Suunnitteluvaiheen hankintojen info. Länsimetro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitteluvaiheen hankintojen info. Länsimetro 17.9.2008"

Transkriptio

1 Suunnitteluvaiheen hankintojen info Länsimetro

2 Kaksi mallia suunnitteluun Palasteltu kokonaissuunnittelu Pääsuunnittelijamalli Eriytetty pääsuunnittelu Suunnittelulajikohtainen rakslu Tilaaja Rakennuttajakonsultti (suunnittelun ohjaus) Konsulttiryhmät (suunnittelualojen koordinointi, rakennussuunnittelu, suunnitelmien yhteensovitus ja tarkastus) Tilaaja Rakennuttajakonsultti Pääsuunnitteluryhmä (suunnittelun ohjaus, suunnittelualojen koordinointi, suunnitelmien yhteensovitus ja tarkastus) Konsulttiyritykset (rakennussuunnittelu, suunnitelmien sisäinen tarkastus)

3 Pääsuunnitteluryhmä: Mallin tavoitteet Ratkaisujen yhdenmukaistaminen läpi metrolinjan (synergiat, esivalmistusratkaisut) Vaihtoehtoratkaisujen perustelut ja päätöksen teon perusteiden keskitetty valmistelu Viranomaissuhteiden ja neuvottelujen keskittäminen Rakennussuunnitelmien tarkastus ja yhteensovitus Suunnittelun projektinjohdon ja koordinaatiotehtävän keskittäminen Suunnittelun projektinjohdon läpinäkyvyys Suunnittelulajien välisten rajapintojen parempi hallinta Suunnitelmadokumenttien keskitetty hallinta Tekniikkalajikohtainen rakennussuunnittelu: Tarjonnan laajentaminen (vakiintuneiden ryhmien ulkopuolisten toimijoiden mukaan tulo) Kilpailun paraneminen Suunnittelun jaksotuksen helpottuminen Mahdollisuus saada parhaat osaajat joka tehtävään Ohjattavuuden parantaminen Suunnittelun ongelmien avoin esilletulo Alakohtaiset rajapinnat ja tekniset ongelmat näkyviä myös tilaajalle

4 Pääsuunnittelijan tehtävät teknisten lähtötietojen riittävyyden ja oikea-aikaisuuden tarkastaminen ja edelleen toimittaminen lähtötietojen yhteensopivuuden tarkastaminen tarvittava luonnos ja täydennyssuunnittelu, mm. hankesuunnitelman tarkastaminen ja sen edellyttämä täydennyssuunnittelu. mahdollisten vaihtoehtoisten teknisten ratkaisujen ja niiden kustannus ja aikavaikutusten selvittäminen suunnitelmien yhteensovittamisesta ja ristiin tarkastamisesta vastaaminen ja tarkastaminen ennen tilaajan ja viranomaishyväksyntää (PShyväksyntä) viranomaisyhteistyö yhdessä tilaajan edustajan kanssa lupa-asioissa lupahakemusten valmistelu ja kommentointi tarvittavien rakennus ja toimenpidelupien hakeminen viranomaisten erillisselvitysten koordinointi rakennussuunnitelmien laatimisen ohjaus yhdessä tilaajan asiantuntijaorganisaation kanssa rakennussuunnitelmien tarkastaminen ja toteutuskelpoisuuden arviointi yhteisen suunnitelmadokumenttiluettelon ylläpito sekä tiedonvälitys suunnittelijakentässä loppudokumentaation arkistoinnin ohjeistaminen ja koordinointi huoltokirjan laadinnan koordinointi rakennussuunnittelun lisä ja muutostöiden tarpeellisuuden arviointi.

5 Hankinta-aikataulu: PShankinnat (+ ajotunnelit) Ennakkoilmoitus (nopeutettu ja rajoitettu) Hankintailmoitus Tarjouspyyntöluonnos nettisivuilla Tarjousinfo Osallistumishakemukset Tarjouspyyntö Tarjousten jättö Hankintapäätös Sopimus PS-tarjouspyyntö tehtäväluetteloiden avulla, /h, tilaajan tunnit.

6 Hankinta-aikataulu: Rakennussuunnittelu Ennakkoilmoitus (nopeutettu ja rajoitettu) Hankintailmoitus [PS:t valittu ] Tarjouspyyntöluonnos nettisivuilla Tarjousinfo Osallistumishakemukset Tarjouspyyntö Tarjousten jättö Hankintapäätös Sopimus

7 Suunnittelun jaksotus (JOT) Luonnossuunnittelu kaikki tekniikan alat tilantarpeet Urakkalaskenta suunnitelmat Rakentamista varten tarvittavat suunnitelmat Keskeiset hyväksymiset Työnaikainen suunnittelu (TAS) tilaaja HKL viranomaiset Tarjouspyyntö Rakentaminen

8 Suunnittelun palaverikäytännöt Suunnittelun johtoryhmä (SUJORY) tilaaja, CMU, PSark HKL, HKR, TEKE, GEO, RVI Viranomaispalaverit - Rvv, kaupsu - Palo - Ympäristö Asiantuntijaryhmät -tarvittavat ryhmät muodostetaan PSpalaverit tilaaja, PS, CMU RSpalaverit PS, RS, CMU

9 Kysymykset kaikki kysymykset vastauksineen ovat nähtävillä osoitteessa data.lansimetro.fi/hankinnat myös tässä tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen tulevat samaan paikkaan Kysymyksiä tuli kaikkiaan 64 ohessa pääteemat vastauksineen

10 Yhteistyö Onko pakko tehdä töitä epämieluisan toimijan kanssa? Ei Tilaaja edellyttää tarjouspyynnön saajilta ammattimaista työtapaa

11 Hankinnan sisältö Mistä tulee määrittely ARKpääsuunnittelu? Mitä tarkoitetaan määrittelyllä rakennussuunnittelu? Pääsuunnittelija on määritetty mrl:ssa. ARK tarkoittaa tässä hankinnassa suunnittelualaa. Rakennussuunnittelulla käsitetään tässä hankinnassa tehtäväluettelojen toteutus ja tuotantosuunnittelua. Tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty rakennussuunnitteluun sisällytettävän myös joitakin luonnossuunnittelu, rakennusaikaisia ja käyttöön ottoon liittyviä tehtäviä ja vastaavasti joitakin tehtäviä edellä määritellystä rakennussuunnittelusta on nostettu pääsuunnitteluun sisältyviksi mm. niiden sisällön tai vaikutuksen merkittävyyden, aikataulun tms. vuoksi.

12 Pääsuunnittelijan ja ns. erikoissuunnittelijan asema Mikä on pääsuunnittelijan/vastaavan erikoissuunnittelijan asema, vastuut ja valtuudet rakennussuunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin välissä? Rakennustyöhön ryhtyvä vastaa rakennushankkeesta. Pääsuunnittelijoiden ja vastaavien erikoissuunnittelijoiden tehtävät ovat mrl:n mukaiset. Rakennusluvan alaisella hankkeella tulee olla yksi pääsuunnittelija, joka vastaa hankkeesta ja kaikkia merkittäviä suunnittelualoja koskien nimettynä vastaava erikoissuunnittelija. Määrittely on lupakohtainen. Tämän hankinnan kohteena on pääsuunnittelu ja sen tuloksena valittava(t) pääsuunnittelija(t) vastaa(vat) ensisijaisesti rakennuttajalle. Rakennuslupakohtaisesti viranomaisille lupahakemuksissa esitettävät pää ja vastaavat suunnittelijat harkitaan erikseen tapauskohtaisesti yhdessä meneillään olevien hankintojen tuloksena syntyvän pääsuunnitteluryhmän kanssa, ottaen huomioon kulloisenkin tehtävän luonteen ja laajuuden sekä lupaviranomaisen asettamat mahdolliset erityiset ehdot. Megahankkeessa, kuten Länsimetro, yksi pääsuunnittelija ei riitä vaan tarvitaan lisäksi paljon erikoisalojen osaamista. Tästä syystä pääsuunnittelu hankitaan suunnittelulajeittain ja muodostetaan ryhmä jota arkkitehti johtaa.

13 Esteellisyys Mihin perustuu kannanotto pääsuunnittelijan ja vastaavien erikoissuunnittelijoiden ja heidän edustamiensa toimistojen ei-jääviydestä rakennussuunnittelutoimeksiantoihin? Pääsuunnittelijat eivät osallistu rakennussuunnittelun hankintaan eivätkä suunnittelijan valintaan. Kaupalliset ehdot rakennussuunnitteluhankinnan osalta määritellään Länsimetro Oy:n toimesta.

14 Luonnossuunnittelu Onko tarkoitus, että pääsuunnittelija laatii kaikkien asemien osalta hankesuunnitelman tarkistuksen, lähtötietojen tarkennuksen, ehdotussuunnitelmat ja vielä pääpiirustukset? Normaalikäytännön mukaan rakennuslupa-asiakirjojen sisältötaso syntyy työpiirustusluonnosten pohjalta. Onko tarkoitus, että PS laatii myös työpiirustusluonnokset lupa-asiakirjoja varten kaikilta asemilta, asemavaraukselta ja muilta rakennuslupaa edellyttäviltä metrojärjestelmän osilta? Vrt. teema Hankinnan sisältö Luonnossuunnittelu on nostettu pääosin pääsuunnittelijan ja vastaavien suunnittelijoiden tehtäväksi. Rakennussuunnittelu jatkaa tästä JOT -periaatteella. Luonnossuunnittelutehtäviä on jo ennen rakennussuunnittelun käynnistymistä

15 Pätevyys Onko tarkoitettu, että tässä hankkeessa pääsuunnittelijaksi riittää SKOL 03 (tai avustajaksi jopa SKOL 05)? SKOL-henkilöryhmittelyn mukaisesti pääsuunnittelu E02. Pääsuunnittelijan kokemus ja sitoutuminen ratkaisevat. Lisäksi on edellytetty pätevyyden rekisteröintiä rekisteröintijärjestelmän todistuksella tai vastaavalla muulla tavalla selvitettynä. Pääsuunnittelijalta ja hänen varahenkilöltään on edellytetty pätevyysluokkaa AA, jota rakennusvalvontaviranomainenkin varmasti tulee edellyttämään. Skol-luokitus on ymmärrettävä veloitusperusteena ja voidaan haluttaessa korvata muullakin järjestelmällä. Projektinjohtajaa ei ole edellytetty nimettävän, eikä konsultin projektinjohdolle ole asetettu näin ollen vaatimuksia.

16 Suunnitelmien tarkastaminen Suunnitteluohjelma / suunnitelmien tarkastaminen / sivu 6(10) toiseksi viimeinen kappale: PS ei voi vastata erityissuunnitelmien oikeellisuudesta. PS:aa ei siis pidä asettaa tilanteeseen, jossa vastuu erityissuunnitelmista siirtyisi hänelle. Länsimetro Oy:lle esitetään hyväksyttäväksi pääsuunnittelijan johdolla yhteen sovitetut, ristiin tarkastetut ja tämän itsensä tarkastetuksi allekirjoittamat suunnitelmat edellä kuvatun vaiheistuksen mukaisina kokonaisuuksina varmistaen näin jatkosuunnittelun edellytysten ja lähtötietojen sitovuus. Lähtökohta on, että tilaaja ei hyväksy eikä esitä edelleen viranomaisille hyväksyttäväksi nimissään suunnitelmia, joita ei pääsuunnittelija ja vastaavat erikoissuunnittelijat ole hyväksyneet. Tämä kohta määrittää rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan välisen tehtävänjaon.

17 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä Länsimetron osalta on toimia normaalina viranomaisena. Kaupunkien rakennusvalvonnat toimivat yhteisymmärryksessä. Rakennuslupia tulee olemaan useita

18 Tarjousmateriaali Tarjouspyynnössä (luonnos) on määritelty tarjousmateriaali: suunnitteluohjelma tehtäväluettelot arviointiperusteet tarjouslomakkeet sopimusluonnos Kirjallinen tarjous esitetään ja annetaan kaksiosaisena, kahteen erilliseen kuoreen suljettuna: sisällölliset ja laadulliset tekijät tarjouksen laatuosana hintatiedot tarjouksen hintaosana.

19 Länsimetro PS ja RS tarjouspyynnöt, tuntiarviot Vuotuisesta työajasta Pääsuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu % 111 % 111 % 90 % 72 % 36 % 12 % % 18 % 18 % 18 % 12 % 12 % 12 % Kalliorakennesuunnittelu % 90 % 90 % 90 % 72 % 36 % 12 % % 18 % 18 % 18 % 12 % 12 % 12 % Rakennesuunnittelu % 48 % 90 % 90 % 48 % 48 % 12 % % 12 % 18 % 18 % 18 % 12 % 12 % Geosuunnittelu % 90 % 90 % 48 % 12 % 6 % 0 % % 18 % 18 % 12 % 12 % 6 % 0 % Teknisten järjestelmien suunnittelu % 48 % 48 % 90 % 90 % 90 % 18 % % 12 % 12 % 18 % 18 % 18 % 18 % Palotekninen suunnittelu % 36 % 36 % 9 % 9 % 3 % 3 % % 12 % 12 % 3 % 3 % 3 % 3 % Ajotunnelit 72 % 180 % 150 %

20 Salassapito Tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Mikäli tarjous sisältää liikesalaisuuksia, jotka tarjoaja haluaa salassa pidettäväksi, on siitä mainittava tarjouksessa. Salassa pidettäväksi esitetyt asiakirjat on merkittävä ja esitettävä erillisillä liitteillä. Päätöksen salassapidosta tekee tilaaja neuvoteltuaan siitä tarjoajan kanssa. Tarjoushintaa ei pidetä liikesalaisuutena.

21 Anonymiteetti Digitaalisen tarjousmateriaalin osalta ohjeet menettelystä; kahden kuoren asiassa ja liikesalaisuusasiassa. Miten on varmistettu anonymiteetti? Hankintaprosessi on hankintalain mukainen ilmoittautumisvaiheessa tilaaja valitsee tarjoamaan pääsevät toimijat. Anonymiteettiä ei ole. Kahden kuoren järjestelyssä määritetään kelpoisuudet (hylkäysperusteet), lasketaan laatupisteet ja sen jälkeen hintapisteet parhaat kokonaispisteet saanut valitaan. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan julkisesti jälkiilmoituksella (48 vrk kuluessa hankintapäätöksestä)

22 Osallistumishakemukset jättöaika päättyy konttori auki klo 17:sta saakka

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot