TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen"

Transkriptio

1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta Päivitetty

2 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTOSSA... 3 Toiminta-ajatus... 3 Arvot ja yleiset tavoitteet... 3 Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 4 Opiskeluympäristö ja työtavat... 4 Opintojen rakenne ja laajuus... 4 Arviointi... 4 Opintojen hyväksi lukeminen... 5 Oppilaaksi ottaminen... 5 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen... 5 Todistukset... 5 TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT TAITEENALOITTAIN... 6 TANSSI... 6 KLASSINEN BALETTI... 6 VISUAALISET TAITEET... 8 KUVATAIDE... 9 KÄSITYÖ

3 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTOSSA Toiminta-ajatus Taiteen perusopetus perustuu lakiin, jonka mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteen koulutukseen (633/1998, 1 ). Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tarkoitus on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiselle taiteiden harrastamiselle. Opetus kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukee oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen opiskelu avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tavoitteena on, että oppilas kehittää omaa ajatteluaan ja luovuuttaan elämän eri alueilla. Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille tanssissa sekä visuaalisten taiteiden alueilla kuvataiteessa ja käsityössä. Taiteen perusopetusta järjestetään Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa. Arvot ja yleiset tavoitteet Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja oppilaan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. Mäntsälän kansalaisopistossa arvostetaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Opetuksessa korostuu yleissivistys, kokonaisvaltaisuus, kokonaispersoonallisuuden kehittyminen ja yhteisöllisyys. Lisäksi taiteen perusopetuksessa halutaan tukea paikallisen kulttuurin kehittämistä ja säilyttämistä sekä auttaa monikulttuurisuuteen kasvamisessa. Opetuksessa arvostetaan oppilaiden uteliaisuuden säilymistä, herkkyyttä ympäristölle, kriittisyyttä, kauneuden tajun kehittymistä, eettisyyttä ja toisten huomioimista. Opetuksen tavoitteita ovat myös erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvo. Ryhmän jäseniä kannustetaan tukemaan toinen toisiaan. Ryhmässä toimiminen antaa valmiuksia toimia myös muussa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä huomioidaan taiteidenvälisyys. Pyritään yhteistyöhön muiden oppilaitosten, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että opettajat ovat alansa asiantuntijoita ja päteviä myös pedagogisesti asetuksen (986/1998, 20 ) mukaan. 3

4 Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys Taiteen perusopetuksen opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Oppilas on ainutkertainen, aktiivinen ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Hän on tutkiva, luova, lahjakas, kehittyvä, energinen, utelias, arvokas ja erilainen ihminen, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ihmiskäsityksemme on ihmisarvoa kunnioittava. Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Oppimisessa on tärkeää vuorovaikutuksellisuus ja horisontaalisuus. Opettajalla on keskeinen merkitys oppilaan opiskelutaitojen ja opiskeluympäristön kehittämisessä. Opettaja on oppimisen mahdollistaja, joka motivoi kokeilemaan ja sallii tehdä myös virheitä. Hän antaa oppilaille tunnustusta sekä kannustavaa että rakentavaa palautetta. Oppimistehtävät ovat haastavia, mutta tehtävissä olevia tehtäviä ja ne antavat oppilaalle onnistumisen mahdollisuuden ja mahdollistavat etsivän ja luovan oppimisen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Opiskeluympäristö ja työtavat Taiteen perusopetuksessa luodaan kannustava, virikkeellinen ja innostava opiskeluympäristö. Opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Se on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Pyritään, että tilat, työvälineet ja materiaalit ovat ammattimaiset, mikä mahdollistaa erilaisten asioiden oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Opiskeluympäristön tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Lähellä oleva luonto on myös tärkeä oppimisympäristö. Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjännitteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Oppilas oppii perustaitoja, joita hän oppii myös soveltamaan uuden oppimisessa. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita ja häntä tulee kannustaa työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Opetuksessa arvostetaan oppilaan mielipiteitä ja näkemyksiä ja ohjataan vuorovaikutuksellisuuteen. Työt pyritään loppuunsaattamaan eli prosessi päättyy esim. tanssiesitykseen tai näyttelyyn. Opintojen rakenne ja laajuus Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä eri taiteenaloilla muodostuu opintokokonaisuuksista, joita ovat 6 perusopintojen kurssia ja neljä syventävää työpajaa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta sekä itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu suoritetaan kullekin taiteenalalle sopivalla tavalla. Koulutuksen järjestäjä mahdollistaa opintonsa aloittaneille oppilaille koko yleisen oppimäärän suorittamiseen joko järjestämällä kurssit itse tai yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa. Arviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Palaute on suullista ja/tai kirjallista. Oppilas voi suorittaa itsearviointia portfoliolla, oppimispäiväkirjalla tai muulla sovitulla tavalla. 4

5 Opintojen hyväksi lukeminen Aikaisemmin suoritetut opinnot Mäntsälän kansalaisopistossa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa luetaan hyväksi oppilaan päättötodistuksessa. Opintoja voi korvata myös muiden yhteistyötahojen ja organisaatioiden järjestämillä kursseilla ja leireillä. Oppilaat voivat lukea hyväkseen muilla taiteenaloilla tehtyjä opintoja siten kuin tässä opetussuunnitelmassa kunkin taiteenalan tavoitteissa määritellään. Korvaavuuksista ja opintojen hyväksi lukemisesta päättää rehtori kuultuaan taiteenalan opettajaa. Oppilaaksi ottaminen Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Etusijalla aloittaneissa ryhmissä ovat aikaisempina vuosina taiteenalaa opiskelleet. Vapaille opiskelupaikoille voidaan ottaa uusia oppilaita. Opettaja voi määritellä oppilaan ryhmän ja tason. Tasoryhmästä päätettäessä otetaan huomioon aiemmin muissa oppilaitoksissa hankitut tiedot ja taidot. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan hänelle laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Siinä määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttaminen, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Todistukset Päättötodistus annetaan oppilaalle, joka on suorittanut kymmenen opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saama opetuksen tuntimäärä niissä rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö, jonka mukaan koulutus on annettu kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta, että koulutus on toteutettu opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 5

6 TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT TAITEENALOITTAIN TANSSI Mäntsälän kansalaisopiston tavoitteena on tarjota toiminta-alueellaan tasokasta, tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssin opetusta alueen lapsille ja nuorille. Pääaineena tanssissa voi opiskella klassista balettia. Tanssissa opetuksen jatkuvuus on tärkeää. Taiteidenvälisyyttä voidaan toteuttaa tanssissa esim. musiikin kanssa. Päättötodistukseen tanssin opintokokonaisuuteen hyväksytään muiden alojen taideopintoja kymmenen prosenttia. Opetustilojen ja välineiden tulee olla asianmukaiset. Tarvitaan sali, jossa on peilit ja tangot. Tanssissa ryhmäkoko on enintään 15 ja vähintään 10 oppilasta. Pääsääntöisesti kullakin tasolla opiskellaan kaksi vuotta, ellei opettaja toisin päätä. Opintoihin sisältyy 4 5 tuntia/lukuvuosi itsenäistä työskentelyä (45 min. tunteina laskettuna). Oppilaiden suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin. KLASSINEN BALETTI Varhaisiän opinnot 5 6-vuotiaat Kurssi kokoontuu 12 kertaa (à 45 min.) syyslukukaudella ja 16 kertaa (à 45 min.) kevätlukukaudella. Yhteensä 28 lähiopetustuntia/lukuvuosi. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan perusopetuksen 500 tuntiin. Tavoitteet Varhaisiän opintojen tavoitteena on luoda pohjaa perusopinnoissa tarvittavalle tanssitekniikalle. Tavoitteena on kehittää lapsen fyysis-motorisia kunto-ominaisuuksia: lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta ja liikkuvuutta ja lisätä lapsen oman kehon tuntemusta ja kokonaisvaltaista kehonhallintaa. Tavoitteena on, että oppilas vahvistaa myönteistä minäkäsitystään kehittäen oppimisvalmiuksiaan ja omaaloitteisuuttaan. Lasten tanssin eri elementteihin (kehoon, tilaan, aikaan, dynamiikkaan ja sosiaalisiin suhteisiin) tutustutaan monipuolisesti unohtamatta tanssillisuutta, ilmaisukykyä, luovuutta ja musikaalisuutta. Lapsille pyritään luomaan turvallinen ja motivoiva oppimisympäristö. Sisältö Tunnit sisältävät harjoituksia, jotka tukevat vartalon ja raajojen nivelten liikkuvuutta. Kokeillaan erilaisia tasapainoja käyden läpi harjoituksia, jotka lisäävät lapsen voimaa, kestävyyttä, koordinaatiokykyä, tietämystä eri suunnista ja tasoista. Tehdään harjoituksia, jotka tukevat erilaisten dynamiikkojen ja liikelaatujen hahmottamista. Opetus etenee kunkin ryhmän valmiuksien mukaisesti ottaen huomioon lapsen tarpeet ja fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen kehityksen. Perusopinnot 7 8-vuotiaat 9 10-vuotiaat vuotiaat Perusopinnot kestävät yhteensä kuusi lukuvuotta. Kurssit kokoontuvat 12 kertaa (à 60 min.) syyslukukaudella ja 16 kertaa (à 60 min.) kevätlukukaudella. Yhteensä 38 lähiopetustuntia/lukuvuosi. 6

7 Tavoitteet Perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa oppilas klassisen baletin tanssitekniikkaan ja liikesanastoon ja saada oppilas kokemaan klassisen baletin miellyttävänä ja haastavana harrastuksena. Oppilas saa tietoa ja taitoa, jotka tukevat tanssin harrastamista, kehittäen oppilaan persoonallisuutta luovuuden ja taiteellisen ilmaisun suuntaan. Oppilas saa mahdollisuuden kokea onnistumisen ja oppimisen iloa, oppilaalla on halu oppia. Sisältö Opinnot sisältävät oppimateriaalia, joka auttaa oppilasta klassiselle baletille ominaisen oikean vartalon asennon hahmottamisessa. Kiinnitetään huomio käsien ja jalkojen anatomisesti oikeaan linjaukseen ja jalkojen aukikierron ymmärtämiseen yksilöllisten mahdollisuuksien mukaan. Oppilas pyrkii venyvyyden, elastisuuden ja raajojen liikkuvuuden lisäämiseen unohtamatta voimaa ja kestävyyttä lisääviä harjoituksia. Oppilas harjoittelee pään, käsien ja jalkojen koordinaatiota käyttäen erilaisia dynamiikkoja liikkeissä (esim. sitkeä, pehmeä, terävä). Oppilas kykenee hahmottamaan tilaa monipuolisesti. Oppilaat tekevät harjoitteita, jotka antavat mahdollisuuden kehittää ponnistusvoimaa ja tasapainokykyä. Oppilas herkistää musikaalisuutta, tanssillisuutta ja rytmitajua. Oppitunneilla tehdään harjoitteita tangossa ja keskilattialla. Opintojen edetessä tanssitekniikan osuus opetuksessa kasvaa ikävuoden aikana aloitetaan työskentely varpailla varvastossuilla, ottaen huomioon oppilaiden taso ja kyvyt. Syventävät opinnot vuotiaat Syventävät opinnot kestävät yhteensä neljä lukuvuotta. Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa (à 90 min.) syyslukukaudella ja 16 kertaa (à 90 min.) kevätlukukaudella. Yhteensä 56 lähiopetustuntia/lukuvuosi. Työpajoista valitaan toteutettavaksi neljä. Jonkin muun tanssilajin lisäkurssi (työpaja) Kurssilla on mahdollisuus tutustua eri tanssilajeihin (esim. nykytanssi, jazztanssi, karakteeritanssi, steppi). Koreografiatyöpaja Oppilaalla on mahdollisuus kurssilla muokata omia koreografioita ja tanssiesityksiä opettajan tukemana. Kurssi sisältää kompositio- ja improvisaatioharjoituksia, joiden kautta rakennetaan omia tanssiesityksiä. Oppilas saa työkaluja ja keinoja muokata omaa koreografiaa, kannustaen luovuuteen ja oman liikkeen löytämiseen. Tanssitieto Tutustutaan pääpiirteittäin suomalaisen ja länsimaisen taidetanssin historiaan, eri koreografeihin ja teoksiin. Jaksoon kuuluu tanssiesityksen seuraaminen. Oman tanssilajin syventävä lisäkurssi Oppilaat syventävät jo opittuja taitoja ja keskittyvät tanssitekniikkaan. Tutustutaan klassisen baletin eri tanssityyleihin, esim. Bournonville ja klassisen baletin repertuaariin. Kehonhuolto Kurssin tavoitteena on, että oppilas tutustuu kehonhuollon periaatteisiin tanssiharrastajan näkökulmasta, parantaen kehontuntemustaan. Tavoitteena ovat kehon rakenteen ja liikkuvuuden merkityksen huomioiminen omassa liikkumisessa, oikean venyttelytekniikan oppiminen, lämmittelyn, palautumisen ja oikean ruokavalion merkityksen ymmärtäminen harjoittelussa. Improvisaatiotyöpaja Tutustutaan improvisaation mahdollisuuksiin ja tanssin lainalaisuuksiin improvisaatioharjoitusten kautta. Kannustetaan oppilasta omiin liikekokeiluihin ja luovuuteen. 7

8 VISUAALISET TAITEET Visuaalisissa taiteissa Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä. Visuaalisissa taiteissa ryhmäkoko on enintään 12 ja vähintään 8 oppilasta. Tavoitteet ja sisältö Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan taitoja toimia tietoon ja vuorovaikutukseen pohjautuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään, ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja oppilaan maailmankuva kehittyy. Lisäksi oppilaita ohjataan arvostamaan esteettistä laatua ympäristössään ja tuetaan heidän henkistä kasvuaan. Visuaalisissa taiteissa opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Opetellaan visuaalisten taiteiden käsitteitä ja sanastoa ja osataan käyttää niitä. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Visuaalisten taiteiden opiskelu harjoittaa pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opetuksessa otetaan huomioon myös alueellinen kulttuuri ja pyritään tekemään yhteistyötä lähialueella toimivien taiteen- ja käsityöntekijöiden kanssa. Taiteidenvälisyyttä toteutetaan kuvataiteessa ja käsityössä siten, että oppilas voi halutessaan valita toisesta taiteenalasta itseään kiinnostavan kurssin. Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän oppilas voi sisällyttää opintoihinsa valinnaisia opintokokonaisuuksia, joita voidaan järjestää myös yhteistyössä muun taiteenalan perusopetuksen kanssa. Päättötodistukseen voi liittää valinnaisia opintokokonaisuuksia korkeintaan 30 prosenttia opintojen määrästä. Itsenäinen työskentely Visuaalisten taiteiden opintoihin liittyy itsenäistä työskentelyä 86 tuntia. Tunnit on jaettu suhteutettuna oppilaan ikään ja taitoihin kahdeksalle lukuvuodelle. Opettaja määrittää tehtävien laajuuden ja hyväksyy suoritukset itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan tulee käydä itsenäisesti opintojen aikana tutustumassa kerran Ateneumin, Kiasman, Kansallismuseon ja Design-museon näyttelyihin tai muihin vastaaviin museoihin sekä paikallisiin näyttelyihin. Varhaisiän opinnot (5-6-vuotiaat) Opetus tukee lapsen itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on tarjota lapselle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä visuaalisten taiteiden parissa sekä luoda pohjaa myöhemmille opinnoille. Lapsi harjoittelee ilmaisemaan itseään visuaalisin keinoin ja havainnoimaan ympäristöään. Oppilas harjoittelee toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista. Varhaisiän työskentelyssä korostuu toiminnallisuus ja moniaistisuus. Työskentelyssä pyritään kehittämään oppilasta kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen lapsen ikä ja kehitystaso. Leikillä ja keksimisen ilolla on keskeinen rooli oppimisessa. Varhaisiän opinnoista voi jatkaa joko kuvataiteen tai käsityön perusopintoihin. Kurssi kokoontuu 11 kertaa (à 75 min.) syyslukukaudella ja 12 kertaa (à 75 min.) kevätlukukaudella. Yhteensä 38 lähiopetustuntia/lukuvuosi. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan perusopetuksen 500 tuntiin. 8

9 KUVATAIDE Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen, sekä oppilaan ohjaus omaan itsenäiseen ilmaisuun. Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistuvat ja syvenevät. Tavoitteena on, että oppilas oppii kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueilla. Kuvataiteen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, tekstiili, valokuva, elokuva ja video, sarjakuva, ympäristöja yhteisötaide, performanssi ja kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot sekä taidehistoria. Peruskurssit 1-6 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opintokokonaisuudesta toiseen edetessä monipuolistuvat ja syventyvät. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajattelunvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan. Oppilas harjoittelee kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustuu eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Oppilas harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Kuvallinen työskentely pohjautuu oppilaan havaintoihin, mielikuviin ja mielikuvitukseen. Oppilas opettelee tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. Työpajat Tavoitteena on, että oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Työpajoissa oppilas syventää aikaisemmin oppimiaan taitoja ja tietoja sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Oppilas opettelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä ja töitä, sekä saa monipuolisia kokemuksia työskentelystä yhdessä muiden kanssa. Keskeisiä sisältöalueita ovat kuvallinen ilmaisu, taiteen tuntemus, taidehistoria ja nykytaiteen kuvasto, oppilaan omakulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kulttuurien kuvallinen maailma, rakennettu ja luonnon ympäristö, esineympäristö ja kuvallinen media. 9

10 Nimi Ikäsuositus Tavoite ja sisältö Tuntimäärä (lähiopetus + itsenäinen työskentely) Muuta Peruskurssi vuotta Tavoitteena on, että oppilaat oppivat kuvan tekemisen perustaitoja. Oppilaita tuetaan ja rohkaistaan omaan ilmaisuun. Opetus on leikinomaista ja mielikuvitusta kehittävää. Peruskurssi vuotta Tavoitteena on oppilaiden luovuuden ja suunnittelutaidon kehittyminen ja tukeminen. Opintojaksolla oppilaat havainnoivat ympäristöään. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Peruskurssi vuotta Tavoitteena on kauneuden ja estetiikan tajun kehittyminen. Oppilaat harjaannuttavat kuvallisen ilmaisun perusvalmiuksia ja syventävät aikaisemmin oppimaansa. Peruskurssi vuotta Oppilaat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin kokeillen uusia tekniikoita. Peruskurssi vuotta Oppilaat harjoittavat omaa itsenäistä ilmaisuaan kuvataiteen eri osa-alueilla sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Harjaannutetaan havaintokykyä ja tutkitaan ympäristöä. Peruskurssi vuotta Oppilaat pyrkivät itseilmaisuun ja analyysiin sanallisesti kuvatyöskentelyn rinnalla. Syvennetään monipuolista tietämystä erilaisista tekniikoista ja materiaaleista sekä työtavoista. 50 (46+4) kestää yhden lukuvuoden 52 (46+6) kestää yhden lukuvuoden 54 (46+8) kestää yhden lukuvuoden 54 (46+8) kestää yhden lukuvuoden 56 (46+10) kestää yhden lukuvuoden 56 (46+10) kestää yhden lukuvuoden 10

11 Nimi Tavoite ja sisältö Tuntimäärä (lähiopetus + itsenäinen työskentely) Työpaja 1 (13 15 vuotta) Työpaja 2 Työpaja 3 (14 16 vuotta) Työpaja 4 Tavoitteena on, että oppilas syventää ja kehittää taiteellista ilmaisukykyään yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Oppilas perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. Toteutetaan kaksi- ja kolmiulotteisia töitä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Opetustehtävät kehittävät oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Oppilas harjoittelee mm. öljyvärimaalausta. Tavoitteena on tukea oppilaan kykyä tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä (rakennettu- ja luonnonympäristö, esineympäristö). Tutustutaan myös kuvalliseen mediamaailmaan. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Työpajan aikana valmistetaan oma projekti/lopputyö. Aiheen, tekniikan ja materiaalin oppilas valitsee oman mielenkiintonsa mukaan. Muuta 89 (69+20) työpajat 1 ja 2 yhdessä lukuvuodessa työpajat 1 ja 2 yhdessä lukuvuodessa 89 (69+20) työpajat 3 ja 4 yhdessä lukuvuodessa työpajat 3 ja 4 lukuvuodessa 11

12 KÄSITYÖ Käsityön perusopetus kehittää oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn. Se ohjaa häntä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Hän oppii ymmärtämään käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Tavoitteena on oppilaan arviointikyvyn kehittyminen. Opetus harjaannuttaa lapsen käden motoriikkaa. Oppilas kehittää omaa minäkuvaansa ja sitä, miten kokee itsensä osana luonnon ympäristöä. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilien ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Oppilas oppii käyttämään keskeisiä työvälineitä, työtapoja ja materiaaleja sekä soveltamaan taitojaan ja tietojaan oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtämään käsityön kulttuurisia merkityksiä. Oppilaat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Opetuksessa on tärkeää tekeminen ja oppimisen ilo. Nimi Ikäsuositus Tavoite ja sisältö Tuntimäärä (lähiopetus + itsenäinen työskentely) Muuta Peruskurssi vuotta Peruskurssi vuotta Työskentelyssä huomioidaan perinteiset käsityömenetelmät. Aiheena on luonto ja luonnon tunteminen. Tavoitteena on mielikuvituksen käyttäminen opetuksessa sekä luovuuden ja oman suunnittelun kehittyminen ja tukeminen. Aiheena ovat satuhahmot ja tarinat. 50 (46+4) kestää yhden lukuvuoden 52 (46+6) kestää yhden lukuvuoden Peruskurssi vuotta Oppilaat tutustuvat esineiden muotoiluun, koristeluun ja erilaisiin koristelutekniikoihin. Oppilaat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Peruskurssi vuotta Tavoitteena on kauneuden ja estetiikan tajun kehittyminen. Aiheena ovat fantasiamaailma. Peruskurssi vuotta Tavoitteena harjoittaa itsenäistä työskentelyä sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Oppilaat tutustuvat luonnonmateriaalien erilaisiin käyttömahdollisuuksiin käsitöissä. Syvennetään monipuolisesti tietämystä erilaisista käsityömenetelmistä. 54 (46+8) kestää yhden lukuvuoden 54 (46+8) kestää yhden lukuvuoden 56 (46+10) kestää yhden lukuvuoden 12

13 Peruskurssi vuotta Tavoitteena on että oppilaat harjoittavat itsenäistä työskentelyä sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Oppilaat tutustuvat kierrätysmateriaalien käyttöön käsitöissä sekä ekologiseen ajatteluun. Aiheena on ympäristö ja kierrätys. Syvennetään monipuolisesti tietämystä erilaisista käsityömenetelmistä ja materiaaleista. 56 (46+10) kestää yhden lukuvuoden Työpajat Työpajoissa syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja ja tietoja. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia. Pyritään sanallistamaan oma käsityöprosessi. Oppilas opettelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. Oppilas saa monipuolisia kokemuksia työskentelystä yhdessä muiden kanssa. Työpajojen aikana huomioidaan taidepassin täydentäminen. Nimi Tavoite ja sisältö Tuntimäärä (lähiopetus + itsenäinen työskentely) Työpaja 1 (13 15 vuotta) Työpaja 2 Työpaja 3 (14 16 vuotta) Työpaja 4 Työpajassa syvennetään ja kehitetään omaa ilmaisua sekä itsenäistä työskentelyä. Aiheena ovat tekstiilit ja vaatetus. Tutustutaan varsinkin suomalaiseen tekstiili ja esinekulttuuriin. Työpajassa syvennetään ja kehitetään omaa ilmaisua sekä itsenäistä työskentelyä. Aiheena ovat tekstiilit ja vaatetus. Työpajassa syvennetään ja kehitetään omaa ilmaisua sekä itsenäistä työskentelyä. Aiheena ovat maailman kulttuurit. Työpajan aikana valmistetaan oma projekti/lopputyö. Oppilas valitsee oman mielenkiinnon mukaan aiheen, materiaalit ja käsityömenetelmän omaan työhönsä. Työpajassa valmistetaan yhteinen näyttely. Työpajassa syvennetään ja kehitetään omaa ilmaisua sekä itsenäistä työskentelyä. Muuta 89 (69+20) työpajat 1 ja 2 yhdessä lukuvuodessa työpajat 1 ja 2 yhdessä lukuvuodessa 89 (69+20) työpajat 3 ja 4 lukuvuodessa työpajat 3 ja 4 lukuvuodessa 13

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT ILMAJOKI-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT KUVATAIDE KÄSITYÖTAIDE TANSSI Ilmajoki-opisto hyväksytty johtokunnassa 20.06.2006 2 Yleistä Tässä opetussuunnitelmassa on alussa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sotkamon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamia

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 1 Sisällysluettelo 1. Espoon työväenopiston toiminta-ajatus, arvot ja yleiset

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

5. Tanssin opetussuunnitelma

5. Tanssin opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 19.3.2013 Rehtorin päätös 25/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 TANSSIN LAAJAN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 2 VALKEAKOSKI-OPISTO VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ SISÄLTÖ 1. VALKEAKOSKI-OPISTO 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 3. KÄSITYÖN

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO Sisältö Johdanto 2 1. Käsityö ja kuvataideopinnot (Taidekoulu) 3 1.1 Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot