Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma

2 Sisältö 1. Toiminta-ajatus Arvotjayleisettavoitteet Opetuksentoteuttaminen Oppimiskäsitys Opiskeluympäristöjatyötavat Opetuksentarjontajaopetusjärjestelyt Opetuksensisällötopintokokonaisuuksittain Annettavanopetuksenmääräopintokokonaisuuksittain Opintojenkesto Arviointi Muuallasuoritettujenopintojenhyväksilukeminen Todistukset Oppilaaksiottaminen Yhteistyömuidentahojenkanssa...10

3 1. Toiminta-ajatus Cat People Tanssikoulun toiminta-ajatuksena on järjestää tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää tanssin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille sekä Joensuussa että lähialueella. Opetustoiminnan lisäksi järjestetään tasokasta esitystoimintaa ja -tapahtumia. Cat People Tanssikoulu on osa Kuopion Tanssistudiota, ja tätä kautta verkostoituu Pohjois-Karjalasta Pohjois-Savoontoimimaanyhteistyössäalueenmuidenkulttuurilaitostenja yhteisöjenkanssa. Toiminnankeskeinenpainopisteontanssi esittävänätaiteenajasenerilaisetilmenemismuodot. Oppilaidenyksilöllisentanssipolunlöytäminenja sentukeminenjaohjaaminenontanssikoulun tärkeintehtävä. 1.1 Arvot ja yleiset tavoitteet Cat People Tanssikoulun arvot ovat laadukas, ammattitaitoinen opetus, oppilaan kasvua tukeva turvallinen oppimisympäristö, avoin vuorovaikutus sekä periaate, että kaikki ovat tervetulleita harrastamaan.tanssikouluntehtäväontarjotakasvatustajaopetusta,jokakehittääpositiivisesti oppilaanminäkuvaasekäymmärtämystäkulttuuristajatoimintaympäristöstä,sekämahdollistaa oppilaanomantaiteilijuudenkehittymisenparhaallamahdollisellatavalla.taidekasvatuksenrooli on parhaimmillaan myös oppilaan muuta opiskelua tukeva sekä avartava näkökulma vuorovaikutukseenmyösmonikulttuurisessaympäristössä.tanssinharrastaminentukeefyysistä hyvinvointiajakokonaisvaltaiseen,terveelliseenelämäntapaanoppimista. Opiskelussa on keskeisenä tavoitteena tanssin tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Oppilasta ohjataan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaanyksilönäjaryhmänjäsenenä. CatPeopleTanssikouluonosaKuopionTanssistudiota,jokakehittääyhteistyötämuidentaiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja kunnallisten toimijoiden kanssa. Taiteiden välistä yhteistyötä tehdään kansainvälisellä, kansallisella sekä paikallisella tasolla ja tämä yhteistyö ulottuu myös Joensuun toimipisteeseen, tuoden koulun toimintaan lisäarvoa ja oppilaille uudenlaisia mahdollisuuksia tanssinopiskelun ohella. Monipuolisen yhteistyön tavoitteena on mahdollistaakoulunoppilaidenkasvaminenmonipuolisiksikulttuurintekijöiksijakuluttajiksi. 2.Opetuksen toteuttaminen Cat People Tanssikoulun henkilöstö koostuu koulutetuista tanssin ammattilaisista ja opetus toteutetaan ammattitaitoisesti ja suunnitelmallisesti. Opetustunteja koulussa on seitsemänä päivänä viikossa ja opetusta annetaan vähintään 14 viikkoa sekä syys- että kevätlukukaudella. Tämänlisäksikoulussajärjestetäänkoululaisleiritoimintaakesäisinsekäerillinenkesälukukausi.

4 2.1.Oppimiskäsitys Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Tanssin oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista ja oppilaat työskentelevät opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa, sekä itsenäisesti. Opiskeluympäristö luodaan sellaiseksi,ettäsemahdollistaaerilaistenoppijoidenetenemisen. Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisen lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtavat ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia sekä samalla hahmottamaanomatärkeärooliryhmänjäsenenä Opiskeluympäristö ja työtavat TanssikoulutoimiiJoensuussaKaltimontiellätanssikoulukäyttöönremontoiduissatiloissa.Tiloja remontoitaessaonotettuhuomioontanssinopetuksentarpeet,jaympäristöontilava,valoisaja turvallinen.tanssisalissaontanssiavartenrakennettujoustolattia,jottaharrastaminenon turvallistajaergonomista.opettajillaonkäytössäänajanmukaisetlaitteetjavälineet,joillatehdä työnsäparhaallamahdollisellatavalla. Tanssikouluympäristössatoimimiseenkuuluvatsäännötovatosatanssioppilaidenarkea,ja yhteisistäpelisäännöistäsovitaanainalukukaudenalkaessa.hyvättavat,siisteys,muiden oppilaidenjaopettajanarvostaminenosatanssikouluympäristössätoimimista.tunneille opetellaansaapumaanajoissajailmoittamaanopettajallepoissaoloista.mitäpidemmälleopinnot etenevät,sitäenemmänoppilasottaaitsevastuutatoiminnastaanosanaharrastusympäristöään. Hänenmielipiteensäjakehitysehdotuksensaotetaantoiminnassahuomioon. Oppilaille luodaan psyykkinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö, joka on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan ja hänelle tarjotaan onnistumisen kokemuksia. Oppilas voi asettaa itselleen omia tavoitteita ja häntä kannustetaan työskentelemäänitsenäisestisekäyhdessätoistenkanssa.vuorovaikutussekämuidenoppilaiden että opettajien kanssa on olennaista, kuten myös työskentelyn ulottaminen yhteistyöhön oppilaidenkoulu-jakotiympäristönkanssa. Cat People Tanssikoulun henkilöstö koostuu koulutetuista tanssin ammattilaisista ja opetus toteutetaan ammattitaitoisesti ja suunnitelmallisesti. Opettajien ammattitaito ja persoonallisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia, koska työprosessi kohdentuu oppilaan omaan persoonaan. Keskeisiä tekijöitä ovat yksilön kunnioitus, mutta samalla sosiaalinen joustavuus ottaa vastaan erilaisia toimintatapoja uuden omaksumiseen. Opiskeluympäristössä huomioidaan, että taiteellinen työskentely ja tanssin opiskelu on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellensekävaatiiaikaa.oppiminenperustuutekemälläoppimiseen,suunnitelmallisuuteenja kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen sekä esiintymisenmahdollistaminenosanaoppimisprosessia.

5 2.3 Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppilas valitsee opinnot oman suuntautumisen mukaisesti. Opintoja tarjotaan sekä Joensuun Kaltimontien toimipisteessä sekä Ylämyllyllä. Kaltimontien toimipisteessä opetusta annetaan seitsemänäpäivääviikossajaylämyllylläkahtenapäivänäviikossa.ylämyllyllätunnitjärjestetään kuntosalienergyltävuokratuissatiloissa.opetustajärjestetäänvähintään14viikkoasyksylläsekä 14 viikkoa keväällä. Näiden opetusviikkojen lisäksi toimintaan kuuluu joulu- ja kevätnäytöksen järjestäminen vuosittain sekä aktiivinen osallistuminen katselmustoimintaan. Kesän alussa järjestetäänmyöskoululaisleirisekäkesälukukausi,jolloinopinnoissatähdätääntanssijantyöhön valmistautuenerilaisiinesiintymistilaisuuksiin. Erityisen tavoitteellisesti suuntautuneet oppilaat voivat hakeutua tavoitteellinen tanssivalmennus-ohjelmaan, joka sisältää 4-5 oppiainetta viikoittain 18 viikkoa viikkoa lukukaudessa.tavoitteellinentanssivalmennusaloitettiinsyksyllä2014. Opetustatarjotaanseuraavissaoppiaineissaviikoittain: Lastentanssi3-4v. Lastentanssi5-6v. Nykytanssi Showtanssi(sisältäämyösajanilmiötvideodancejapop) Showjazz Hip-hop House Breakdance Tanssitekniikka Kehonhuolto Koreografia Salsa Tanssilajeja tarjotaan ikä-ja tasoryhmittäin alkeista jatkotason opintoihin asti. Lastentanssin jälkeen seuraavat ikäryhmät ovat 8-10v, yli 11v, yli 13v. Taitotasot jaotellaan alkeisiin, alkeisjatkoon,keskitasoonjajatkotasoon. Oppituntien pituudetovat45min,60min,75minsekä90min. 3.Opetuksen sisällöt opintokokonaisuuksittain Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää kunkin tanssilajin koostuvan useista eri tekijöistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliinjaterminologiaan. Tanssinopiskelussataiteidenvälisyysontärkeää:tanssinopetus-jaesiintymistilanteisiinsisältyy usein myös musiikkia, visuaalisia taiteita ja teatteri-ilmaisua. Taiteidenvälisyys monipuolistaa tanssinopetusta ja auttaa oppilasta ymmärtämään taidetta myös laajemmin. Oppilas saa pohjatietoa ja näkemystä siitä, miten eri taidelajit voivat toimia yhdessä, ja samalla hän voi kehittää omia tanssillisia ja ilmaisullisia vahvuuksiaan toisen taidelajin kautta.tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa on tärkeä merkitys yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä.

6 1-3.Nykytanssi,jazztanssi,showtanssi Tavoite: - oppilastunteelajintraditiotajaelementtejä,kutentekniikkaa,terminologiaa,ilmaisuajatyyliä - oppilas kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan, löytää oman liikelaatunsa ja materiaalinsasekätunnistaaerilaisialiikelaatuja - oppilasoppiiymmärtämääntanssinmoninaisuuttasekä erilajientavoitteita, sekäosaa soveltaa oppimaansamyöslajistatoiseensiirtyessään Keskeiset sisällöt: - lajilleominainentyylijaperinne - lajiinliittyvätapaopiskelukulttuuri - lajiinliittyvämusiikinjatanssinhistoria - tanssillinenjataiteellinenilmaisu - esiintymistaidot - tanssitekniikka - improvisaatio - showtanssissajajazztanssissarytmisyysjaisolaatioosanatanssia 4-6.Ajanilmiöt,hip-hop,breakdance Tavoite: - tutustuunykypäivälletyypillisiintanssityyleihin - tunteelajikohtaistatanssintraditiotajaelementtejä,kutentekniikkaa,terminologiaa,ilmaisuaja tyyliä - kehittääomaatanssiteknistäjataiteellistailmaisuaan - ymmärtäähip-hopkulttuurinlaajuudenjasenyhteydennykypäivännuorisokulttuuriin - ymmärtäämuotivirtaustenvaikutuksentanssilajienmuotoutumiseen - osaasoveltaamuissalajeissaoppimaansatekniikkaamyösnäihinlajeihin Keskeisetsisällöt: - lajilletyypillistäliikemateriaalia,termistöäsekäkulttuuria - kehonhallintaa - erityylilajejajaniidensyntymisentaustoja - tanssikulttuurinkytkösarkipäiväänerietnisissäyhteisöissä - musiikinmerkitysosanatanssiajasiihenliittyvääkulttuuria - erilajeilletyypillisetharjoittelu-jaesiintymismuodot - rohkeusilmaistaitseääntanssinkauttalajilletyypilliseentapaan

7 7. Koreografia Tavoite: - oppilasetsiiomaakehonkieltään - kehittääomaataiteellistailmaisuaanjapersoonallistaliikumistapaa - kehittäätietouttaankoreografianeriosa-alueistajakäyttääniitäomassatanssintuottamisessaan - oppiiomaksumaankoreografinliikettäjatulkitseerohkeastimateriaalia - ymmärtääkoreografisenkokonaisuudentanssiessaan - kunnioittaamuidentaiteellisiapäätöksiäjatuotoksia - uskaltaaantaajaottaavastaanpalautettatanssijanajakoreografina Keskeisetsisällöt: - improvisaatiojaomanliikkeentuottaminen - koreografiantekemiseneriosa-alueetkutentila,dynamiikkajafokus,kompositio,rytmi,musiikin kuuntelu,tyylijakokonaisuudenhallinta - omataiteellinenilmaisujarohkeustoteuttaaitseään - erilaisten kompositioiden tuotto itsenäisesti ja koreografin kompositioiden omaksuminen halutullatavalla - tanssiteoksentuotantoprosessiintutustuminenjasenharjoitteleminen - tanssinjakoreografianterminologiasekäerityylilajit - keskusteleminentuotoksistasekäpalautetilanteet - tuotostenkehittämineneteenpäinsaatuapalautettahyödyntäen 8.Esiintymistoiminta Tavoite: - oppilas ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisönvälillä - ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena - kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteessa - ymmärtäätanssiteoksenprosessina - ymmärtääesiintymistilanteidenmoninaisuudenjaerilaisentavoitteellisuuden - osaaerottaashowtanssintaidetanssistajakohdentaaoikeantyylinoikeaantilanteeseen - osaa ottaa henkilökohtaisesti vastuuta valmistautumisestaan sekä suoriutumisestaan esiintymistilanteessa - hahmottaapsyykkisenjafyysisenläsnäolonmerkityksenesityksenonnistumisessa - oppiikäsittelemäänesiintymisjännitystä Keskeisetsisällöt: - omanilmaisunjaesiintymisenkanssatyöskenteleminentietoisestikehittäenomaatoimintaa - prosessinmuillaalueillatyöskenteleminen,puvustus,lavastus,maskeeraus - esityksentuottamisenosa-alueisiintutustumista - itsenäinenharjoittelu -

8 9.Tanssitekniikka/kehonhuolto Tavoite: - oppilas ymmärtää oman toiminnan merkityksen tanssitekniikan ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisessäjakehittämisessä - oppilasoppiiottamaanvastuutaitsenäisestätyöskentelystätuntienulkopuolisellaajalla - kehon hyvinvoinnin osa-alueisiin tutustuminen useammasta näkökulmasta ja oman kehon arvostaminentyövälineenä Keskeisetsisällöt: - kehonhuollollisten ja tanssiteknisten harjoitteiden linkitys toisiinsa toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi - omananatomiantoiminnantutkiminenkokemuksellisesti - liikeratojenhahmottaminenjavahvistaminen,sekäniitätukevienharjoitteidenopetteleminen - erilaistenvahvistus-javenytystekniikoidenharjoittelu - lepoonjaravitsemukseenliittyvienseikkojenläpikäyminen - itsellesopivienliikkeidenjatoimintatapojenetsiminen 10.Oppilaitoksenomaopintokokonaisuus Oppilaitoksenomaopintokokonaisuusvoiollaesimerkiksijokusuurempiesiintymisprojekti,jonka valmisteluun kuluu paljon aikaa. Suurempien kokonaisuuksien valmistelussa on oppilaan mahdollisuus oppia vastuunottoa esimerkiksi koreografisten kokonaisuuksien valmistelemisesta ja harjoittelusta,puvustuksenjaulkoisenilmeensuunnittelustasekätapahtumanmarkkinoinnista. Tavoite: - tukeeoppilaanedistymistätanssinopiskelussa - tukeeoppilaantaidollistajatiedollistaosaamista Keskeisetsisällöt: - lajintaustaajaperustekniikkaa - opintokokonaisuudentavoitteitatukeviavierailujamuihintaidelaitoksiin - tapa-jaopiskelukulttuuriajaperusterminologiaa - tuotannollisiinyksityiskohtiintutustumistajatoteuttamista 11.Varhaisiäntanssiopinnot Varhaisiäntanssiopinnoillatärkeinlähtökohtaonluodalapsellemyönteinenminäkuva.Opetusluo pohjaamyöhempäätanssinopiskeluavarten,perusliikunnanjaleikinavulla.oppilaskokeileeomankehon liikemahdollisuuksiajaopetustukeeoppilaanomaaliikeilmaisua. Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteet ovat lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia.oppilasoppiitoimimaanryhmänjäsenenäjayksin.opetuksentehtävänäon herättää tanssin iloa, tukea liikeilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnanpiiriin. 12.Aikuistentanssiopinnot Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjätavoitteitajakeskeisiäsisältöjä.opetustajärjestettäessäotetaanhuomioonaikuisten

9 elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuudenylläpitämiseenjasenparantamiseen,ilmaisunjaluovuudenkehittämiseenjauusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona. 3.1Annettavanopetuksenmääräopintokokonaisuuksittain Yleisenoppimääränlaskennallinenlaajuuson500oppituntia(a 45min).CatPeopleTanssikoulu pyrkii turvaamaan opintonsa aloittaneille oppilaille mahdollisuuden koko yleisen oppimäärän suorittamiseen.yleisestivoidaan sanoa, että yhdenopintokokonaisuudenvaadittavatuntimäärä koostuuyhdenkokonaisenlukuvuodenopinnoista.opintoihinlasketaankuuluvaksiviikkotunnit, esitysharjoitukset sekä esitykset. Oppilas voi siis vuodessa suorittaa useamman opintokokonaisuuden kerralla. Tunteja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin, muttaminimissään1x45/60min/laji/viikko. 3.2.Opintojenkesto Cat People Tanssikoulu tiedottaa ja kertoo mahdollisuuksista suorittaa tutkinto tanssin perusopetuksessa, mutta on oppilaan oma valinta kuinka aktiivinen ja tavoitteellinen hän on. Tanssikoulu pyrkii tukemaan tavoitteellista opiskelua, mutta ei voi sitä edellyttää. Harrastusluonteisuus on myös vaihtoehto, jolloin 10 opintokokonaisuuden suorittamiseen voi kuluauseitavuosia.tavoitteellisetopiskelijatvoivathakeattv-ohjelmaan,jonkakestovaihtelee kahdesta neljään vuoteen. Tavoitteellisessa tanssivalmennusohjelmassa viikottainen tuntimäärä on noin 5x60 minuuttia viikossa, joten yleisen oppimäärän opinnot täyttyvät jo kahdessa vuodessa. 4.Arviointi Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Arviointi tapahtuu keskustelevasti sekä tuntitilanteessa että erikseen järjestetyissä arviointi- ja palautekeskusteluissa. Lyhyet kirjalliset arviot merkitään opintokirjaan. Arviointionkannustavaajaoppimistaedistävää.Arvioinninkohteitaovat: - aktiivisuusjaahkeruus - läsnäolojakeskittyminen - oma-aloitteisuusluovassatyöskentelyssä - lajitieto - kykytoimiaryhmässä - kykyvastaanottaapalautettajahyödyntääsitäomassatreenauksessa - tanssintekniikanosa-alueidenhallintajaymmärrys - ilmaisujasensisäistäminen - kykymuuntautualajinvaatimienedellytystenmukaan

10 4.1Muuallasuoritettujenopintojenhyväksilukeminen Cat People Tanssikoulu hyväksyy tai huomioi muiden taiteenalojen suoritukset, mikäli ne ovat kytkennässä tanssitaiteeseen. Halutessa oppilas voi koota yleisen oppimäärän opintokokonaisuutensauseastaerioppilaitoksesta,mikäliaihealueetsopivatyksiin. 4.2Todistukset Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opintokokonaisuutta. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Päättötodistussisältääseuraavatasiat: - koulutuksenjärjestäjänjaoppilaitoksennimi - taiteenalajaopinnot,joistatodistusannetaan - oppilaannimijasyntymäaika - opiskeluaikavuosina - oppilaansuorittamatopintokokonaisuudet,jaoppilaansaamaopetustuntimääräniissä - rehtorinallekirjoitusjaoppilaitoksenleima - lainsäädäntö,johonkoulutusperustuu - opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös opetussuunnitelmanhyväksymisestä - maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään 10 opintokokonaisuudesta - maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelmanperusteiden2005mukaisesti 5.Oppilaaksiottaminen Cat People Tanssikoulu pyrkii hyväksymään oppilaaksi kaikki halukkaat ja löytämään heille sopivan oppitunnin ja tason. Oppilas voi käydä koetunnilla ja neuvotella sen jälkeen opettajan kanssa hänelle sopivista tunneista. Lastentanssissa käytetään ikäryhmiä, mutta niissä voidaan tehdäpoikkeuksiatarpeenmukaan.oppilaskokonaisuudenmääräjataidotmäärittävättaitotasot. Opettajateriyttävättarvittaessaopetustaan,mikälioppilasryhmäonheterogeeninen. 6.Yhteistyö muiden tahojen kanssa CatPeopleTanssikoulutoimiiosanaKuopionTanssistudiotajasitäkauttaonyhteistyössämm. KuopioTanssiijaSoi festivaalinkanssa,suomentanssioppilaitostenliitonsekädaci-finland Ry:nkanssa.KuopionTanssistudionpitkäaikainenyhteistyöSuomi-Venäjäkulttuurifooorumin kanssaulotetaantulevaisuudessamyösjoensuuhun,jajoensuunoppilaatotetaanmukaan kulttuurivaihtorpojekteihin,joitatehdäänmm.petroskoinlastentaidekoulunkanssa.

11 CatPeopleTanssikoulutoimiiyhteistyössämyösJoensuunOopperayhdistyksenkanssatoteuttaen lastenjanuortenesiintymisprojekteja.muitayhteistyökumppaneitaovatmm.valotaiteilijakari Kola,GuruEntertainment,sanomalehtiKarjalainensekäJoensuunkaupunginteatteri.

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKI OPISTO SANATAIDEKOULU SANATAITEENPERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ 1 Toiminta ajatus... 3 2 Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet... 3 2.1 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 41/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1377

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

TORNION KANSALAISOPISTO

TORNION KANSALAISOPISTO TORNION KANSALAISOPISTO Visuaalisten taiteiden perusopetuksen opetussuunnitelma aikuisille 2 Saatteeksi Tornion kansalaisopistolla alkoi syksyllä 1990 kolme vuotta kestänyt taiteen perusopetuskokeilu.

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot