VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS"

Transkriptio

1 repo002.dot VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI

2 repo002.dot Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat 2 3 Nykytilanne Alueen ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Pääväylät ja nopeusrajoitukset Liikennemäärät Raskas liikenne Liittymät Kevyen liikenteen verkko Liikenneturvallisuus 7 4 Osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Uuden maankäytön synnyttämä liikenne ja sen suuntautuminen Tie- ja katuverkon kehittäminen Kevyen liikenteen väylät Liittymät Pysäköinti 15 5 Yhteenveto Liikenneturvallisuus Liikenteen toimivuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Palo- ja pelastusajo Raskas- ja tavaraliikenne Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä 17 17

3 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Vesilahden kunnan toimeksiannosta Sweco Ympäristö Oy:ssä. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet Ins. AMK Elisa Huotari ja DI Hannele Kemppi. Tarve liikenneselvityksen tekemiseen heräsi, kun osayleiskaavan yleisötilaisuudessa nousi esille asukkaiden huoli alueen liikenneturvallisuudesta, erityisesti lasten kouluja vapaa-ajan matkoihin liittyen. Alueen asukkailla on ollut myös palautekyselyssä mahdollisuus kaavatyön aikana antaa palautetta liikenteen epäkohdista. Palautteissa nousi esille erityisesti Valkkistentien vaarallisuus kevyen liikenteen käyttäjille sekä autoilijoille. 2 YLEISTÄ Tämän selvityksen tavoitteena oli tarkastella liikenteen nykytilaa ja nykyisiä ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi tarkastellaan kaavaratkaisun vaikutuksia liikenteeseen sekä liikenneverkon toimivuutta ennustetilassa. Työssä määritellään mahdolliset liikenneverkon ongelmat, puutteet ja kehittämistarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen väylästöön ja liikenneturvallisuuteen. Selvityksessä käsitellään mm. seuraavia osa-alueita kevyen liikenteen verkon tarkastelu liikenneturvallisuus osayleiskaavan uuden maankäytön vaikutukset 2.1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Vesilahden kunnan itäosassa, Lempäälän ja Akaan rajojen tuntumassa. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu kirkonkylään, idässä pääasiassa ranta-osayleiskaava-alueisiin, etelässä Akaan kunnan rajaan ja lännessä metsäalueisiin. Koskenkylän taajama muodostuu Koskenjoen, Koskenkyläntien (ST 2985) ja Mantereentien (ST 2984) varteen. Kirkonkylään on matkaa noin 6 kilometriä, samoin Viialaan 6 kilometriä ja Lempäälään 10 kilometriä. Osayleiskaavan pinta-ala on lähes 30 km 2. Liikenneselvityksessä keskitytään tutkimaan erityisesti liikenteellisiä ratkaisuja maankäytöltään muuttuvilla alueilla 1 (17)

4 repo001.docx Kuva 1. Osayleiskaava-alue 2.2 MUUT ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT Aluetta koskevat mm. seuraavat viimeaikaiset suunnitelmat ja lausunnot: Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma, Pirkanmaan liitto, konsultti Strafica Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010, ELY, kunnat, konsultti Destia Oy Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Pirkanmaan liitto (17)

5 3 NYKYTILANNE 3.1 ALUEEN OMINAISPIIRTEET Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen, Vesilahden kulttuurimaisemaan. Kylän läpi virtaa Koskenjoki. Kylän keskellä sijaitsee kyläyhdistyksen talo Koskenvoima. Kylässä toimii oma koulu ja päiväkoti, jotka sijaitsevat Ylämäessä. Muita liikenteellisesti tärkeitä paikkoja ovat Harjulan mäessä sijaitseva Ylämäen nuorisotalo ja Valkkilantien pohjoispäässä sijaitseva jalkapallokenttä. 3.2 NYKYINEN AJONEUVOLIIKENTEEN VERKKO PÄÄVÄYLÄT JA NOPEUSRAJOITUKSET Osayleiskaava-alueen nykyisen tieverkon rungon muodostavat: Koskenkyläntie (2985) on yhdystie, joka liittyy Viialassa Lempääläntiehen ja toisessa päässä Vesilahdentiehen. Tie on noin 6-7 metriä leveä ja asfalttipäällysteinen. Tiellä ei ole kunnollisia pientareita. Tie on osittain valaistu. Koskenkyläntiellä on yleisrajoitus 80 km/h, kyläkeskuksen kohdalla nopeusrajoitus on 60/50/40 km/h. Mantereentie (2984) on yhdystie, joka sijaitsee Koskenkyläntien ja Vesilahdentien välissä. Tie on noin 6-7 metriä leveä ja asfalttipäällysteinen. Tiellä on 60/50/40 km/h nopeusrajoitus. Tiellä ei ole kunnollisia pientareita. Tie on osittain valaistu. Valkkistentie (2983) on yhdystie, joka sijaitsee Koskenkyläntien ja Vesilahdentien välissä. Tiellä on 50/80 km/h nopeusrajoitus. Tie on kapea, mutkainen ja mäkinen. Tie on osittain valaistu. Vesilahdentie 301 on seututie, johon suunnittelualue osittain rajautuu lännessä ja pohjoisessa. Vesilahdentiellä on 80/60/40 km/h nopeusrajoitus Lisäksi suunnittelualueella sijaitsevat osittain Kehrontie (yhdystie13719), Riuttonkulmantie (yhdystie 13753) ja Saarikunnantie (yhdystie 13757). Muutoin tiet ovat kokooja- ja tonttikatuja. Erityisen tärkeä katu on Koulumäentie, joka toimii muun muassa koulu- ja päiväkotireittinä. 3 (17)

6 repo001.docx Kuva 2. Osayleiskaava-alueen tieverkko LIIKENNEMÄÄRÄT 4 (17) Osayleiskaava-alueen liikennemäärät on yleisten teiden osalta esitetty taulukossa 1. Taulukossa esitetty liikenne-ennuste vuodelle 2040 perustuu Liikenneviraston Tieliikenteen kasvukertoimet kunnittain ennusteeseen (Liikennevirasto: Tulevaisuuden näkymiä 4/2007). Alueen pienempien teiden liikennemääristä ei ole tietoa. Taulukko 1. Osayleiskaava- alueen liikennemäärät yleisten teiden osalta. Tie KVL KKVL KVL raskas kpl ja (%) KVL v Valkkistentie (2) 575 Mantereentie (1) 861 Koskenkyläntie (7) 1722 Koskenkyläntie (3) 1582 Vesilahdentie (3) 2507 Vesilahdentie (3) 5563

7 Kesäaikana liikennemäärät nousevat vilkkaimmilla osuuksilla (Valkkistentie, Koskenkyläntie) noin %. Liikennemäärän nousuun vaikuttaa muun muassa matkailu. Liikenne-ennusteessa liikennemäärät kasvavat suunnittelualueen kaikilla yhdysteillä ja seututiellä RASKAS LIIKENNE Suunnittelualueella eniten raskasta liikennettä on Koskenkyläntiellä, 3-7 %. Raskasta liikennettä tiellä aiheuttaa muun muassa alueen länsiosassa sijaitseva soranottoalue. Joukkoliikenne pääteillä on koulukyydityksiä. Muuten lähimmät joukkoliikenneyhteydet sijaitsevat Vesilahdentiellä LIITTYMÄT Suunnittelualueen liittymät ovat pääosin avoimia tasoliittymiä. Koskenkyläntien ja Vesilahdentien liittymä on tulpallinen tasoliittymä. Alueen liikennemäärät ovat vähäisiä ja liittymät toimivat pääosin hyvin. Alueen vilkkain liittymä on Vesilahdentien ja Mantereentien liittymä (kuva 3). Pääväylällä eli Vesilahdentiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. Näkemä Vesilahden suuntaan on heikko. Kuva 3. Vesilahdentien ja Mantereentien liittymä 5 (17)

8 repo001.docx KEVYEN LIIKENTEEN VERKKO Osayleiskaava-alueella ei ole varsinaista kevyen liikenteen verkkoa. Kevyt liikenne käyttää pääosin ajoneuvoliikenteen reittejä tai alueen ulkoilureittejä. Koskenkylän ainoa kevyen liikenteen väylä kulkee Koskenkyläntien ja Valkkistentien liittymästä Koskenkyläntien pohjoispuolella (kuva 4) Väylä kulkee noin 400 metriä Koskentien varrella. Joen kohdalla on kevyen liikenteen silta. Sillan jälkeen väylä irtautuu Koskenkyläntiestä ja oikaisee Ylämäen koululle. Väylä on sorapintainen ja viherkaistalla erotettuna Koskenkyläntiestä. Kyläkeskuksessa, Koskenkyläntien ja Mantereentien liittymän läheisyydessä on suojateitä, joista osa on korotettuja. Kevyen liikenteen väylä päättyy Valkkistentien ylittävään suojatiehen. Suojatien jälkeen kevyelle liikenteelle ei ole osoitettuna mitään kulkupaikkaa. Kuva 4. Kevyen liikenteen väylä Ylämäen koululle 6 (17)

9 3.4 LIIKENNETURVALLISUUS Koskenkylän keskuksessa on tehty liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten erillinen kevyen liikenteen väylä Koskenkyläntien varrelle koululle. Lisäksi keskustan alueelle on tehty korotettuja suojateitä, hidasteraitoja sekä nopeusrajoituksia maalattu tiehen. Nopeusrajoitus kyläkeskuksessa on laskettu 40 km/h: ssa ja joukkoliikenteen pysäkeillä on pysäkkilevennykset. Muualla suunnittelualueella on kevyen liikenteen käyttäjille turvattomia yhteyksiä ja esimerkiksi koulumatkat eivät ole kaikille turvalliset. Lisäksi osa henkilöautoilijoista kokee Valkkistentien turvattomana ja ojaan ajamisia sattuu talvisin useita. 4 OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 4.1 OSAYLEISKAAVAN JA TIEDOSSA OLEVIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET LIIKENNEOLOIHIN Kuva 5. Luonnos Koskenkylän osayleiskaavasta. 7 (17)

10 repo001.docx Vesilahden Koskenkylän osayleiskaavan kaavaehdotuksessa esitetään muutoksia nykyiseen maankäyttöön. Kaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee lisää asumiseen osoitettuja alueita. Työpaikkatoiminnoille on kaavassa osoitettu alueita Vesilahdentien läheisyydestä kaava-alueen reunoilta. Muutokset tulevat kasvattamaan osayleiskaava-alueen liikennemääriä kaava-alueen pääväylillä. 4.2 UUDEN MAANKÄYTÖN SYNNYTTÄMÄ LIIKENNE JA SEN SUUNTAUTUMINEN Osayleiskaavassa on osoitettu uusia asumispaikkoja. Alueita on tasaisesti eri puolilla kaava-aluetta. Asumiselle osoitetut alueet ovat suurimmaksi osaksi alueen pääväylien läheisyydessä. Eniten asumispaikkoja on kaavoitettu Koskenkyläntien ja Valkkistentien viereen. Työpaikka-alueita on kaavassa osoitettu alueen pohjois- ja länsiosiin Vesilahdentien läheisyyteen. Työpaikka-alueille sijoitettavista toiminnoista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Uuden asutuksen synnyttämä liikenne sijoittuu pääasiassa alueen pääväylille eli Koskenkyläntielle, Valkkistentielle ja Mantereentielle. Uusien työpaikka-alueiden synnyttämä liikenne sijoittuu pääasiassa kaava-alueen länsi ja pohjois-osiin Koskenkyläntielle ja Mantereentielle ja kaava-alueen ulkopuolelle. Liikenteen lisääntymisen arvioidaan uuden asutuksen osalta olevan varsin maltillista, sillä osayleiskaavassa osoitetut alueet ovat pientaloasutusta, eikä esimerkiksi uusia kerrostaloalueita ole osoitettu. Työpaikka-alueiden osalta tarkkoja liikennemääriä ei tässä vaiheessa voida määrittää, koska tarkempi maankäyttö (kerrosneliömetrit) ei ole tiedossa. Lisääntyvien liikennemäärien voidaan arvioida olevan kuitenkin maltillisia. 4.3 TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMINEN Osayleiskaavan alueella hyödynnetään paljon nykyistä infrastruktuuria. Uusia ajoyhteyksiä on kaavassa suunniteltu pohjoisen uudelle työpaikka-alueelle sekä uusille asuinalueille. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan työpaikka-alueen ajoyhteys kuva 6) on suositeltavaa tehdä Mantereentielle, jolloin voidaan hyödyntää jo olemassa olevia liittymiä. Liittyminen Mantereentielle on sujuvaa 60 km/h nopeusrajoituksesta ja vähäisistä liikennemääristä johtuen. Ajonopeudet tällä kohdalla tulevat olemaan hiljaiset Vesilahdentien liittymän läheisyydestä ja Mantereentien luonteesta johtuen. Liittymän sijainti on maastollisesti hyvä: liittymän alueella ei ole suuria korkeuseroja ja näkemät ovat hyvät Mantereentien molempiin suuntiin. Suurin osa alueen liikenteestä suuntautuu todennäköisesti Vesilahdentien suuntaan, joten alueen tuleva liikenne kuormittaa vain Mantereentien alkuosassa. Työpaikka-alueen synnyttämät liikennemäärät tulevat olemaan maltillisia, eikä alueelle ole suunnitteilla paljon raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa. 8 (17)

11 Kuva 6. Ote osayleiskaavasta Kuva 7. Suositeltava tieyhteys työpaikka-alueelta Mantereentielle (kuva: Google streetview) 9 (17)

12 repo001.docx Työpaikka-alueen liittäminen suoraan Vesilahdentielle on maastollisesti mahdollista alueen pohjoisreunasta. Uuden liittymän rakentaminen Vesilahdentielle ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Liikennemäärät Vesilahdentiellä ovat selvästi Mantereentietä korkeammat ja nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. Uusi liittymä aiheuttaisi konfliktipisteen ja heikentäisi liikenneturvallisuutta. Valkkistentien varrelle Murhianmäkeen on kaavassa osoitettu uusia asuinpaikkoja. Tien mutkaisuudesta ja mäkisyydestä johtuen kyseisellä paikalle ei ole suositeltavaa tehdä uusia liittymiä Valkkistentielle. Tieyhteys asuinalueelle on suositeltavaa osoittaa kaavassa niin, että liikenne on ohjattavissa olemassa olevaan liittymään. Valkkistentien pohjoisosaan on kaavassa osoitettu uusia asuinpaikkoja (kuva 8). Uudet asuinpaikat on suositeltavaa kaavoittaa niin, että tieyhteys on mahdollista liittää olemassa olevaan Veikkolanrinne katuun. Ajoyhteyttä ja uutta liittymää ei ole suositeltavaa tehdä nuolen osoittamaan paikkaan, koska liittymä sijoittuisi notkelmaan ja mutkaan, minkä vuoksi näkemät olisivat erittäin huonot. Kuva 8. Suunniteltu asuinalue Valkkistentien pohjoispäässä. 10 (17)

13 Olemassa olevaa tie- ja katuverkkoa on suositeltavaa parantaa vastaamaan kasvavia liikennemääriä seuraavanlaisesti: Valkkistentie Tie on vaarallinen autoilijoille sekä kevyen liikenteen käyttäjille. Tien geometriaa muuttamalla on mahdollista poistaa tien vaarallisimmat kohdat. Kaarteissa tärkeää on näkemäalueiden raivaus. Tien reunaympäristön pehmeydestä on suositeltavaa huolehtia niin, että tien luiskat ovat loivia, eikä tien välittömässä läheisyydessä ole puita, suuria kiviä, rummun päitä tai vastaavia. Liikennemerkeillä on mahdollista varoittaa tien jyrkistä mutkista. Nopeusrajoitus mutkaisimmilla kohdilla on 50 km/h, muutoin Valkkistentiellä on yleisrajoitus 80 km/h. Nopeusrajoitukset ovat tien luonteesta ja lisääntyvästä liikennemäärästä johtuen liian korkeat. Tien nopeusrajoitus on suositeltavaa olla korkeintaan 60 km/h, mutkaisilla osuuksilla ainoastaan 40 km/h. Liikennemerkkien lisäksi nopeusrajoituksia on syytä korostaa maalaamalla nopeusrajoitukset ajorataan. Lisäksi tielle on suositeltavaa rakentaa valaistus koko tieosuudelle. Kuva 9. Valkkistentie. 11 (17)

14 repo001.docx Koskenkyläntie Osayleiskaavassa tien länsiosaan, välittömästi tien läheisyyteen on osoitettu useita asuinpaikkoja. Nykytilanteessa tiellä on yleisrajoitus 80 km/h ja eniten raskasta liikennettä suunnittelualueella, jopa 7 % kokonaisliikennemäärästä. Kevyen liikenteen käyttäjien kannalta turvallisin on ajoneuvoliikenteestä välikaistalla erotettu oma väylä. Kevyen liikenteen väylistä on enemmän tietoa luvussa 4.4. Mikäli väylän toteuttaminen ei ole mahdollista, on liikenteellisesti mahdollista erottaa ajoradasta osa kevyen liikenteen käyttäjille. Tämä voidaan Koskenkyläntiellä tehdä osittain leventämällä tietä ja tekemällä kunnollinen pientare ja vaihtoehtoisesti leveämmillä kohdilla ottamalla nykyisestä ajoradasta osa kevyenliikenteen käyttäjille ja erottamalla tämä osa maalauksilla. Ajoradan kaventamisella saadaan myös ajonopeuksia hillitsevä vaikutus. Koskenkyläntien (välillä Vesilahdentie kyläkeskus) nopeusrajoitus on suositeltavaa laskea 50 kilometriin tunnissa asutustihentymän kohdalla ja 60 kilometriin tunnissa muulla tieosuudella. Alhaista nopeusrajoitusta puoltavat mm. suuret ajoneuvo- ja raskaan liikenteen määrät, kevyen liikenteen liikkuminen osittain ajoradalla sekä suoraan Koskenkyläntielle liittyvät nykyiset asutuksen tonttiliittymät. Lisäksi tiellä liikkuu runsaasti koululaisia. Nopeusrajoitusta on liikennemerkkien lisäksi syytä korostaa ajorataan maalattavilla rajoituksilla ja laittaa taajamaportti ennen asutustihentymää. Koskenkyläntien toisessa päässä koulun läheisyydessä tielle on suositeltavaa laittaa korotetut suojatiet. Korotukset tulee suunnitella niin, etteivät ne häiritse kohtuuttomasti raskasta liikennettä. Kyläkeskusta lähestyttäessä ennen Koulumäentietä on 40 km/h nopeusrajoituksen ja hidasteraitojen lisäksi suositeltavaa laittaa taajamaportti korostamaan tieympäristön muutosta ja kyläkeskuksen lähestymistä. Koskenkyläntie on ELY:n hallinnoima maantie. Heidän tavoitteenaan on kehittää tietä pitkän matkan liikenteen ja sujuvuuden ehdoilla. Mahdollisista tiehen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä on neuvoteltava ensin ELY:n kanssa. Mantereentie Kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen väylä Mantereentien viereen. Kevyen liikenteen väylän ollessa erotettuna ajoneuvoliikenteestä, on vaarana että ajoneuvoliikenteen nopeudet kasvavat ja riskit liittymäkohdissa kasvavat. Tämän vuoksi on suositeltavaa hillitä ajonopeuksia myös Mantereentiellä esimerkiksi laittamalla taajamaportti sekä maalaamalla nopeusrajoitukset tiehen. Koulumäentie Kaava-alueelle tehtävät uudet kevyen liikenteen yhteydet vähentävät koululle suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä ja näin parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Tämän lisäksi Koulumäentielle ja koulun lähialueelle on suositeltavaa tehdä liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä. Mahdollisia toimenpiteitä voivat esimerkiksi olla hidaste- 12 (17)

15 töyssyt, ajoradan kavennukset esteillä (esimerkiksi isoilla kukkaruukuilla, pollareilla jne.) 4.4 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Valkkistentien varrelle on kaavassa osoitettu kevyen liikenteen väylä. Tie on jo nykyisellään erittäin turvaton kevyen liikenteen käyttäjille ja suosii henkilöauton käyttöä. Kaavassa Valkkistentien läheisyyteen on osoitettu uutta asutusta, jolloin liikennemäärät tiellä tulevat kasvamaan. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus ja tie on kapea ja mutkainen. Tiellä ei ole pientareita. Väylä yhdistäisi Vesilahden keskustan ja Koskenkylän alueet ja tukisi pyöräilyn mahdollisuutta. Uusi yhteys parantaa vapaa-ajan liikkumista ja lisää koululaisten turvallisuutta. Väylä on suositeltavaa sijoittaa tien itäpuolelle, jolloin väylästön jatkuvuus varmistetaan väylän molemmissa päissä. Kuva 10. Epäjatkuvuus kevyen liikenteen väylässä Kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen väylä myös Mantereentien varrelle. Mantereentie on kapea eikä siinä ole kunnollisia pientareita. Tien varrella on jo nykytilassa asutusta ja sen varrelle on kaavassa osoitettu uusia asuinpaikkoja. Kevyen liikenteen kulkeminen on turvatonta. Tien pohjoisosaan on kaavoitettu työpaikka-alue, mi- 13 (17)

16 repo001.docx kä tulee jonkin verran lisäämään liikennettä myös Mantereentiellä. Edellä mainituista syistä johtuen kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mantereentien varrelle on erittäin suositeltavaa. Koskenkyläntielle on suositeltavaa tehdä ajoneuvoliikenteestä erotettu kevyen liikenteen väylä. Mikäli väylän rakentaminen ei ole mahdollista, on suositeltavaa rajata Koskenkyläntiestä osa kevyen liikenteen käyttäjille. Tästä on enemmän tietoa kohdassa 4.3 Tie- ja katuverkon kehittäminen. Kaavassa on osoitettu ulkoilureitti Mantereentien ja Valkkistentien väliin. Reitin riittävä valaistus ja sosiaalinen turvallisuus on hyvä huomioida ja sijoittaa reitti tarpeeksi lähelle asutusta. Turvalliset suojatieylityspaikat on suositeltavaa tehdä kaikille suunnittelualueen pääväylille tarpeellisin välimatkoin tien toiselta puolelta kevyen liikenteen väylälle. Tämän lisäksi Ylämäen koulun läheisyydessä on suositeltavaa tehdä turvalliset korotetut suojatieylityspaikat Koskenkyläntien toiselta puolelta. 4.5 LIITTYMÄT Uuden maankäytön synnyttämä liikenne suuntautuu suurimmaksi osaksi olemassa oleviin liittymiin. Liikennemäärien kasvu on niin maltillista, ettei sillä ole oleellista vaikutusta olemassa olevien liittymien toimivuuteen ja liittymien pitäisi nykyrakenteella kestää myös uudet liikennemäärät. Poikkeuksena on Mantereentien/Vesilahdentien liittymä, jolle on syytä tehdä toimivuustarkastelu, kun ennustetilanteen liikennemäärät pystytään määrittämään tarkemmin. Liittymää on syytä parantaa esimerkiksi kanavoinnilla, mikäli se toimivuustarkastelussa osoittautuu tarpeelliseksi. Kaava-alueen länsiosaan sijoitettavan työpaikka-alueen liikenne on kaavassa ohjattu olemassa olevaan liittymään (kuva 11) Liittymässä on heikot näkemät molempiin suuntiin. Liittymän havaittavuutta ja näkemiä molempiin suuntiin on suositeltavaa parantaa esimerkiksi huolehtimalla, että näkemäalueelta poistetaan puut ja muut häiritsevät tekijät. Liittymän rakennetta on mahdollista myös parantaa muuttamalla se paremmin havaittavaksi tulppaliittymäksi. Tonttiliittymissä on pyrittävä mahdollisimman pieneen liittymämäärään siten, että mahdollisimman moni kiinteistö pystyy käyttämään samaa liittymää. Ensisijaisesti pyritään käyttämään jo olemassa olevia liittymiä. Uusien tonttiliittymien tarpeellisuus on harkittava tapauskohtaisesti ja niiden sijoittamisessa on huomioitava muun muassa seuraavat asiat: viereisten liittymien etäisyydet, liittymäalueen maastonmuodot sekä näkemät. Liittymien tarpeellisuus ja tarkempi sijoittaminen on tarkasteltava jatkosuunnittelun yhteydessä. 14 (17)

17 Kuva 11. Ote osayleiskaavan luonnoksen länsiosasta. 4.6 PYSÄKÖINTI Pysäköintipaikat on huomioitava alueiden tarkemmassa suunnittelussa. Riittävä pysäköintipaikkojen määrä vähentää pysäköimistä liikenneturvallisuuden kannalta kyseenalaisiin paikkoihin. Alueen suunnittelussa on suositeltavaa huomioida liityntäpysäköintimahdollisuus. Se on joustava tapa yhdistää kevyen liikenteen, ajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä. Tarkoituksena on, että voi tulla henkilöautolla tai polkupyörällä joukkoliikenneväylän (Vesilahdentie) läheisyyteen ja jatkaa tästä matkaa linja-autolla esimerkiksi Tampereen suuntaan. Liityntäpysäköintiä varten on suositeltavaa suunniteltava pysäköintialueet linja-autopysäkkien läheisyyteen henkilöautoille ja polkupyörille. 15 (17)

18 repo001.docx YHTEENVETO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUS Suunnittelualueen liikenneturvallisuudessa, erityisesti kevyen liikenteen turvallisuudessa, on jo nykytilassa parantamisen varaa. Asutuksen lisääntyessä myös liikenne lisääntyy. Liikenteen lisääntyminen lisää konfliktien syntymisen riskiä heikentäen liikenneturvallisuutta. Suunnitellut asuin/työpaikka-alueet ovat kuitenkin maltillisen kokoisia ja liikenne suuntautuu tasaisesti kaava-alueille ja alueen reunoille. Uudet liittymät vähentävät turvallisuutta Alueella on mahdollista toteuttaa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Uudet kevyenliikenteenväylät lisäävät kevyen liikenteen turvallisuutta merkittävästi. Tämän lisäksi liikenteenrauhoittamistoimenpiteillä saadaan liikenneturvallisuutta paremmaksi. 5.2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS Uusi asutus ja yritystoiminta lisäävät liikennettä. Liikennemäärien kasvu on kuitenkin niin maltillista, ettei liikenteen toimivuudelle pääosin synny ongelmia. Mantereentien/Vesilahdentien liittymälle on syytä tehdä toimivuustarkastelu, kun ennustetilanteen liikennemäärät pystytään määrittämään tarkemmin. Liittymää on syytä parantaa esimerkiksi kanavoinnilla, mikäli se toimivuustarkastelussa osoittautuu tarpeelliseksi. 5.3 KEVYT LIIKENNE Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat merkittävästi kevyen liikenteen väylästön lisääntyessä. Myös ajoneuvoliikenteen rauhoittamistoimenpiteet parantavat kevyen liikenteen olosuhteita. Muuten lisääntyvä ajoneuvoliikenne heikentää kevyen liikenteen olosuhteita. Uusien asuinalueiden sijoittuminen pääväylien läheisyyteen tukee kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden nousua sekä Koskenkylän palveluihin että Vesilahden keskustaan suuntautuvissa matkoissa. 5.4 JOUKKOLIIKENNE 16 (17) Toimivan joukkoliikenteen (muu kuin koulukuljetukset) saamiseksi asukasmäärän olisi noustava huomattavasti, jotta joukkoliikenne olisi aidosti kilpailukykyinen henkilöauto liikenteen kanssa. Toisaalta lisääntyvä asutus pääväylien läheisyydessä tu-

19 repo002.dot kee pitkällä aikavälillä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä vaihtoehtona henkilöautolle. Liityntäpysäköintimahdollisuus ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikenneväylälle Vesilahdentielle on suositeltavaa huomioida. 5.5 PALO- JA PELASTUSAJO Uudella maankäytöllä ei ole oleellista vaikutusta palo- ja pelastus toimintaan. 5.6 RASKAS- JA TAVARALIIKENNE Alueen rakennusaikana raskas liikenne lisääntyy. Työpaikka-alueille sijoittuvat toiminnot aiheuttavat raskasta liikennettä, mutta määrät ovat varsin maltillisia, eikä alueille ole suunnitteilla raskasta teollisuutta. Työpaikka-alueet sijoittuvat Vesilahdentien läheisyyteen ja niiden synnyttämä liikenne suuntautuu suurimmaksi osaksi kaavaalueen ulkopuolelle ja vaikuttaa vain vähän kaava-alueen pääteille. 5.7 YHDYSKUNTA- JA ALUERAKENNE SEKÄ ELINKEINOELÄMÄ Osayleiskaava mahdollistaa työpaikkatoimintojen laajentumisen. Kaavassa on pyritty eheyttämään yhdyskuntarakennetta. 17 (17)

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Kemiön taajaman osayleiskaava liikenneselvitys Työ: 23541 Tampere, 11.3.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS E26192 UURAISTEN KUNTA LUONNOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari Luonnos MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4 LIIKENTEELLISESTI VAARALLISET KOULUMATKAT koko vuosi talviaika* Koulu Airakselan esiopetus Airakselantie Viita-ahontien kohdalta Syvänniemen suuntaan,. 0-2 Hiltulanlahden koulu Puutossalmentie tien kapeuden

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS 1.9.2015 Johdanto - 1 Toimintaympäristön, liikenneonnettomuuksien sekä asukas- ja koululaiskyselyjen

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Kehityskeskustelun ohjelma 1. Keskustelun avaus ja järjestäytyminen; Antti Jämsén 2. Edellisen kehityskeskusteluun

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala RAPORTTEJA 13 212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala Toimenpideselvitys RAPORTTEJA 13/212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Kunnan katuverkolla sijaitsevat maastokäyntikohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = liittymä kyselyn K = asukaskysely

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Ojalanmäen ja Parkkiaron liikenneselvitys, Forssa

Ojalanmäen ja Parkkiaron liikenneselvitys, Forssa Ojalanmäen ja Parkkiaron liikenneselvitys, Forssa LIIKENNESELVITYS Forssan kaupunki 2 (15) Alkusanat Tämä liikenneselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevaa Ojalanmäen ja Parkkiaron osayleiskaavatyötä

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot