiteitä teknisistä asioista. Sen sijaan vastauksissa korostuivat ajatukset ja toiveet liittyen esimerkiksi asunto-osakeyhtiön yleisilmeeseen, parkkipaikkoihin, siisteyteen ja muihin arjen sujuvuuteen ja viihtyisyyteen liittyviin asioihin. Vastaukset yllättivät, sillä muun muassa asuntoosakeyhtiölaista julkisuudessa käyty keskustelu on usein painottunut teknisiin asioihin ja hallituksen vastuukysymyksiin. Vaikka vastaajajoukko on hyvin pieni eikä sillä ole tilastollista merkitsevyyttä, voidaan vastausten perusteella esittää jatkokysymyksiä: Tulisiko asunto-osakeyhtiöiden teknisestä kunnosta huolehtiminen olla nykyistä enemmän isännöintiyritysten vastuulla oleva rutiinitehtävä, kuten kirjanpito tai reskontran hoito? Tulisiko hallitusten ja yhtiökokousten keskustella enemmän esimerkiksi asumisen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai asunto-osakeyhtiön ja lähiympäristön palvelutarjonnasta? Asunto-osakeyhtiön kehittämistä käsittelevissä kysymyksissä vastaukset painottuivat maltillisen kehittämisen ja ennakoinnin periaatteisiin. Vastaajista 60 prosenttia toivoi, että asunto-osakeyhtiön ominaisuuksia ja toimivuutta parannetaan jonkin verran. Korjaustoiminnassa asunto-osakeyhtiön tulee minimoida tekniset viat ja rikkoutumiset painottamalla voimakkaasti ennakoivaa korjaustoimintaa. Tätä mieltä oli 44 prosenttia vastaajista. Lisäksi 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että asunto-osakeyhtiön tulee optimoida korjaustoimintaa korjaamalla tai uusimalla teknisiä järjestelmiä ennalta arvioidun elinkaaren lopussa. Tulevaisuuskyselyyn vastanneista 55 prosenttia haluaa, että asunto-osakeyhtiön palveluita parannetaan jonkin verran nykytasoon nähden. Asunto-osakeyhtiön strategian painopisteitä kartoitettiin kysymällä vastaajien mielipiteitä valmiiksi annettujen ominaisuuksien ja palveluiden tämän hetkisestä toimivuudesta, niiden tärkeydestä sekä panostustarpeesta tulevaisuudessa. Taulukossa 1 on esitetty kaikkien yhtiöiden vastausten keskiarvoista tehty yhteenveto. Taulukko 2 Yhteenveto Tulevaisuuskyselyn tuloksista Tulevaisuuskyselyn tulosten perusteella voidaan tehdä esimerkissä johtopäätös. Asunto-osakeyhtiö haluaa johtamiseen seuraavat painopistealueet: 1. Pihapiirin edustavuus ja rauhallisuus 2. Huoltopalveluhenkilöiden ystävällisyys ja palvelualttius sekä läsnäolon lisääminen mm. turvallisuussyistä 3. Sisäolosuhteiden hallinta energiatehokkuus huomioiden Asunto-osakeyhtiön visio: Ylläpitää ja kehittää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta energiatehokkaalla tavalla. 17

18 3.6 Esimerkkejä tulevaisuuden linjauksista strategiassa Liitteessä 4 on esimerkki pilottikohteeseen laaditusta, yhtiökokouksen hyväksymästä, asunto-osakeyhtiön strategia-asiakirjasta. Esimerkin strategiset linjaukset on kirjattu seuraavasti: Asunto-osakeyhtiön ominaisuuksien, turvallisuuden ja viihtyvyyden suhteen tasosta pidetään huolta. Turvallisuuteen ja ympäristöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tämä koskee myös pihaalueiden järjestelyä ja sisällä hissien toimivuutta. Asunto-osakeyhtiön korjauksia suunnitellaan jatkossa minimoimalla häiriöt ja painottamalla ennakoivaa korjaustoimintaa sekä seuraten, etteivät järjestelmät tavoita elinkaaren loppua ja rikkoudu ennakoimattomasti. Korjausohjelman laatimisessa käytetään asiantuntija-apua. Korjausten ohessa selvitetään energiatehokkuuden parantaminen esim. huoneistokohtaisella mittauksella, mm. hybridilämmitys. Asunto-osakeyhtiön tuottamien palveluiden tasoa seurataan ja palveluita parannetaan jonkin verran. Erityisesti kiinnitetään huomiota internetpohjaisten palvelujen hankkimiseen. Edellä mainittu esimerkki voidaan kiteyttää mm. seuraaviin asunto-osakeyhtiön johtamisen linjauksiin: Korjausohjelmassa varaudutaan toteuttamaan teknisten järjestelmien korjaustoimenpiteet kuntoarvion tai vastaavan asiantuntija-arvion mukaisesti. Korjausten toteutussuunnittelussa painotetaan energiatehokkaita, uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Isännöintiyritys sitoutuu kehittämään kumppaniverkostoaan ja palvelujen tilaamista yrityksen verkkosivujen asukasportaalin kautta. Huolto- ja siivoussopimusten palvelukuvausten toteutumista seurataan aktiivisesti sähköisen huoltokirja kautta. Sopimuksiin lisätään velvoite käyttää asunto-osakeyhtiön osoittamia tietojärjestelmiä, kuten kiinteistön huoltokirjaa. Tulevaisuuden strategia voidaan myös tiivistää asunto-osakeyhtiön toiminnan ja kehittämisen painopistealueiksi esimerkiksi seuraavasti: Pihapiirin edustavuuden ja rauhallisuuden parantaminen Huoltopalveluiden ystävällisyyden, palvelualttiuden ja läsnäolon lisääminen mm. turvallisuussyistä Sisäolosuhteiden parantaminen huomioiden energiatehokkuus Esimerkin yhteenvetona: Asunto-osakeyhtiön visiona on ylläpitää ja kehittää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta energiatehokkaalla tavalla. Tässä pilottikohteessa toteutetussa esimerkissä painopiste on kiinteistön näyttävyyteen ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa sekä sisäolosuhteita muodostavassa/ ylläpitävässä tekniikassa. Kaikkia muita teknisiä järjestelmiä ylläpidetään ja käytetään mahdollisimman lähelle teknisen elinkaaren loppua hyväksyen pienet käyttöhäiriöt. Huolto- ja siivouskumppaneiden henkilökuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. Huolto- ja siivoussopimuksissa painotetaan mahdollisuutta vaikuttaa palveluhenkilöstön nimeämiseen. 18

19 4 Hankkeen tulokset Asunto-osakeyhtiötä on hoidettava tavoitteellisesti. Tätä varten on kehitetty strategisia toimintatapamalleja nk. kiinteistöstrategian laatimiseksi (myös asunto-osakeyhtiön tai taloyhtiön strategia). Strategian sisältöä ja määritelmää on käsitelty mm. teoksessa Hyvä hallintotapa taloyhtiössä sekä KiinteistöRYL:ssä. Strategian laadinnan käynnistämisen keskeiset tahot ovat taloyhtiön hallitus sekä isännöitsijä. Ratkaisevaa strategian laadinnan onnistumiselle on osakkaiden ja asukkaiden laaja-alainen osallistaminen työn eri vaiheissa. Strategioiden laatimiselle antoi merkittävän sysäyksen vuonna 2010 uudistettu asunto-osakeyhtiölaki. Sen mukaan yhtiökokoukselle on vuosittain annettava selvitys rakennusten ja kiinteistön kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä vahvistaa ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon roolia ja tarvetta. Tässä hankkeessa luotiin yksinkertainen ja helposti lähestyttävä ja toteutettava strategian laadintaprosessi kuuden pilottina toimineen asunto-osakeyhtiössä. Pilottiyhtiöiden lähtötilanteet olivat hyvin erilaisia, joten laadittua prosessia on päästy menestyksekkäästi testaamaan eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena oli kohdentua tarkastelemaan erityisesti yhtiön tahtotilan selvittämistä, sen dokumentointia ja siitä seuranneen uuden johtamis- ja hallintatavan käyttöönottoa. Toiseksi tässä hankkeessa tuodaan esille isännöitsijäkunnan keskeistä roolia ja mahdollisuuksia suunnitelmallisen kiinteistönpidon käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta onnistui odotetusti hankkeeseen valituissa asunto-osakeyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset osallistuivat, yhtä lukuun ottamatta, hyvin strategiatyöhön. Myös osassa pilottiyhtiöitä osakkaiden kiinnostus ja halu osallistua prosessiin kasvoi merkittävästi koko hankkeen ajan. Samalla aloitettiin keskustelu kiinteistöalan toimijoiden yhteisesti hyväksymästä mallista asunto-osakeyhtiön strategian toteuttamiseksi. Kaikkien asunto-osakeyhtiöihin sidoksissa olevien toimijoiden etu olisi, että alalle syntyisi vakiintunut käytäntö laatia ja toteuttaa asunto-osakeyhtiön strategiaa. Hankkeen mukaiseen asuntoosakeyhtiön strategian laadintaprosessiin liittyy kuitenkin joitakin selkeitä riskejä ja kehitystarpeita. Aloitettavaa keskustelua tulisi käydä tavoitteena strategioiden laadinnan edistäminen osana suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Tällöin keskeinen lähestymistapa kiinteistöalan toimijoiden keskuudessa on käydä keskustelu mm. tarjonnan ja kysynnän näkökulmasta. Tällöin kiinteistöjen omistajat ja yhtiöiden hallitukset sekä kiinteistön hallinnointipalveluja tarjoavat tahot kohtaavat saman intressin parissa yhteismitallisesti. Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeesta syntyi käyttökelpoinen ja helposti monistettava malli erityyppisten asunto-osakeyhtiöiden strategian laadintaan ja toteuttamiseen (Liitteet 17). Malli sisältää esimerkkistrategian, Tulevaisuuskyselyn toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat ja koko asunto-osakeyhtiön strategian laadintaprosessin kuvauksen. Kahdessa yhtiössä tulevaisuuskyselyn vastausaktiivisuus jäi useista muistutuksista huolimatta erittäin alhaiseksi. Voidaan pohtia, ovatko asunto-osakeyhtiön omistajat ja asukkaat tällaisessa tapauksessa sitoutuneita laadittuun strategiaan, vaikka yhtiökokous sen hyväksyisi. Tämä hanke ei vastaa kysymykseen siitä, mitä pitäisi tehdä osakkaiden ja asukkaiden aktivoimiseksi. Kysymys on ajankohtainen kaikessa asunto-osakeyhtiöiden toiminnassa. Useissa asunto-osakeyhtiöissä päätöksenteossa ovat mukana vain muutamat, aktiiviset osakkaat. On pohdittava, miten ihmiset saadaan kiinnostumaan asunto-osakeyhtiön asioista ja uusista mahdollisuuksista, esimerkiksi erilaisista hyvinvointipalveluista. Asunto-osakeyhtiön strategialla voidaan myös merkittävästi vaikuttaa yhtiön kustannusrakenteeseen ja asumisviihtyvyyteen. Strategian toteuttaminen osana isännöintitoimintaa on myös suuri haaste. Asunto-osakeyhtiön strategia on uutta valtaosalle isännöintiyrityksistä. Isännöintiyritysten on tehtävä kehitystyötä uudenlaisen palvelumallin rakentamiseksi. 19

20 Isännöinnillä on keskeinen rooli asunto-osakeyhtiön strategityön käynnistäjänä. Isännöintiyritysten pitäisi määritellä asiakkaille tehtävä strategiatyö mukaan omiin toimintaprosesseihinsa ja osaksi jokapäiväistä asunto-osakeyhtiön johtamistyötä. Isännöinnin tehtävänä on aktivoida hallitus ja koko asunto-osakeyhtiö pohtimaan asunto-osakeyhtiön tulevaisuutta. Jotta asunto-osakeyhtiön strategiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, sen mittaaminen ja seuranta tulee olla mahdollista. Hankkeen perusteella voidaan todeta selkeä tarve käynnistää laajempia kehitysprojekteja asunto-osakeyhtiön strategian sisällöstä, toteutusmalleista, tiedottamisesta, mittaamisesta ja seurannasta. On myös tutkittava, löytyykö markkinoilta tietojärjestelmiä johtamistyökaluiksi asunto-osakeyhtiön strategian hallintaan. Lisätietoja aiheesta löytyy kirjallisuudesta, mm. Hyvä hallintotapa taloyhtiössä (Kiinteistöalan Kustannus Oy 2010) ja KiinteistöRYL

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

kunnonhallintatyökaluista

kunnonhallintatyökaluista kunnonhallintatyökaluista 18.6.-15.7.2010 Vastaajia yhteensä 194 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Vastaajat Kokemus isännöinnistä Isännöintiyrityksen koko Alle 3 vuotta (N13) 7 % 1-2 isännöitsijää

Lisätiedot

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen Näin laadimme strategian Miksi taloyhtiö tarvitsee strategian? Taloyhtiön strategia kiteyttää omistajien ja käyttäjien tavoitteet kiinteistön kehittämiseksi. Siinä

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio BAFF -SEMINAARI Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy, toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto, puheenjohtaja www.matinkylanhuolto.fi Asiakkaiden

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI)

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) TkT Jari Virta Kiinteistöliitto Kiinteistönpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen Rakentaminen Kiinteistön ylläpito toiminta,

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia taloyhtiön johtamisen keskiössä. Pekka Harjunkoski Kehityspäällikkö Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia taloyhtiön johtamisen keskiössä. Pekka Harjunkoski Kehityspäällikkö Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia taloyhtiön johtamisen keskiössä Pekka Harjunkoski Kehityspäällikkö Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ

KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ KOKEMUKSIA RYHMÄKORJAUKSISTA TILASTOTIETOA ESPOON RAKENNUSKANNASTA TALOYHTIÖIDEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUNTUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TkT Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto jari.virta@kiinteistoliitto.fi Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia Asunto Oy Raitinlinna Taloyhtiön strategia Vahvistettu yhtiökokouksessa 28.5.2013 Historia Asunto Oy Raitinlinnan omistamalle tontille n:o 8 Espoon kaupungin korttelissa n:o 12002 saatiin rakennuslupa

Lisätiedot

Näytesivut KORJAUS- HANKKEEN. taustavalmistelut

Näytesivut KORJAUS- HANKKEEN. taustavalmistelut Ennen kuin korjaushanketta voi alkaa suunnitella, on selvitettävä, missä kunnossa kiinteistö nyt on ja mitä korjattavaa siinä on. Selvitys tehdään valmistumisvuoden, vauriohistorian, teknisten selvitysten

Lisätiedot

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Hallitusforum 24.9 2011 Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Akhan hallituksen pj. Ben.Grass@kolumbus.fi 0400 601 501 Mitä taloyhtiössä arvostetaan?

Lisätiedot

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy VINKIT ENSIASUNNON OSTOON Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikä ihmeen A-Insinööri? 500 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnittelutoimisto 3 toimialaa Projekteja

Lisätiedot

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN Marjut Joensuu 1.4.2014 Twitter: @marjutjoensuu HYVÄ ISÄNNÖINTI KANNATTAA Kaikki mitä teemme tähtää siihen, että isännöinnin arvostus nousee ja ihmiset oivaltavat, miksi hyvä isännöinti

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

TALOYHTIÖSTRATEGIAN ABC. Anu Norros, taloyhtiöstrategiat palveluvastaava Vahanen PRO Oy Taloyhtiö

TALOYHTIÖSTRATEGIAN ABC. Anu Norros, taloyhtiöstrategiat palveluvastaava Vahanen PRO Oy Taloyhtiö TALOYHTIÖSTRATEGIAN ABC Anu Norros, taloyhtiöstrategiat palveluvastaava Vahanen PRO Oy Taloyhtiö 2017 26.4.2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU SUUNTA SEURAAVALLE

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tarkastettua tietoa taloyhtiön kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista Isännöitsijäntodistus - tilataan taloyhtiön isännöintiyrityksestä - toimitusaika tavallisesti

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012 Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16..01 Juha Lemmetyinen Leena Euranto Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa mielipiteitä isännöintitoimialasta sekä isännöinnistä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

Kiinteistömessut 12.-14.10.2011

Kiinteistömessut 12.-14.10.2011 Kiinteistömessut 12.-14.10.2011 Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyöstä voimaa ja tehokkuutta hallitustyöhön Teija Selovuo/SKH-Isännöinti Oy Taloyhtiötä johtavat yhdessä hallitus ja isännöitsijä Hallitus

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely helmikuu Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely helmikuu Tulokset Asukastyytyväisyyskysely helmikuu 2018 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin Kartoittaa

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Korjausrakentamisen kehittäminen teematyöpaja 20.11.2013 Jari Porthén Toimitusjohtaja, Realco Oy Hallituksen puheenjohtaja, Isännöintiliitto

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Tiedotustilaisuus 13.2.2014 Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 20-70-vuotiaat suomalaiset Vastaajat asuvat isännöidyissä asunto-osakeyhtiöissä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat

Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat Isännöintipalkkiot 2010 Suomen Kiinteistöliitto Isännöintipalkkiot 2010 kyselytutkimus 17.1.2011 LUOTTAMUKSELLINEN Isännöintipalkkiot 2010 -kyselytutkimus, (n=1303) SISÄLLYSLUETTELO TAUSTATIEDOT Kuinka

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely tammikuu Tulokset

Asukastyytyväisyyskysely tammikuu Tulokset Asukastyytyväisyyskysely tammikuu 2019 Tulokset Tutkimuksen tavoite Selvittää Helsingin Asumisoikeus Oy:n asukkaiden tyytyväisyyttä Laajasalon Isännöinti Oy:n palveluun ja toimintaan, asumiseen ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

Kuntoarvioilta 7.3.2011. Tervetuloa! Ohjelma. 3.3.2011 klo 17.00 alkaen. Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys:

Kuntoarvioilta 7.3.2011. Tervetuloa! Ohjelma. 3.3.2011 klo 17.00 alkaen. Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys: Ohjelma Peruskuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys: Kuntoarvioilta 3.3.2011 klo 17.00 alkaen Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen koulutustila Tervetuloa! Mitä laki sanoo viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksestä?

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Käytännön vinkit hyvään hallitustyöskentelyyn hallituksen kokoonpano ja ydintehtävät

Käytännön vinkit hyvään hallitustyöskentelyyn hallituksen kokoonpano ja ydintehtävät Käytännön vinkit hyvään hallitustyöskentelyyn hallituksen kokoonpano ja ydintehtävät Kiinteistöliitto Uusimaa ry Mika Heikkilä toiminnanjohtaja, varatuomari Simo Vihemäki lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lisätiedot

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Matti Hellgrén 050 533 7127 matti.hellgren@talokeskus.fi www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TALOYHTIÖTAPAHTUMA, KUNTOARVIO JA PTS JARI HALONEN

TALOYHTIÖTAPAHTUMA, KUNTOARVIO JA PTS JARI HALONEN 2 Kuntoarvio ja PTS 3 Kuntoarvion ohjekortit Helmikuussa 2019 on julkaistu uudet asuinkiinteistön kuntoarvion tilaajan ohje ja kuntoarvioijan ohje. Tilaajan ohje RT 103002 Kuntoarvioijan ohje RT 103003

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet. päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013

Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet. päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013 Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013 Minkälaisessa taloyhtiömaailmassa Kiinteistöposti aloitti? Idänkauppa, pankkikriisi,

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta

Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta Selvitys vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta Vuoden 2010 AOYL:n tavoite on taloyhtiömuotoisen asumisen järjestää osakkaiden kannalta tehokkaasti, turvallisesti

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA tekninen ltk xx.xx.2017 kunnanhallitus xx.xx.2017 kunnanvaltuusto

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA tekninen ltk xx.xx.2017 kunnanhallitus xx.xx.2017 kunnanvaltuusto 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA 2.11.2017 tekninen ltk xx.xx.2017 kunnanhallitus xx.xx.2017 kunnanvaltuusto 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus KIMU- projektin päätösseminaari 9.6.2011 Paavo Kykkänen, Kotialue Oy MET - pilottihanke KOHTEET/HYÖTYJÄT TOIMIJAT MAHDOLLISTAJAT Asunnot/taloyhtiöt (14) Toimitilat

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantech-teknologiakeskus

Lisätiedot