Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015."

Transkriptio

1 Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin lähes mahdotonta luoda sellainen aviovarallisuusjärjestelmä, joka soveltuisi kaikille aviopareille ilman, että sitä täydennetään puolisoiden välisin sopimuksin? tai b) Yhteisomistuslain soveltuminen aviopuolisoihin? 2. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) A oli perinyt vuonna 2002 kuolleen puolisonsa B:n. Puolisoiden omaisuuksien yhteenlaskettu säästö oli tuolloin A:n kuoltua havaittiin, että jäämistössä oli varoja vain Vähentyminen johtui osaltaan siitä, että A oli puolisonsa kuoltua sairastunut peliriippuvuuteen, ja osittain siitä, että A oli lahjoittanut B:ltä perimänsä yksiön uudelle kumppanilleen C:lle. Jäämistöstä löytyi lisäksi A:n antama :n täyttämätön lahjanlupaus C:lle. B:n toissijaiset perilliset kääntyvät puoleesi ja tiedustelevat, miten heidän olisi meneteltävä jaossa tai muutoin minimoidakseen omaisuuden hukkaantumisesta heille koituvan tappion? tai b) A oli saanut testamentilla käyttöoikeuden maatilaan (30 ha peltoa ja 200 ha metsää). Tilan omistusoikeus oli samalla testamentilla määrätty A:n lapsille C:lle ja D:lle. Kenellä tai keillä on oikeus 1) vahvistuttaa tilaan kiinnitys; 2) hakkauttaa tilan metsää; 3) myydä soraa tilalta ja d) saada tulot tilalla kasvaneen viljasadon myynnistä? Kuka tai ketkä vastaavat 4) kuluista, jotka aiheutuvat tilan päärakennuksen vuotavan katon uusimisesta ja 5) vahingosta, joka aiheutui siitä, että osa vakuuttamatta jätettyä tilan metsää tuhoutui ukkosen sytyttämässä metsäpalossa? Perusteltu vastaus! 3. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Renvoi eli viittausperiaate. Mitkä ovat sen edut ja haitat ja miten Suomen kansainvälisessä perheoikeudessa suhtaudutaan siihen? tai b) Aviovarallisuusstatuutin määräytyminen Suomen kansallisten säännösten mukaan? 4. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Tasinko ja perintöverotus? tai b) Millaisten kriteerien perusteella voidaan yrittää selvittää, onko tehty oikeustoimi ymmärrettävä elävien kesken (inter vivos) tehdyksi vai onko kysessä mortis causa - oikeustoimi eli kuolemanvaraistoimi?

2 A omisti kampaamon ja kauneussalongin, jossa hän itsekin työskenteli. Liike sijaitsi keskeisellä paikalla rautatieasemalla johtavan tien varrella, jota monet jalankulkijat käyttivät. Liike tunnettiin kaupungissa hyvin, koska sitä oli samalla toiminimellä harjoitettu jo 40 vuotta. Viime vuosina liikkeen suosiota oli lisännyt se, että siellä työskenteli muotiin tullut kampaaja, jonka luokse asiakkaat jonottivat. A ja hänen puolisonsa B hakivat avioeroa. Osituskokouksessa A katsoi, että kampaamolle ja kauneussalongille oli määrättävä vain sen kalusteiden mukaan määräytyvä arvo B puolestaan katsoi liikkeen tuottavan niin hyvin, että kohtuullisen 8 %:n tuottovaatimuksella liikkeestä kannatti maksaa ainakin , joka näin ollen oli sen ositusarvo. Mitä seikkoja otat huomioon, kun ratkaiset asian pesänjakajana? 2. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: 2a) Mitä kansainvälisessä perhe- ja perintöoikeudessa tarkoitetaan suoraan eli vieraan valtion lain estämättä sovellettavilla säännöksillä? Mitä tällaisia säännöksiä on PK 26 luvussa? 2b) Minkä valtion lakia on kansainvälisissä tilanteissa sovellettava arvioitaessa, onko testamentti tehty muotonsa puolesta pätevästi? 3. Puolison henkivakuutuksen kohtelu avioero- ja jäämistöosituksessa? 4. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: 4a) Miten määräytyy, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita? 4b) Testamentin todistuslauselma (todistusklausuuli) ja sen merkitys?

3 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: 1 a). Millä eri perusteilla aviopuoliso voi lain ja oikeuskäytännön mukaan joutua vastuuseen toisen puolison tekemästä velasta? 1 b). Puolisot panivat 2003 vireille avioerohakemuksen ja sopivat sen jälkeen omaisuuden jaosta. Avioeroasia kuitenkin raukesi, koska kumpikaan ei harkinta-ajan kuluttua hakenut avioeroon tuomitsemista. Avioliitto jatkui tämän jälkeen ja puolisot asuivat yhdessä vuoteen 2013, jolloin heidät vaimon hakemuksesta tuomittiin avioeroon. Millainen puolisoiden aviovarallisuussuhde on tämän jälkeen ja voidaanko suhdetta selvittämään määrätä pesänjakaja? 2. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: 2 a) Mitä vaihtoehtoja perittävällä, joka on viettänyt kansainvälistä elämää, on PK 26 luvun mukaan määrätä siitä, minkä valtion lakia perimykseen on sovellettava? Miten määräys on tehtävä ja mitkä sen tärkeimmät vaikutukset ovat? 2 b) Millä tavoin määräytyy, minkä valtion lakia on avioliittolain V osan mukaan sovellettava aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin? 3. Missä laajuudessa testamentin tekijä voi siirtää (delegoida) toiselle henkilölle oikeuden päättää testamentin täsmällisestä sisällöstä? 4. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: 4 a) Leski L oli PK 3:1a:n nojalla saanut käyttöoikeuden puolisolleen P:lle kuuluneeseen asuntoon, jonka omistusoikeus oli perinnönjaossa annettu P:n pojalle tämän edellisestä avioliitosta. Millä tavoin asumisesta aiheutuvat kustannukset ja asunto-osakeyhtiössä tehdyn putkiremontin kustannukset jaetaan lesken ja P:n pojan kesken? 4 b) Perittävä P oli tehnyt testamentin, jolla omaisuutta annettiin hänen avopuolisolleen A:lle, yhdistys Y:lle ja taidesäätiö G:lle. P:n lähin perillinen Q katsoi, että jokaista määräystä rasitti virhe. Q:n mukaan P ei olisi tehnyt testamenttia A:lle, jos olisi tiennyt tämän rikollisesta taustasta, ja A oli lisäksi painostanut P:tä tekemään testamentin uhkaamalla lähteä suhteesta, jos hänen asemaansa ei testamentilla turvattaisi. Y:n osalta P oli A:n mukaan sekaantunut yhdistysten nimistä, joten jos Y saisi testamentatun omaisuuden, se menisi sellaiseen tarkoitukseen, jota P ei missään tapauksessa olisi halunnut tukea. Taidesäätiö G oli puolestaan mennyt konkurssiin hiukan P:n kuoleman jälkeen. Jos P olisi osannut tämän aavistaa, hän ei missään nimessä olisi testamentannut G:lle mitään. Miten

4 Q:n olisi meneteltävä saadakseen väitteet tutkituiksi? Mihin omaisuus menee, jos Q onnistuu kokonaan tai osittain? Puolisot A ja B, jotka kumpikin olivat Suomen kansalaisia, olivat solmittuaan avioliiton vuonna 1970 asettuneet asumaan Göteborgiin Ruotsiin, jossa molemmat olivat työssä Volvon autotehtaalla. Vuonna 1990 he tekivät ruotsalaisen asianajajan avustuksella avioehtosopimuksen ja keskinäisen testamentin, jossa oli lisäksi legaattimääräyksiä kummankin puolison kummilasten ja eräiden sukulaisten hyväksi. Asiakirjat oli tehty Ruotsin lain pohjalta. Puolisoilla ei ollut yhteisiä lapsia, mutta A:lla oli yksi avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. Vuonna 2010 puolisot palasivat eläkkeelle jäätyään Suomeen, jossa A kuoli vuonna Tämän jälkeen muodostui kysymykseksi, minkä valtion lakia oli sovellettava a) ositukseen, b) perimykseen A:n jälkeen ja c) kysymykseen, oliko testamentti tehty oikeassa muodossa. Perusteltu vastauksesi. 2. Tasinkoetuoikeus aviopuolison konkurssissa? 3. Millä eri perusteilla puoliso voi joutua vastuuseen toisen puolison tekemästä velasta avioliittolain ja oikeuskäytännön mukaan? 4. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan kysymykseen seuraavista a) Pesänselvittäjä ja ylivelkainen kuolinpesä? b) Testamentin hyväksyminen ennen perittävän kuolemaa ja sen jälkeen? Vaikuttaako perillisen konkurssi hänen mahdollisuuksiinsa hyväksyä toisen hyväksi tehty testamentti? Puolisoiden A ja B avioliitto päättyi avioeroon 25 vuotta kestettyään. Puolisoilla ei ollut avioehtoa. Avio-oikeusomaisuuden lisäksi B:llä oli :n arvoinen kesämökki, jonka hän oli saanut testamentilla vanhemmiltaan määräyksin, että saajan puolisolla ei ole omaisuuteen avio-oikeutta. Osituslaskelma osoitti, että kummankin avio-oikeuden alainen netto-omaisuus oli yhtä suuri ja että tasinkoa ei siten tulisi maksettavaksi. A on tyytymätön tilanteeseen. Hän tulee luoksesi ja kertoo, että hän oli avioliiton aikana tekemillään hyvin

5 ajoitetuilla kiinteistönkaupoilla rikastunut vähintään Hän pitää kohtuullisena, että rikastumista pidetään avio-oikeudesta vapaana omaisuutena ja tiedustelee sinulta, voitko asian jotenkin hoitaa. Vaikuttaisiko tilanteeseen, jos A olisi kauppojen asemesta rikastunut veikkausvoitolla tai saamallaan lahjoituksella? Puolisot olivat avioeron sattuessa noin 60-vuotiaita. B oli sairaseläkkeellä ja hänen omaisuutensa koostui kesämökin lisäksi asunnosta, jossa hän itse asui. 2. Puolisot C ja D, joista C oli Suomen ja D Itävallan kansalainen, olivat avioliiton solmittuaan asettuneet asumaan Saksaan. Kun Saksassa oli asuttu 20 vuotta, puolisot päättävät muuttaa Suomeen jatkaakseen tilanpitoa C:n vanhempien omistamalla 400 hehtaarin viljatilalla Paimiossa. He tiedustelevat sinulta, voisivatko he jotenkin huolehtia siitä, että Saksan laki säilyisi edelleen sovellettavana avioliiton varallisuussuhteisiin. Perusteltu vastauksesi? Vastaa lisäksi valintasi mukaan kahteen kysymykseen seuraavista: 3. Miten se, että aviopuolison jokin omaisuus on omaisuuden luovutusrajoituksen tai ulosmittausrajoitusten alaista, vaikuttaa omaisuuden käsittelyyn aviopuolisoiden välisessä osituksessa? 4. Missä tilanteessa perilliselle voi seurata rajoittamaton henkilökohtainen vastuu vainajan velasta? 5. Kenellä on kelpoisuus nostaa testamentin tulkintakanne? 6. Leski oli perintökaaren 3 luvun nojalla perinyt kuolleen aviopuolisonsa. Juhannusjuhlissa hän riitautuu kuolleen puolisonsa sisarusten kanssa. Näihin suivaantuneena hän tulee luoksesi ja kysyy, aiheutuisiko hänelle itselleen tai hänen perillisilleen harmia, jos hän myy pääosan kuolleen miehensä omaisuudesta ja lahjoittaa varat hyväntekeväisyyteen. Hän kysyy myös, voisiko hän jollakin tavoin huolehtia siitä, että metsäpalsta, jonka hän omisti yhdessä kuolleen miehensä kanssa, menee hänen kuoltuaan jakamattomana hänen veljensä tyttärelle. Vastauksesi? A ja B olivat solmineet avioliiton, joka oli molempien toinen. Avioehtoa ei ollut tehty. Avioliitto päättyi B:n kuolemaan Puolisoiden omaisuutta luetteloitaessa kävi ilmi, että B oli leskeä paljon varakkaampi: Hänen omaisuutensa säästö oli lesken omaisuuden säästön ollessa Leski asui B:n omistamassa, arvokkaalla alueella sijaitsevassa 140 neliömetrin huoneistossa, jonka B oli aikoinaan perinyt vanhemmiltaan. B:n rintaperilliset hänen ensimmäisestä avioliitostaan kääntyvät puoleesi ja kysyvät, onko olemassa keinoja saada leski asunnosta ulos ja voisivatko he jollakin tavoin

6 päästä siihen, ettei heidän perintönsä tasingon muodossa siirtyisi leskelle. Perusteltu vastauksesi? 2. Pesänjakaja oli tehnyt osituslaskelman avioeron perusteella toimitetussa osituksessa ja päätynyt siihen, että vaimon tulee suorittaa miehelle tasinkoa Mies ilmoittaa, että hän tarvitsee tasingon nopeasti lyhentääkseen korkeakorkoista velkaansa, jonka oli joutunut ottamaan saadakseen katon päänsä päälle. Vaimon omaisuus koostui seuraavasta: 1) Asunto-osake yhtiössä Y, jossa vaimo asui ; 2) kesämökki tontteineen ; 3) käteisiä varoja ; 4) asuntoirtaimistoa ; 5) arvopapereita Olet pesänjakaja. Minkälaista sopimusta tasingon suorittamistavasta ehdotat puolisoille? Miten määräät tasingon suoritettavaksi, jos kumpikaan puoliso ei suostu minkäänlaiseen sopimukseen? 3. Perinnönjättäjän mahdollisuus valita perimykseen sovellettava laki PK 26 luvun ja pohjoismaisen perintökonvention mukaan? 4. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan kysymykseen seuraavista: 4a. Mitä ovat pesänselvitysvelat? Miten ne eroavat vainajan veloista ja miten se, kumpaan ryhmään velka kuuluu, vaikuttaa velkavastuuseen ja velan maksamiseen? 4b. Missä laajuudessa testamentin tekijä voi delegoida testamentin toimeenpanijalle valtaa päättää siitä, kenelle omaisuus menee tai miten omaisuutta on käytettävä? Huom! Vastaa yhteensä neljään (4) kysymykseen. Kysymykset 1-2 ovat teoksesta Aarnio Kangas, Suomen jäämistöoikeus I ja kysymykset 3-4 teoksesta Aarnio Kangas, Suomen jäämistöoikeus II. Kysymykset 5-6 ovat kaikille yhteiset. 1. Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä 2. Pesänjakajan toimivallan rajat - - -

7 3. Testamentin hyväksyminen 4. Testamentin tekijän tahdonmuodostusvirheet testamentin moiteperusteina Puolison oikeus maksaa tasinko rahana (Saarenpää) 6. Mitä avioliittolain ja perintökaaren säännöksiä pidetään sillä tavoin suoraan sovellettavina, että ne syrjäyttävät tapaukseen mahdollisesti muutoin sovellettavan vieraan valtion lain? (Mikkola) Aviopuolisoiden sopimusvapaus (Saarenpää, Ositus) 2. Suomen kansalainen A ja Saksan kansalainen B olivat solmineet avioliiton Suomessa vuonna Tämän jälkeen he olivat asettuneet asumaan ensin Suomeen mutta muuttaneet jo keväällä 2007 Saksaan, missä ovat siitä lähtien asuneet. Nyt B:lle on avautumassa houkutteleva mahdollisuus työpaikkaan Ranskassa, mistä myös A parhaillaan etsii töitä. Lapsia ei toistaiseksi ole, mutta A omistaa Suomessa asunto-osakkeet ja B:llä on Saksassa perintönä saatu omakotitalo. - Nyt puolisot ovat epävarmoja varallisuusasioistaan ja haluavat selvitystä siitä, minkä maan lakia heidän aviovarallisuussuhteeseensa sovelletaan samaten kuin siitä, voivatko he ehkä jotenkin sopia asiasta tai varmistaa, ettei maasta toiseen muuttaminen jatkossa aiheuta yllätyksiä. Tässä tarkoituksessa he kääntyvät Suomessa hiihtolomalla ollessaan A:n serkun, oikeustieteen ylioppilas X:n puoleen. - Miten X kartoittaa tilannetta A:lle ja B:lle? 3. Testamentin todistajan esteettömyys? (Aarnio-Kangas) 4. A oli allekirjoittamassaan testamentissa määrännyt kaiken omaisuutensa täydellä omistusoikeudella B:lle. A kuoli B antoi testamentin tiedoksi A:n oikeudenomistajille A:n oikeudenomistajat ilmoittivat eilen B:lle, että he aikovat nostaa testamentin moitekanteen ja vaatia testamentin julistamista pätemättömäksi, sillä testamenttia rasitti muotovirhe. He olivat juuri saaneet tietää, että testamentin todistajat eivät olleet yhtä aikaa läsnä A:n allekirjoittaessa testamentin. Nyt B tulee kysymään sinulta, mitä testamentin moitekanne oikein tarkoittaa ja miten hänen olisi A:n oikeudenomistajien kanteennostoaikeisiin reagoitava. Anna B:lle perusteltu vastaus A:n ja B:n viisitoista vuotta kestänyt lapseton avioliitto on päättymässä eroon. Avioehtosopimusta tai muullakaan perusteella avio-oikeudesta vapaata omaisuutta ei kummallakaan ole. Erilleen puolisot ovat käytännössä muuttaneet jo kesällä 2008, mutta avioero on tullut vireille A:n hakemuksesta vasta heinäkuussa Kun omaisuuskysymyksistä ei ole päästy minkäänlaiseen järkevään keskusteluun, käräjäoikeus on samaten A:n hakemuksesta määrännyt ositusta toimittamaan pesänjakajan. Kun B:llä ei ollut huomauttamista jakajaksi määrätyn asianajaja

8 X:n henkilöstä eikä asiaan muutenkaan, määräys saavutti lainvoiman lokakuun lopulla 2009 ja X kutsui tuolloin puolisot ensimmäiseen osituskokoukseen. Kokouksessa ilmeni seuraavaa: A vaati osituksessa asianmukaisesti huomioon otettavaksi, että B oli juuri ennen avioeroasian vireille tuloa eli huhtikuussa 2009 luopunut perinnöstään helmikuussa 2009 kuolleen isänsä jälkeen. A katsoi, että tämä loukkasi hänen oikeuksiaan ja vaati siitä "lain takaamaa hyvitystä". Lisäksi A totesi, että B:n osituskokoukseen tuomat pankkitilien saldot näyttivät kokonaan muuta kuin miltä ne olivat näyttäneet vielä eron vireille tullessa heinäkuussa, jolloin A oli sattumalta viimeisiä tavaroitaan entisestä yhteisestä kodista hakiessaan nähnyt B:n tiliotteet pöydällä, ja niiden silloiset, huomattavasti ilmoitettuja suuremmat saldot. B oli todennut tähän, että hänellä oli ollut kesän jälkeen "menoja", eikä A:lle kuulunut nuuskia hänen pankkiasioitaan. Omasta puolestaan B ilmoitti, että hän oli avioliiton aikana jatkuvasti maksanut puolisoiden juoksevia ruoka- ja muita arkielämän menoja A:ta enemmän, kun taas A oli sekä käyttänyt omia varojaan henkilökohtaiseen huvielämään että suorastaan hävittänyt niitä muun muassa pelaamalla jatkuvasti nettipokeria ja totoa, kumpiakin huomattavalla tappiolla. Tätä oli tapahtunut jatkuvasti jo vuosikaudet ennen eron vireilletuloa. A vaati nämä toimet asianmukaisesti huomioitavaksi osituksessa. Osapuolet kiistivät toistensa vaatimukset ja väitteet. Analysoi avioliittolain pohjalta, voisivatko ja millä perusteilla puolisot ylipäänsä saada korvausta väitetyistä toimista ja menettelyistä, ja onko jotakin eroa sillä, missä vaiheessa eroprosessia eri asiat ovat tapahtuneet. 2. Puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki ja siitä määrääminen (Mikkola) 3. A oli eli 80-vuotissyntymäpäivänään allekirjoittanut testamentin, jonka mukaan hänen omaisuutensa oli menevä hänen kuolemansa jälkeen täydellä omistusoikeudella kahdelle sisarensa tyttärelle B:lle ja C:lle. Vuoden 2009 keväällä A:n edesmenneen veljen pojanpoika D kääntyi pankkilakimies X:n puoleen ja pyysi tätä laatimaan testamentin, jonka mukaan D saa kaiken A:n omaisuuden. X toimi D:ltä saamien ohjeiden mukaisesti D, pankkilakimies X sekä pankkivirkailija P menivät A:n asunnolle. Pankkilakimies X esitti testamentin A:lle ja kysyi, ymmärsikö A, että kyseessä on testamentti. A:n nyökättyä myöntävästi, pankkilakimies X pyysi A:ta allekirjoittamaan testamentin. A:n allekirjoituksen jälkeen X ja P todistivat allekirjoituksen oikeaksi. A kuoli A:n sisaren tyttäret B ja C ottavat sinuun yhteyttä ja kysyvät, onko A:n D:n hyväksi tekemä testamentti pätevät. Heidän mukaansa A ei ole enää moneen vuoteen kyennyt itsenäisesti hoitamaan asioitaan, vaan he, B ja C ovat aina vuorotellen olleet A:n apuna erilaisissa virasto-, pankki- yms. asioissa. B ja C tietävät, että A oli joitakin vuosia sitten terveyskeskuksen vuodeosastolla tutkittavana huonon muistinsa vuoksi. Kotiin palattuaan A oli näyttänyt lääkärinlausuntoa, jossa todettiin jotakin dementiasta. Lausunnon tarkkaa sisältöä B ja C eivät osaa kertoa. Miten neuvoisit B:tä ja C:tä toimimaan tässä asiassa. Perusteltu vastaus. 4. Kolmannen henkilön hoitoa koskevat määräykset testamentissa. (Aarnio-Kangas)

9 Jos kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien lainvalintasääntöjen nojalla Suomalaisessa tuomioistuimessa tulee sovellettavaksi vieraan valtion laki, on ulkomaan oikeus selvitettävä tarpeellisessa laajuudessa. Kenen vastuulla ulkomaan oikeuden selvittäminen Suomessa on ja millä tavalla se on selvitettävä? (Mikkola) 2. Edunvalvojan päämiehensä henkilöä koskevasta yleisestä huolenpitovelvollisuudesta säädetään holhoustoimilain 42 :ssä. Mitä huolenpitovelvollisuudella laissa tarkoitetaan ja missä määrin edunvalvoja on siitä vastuussa? (Mäki-Petäjä-Leinonen) 3. Testamenttausvallan delegointikielto? (Saarenpää) 4. Kerro tulkintaongelmista, joita avioliittolain (234/1929) 35.3 :n mukainen niin sanottu kolmas omaisuuslaji aiheuttaa aviovarallisuusjärjestelmässä. (Saarenpää)

OTMU1004 AVIOVARALLISUUS- JA JÄÄMISTÖOIKEUS. Tentti Kysymykset:

OTMU1004 AVIOVARALLISUUS- JA JÄÄMISTÖOIKEUS. Tentti Kysymykset: Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Tentti 24.11.2016 1. Mitä tarkoittaa kansainvälisen yksityisoikeuden käsite ordre public? Vastaustila 1 s. 10 p. 2. Millaisia käsityksiä oikeuskirjallisuudessa on esitetty

Lisätiedot

Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Perustele vastauksesi oikeudellisesti, ei vain yleistiedoin.

Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Perustele vastauksesi oikeudellisesti, ei vain yleistiedoin. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus 15.12.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Perustele vastauksesi oikeudellisesti, ei vain yleistiedoin. Kysymykset: 1) Avioeron varalta tehtävän sopimuksen muoto?

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi)

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi) Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Luoksesi on tullut A, joka arvioi olevansa kahden lapsen (X ja Y) juridinen isä. - X on syntynyt 1.11.2008. A oli tällöin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 131 Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen HEL 2016-008895 T 02 07 02 Oike PK20161781 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kaupungin

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013 Antti Kolehmainen Mitä jäämistösuunnittelu on? Kyse on toimista, joilla perittävä (P ) vaikuttaa a) kuolinpesän hallintoon, b) jaettavan omaisuuden määrään tai laatuun taikka

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kokousaika 08.06.2016 klo 16.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ. SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ SOS-Lapsikylä Rakastava koti jokaiselle lapselle SOS-LAPSIKYLÄ ON LASTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA

Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Liiketalouden koulutusohjelma 2015 LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Raitanen, Tanja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU

ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU 216 ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA JA PALVELUVERTAILU Perhe- ja perintöoikeuden asiakirjat Kuluttajaliitto vertaili selvityksessään yleisimpien perhe- ja perintöoikeuteen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 12.11.2015 Anni Nikunlassi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO

Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Liiketalouden koulutusohjelma 2016 LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Nikolajeff, Hanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 132 Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen HEL 2016-007359 T 02 07 02 Oiken PK 20161656 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kaupungin

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009

AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 2010 1 Minna Anita Luoma AVIOEHTOSOPIMUKSET SEINÄJOEN MAISTRAATIN ALUEELLA VUOSINA 2007 2009 Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Kaisu Terkki Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKEKIRJA JA OSAKELUETTELO OSAKEKIRJA Painettava turvapainossa, jos yhtiöjärjestys

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

HUOM! Jokainen vastaus tulee kirjoittaa erilliselle paperiarkille!

HUOM! Jokainen vastaus tulee kirjoittaa erilliselle paperiarkille! Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Tentti 17.11.2016 Huomioitavaa: vastauksista, joissa ilmenee periaate- tai käsitevirheitä, ei yleensä voi saada hyväksyttyä pistemäärää, vaikka vastaus muutoin olisikin lopputulokseltaan

Lisätiedot

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk

PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi. Antti Kolehmainen Niko Svensk PERHE, PERINTÖ JA VEROTUS - Käytännön kurssi Antti Kolehmainen Niko Svensk Aluksi - Yleistä - Perhe- ja jäämistöoikeus on jokaisen lakimiehen perusjuridiikkaa ja tämä alan perusperiaatteiden sekä siihen

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Maria Mäntysaari TIEDONKERUULOMAKE PERUNKIRJOITUSTA VARTEN

Maria Mäntysaari TIEDONKERUULOMAKE PERUNKIRJOITUSTA VARTEN Maria Mäntysaari TIEDONKERUULOMAKE PERUNKIRJOITUSTA VARTEN Liiketalouden koulutusohjelma 2015 TIEDONKERUULOMAKE PERUNKIRJOITUSTA VARTEN Mäntysaari, Maria Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Jasmiina Heino LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2015 Jasmiina

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Essi Ruotsalainen Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Opinnäytetyö

Lisätiedot