TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet Tehtävä ja arvopohja Yleiset tavoitteet 3 3 Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö 3 4 Opintojen rakenne ja laajuus 4 5 Opetustarjonta ja opintokokonaisuudet 4 6 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 5 7 Opintojen kesto ja opetuksen yksilöllistäminen 7 8 Oppilaaksi ottaminen 8 9 Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen 8 10 Oppilasarviointi 8 11 Todistukset ja niiden sisältö 8 12 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa 9 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2

3 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatuksena on antaa tasokasta, tavoitteellista, monipuolista, tasolta toiselle etenevää ja ajan hengessä kehittyvää tanssin opetusta. Opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetuksen tulee antaa onnistumisen ja ilon kokemuksia. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen tanssisuhteen luominen. Tanssikoulussa on mahdollista suorittaa taiteen perusopetuksen tanssin yleisen ja laajan oppimäärän mukainen opintokokonaisuus. Laaja oppimäärä antaa valmiuksia myös alan ammattiopintoihin. Osa koulun opetuksesta ei kuulu varsinaisen taiteen perusopetuksen piiriin. DCA tarjoaa harrastusmahdollisuuksia Espoossa. Oppilaitoksen toiminnassa on tärkeää opetuksen monipuolinen kehittyminen ja asiakkaiden tasokas palveleminen. Toiminnalla elävöitetään alueen kulttuurielämää muun muassa tuottamalla omia näytöksiä sekä ohjelmaa tapahtumiin ja tilaisuuksiin, ja osallistumalla aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin tanssitapahtumiin. 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2.1 Tehtävä ja arvopohja Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksia. Yleinen oppimäärä antaa oppilaalle monipuolisen näkemyksen tanssista. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot ja pyritään tukemaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Oppilaitoksen toiminnassa edistetään yhteistyötä tanssinopetusta antavien ja muiden oppilaitosten kanssa sekä kehitetään kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Yleisen oppimäärän mukaista opetusta annetaan pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuuksien mukaan myös aikuisille. 2.2 Yleiset tavoitteet Tanssinopetuksen tavoitteena on 3

4 avartaa oppilaan käsitystä taiteen monimuotoisuudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkökulmansa kehittymistä taiteessa tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista kehittää oppilaan itsetuntemusta, ymmärrystä muista ja ympäröivästä maailmasta kehittää oppilaan tanssissa tarvitsemia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa ohjata oppilasta pohtimaan ja tekemään eettisiä ratkaisuja ja vastuullisia valintoja opiskelussaan ja muussa elämässään. 3 Opetuksen toteuttaminen 3.1 Oppimiskäsitys Taiteellinen oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa yksilölliset aistikokemukset ja käsitteet ovat vuorovaikutuksessa. Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Hän soveltaa kokemuksiaan ja aiemmin opittuja taitoja ja tietoja uusiin tilanteisiin. Tavoitteena on, että elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla oppilas kehittää ja syventää omaa tanssiilmaisuaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajan ja ympäröivän taide-elämän ja muun yhteiskunnan kanssa. 3.2 Opiskeluympäristö Opiskeluympäristö muodostuu siitä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu. Hyvällä opiskeluympäristöllä pyritään tukemaan monipuolisesti ja turvallisesti oppilaan kasvua ja oppimista ja antamaan onnistumisen kokemuksia myönteisessä ilmapiirissä. 4

5 Oppimisympäristö luodaan sellaiseksi, että se vahvistaa oppimisessa tarvittavia taitoja, vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja pitkäjänteisyyttä. DCA:n tanssinopetus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta. Opetuksessa pyritään tukemaan tämän opetusmuodon sallimissa rajoissa erilaisia oppijoita ja huomioimaan yksilöllistetty opetus sekä tyttöjen ja poikien väliset erot fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. Opetustilan ja siihen välittömästi liittyvien muiden tilojen tulee soveltua tämän opetussuunnitelman mukaiseen tanssin opetukseen. Yhteistyö oppilaan kodin kanssa tukee oppilaitoksen toimintaa. Opiskeluympäristöön kuuluvat myös kontaktit ja yhteistyö ympäröivän kulttuuri- ja työelämän sekä toisten oppilaitosten kanssa. 4 Opintojen rakenne ja laajuus Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Opinnot voivat koostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri tanssilajien opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. DCA:lla järjestettävä tanssinopetus voidaan yhteistyösopimuksin kytkeä toisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten opetukseen. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perusteena käytetään 45 minuutin pituisia oppitunteja. Alle kouluikäisten lasten opetus ei laskennallisesti kuulu taiteen perusopetuksen piiriin. 5 Opetustarjonta ja opintokokonaisuudet Tanssikoulu DCA:ssa voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti showtanssia, showjazzia, streetlajeja (hip hop, breakdance, locking ja muut ajan ilmiöt) ja klassista balettia. Yleisen oppimäärän opintoja voi kartuttaa myös kehonhuollon tai niihin rinnastettavissa olevillla opinnoilla (stetching, jooga jne) ja erilliseen esiintymistoimintaan osallistumalla. Showtanssin ja streetlajien oppituntien pituus on tasosta riippuen minuuttia ja klassisen baletin ja kehonhuoltolajien minuuttia. Esiintyminen sisältyy eri tanssilajien opetukseen, mutta se voi olla myös oma opintokokonaisuutensa. Esiintyminen ei sisälly kehonhuollollisiin opintokokonaisuuksiin. Lukuvuoden pituus on opetusryhmästä riippuen viikkoa. 5

6 Pääperiaatteena on, että yhden lajin opintoihin osallistuminen kerran viikossa yhden lukuvuoden ajan vastaa yhtä opintokokonaisuutta. Yleisen oppimäärän kymmenestä opintokokonaisuudesta yksi voi olla kehonhuoltolajeista, yksi esiintymistoiminnasta ja kaksi suoritettuna voimassa olevien yhteissopimusten ja vastaavuuksien mukaisesti toisessa taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa. Vähintään kuusi kokonaisuutta suoritetaan koulun oman tarjonnan tanssiteknisistä lajeista. Normaalin lukukauden viikottaisten tuntien lisäksi yleisen oppimäärän opintoja voi kerryttää osallistumalla koulun järjestämille tiiviskursseille, tanssileireille ja muille periodimuotoisesti toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin. Opintojen laajuus ja vastaavuus sovelletaan periodikohtaisesti. 6 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää kunkin tanssilajin koostuvan useista eri tekijöistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa lajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan. 1. Showtanssi tuntee showtanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää tanssiteknistä osaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan. showtanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa ilmaisutaitoja esiintymistaitoja. 2. Streetlajit / Ajan ilmiöt tutustuu ajalle tyypillisiin tanssityyleihin tuntee lajikohtaisesti tanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä osaamistaan ja liikkeellistä ilmaisuaan. 6

7 lajille tyypillistä liikemateriaalia, termejä ja kulttuuria kehonhallintaa nuorten tanssikulttuureja eri tyylilajeja ja niiden taustoja. 3. Klassinen baletti tuntee klassisen baletin tradioita ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä osaamistaan ja taiteellista ilmaisuaan. perusliikemateriaalia ja terminologiaa klassiselle baletille ominaista tyyliä ja perinnettä lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa tanssillista ja taiteellista ilmaisua esiintymistaitoja. 4. Esiintymistoiminta ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa. ymmärtää tanssiteoksen prosessina. omaa ilmaisua ja esiintymistä lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista esityksen tuottamisen osa-alueisiin tutustumista. 5. Taiteidenvälisyys tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin 7

8 omaksuu keinoja, joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi. kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin. 6. Oppilaitoksen oma opintokokonaisuus / Kehonhuoltolajit ymmärtää oman kehonsa toimintaa oppii tiedostamaan oman kehonsa toiminnan vahvuudet ja erityishuomiota tarvitsevat heikkoudet kehittää osaamistaan oman kehonsa huoltajana. oman kehon rakenteeseen ja toimintaan tutustuminen voimaa ja liikkuvuutta parantavia harjoituksia hengityksen tiedostettu yhdistäminen harjoitteluun oma itseen keskittynyt työskentely ryhmässä. Tanssikoulu DCA liittää yleisen oppimäärän tarjontaansa uusia ajan hengessä muotoutuvia opintokokonaisuuksia mahdollisuuksiensa mukaan. 7 Opintojen kesto ja opetuksen yksilöllistäminen Yleisen oppimäärän opintojen kestoon vaikuttaa se, koostuvatko ne saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista vai eri tanssilajien ja taidelajien opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Yleisen oppimäärän opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään kymmenen vuoden aikana. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muuhun näihin verrattavissa olevan suun vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetusuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetusuuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 8 Oppilaaksi ottaminen 8

9 Kaikkien halukkaiden oppilaiden on mahdollista osallistua Tanssikoulu DCA:n tanssin yleisen oppimäärän opetukseen. Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli oppilaan toivoma ja hänelle soveltuva ryhmä tai opintokokonaisuus on täynnä, hänelle pyritään löytämään joku toinen vastaava ryhmä. 9 Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Oppilaan muualla suoritetut tanssin perusopetuksen opinnot voidaan soveltuvin osin hyödyntää yleistä oppimäärää suoritettaessa. Muiden taiteenalojen suorituksia voidaan hyödyntää Tanssikoulu DCA:n ja sen taiteen perusopetusta antavien yhteistyötahojen keskinäisiä sopimuksia noudattaen. Oppilaan tulee esittää muualla suorittamistaan opinnoista asianmukainen kirjallinen todistus. 10 Oppilasarviointi Arvioinnissa ja palautteenannossa pyritään jatkuvuuteen ja säännöllisyyteen. Oppilas saa palautetta oppimistilanteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös erikseen järjestetyissä palautekeskusteluissa. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan. Sen tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään oppijana. Arviointi perustuu pääosin oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun. Sen tulee tukea oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. 11 Todistukset ja niiden sisältö Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan kaikki 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksien suorittaminen ja siten myös todistuksen saaminen edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista opetukseen. Tanssin perusopintojen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa on seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjä oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan 9

10 oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, johon koulutus perustuu merkintä ja päivämäärä siitä, että kunta on tehnyt päätöksen Tanssikoulu DCA:n opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti. Oppilaalle annetaan pyydettäessä erillinen opintotodistus hänen siihen asti Tanssikoulu DCA:lla suorittamistaan opintokokonaisuuksista. 12 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa Oppilaitos tiedottaa toiminnastaan muun muassa omilla www-sivuillaan. Huoltajiin pidetään yhteyttä pääasiallisesti oppilaille jaettavin kirjallisin tiedottein. Tarvittaessa tanssikoulu järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia. Huoltajat pyritään pitämään tietoisina oppilaan opintojen etenemisestä muun muassa kutsumalla heidät seuraamaan esityksiä. Oppilaitos kannustaa huoltajia aktiiviseen vuorovaikutukseen opettajien kanssa oppilaan opintoihin liittyvissä asioissa. Tanssikoulu DCA:n toiminnan kannalta yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa on merkittävää. Vanhempainyhdistys koostuu oppilaitten vanhemmista ja yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tanssikoulu ylläpitää ja kehittää yhteistyötään muun muassa Espoon kaupungin, toisten taiteen perusopetusta antavien tanssioppilaitosten ja muiden oppi- ja taidelaitosten kanssa. DCA:lla järjestettävä tanssinopetus voidaan yhteistyösopimuksin kytkeä toisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitoisen opetukseen, toisen asteen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. 10

11 11

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot