Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

2 Keravan tanssiopisto Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Keravan tanssiopisto Keravan tanssiopisto on tanssin perusopetusta ja syventävää opetusta antava oppilaitos. Keravan tanssiopistoa pitää yllä Keravan tanssi- ja liikuntayhdistys ry, perustettu Keravan koulutuslautakunta on myöntänyt taiteen perusopetuksen tanssin opetusluvan ja hyväksynyt opetussuunnitelman vuonna Toiminta-ajatus Keravan tanssiopiston toiminnan tarkoituksena on tarjota oman paikkakunnan ja lähiseutujen lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus harrastaa ja opiskella tanssin eri lajeja ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa laajan ja yleisen oppimäärän mukaan. Opetus on tavoitteellista ja etenee tasolta toiselle niin laajalla kuin yleisellä opintolinjalla. Perusopintojen aikana yleisen ja laajan linjan oppilaat voivat käydä samoilla tunneilla. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta tanssitaiteeseen ja tarjota korkeatasoisia esityksiä ja tapahtumia Keravalla. Koulutusta ja näytöksiä järjestämällä tanssiopisto vahvistaa monipuolista kulttuuritarjontaa ja taidekasvatusta paikkakunnalla. Tanssiopisto pyrkii olemaan mukana hankkeissa, joissa vähennetään kaikkien väestöryhmien syrjäytymisvaaraa ja lähennetään perheitä ja oppilaitoksia sekä vahvistetaan yleisiä myönteisiä sosiaalisia- ja kasvatustavoitteita. Keravan tanssiopistossa on kaiken ikäisiä opiskelijoita. Ennen uuden lukuvuoden alkamista hyväksytään lukuvuosisuunnitelma, jonka suunnitteluun osallistuu koko henkilökunta ja jonka yhdistyksen hallitus vahvistaa. Opetus on tavoitteellista ja siinä noudatetaan opetusministeriön hyväksymiä sisältöjä: Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (Opetuhallituksen määräys nro 38/011/2002). 1/2 Keravan tanssiopiston arvot ja tehtävä Tanssiopisto haluaa herättää ihmisissä elinikäisen kiinnostuksen liikkumiseen, oppimiseen ja itsensä ilmaisemiseen kunkin omista lähtökohdista. Opetuksessa tuetaan käsitystä siitä, että psyyke ja fyysinen ovat ihmisessä erottamattomana kokonaisuutena. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset erot ja tuetaan hänen kaikenpuolista hyvinvointiaan. Laaja oppimäärä antaa oppilaalle monipuolisen näkemyksen tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Keravan tanssiopiston toiminnassa edistetään yhteistyötä tanssin opetusta antavien ja muiden taideoppilaitosten kanssa sekä kehitetään kansainvälistä yhteistyötä. Laajan oppimäärän mukaista tanssin perusopetusta annetaan lapsille ja nuorille sekä aikuisille. 2

3 1/3 Opetuksen yleiset tavoitteet Tanssinopetuksen tavoitteena on - tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuuttaan, antaa tanssin taidollisia ja tiedollisia valmiuksia ja niiden avulla tukea oppilaan oman identiteetin muotoutumista - kehittää oppilaan itsetuntemusta ja ymmärrystä toisista ihmisistä sekä ympäröivästä maailmasta - kehittää tanssissa tarvittavia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti - kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan - tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet - luoda opetustilanteissa myönteistä ilmapiiriä ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa - ohjata oppilasta pohtimaan ja tekemään eettisiä ratkaisuja ja vastuullisia valintoja opiskelussaan ja muussa elämässään - avartaa oppilaan käsitystä taiteen monimuotoi suudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkökulmansa kehittymistä taiteessa 2. Opetuksen toteuttaminen 1/2 Oppimiskäsitys Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussaan ja oppimisessa. Oppilas kehittää elämyksellisen ja tutkivan sekä luovan oppimistavan avulla omaa tanssi-ilmaisuaan. Opetus on tavoitteellista ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa. Oppimisen välineenä on vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kanssa sekä työskentely itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. 1/3 Oppimisympäristö - Oppimisympäristöllä pyritään tukemaan monipuolisesti ja turvallisesti oppilaan kasvua ja oppimista. Tarkoituksena on antaa onnistumisen kokemuksia myönteisessä ilmapiirissä. - Oppimisympäristö tukee erilaisia oppijoita, ottaa huomioon mukautetun opetuksen sekä tyttöjen ja poikien erot fyysisessa ja psyykkisessä kehityksessä. - Oppimisympäristö tukee oppilaiden vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja pitkäjänteisyyttä. - Opetustilat soveltuvat opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen tanssin opetukseen. - Yhteistyötä kotien kanssa edistetään. Oppimisympäristössä vaikuttavat peruskoulu, lukio ja muut oppilaitokset sekä taidelaitokset ja harrastustoiminta. 3

4 3. Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus 1/3 Opetuksen rakenne Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin ja valinnaisaineisiin. VARHAISIÄN OPINNOT Vauvaliikunta 3kk-2v Tanssileikki 3v Lastentanssi 4v, 5v, 6v Lastenbaletti 6v Poikien valmennusryhmä 5-6 PERUSOPINNOT I-VAIHE Valmentava baletti 1-3 Valmentava nykytanssi 1-3 Minipikkolo 1-3: baletti 2 x vko PERUSOPINNOT II-VAIHE Pääaine Sivuaine Valinnaisaine Balettipikkolo 4-6 baletti 2 x vko nykytanssi 1 x vko varvastekniikka Nykypikkolo 4-7 nykytanssi 2 x vko baletti 1 x vko Jazzpikkolo 4-7 jazztanssi 2 x vko baletti 1 x vko SYVENTÄVÄT OPINNOT Balettitako 7-9 baletti 3 x vko nykytanssi 1 x vko Nykytako 7-9 nykytanssi 2 x vko baletti 1 x vko Jazztako 7-9 jazztanssi 2 x vko baletti 1 x vko Balettitako II baletti 4 x vko nykytanssi 1 x vko Nykytako II nykytanssi 2 x vko baletti 1 x vko valinnaisaine Jazztako II jazztanssi 2 x vko baletti 1 x vko valinnaisaine Syventävät kurssit koreografia, ilmaisu, karakteritanssi, repertuaari, tanssiakrobatia, kehonhuolto, ravitsemus, tanssin historia, musiikki Kaikissa ryhmissä voi halutessaan ottaa valinnaisaineita VALINNAISAINEET Nykytanssi Tanssiteatteri Jazztanssi Baletti Showtanssi Breikki, hip-hop Flamenco Salsa 4

5 2/3 Tanssin laajan linjan opintojen kuvaus Laaja oppimäärä tarjoaa tanssista innostuneille ja tavoitteellisesti opiskeleville lapsille sekä nuorille tiedollisesti ja taidollisesti haastavaa opetusta. Tavoitteena on antaa monipuolista ja syventävää tanssinopetusta, joka tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen tanssista taidemuotona. Oppilaat voivat valita pää- ja sivuaineiden vähimmäistuntimäärien lisäksi valinnaisaineita yleiseltä linjalta. Lukujärjestys voi kuitenkin asettaa rajoituksia valinnanmahdollisuuteen. Laajan oppimäärän ryhmät opiskelevat tanssia monipuolisesti ja osallistuvat aktiivisesti esityksiin sekä muihin tapahtumiin. Oppilaille järjestetään säännöllisesti erikoiskoulutusta, kursseja ja leirejä. Laajan oppimäärän linjoille voi pyrkiä myös yleiseltä linjalta. Tärkeintä on oppilaan oma motivaatio ja halu harjoitella. Tanssinopettaja ohjaa valinnassa ja suosittelee parhaiten sopivalle linjalle. VARHAISIÄN OPINNOT Vauvaliikunta 0-3v, Lastentanssi 4-6v Vauvaliikunta on vanhemman ja lapsen yhteistä virikkeellistä toimintaa, jossa tutustutaan perinteisiin ja uusiin laululeikkeihin. Lapsi oppii hahmottamaan melodian, rytmin ja liikkeen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Opetus tukee vanhempi-lapsi suhdetta ja luo kiinnostusta liikkumiseen. Tavoitteena on herättää oppilaassa tanssin iloa ja saattaa oppilas pitkäjänteisen harrastustoiminnan piiriin. Halutaan myös edistää oppilaan sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia sekä itsetuntoa leikinomaisin keinoin. Tanssinopinnoissa pyritään kehittämään kehon hallintaa, tilan ja muodon hahmottamista, musikaalisuutta sekä annetaan valmiudet siirtyä tanssin perusopintoihin. Sisällöt Oppilas luo varhaisiän opinnoissa pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten perusliikunnan ja leikin avulla. Opetus kehittää myönteistä minäkuvaa sekä liikunnallisuutta ja karkeamotorisia taitoja. Oppilas kokeilee oman kehon liikemahdollisuuksia ja opetus tukee oppilaan omaa liikeilmaisua. Oppilas oppii toimimaan ryhmän jäsenenä, parin kanssa ja yksin. Oppilas saa kontaktin musiikkiin ja eri tanssin lajeihin sekä tekniikan perusteisiin. Lasta ohjataan myös hiljentymään ja keskittymään. PERUSOPINNNOT I VAIHE 7-10 VUOTIAAT Tavoitteena on herättää oppilaassa tanssin iloa. Oppilas oppii baletin tai nykytanssin tai jonkin muun tanssilajin tekniikkaa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija oppisi baletin tai nykytanssin perusliikkeiden sanastoa ja omaan lajiin liittyvää tyyliä. Oppilas oppii omaan lajiinsa liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria, kehittyy sosiaalisissa taidoissa, saa oppimisvalmiuksia ja tervettä itsetuntoa. Opetuksessa korostetaan luovuuden ja oman ilmaisun merkitystä, kehon ja tilan tuntemusta, motoristen taitojen kartuttamista ja kehon hallintaa. Perusopinnoissa saa valmiudet siirtyä tanssin syventäviin opintoihin. Sisällöt Opetus ohjaa oppilasta pitkäjänteiseen tanssin opiskeluun ja perusliikesanaston laajempaan hallintaan. Oppilas erottaa erilaisia liikelaatuja ja dynamiikan vaihteluja ja oppii käyttämään niitä omassa ilmaisussaan. Perusopinnoissa oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä harjoittelun aikana että esiintymistilanteissa. Oppilas harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä. Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Oppilas kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä. Opetus ohjaa pitkäjänteiseen tanssin opiskeluun ja perusliikesanaston laajempaan hallintaan. Oppilas erottaa dynamiikan vaihteluja ja erilaisia liikelaatuja sekä käyttää niitä omassa ilmaisussaan. Varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen erilaisissa esiintymistiloissa ja -tilanteissa, sekä harjoittelee esiintymään ryhmän jäsenenä. 5

6 PERUSOPINNOT II-VAIHE Balettipikkolo 4-6 Tämä linja on tarkoitettu niille nuorille, joita kiinnostaa opiskella pääaineena balettia. Balettia harjoitellaan kaksi kertaa viikossa, sivuaineena on nykytanssi kerran viikossa. Balettipikkolossa opitaan asteittain baletissa tarvittavaa kehon- ja liikkeenhallintaa. Liikkumisessa tähdätään sulavuuteen, joustavuuteen, keveyteen ja ketteryyteen. Taitavuutta ja taituruutta kehitetään mm. varvastanssilla. Musikaalisuus ja tanssillinen ilmeikkyys ovat myös monipuolisesti läsnä opetuksessa. Yleisesti tutustutaan balettiin omana taidemuotona. Balettipikkoloon voivat ilmoittautua kaikki baletista innostuneet varhaisnuoret. Nykypikkolo 4-7 Tämä linja on tarkoitettu niille nuorille, joita kiinnostaa opiskella pääaineena nykytanssia. Nykytanssia harjoitellaan kaksi kertaa viikossa, sivuaineena on balettitekniikka kerran viikossa. Tanssin perustaitojen lisäksi nykypikkolossa kehitetään luovuutta, tanssi-ilmaisua, kehon tuntemusta ja kehon monipuolista hallintaa. Nykytanssi keskittyy tilan, voiman ja ajan sekä liikeimprovisaation käyttöön. Nykypikkoloon voivat ilmoittautua kaikki nykytanssista innostuneet varhaisnuoret. Jazzpikkolo 4-7 Jazzpikkolo on suunniteltu niille nuorille, jotka haluavat opiskella pääaineena jazzia. Jazztanssia harjoitellaan kaksi kertaa viikossa, sivuaineena on balettitekniikka kerran viikossa. Jazztanssi hyödyntää afroamerikkalaista rytmiä ja isolaatiotekniikkaa. Tanssin perustaitojen lisäksi jazz kehittää kehon tuntemusta ja monipuolista hallintaa. Mukaan voivat ilmoittautua kaikki jazztanssista innostuneet varhaisnuoret. SYVENTÄVÄT OPINNOT Tavoitteena on herättää oppilaassa tanssin iloa ja laajentaa kiinnostusta tanssin lajeihin, tyyleihin ja tekniikoihin. Tarkoituksena on syventää erityisesti oman pääaineen tekniikan hallintaa. Oppilaiden sosiaaliset taidot, oppimisvalmiudet sekä itsetunto kehittyvät opintojen kuluessa tiiviin ryhmän sisällä. Syventävät opinnot antavat valmiuksia pyrkiä tanssin ammattiopintoihin. Sisällöt Opetus kehittää oppilaan tanssitekniikkaa monipuolisesti ja vaikeusastetta lisäten. Hän oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä harjoittelussaan. Oppilas syventää omaa luovaa tanssi-ilmaisuaan. Kaikessa opetuksessa painotetaan hyvän taideaistin kehittymistä ja korkeakulttuurisen perinteen omaksumista. Syventävissä opinnoissa oppilas syventää tietojaan taidetanssin kehittymisestä Suomessa ja muualla maailmassa. Tämän lisäksi hän opiskelee oman lajinsa historiaa. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoittelun merkityksen esitystä valmistettaessa ja ymmärtämään sen arvon oppimisessa. Hän oppi arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon suhteen, sekä oikean ravitsemuksen merkityksen. Oppilas oppii oivaltamaan eri taidealojen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen. Hän laajentaa käsitystään tanssin eri muodoista ja lajeista sekä eri taidelajien vuorovaikutuksesta. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Opiskelija hahmottaa koreografian syntyprosessia ja tuottaa ja esittää omia tanssisommitelmia. Balettitako 7-9 Balettitako 7-9 antaa syventävää opetusta baletissa niille, jotka ovat opiskelleet baletin perusopinnot balettipikkolossa tai muualla. Tunneilla opitaan lisää balettitanssiin kuuluvia taitoja, tietoja ja valmiuksia. Laajenevat liikeradat, lennokkuus, piruetit ja erilaiset hypyt muodostavat opetuksen peruselementit. Tanssitaitoa laajennetaan tutustumalla perinteiseen balettiohjelmistoon ja samalla kehitetään esiintymistaitoa. Nykytanssiopinnot ovat tärkeä osa balettitakoa. Balettitakoon voi siirtyä oman opettajan suosituksesta. Yleiseltä linjalta tai muualta hakeutuville järjestetään tarvittaessa katselmus. Edellytyksenä on hyvä motivaatio, kyky itsenäiseen harjoitteluun, lajiin sopiva liikkuvuus/notkeus ja kehonhallinta sekä musikaalisuus. 6

7 Nykytako 7-9 Nykytako 7-9 antaa syventävää opetusta nykytanssissa niille, jotka ovat opiskelleet tanssin perusopintoja nykypikkolossa tai muualla. Pääainetta opiskellaan kahdesti viikossa ja sivuaineeksi tulee vielä balettitekniikka. Nykytanssi kehittää opiskelijan kehontuntemusta ja erilaisia liikevalmiuksia. Sisältöalueina tunneilla ovat mielen ja kehon aktivointi, linjaus, painovoima, dynamiikka, tilan käyttö sekä kommunikointi liikkeen keinoin. Tanssi-improvisaatio, monipuoliset harjoitukset, ilmaisutaitoa kehittävät tehtävät ja esiintymiset ovat olennainen osa nykytakoa. Nykytakoon voi siirtyä perusopintojen jälkeen. Yleiseltä linjalta tai muualta voi myös hakeutua mukaan nykytakoon. Jazztako 7-9 Jazztako tarjoaa syventävää opetusta niille, jotka ovat opiskelleet tanssin perusopintoja jazzpikkolossa tai muualla. Pääainetta opiskellaan kahdesti viikossa ja sivuaineena on balettitekniikka. Jazztakossa kehitetään opiskelijan kehontuntemusta ja erilaisia liikevalmiuksia. Sisältöalueina tunneilla ovat mielen ja kehon aktivointi, linjaus, painovoima, dynamiikka, tilan käyttö sekä kommunikointi liikkeen keinoin. Balettitako II Balettitako II on jatkoryhmä edistyneille ja syventäviä opintoja suorittaville nuorille. Linjalla opiskellaan haastavaa ja monipuolista balettitanssia. Opetus lähestyy ammattiopiskelua kuitenkin huomioiden oppijoiden yksilölliset edellytykset sekä tavoitteet. Opetuksen ja ohjelmiston pääosa rakentuu balettitradition pohjalle. Laajaa ja sulavaa liikkumista, virtuositeettiä ja esiintymistaitoja kehitetään edelleen. Solistiset tanssinumerot eli variaatiot kuuluvat myös opetusohjelmaan. Edellytyksenä on vahva motivaatio ja suuntautuneisuus balettiin sekä hyvä balettitekniikan hallinta. Yleiseltä linjalta tai muualta hakeutuville järjestetään tarvittaessa katselmus. Nykytako II Nykytako II on jatkoryhmä edistyneille, tanssia aktiivisesti harrastaville nuorille. Linjalla opiskellaan vähintään neljällä viikkotunnilla, joista pääaineita ovat nykytanssi, sivuaineena balettitekniikka sekä valinnaisaineita oman kiinnostuksen mukaan. Opetus antaa valmiuksia ja haasteita sekä tanssillisuuden että persoonallisuuden kasvuun. Syventävillä opinnoilla tarjotaan myös niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan hakeuduttaessa ammattiopintoihin. Esiintyminen, ilmaisutaito ja monipuoliset kurssit ovat tärkeä osa nykytakoa. Edellytyksenä on vahva motivaatio ja monipuolinen suuntautuneisuus tanssiin. Yleiseltä linjalta tai muualta voi myös hakeutua mukaan nykytakoon. Jazztako II Jatkoryhmä edistyneille, tanssia aktiivisesti harrastaville nuorille. Linjalla opiskellaan 4 viikkotunnilla, joista pääaineena on jazztanssi, sivuaineena balettitekniikka sekä valinnaisaineita oman kiinnostuksen mukaan. Opetus antaa valmiuksia sekä tanssillisuuden että persoonallisuuden kasvuun. Syventävillä opinnoilla tarjotaan myös niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan hakeuduttaessa ammattiopintoihin. Edellytyksenä on vahva motivaatio ja monipuolinen suuntautuneisuus tanssiin. Jazztakolaiset voivat laajentaa osaamistaan osallistumalla nykytanssin tunneille. Jazztanssi ja nykytanssi tukevat toisiaan ja kummankin tekniikan hallitsemisesta on etua ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä. Keravan lukioissa opiskeleville nuorille tarjotaan aamutunteja 1-2 kertaa viikossa. He voivat tehdä myös tanssin lukiodiplomin. Kaikissa lukioissa sekä II asteen oppilaitoksissa opiskelevat voivat lukea hyväkseen Keravan tanssiopiston kursseja sekä laajalla että yleisellä linjalla. Tako-opintojen suorittamisesta saattaa olla hyötyä tanssin ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä. 7

8 4. Opintojen laajuus Laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on ohjeellisesti 1300 oppituntia. Oppitunnin pituus on 45 min. Perusopintojen laajuus 540 tuntia ja syventävien laajuus 760 tuntia. Laskennallinen laajuus on ohjeellinen. Suorituksessa huomioidaan yksilöllisesti erilaisten oppijoiden henkilökohtainen opintosuunnitelma ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Laajan oppimäärän syyslukukausi on 16 viikon mittainen, kevätlukukausi on 17 viikon mittainen. Lukuvuodessa on 33 opintoviikkoa sekä esiintymisten ja syventävien kurssien vaatimat lisätunnit vuosisuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden alkaminen ja päättyminen, loma-ajat ja vapaapäivät määrätään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa. Syyslukukausi alkaa elokuussa ja päättyy joulukuussa, kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Opetusta ei anneta juhlapyhinä. Laajan opintolinjan oppilaat esiintyvät tanssiopiston oppilasnäytöksissä, joita varten on erilliset harjoitukset. Kaikki ryhmät antavat näytetunnin avointen ovien muodossa opiston vuosisuunnitelman mukaisesti. 5. Opintojen suoritus Opintojen suoritusajat on esitelty kohdassa 3. opintojen rakenne. Suoritusajat ovat ohjeellisia ja jokaisen oppilaan kohdalla huomioidaan yksilölliset lähtökohdat, aikaisemmat opinnot ja omat oppimistavoitteet. Päättötyö Syventävien opintojen aikana oppilaan tulee tehdä päättötyö. Se voi olla soolotanssi, ryhmätanssi tai koreografia. Päättötyön valmistamiseen käytettävä aika on vähintään 30 tuntia ja se sisältyy opintojen kokonaistuntimäärään. 6. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Opetuksen järjestämisessä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yksilölliset edellytykset. Jos oppilas ei joidenkin rajoitteiden vuoksi voi suorittaa laajan oppimäärän mukaisia opintoja, hänelle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma tai hän voi osallistua yleisen oppimäärän tunneille suuntautumisensa mukaan. 7. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Oppilaan esittäessä hyväksyttävän todistuksen muualla suoritetuista taiteen perusopetuksen opinnoista, voidaan ne soveltuvin osin hyväksilukea tanssin laajaa oppimäärää suoritettaessa. Selvää lahjakkuutta tai erityistä motivaatiota osoittava oppilas voidaan ottaa rehtorin luvalla laajan oppimäärän opetukseen kesken perus- tai syventävien opintojen, vaikka oppilaalla ei olisi aiempia laajan tai yleisen oppimäärän opintoja. Siirtyminen yleisestä oppimäärästä laajan oppimäärän opetukseen tulee olla mahdollista. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. 8. Yhteistyö huoltajien kanssa Tanssiopiston ja kotien välisenä yhdyssiteenä toimivat tiedotteet, avoimet ovet, keskustelut ja yhteiset tapaamiset vanhempien kanssa. Huoltajien kiinnostus vahvistaa oppilaan sitoutumista tanssiopintoihin ja tukee hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Huoltajat voivat osallistua tanssiopiston päätöksentekoon liittymällä ylläpitävän yhdistyksen jäseneksi sekä halutessaan edistää oppilasryhmien kiinteyttä ja motivaatiota erilaisilla tukitoimilla. 9. Aikuisten opetus Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus- ja syventävissä opinnoissa. 10. Oppilaaksi ottaminen Keravan tanssiopiston oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki kiinnostuneet, joille voidaan tarjota ikään ja valmiustasoon sopivia oppitunteja. Ensisijaisesti opetusta järjestetään lapsille ja nuorille ikäryhmissä 0-18 vuotta. Toissijaisesti oppilaita otetaan aineisiin, jotka on tarkoitettu aikuisille tai aikuisia otetaan yleisen linjan opintoihin niihin ryhmiin joita voidaan perustaa. Vapaaoppilaspaikkoja Keravan tanssiopisto ei myönnä sosiaalisin perustein. Opintostipendejä myönnetään opinnoissa hyvin edistyneille ja muilla perustelluilla syillä tanssiopiston hallituksen päätöksellä. 8

9 11. Arvioinnin tehtävä ja oppilasarviointi Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Se ohjaa tanssiopiston opiskelulle asettamia tavoitteita. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä, sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään tanssijana. Arviointi perustuu oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun, ja se tukee oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. Oppilaan arvioiminen pohjaa pitkäaikaiseen näyttöön. Arvioitavana on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Arviointimenetelmillä mitataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Menetelmät valitaan siten, että ne tukevat oppimista ja sopivat tanssiopistossa käytettyihin opetusmenetelmiin. Oppilaalle tiedotetaan arvioinnin periaatteet: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikko, arviointikriteerit, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö. Arviointi on säännöllistä ja oppilas saa palautetta oppimisestaan jatkuvasti oppimistilanteissa. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee päättötyön, joka arvioidaan päättötodistuksessa. Päättötyön arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Arvosana-asteikko: erinomainen 5 kiitettävä 4 hyvä 3 tyydyttävä 2 hyväksytty Todistukset Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan opetussuunnitelman perusteita. Oppilas saa todistuksen ja arvioinnin suoritettuaan tanssin laajan oppimäärän perusopinnot sekä suoritettuaan laajan oppimäärän syventävät opinnot. Tanssin perusopintojen päättötodistus Todistuksessa on seuraavat asiat: - Keravan tanssiopisto, koulutuksen järjestäjä - luettelo opinnoista, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - sanallinen arvio - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä ja luvan antaja - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti - maininta, että tanssin oppimäärä sisältää perustopetuksen ja syventävät opinnot Tanssin syventävien opintojen päättötodistus Päättötodistuksessa on seuraavat asiat: - Keravan tanssiopisto, koulutuksen järjestäjä - opinnot, joista päättötodistus annetaan - oppilaan nimi ja henkilötunnus - opiskeluaika - oppilaan päättösuoritus, kokonaisarvosana, erillinen arvosana lopputyöstä, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta - rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima - koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä ja luvan antaja - lainsäädäntö, johon koulutus perustuu - maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti - maininta, että tanssin oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävä opinnot - arvosana-asteikko Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta 13. Yhteistyö eri toimialojen kanssa Yhteistyötä tehdään paikallisten peruskoulujen ja lukioiden sekä ammattioppilaitosten kanssa. Tanssiopisto on Taidepäiväkoti Konstin ylläpitäjäyhteisö ja rehtori sekä yhdistyksen puheenjohtaja vaikuttavat sen hallinnossa. Tanssiopisto harjoittaa yhteistyötä Keravan kulttuuritoimen sekä perusopetusta antavien taideoppilaitosten ja sekä järjestöjen kanssa. Tanssiopisto on Suomen tanssioppilaitosten liiton sekä DaCi Finland -järjestön jäsen. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti järjestöjen koulutustoimintaan, tapahtumiin ja näytöksiin. 9

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 19.3.2013 Rehtorin päätös 25/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 TANSSIN LAAJAN

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetussuunnitelma vastaa Opetushallituksen määräyksen nro 38/011/2002 mukaista taiteen perusopetuksen tanssin laajan

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...4 2.

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto Opetussuunnitelma Tamara Rasmussen Opisto Sisällysluettelo Oppilaitoksen toiminta-ajatus ja arvot Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Oppilaaksi ottaminen Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIVA PORVOO OY Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus,

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

5. Tanssin opetussuunnitelma

5. Tanssin opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Tanssi, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tanssin taiteen yleinen ja laaja oppimäärä Lasten ja nuorten tanssin taiteen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015

CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 Circus Helsingin opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetusten perusteella sekä Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Tanssin varhaisiän opintojen opas

Tanssin varhaisiän opintojen opas Tanssin varhaisiän opintojen opas Päivitetty 29.8.2016 OPPILAITOKSEN ESITTELY Kuopion konservatorio on maamme suurin musiikki- ja tanssioppilaitos. Sen tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972. Tanssin

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua.

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua. Soisalo-tanssikoulun Opetussuunnitelma päivitys 23.8.2016 1. Opetuksen esittely Soisalo-tanssikoulussa opetusta järjestetään kaikissa Soisalo-opiston kunnissa, Varkaudessa (laaja ja yleinen oppimäärä),

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Menestys on matka, ei määränpää - Ben Sweetland - Hyväksytty 17.6.2009 63 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 1. Taiteen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Kuva: Tekla Váli Sisällys Keravan kuvataidekoulu... 4 Keravan musiikkiopisto... 6 Keravan tanssiopisto... 8 Taidepäiväkoti Konsti...10 s. 6

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma LIITE 2 Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 Showtanssin määritelmä...3 2 Showtanssitekniikka...4 3 Esiintyminen...4 4 Improvisaatio tie persoonalliseksi tanssijaksi...6

Lisätiedot