TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Menestys on matka, ei määränpää - Ben Sweetland - Hyväksytty Kasvatus- ja sivistyslautakunta

2 1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1.1 Toiminta-ajatus Kuusamon kansalaisopiston tanssitaiteen perusopetuksen toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista tanssinopetusta niin harrastajille kuin jatko-opintoihin tähtäävillekin oppilaille. Ensisijaisesti tanssitaiteen perusopetus on Kuusamon kansalaisopistossa lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Kansalaisopisto järjestää resurssien puitteissa myös varhaisiän tanssinopetusta alle kouluikäisille. Opetus on tarkoitettu sekä tytöille että pojille, ja opetuksen suunnittelussa pyritään huomioimaan sukupuolten erilaiset oppimisvahvuudet ja ominaispiirteet. Kuusamon kansalaisopiston tanssitaiteen perusopetuksen tavoitteena on johdattaa oppilas pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työskentelyn pariin sekä ymmärtää toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Tavoitteena on myös saada tanssi olennaiseksi osaksi lasten ja nuorten liikuntaa. Tanssinopetuksen tehtävänä on siten myös osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Lasten ja nuorten opetuksessa noudatetaan tanssin perusopetuksen yleistä oppimäärää, joka perustuu Opetushallituksen antamiin ohjeisiin ja määräyksiin (Opetushallitus Dnro 11/011/2005) Arvot ja yleiset tavoitteet Kuusamon kansalaisopiston tanssitaiteen opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on, että fyysisen toiminnan, luovuuden ja tietojen oppimisen kautta oppilas oppii ymmärtämään tanssia. Tavoitteena on myös luoda pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle oppilaan omien kokemusten kautta. Itsensä ilmaiseminen, esiintyminen ja musiikin tuntemus ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä. Opetuksen perustana on ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään ainutkertaisena yksilönä, joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Tanssikasvatuksen 2

3 tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaa kehontuntemusta ja tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä Oppimiskäsitys Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi. Oppija on opiskelussaan aktiivinen persoona, joka elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla kehittää ja syventää omaa ilmaisuaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä ympäröivän taide- ja kulttuurielämän kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aikaisemmat kokemukset ja hänen elämänvaiheensa. Oppimisessa on lähtökohtana toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtavat ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia Oppimisympäristö Oppilaalle luodaan tanssitaiteen perusopetuksessa opiskeluympäristö, joka tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle oppimisen kokemuksia. Oppimisympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Tavoitteena on kehittää oppijassa elämän, työn ja jatko-opistojen kannalta olennaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Oppimisympäristöä ajatellen on olennaista oppijan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksessa ovat tärkeitä piirteitä toisen kohtaaminen ja kunnioitus. Hyvä oppimisympäristö korostaa turvallisia ihmissuhteita sekä ohjaa omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Oppimisympäristön tehtävä on auttaa oppijaa säilyttämään aito uteliaisuus ja kyky ihmetellä asioita. Lisäksi hyvä oppimisympäristö tarjoaa myös hyvät ja tarkoituksenmukaiset tilat ja opetusvälineet. Kuusamon kansalaisopiston tanssitaiteen perusopetus tapahtuu fyysisesti pääasiallisesti kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Koulujen salit sekä esimerkiksi Kuusamotalon tilat ovat asianmukaiset ja turvalliset ja soveltuvat siten tanssin opetukseen hyvin. Tanssin opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan tiloja, joissa on peilit. Peilit tukevat hyvin oppijan yksilöllistä oppimista ja kykyä omaksua omaan harjoitteluun liittyvät painopisteet. 3

4 1.5. Työtavat Opetuksessa käytetään taiteenalalle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppijan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtavat ohjaavat toiminnallisuuteen sekä antavat mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja elämyksiin. Pääasiassa opetus tapahtuu ryhmäopetuksena, jossa kuitenkin huomioidaan yksilön oma edistyminen ja yksilöllinen ohjaus. Opetukseen kuuluu, että oppilas osallistuu erilaisiin tanssin ja muiden taiteenalojen tapahtumiin esiintyjänä, kuulijana ja katsojana. Näin oppilaalle annetaan valmiudet käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluja. Kuusamon kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, erityisesti taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa paikkakunnalla. Oppilaat keräävät omaan päiväkirjaansa merkintöjä osallistumisistaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 4

5 2. Opintojen rakenne, laajuus ja opetusjärjestelyt 2.1. Opintojen rakenne ja laajuus Yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Kuusamon kansalaisopisto turvaa opintonsa aloittaneille mahdollisuuden koko yleisen oppimäärän suorittamiseen. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen niin, että oppija ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi Kuusamon kansalaisopisto järjestää valinnaisia opintoja, joiden tavoitteet ja sisällöt laaditaan niin, että ne syventävät ja laajentavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä opintokokonaisuuksia. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot (500 tuntia) voi koostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Muissa tanssitaiteen perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi täysimääräisinä. Tanssitaiteen perusopetuksen yleinen opetussuunnitelma tarjoaa tanssiopintoja opiskelijoille, jotka harrastavat pääasiassa yhtä oppiainetta viikossa. Opetus painottuu ryhmäopetukseen, jossa osallistuminen, oppiminen ja sosiaalisuus korostuvat. Opiskelijat opiskelevat tanssia opetussuunnitelman mukaan, kehittyvät, oppivat uutta ja esiintyvät aktiivisesti. Opintojen eteneminen riippuu oppijan osaamisesta. Tasolta toiselle edetessä arvioidaan ennen kaikkea oppijan osaamista, ei niinkään oppimiseen käytettyä aikaa. Tästä johtuen opintojen suoritusaika on yksilöllinen. Osallistumalla kilpailuryhmiin, syventäviin opintoihin, sivuaineopintoihin tai valinnaisiin opintoihin oppija kartuttaa yleisen oppimäärän todistukseen tarvittavaa tuntisaldoa. 5

6 2.2. Opetusjärjestelyt Kuusamon kansalaisopisto järjestää tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssitaiteen perusopetusta. Nämä tanssitaiteen perusopinnot aloitetaan yleensä 7-8 vuotiaana. Kuusamon kansalaisopistossa tanssitekninen opetus koostuu perusopinnoista (pää- ja sivuaine), joita ovat show-tanssi ja ajanilmiöt. Tanssiteknisten aineiden lisäksi opetukseen kuluu viikoittaisten tanssituntien puitteissa kehontuntemus, tanssin tuntemus ja esiintyminen. Perusopinnoissa opetustunnin pituus on 60 minuuttia viikossa. Perusopintojen lisäksi oppija voi valita ohjelmaansa myös syventävät opinnot, joissa korostuvat koreografiat ja jazz-tanssi. Syventäviin opintoihin osallistuminen edellyttää perusopintoihin osallistumista ja ne voi aloittaa vuotiaana. Syventävät opinnot järjestetään rinnakkain perusopintojen kanssa. Syventävien opintojen opetustuntien pituus vaihtelee minuutin välillä viikossa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä mukaan myös erikoisopintoihin, joita Kuusamon kansalaisopistossa edustavat kilpailuryhmät; Lapset, Juniorit ja Aikuiset. Kilpailuryhmien opetus on perustaitoja syventävää opetusta ja ryhmään pääseminen edellyttää tietynlaisia taitoja ja perusvalmiuksia sekä kykyä osoittaa opiskelijan oma kehittymispotentiaali. Kilpailuryhmiin pääsemiseksi opiskelijan tulee osallistua koe-esiintymiseen, jossa opiskelijan taso kartoitetaan ryhmätanssin ja henkilökohtaisen haastattelun kautta. Kilpailuryhmien opiskelu on intensiivistä ja monipuolista koostuen kahdesta tai kolmesta erilaisesta viikoittaisesta harjoituskerrasta. Kilpailuryhmään osallistuvan ei tarvitse samanaikaisesti osallistua muuhun tanssin opetukseen. Kuusamon kansalaisopisto järjestää tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tanssin opiskelijoille myös valinnaisia opintoja. Tällaisia perusopintojen lisäksi opiskeltavia aineita voivat olla esimerkiksi kilpatanssi ja kantritanssi tai jokin muu kurssimuotoinen opintokokonaisuus. Vapaavalintaisia opintoja voidaan toteuttaa myös lukuvuoden ulkopuolella, esimerkiksi kesäaikana leirimuotoisesti. Kuusamon kansalaisopisto järjestää tanssitaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisiin opintoihin valmentavaa varhaisiän tanssikasvatusta 3 6 vuotiaille pojille ja tytöille. Tätä varhaisiän tanssikasvatusta kutsutaan jäljempänä lastentanssiksi. Lastentanssi ei laskennallisesti kuulu tanssin yleisen oppimäärän mukaisiin opintoihin. 6

7 Kuvaus opintojen rakenteesta ja laajuudesta Kuusamon kansalaisopistossa 1. Varhaisiän opinnot Opinnot Ikäryhmä Opetusaika min/viikko Lastentanssi v 45 min/vko Lastentanssi v 45 min/vko 2. Perusopinnot Opinnot Ikäryhmä Opetusaika min/viikko Showtanssi v 60 min/vko Showtanssi v 60 min/vko Showtanssi v 60 min/vko Showtanssi v 60 min/vko Showtanssi 5 yli 16 v 60 min/vko tai Discotanssi v 60 min/vko Discotanssi v 60 min/vko Hip Hop Yli 12 v 60 min/vko 3. Syventävät opinnot (perusopintojen rinnalla) Opinnot Ikäryhmä Opetusaika min/viikko Show- ja jazz-tanssi v 75 min/vko + koreografiat 1 Show- ja jazz-tanssi v 105 min/ vko + koreografiat 2 Show- ja jazz-tanssi + koreografiat 3 yli 16 v 105 min/vko 4. Erikoisopinnot /Kilpailuryhmät Opinnot Ikäryhmä Opetusaika min/viikko Lapset 8-11 v 120 min/vko Juniorit v 180 min/vko Aikuiset min/vko 7

8 Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös valinnaisiin opintoihin, joita voivat olla esimerkiksi kilpatanssi ja kantritanssi. Valinnaiset opinnot vahvistetaan lukuvuosille erikseen ja niistä tiedotetaan opinto-oppaassa. Jotta valinnaiset opinnot lasketaan mukaan yleisen opetussuunnitelman 500 tunnin tuntisaldoon, täytyy oppilaan osallistua myös perusopintoihin. Tuntisaldoon lasketaan myös osallistumiset erilaisiin kulttuuritapahtumiin, vastuuopettajan hyväksynnästä. Nämä osallistumiset kerätään oppilaan henkilökohtaiseen päiväkirjaan. 3. Oppimisen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää kunkin tanssilajin koostuvan useista erilaisista tekijöistä. He oppivat ymmärtämään eri tanssilajeissa käytettävien tekniikoiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan Tanssin tekniset ja kehontuntemuksen tavoitteet Kaikille tanssilajeille yhteisenä tavoitteena on, että oppija kokee liikkumisen iloa kehittyy kehonsa ja mielensä hallinnassa kiinnostuu tanssimisesta harrastuksena oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ymmärtää rytmin ja liikkeen välisen yhteyden osaa ilmentää musiikkia liikkeillään hallitsee lajikohtaisen liikekielen ymmärtää kehonhuollon merkityksen osaa soveltaa kehonhuollon menetelmiä oman harjoittelunsa osana kehittää omaa tanssillista ilmaisuaan oppii tanssin lajikohtaisia tekniikoita, kehon tuntemusta, tanssin tuntemusta ja esiintymistä oppii lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria. 8

9 Kehontuntemuksen tavoitteena on, että oppija ymmärtää terveiden elämäntapojen merkityksen oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen harjoittelussa oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen Sisällöt Varhaisiän opinnot ja lastentanssi luovat pohjaa pitkäjänteiseen tanssinopiskeluun. Perusliikunnan ja leikin avulla opiskelijan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Lasten tanssikasvatuksen sisältö koostuu pääasiassa tanssi-ilmaisusta, luovasta tanssista, eri tanssimuodoista ja tekniikoista sekä tanssitietoudesta. Lastentanssissa lapset opiskelevat tanssin perusteita ikäkaudelleen sopivassa muodossa. Tavoitteena on perusliikuntataitojen, musikaalisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Lastentanssi tarjoaa lapselle iloa ja virkistystä tanssin ja musiikin tahdissa. Tavoitteena on herättää lapsessa liikkumisen ilo ja kannustaa lasta pitkäjänteiseen tanssin opiskelun pariin. Lisäksi lapsen oman kehon tuntemus ja hallinta lisääntyvät harjoittelun myötä. Perusopinnoissa oppija harjoittelee tanssille ominaista motoriikkaa ja oivaltaa omassa ilmaisussaan karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron. Kehontuntemus ja tanssitiedon perusasiat integroituvat tuntien sisältöön. Perusopinnoissa oppija oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkitystä harjoittelussa. Oppija perehtyy tanssitunneilla omien tanssilajiensa perusliikesanastoon ja muuhun tanssin sanastoon. Esiintymiset ovat osa perusopetuksen oppimisympäristöä ja monipuolisten oppimisympäristöjen avulla oppija kehittää esiintymisvalmiuksiaan ryhmässä ja tarvitessa myös yksin. Perusopinnoissa oppija kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan 9

10 muuttuvaan kehoonsa. Hän oppii ymmärtämään kehon eri ominaisuuksien (rakenne, voima, venyvyys ja ketteryys) vaikutuksen liikkumiseen ja tulee tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan kehittää niitä. Syventävissä opinnoissa oppija kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Oppija kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärrystään tekniikan, liikkeen sekä ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä yhteydestä. Oppija harjoittelee tanssin suorituspuhtautta. Syventävien opintojen aikana oppija oppii myös tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussaan. Oppija kehittää tietoisesti tanssissa tarvittavia henkilökohtaisia fyysisiä ominaisuuksiaan. Esiintyminen, sen analysointi ja osallistuminen mahdollisiin kilpailuihin kuuluvat opiskeluun. Se syventää ja laajentaa tanssitaiteen kokemuksen, sekä edistää halua kehittyä tasosta riippumatta. Erikoisopinnoissa, eli kilpailuryhmien tarkoituksena on antaa edistyneille tanssinharrastajille erikoiskoulutuksen mukaista tanssinopetusta. Pääaineita on kaksi: showtanssi sekä jazztanssi. Ikäryhmiä on kolme 8-11 v., v. sekä yli 16 vuotiaat. Kuhunkin ikäryhmään valitaan vuosittain koetilaisuuden perusteella enintään 24 oppilasta. Opetus on pääasiassa ryhmäopetusta ja tuntimäärät vaihtelevat eri ikäryhmissä. Pääaineen tunteja on vähintään kaksi kertaa viikossa nuoremmassa ikäryhmässä ja kolme kertaa viikossa kahdessa muussa. Oppilas voi valita vapaehtoisesti muitakin kursseja kansalaisopiston tarjonnasta, mutta se ei ole pakollista. Pakollisena sivuaineena on acrobatia-tunnit. Kilpailuryhmien opiskeluun kuuluvat oleellisena osana erilaisiin kilpailuihin ja katselmuksiin osallistuminen. Lisäksi ryhmät osallistuvat aktiivisesti koulun järjestämiin näytöksiin ja tapahtumiin sekä mahdollisiin muihin tilaisuuksiin. Koulutuksen tavoitteena on että kilpailuryhmän oppilas kehittyy monipuolisesti tanssiteknisissä ja -tiedollisissa valmiuksissa, jotka tukevat ja syventävät tanssiharrastusta - unohtamatta tanssin nautintoa ja riemua. Kilpailuryhmässä toimiminen kehittää itseluottamusta, keskittymiskykyä ja sosiaalisia taitoja. Oppilaan oma aktiivisuus vaikuttaa hänen edistymiseensä. 10

11 Ryhmien vetäjinä toimivat koulumme opettajat. Ryhmänohjaajan tehtävänä on valvoa oppilaan etenemistä opinnoissaan sekä tarvittaessa toimia tukihenkilönä. Lukuvuonna opettajana on Elena Hietala Kuusamon kansalaisopiston perusopintojen opintokokonaisuudet Showtanssi on monipuolinen tanssilaji, johon kuuluu aineksia mm. afro-, jazz-, moderni-, latinalais-, karakteritanssista ja klassisesta baletista. Opetuksessa tutustutaan näiden eri tanssilajien perustekniikkoihin ja ominaisuuksiin. Showtanssi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät koreografia, tanssi, suorituksen ajatus ja esiintymisasu. Opetuksen tavoitteena on saada tanssin iloa, parantaa oman kehon tuntemusta ja hallintaa, sekä kehittää rytmiikkaa, motoriikkaa, koordinaatiota, lajille ominaista perustekniikka ja esiintymistaitoja. Oppija tutustuu eri tanssilajeihin ja tuntee niiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Oppilaalle tarjotaan valmiudet tasolta toiselle siirtymiseen ja mahdollisuus nauttia tanssimisesta. Opetuksessa opitaan käyttämään omaa kehoa sekä tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ja niiden tekniikkoihin. Koordinaation ja motoriikan tueksi harjoitetaan perustekniikkaa ja lihaskuntoa, tehdään salin poikki-harjoituksia sekä venytellään. Tasosta riippuen tehdään erilaisia tanssisarjoja ja koreografioita. Esiintyminen ja toisten esiintymisen seuraaminen ja analysointi, sekä mahdollisiin kilpailuihin osallistuminen ovat olennainen osa opetuksesta (erityisesti syventävissä opinnoissa). Ajan ilmiöt on opintokokonaisuus, jossa tutustutaan ajalle tyypillisiin tanssityyleihin. Ajan ilmiöihin kuuluvat nuorten tanssikulttuureissa vaikuttavat tanssimuodot, kuten discotanssi ja Hip Hop. Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas tuntee lajikohtaisen tanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä. Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppijan omaa taiteellista ja tanssiteknistä ilmaisua. Ajan ilmiöt opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt ovat discotanssille ja HipHopille tyypilliset liikemateriaalit, termit ja niihin liittyvä kulttuuri. Opetukseen sisältyy lajintuntemuksen lisäksi myös kehonhallintaa, rytmiikka- ja koordinaatioharjoitteita. Lisäksi tehdään lihaskuntoa, salin poikki-harjoitukset, venyttelyt, erilaisia tanssisarjoja ja kokonaisia koreografioita. Vaativuus ja monimutkaisuus riippuu opintojen tasosta. Esiintyminen ja osallistuminen mahdollisiin kilpailuihin kuuluu opetukseen (erityisesti syventävissä opinnoissa). 11

12 3.4. Esiintyminen Tanssitaiteen perusopintoihin kuuluu oleellisena osana tanssiryhmien säännöllinen esiintyminen. Esiintymistoiminnan tavoitteena on, että oppilas harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja esiintymisvalmiuttaan oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja, tietoja ja työtapoja osaa ilmentää esitettävän tanssin estetiikalle olennaisia piirteitä kykenee omakohtaiseen tanssi-ilmaisuun rohkaistuu käyttämään liikettä ilmaisun välineenä osaa toimia osana koreografian tuottamisprosessia osaa toteuttaa koreografian vaatimuksia kykenee keskittymään tanssilliseen tehtävään uskaltaa esiintyä. 4. Opiskelijaksi ottaminen ja opiskelijavalinta Opiskelijaksi ottaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä jo tanssikoulussa opiskelevien opiskelijoiden ollessa etusijalla. Opettaja esittää opiskelijalle sopivan ryhmän ja tason. Syventävissä opinnoissa tanssikoulu voi tarvittaessa järjestää pääsykokeen tai katselmuksen opiskelijan taitotason määrittämiseksi. Opiskelija siirtyy seuraavalle tasolle pääsääntöisesti lukuvuoden vaihtuessa. Opiskelija opiskelee kullakin tasolla 1 3 vuoden ajan. Opiskelija siirtyy perusopintoihin mennessään peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Opettajan arvion mukaan yksilöllinen eteneminen opinnoissa on mahdollista. Kilpailuryhmiin opiskelijat valitaan pääsykokeen kautta. Ryhmien maksimikoko lukuvuosittain on 24. Pääsykokeisiin sisältyy ryhmäesitys, yksilöesitys sekä henkilökohtainen haastattelu. 12

13 5. Arviointi 5.1. Oppimisen arviointi Arviointi on jatkuvaa ja luonteeltaan kannustavaa ja oppimista edistävää. Opiskelijaarviointi on jatkuva vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Opettaja antaa opetustapahtumassa sanallista palautetta, jolloin opiskelijan kyky arvioida omaa kehitystä kasvaa. Arviointi toteutetaan kannustavassa ja myönteisessä hengessä opiskelijan kanssa keskustellen. Varhaisiän opinnoissa palaute toteutetaan ryhmäkohtaisena tiedottamisena sekä vanhempien kanssa keskustellen. Perusopinnoissa opiskelija saa suullista palautetta opettajaltaan koko opiskelunsa ajan. Opintojen edetessä opiskelijoita kannustetaan myös itsearviointiin ja tavoitteiden asettamiseen yhdessä opettajan kanssa. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen yhteydessä oppilas saa opettajaltaan kirjallisen arvioinnin ja palautteen, jossa on huomioitu myös oppilaan motivaatio ja sitoutuminen opintoihinsa. Arvioinnin menetelminä käytetään tunneilla annettavaa palautetta opiskelijan itsearviointia ryhmän sisäistä arviointia näytöksiä ja esityksiä opiskelijoiden omia tuotoksia kehittämis- ja palautekeskusteluja Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Arvioinnin kohteita ovat aktiivisuus ja ahkeruus läsnäolo ja keskittyminen oma-aloitteisuus lajitieto kyky toimia ryhmässä kyky vastaanottaa palautetta ja hyödyntää sitä omassa tanssissa ja harjoittelussa tanssitekniikka ilmaisullisuus 13

14 5.2. Opiston itsearviointi Kuusamon kansalaisopisto arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa. Oppilailla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus antaa jatkuvaa kirjallista palautetta opiston kotisivujen kautta. Palautetta voidaan antaa myös avoimesti erilaisissa keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi noin joka kolmas vuosi kartoitetaan systemaattisesti taiteen perusopetuksen opiskelijoiden mielikuvia ja käsityksiä opiston toiminnasta. Kuusamon kansalaisopisto asettaa erilaisia mitattavia tavoitteita, jotka tulevat esille Kuusamon kaupungin koulutuksen strategiassa ja arviointisuunnitelmassa. 6. Todistukset Perusopintojen päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen tanssin yleisen oppimäärän perusopintojen suorittamisesta. Halutessaan opiskelija voi jo aikaisemmin saada todistuksen suorittamistaan opinnoista kansalaisopiston toimistosta. Päättötodistuksessa näkyvät Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteissa edellyttämät asiat. koulutuksen järjestäjä (Kuusamon kansalaisopisto) opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika sanallinen arvio opiskelijan tanssillisesta kehityksestä rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima kunnan päätös opetus-suunnitelman hyväksymisestä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (laki taiteen perusopetuksesta) maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti 14

15 7. Yhteistyö huoltajien ja sidosryhmien kanssa Koulun ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat tiedotteet, avoimet ovet, keskustelut ja yhteiset tapaamiset vanhempien kanssa. Huoltajien kiinnostus oppilaan tanssiopistoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista ja tukee näin hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Yhteistyötä tehdään Kuusamon kaupungin eri toimialojen kanssa (mm kulttuuritoimi, päiväkodit ja koulut). Kuusamon kansalaisopisto käynnistää tiiviimmän yhteistyön myös muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa (Musiikkiopisto ja Kansanopisto) esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämiseksi. Tällä yhteistyöllä tuetaan taiteen perusopetuksen tavoitteisiin kuuluvaa taiteidenvälisyyttä. 15

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 19.3.2013 Rehtorin päätös 25/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 TANSSIN LAAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma LIITE 2 Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 Showtanssin määritelmä...3 2 Showtanssitekniikka...4 3 Esiintyminen...4 4 Improvisaatio tie persoonalliseksi tanssijaksi...6

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto Opetussuunnitelma Tamara Rasmussen Opisto Sisällysluettelo Oppilaitoksen toiminta-ajatus ja arvot Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Oppilaaksi ottaminen Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

5. Tanssin opetussuunnitelma

5. Tanssin opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...4 2.

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Tanssi, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tanssin taiteen yleinen ja laaja oppimäärä Lasten ja nuorten tanssin taiteen

Lisätiedot

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIVA PORVOO OY Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetussuunnitelma vastaa Opetushallituksen määräyksen nro 38/011/2002 mukaista taiteen perusopetuksen tanssin laajan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972. Tanssin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

Tanssin varhaisiän opintojen opas

Tanssin varhaisiän opintojen opas Tanssin varhaisiän opintojen opas Päivitetty 29.8.2016 OPPILAITOKSEN ESITTELY Kuopion konservatorio on maamme suurin musiikki- ja tanssioppilaitos. Sen tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua.

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua. Soisalo-tanssikoulun Opetussuunnitelma päivitys 23.8.2016 1. Opetuksen esittely Soisalo-tanssikoulussa opetusta järjestetään kaikissa Soisalo-opiston kunnissa, Varkaudessa (laaja ja yleinen oppimäärä),

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Keravan tanssiopisto Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 16.9.2011 Keravan tanssiopisto Keravan tanssiopisto on tanssin

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017

Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017 Pienkoulu Osaava Taina Peltonen, sj., KT, & Lauri Wilen, tutkija, Phil. lis. Varkaus 2017 5.4 Opetuksen järjestämistapoja - OPS2016 -vuosiluokkiin sitomaton opiskelu - Oppilaan opinnoissa yksilöllisen

Lisätiedot

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 Circus Helsingin opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetusten perusteella sekä Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot