OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu Rehtorin päätös 25/10/2013

2 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN ARVOT JA YLEISTAVOITTEET Tehtävä ja arvopohja Yleiset tavoitteet OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Opiskeluympäristö OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS Opetuksen rakenne Opintojen eteneminen Oppiaineet Opintojen laajuus Opintojen suoritusaika OPPIMISEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT Tanssin tanssitekniset tavoitteet ja sisällöt Kehontuntemus Tanssin tuntemus Esiintyminen Päättötyö AIKUISTEN OPETUS OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPPILASVALINTA OPPILASARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT OPPILAITOKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TODISTUKSET YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA VOIMAANTULO

3 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin tehtävänä on järjestää musiikin ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Taiteen perusopetuksessa annamme oppilaillemme mahdollisuuden etsiä ja kehittää omaa suhdettaan musiikkiin ja tanssiin. Opetus kehittää oppilaittemme valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin ja tanssin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen. Musiikki ja tanssi on osa Jyväskylän ammattiopiston Hyvinvointi ja kulttuuri-yksikköä sekä Suomalaista musiikkikampusta. Tämä yhteys ja yhteistyö luo hyvät kehittämisen edellytykset ja monipuolistaa taiteen perusopetuksen toteuttamismahdollisuuksia. 2 TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN ARVOT JA YLEISTAVOITTEET Tässä opetussuunnitelmassa kuvataan tanssin laajan oppimäärän keskeiset sisällöt ja tavoitteet. Lukuvuosittain laaditaan toteutussuunnitelma tanssiryhmistä, esityksistä ja yhteistyöproduktioista. Sivulla on kuvattu tarkemmin toimintatapoja, käytänteitä, ajankohtaisia tapahtumia ym. Tämä opetussuunnitelma on laadittu vuonna 2004 ja tarkastettu helmikuussa Tehtävä ja arvopohja Jyväskylän ammattiopiston järjestämä tanssinopetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta lapsille ja nuorille. Tämän opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää niitä valmiuksia, joita tarvitaan alan ammattiopinnoissa. Tanssinopetuksen tehtävänä on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kehittää itseään monipuolisesti. Opetuksen lähtökohta on ajatus siitä, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutkertainen yksilö, joka voi vaikuttaa oman elämänsä rakentumiseen. Oppimisprosessissa hyödynnetään oppilaan kokemuksia ja elämyksiä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opinnot antavat oppilaalle monipuoliset perustaidot tanssista sekä yleiskuvan tanssista taidemuotona ja ilmaisun välineenä. 2.2 Yleiset tavoitteet Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tanssi kehon ja mielen taiteena kehittää oppilaan kykyä jäsentää todellisuutta. Oppilas saa käsityksen omista tiedoistaan ja taidoistaan toimiessaan yhdessä muiden kanssa. Hän oppii valikoimaan, tulkitsemaan ja liittämään uutta opittua aiemmin oppimaansa. Tavoitteena on auttaa oppilasta kehittymään kokonaisvaltaisesti tiedon, tunteen, kokemuksen, tahdon ja taidon harjoittamisen avulla. Tanssinopetuksen yleisenä tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuutta ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista kehittää oppilaan itsetuntemusta, ymmärrystä muista ja ympäröivästä maailmasta 3

4 kehittää oppilaan tanssissa tarvitsemia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa ohjata oppilasta pohtimaan ja tekemään eettisiä ratkaisuja ja vastuullisia valintoja opiskelussaan ja muussa elämässään avartaa oppilaan käsitystä taiteen monimuotoisuudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkökulmansa kehittymistä taiteessa. 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Jyväskylän ammattiopiston tanssiopetuksen taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. Jokainen oppilaamme on arvokas ja ainutkertainen ihminen. Hän on samanarvoinen toisten kanssa kehittäessään itseään. Jyväskylän ammattiopiston opetuksessa sovelletaan tilannekohtaisesti erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Opetuksemme ja oppimisympäristön kehittämiseen tähtäävä toimintamme tukeutuu kognitiiviseen ja konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Perusajatuksena on, että oppija itse rakentaa tietonsa ja taitonsa jo hallussaan olevan pohjatiedon ja osaamisensa varaan. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden psykologinen ja sosiaalinen vuorovaikutus sekä yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa. Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaiseksi muutokseksi. 3.2 Opiskeluympäristö Jyväskylän ammattiopisto tarjoaa hyvän opiskeluympäristön joka tukee monipuolisesti ja turvallisesti oppilaan kasvua ja oppimista ja antaa onnistumisen kokemuksia myönteisessä ilmapiirissä. Jyväskylän ammattiopiston tanssiopinnot vahvistavat oppimisessa tarvittavia taitoja. Jyväskylän ammattiopiston tanssiopetus on ryhmäopetusta. Tämän opetusmuodon sallimissa rajoissa tuetaan erilaisia oppijoita opetusta mukauttamalla. Opetuksessa otetaan huomioon tyttöjen ja poikien väliset erot fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. Jyväskylän ammattiopistolla on taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän toteuttamisen edellyttämät opetustilat, opetus- ja tukihenkilöstö. Opetustiloina käytetään pääasiassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kampusten ryhmäopetustiloja, liikunta- ja tanssisaleja ja esitystiloja. Yhteistyö oppilaan kodin kanssa tukee tanssiopetusta. Jyväskylän ammattiopiston opiskeluympäristöön kuuluvat myös yhteistyö ammatillisen koulutuksen alojen kanssa sekä kontaktit ympäröivään kulttuuri- ja työelämään sekä toisiin oppilaitoksiin. 4 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 4

5 4.1 Opetuksen rakenne Jyväskylän ammattiopiston tanssinopetus jakautuu varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Varhaisiän opinnot ovat alle kouluikäisille suunnattuja, laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin valmistavia tanssikasvatusopintoja. Jyväskylän ammattiopistossa varhaisiän tanssikasvatusta kutsutaan nimellä lastentanssi. Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin sekä valinnaisaineisiin. Perusopinnot aloitetaan tanssilajin alkeisopinnoista ja kestävät taitojen karttumisesta riippuen noin 5-6 vuotta. Perusopintojen aikana oppilas aloittaa myös sivuaineopinnot. Syventävät opinnot aloitetaan perusopintojen suorittamisen jälkeen ja kestävät noin 3-4 vuotta. Syventäviin opintoihin sisältyy pääaineen lisäksi sivu- ja valinnaisaineita. Opetuksen rakenne havainnollistettuna: 4.2 Opintojen eteneminen Opinnoissa edetään tavoitteellisesti ja ohjatusti oppilaan tanssiteknisen osaamisen mukaisesti. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä. Oppimista arvioidaan säännöllisesti. Perusopintojen loppuvaiheessa oppilas antaa näytteen edistymisestään. Tämän arvioinnin perusteella oppilas voi halutessaan aloittaa tanssin syventävät opinnot. Syventävien opintojen aikana osaamisen arviointi tehdään vuosittain. 4.3 Oppiaineet Jyväskylän ammattiopiston tanssioppilaiden pää- ja sivuaineina voivat olla baletti, jazztanssi, nykytanssi ja hiphop. Tämän lisäksi Jyväskylän ammattiopisto tarjoaa vuosittain erilaisia valinnaisaineita, kuten kehonhuolto, esiintymisryhmätoiminta ja lyhytkurssit. Tanssiteknisten aineiden lisäksi opetukseen kuuluu kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja esiintyminen. Näiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti viikoittaisten tanssituntien puitteissa sekä tiiviskurssein lukuvuosittaisen toteutussuunnitelman mukaisesti. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä harjoittelua. 4.4 Opintojen laajuus Tanssin laajan oppimäärän opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä tuntia, josta perusopintojen osuus on 540 tuntia ja syventävien opintojen 760 tuntia. Mitoituksen perusteena on 45 minuutin oppitunti. Opetuksen järjestämisessä ja opintojen etenemisessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. 5

6 Lastentanssin laskennallinen laajuus on 90 tuntia. 4.5 Opintojen suoritusaika Opintojen etenemisaika riippuu oppilaan aiemmasta osaamisesta, aloitusiästä ja henkilökohtaisesta suunnitelmasta. Tasolta toiselle edetessä edellytetään vähintään tyydyttävää aiemman taitotason tavoitteiden mukaista tanssiteknistä osaamista. Arviointi liittyy ennen kaikkea oppilaan osaamiseen, ei niinkään oppimiseen käytettyyn aikaan. Opintojen suoritusajassa onkin tämän johdosta jonkin verran yksilöllisiä eroja. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on lastentanssissa 3 vuotta perusopinnoissa 6 vuotta syventävissä opinnoissa 4 vuotta. Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot suoritetaan yleensä 21 ikävuoteen mennessä. 5 OPPIMISEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 5.1 Tanssin tanssitekniset tavoitteet ja sisällöt Kunkin tanssilajin lajikohtainen tekninen osaaminen muodostaa keskeisen pohjan kaikelle muulle tanssin oppimiselle. Oppilas oppii ymmärtämään eri tanssilajeissa käytettävien tekniikoiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja osaa myös toteuttaa niitä omassa liikekielessään ja tanssillisessa ilmaisussaan. Oppilas oppii valitsemansa tanssilajin keskeisen sanaston ja ymmärtää lajiin liittyvän kulttuurisen ympäristön, kuten musiikin ja tanssiin liittyvien visuaalisten elementtien merkityksen. Kaikille tanssilajeille yhteisenä tavoitteena on, että oppilas kokee iloa liikkumisesta kehittyy kehonsa ja mielensä hallinnassa kiinnostuu tanssimisesta harrastuksena oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ymmärtää rytmin ja liikkeen välisen yhteyden osaa ilmentää musiikkia liikkeillään hallitsee lajikohtaisen liikekielen ymmärtää kehonhuollon merkityksen osaa soveltaa kehonhuollon menetelmiä oman harjoittelunsa osana kehittää omaa tanssillista ilmaisuaan oppii tanssin lajikohtaisia tekniikoita, kehon tuntemusta, tanssin tuntemusta ja esiintymistä oppii lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria. Sisällöt: Lastentanssissa perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Lastentanssissa myös harjoitellaan musiikin kuuntelua ja rytmiä. Lasten tanssikasvatuksen sisältö koostuu pääasiassa tanssi-ilmaisusta ja luovasta tanssista ja lisäksi eri tanssimuodoista ja - tekniikoista sekä tanssitietoudesta. Lastentanssissa oppilas luo pohjaa myöhempää tanssiopiskeluaan varten. 6

7 Perusopinnoissa oppilas valitsee jonkin tanssilajin pääaineekseen, sivuaineen ja lisäksi suorittaa yhden tai useampia valinnaisaineita. Jyväskylän ammattiopiston tanssioppilaiden pääaineena ja sivuaineina voivat olla baletti, jazztanssi, nykytanssi ja hiphop. Valinnaisaineita voivat olla esimerkiksi esiintymisryhmässä tanssiminen, kehonhuolto ja lajin lyhytkurssit, kuten Hip Hop Harjun tanssityöpajat. Perusopinnoissaan oppilas harjoittelee tanssille ominaista motoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron omassa ilmaisussaan. Tuntien sisältöön integroituvat myös kehontuntemuksen ja tanssitiedon perusasiat. Perusopintojen tanssitunneilla oppilas oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkitystä harjoittelussa. Tanssitunneilla oppilas perehtyy myös omien tanssilajiensa perusliikesanastoon ja muuhun tanssin sanastoon. Esiintymiset ovat keskeinen osa perusopetuksen oppimisympäristöä ja niiden avulla oppilas kehittää esiintymisvalmiuksiaan ryhmässä ja tarvittaessa yksinkin. Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Oppilas kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen sekä ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä yhteydestä. Oppilas harjoittelee tanssin suorituspuhtautta. 5.2 Kehontuntemus Kehontuntemuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää terveiden elämäntapojen merkityksen oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssiilmaisussaan oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen. Sisällöt: Lastentanssissa oppilas tutustuu leikin ja perusliikunnan avulla omaan kehoonsa ja sen toimintaan ja mahdollisuuksiin. Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisessa harjoittelussa. 5.3 Tanssin tuntemus Tavoitteena on, että oppilas oppii pääpiirteittäin suomalaisen ja ulkomaisen taidetanssin kehittymisen keskeiset vaiheet avartaa käsitystään tanssista tutustumalla tanssin eri muotoihin ja lajeihin sekä tarkkailemalla että kokeilemalla niitä itse tuntee opiskeltavien tanssimuotojen taustoja ja kulttuurisia yhteyksiä oppii kullekin tanssimuodolle ominaisen liikesanaston ja muuta tanssitaiteen sanastoa. Sisällöt 7

8 Lastentanssissa oppilas tutustuu eri tanssilajeihin. Tutustumisessa korostuu kokemuksellinen oppiminen. Perusopinnoissa oppilas kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä. Syventävissä opinnoissa oppilas syventää tietoaan taidetanssin kehittymisestä Suomessa ja ulkomailla. Hän oppii tuntemaan oman tanssilajinsa historiaa. 5.4 Esiintyminen Jyväskylän ammattiopiston tanssiopintojen olennainen osa on tanssiryhmien säännöllinen esiintyminen. Esiintymisiä toteutetaan lukuvuosittain toteutussuunnitelman mukaan ja niitä ovat esimerkiksi tanssinäytökset, ammattiopiston moniammatilliset tuotannot, yhteistyö musiikin kanssa ja tanssikatselmukset. Esiintymisten tavoitteena on, että oppilas oppii ilmaisemaan sisällöllisiä tavoitteitaan oppimansa tekniikan avulla oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja esiintymisvalmiuttaan harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja, tietoja ja työtapoja oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen harjoittelussa oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen osaa ilmentää esitettävän tanssin estetiikalle olennaisia piirteitä kykenee omakohtaiseen tanssi-ilmaisuun rohkaistuu käyttämään liikettä ilmaisun välineenä osaa tuottaa liikettä improvisaation keinoin osaa tehdä omia koreografioita osaa toimia osana koreografian tuottamisprosessia osaa toteuttaa koreografian vaatimuksia kykenee keskittymään tanssilliseen tehtävään uskaltaa esiintyä. Sisällöt: Varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu leikin ja perusliikunnan avulla omaan kehoonsa ja sen toimintaan ja mahdollisuuksiin. Hän oppii olemaan luontevasti esillä ja harjoittelemaan sitä osana ryhmää. Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Hän opettelee toimimaan vastuullisesti ryhmässä ja harjoittelemaan omaaloitteisesti. Oppilas totuttelee kantamaan vastuuta erilaisissa tilanteissa omasta osuudestaan tanssiryhmässä. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisessa harjoittelussa. Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tutustumalla esitysprosessiin ja sen edellyttämään harjoitusprosessiin yhtenä ryhmän jäsenistä. 5.5 Päättötyö Tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin kuuluu päättötyö, joka tehdään syventävien opintojen päättyessä. Päättötyö voi olla soolotanssi, ryhmätanssi tai koreografia, joka toteutetaan julkisen esiintymisen yhteydessä. Päättötyön valmistamisprosessista ja ohjauksesta oppilas sopii yhdessä opettajan kanssa. 8

9 Oppilas saa päättötyöstään sanallisen palautteen lisäksi arvosanan asteikolla AIKUISTEN OPETUS Jyväskylän ammattiopiston musiikki ja tanssi ei järjestä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta erikseen aikuisille. 7 OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN Oppilaalle tehdään henkilökohtainen/ ryhmäkohtainen toteutussuunnitelma ja ohjataan seuraavan lukuvuoden ryhmävalinnoissa. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan Jyväskylän ammattiopiston tanssin laajan oppimäärän mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistetään vastaamaan hänen edellytyksiään. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Suunnitelma laaditaan yhdessä oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa. Opetusta järjestettäessä huomioidaan, että opintojen tavoitteet ovat tanssikasvatuksellisia. Suunnitelmassa määritellään yksilölliset oppimisen tavoitteet, tarvittavat tukitoimet ja opintojen tavoitteiden mukauttamisen tarve. Suunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan oppilaitoksessa sovittujen käytänteiden mukaan. Tavoitteissa painottuvat oppilaan tanssillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä tanssin elämyksellinen kokeminen. Yksilöllistettyä opetusta järjestetään oppilaitoksen opetushenkilökunnan, opetustilojen ja muiden resurssien sallimissa puitteissa. 8 OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPPILASVALINTA Oppilaaksi ottamisesta päättää rehtori. Lastentanssiin ja tanssiharrastusta aloittavien ryhmiin oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Laajan oppimäärän mukaisiin tanssin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin siirryttäessä oppilaille järjestetään tarvittaessa lähtötasoarviointi. 9 OPPILASARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Se ohjaa oppilaitoksen opiskelulle asettamia tavoitteita. Arviointi toteutetaan niin, että se tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja valmiuksien kehittymistä sekä hänen halukkuuttaan kehittää itseään tanssijana. Arvioinnilla pyritään kehittämään oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. Arvioinnilla osoitetun riittävän osaamisen perusteella oppilas saa oikeuden siirtyä perusopinnoista syventäviin opintoihin. Arviointimenetelmillä pyritään kuvaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tukemaan oppimista. Tärkein arviointimenetelmä on oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu. Palautetta opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta annetaan oppilaan iästä ja opintotasosta riippuen ryhmä-, pienryhmä- tai henkilökohtaisesti. Arvioinnin kohteet: Arviointi pohjautuu lukukauden alussa asetettuihin ja tiedotettuihin ryhmäkohtaisiin vuositavoitteisiin sekä mahdollisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, jotka ovat opettajan oppilaalleen tai oppilaan itselleen laatimat. Arvioinnin kohteena on tämän opetussuunnitelman tavoitteina mainitun oppilaan osaamisen eri alueet tanssitekniikassa, 9

10 kehontuntemuksessa, tanssintuntemuksessa ja esiintymisessä. Oppilaan opintojen loppuvaiheessa valmistama päättötyö arvioidaan erikseen. Arvioinnin sijoittuminen opintojen varrelle: Arviointi on säännöllistä, ja oppilas saa palautetta oppimisestaan viikoittaisissa oppimistilanteissa. Perusopintojen keskivaiheessa taidot saavutettuaan oppilas saa osaamisestaan yleisarvioinnin. Laajempi oppilaan osaamisen henkilökohtainen arviointi toteutetaan perusopintojen valmistuttua ja syventävien opintojen päätteeksi. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas tekee päättötyön, jonka arviointi kirjataan perusopetuksen päättötodistukseen. Arviointikriteerit: Tanssin oppiainekohtaiset sisällöt ja arviointikriteerit kuvataan toteutussuunnitelmassa. Arvosana-asteikko on viisiportainen: erinomainen 5 kiitettävä 4 hyvä 3 tyydyttävä 2 hyväksytty 1 Arvioinnin oikaiseminen: Arvioinnin korjaamista pyydetään tarvittaessa arvioinnin antaneelta opettajalta. 10 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Taiteen perusopetuksen toiminnassa hyödynnetään Jyväskylän ammattiopiston laatujärjestelmää ja sen mukaista toiminnan arviointia ja kehittämistä. Jyväskylän ammattiopisto seuraa alan kehitystä ja tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa pyrkien varmistamaan kehittämistavoitteittensa mukaisen osaamisen kaikilla sen toiminnan tasoilla. Jyväskylän ammattiopiston taiteen perusopetus osallistuu alan kehittämiseen sekä siihen liittyviin arviointeihin ja katselmuksiin (esim. Koulutuksen arviointineuvosto, koreagrafiakatselmukset jne.) 11 TODISTUKSET Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen tanssin laajan oppimäärän perusopintojen suorittamisesta. Tämän jälkeen opiskelija voi aloittaa tanssin syventävät opinnot. Syventävät opinnot suoritettuaan oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Molempien opintokokonaisuuksien suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista laajan oppimäärän mukaisen opetuksen kaikkiin osaalueisiin sekä tavoitteena olevien taitojen vähintään tyydyttävää osaamista. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista annettavien todistusten sisältö on seuraavanlainen: koulutuksen järjestäjä opinnot, joista todistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika sanallinen arvio oppilaan tanssillisesta kehityksestä 10

11 rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää kaksi osiota: perusopinnot ja syventävät opinnot Syventävien opintojen päättötodistuksessa on lisäksi: tieto päättötyöstä ja sen suorittamisen ajankohdasta sanallinen arvio ja arvosana päättötyöstä kokonaisarvosana oppilaan tanssillisesta kehityksestä arvosana-asteikko: erinomainen 5 kiitettävä 4 hyvä 3 tyydyttävä 2 hyväksytty 1 12 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Jyväskylän ammattiopiston musiikki ja tanssi pitää lukuvuoden aikana yhteyttä huoltajiin sähköpostitse ja kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. Toiminnasta ja käytänteistä tiedotetaan www-sivuilla ( Tanssiopettajat tiedottavat huoltajia lukuvuoden esiintymisistä ja muusta viikkotunneista poikkeavasta toiminnasta. Käytännön opetustyötä ja sen tuloksia huoltajat pääsevät seuraamaan opetusryhmäkohtaisesti sovittavina avointen ovien päivinä sekä Jyväskylän ammattiopiston lukuvuosittaiseen opetustoimintaan kuuluvina esiintymispäivinä. Huoltajien toivotaan osallistuvan edistymisnäytteisiin liittyviin oppilaan ja opettajan kesken käytäviin henkilökohtaisiin palautekeskusteluihin. Tarvittaessa eri aihepiireistä voidaan järjestää ryhmäkohtaisia tiedotustilaisuuksia. Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin luontevia ja vakiintuneita yhteistyötahoja perusopetuksen osalla ovat mm. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ja kulttuuritoimet, ammattiopiston muut toimijat kuten musiikkiala ja hyvinvointialat, Suomalaisen musiikkikampuksen toimijat sekä Keski-Suomen maakunnan eri alojen taideoppilaitokset. Yhteistyötä tehdään esiintymisten, tapahtumien, projektien, opetuksen kehittämisen ja tutkimuksen sekä muiden esittävän taiteen aluetta tukevien hankkeiden parissa. 13 VOIMAANTULO Tämä opetussuunnitelma astui voimaan ja se koskee kaikkia valtionosuustuntimäärän puitteissa opiskelevia oppilaita. Opetussuunnitelma on tarkistettu helmikuussa 2013 ylläpitäjätietojen ja ulkoasun osalta. 11

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...4 2.

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetussuunnitelma vastaa Opetushallituksen määräyksen nro 38/011/2002 mukaista taiteen perusopetuksen tanssin laajan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Menestys on matka, ei määränpää - Ben Sweetland - Hyväksytty 17.6.2009 63 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 1. Taiteen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto Opetussuunnitelma Tamara Rasmussen Opisto Sisällysluettelo Oppilaitoksen toiminta-ajatus ja arvot Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Oppilaaksi ottaminen Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA HEINOLAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1 Laajan oppimäärän tehtävä, arvot sekä yleiset tavoitteet 2 Toiminta-ajatus 2. luku

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Keravan tanssiopisto Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 16.9.2011 Keravan tanssiopisto Keravan tanssiopisto on tanssin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus...2 1.1. Tanssin laajan oppimäärän tehtävä ja arvot... 2 1.2. Yleiset tavoitteet...2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus...2 1.1. Tanssin laajan oppimäärän tehtävä ja arvot... 2 1.2. Yleiset tavoitteet...2 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus...2 1.1. Tanssin laajan oppimäärän tehtävä ja arvot..... 2 1.2. Yleiset tavoitteet...2 2. Opetuksen toteuttaminen 3 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972. Tanssin

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIVA PORVOO OY Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS

TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS 1 TAITEEN PERUSOPETUS/TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALI 1. TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUS Tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Tanssi, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tanssin taiteen yleinen ja laaja oppimäärä Lasten ja nuorten tanssin taiteen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin Kaisa Hahl / Kruununhaan yläaste, Helsinki Katri Nirhamo/ Pääskyvuoren alakoulu, Turku 18.3. 2010 Kannanotto tuntijako-työryhmälle Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin TANSSITAIDE VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

5. Tanssin opetussuunnitelma

5. Tanssin opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma LIITE 2 Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 Showtanssin määritelmä...3 2 Showtanssitekniikka...4 3 Esiintyminen...4 4 Improvisaatio tie persoonalliseksi tanssijaksi...6

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 Circus Helsingin opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetusten perusteella sekä Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot