TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle tanssin perusopetusluvan ja hyväksynyt laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman Tämä tarkennettu opetussuunnitelma on käytössä alkaen.

2 TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 OPPILAITOKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 3 2 TAITEEN PERUSOPETUS Taiteen perusopetuksen tehtävät Taiteen perusopetuksen arvot ja yleiset tavoitteet Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän yleiset tavoitteet 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö ja työtavat 4 4 LAAJA OPPIMÄÄRÄ Laajan oppimäärän opintojen rakenne Laajan oppimäärän oppiaineet Laajan oppimäärän opintojen laajuus ja eteneminen Laajan oppimäärän keskeiset sisällöt ja tavoitteet Tanssilajikohtainen tekniikkaopetus Kehontuntemus Tanssin tuntemus Esiintyminen Laajan oppimäärän päättötyö 7 5 VARHAISIÄN TANSSINOPETUS 7 6 ERIKOISKOULUTUSRYHMIEN OPINNOT 7 7 OPPILASARVIOINTI JA TODISTUKSET Arvioinnin tavoitteet ja menetelmät Laajan oppimäärän opintojen todistukset 8 8 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Yleisen oppimäärän yleiset tavoitteet Yleisen oppimäärän opintojen rakenne Yleisen oppimäärän opintojen laajuus Opintokokonaisuuksien keskeiset tavoitteet ja sisällöt Klassinen baletti Nykytanssi Jazztanssi Etniset tanssit Ajan ilmiöt Muut opintokokonaisuudet Yleisen oppimäärän päättötodistus 12 9 AIKUISTEN TANSSINOPETUS OPPILAAKSI OTTAMINEN OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN OPPILAITOKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA OPETUSSUUNNITELMAN VOIMAANTULO 14

3 1 OPPILAITOKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta Jyväskylän seudulla ja edistää eri taiteenalojen välistä yhteistyötä ja verkottumista Jyväskylässä, sen ympäristössä sekä valtakunnallisesti. Yhdistys jatkaa 1982 perustetun tanssikoulu Saran perinteitä, osittain samalla henkilökunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Jyväskylän Tanssiopiston nimellä ja järjestää monipuolista, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää tanssin perusopetusta, sekä laajaa että yleistä oppimäärää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Opetus on ryhmäopetusta, joka toteutetaan kurssimuotoisena. Perusopetukseen kuuluvien oppilasesitysten järjestämisen lisäksi yhdistys tuo kaupunkiin sekä koti- että ulkomaalaisten ammattitanssijoiden vierailuja niin lyhytkurssien opettajina kuin näytöstilaisuuksien vierailuesiintyjinä. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, tanssitietous- ja tiedotustilaisuuksia sekä toimii yhteistyössä muiden alan paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys kerää oppilasmaksuja, jäseniltään jäsenmaksua, järjestää pääsymaksullisia näytöksiä ja muuta varainkeräystoimintaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Yhdistys noudattaa tanssinopettajien työehtosopimusta ja työllistää pääsääntöisesti vuosittain 8-10 päätoimista ja sivutoimista työehtosopimuksen vaatimusten mukaisesti pätevää tanssinopettajaa, sekä osa-aikaiset tuottajan, siivoojan ja säestäjän. Tanssiopiston rehtorina toimii LitM Tuija Nikkilä,STTL:n jäsen ja Suomen Tanssioppilaitostenliiton hallituksen jäsen. Tanssiopiston tanssin perusopetus täyttää taiteen perusopetukselle laissa ja asetuksessa ( 633/1998, 5 ja 813/1998, 1 ) määrätyt tehtävät ja tavoitteet. Opetussuunnitelmat pohjautuvat opetushallituksen antamiin laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteisiin (38/011/2002) ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteisiin (11/011/2005). 2 TAITEEN PERUSOPETUS 2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävät Taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria ja oppia arvostamaan monikulttuurisuutta ja toimimaan yhteiskunnassa, jossa on eri kulttuurien edustajia. Tehtävänä on myös kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan elämän eri aloilla ja jotka antavat valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Taiteen oppiminen avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Se kehittää myös ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. 2.2 Taiteen perusopetuksen arvot ja yleiset tavoitteet Taiteen perusopetus luo pohjaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä. Taidekasvatus vahvistaa aisti- ja tunneherkkyyttä. Se tukee lasten ja nuorten opiskelu ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Taiteen oppimisella kehitetään myös kulttuurista lukutaitoa ja innovatiivisuutta. Taiteen perusopetus tukee oppilaan minän ja ympäröivän todellisuuden jäsentämistä. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla taiteen keinoin omia kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Oppimisessa keskeistä on taiteen tekeminen ja kokemisen ilo, halu, taito ja uteliaisuus sekä rohkeus tulkita taidetta persoonallisesti. Taiteen oppiminen on kokonaisvaltaista ja siinä pyritään korostamaan taiteidenvälisyyttä. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukemaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan alkaen.

4 Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä. Ilmaisutaitojen oppiminen tapahtuu portaittain ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu elämykselliseen ja tutkivaan oppimiseen. Se on suunnitelmallista ja siinä korostuvat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittely ja niiden mukaan eteneminen sekä itsearviointi. Opetuksessa painottuu yhdessä oppiminen. Tavoitteena on luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri, joka kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa 2.3 Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän yleiset tavoitteet Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on, että oppilas saa mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä taidollisia ja tiedollisia valmiuksia hakeutua ammattiopintoihin. luo monipuolisen näkemyksen tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. kehittää kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oman identiteettinsä muotoutumista. kehittää itsetuntemustaan sekä ymmärrystään muista ja ympäröivästä maailmasta. kehittää monipuolisesti tanssissa tarvittavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksiaan ja taitojaan omista lähtökohdistaan alkaen. omaksuu terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan. oivaltaa taiteen monimuotoisuuden ja rakentaa yksilöllisen taidekäsityksensä. kehittää ja syventää omaa omaa luovuuttaan ja taiteellista ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla. 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Opetussuunnitelma pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteellinen oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa yksilölliset aistikokemukset ja käsitteet ovat vuorovaikutuksessa. Oppiminen on tavoitteellista, ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan oppimistaitojen että oppimisympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisessa. Hänen tulee soveltaa kokemuksiaan ja aiemmin opittuja taitojaan ja tietojaan uusiin tilanteisiin. kehittää ja syventää omaa luovuuttaan ja taiteellista ilmaisuaan elämyksellisen,tutkivan ja toiminnallisen oppimisen avulla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elinympäristönsä. Työtavat ohjaavat oppilasta arvostamaan ryhmän muita jäseniä sekä omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia. 3.2 Oppimisympäristö ja työtavat Jyväskylän Tanssiopisto tarjoaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja hyvän oppimisympäristön. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan monipuolista ja turvallista kasvua ja oppimista sekä antaa onnistumisen kokemuksia, ja se on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja rohkaiseva. Tarkoituksenmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit mahdollistavat opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppimisen. Oppilaalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteita ja häntä kannustetaan työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Opetuksessa oppilasta tuetaan löytämään itselle sopivia työtapoja ja taitoa tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen tanssijana kehittymiseen.opetuksessa pyritään tukemaan erilaisia oppijoita, esimerkiksi ottamaan huomioon tyttöjen ja poikien erot fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. Taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen. Oppimisympäristöön kuuluvat myös kontaktit ympäröivään kulttuuri- ja työelämään sekä toisiin oppilaitoksiin.

5 4 LAAJA OPPIMÄÄRÄ 4.1 Laajan oppimäärän opintojen rakenne Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja niille rakentuvista syventävistä opinnoista. varhaisiän opinnot: 1-6 vuotiaille, opinnot voivat edeltää tanssin perusopintoja perusopinnot: 7-12 vuotiaille, kesto 4-6 vuotta syventävät opinnot: v, kesto 4-6 vuotta aikuisopinnot: yli 18 -vuotiaat Syventävien opintojen aloittaminen edellyttää oppilaalta sitä, että hän on suorittanut tanssin laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot tai että hänellä on vastaavat tiedot ja taidot kuin tanssin perusopinnot suorittaneella oppilaalla.tarvittaessa opintoihin voidaan antaa lisäaikaa. 4.2 Laajan oppimäärän oppiaineet Laajaa oppimäärää suoritettaessa oppilaan tulee valita itselleen yksi tanssilaji pääaineeksi, muut ovat sivuaineita tai valinnaisaineita. pääaineet: klassinen baletti, nykytanssi, jazztanssi ja katutanssi (hip hop) sivuaineet: klassinen baletti, nykytanssi, jazztanssi, afro, break dance, flamenco, katutanssi (hip hop), street jazz tai joku muu opetusohjelmaan kuuluva tanssilaji valinnaisaineet: lyhytkurssimuotoisena esimerkiksi kehonhuolto, tanssin tuntemus, tanssin historia, karakteri, improvisaatio Tanssiteknisten aineiden lisäksi opetukseen kuuluu kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja esiintyminen. Näiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti viikoittaisten tanssituntien puitteissa sekä valinnaisainekursseina. 4.3 Laajan oppimäärän opintojen laajuus ja eteneminen Perus- ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 oppituntia (oppitunnin pituus on 45 min). Lukuvuoden pituus on pääsääntöisesti 35 opetusviikkoa. Varhaisiän opinnot: 1 x 45 min viikossa 1-3 lukuvuotta, 4-6 v. Opintojen laajuus on 35 tuntia lukuvuodessa. Opinnot voivat edeltää perusopintoja mutta eivät sisälly laajan oppimäärän laskennalliseen tuntimäärään. Perusopinnot: 1-2 x min viikossa 4-6 lukuvuotta, 7-12 v. Opintoihin kuuluvat tanssitekniikkatunnit, valinnaisaineet ja esiintymiset. Opintojen laskennallinen laajuus on 540 tuntia. Syventävät opinnot: 2-6 x min viikossa 4-6 lukuvuotta, v. Opintoihin kuuluvat pää- ja sivuaineiden tekniikkatunnit, valinnaisaineet, esiintymiset ja syventävien opintojen aikana tehty päättötyö. Opintojen laskennallinen laajuus on 760 tuntia. 4.4 Laajan oppimäärän keskeiset sisällöt ja tavoitteet Laajan oppimäärän keskeiset sisällöt jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: tanssitekniikka kehontuntemus tanssintuntemus esiintyminen Tanssin lajikohtainen tekniikkaopetus Eri tanssin lajien opetuksessa noudatetaan lajikohtaisia opetussuunnitelmia. Klassisen baletin opetus pohjautuu valtakunnalliseen Klassisen baletin opetusohjeistoon. Nykytanssin opetussuunnitelma perustuu Suomen tanssioppilaitosten liiton julkaisemaan Nykytanssin opetusohjeistoon (2001). Jazztanssin opetussuunnitelma perustuu Jyväskylän Yliopiston

6 tanssipedagogiikan opetusmonisteeseen Jazztanssin didaktiikka (Tuija Nikkilä 2001). Katutanssin (hip hop) opetussuunnitelma perustuu Tanssiopiston katutanssin opettajien laatimiin katutanssin opetussisältöihin. Liitteenä lajikohtaiset opetussuunnitelmat laajan oppimäärän pääaineista ja esimerkinomaisesti muutamasta laajan sivuaineesta ja yleisen oppimäärän opetusaineesta. Liitteet 1-8. Lajikohtainen tekniikkaopetus on laajan oppimäärän keskeisin osio. Kaikki muu opetus syventää ja laajentaa sitä. Tanssiteknisen sivuaineen tarkoituksena on tukea pääaineen opintoja sekä syventää ja monipuolistaa oppilaan liikkeellistä ilmaisukykyä. Perusopintojen aikana oppilas luo pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten ja harjoittelee tietoisesti pitkäjänteisyyttä omassa työskentelyssään. Hän perehtyy yleistä oppimäärää syvemmin oman lajinsa perusliikemateriaaliin ja muuhun tanssin liikekieleen pyrkien kehittämään oman kehonsa liikemahdollisuuksia kokeillen. Oppilas harjoittelee tanssille ominaisia motorisia taitoja ja oivaltaa karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron. Lisäksi harjoittelulla pyritään kehittämään oppilaan itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti ja vaikeusastetta lisäten. Hän kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtää yhteyden tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välillä. Oppilas harjoittelee tietoisesti suorituspuhtautta tanssissa omien kehollisten edellytystensä mukaan. oppii valitsemansa pääaineen ja sivuaineiden lajikohtaisia tekniikoita oppii lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria Kehontuntemus Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan muuttuvaan kehoonsa ja sen fyysisten ominaisuuksien tuntemusta. Hän ymmärtää eri ominaisuuksien (esimerkiksi rakenne, voima, venyvyys, ketteryys) vaikutuksen liikkumiseen ja tulee tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan kehittää niitä. Syventävissä opinnoissa oppilas ymmärtää tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja kykenee hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussaan. Hän kehittää tietoisesti tanssissa tarvittavia fyysisiä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. oppii ottamaan huomioon kehonrakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssiilmaisussaan sekä ymmärtää fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen harjoittelussa pyrkii kehon oikean asennon ylläpitämiseen ja liikkeen toteuttamiseen fysiologisten periaatteiden mukaisesti oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan ja ravinnontarpeen sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen Tanssin tuntemus Perusopinnoissa oppilas tutustuu tanssituntien yhteydessä eri tanssilajeihin ja niiden taustoihin. Tutustumisessa korostuu omakohtainen kokemuksellinen oppiminen. Oppilas kehittää tanssin tuntemustaan tanssiteoksiin tutustumalla ja seuraamalla esityksiä. Jyväskylän Tanssiyhdistys ry järjestää vuodessa oppilasnäytöstä, joiden yhteydessä pyritään järjestämään mahdollisuuksia nähdä myös ammattitanssijoiden esiintyvän. Syventävissä opinnoissa oppilas syventää ja laajentaa tietoaan taidetanssin kehittymisestä ja historiasta Suomessa ja ulkomailla. oppii tanssin perusliikesanastoa ja muuta tanssitaiteen sanastoa oppii lajeihin liittyvää tapa-ja opiskelukulttuuria avartaa käsitystään tanssista tutustumalla tanssin eri lajeihin tekijänä, näkijänä ja kokijana oppii pääpiirteittäin suomalaisen ja ulkomaisen taidetanssin kehityksen keskeiset vaiheet

7 4.4.4 Esiintyminen Perusopinnoissa oppilas tutustuu esiintymiseen erilaisissa eri tilanteissa sekä harjoittelee ottamaan vastuuta ryhmän jäsenenä. Hän totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä harjoitusprosessin aikana että esiintymistilanteissa. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoitteluprosessin merkityksen esitystä valmistettaessa ja ymmärtää prosessin arvon oppimisessa. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä sekä eri taiteenalojen välistä yhteistyötä. Kaikki oppilaat esiintyvät vuosittain Jyväskylän Tanssiopiston kevätnäytöksessä ja edistyneet oppilaat useissa eri oppilasnäytöksissä lukuvuoden aikana. oppii ilmaisemaan sisällöllisiä tavoitteita oppimansa tekniikan avulla kehittää omaa yksilöllistä luovuuttaan sekä ilmaisukykyään ja esiintymisvalmiuttaan harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja ja tietoja sekä taiteiden välisiä työtapoja 4.5 Laajan oppimäärän päättötyö Syventävien opintojensa aikana oppilas tekee päättötyön, joka voi olla soolo- tai ryhmätanssi tai oma koreografia. Päättötyön valmistamiseen käytetään vähintään 30 tuntia. Työstä annetaan perusopetuksen päättötodistukseen erillinen arvosana asteikolla 1-5. Päättötyöstä ja sen ohjauksesta oppilas sopii pääaineopettajansa kanssa. Päättötyön arvioi vähintään kaksi tanssinalan ammattilaista. 5 VARHAISIÄN TANSSINOPETUS Varhaisiän opintojen tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Tavoitteena on kannustaa pitkäjänteisen tanssin harrastuksen pariin sekä tutustuttaa tanssitunnin tapakulttuuriin. Fyysis-motoristen ja tanssiteknisten perusharjoitteiden kautta pyritään kehittämään monipuolisia valmiuksia, niin että eteneminen tanssiopinnoissa on luontevaa. Opetuksessa otetaan huomioon yksilöllisesti ikäkauden mukaiset edellytykset. Tunneilla tutustutaan tanssin perusteisiin sekä työskentelyyn ryhmässä ja yksin. Opetellaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä sekä harjoitellaan tanssitekniikkaa ja perusasentoja kullekin ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitteiden lisäksi tuntiin kuuluu runsas luova aines, joka johdattaa lasta löytämään kehon ilmaisun mahdollisuudet ja tanssin ilon. Varhaisiän opetus on lastentanssin opetusta, jota annetaan omissa ikäryhmissä. Pyynnöstä he saavat todistuksen josta käy ilmi tanssilaji, opintoaika ja opettaja. 6 ERIKOISKOULUTUSRYHMIEN OPINNOT Laajaa oppimäärää opiskelevilla oppilailla on mahdollisuus hakea klassisen baletin, nykytanssin, jazztanssin ja katutanssin erikoiskoulutusryhmiin. Ryhmiin otetaan valintakokeiden kautta tavoitteelliseen työskentelyyn, monipuoliseen oppimiseen ja esiintymiseen motivoituneita oppilaita. Erikoiskoulutusryhmien opetus toteutetaan laajan oppimäärän opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat suorittavat laajaa oppimäärää ek-ryhmien lajikohtaisten laji- ja tuntivaatimusten mukaisesti. Opetus kehittää niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan hakeuduttaessa ammatilliseen koulutukseen.

8 7 OPPILASARVIOINTI JA TODISTUKSET 7.1 Arvioinnin tavoitteet ja menetelmät Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään tanssijana. Arvioinnin tulee ohjata oppimiselle asetettavia tavoitteita. Arviointimenetelmien tulee mitata asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltua käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukea oppimista. Arviointi on vuorovaikutteista, se perustuu oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun. Tärkeää on oppilaan itsearviointi, mutta myös opettajan sekä ryhmän antama palaute tukevat oppimista. Arviointi on kannustavaa, rohkaisevaa ja oppimista edistävää. Se kohdistuu oppilaan toimintaan eikä hänen ominaisuuksiinsa. Arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyttöön ja kohdistuu sekä oppimisprosessiin että lopputulokseen. Arviointi on monipuolista, säännöllistä ja oppilas saa palautetta oppimisestaan jatkuvasti oppimistilanteissa. Arvioinnin kohteina voi olla esimerkiksi aktiivisuus, ahkeruus, läsnäolo, keskittyminen, omaaloitteisuus, lajitieto, tanssitekniikka ja ilmaisu, kyky toimia ryhmässä, kyky vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä hyödyksi omassa harjoittelussaan. Oppilaalle tiedotetaan arvioinnin periaatteista, arvioinnin tehtävistä ja kohteista, arvosana-asteikosta, arviointi kriteereistä, arvioinnin oikaisemisesta ja päättötodistuksen sisällöstä. 7.2 Laajan oppimäärän opintojen todistukset Oppilas saa kaksi tanssin laajan oppimäärän mukaista päättötodistusta: perusopintojen päättötodistuksen ja syventävien opintojen päättötodistuksen. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Oppimäärän suorittaminen edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista laajan oppimäärän mukaiseen opetuksen kaikkiin osa-alueisiin. Sekä perusopintojen että syventävien opintojen todistukset sisältävät seuraavat asiat koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika sanallinen arvio edistymisestä opinnoissa rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että opetus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot Syventävien opintojen eli koko laajan oppimäärän päättötodistuksessa on lisäksi tieto päättötyöstä ja sen suorittamisen ajankohdasta sanallinen arvio ja kokonaisarvosana oppilaan tanssillisesta kehityksestä sanallinen arvio sekä erillinen arvosana päättötyöstä arviosana-asteikko; 5 erinomainen, 4 kiitettävä, 3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 hyväksytty

9 8 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 8.1 Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän yleiset tavoitteet Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on, että oppilas kokee elämyksiä sekä tanssin ja liikunnan iloa kokee ja ymmärtää tanssin fyysisen toimintansa ja luovuutensa sekä myös taitojen ja tietojen oppimisensa kautta luo oman kokemusperäisen suhteen tanssiin, joka luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle saa mahdollisuuden itsensä ilmaisemiseen ja esiintymiseen kehittää ja syventää omaa luovuuttaan ja taiteellista ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla työskentelee pitkäjänteisesti sekä ymmärtää toiston merkityksen harjoittelussa ja oppimisessa saa tukea terveen itsetunnon kehittymiseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksestaan huolehtimiseen osallistuu erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös katsojana sekä saa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita. 8.2 Yleisen oppimäärän opintojen rakenne Yleisen oppimäärän mukainen tanssin perusopetus koostuu opintokokonaisuuksista. Oppilas voi valita haluaako hän yleisen oppimäärän opintojensa koostuvan eri tanssilajien opintokokonaisuuksien yhdistelmistä tai saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista Opintokokonaisuus muodostuu yhden tanssilajin lukuvuoden mittaisista opinnoista, jolloin kokonaisuuden pituus voi vaihdella oppitunnin välillä. Opintokokonaisuus voi myös koostua useammasta lyhyemmästä kurssista. Oppilas voi valita oppiaineensa kunakin lukuvuonna opetettavista tanssilajeista (Liite 1) ja edetä ikä- ja taitotasonsa mukaan itselleen sopivalla intensiteetillä. Oppiainetta voi vaihtaa opintojen kuluessa. 8.3 Yleisen oppimäärän opintojen laajuuus Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu oppilaan valitsemista kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppimäärä suoritetaan pääasiallisesti 7 18 ikävuoden välillä. Oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Muilla taiteenaloilla tehtyjä opintoja voidaan hyväksyä yleisen oppimäärän opinnoiksi mikäli niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat yhtä opintokokonaisuutta. 8.4 Opintokokonaisuuksien keskeiset tavoitteet ja sisällöt Opintokokonaisuuksien tasoryhmät määritellään lukuvuosittain opetusohjelmassa. Tasolta toiselle edetään pääsääntöisesti vuosittain, tarvittaessa samaa tasoa voidaan opiskella useampi lukuvuosi Klassinen baletti Oppilas voi valita klassisen baletin opintokokonaisuuksista itselleen sopivan jatkumon, jossa edetään tasolta toiselle. Tasot ovat alkeis-, perus- ja jatkotaso. tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

10 Keskeiset sisällöt tanssitekniikkaa, kunkin tason tavoiteasettelun mukaisesti klassiselle baletille ominaista tyyliä ja perinnettä lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa tanssillista ja taiteellista ilmaisua esiintymistaitoja improvisaatiota Nykytanssi Oppilas voi valita nykytanssin opintokokonaisuuksista itselleen sopivan jatkumon, jossa edetään tasolta toiselle. Tasot ovat alkeis-, perus- ja jatkotaso. tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan löytää oman liikelaatunsa ja -materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja Keskeiset sisällöt nykytanssin tekniikkaa, perusliikemateriaalia ja terminologiaa, kunkin tason tavoiteasettelun mukaisesti nykytanssin perinteisiin ja eri suuntauksiin tutustumista tanssitekniikan ja improvisaation yhdistämistä esiintymistaitoja Jazztanssi Oppilas voi valita jazztanssin opintokokonaisuuksista itselleen sopivan jatkumon, jossa edetään tasolta toiselle. Tasot ovat alkeis-, perus- ja jatkotaso. tuntee jazztanssin traditioita ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan tuntee jazztanssin historiaa ja nykypäivää ymmärtää musiikin rytmin merkityksen jazztanssissa Keskeiset sisällöt jazztanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa, kunkin tason tavoiteasettelun mukaisesti jazztanssin taustaa ja historiaa oman liikeilmaisun löytämiseen tähtääviä harjoituksia rytmisyys, isolation esiintymistaitoja Etniset tanssit Etnisten tanssien opintokokonaisuuden voi muodostaa esimerkiksi afrikkalainen tanssi, flamenco, karakteritanssi tai joku muu etninen tanssi. Tarjonnan laajuus riippuu vuosittain käytössä olevista opettajaresursseista. Oppilas voi valita etnisten tanssien opintokokonaisuuksista itselleen sopivan jatkumon, jossa edetään tasolta toiselle. Tasot ovat alkeis-, perus- ja jatkotaso. tuntee lajikohtaisen tanssin traditioita, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan ymmärtää kyseisen tanssilajin kansaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä

11 Keskeiset sisällöt tanssilajin tanssitekniikkaa, perusliikemateriaalia ja terminologiaa, kunkin tason tavoiteasettelun mukaisesti lajille ominaista taiteellista ilmaisua lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa Ajan ilmiöt Ajan ilmiöt opintokokonaisuuden voi muodostaa esimerkiksi katutanssi (hip hop), street jazz, break dance tai joku muu vastaava tanssilaji. Tarjonta voi vaihdella vuosittain opettajaresurssien mukaan. Oppilas voi valita ajan ilmiöt opintokokonaisuuksista itselleen sopivan jatkumon, jossa edetään tasolta toiselle. Tasot ovat alkeis-, perus- ja jatkotaso. tutustuu ajalle tyypillisiin tanssityyleihin tuntee lajikohtaisen tanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan Keskeiset sisällöt tanssilajin tanssitekniikkaa, perusliikemateriaalia, ja terminologiaa, kunkin tason tavoiteasettelun mukaisesti nuorten tanssikulttuureja eri tyylilajeja ja niiden taustoja kehonhallintaa Muut opintokokonaisuudet Esiintymistoiminta, tanssitietous sekä taiteidenvälisyys sisältyvät kaikkien eri tanssilajien opintokokonaisuuksien opetussisältöihin viikottaisten tanssituntien puitteissa tai niistä voidaan järjestää myös omat opintokokonaisuutensa. Esiintymistoiminta ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa ymmärtää tanssiteoksen prosessina Keskeiset sisällöt: ilmaisua ja esiintymistä lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista käsikirjoituksen/synopsiksen laatimista esityksen tuottamisen osa-alueisiin tutustumista Taiteidenvälisyys tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin oppilas omaksuu keinoja, joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi Keskeiset sisällöt: kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin

12 Tanssitieto kykenee luomaan kokonaiskuvan taidetanssista hahmottaa taidetanssin monimuotoisuuden ymmärtää länsimaisen taidetanssin osana laajempaa tanssikulttuuria hahmottaa taidetanssin omana taiteen alueenaan tutustuu oman tanssiperinteen historiallisiin ja kulttuurisiin taustoihin oppii arvioimaan näkemäänsä ja perustelemaan omia käsityksiään Keskeiset sisällöt: tanssin eri tyylilajeihin ja tekniikoihin tutustumista tanssin historiaa tutustumista erilaisiin teoksiin ja niiden musiikkiin eri lajeille ominaisia piirteitä 8.5 Yleisen oppimäärän päättötodistus Oppilas saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opintokokonaisuutta. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina suoritetut opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet oppitunteina rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että opetus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus myös yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamisesta. 9 AIKUISTEN TANSSINOPETUS Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua liikkuvuuden, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen, uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona.pyytäessään he saavat todistuksen tanssiopinnoistaan. Todistuksesta käy ilmi tanssilaji, opintoaika ja opettaja. 10 OPPILAAKSI OTTAMINEN Tanssin perusopetukseen otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaan taso määräytyy iän ja aiempien tanssiopintojen perusteella. Opettaja voi harkintansa mukaan siirtää oppilaan tämän osaamisen perusteella tasolta toiselle. Muualla suoritettujen tanssiopintojen hyväksilukeminen tehdään tapauskohtaisesti. 11 OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN Tanssinopetus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta, mutta tämän opetusmuodon sallimissa rajoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon yksilölliset erot. Oppilailta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistää

13 vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Tavoitteissa painottuvat oppilaan tanssillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä tanssin elämyksellinen kokeminen. Yksilöllistä opetusta pyritään järjestämään opetushenkilöstön, tilojen ja muiden resurssien sallimissa puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään vastaamaan myös vieraista kulttuureista Jyväskylään muuttaneiden kulttuurillisiin tarpeisiin mahdollistamalla monikulttuuristen lasten ja nuorten osallistumista tanssin perusopetukseen. 12 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Jyväskylän Tanssiopiston toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla pyritään toiminnan ja opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Käytössä Virvatuli-arviointimateriaaliin perustuva nelivuotinen itsearviointisuunnitelma. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat tarkastetaan vuosittain. Arviointi toteutuu myös jatkuvana opetustuloksien seurantana. Oppilaiden ja huoltajien mielipidekyselyjä pyritään suorittamaan säännöllisesti osana toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Oppilaitoksena seuraamme kansallisen ja kansainvälisen tanssikasvatuksen kehitystä, tanssin ammatillisen opiskelun sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia, tanssikulttuurin ala- ja sisältökohtaisia kehittämistarpeita sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Toiminnan kehittäminen lähtee saatujen arviointien ja kyselyjen tuloksista, havaituista muutostarpeista ja kehityskeskusteluista. Henkilökunnan koulutus tavoitteenaan hyvän fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on ensiarvoisen tärkeää. 13 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Oppilaiden huoltajiin pidetään yhteyttä kirjallisilla tiedotteilla läpi lukuvuoden. Tarvittaessa järjestetään erillisiä tiedotustilaisuuksia tai otetaan yhteyttä sähköpostin välityksellä. Tanssiyhdistyksen wwwsivuilla on nähtävissä ajankohtaista tietoa lukuvuoden toiminnasta ja tapahtumista. Huoltajat kutsutaan seuraamaan säännöllisesti oppilasnäytöksiä ja oppitunteja avoimien ovien viikoilla. Huoltajia kannustetaan ottamaan aktiivisesti yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa ja osallistumaan tanssiyhdistyksen toimintaan. Tanssinopetus- ja esitystoiminnan kehittämiseen läheisesti liittyvien tahojen kanssa tehdään yhteistyötä eri muodoissa. Näitä ovat yhteisproduktiot, koulutukseen ja jatkokoulutukseen osallistuminen, toimiminen tanssin opetusharjoittelupaikkana, tanssin tutkimus- ja tiedotustoimintaan osallistuminen sekä tanssin tunnettavuuden ja arvostuksen lisääminen. Toimintaamme läheisesti liittyviä tahoja ovat Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu ja muut taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset, Kultuuriaitta ja muut kulttuuritapahtumia järjestävät tahot, esim. Tanssiteatteri Kramppi, Mami Wata, Urban Moves Company, Keski-Suomen Tanssin keskus ja Tanssin Aika ry. Valtakunnallisella tasolla toimimme yhteydessä Suomen Tanssioppilaitosten liittoon, daci dance Finland Tanssin varhaiskasvattajat yhdistykseen, Sisä-Suomen tanssin aluekeskukseen ja tanssin jatkokoulutusta antaviin oppilaitoksiin Suomessa. Kansaivälisellä tasolla seurataan alan kehitystä ja tutkimusta ja sovelletaan niitä opetus- ja esitystoimintaan. 14 OPETUSSUUNNITELMAN VOIMAANTULO Tämä opetussuunnitelma on voimassa alkaen ja se koskee kaikkia Jyväskylän Tanssiopiston oppilaita. Aiemmin suoritetut opinnot ovat voimassa ja tehdyt opintosuoritukset kirjataan oppilaan todistuksiin opintojen suoritusajankohtana voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti.

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...4 2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 19.3.2013 Rehtorin päätös 25/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 TANSSIN LAAJAN

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto Opetussuunnitelma Tamara Rasmussen Opisto Sisällysluettelo Oppilaitoksen toiminta-ajatus ja arvot Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Oppilaaksi ottaminen Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIVA PORVOO OY Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma LIITE 2 Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 Showtanssin määritelmä...3 2 Showtanssitekniikka...4 3 Esiintyminen...4 4 Improvisaatio tie persoonalliseksi tanssijaksi...6

Lisätiedot

5. Tanssin opetussuunnitelma

5. Tanssin opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972. Tanssin

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetussuunnitelma vastaa Opetushallituksen määräyksen nro 38/011/2002 mukaista taiteen perusopetuksen tanssin laajan

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Menestys on matka, ei määränpää - Ben Sweetland - Hyväksytty 17.6.2009 63 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 1. Taiteen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT ILMAJOKI-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT KUVATAIDE KÄSITYÖTAIDE TANSSI Ilmajoki-opisto hyväksytty johtokunnassa 20.06.2006 2 Yleistä Tässä opetussuunnitelmassa on alussa

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1 Laajan oppimäärän tehtävä, arvot sekä yleiset tavoitteet 2 Toiminta-ajatus 2. luku

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Tanssi, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tanssin taiteen yleinen ja laaja oppimäärä Lasten ja nuorten tanssin taiteen

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Keravan tanssiopisto Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 16.9.2011 Keravan tanssiopisto Keravan tanssiopisto on tanssin

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin Kaisa Hahl / Kruununhaan yläaste, Helsinki Katri Nirhamo/ Pääskyvuoren alakoulu, Turku 18.3. 2010 Kannanotto tuntijako-työryhmälle Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin TANSSITAIDE VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua.

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua. Soisalo-tanssikoulun Opetussuunnitelma päivitys 23.8.2016 1. Opetuksen esittely Soisalo-tanssikoulussa opetusta järjestetään kaikissa Soisalo-opiston kunnissa, Varkaudessa (laaja ja yleinen oppimäärä),

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS

TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS 1 TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS Tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot