Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449

2

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 1 (37) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Tausta ja lähtökohdat Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen arviointi VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ JA TARJONTA Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Vähittäiskaupan tarjonta: toimipaikat ja myynti Ostovoiman siirtymät ARVIO OSTOVOIMAN KEHITYKSESTÄ VUOTEEN Etelä-Savon vakituisen väestön ostovoima Vapaa-ajan asukkaiden ostovoima Matkailijoiden kulutus LASKENNALLINEN LIIKETILATARVE ETELÄ-SAVOSSA Laskentaperusteet Etelä-Savon vakituisen väestön ostovoimaan perustuva liiketilatarve Vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden vaikutus liiketilatarpeeseen VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUS ETELÄ-SAVOSSA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Päivittäistavarakaupan myymälätyypit Liite 2. Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat... 36

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 2 (37) Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan 1 JOHDANTO 1.1 Tausta ja lähtökohdat Etelä-Savon maakuntaliitto tutkii tarpeita vähittäiskaupan suuryksiköitä käsittelevän maakuntakaavan päivityksen käynnistämiseksi. Tarkastelun pohjaksi on laadittu vähittäiskaupan kokonaismitoituslaskelma. Laskelmassa on arvioitu Etelä-Savon maakunnan väestön ja vapaa-ajan asukkaiden sekä Etelä- Savossa matkailevien kotimaalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden vähittäiskauppaan kohdistuvan kulutuksen kehitys sekä vähittäiskaupan pintaalatarve toimialaryhmittäin vuonna Laskelma toimii lähtötietona maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen kaupallisille selvityksille. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityisten säännösten osalta tuli voimaan Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainninohjauksen keskeisenä tavoitteena on kaupallisten palvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja keskusta-alueiden aseman tukeminen kaupan sijaintipaikkana. Lakimuutoksen jälkeen kauppa koskevat säännökset koskevat kaikkia kaupan toimialoja, myös tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :ssä on esitetty maakunta- ja yleiskaavalle vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset. Lisäksi lain 71 b :n mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä osoitettava vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Vähittäiskaupan kokonaismitoituslaskelma on laadittu Etelä-Savon maakuntaliiton toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työn on laatinut FM Taina Ollikainen. Etelä-Savon maakuntaliiton yhteyshenkilönä on toiminut kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen. 1.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen arviointi Kaupan palveluverkon kehittäminen sijainti- ja mitoitusratkaisuineen edellyttää arviota vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Vaikutusalueen kysyntään perustuvalla mitoituksella luodaan edellytykset palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen tasapainoiselle kehitykselle, toimivalle kilpailulle ja vähittäiskaupan liiketoiminnan kannattavuudelle sekä palvelujen mahdollisimman hyvälle saavutettavuudelle. Kokonaismitoituksen arvioinnissa tarvitaan tiedot muun muassa tarkasteltavan alueen väestömäärästä ja sen kehityksestä, yksityisestä kulutuksesta ja sen kehityksestä, vähittäiskaupan toteutuneesta myynnistä ja sen kehityksestä, vähittäiskaupan myyntitehokkuudesta ja sen kehityksestä, olemassa olevasta pinta-alasta sekä myymäläpoistumasta. Lisäksi kokonaismitoituksen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon alueen ulkopuolelta tuleva (esim. lomaasukkaiden ja matkailijoiden) ostovoima. Kilpailun toimivuuden turvaamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi kaupan kokonaismitoituksen arvioinnissa voidaan myös varautua jonkin verran arvioitua suurempaan kasvuun.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 3 (37) Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen arviointia on kuvattu muun muassa ympäristöministeriön ohjeessa Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus (Ympäristöministeriö 2013). Seuraavassa kaaviossa on kuvattu ne asiat, jotka vaikuttavat vähittäiskaupan kokonaismitoitukseen ja jotka tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon kokonaismitoituksen arvioinnissa. Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen arviointi (Ympäristöministeriö 2013).

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 4 (37) 2 VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ JA TARJONTA 2.1 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Etelä-Savon kokonaisostovoima muodostuu vakituisen väestön, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden kulutuksesta. Suuresta vapaa-ajan asuntojen määrästä johtuen vapaa-ajan asukkaiden kulutuksella on Etelä-Savossa erityisen suuri merkitys. Ostovoima kuvaa alueen kuluttajien ostovoimapotentiaalin, mutta ei sitä, missä potentiaali toteutuu myyntinä. Etelä-Savon vakituisen väestön ostovoima Väestömäärä Vakituisen väestön vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on arvioitu vuoden 2012 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Etelä-Savossa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä asukasta. Taulukko 1. Etelä-Savon väestömäärä vuonna 2012 (Tilastokeskus) Väestömäärä 2012 Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava ETELÄ-SAVO Kulutusluvut Kulutuslukuina on käytetty Etelä-Savon keskimääräisiä kulutuslukuja ( / asukas/vuosi), jotka on arvioitu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ja vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta (www.tuomassantasalo.fi, ). Seuraavassa taulukossa on esitetty tässä selvityksessä käytetyt vuoden 2012 kulutusluvut. Taulukko 2. Vähittäiskaupan kulutusluvut 2012 (www.tuomassantasalo.fi) Kulutusluku 2012, /asukas/vuosi Päivittäistavarakauppa Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Yhteensä 8 601

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 5 (37) Etelä-Savon vakituisen väestön ostovoima Etelä-Savon vähittäiskaupan ostovoima oli vuonna 2012 noin 947 miljoonaa euroa, josta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 433 miljoonaa euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 330 miljoonaa euroa ja tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 184 miljoonaa euroa. Autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoima oli vuonna 2012 noin 372 miljoonaa euroa. Taulukko 3. Arvio Etelä-Savon väestön ostovoimasta 2012 OSTOVOIMA 2012, milj.euroa Muu erikois- Tilaa vaativa Vähittäiskauppa Autokauppa ja Yhteensä Päivittäistavara- kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot Enonkoski 4,3 3,3 1,8 9,5 3,7 13,2 Heinävesi 10,6 8,0 4,5 23,1 9,1 32,2 Hirvensalmi 6,7 5,1 2,9 14,7 5,8 20,4 Joroinen 14,9 11,4 6,4 32,7 12,8 45,5 Juva 19,2 14,6 8,2 41,9 16,4 58,3 Kangasniemi 16,5 12,6 7,0 36,1 14,2 50,2 Mikkeli 154,0 117,2 65,5 336,7 132,2 468,9 Mäntyharju 17,9 13,7 7,6 39,3 15,4 54,7 Pertunmaa 5,2 4,0 2,2 11,5 4,5 16,0 Pieksämäki 54,8 41,7 23,3 119,9 47,1 166,9 Puumala 6,7 5,1 2,9 14,7 5,8 20,4 Rantasalmi 11,1 8,4 4,7 24,2 9,5 33,7 Savonlinna 103,3 78,7 44,0 225,9 88,7 314,6 Sulkava 8,0 6,1 3,4 17,6 6,9 24,5 ETELÄ-SAVO 433,3 329,9 184,4 947,6 372, ,5 Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaiden ostovoima Kesämökkien määrä Vapaa-ajan asukkaat tuovat merkittävän lisän Etelä-Savon kokonaisostovoimaan. Vuoden 2012 lopussa Etelä-Savossa oli yhteensä kesämökkiä. Kesämökkien määrä on lisääntynyt 2000-luvulla keskimäärin 1,0 % vuodessa. Taulukko 4. Kesämökkien määrän kehitys (Tilastokeskus) Kesämökkien Muutos määrä lkm % %/vuosi Enonkoski ,1 % 1,1 % Heinävesi ,4 % 1,7 % Hirvensalmi ,1 % 1,0 % Joroinen ,1 % 0,9 % Juva ,6 % 0,8 % Kangasniemi ,5 % 1,1 % Mikkeli ,7 % 0,7 % Mäntyharju ,9 % 0,8 % Pertunmaa ,6 % 1,1 % Pieksämäki ,1 % 0,7 % Puumala ,5 % 1,6 % Rantasalmi ,1 % 1,2 % Savonlinna ,1 % 1,3 % Sulkava ,9 % 2,2 % ETELÄ-SAVO ,4 % 1,0 %

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 6 (37) Ulkomaakuntalaisten omistamat kesämökit Etelä-Savon ulkopuolella asuvien mökinomistajien ostovoima lisää maakunnan kokonaisostovoimaa. Vuonna 2011 Etelä-Savon kesämökeistä oli eteläsavolaisten omistuksessa kesämökkiä (35 %) ja maakunnan ulkopuolella asuvien omistuksessa kesämökkiä (52 %). Ulkomaakuntalaisista mökin omistajista yli puolella (55 %) kotimaakunta oli Uusimaa. Lisäksi oli kesämökkiä (12 %), joiden omistajan kotimaakunta ei ollut tiedossa. Eteläsavolaisten mökinomistajien ostovoima sisältyy edellä esitettyyn vakituisen väestön ostovoimaan. On kuitenkin syytä huomata, että maakunnassa on suuri määrä maakunnan oman väestön omistuksessa olevia kesämökkejä siten, että mökin omistaja ja mökki sijaitsevat eri kunnassa. Näiden mökinomistajien ostovoimaa ei ole jaettu mökin sijaintikuntaan, vaan se on käsitelty kokonaisuudessaan mökin omistajan kotikunnassa. Taulukko 5. Etelä-Savon kesämökit sijaintikunnan ja omistajan kotimaakunnan mukaan sekä ulkomaakuntalaisten omistamien kesämökkien osuus kaikista kesämökeistä (Tilastokeskus) Mökinomistajan kotimaakunta Etelä-Savo Uusimaa Muu Suomi Ei tiedossa Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava ETELÄ-SAVO Ulkomaakuntalaisten omistamien kesämökkien osuus kaikista (%) 34 % 56 % 62 % 46 % 39 % 53 % 49 % 71 % 74 % 36 % 65 % 48 % 41 % 55 % 52 % Tilastokeskuksen kesämökkitilastossa ei ole mukana ulkomaalaisten, perikuntien ja yhteisöjen omistamat mökit. Ulkomaalaisten omistamia mökkejä oli Etelä-Savossa vuonna 2012 noin 600 kpl. Arvio ulkomaalaisten lomaasukkaiden ostovoimasta ja sen kehityksestä sisältyy matkailijoiden ostovoima-arvioon. Pienet maaseutumatkailuyritykset Vuonna 2012 Etelä-Savon majoituskapasiteetista oli Etelä-Savon maakuntaliiton tekemän selvityksen mukaan 55 % sellaisissa pienehköissä maaseutumatkailu- ja vuokramökkiyrityksissä, joiden tiedot eivät ole mukana Tilastokeskuksen yöpymistilastoissa. Tällaisissa yrityksissä oli Etelä-Savossa vuonna 2012 yhteensä majoitusyksikköä. Majoitusyksiköllä tarkoitetaan tässä vuokramökkiä tai muuta majoitustilaa. (Etelä-Savon maakuntaliitto).

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 7 (37) Taulukko 6. Pienten maaseutumatkailuyritysten majoitusyksiköt 2012 (Etelä-Savon maakuntaliitto) Maaseutumatkailuyritysten majoitusyksiköt 2012 Enonkoski 45 Heinävesi 121 Hirvensalmi 28 Joroinen 13 Juva 66 Kangasniemi 121 Mikkeli 131 Mäntyharju 47 Pertunmaa 34 Pieksämäki 78 Puumala 160 Rantasalmi 45 Savonlinna 164 Sulkava 84 ETELÄ-SAVO Vapaa-ajan asukkaiden rahankäyttö Kesämökkibarometrin (TEM julkaisuja 12/2010) mukaan loma-asukkaat viipyivät Etelä-Savossa mökillä keskimäärin 83 vuorokautta vuodessa (koko maan keskiarvo 75 vrk/vuosi). Vuonna 2009 loma-asukkaat käyttivät päivittäistavaraostoksiin keskimäärin 26 euroa/talous/vuorokausi eli Etelä-Savossa noin euroa/talous/vuosi. Muihin tavaroihin kulutettiin keskimäärin 600 euroa/talous/vuosi. Maaseutumatkailuyritysten majoitustilat olivat vuonna 2012 käytössä keskimäärin 23 viikkoa eli 161 vuorokautta. Kulutuskäyttäytymiseltään maaseutumatkailuyrityksissä yöpyvät rinnastetaan tässä tarkastelussa ulkomaakuntalaisiin vapaa-ajan asukkaisiin. Tällöin päivittäistavaraostoksiin kulutettiin keskimäärin euroa/talous/vuosi ja muihin tavaroihin 600 euroa/ talous/ vuosi. Vapaa-ajan asukkaiden ostovoima Edellä esitetyn ulkomaakuntalaisten mökinomistajien ja pienten maaseutumatkailuyritysten majoitusyksikköjen lukumäärän sekä vapaa-ajan asukkaiden keskimääräisen rahankäytön perusteella Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaiden vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2012 noin 76 miljoonaa euroa, josta päivittäistavaroihin kohdistui noin 60 miljoonaa euroa ja muihin tavaroihin noin 16 miljoonaa euroa. Ostovoima kuvaa alueen vapaaajan asukkaiden ostovoimapotentiaalin, mutta ei sitä, missä potentiaali toteutuu myyntinä. Vapaa-ajan asukkaiden merkitys erityisesti Etelä-Savon päivittäistavarakaupan kokonaisostovoimassa on suuri. Päivittäistavarakaupassa vapaa-ajan asukkaiden ostovoiman suhde vakituisen väestön ostovoimaan on Etelä- Savossa noin 14 %, kun suhde esimerkiksi Kymenlaaksossa on noin 2 %, Pohjois-Pohjanmaalla noin 2,5 % ja Kainuussa noin 3 %.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 8 (37) Taulukko 7. Arvio ulkomaakuntalaisten ja maaseutumatkailuyrityksissä yöpyvien vapaa-ajan asukkaiden ostovoimasta vuonna 2012 OSTOVOIMA 2012, milj.euroa Päivittäistavarat Muut tavarat Yhteensä Enonkoski 0,7 0,2 0,9 Heinävesi 2,6 0,7 3,3 Hirvensalmi 4,1 1,1 5,2 Joroinen 1,3 0,4 1,7 Juva 2,1 0,5 2,6 Kangasniemi 4,9 1,3 6,2 Mikkeli 11,7 3,2 14,9 Mäntyharju 7,6 2,1 9,8 Pertunmaa 3,1 0,9 4,0 Pieksämäki 2,8 0,7 3,5 Puumala 5,7 1,5 7,2 Rantasalmi 2,3 0,6 3,0 Savonlinna 8,0 2,2 10,2 Sulkava 2,8 0,7 3,5 ETELÄ-SAVO 59,8 16,3 76,0 Kunnittain tarkasteltuna vapaa-ajan asukkailla on erityisen suuri merkitys Puumalassa, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Mäntyharjulla ja Sulkavalla, joissa mökkiväestön osuus on suurempi kuin vakituisen väestön osuus. Kuva 1. Mökkiväestön ja vakituisen väestön osuudet (Tilastokeskus) Matkailijoiden kulutus Matkailijoiden määrä Loma-asukkaiden lisäksi Etelä-Savon alueella on merkittävä määrä matkailijoita, jotka kasvattavat maakunnan kokonaisostovoimaa. Vuonna 2012 rekisteröityjen yöpyjien kokonaismäärä oli Etelä-Savossa , joista (81 %) oli kotimaan matkailijoita ja (19 %) ulkomaalaisia matkailijoita. Ulkomaalaisista matkailijoista suurin ryhmä olivat venäläiset matkailijat. Venäläismatkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrä Etelä-Savossa on vuosina ollut neljänneksi vilkkainta Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Lapin maakuntien jälkeen (Tilastokeskus).

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 9 (37) Kuva 2. Yöpyjien määrän kehitys Etelä-Savossa (Tilastokeskus) Kotimaan matkailijoiden määrä on viime vuosina vähentynyt jonkin verran Etelä-Savon rekisteröidyissä yöpymisissä. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä sen sijaan on lisääntynyt. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu muodostuu ennen kaikkea venäläisten matkailijoiden yöpymisten merkittävästä lisääntymisestä. Venäläisten matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet keskimäärin 17,9 % vuodessa vuosina Kuva 3. Venäläisten yöpyjien määrän kehitys Etelä-Savossa (Tilastokeskus) Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpyvien lisäksi Etelä-Savossa on suuri määrä rekisteröimättömissä majoitusliikkeissä, vuokramökeissä, omilla lomaasunnoilla ja tuttavien ja sukulaisten luona yöpyviä matkailijoita sekä päiväkävijöitä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 10 (37) Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen (2013) mukaan venäläismatkailijoiden kokonaismäärä Etelä-Savossa vuonna 2012 oli noin henkilöä, joista rekisteröityneitä yöpyjiä oli (20 %) ja muita matkailijoita (päiväkävijät, vapaa-ajan asukkaat ja rekisteröimättömissä vuokramökeissä yöpyjät) (80 %). Matkailutilaston mukana venäläisten rekisteröityjä yöpymisiä oli Etelä-Savossa vuonna 2012, jolloin venäläisten matkavuorokausien määrä oli yhteensä Rajahaastattelututkimuksen (MEK 2013) mukaan Suomessa vierailleiden ulkomaalaisten matkailijoiden matkavuorokausista 32 % oli yöpymisiä rekisteröidyissä majoitusliikkeissä, 23 % yöpymisiä omalla loma-asunnolla, vuokramökeissä ja tuttavien ja sukulaisten luona sekä 45 % päiväkävijöitä vuonna Etelä-Savossa oli ulkomaalaisten (pl. venäläiset) yöpymistä rekisteröidyissä majoitusliikkeissä vuonna Mikäli oletetaan, että ulkomaalaisten rekisteröityjen yöpymisten osuus on Etelä-Savossa yhtä suuri kuin rajahaastattelututkimuksessa, toteutui Etelä-Savossa yhteensä noin ulkomaalaisten matkavuorokautta (rekisteröidyt yöpymiset, muut yöpymiset ja päiväkävijät). Itä-Suomen yliopiston tekemän selvityksen (2010) mukaan Savonlinnan seudulla vuonna 2010 vierailleiden matkailijoiden matkavuorokausista 14 % oli yöpymisiä rekisteröidyissä majoitusliikkeissä, 60 % yöpymisiä omalla lomaasunnolla, vuokramökeissä ja tuttavien ja sukulaisten luona sekä 26 % päiväkävijöitä. Etelä-Savossa oli kotimaan matkailijoiden yöpymistä rekisteröidyissä majoitusliikkeissä vuonna Mikäli oletetaan, että kotimaisten rekisteröityjen yöpymisten osuus on Etelä-Savossa yhtä suuri kuin Savonlinnan seudun selvityksessä kaikkien matkailijoiden, toteutui Etelä-Savossa yhteensä noin kotimaisten matkailijoiden matkavuorokautta (rekisteröidyt yöpymiset, muut yöpymiset ja päiväkävijät). Etelä-Savon välitön matkailutulo Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen (2013) mukaan Etelä-Savon välitön matkailutulo oli vuonna 2012 noin 253 milj., josta kohdistui vähittäiskauppaan noin 75,5 milj. (alv 0 %). Vähittäiskauppaan kohdistuva arvonlisäverollinen (23 %) matkailutulo oli 92,9 milj., josta noin 23,2 milj. oli venäläisten kulutusta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan seudulla tekemän tutkimuksen (2010) mukaan vähittäiskauppaan kohdistuvasta matkailutulosta kohdistui puolet päivittäistavarakauppaan ja puolet erikoiskauppaan v Vähittäiskauppaan kohdistuva matkailutulo kuvaa matkailijoiden Etelä- Savossa vähittäiskaupan ostoksiin käyttämää rahamäärää. Matkailutulo sisältää sekä eteläsavolaisten että maakunnan ulkopuolelta tulevien matkailijoiden rahankäytön. Näin ollen myös edellä esitetty vapaa-ajan asukkaiden ostovoima sisältyy matkailutuloon. Matkailutulon jakautumisesta kunnittain ei ole olemassa tutkimustietoa koko maakunnan alueelta. Tässä tarkastelussa maakunnan matkailutulo on jaettu kunnittain samassa suhteessa kuin matkailuyritysten vuodepaikat. Maakuntaliiton tekemän selvityksen mukaan Etelä-Savossa oli yhteensä vuodepaikkaa vuonna Eniten vuodepaikkoja oli Savonlinnassa ja Mikkelissä.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 11 (37) Taulukko 8. Arvio matkailutulon jakautumisesta kunnittain vuonna 2012 (Etelä-Savon maakuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto) MATKAILIJOIDEN KULUTUS, milj.euroa Vuodepaikat Kulutus, milj. lkm % Enonkoski % 1,6 Heinävesi % 5,9 Hirvensalmi % 1,3 Joroinen % 1,6 Juva % 3,2 Kangasniemi % 4,5 Mikkeli % 15,1 Mäntyharju % 5,3 Pertunmaa % 1,5 Pieksämäki % 6,8 Puumala % 5,7 Rantasalmi % 5,8 Savonlinna % 31,1 Sulkava % 3,4 ETELÄ-SAVO % 92,9 2.2 Vähittäiskaupan tarjonta: toimipaikat ja myynti Vähittäiskaupan toimipaikat A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin mukaan Etelä-Savossa toimi vuoden 2012 lopussa yhteensä 139 päivittäistavaramyymälää, joista 21 oli päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä kuten luontaistuotemyymälöitä ja leipomoita. Koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä oli näin ollen 118 kappaletta. Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Etelä-Savossa toimi eniten isoja valintamyymälöitä (32 kpl). Hypermarketteja oli viisi: kaksi Mikkelissä, kaksi Savonlinnassa ja yksi Pieksämäellä. A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin mukaiset myymälätyypit on esitetty liitteessä 1. Vuoden 2004 lopussa Etelä-Savossa oli yhteensä 150 päivittäistavaramyymälää, joista 15 oli päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä (Etelä-Savon maakuntaliitto 2006). Koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien myymälöiden määrä on vähentynyt 17 myymälällä ja erikoismyymälöiden määrä lisääntynyt 6 myymälällä vuosina (vuoden lopun tilanne). Vuoden 2012 aikana aloitti toimintansa viisi ja lopetti toimintansa kymmenen myymälää. Vuonna 2012 väestömäärään suhteutettuna Etelä-Savossa oli asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyvät myymälät. Etelä-Savossa asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (1 700 asukasta), joten väestömäärään suhteutettuna Etelä-Savon päivittäistavarakaupan myymäläverkko on keskimääräistä kattavampi. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 12 (37) Hypermarket >2500 m2 Taulukko 9. Päivittäistavarakaupan myymälät Etelä-Savossa vuoden 2012 lopussa (A.C.Nielsen Finland Oy) Tavaratalo Iso >1000 m2 >1000 m2 Supermarket Pieni m2 Valintamyymälä Iso m2 Pieni m2 Erikoismyymälä yms. Pienmyymälä PTmyymälät yhteensä Asukkaita/ myymälä Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava ETELÄ-SAVO Koko maa Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoiman myymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Etelä-Savossa toimi vuoden 2012 lopussa 19 päivittäistavaroita myyvää laajan tavaravalikoiman myymälää (A.C.Nielsen Finland Oy). Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Etelä-Savossa toimi 36 kioskia ja 63 huoltoasemaa vuoden 2011 lopussa. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Etelä-Savossa toimi vuoden 2011 lopussa yhteensä 557 erikoiskaupan myymälää. Erikoiskaupan myymälöistä 200 kpl (36 %) toimi Mikkelissä ja 151 kpl (27 %) Savonlinnassa. Toimialoilla, jotka sisältävät tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälät (huonekalukauppa, kodintekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi Etelä-Savossa yhteensä 106 myymälää (19 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Muun erikoiskaupan toimialoilla (alkot, apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) toimi yhteensä 451 myymälää (81 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Toimialaryhmiin kuuluvat erikoiskaupan toimialat on esitetty liitteessä 2. Asukaslukuun suhteutettuna Etelä-Savossa oli 277 asukasta yhtä erikoiskaupan myymälää kohti, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin (280 asukasta) vuonna Kunnittain tarkasteluna asukasmäärä yhtä erikoiskaupan myymälää kohti vaihteli Puumalan 173 asukkaasta Enonkosken 783 asukkaaseen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 13 (37) Taulukko 10. Erikoiskaupan myymälät Etelä-Savossa vuoden 2011 lopussa (Tilastokeskus) Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa erikoiskauppa Erikoiskaupan Tietotekninen erikois- vaativa myymälät Muu Muu tilaa Alkot, Muotikauppkauppkauppkauppa Rauta- Kodinkone- Huonekalu- apteekit ym. kauppa kauppa kauppa yhteensä Asukkaita/ myymälä Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava ETELÄ-SAVO Koko maa 280 Henkilöautojen, kevyiden moottoriajoneuvojen, matkailuvaunujen, muiden moottoriajoneuvojen, renkaiden, moottoripyörien sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien ja varusteiden vähittäiskaupassa oli Etelä-Savossa yhteensä 85 toimipaikkaa vuoden 2011 lopussa. Huoltamoita oli 63 kpl. Taulukko 11. Moottoriajoneuvojen, niiden osien ja varusteiden sekä renkaiden vähittäiskaupan myymälät sekä huoltamot Etelä-Savossa vuoden 2011 lopussa (Tilastokeskus) Moottoriajoneuvojen Huoltamot Yhteensä väh.kauppa Enonkoski 1 1 Heinävesi 2 2 Hirvensalmi 2 2 Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa 1 1 Pieksämäki Puumala 2 2 Rantasalmi 2 2 Savonlinna Sulkava 2 2 ETELÄ-SAVO Vähittäiskaupan myynti Etelä-Savon päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöiden ja laajan tavaravalikoiman myymälöiden päivittäistavaramyynnin) toteutui vuonna 2012 Mikkelissä 36 %, Savonlinnassa 25 % ja Pieksämäellä 12 %. Muiden kuntien osuudet vaihtelivat 1 %:sta 5 %:iin. (A.C.Nielsen Finland Oy). Hirvensalmella, Joroisissa, Pieksämäellä ja Rantasalmella kunnan väestöosuus koko maakunnan väestöstä oli suurempi kuin kunnan päivittäistavaramyynnin osuus koko maakunnan päivittäistavaramyynnistä. Juvalla, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Savonlinnassa myynnin osuus oli suurempi kuin väestöosuus. Muissa kunnissa myyntiosuus ja väestöosuus olivat lähes yhtä suuria.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 14 (37) Kuva 4. Etelä-Savon päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen kunnittain 2012 (A.C.Nielsen Finland Oy ja Tilastokeskus). A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan Etelä-Savossa oli päivittäistavaramyymälöiden PT-myyntialaa asukasta kohti jonkin verran enemmän (indeksi 110) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 100). Kunnittain tarkasteltuna eniten PTmyyntialaa asukasta kohti oli Mäntyharjulla (indeksi 190) ja vähiten Hirvensalmella (indeksi 72). Päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti asukasta kohti oli Etelä-Savossa jonkin verran suurempi (indeksi 105) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 100). Kunnittain tarkasteltuna eniten PT-myyntiä asukasta kohti oli Pertunmaalla (indeksi 213) ja vähiten Joroisissa (indeksi 58). Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Etelä-Savossa alhaisempi (indeksi 95) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 100). Kunnittain tarkasteltuna korkein myyntitehokkuus oli Pertunmaalla (indeksi 123) ja alhaisin Mäntyharjulla (indeksi 61). Korkea myyntitehokkuus kertoo yleensä siitä, että päivittäistavarakaupan pinta-ala on alimitoitettu, ja että kilpailua ei ole. Alhainen myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja/tai kireästä kilpailutilanteesta. Myyntitehokkuuteen vaikuttaa omalta osaltaan myös myymälätilojen ikä, koko ja toimivuus. Myös esimerkiksi alueen kaupallinen vetovoima heijastuu myyntitehokkuuteen niin, että merkittävä alueen ulkopuolelta tuleva kysyntä (esim. loma-asukkaat) voi luoda edellytykset korkealle myyntitehokkuudelle.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 15 (37) Taulukko 12. Päivittäistavarakaupan myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myyntitehokkuus 2012 indeksinä, koko maa = 100 (A.C.Nielsen Finland Oy) PT-myyntiala/ asukas PT-myynti/ asukas Myyntiteho Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava ETELÄ-SAVO Koko maa Etelä-Savon erikoiskaupan myynnistä toteutui vuonna 2011 Mikkelissä 43 %, Savonlinnassa 28 % ja Pieksämäellä 12 %. Muiden kuntien myyntiosuudet vaihtelivat 0 %:sta 3 %:iin. Kunnittain tarkasteltuna Mikkelissä ja Savonlinnassa erikoiskaupan myyntiosuus oli suurempi kuin väestöosuus. Muissa kunnissa väestöosuus oli suurempi tai yhtä suuri kuin myyntiosuus. (Tilastokeskus). Kuva 5. Etelä-Savon erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautuminen kunnittain 2011 (Tilastokeskus)

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 16 (37) 2.3 Ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymä on alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakunnalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja saavat ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle. Ostovoiman siirtymiä tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tässä esitetty ostovoiman nettosiirtymä ei osoita siirtymien suuntaa eikä sisään ja ulosvirtauksen määrää. Nettosiirtymä osoittaa arvioidun ostovoiman ja myynnin erotuksen tietyllä alueella. Näin ollen alueen ostovoiman nettosiirtymä voi olla 0 %, vaikka alueelle ja alueelta olisi voimakastakin siirtymää, mikäli sisään ja ulosvirtaus ovat yhtä suuret. On myös syytä muistaa, että erikoiskaupassa ostovoiman siirtymissä voi olla eri toimialojen välillä suuriakin eroja. Näin ollen vaikka alueen erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen, voi siirtymä joillakin erikoiskaupan toimialoilla olla negatiivinen ja päinvastoin. Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2012 Etelä- Savossa positiivinen (+13 %) eli ostovoimaa tulee maakuntaan enemmän kuin maakunnasta virtaa ulos. Kunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiirtymä oli negatiivinen Joroisissa, Enonkoskella, Hirvensalmella ja Rantasalmella. Muissa kunnissa ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen, eniten Pertunmaalla (+123 %). Kuva 6. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä kunnittain vuonna 2012

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LOPPURAPORTTI 17 (37) Erikoiskauppa Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2011 Etelä-Savossa positiivinen (+25 %) eli maakunta saa erikoiskaupan ostovoimaa alueen ulkopuolelta enemmän kuin maakunnasta virtaa ulos. Kunnittain tarkasteltuna ostovoiman siirtymä oli positiivinen Mikkelissä (+52 %), Pertunmaalla (+50 %), Savonlinnassa (+47 %) ja Pieksämäellä (+13 %). Muissa kunnissa erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli negatiivinen. Kuva 7. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä kunnittain vuonna 2011 Erikoiskaupan myyntitiedot perustuvat Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tietoihin. Toimipaikkarekisterin mukainen liikevaihto on muutettu myynniksi lisäämällä siihen arvolisävero. Erikoiskaupassa vähittäiskaupan liikevaihtoon sisältyy toimialasta riippuen myös yritysten välistä kauppaa (tukkukauppaa). Esimerkiksi rautakaupassa vähittäiskaupan kautta kulkee huomattava määrä yritysten välistä kauppaa. Tukkukaupan osuuden selvittäminen Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin liikevaihtotiedosta ei ole mahdollista, joten myyntiluvuissa on mukana joillakin toimialoilla myös tukkukauppaa. Koska vähittäiskaupan ostovoimaluvut sisältävät vain kotitalouksien ostovoiman (ei yritysten kysyntää), tukkukaupan sisältyminen myyntitietoihin voi vääristää erikoiskaupan ostovoiman siirtymätietoja. Toimialaryhmittäin tarkasteltuna erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa negatiivinen (-3 %) ja muussa erikoiskaupassa positiivinen (+40 %) koko maakunnan tasolla. Autokaupassa ja huoltamotoiminnassa ostovoiman nettosiirtymä oli negatiivinen (-13 %). Toimialoittaiset tarkastelut kuntatasolla eivät ole kaikilta osin mahdollisia, koska lain mukaan Tilastokeskus ei saa luovuttaa liikevaihtotietoa, mikäli yrityksiä on kunnassa / toimialalla alle kolme kappaletta. Seuraavassa kohdassa on esitetty Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen ostovoiman nettosiirtymät erikseen tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja muun erikoiskaupan osalta.

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liitto Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa Maakuntakaavan uudistaminen Uudenmaan liiton julkaisuja E 111-2010 Kaupan palveluverkko

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA

MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA MATKAILUN JA VAPAA-AJAN ASUMISEN VAIKUTUKSET KAUPAN LIIKETILATARPEESEEN JA ELINKEINOIHIN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 143-214 Uudenmaan liiton julkaisuja E 143-214 ISBN 978-952-448-411-4

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN

VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN Liite 3 Äänekosken kaupunki VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JA HIRVASKANKAAN OHI KULKEVAN LIIKENTEEN OSTOVOIMA JA SEN VAIKUTUS LIIKETILAN LISÄTARPEESEEN 3.7.2012 1 ALKUSANAT Hirvaskankaan alue on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot