YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA"

Transkriptio

1 YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA Kuntoutuspäivät Tuula Kukkonen

2 TYÖNANTAJANÄKÖKULMA VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINTIIN Työnantajien näkemykset vajaakuntoisten työllistämistä koskevasta sosiaalisesta vastuusta Onko työnantajilla heidän oman käsityksensä mukaan vajaakuntoisten työllistämistä koskevaa sosiaalista vastuuta Millä perusteilla työnantajat katsovat kantavansa vastuuta Työnantajien näkemykset vajaakuntoisten työkyvystä ja työkyvyn osa-alueiden merkityksestä työllistämisessä Miten tärkeiksi työnantajat näkevät työkyvyn osa-alueista toimintakyvyn, osaamisen, muut yksilön voimavarat tai työhön liittyvät työkyvyn osatekijät Miten työnantajat näkevät vajaakuntoisten työkyvyn suhteessa työllistämiseen Minkälaiseen käsitykseen vajaakuntoisuudesta ja työkyvystä työnantajien työllistämisnäkemykset perustuvat

3 KYSYMYS SOSIAALIPOLIITTISESTA VASTUUNJAOSTA Yhteiskunnan virka on ylipäänsä valvoa, että kaikilla yhteiselämän aloilla, niin muodoin myöskin taloudellisella, itsekkäät edut ja pyrinnöt eivät saa semmoisella vapaudella vaikuttaa, että heikompien onni siinä taistelussa hukkuu tai itse yhteiskunnan edistys pilalle joutuu (Yrjö-Koskinen 1874) On kuitenkin muistettava, että yhteiskuntapolitiikan tulokset olisivat huononlaiset, jos kaikki työnantajat rajoittaisivat toimensa kaikkein vähimpään, elleivät he yhteiskuntapoliittisessa tarkoituksessa tekisi mitään sen yli, minkä laki vaatii (Ehrnrooth 1912)

4 RAJAPINNAT, VASTUUNJAKO, SOSIAALINEN SOPIMUS Sosiaalipolitiikan ja markkinoiden suhde, vastuunjako Julkisen ja yksityisen suhde, vastuunjako Julkisen ja markkinoiden rajapinta Työllistämistä tukevan järjestelmän ja työnantajien vastuunjako, yhteistyö, rajapinnat Yhteiskunnallinen muutos monimutkaistaa sosiaalisen vastuun kysymyksiä Muutokset perinteisissä rooleissa sekä työn- ja vastuunjaossa Sosiaalinen sopimus vastuunjaosta Muuttuva, kontekstisidonnainen, uudelleen neuvoteltava

5 Yritysten sosiaalinen vastuu (ks. Damtoft 1998; Juvonen & Kukkonen 1998; Juvonen-Posti & Kukkonen 2001; Juvonen-Posti & Jalava 2008) Yleinen, jatkuva, ehkäisevä, kehittävä Yrityksen sisäinen Vastuu henkilöstöstä -Työn organisointi -Koettu työn hallinta -Vaikutusmahdollisuudet -Moninaisuuden johtaminen -Osaamisen ja työn kehittäminen -Työsuojelu -Työterveyshuolto Yrityksen ulkoinen Vastuu toimintaympäristöstä ja aluekehityksestä -Avoimuus paikallisyhteisössä -Paikallinen osallistuminen ja tukeminen -Alueen taloudellisen toiminnan kehittäminen -Oppilaitosyhteistyö Tapauskohtainen reagoiva, korjaava, yksilöllisesti joustava Vastuu työntekijöiden yksilöllisistä ratkaisuista -Työssä oppiminen -Toimintakykykuntoutus -Työn muotoilu (ma/pysyvä), joustotyö -Joustot hyväksyvä kulttuuri -Psykososiaalinen tuki työyhteisössä Vastuu vaikeasti työllistyvien työllistämisestä -Työharjoittelut, -kokeilut jne. -Työkyvyn arvioinnit -Työllistäminen

6 VAJAAKUNTOISTEN TYÖLLISTYMISTÄ KOSKEVAN YRITYSTEN SOSIAALISEN VASTUUN KYSYMYKSET Miten yritys ottaa rekrytoinnissaan huomioon erilaiset henkilöt Onko rekrytointipolitiikka syrjimätöntä Onko vajaakuntoisella työnhakijalla mahdollisuus työllistyä osaamisensa perusteella Voiko / pitäisikö työllistämiselle olla osaamisen lisäksi muita perusteluja

7 YLEISEN POLITIIKAN JA YKSILÖLLISTEN RATKAISUJEN KYTKENTÄ VAJAAKUNTOISTEN TYÖLLISTYMISEN NÄKÖKULMASTA Yrityksessä työssä olevat työntekijät tarvitsevat yksilöllisiä joustavia ratkaisuja eri syistä, kuten työkyvyn muutosten vuoksi Mikäli yrityksessä on systemaattisesti kehitetty näitä käytäntöjä ja niiden perustana olevaa yleistä kaikkia koskevaa toimintapolitiikkaa, vajaakuntoisten työllistymisen mahdollisesti edellyttämät yksilölliset järjestelyt esim. työajan tai työtehtävien suhteen eivät poikkea normaalikäytännöistä Tällöin vajaakuntoisen työntekijän tarpeisiin vastaaminen ei merkitse erityisjärjestelyjä

8 YKSILÖ JA YMPÄRISTÖ TARJONTA JA KYSYNTÄ Lääketieteellisesti määritelty vamma, sairaus tai vajavuus Vajaakuntoisuus: vammaan, sairauteen tai vajavuuteen liittyvä vaikeus saada työtä, säilyttää työ, edetä työssä Työ -Työtehtävät -Työympäristö -Työmarkkinat -työpolitiikka Yksilönäkökulma: vajaakuntoisuus yksilön työssä suoriutumiseen liittyvä kysymys Ympäristönäkökulma: vajaakuntoisuus työympäristön ja yhteiskunnan ominaisuuksiin liittyvä kysymys Vajaakuntoisten työttömyys yksilötason ongelma Tarjontanäkökulma: vaikuttaminen yksilöiden ominaisuuksiin, työllistyvyyteen Vajaakuntoisten työttömyys rakenteellinen ongelma Kysyntänäkökulma: vaikuttaminen työnantajien työllistämismahdollisuuksiin ja -halukkuuteen

9 TYÖLLISTYMISEN TUKEMISEN TASOT Toimintakulttuurin ja politiikan kehittäminen: Yritysten toiminnan ja kulttuurin, henkilöstöpolitiikan ja rekrytointiperusteiden tunteminen Yritysyhteistyö Työnantaja subjektina työllisyysstrategioiden tekemisessä ja työllistymisen tukemisessa Yritysten sosiaalinen vastuu Yhteisöllinen vaikuttaminen: Kysyntään vaikuttaminen mikrotasolla Tiedottaminen yksittäisistä onnistumisista Työnantajan rooli: toimija ja rahoittaja muu kuin työantaja Työpaikka kohteena, johon asiakkaiden tulisi pystyä sijoittumaan Yksilöllinen tuki: -yksilöllisin perustein järjestettävät palvelut tai toimenpiteet - Yksilön ominaisuuksiin vaikuttaminen Työnantajan rooli: toimija ja rahoittaja muu kuin työantaja Toiminta pääosin muualla kuin työpaikalla

10 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Yli 100 työtekijän yritykset Itä-Suomessa Henkilöstöasioista, rekrytoinneista vastaavat henkilöt Eläytymismenetelmä Henkilö x hakee työtä yrityksestänne. Hän on vajaakuntoinen. Yrityksessänne keskustellaan vajaakuntoisuuden merkityksestä. Päädytte ottamaan hänet töihin yritykseenne. Kuvaile yrityksen sisällä hakijan vajaakuntoisuudesta käytyä keskustelua (mitä asioita arvioidaan, mitä pidetään tärkeänä) ja perusteluja, joilla rekrytointipäätös tehdään Henkilö x hakee työtä yrityksestänne. Hän on vajaakuntoinen. Yrityksessänne keskustellaan vajaakuntoisuuden merkityksestä. Päädytte siihen, että ette ota häntä töihin yritykseenne. Kuvaile yrityksen sisällä hakijan vajaakuntoisuudesta käytyä keskustelua (mitä asioita arvioidaan, mitä pidetään tärkeänä) ja päätöksen perusteluja Teemahaastattelu Vajaakuntoisten työllistäminen ja työkyvyn merkitys Yritysten sosiaalinen vastuu

11 TYÖN OMINAISUUDET TURVALLISUUSRISKEINÄ VAJAAKUNTOISTEN TYÖLLISTÄMISESSÄ Työn sisältöön ja vaatimuksiin liittyviä työkyvyn osatekijöitä Työtehtävien fyysinen kuormittavuus (voi olla perustelu kielteiselle rekrytointipäätökselle riippumatta vajaakuntoisuuden luonteesta) Työn edellyttämä paineensietokyky Kommunikointi: Työssä ja työryhmässä toimiminen Suoritus- ja tehokkuusvaatimukset (vajaakuntoisen rekrytointi potentiaalinen tehokkuusriski) Nopean oppimisen merkitys ja tarve välttää ylimääräistä perehdytystä ja ohjausta (vajaakuntoisen oletetaan tarvitsevan ylimääräistä perehdytystä ja ohjausta)

12 Työturvallisuustekijöitä Työpaikkojen riskitekijät Työtiloissa liikkumiseen vaikuttavat tekijät Muut työturvallisuustekijät, esim. ergonomia ja melu työympäristössä Työn vaatimusten kontekstissa vajaakuntoisuus nähdään poikkeuksellisena tekijänä, joka siirtää potentiaalisen työntekijän normaalin, ts. yrityksessä tyypillisten tehtävien, ulkopuolelle

13 TYÖYHTEISÖ REKRYTOINTIPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVANA TEKIJÄNÄ Vajaakuntoisen henkilön tulo työyhteisöön kuvataan erikoistapauksena ja yllättävänä käänteenä, joka voi vaikuttaa erityisellä tavalla työryhmän toimintaan ja suhtautumiseen Yritysten edustajat pitävät tärkeänä vajaakuntoisen henkilön rekrytointia koskevaa tiedottamista ja valmentamista Valmentamisella ajatellaan vältettävän epäilykset rekrytointiperusteista sekä tahaton vajaakuntoisen työntekijän loukkaaminen Vajaakuntoisen henkilön rekrytoinnin myönteiset vaikutukset työyhteisöön liittyvät erilaisuuteen Erilaisuus ei kuitenkaan saisi ulottua työntekijälle asetettaviin vaatimuksiin ja tehtäviin

14 Työyhteisön kielteinen suhtautuminen työtehtävien räätälöintiin liittyy odotuksiin tasa-arvoisesta kohtelusta ja kaikille samoista tehokkuusvaatimuksista Työolosuhteiden järjestelyt hyväksytään, jos vajaakuntoinen työntekijä niiden avulla pystyy samaan suoritukseen kuin muut työntekijät minulla on vähän kokemustakin siitä, että työporukoissa hyvinkin tarkkaan katsotaan sitä, että kaikki tekevät suurin piirtein saman verran kaikki on tervetulleita, kun vaan sitten samat pelisäännöt pätee mitkä kaikkiin muihinkin

15 Johtamisen merkitystä ja haasteita pohditaan esim. työyhteisön vuorovaikutuksen suhteen Erityisesti konfliktitilanteissa ja psyykkisen toimintakyvyn heikentymiseen liittyvissä tilanteissa tarvittavaa johtamisosaamista pidetään puutteellisena Me tietysti täällä ollaan vähän teknistä insinööriporukkaa, niin sille kipeälle selälle me ollaan nostureita hyvin herkästi keksimässä, mutta sitten jos on masentunut ja siellä pitäisi näihin ihmissuhdeasioihin ja ehkä siihen johtamiseen ja ryhmän käyttäytymiseen puuttua, niin se on sitä hankalampaa asiaa, että ei siinä kyllä hyviä olla.

16 TYÖPAIKAN ULKOPUOLISEN YMPÄRISTÖN MERKITYS PÄÄTÖKSENTEOSSA Työterveyshuolto tärkeässä roolissa arvioitaessa vajaakuntoisen henkilön työkykyä suhteessa mahdollisiin tuleviin työtehtäviin Yrityksillä vähän kontakteja työllistymistä tukeviin organisaatioihin Tuen tarve rekrytointiprosessissa, myös rekrytoinnin jälkeen Vajaakuntoisen henkilön työllistämisessä tarvittavan ohjausosaamisen puutteet

17 TOIMINTAKYKY JA OSAAMINEN REKRYTOINTIKYNNYKSENÄ Psyykkisen toimintakyvyn rajoitukset koetaan hankaliksi ja niiden kerrotaan nostavan työllistämiskynnystä Psyykkiseen toimintakykyyn liittyvien kysymysten käsittelyä työyhteisössä pidetään vaikeana voisi siinä rehellisesti sanottuna olla meillä se palkkauskynnys aika iso Sitä nyt ei oikein, se on vähän muutenkin työyhteisössä semmoinen pikkuisen hankala aihe ottaa käsittelyyn millään tavalla, vaikka se yleistä onkin

18 Fyysisen toimintakyvyn rajoituksista mahdollisesti aiheutuvan haitan nähdään olevan kompensoitavissa apuvälineillä ja järjestelyillä Fyysisen toimintakyvyn rajoitusten merkitys esim. tuotantoympäristössä työskentelyä ja vuorotyötä rajoittavina tekijöinä Päihteiden käyttö ja tupakointi Yksilön toimintakykyyn liittyvät työkykytekijät voivat jo lähtökohtaisesti nostaa rekrytointikynnystä ja sulkea pois tarkemman harkinnan esim. työjärjestelyjen tai työympäristön muutosten mahdollisista vaikutuksista työkykyyn

19 Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvät asiat tulevat esille tärkeinä rekrytointikriteereinä Nykyisen osaamisen lisäksi pidetään tärkeänä kehittymishalua ja potentiaalia sekä osaamisen jakamiseen liittyviä valmiuksia Nopea oppiminen tärkeä ominaisuus, jotta perehdytys ja ohjaus työssä sujuisivat ilman ylimääräistä panostusta Osaaminen vaikuttaa kompensoivan vajaakuntoisuudesta aiheutuvien rajoitteiden merkitystä, ainakin silloin, kun rajoitteiden vaikutuksia voidaan vähentää esim. apuvälineillä

20 RÄÄTÄLÖINTI JA TYÖSSÄ PYSYTTÄMINEN Yksilön työkyvyn ja työn yhteensovittamista, räätälöintiä, pidetään yrityksissä vajaakuntoisten työllistämisen kannalta merkittävänä kynnyksenä Jonkin elementin suhteen rajattuja työtehtäviä on vaikea löytää tai muotoilla Usein yhden työntekijän työn räätälöinti tuottaa tarpeen muokata myös muiden samassa työryhmässä työskentelevien tehtäviä Tämä koetaan suuritöiseksi Epäillään heikentävän tuottavuutta

21 Räätälöintiä pidetään vaikeana myös kahdesta työn organisointiin liittyvästä syystä Töiden organisointi siten, että kullakin työntekijällä on kokonaisvastuu tietystä tehtäväkokonaisuudesta tai prosessista (suoriuduttava monenlaisista tehtävistä) Töiden organisointi työryhmien tai tiimien vastuulle siten, että eri työtehtävät kiertävät jokaisen työntekijän vastuulla myös tämä toimintatapa edellyttää laaja-alaisia valmiuksia ja työkykyä me on kuitenkin ajettu niitä töitä semmoisiksi ryhmätöiksi, että kaikki tekisi vähän kaikkea, ja sitten se ei välttämättä synkkaa sen erilaisuuden ja semmoisten mahdollisuuksien kanssa. Ehkä meidän pitäisi ottaa pikkaisen semmoinen taka-askel ja hyväksyä, että eri ihmiset tekevät vähän eri juttuja ja ne ei olekaan ne työt sillä tavalla, että jatkuvasti voidaan vaan kierrätellä sitä porukkaa, että voi tehdä eri hommia

22 Näkemykset vajaakuntoisen henkilön työllistämisen yhteydessä tarvittavasta työtehtävien räätälöinnistä perustuvat osittain kokemuksiin työssä olevien työntekijöiden työkyvyn muutoksista johtuneista räätälöinneistä Kun työssä pysyttämiseen liittyvät toimenpiteet on koettu hankaliksi, yritysten edustajat ennakoivat myös uuden työntekijän mahdollisesta työn räätälöinnistä aiheutuvan vaikeuksia

23 Uuden työnkuvan hakemista pidetään vaikeana, ja myös työyhteisön ja lähiesimiesten suhtautuminen on koettu usein kielteiseksi siinä on aina vaarana semmoinen pointti, että jostakin rupeaa tuntumaan, että minulle työnnetään koko niin sanottu rupusakki siellä ei saa kukaan työnjohtaja tuntea, että minun osasto on kaatopaikka Työyhteisön suhtautuminen työtehtävien räätälöinteihin on usein kielteistä Tämä liittyy tasa-arvoisuuden vaatimuksiin

24 Työyhteisön asenteilla voi olla jopa ratkaiseva merkitys vajaakuntoisen työntekijän työjärjestelyjen onnistumiselle nehän ei yleensä kovin helppoja tilanteita ole ollut löytää sitä uutta työtä ja tehtävää että jonkun aikaa ryhmä hyväksyy sen että joku tekee nämä työt vähän eri tavalla, mutta pidemmän päälle siinä rupeaa näitä kahnauksia tulemaan sitten sitä syrjäytettiin sitä vajaakuntoista siitä työryhmästä ja sitten se rupesi oireilemaan lisää ja sitten tuli mukaan työterveyshuolto, ja sitten kun työterveyshuolto tulee mukaan, sitten ollaan jo pirun pitkällä

25 Työllistymistä koskevaan päätöksentekoon liittyy Työkykytekijöiden arviointi Rekrytointiperusteiden määrittely Johdon ja työterveyshuollon yhteistyö ja työnjako Työyhteisön suhtautumisen huomioiminen Rekrytointipäätös perustuu eri työkykytekijöiden ja työn vaatimusten sekä näiden yhteensovittamisen tarpeiden ja edellytysten arviointiin

26 VASTUU JA VASTUUNJAKO VAJAAKUNTOISTEN TYÖLLISTYMISEN TUKEMISESSA Vajaakuntoisten työllistämistä koskevan yritysten sos. vastuun perustelut Välittömät taloudelliset perustelut (osaamisperusteinen rekrytointi) Välilliset taloudelliset perustelut (vastuullisuus työnantajana, työnantajakuva) Eettiset / sosiaaliset perustelut (vastuullisuus, arvot, yksilön eteneminen) Työllistämisvastuun sisältö Syrjimätön rekrytointipolitiikka Rekrytointiperusteiden analyysi ja valinta Sitoutuminen sosiaaliseen työllistämiseen Yleinen vastuu henkilöstöstä sekä räätälöinti Työyhteisön informointi ja asenteisiin vaikuttaminen Julkisen sektorin rooli työllistämisyhteistyössä Taloudellinen tuki järjestelyissä Koulutus Järjestelyt, mm. eläkkeen ja palkan yhteensovittaminen Rahoitus; kuntouttavan työllistämisen toimintapolitiikka; työnantajayhteistyö Tiedotus, syrjimättömän rekrytointipolitiikan tuki, työllistymisen tukitoimenpiteet, konsultointi yksilöllisissä järjestelyissä Perusta: Yritysten tarpeiden ja rekrytointiperusteiden analyysi

27 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ - NÄKÖKULMAEROISTA Työllistämisjärjestelmän näkökulma: Vajaakuntoinen työtön on työllistymiseensä tukeva tarvitseva henkilö, jonka työllistymistä tuetaan pääasiassa yksilön työllistyvyyteen kohdistuvilla toimenpiteillä Intressi ja näkökulma perustuvat Yksilön työllistymisen tukemiseen Työmarkkinoille tai ainakin työmarkkinoiden rajalle saattamiseen Yritysten näkökulma: Tarvittavan työvoiman rekrytointi Käsitykset vajaakuntoisuudesta perustuvat Työtehtävistä Työympäristöstä ja Työyhteisöstä käsin arvioituihin riskeihin ja mahdollisuuksiin

28 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JULKISEN JA MARKKINOIDEN RAJALTA Julkisen ja markkinoiden rajalla vaihtuu myös vajaakuntoisuuden arvioinnin fokus: Toisaalla arvioidaan yksilön ominaisuuksiin perustuvia rajoituksia, joiden ennakoidaan vaikeuttavan työllistymistä tai työssä pysymistä -> puuttuu usein työ, työympäristö ja työyhteisö, joihin vajaakuntoisuutta voitaisiin suhteuttaa Toisaalla arvioidaan vajaakuntoisuutta työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä käsin -> puuttuu usein kokemus yksilön toiminnasta kyseisessä tilanteessa ja olosuhteissa; joudutaan arvioimaan aiempien kokemusten sekä vajaakuntoisuutta koskevien käsitysten ja mielikuvien perusteella

29 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TYÖKYVYN ARVIOINNISTA Työkyvyn yhteinen arviointi parantaisi sekä työllistämispolitiikan että yritysten mahdollisuuksia suunnata valintojaan Työstä käsin tuleva arviointitieto auttaisi painottamaan vajaakuntoisten työllistymisen tukemista kysyntälähtöisesti Työllistämispolitiikan kehyksessä tuotettava tieto vajaakuntoisuudesta realisoisi yrityksessä tehtävää rekrytointiriskien arviointia

30 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PERUSTELUJEN MERKITYKSESTÄ Yritysten näkökulmasta tarve työllistämisvastuun perustelujen mukaan eriytyvään toimintaan Välittömät taloudelliset perustelut, välilliset taloudelliset perustelut sekä eettiset ja sosiaaliset perustelut johtavat osittain erilaisiin yritysten työllistämisvastuun sisältöihin Vastaavasti julkisen sektorin roolia tulisi muotoilla erilaisten rekrytointiperustelujen mukaisesti Tällöin mahdollisuus kysyntälähtöiseen työllistymisen tukemiseen

31 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KEHITTÄMISTARPEITA? Yritysten sosiaalisen vastuun perustelujen erittely ja analysointi Yritysten rekrytointiperustelujen erittely ja analysointi suhteessa työkykyyn Työn organisointitapoihin ja työn sisältöön syventyminen Tietoa vajaakuntoisten työllistymisedellytyksistä kysyntänäkökulmasta Vajaakuntoisten työllistymistä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja kohdentaminen tarkemmin vastaamaan työnantajanäkökulmasta relevantteihin kysymyksiin Lupa odottaa kestävämpiä työllistymistuloksia?

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot