Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS"

Transkriptio

1 Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS

2 2... Hallituksen pitää valvoa isännöitsijän vaihtoon liittyvien asiakirjojen siirtoa.... Sopimusneuvotteluissa tehtävät muutokset on aina syytä liittää asiakirjoihin.... Huolellisesti laadittu kiinteistöstrategia toimii myös isännöinnin toiminnan ohjaajana. [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Pirkanmaan kiinteistöyhdistyksen Koulutus & kehitysjaosto: Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Isännöinti Ilkka Saarinen Oy Sihteeri: toiminnanjohtaja Jorma Koutonen, Pirkanmaan kiinteistöyhdistys ry Jäsenet: vastaava isännöitsijä Tarja Ahovainio, YH Länsi Oy, isännöitsijä Antti Jaatinen, Pirmax Oy, toimitusjohtaja Markku Isotalo, Kiinteistöpalvelu Isotalo Oy, toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen, VTS Kiinteistöpalvelu Oy, yliopettaja Jouko Lähteenmäki, Tampereen Ammattikorkeakoulu, toimitusjohtaja Heikki Niemelä, Kaukajärviosuuskunta ja vastaava isännöitsijä Mikko Niskanen, Pirkan Isännöintikeskus Oy.

3 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] 3 Isännöintipalveluiden Osto-opas JOHDANTO Suomessa on noin asunto-osakeyhtiötä. Taloyhtiöiden juoksevaa hallintoa hoitaa isännöitsijä, joka yhä yleisemmin on kiinteistöalan ammattilainen. Isännöitsijän rooli kiinteistöomaisuuden hoitajana on ratkaisevan tärkeä. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat pääsääntöisesti ns. maallikkojäsenistä. Tästä maallikkoudesta johtuen yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä onkin taloyhtiön isännöinnin järjestäminen. Ammattitaitoinen ja osaava isännöitsijä helpottaa valtavasti hallituksen työtä. Samalla tavoin taitamaton isännöitsijä voi aiheuttaa hallitukselle harmaita hiuksia. Tämä Isännöintipalveluiden ostoopas on kohdennettu taloyhtiöiden hallituksen jäsenille. Oppaan tarkoituksena on lähinnä yleisesti esitellä isännöitsijän valintaprosessin eri vaiheita. Sen tekijät ovat myös halunneet korostaa asiakassuhteen kumppanuusajattelua sekä sellaisia seikkoja, joilla isännöintipalvelun laatua voidaan tuoda esille. Oppaan taustalla on huoli siitä, että liian usein isännöitsijä valitaan pelkän hinnan perusteella. Palvelun laatua ei osata ostaa, eikä sitä aina osata myydäkään. Valtaosaa asunto-osakeyhtiöistä hoitaa ammatti-isännöitsijä. Poikkeuksen muodostavat vain kaikkein pienimmät taloyhtiöt. Niissä isännöintipalvelun kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa toisiaan. Ammattiisännöinti ei aina kiinnostu pienistä kohteista ja toisaalta pienissä taloyhtiöissä ei olla valmiita panostamaan ulkopuoliseen palveluun. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiön hallituksen vastuu tehtävien hoitamisesta on kaikissa yhtiöissä samanlainen. Yhtiön koosta riippumatta yhtiön hallinnon, talouden ja kunnossapidon asianmukainen hoitokin on osakkeenomistajallekin aina yhtä tärkeää. Asunto-osakeyhtiölain muutos on tätä kirjoitettaessa vireillä. Uuteen lakiin tullee säännös, joka mahdollistaa isännöintiyhteisön nimeämisen taloyhtiön isännöitsijäksi. Tämä muutos luo isännöintipalveluiden tuottajille aivan uusia mahdollisuuksia kehittää palveluaan. Isännöintipalveluiden osto-oppaan on laatinut Pirkanmaan kiinteistöyhdistyksen hallituksen Koulutus & kehitysjaosto.

4 4 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] AIsännöintitehtävien siirtyminen uudelle isännöitsijälle Isännöitsijän tai isännöitsijätoimiston vaihdos tulee ajankohtaiseksi, kun rakenteilla oleva kohde on valmistumassa ja rakennusaikaisesta isännöinnistä huolehtinut rakennusliike tai rakennuttaja luovuttaa kohteen heti talon valmistuttua valitsemalleen isännöitsijälle tai silloin, kun yhtiön hallitus on päättänyt asumisaikana vaihtaa palveluntarjoajaa. Isännöitsijän vaihtoon liittyy aina kiinteistöä koskevan tiedon ja tuntemuksen hävikkiä sekä sopeutumista uuteen toimintatapaan ja kulttuuriin. Yleisimpiä ongelmatilanteita isännöitsijän vaihdon yhteydessä ovat mm. uuden isännöitsijän perehdyttämisen puute puutteet asiakirjojen luovutuksessa tai luovuttamisen hitaus kilpailutilanteen luoma jännite uuden ja vanhan isännöitsijän välillä palvelun toiminta vaihtohetkellä (jos sopimukset on esim. irtisanottu päättyväksi samalle päivälle, kun vaihdos tapahtuu) keskeneräiset tai kokonaan tekemättä jätetyt hallinnolliset sopimukset valmistuvan kohteen osalta (vakuutukset, kiinteistönhoitosopimukset, hissin huoltosopimukset yms.) Isännöitsijän vaihtuessa voidaan etukäteisvalmisteluilla vaikuttaa suuresti siihen, että vaihto tapahtuu hallitusti. Hyvä valmistelu lyhentää tehtävien siirtymäaikaa ja palvelukatkosta. Tehtävien siirtämisessä on tärkeää sopia luovuttamiseen liittyvistä tehtävistä jo sopimusta solmittaessa (esim. tilin- tai välitilinpäätöksen tekeminen, asiakirjojen luovutus ja listaus jne.) toimittaa uudelle isännöitsijälle riittävät perustiedot yhtiöstä hyvissä ajoin ennen kohteen luovutusta (esim. isännöitsijäntodistuslomake perusteellisesti täytettynä liitteineen) laatia luovutettavista asiapapereista selkeä luettelo, joka vahvistetaan allekirjoituksin perehdyttää uusi isännöitsijä tehtävään (mm. kohteen keskeneräisten asioiden läpikäynti hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan kanssa) laatia luettelo taloyhtiön sopimus- ja yhteistyökumppaneista Huomaa! Tavallisesti tehtävät siirtyvät palveluntuottajalta toiselle, siis isännöitsijätoimistolta uudelle toimistolle. Tällöin taloyhtiön hallituksen on syytä valvoa, että tehtävien hoidon, asiakirjojen ja käyttöoikeuksien siirto tapahtuu ajallaan ja asianmukaisesti.

5 BEnnen tarjouspyynnön lähettämistä [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Asunto-osakeyhtiölain mukaan asuntoosakeyhtiön hallitus ottaa ja erottaa isännöitsijän. Hallituksen tulee valvoa ja arvioida isännöitsijän toimintaa ja palvelua. Hallituksella tulee koko ajan olla selkeä käsitys isännöitsijän tehtävistä, ostetun palvelun laadusta ja hinnasta. Mikäli sopimus ei joltain osin toimi, sitä voidaan neuvotteluteitse päivittää ja muuttaa. Jos sopimuksen uudistaminen tai neuvottelut eivät johda tilaajan toivomaan tulokseen, tulee isännöitsijän vaihto ajankohtaiseksi. Tarjouspyyntöä laadittaessa tulee määrittää selkeät isännöitsijän valintakriteerit. Näiden kriteerien tulee käydä ilmi tarjouspyynnöstä. Tilaajalle tärkeitä isännöitsijän valintakriteereitä ovat yleisesti olleet luotettavuus, osaaminen ja kokemus. Tarjouspyynnöt kannattaa lähettää vain sellaisille isännöintiyrityksille, joilla on riittävä taloudellinen ja teknillinen suorituskyky, palveluosaamista sekä riittävä laadunhallinnan taso suhteessa sopimuskohteen vaativuuteen. Pääsääntö on, että yhteistyökumppaniksi otetaan vain kyvykäs ja luotettava palvelutuottaja, tähän edellyttää myös hallituksen vastuu osakaskunnalle kiinteistön arvon ylläpidosta. 5 CTarjouksen tekijöiden etsintä Kyvykäs ja luotettava isännöintiyritys toimii vastuullisesti ja palveluhenkisesti, pyrkii pitkäjänteisen kumppanuussuhteen luomiseen ja vastaa tekemisistään myös sopimussuhteen päättyessä. Aina on syytä varmistua siitä, että isännöintiyrityksen toiminta on kestävällä pohjalla. Luotettava yritys on tunnettu alallaan tai tilaajalle ennestään tunnettu. Tämä käy esimerkiksi tarkistamalla referenssit ja tutustumalla yrityksen toimintamalliin. Huomionarvoista on myös se, että sopimuskumppani käyttää kyvykkäitä ja osaavia työntekijöitä ja alihankkijoita, alan vastuullisia ja kehityskykyisiä ammattilaisia. Osa isännöintiyrityksistä ja isännöitsijöistä on järjestäytyneitä, eli Suomen Isännöintiliitto ry:n jäseniä (www.isannointiliitto.fi). Monet isännöintiyritykset ovat lisäksi osoittaneet vapaaehtoisesti toimintansa laadukkuutta hakeutumalla Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n auditointimenettelyyn (www.isa-yhdistys.org). Hankintaa suorittavan on hyvä ottaa huomioon isännöintiyrityksen toimintakonsepti voidakseen varmistua, että toimittajakandidaatti on sopiva juuri kyseessä olevan kiinteistön palvelutoimittajaksi ja tilaajan yhteistyökumppaniksi.

6 6 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Isännöintiyritykseltä voi saada kuvauksen yrityksen tavasta toimia tai jopa tarjouksen kohteena olevaa kiinteistöä koskevan laatusuunnitelman. Laaduntuottokyky ja laatujärjestelmän olemassaolo tai puuttuminen ei kuitenkaan aina käy yksiin. Tarjouksen pyytäjän on syytä arvioida yrityksen ja sen henkilöstön palveluhenkisyys, laaduntuottokyky ja yhteistyövalmiudet. Samalla arvioidaan, onko ehdokkaalla edellytyksiä ja kykyä hoitaa kohdetta niin, että voidaan odottaa syntyvän pitkäkestoinen, kehittyvä kumppanuussuhde. Usein toistuva isännöintiyrityksen vaihto tulee kalliiksi sekä hankintakustannusten muodossa että uuden palveluntoimittajan sisäänajo- ja laatukustannuksina. Tilaajana toimivan taloyhtiön hallituksen kannattaa varata aikaa vähintään kerran vuodessa ja ainakin sopimuskauden alkuvaiheessa pidettäviin kehityspalavereihin. Tilaajalle on tärkeää, että isännöintiyrityksellä on käytössään nykyaikaiset sähköiset apuvälineet palvelujen tuottamisessa. Tämä tarkoittaa sähköistä laskutusta ja rahaliikenteen hallintaa, ajantasaista kirjanpito- ja kiinteistöhallinto-ohjelmistoa, sekä kyky tuottaa, käyttää ja ylläpitää kiinteistöhuollon ohjauksen sähköisiä apuvälineitä, sähköisiä huoltokirjoja ja internetin sivustoja. Tämän päivän vaatimuksiin kuuluu myös se, että isännöintiyritys pystyy järjestämään kiinteistön energiankulutuksen ja säästön seurannan ja hallinnan. Merkityksellisiä seikkoja ovat myös isännöintiyrityksen laadunvarmistustoimenpiteet ja asiakaspalautteen keräämistapa ja toimintamalli. Isännöintipalvelussa on yhä keskeisemmäksi osaksi muodostunut kiinteistöjen ylläpidon ja korjaustoiminnan suunnitelmallisuus. Tätä varten isännöitsijällä tulisi olla osaamista ja kokemusta toiminnassaan hyödyntää kiinteistönomistajan kannalta tärkeitä työkaluja, mm. kiinteistöstrategiaa, PTS-suunnitelmaa, viestintäsuunnitelmaa ja hyvää hallintotapaa. Palvelun tilaajan näkökulmasta korostuu isännöintiyrityksen kyky oikeasti ohjata kiinteistön elinkaaren aikaista arvonsäilyttämistä järjestelmällisellä etukäteen suunnitellulla, dokumentoidulla ja asianmukaiseen kuntoarviointiin perustuvalla korjaus- ja saneeraustoiminnalla. Isännöintiyrityksellä voi olla tarjottavana myös korjausrakentamiseen liittyviä erillishinnoiteltuja lisäpalveluita. Tilaajan on tällöin hyvä tietää, missä määrin isännöintiyrityksellä on käytettävissään omaa osaamista ja asiantuntemusta ja kuinka paljon ulkopuolisia alihankintapalveluita käytetään. Palvelun tarjoajan edellytyksiä toteuttaa isännöintipalvelu taloyhtiön tarvitsemalla tavalla: henkilökunta, sen koulutus ja osaamisen ylläpito sitoutuminen palvelun kehittämiseen, järjestäytyminen

7 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] johtamisjärjestelmä, laatujärjestelmä, ISA auktorisointi kumppanit ja palvelutarjoajaverkostot Tilaajalle on hyvin suuri merkitys, miten isännöintiyrityksessä hoidetaan taloyhtiön hallinto ja kirjanpito osakkaiden ja asiakkaiden asiakaspalvelu ja tiedottaminen kiinteistön ylläpito, korjaus- ja kunnossapito Isännöintisopimuksen onnistumisen ja isännöintipalvelun laadun mittarit hallituksen tyytyväisyys osakkaiden ja asukkaiden tyytyväisyys 7 DTarjouspyyntö Tarjouspyynnöllä on erittäin suuri merkitys kilpailuttamisen ja koko sopimussuhteen määrittelijänä ja ohjaajana. Tarjouspyynnössä kuvataan mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti isännöintisopimukseen sisältyvät tehtävät ja toimenpiteet, joista tarjousta pyydetään. Käytännössä tämä tarkoittaa isännöinnin palvelukuvauksen läpikäyntiä kohta kohdalta. Tärkeä tarjouspyyntöä koskeva periaate on se, että tarjoajia kohdellaan tasavertaisesti kaikille tarjoajille annetaan sama tieto ja samanlainen mahdollisuus tehdä tarjous. Hyvä ja selkeä tarjouspyyntö mahdollistaa tarjousten vertailun. Isännöintipalvelussa on totuttu tehtävät jakamaan kiinteään palkkioon ja erilliskorvaukseen kuuluviin tehtäviin. Tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta tarjouspyynnöstä on yksiselitteisesti käytävä ilmi, kummalla veloitusperusteella tehtävä suoritetaan. Isännöintipalvelun tarjouspyynnössä kannattaa hyödyntää olemassa olevia Isännöinnin eettisiä ohjeita ja Isännöinnin yleisiä sopimusehtoja ISE 2007:ää. Nämä luovat hyvän pohjan isännöintisopimussuhteelle. Tarjouspyyntö on aina syytä laatia kirjallisena. Hyvän tarjouspyynnön liitteenä on yhtiöjärjestys, viimeksi vahvistettu tilinpäätös, isännöitsijäntodistus, korjaustoimintaa koskeva pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) sekä isännöintitehtävien määrittelyt.

8 8 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] ETarjousten vertailu Yhteismitallisista tarjouksista on yleensä helppo tehdä hintavertailu. Sen sijaan laadullinen vertailu onkin jo ongelmallisempaa. Palvelutuotteen laadun esille tuominen on vaikeaa. Isännöinnin laaduksi ymmärretään useimmiten mm. ammattitaito ja osaaminen, sopimuksenmukainen tehtävien hoito, luotettavuus, saavutettavuus, nopeus, uskottavuus jne. Kirjalliseen muotoon tehdystä tarjouksesta voi käydä ilmi referenssikohteita tai isännöintiyrityksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia, joista voi saada tietoa palvelun laadusta. Tarjousvaiheessa tapahtunut isännöitsijän haastattelu antaa myös isännöitsijästä ja isännöintiyrityksestä papereita selkeämmän kuvan. Laatua voidaan tuoda esille myös isännöitsijän ammatillisen osaamisen, koulutuksen, auktorisoinnin, kokemuksen, asiakaspysyvyyden tai järjestötoiminnan kautta. Palvelun hintaa voi arvioida suhteuttamalla kuukausittaista palkkiota aikaan, joka tehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan. Hintavertailussa voi käyttää myös apuna tuoreita hoitokulutilastoja, mutta tällainen vertailu ei luonnollisesti huomioi kiinteistökohtaisia erityispiirteitä. FSopimusneuvottelut ja sopimus Panosta sopimusneuvotteluihin! Sopimusneuvotteluilla varmistetaan, että sopijapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen ehdot samalla tavalla. Sopimusneuvottelu ei ole hintaneuvottelu. Puutteellinen tai tulkinnanvarainen tarjouspyyntö tai tarjous voi johtaa virheellisiin käsityksiin. Sopimusneuvotteluiden tarkoituksena on välttää epäselvyydet asiakirjoissa. Sopimusneuvotteluissa on syytä läpikäydä myös siirtymävaiheen asiat, kuten esimerkiksi aikataulutus, tarvittavat palaverit, tiedottaminen ja materiaalin luovutus. Mikäli sopimusneuvotteluita ei käydä, mahdolliset tulkintaerimielisyydet voivat tulla esille sopimusaikana. Erimielisyys johtaa yleensä aina vähintäänkin taloudellisiin seuraamuksiin. Sopimusneuvotteluissa tehdyt muutokset ja täsmennykset tulee aina kirjata tai liittää sopimusasiakirjoihin. Sopimuksen pohjaksi kannattaa ottaa Isännöinnin eettiset ohjeet sekä Isännöinnin yleiset sopimusehdot ISE Koska näiden työkalujen käyttö kuuluu vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön, on niistä poikkeamista syytä harkita.

9 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] GSopimuksen aikainen toiminta ja laaduntarkkailu Taloyhtiön hyvä hoito on sujuvaa yhteistyötä osakkaiden, asukkaiden, hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistönhoitohenkilöstön välillä. Tämän yhteistyön ylläpitäjänä isännöitsijän rooli on keskeinen. Yhtiön hallituksen tehtävänä on ottaa ja erottaa isännöitsijä sekä valvoa tämän toimintaa. Valvonta perustuu yhteistyöhön ja luottamukseen. Kun yhtiön tekemän isännöintisopimuksen mukainen palvelu on käynnistynyt, on hallituksen jatkuvasti arvioitava palvelun sopimuksenmukaisuutta ja laatua. Tätä arviointia varten on olemassa monia työkaluja, joita esitellään seuraavaksi. 9 Raportointi Taloyhtiön talousseurantaa varten isännöitsijä ja hallitus voivat sopia välitilinpäätösten laatimisesta esimerkiksi 1-2 kertaa tilikauden aikana. Yhtiön hallitus tarvitsee raportointia myös yhtiön maksuvalmiudesta, vastikereskontrasta ja perinnästä sekä kulutustilastoinnista (lämpö, vesi, sähkö). Myös kiinteistön teknis-taloudellisen PTS-korjaussuunnitelman päivittämisen raportointi on syytä järjestää. Raportointi voidaan hoitaa esimerkiksi hallituksen kokouksissa. Kätevää ja edullista on järjestää raportointi myös sähköisin järjestelmin.

10 1 0 Laatupalaverit [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Taloyhtiön hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan on hyvä varautua vähintään kerran vuodessa keskustelemaan isännöintisopimuksen toimivuudesta. Tässä keskustelussa varmistetaan hallituksen tietoisuus sopimuksen sisällöstä sekä sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Samalla kartoitetaan mahdolliset palvelutarpeen muutokset. Tällainen palvelun laatua ja sisältöä koskeva palaveri voidaan sisällyttää hallituksen kokouksen asialistalle. Kiinteistöstrategia Hyvin harvalla taloyhtiöllä on olemassa kiinteistöstrategia. Huolellisesti laadittu kiinteistöstrategia toimii myös osaltaan isännöinnin toiminnan ohjaajana. Asiakastyytyväisyystutkimus Useilla isännöintiyrityksillä on käytäntö, jossa isännöinnin laatua seurataan asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten perusteella. Laaduntarkkailun kannalta on merkityksellistä, jos tätä tutkimustietoa voidaan käsitellä asiakaskiinteistön hallituksen kanssa ainakin kyseessä olevan kiinteistön osalta. Näin pystytään selvittämään asiakkaiden käsitykset ja mielikuvat palvelun onnistumisista ja kehittämistarpeista. Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään yleensä muutaman vuoden välein. Hallituksen itsearviointi Toimiva ja hyvä sopimussuhde perustuu sopijapuolten vahvaan kumppanuuteen ja keskinäiseen luottamukseen. Taloyhtiön hallituksen on aiheellista aika ajoin arvioida myös omaa toimintaansa sopimuskumppanina. Hallituksen tekemä itsearviointi auttaa hallitusta ymmärtämään rooliaan ja toimintaansa suhteessa sopimuskumppaneihinsa. Itsearviointi sopii hyvin tehtäväksi hallituksen kokouksen yhteydessä.

11 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Asunto Oy Mallitalo Hallituksen vuosikello 1 1 Esimerkki hallituksen tehtävien aikatauluttamisesta. Hallituksen toiminnan vuosikello Isännöitsijä hoitaa käytännössä lähes kaikki hallitukselle lain ja säännösten mukaan kuuluvat tehtävät. Hallitus vastaa kuitenkin siitä, että nämä tehtävät tulevat hoidetuiksi oikein ja ajallaan. Tässä sopimuksenaikaisessa valvonnassa hallitus voi käyttää apunaan ns. hallituksen toiminnan vuosikelloa, jossa on määritelty tavanomaisimmat taloyhtiön toimintaan kuuluvat tehtävät. Hallituksen apuna voi myös olla ns. check-lista, jonka avulla hallitus voi selvittää yhtiön eri asiakokonaisuuksien hoidon tilan. nin. Nämä yrityksen kuuluvat auditoinnin piiriin. Sopimuksenaikaiseen laadunvarmistukseen voidaan näin liittää asiakaskiinteistöjen hallitusten informointi auditoinnista. ISAauditointi Osa isännöintiyrityksistä on hakenut itselleen ISA-auktorisoin-

12 [ Isännöinti palveluiden osto-opas ] Työkaluja Isännöintiä koskevia säännöksiä: Asunto-osakeyhtiölaki /809 Asunto-osakeyhtiöasetus /811 Sopimuksen pohjaksi: Isännöinnin eettiset ohjeet (www.isa-yhdistys.org) Isännöinnin yleiset sopimusehdot ISE 2007 (www.taloyhtio.net/hallinto/isannoitsija) Sopimukset: Asunto-osakeyhtiön Isännöintitehtäväluettelo (Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2005) Vuokratalon Isännöintitehtäväluettelo (Kiinteistöalan Kustannus Oy) Sopimuslomakkeet; tarjouspyyntö, tarjous, sopimus (Kiinteistöalan Kustannus Oy) KH-kortisto, sopimuslomakkeet (Rakennustieto Oy) Sopimushallinnan työkalut, (Suomen Kiinteistöliitto, Isännöitsijän työsuhteen pelisäännöt (Suomen Isännöintiliitto ry), ohjeistus rekrytoinnista, isännöitsijän työsuhteen eettiset pelisäännöt, isännöitsijän työsuhteessa sovittavia asioita (www.isannointiliitto.fi/materiaalit/oppaat) Kirjallisuutta: Grass-Heino-Kaivanto-Kulomäki: Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Ingman-Haarma: Tehokas Isännöitsijä Kaari-Kaivanto-Kanerva-Kuhanen: Kiinteistön Asiakirjaopas Muuta: Taloyhtiön hallituksen jäsenen check-lista (www.taloyhtio.net) Pirkanmaan kiinteistöyhdistys ry. Hallituskatu 11 C, Tampre P. (03)

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Taloyhtiön sopimusasiat

Taloyhtiön sopimusasiat Taloyhtiön sopimusasiat 19.5.2011 Oulu Timo Tossavainen Kiinteistöliiton yhteyspäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Suomen Kiinteistöliitto ry Koulutuksen sisältö - sopimusten merkitys taloyhtiölle

Lisätiedot

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää 3.5.2011 Trendejä 1970 s Sisäinen organisaatio 1980 s 1990 s Outsourcing 2000 + Sopimuspalvelut Toimitilapalvelut / IFS Siivous Siivous Turvallisuus

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013 Keski-Suomen 2/2013 Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT 8.6.2010 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta 2009 10 LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot