Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan?"

Transkriptio

1 Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan? Kiinteistömessut Timo Salonen VT, toimitusjohtaja REIM Lahti Oy

2 Isännöintiliiton isännöintipalvelujen sopimisen kehittämishanke syksy kevät voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa laajemmin kuin aikaisemmin isännöintialan kehittymisen Myös isännöintisopimukset on lain muutoksen johdosta syytä tarkastella ja tarpeen mukaan uusia Isännöintipalvelujen sopimisen kehittämishankkeessa tarkasteltiin osallistuvien jäsenyritysten olemassa olevia isännöintisopimuksia sekä kehitettiin työryhmätyöskentelyn kautta hyvän, ajanmukaisen ja asiakaslähtöisen isännöintipalvelujen sopimisen laadintaohjeen Osana kehitystyötä pohdittiin myös yleisten sopimusehtojen soveltamista sopimuksiin sekä kiinteistöpalveluiden laatuvaatimusten määritteleminen sopimuksissa Hankkeen yhteydessä käytiin myös laajemmin keskustelua sopimisen prosessista

3 Sopimusriskien kartoitus Suurimmat epäonnistumisen riskit (todennäköisyys ja vaikutus) Sopimuskumppaniin liittyvät riskit - Maksukyky ja taloudellinen asema - Kumppanin kyvyt ja osaaminen (myös kyky toimia yhteistyössä isännöintihallitus) - Huolellisuus ja tarkkuus sekä lojaalisuus ja joustavuus Sopimuksen tulkinnanvaraisuus - Yhteinen tahto ja tavoitteet - Tulkinta laatijan vahingoksi Vastuuriskit - Mitkä ovat riskit syyllistyä sopimusrikkomukseen? - Seuraamukset? (sopimussakko ja vahingonkorvaus)

4 Miten sopimusriskit hallitaan Hyvät sopimukset Selkeät sopimusneuvottelut - Ajanpuute ja kiire lisäävät riskejä! - Neuvotteleminen - Dokumentointi (muistio/pöytäkirja) Valvonta ja reagointi - kirjalliset reklamaatiot Riittävät vakuutukset - Mikä on riittävä?

5 Haluan ostaa isännöintiä! keneltä ccccc cccc Mitä? Miten? kaikki materiaali neuvottelut Mitä? Miten? Kaikki materiaali Toimeksisaajan valinta Toimeksisaaja laatii sopimuksen 5

6 Hyvän sopimuksen tunnusmerkit Kirjallinen Pätevä (sitova) Sopimukset sitovat (Pacta sunt servanda) Toteuttamiskelpoinen (realistinen) Selkeä (ei jätä tulkinnanvaraa) Mistä aineistosta sopimus muodostuu? Kattava (muistilista) Mitä sopimuksessa on ja mikä siitä puuttuu? (muistilista) Taloudellinen kannattavuus (myös vastuut) Yhteistoiminnallisuus (kumppanuus) Joustava (sopimuksen tarkastaminen, mitä tapahtuu jos olosuhteet muuttuvat)

7 Sopimuksen sisältö Sopimuksen tärkein kohta on sopimuksen sisällöstä sopiminen. - Mitä palvelua tilaajalle luvataan? Tarjotaanko tilaajalle AOYL isännöintipalveluiden lisäksi muita palveluita, esim. teknistä asiantuntemusta vai rajoittuvatko palvelut ainoastaan lain vähimmäissisältöön - HUOM! Isännöintisopimuksella ei voida rajoittaa isännöitsijän lakisääteisiä tehtäviä Sopimuksella ei voida sopia siitä, että kirjanpito tai kiinteistönpito eivät kuulu isännöitsijän tehtäviin, jos isännöintipalvelua myydään 7

8 Sopimuksen sisältö Sopimuksessa määritellään erikseen AOYL:n mukainen isännöinti ja siihen kuuluvat palvelut sekä mahdolliset muut palvelut, jotka eivät sisälly lain tarkoittamaan isännöintiin - Tämä on tarpeen, jotta tilaaja tietää mitä on ostamassa ja - Jotta näiden muiden palveluiden vastuu voidaan pitää erillään AOYL:n 24 luvun isännöitsijän vahingonkorvausvastuusta Sopimuksen sisältö -kohdassa ei oteta kantaa siihen, miten palveluiden hinta määräytyy - Esim. kiinteään kuukausihintaan voi tästä jaottelusta huolimatta kuulua myös teknillisen asiantuntijan palveluita 8

9 Sopimusehto voi esimerkiksi olla seuraavanlainen: Tämän sopimuksen mukaiset palvelut jakautuvat seuraaviin palveluihin: Asunto-osakeyhtiölain mukaiset isännöintipalvelut ja muut palvelut. Jaottelulla on tarkoitus selventää, mitä on isännöintipalvelua ja mitä muuta asiantuntijapalvelua. 1) Asunto-osakeyhtiölain mukaisiin isännöintipalveluihin kuuluvat seuraavat palvelut: Huolehtiminen kiinteistön ja rakennusten pidosta (normaalista ylläpidon järjestämisestä huolehtiminen) hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti Yhtiön päivittäisen hallinnon hoitaminen 9

10 Toimeksisaajan organisaatio Jos toimeksisaajaksi merkitään isännöintiyritys, on huomioitava, että AOYL:n säännös (7:20, 2 mom.) yhteisön valitsemisesta isännöitsijäksi ei ole vielä voimassa - Tämän määräyksen arvioidaan tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2012 Sopimuksessa on tästä syystä sovittava, että toimeksisaaja on lain tarkoittamana yhteisönä isännöitsijä heti, kun se on mahdollista Lisäksi sopimuksessa tulee mainita, kuka toimii siihen asti tilaajan henkilöisännöitsijänä Tämä maininta sopimuksessa voidaan poistaa sen jälkeen, kun kyseinen lainkohta on tullut voimaan 10

11 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus ISE 2007 mukaan tilaaja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan toimeksisaajan käyttöön sopimustehtävien hoitamiseksi tarpeelliset sopimuskohteen asiakirjat ja tiedot Tätä määräystä saattaa olla syytä täsmentää mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi Esimerkiksi siten, että tilaajan tulee luovuttaa sopimuskauden alkamispäivään mennessä toimeksisaajalle kaikki sopimuskohteeseen kuuluva käytettävissä oleva asiakirja-aineisto ja että osapuolet laativat toimeksisaajan tilaajalta vastaanottamista asiakirjoista erillisen asiakirjan, jonka kummatkin osapuolet allekirjoittavat Myös mahdollisen puutteellisen asiakirja-aineiston täydentämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on syytä sopia ennakkoon 11

12 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Palveluiden toteuttaminen laadukkaasti edellyttää yhteistyötä tilaajan edustajan kanssa, yleensä siis hallituksen kanssa Yhteistyön merkitystä voidaan sopimuksessa korostaa ja mainita, minkälaisiin toimenpiteisiin yhteistyön puuttuminen voi johtaa - Esim: palvelut suoritetaan yhteistyössä tilaajan ja tilaajan hallituksen kanssa. Laadukas isännöinti edellyttää molemmilta osapuolilta avoimuutta ja toimivaa yhteistyötä. Tilaajan hallituksen on tuettava toimeksisaajaa palveluiden suorittamisessa ja ilmoitettava toimeksisaajalle kaikki palveluiden suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Mikäli osapuolten välinen yhteistyö ei toimi, voi toimeksisaaja purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, kuten tämän sopimuksen kohdassa XX. on tarkemmin määritelty. 12

13 Sopimuksen voimassaolo Sopimus on yleensä voimassa toistaiseksi tai sopimuskausittain. - Mahdollista on myös tehdä määräaikainen sopimus, mutta tämä lienee poikkeuksellista ISE ehtojen mukaan irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta ja irtisanomisaika lasketaan irtisanomisesta! Sopimuksessa voidaan sopia irtisanomisajasta ja irtisanomisajan laskentatavasta vapaasti Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehto voidaan kirjata esimerkiksi seuraavalla tavalla: - Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimus päätetään irtisanomalla se kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 4 kuukautta ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. 13

14 Sopimuksen voimassaolo Sopimuskausittain voimassa olevan sopimuksen ehto voidaan kirjata esimerkiksi seuraavalla tavalla: - Tämä sopimuksen mukaiset tehtävät alkavat Sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan ja jatkuu automaattisesti uudella 12 kuukauden jaksolla, ellei jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisano sitä kirjallisesti viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksessa kannattaa aina erikseen täsmentää, milloin sopimuksen mukaiset palvelut alkavat 14

15 Maksuperuste ja sopimushinta Sopimushinta muodostuu yleensä kiinteästä kuukausihinnasta sekä erillisten toimeksiantojen palveluhinnoista - Sopimuksen tekohetken hinnasto tulee liittää sopimukseen - Lisäksi sopimuksessa on syytä todeta, että erikseen korvattavat toimeksiannot veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti Mikäli joidenkin erillisten toimeksiantojen palveluhinnasto on erityisen merkittävä esimerkiksi suhteessa kuukausihintaan, saattaa sopimuksessa olla tarpeen sitoa sen soveltaminen jonkinlaiseen ilmoitusmenettelyyn - Tämänlainen tarve saattaa tulla esille esimerkiksi kiinteissä projektinjohtopalvelun hinnoissa 15

16 Hinnantarkistusmenettely ISE 2007 mukainen toimintapa on toimiva, mutta hyvä on kirjata ehto myös sopimukseen Isännöintiyrityksen kannalta korotusperuste, ajankohta ja toteutustapa kannattaa miettiä tarkkaan, jotta korotukset voidaan tehdä keskitetysti ilmoituksen nojalla yritykselle sopivana ajankohtana Esim.: - Sopimushinta, tarkistetaan vuosittain yleisen kustannuskehityksen nousua vastaavasti tai muulla perusteella. - Sopimushinnan tarkistusehdotus on annettava tilaajalle kirjallisesti riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusajankohtaa. Tällöin selvitetään tarkistuksen perusteet. Ellei tilaaja hyväksy hinnantarkistusta, tulee siitä ilmoittaa toimeksisaajalle kirjallisesti kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta. - Ellei hinnasta päästä sopimukseen, on toimeksisaajalla oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sopimuksen kestosta, irtisanomisajasta tai irtisanomismenettelystä on sovittu. 16

17 Sopimuksen muuttaminen/muutosten ennakoiminen Lähtökohta on, että sopimus on muutettavissa ainoastaan sopijapuolten yhteisesti sopimalla. Koska isännöintisopimukset ovat tyypillisesti voimassa pitkiä aikoja, kannattaa sopimusta tehtäessä kuitenkin miettiä, miten sopimus saadaan helposti päivitettyä, mikäli lainsäädännöstä seuraa uusia velvoitteita toimeksisaajalle (vrt. esimerkiksi tupakkalain ja asuntoosakeyhtiölain uudistus vuonna 2010). 17

18 Menettely sopimuksen päättyessä Sopimuksessa on määriteltävä, miten sopimussuhteen päättyessä sopijaosapuolten tulisi toimia. - Esimerkiksi, miten tilaajan omaisuuden kanssa toimitaan, millä tavalla kirjanpito tulee luovuttaa tilaajalle, laatiiko toimeksisaaja tilikauden päättyessä tilinpäätöksen ja siinä tapauksessa, miten näiden palveluiden hinnasta sovitaan. On tärkeätä tuoda esille, että sopimuksen päättyessä kaikkia tilaajan asiakirjoja ei voida aina välittömästi luovuttaa tilaajalle tai seuraavalle toimeksisaajalle, mikäli tilaaja haluaa, että toimeksisaaja laatii esimerkiksi ajantasaisen kirjanpidon ja tätä vastaavan talousarviovertailun sopimushetkeen asti. Tällöin sopimuksen päättymisen yhteydessä voidaan ainoastaan luovuttaa se materiaali, joka ei ole tarpeen edellä mainittujen palvelujen laatimista varten 18

19 Sopimusasiakirjat ja pätevyysjärjestys Yleensä sopimukseen kirjataan, että sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. Lisäksi sopimuksessa tulisi määritellä, mitä pätevyysjärjestystä noudatetaan, mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa. Sopimusehto voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: - Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. - Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä: - Tämä isännöintipalvelusopimus (sekä tarpeen mukaan erillinen erittely palveluista) sekä erillisten toimeksiantojen palveluhinnasto (erillisten toimeksiantojen palveluhinnasto on liite 1) - Sopimusneuvottelupöytäkirja liite 2 - Tarjous (päiväys) liite 3 - Tarjouspyyntö (päiväys) liite 4 19

20 Kysymyksiä? 20

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot