JOKIOISTEN KUNTA. Työ: Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013"

Transkriptio

1 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Y-tunnus Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki

2 Sisältö 1 Alkusanat Yleistä Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat Nykytilanne Alueen ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Pääväylät Liikennemäärät Raskas liikenne Nopeusrajoitukset Liittymät Kevyen liikenteen verkko Osayleiskaavan mahdollistama uusi maankäyttö/ Muutokset nykytilanteeseen Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Uuden maankäytön synnyttämä liikenne ja sen suuntauminen Tie- ja katuverkko kehittäminen Kevyen liikenteen väylät Liittymät Pysäköinti Vaikutusten arviointi Liikenneturvallisuus Liikenteen toimivuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Palo- ja Pelastusajo Raskas- ja tavaraliikenne Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä

3 3 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Jokioisten kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet Ins. AMK Elisa Huotari ja DI Hannele Kemppi. 2 YLEISTÄ Tämän selvityksen tavoitteena oli tarkastella liikenteen nykytilaa ja nykyistä liikenneverkkoa sekä kaavaratkaisun vaikutuksia liikenteen näkökulmasta. Tavoitteena oli osoittaa mahdollisia ongelmakohtia, joihin jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota. Selvitys keskittyy ajoneuvo-, ja kevyen liikenteen yhteyksien ja verkkojen tarkasteluun. Selvityksessä käsitellään mm. seuraavia osa-alueita. o liittymien sijainti ja toimivuus o kevyen liikenteen verkon tarkastelu o osayleiskaavan uuden maankäytön vaikutukset o keskustan kehittäminen 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu Jokioisten keskusta-alueelle, minkä lisäksi alueeseen kuuluvat Lamminkylä, Pellilä, Peltosuo, Kirkonkulma sekä osa Minkiöstä. Suunnittelualue rajautuu kaakosta Tammelan kuntaan, idästä Forssan kaupunkiin sekä lounaasta Vaulammin kylään, lännestä Kiipun kylään ja pohjoisesta Minkiön ja Jänhijoen kyliin. Osayleiskaavan pinta-ala on noin 4000 hehtaaria. Liikenneselvityksessä keskitytään tutkimaan erityisesti liikenteellisiä ratkaisuja keskustan alueella sekä valtatie 10 läheisyydessä.

4 Kuva 1. Osayleiskaava-alue 4

5 5 2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat Aluetta koskevat mm. seuraavat viimeaikaiset suunnitelmat ja lausunnot: - Maakuntakaava Jokioinen kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Korkein hallintooikeus on hyväksynyt Kanta-Hämeen maakuntakaavan Maakuntakaavaan on tullut muutos, joka esitetään Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakunta kaavaehdotus on ollut nähtävillä Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan Muutokset Jokioisten alueella koskevat lähinnä keskustaajaman laajentumista (taajamatoimintojen alue muutettu seudulliseksi alakeskusalueeksi sekä osoitettu yksi uusi asuntovaltainen alue valtatie 10 ja YT 2804 väliselle alueelle, sekä VT10 merkittävä tieyhteyden parantaminen). - Forssan seudun liikenneturvallisuus suunnitelma, Ramboll Finland Oy (valmistunee 2013) - Forssan seudun liikennejärjestelmän nykytila ja kehittäminen, A-Insinöörit Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu, Forssan seudun kaupan rakenne , Entrecon Oy Valtateiden 10 ja 2 liikenteellinen selvitys, Destia Oy NYKYTILANNE 3.1 Alueen ominaispiirteet Luonnonympäristöltään Jokioinen on vähäjärvistä viljelymaisemaa, Noin puolet Jokioisten pinta-alasta on metsää ja puolet peltoa. Suunnittelualue kuuluu osittain valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueelle. Läpikulkeva valtatie 10 ja aluetta sivuava valtatie 2 ovat toiminnan ja kehittymisen kannalta merkittäviä väyliä. 3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Pääväylät Osayleiskaava-alueen nykyisen tieverkon rungon muodostavat valtatie 2 (Helsinki-Pori), valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna), seututiet 2804 (Haapaniemi-Pellilä) ja 2813 (Jokioinen-Kauppila), yhdystiet (Murronkulmantie), (Vanhatie), (Kirkkotie), (Lammintie) ja (Rehtijärventie). Keskustan päätie on Keskuskatu, jonka varrelta löytyvät kunnan keskeiset palvelut.

6 Kuva 2. Osayleiskaava-alueen tieverkko 6

7 Liikennemäärät Osayleiskaava-alueen liikennemäärät on yleisten teiden osalta esitetty taulukossa 1. Katuverkon liikennemääristä ei ole tietoa. Taulukossa esitetty liikenneennuste vuodelle 2030 perustuu Liikenneviraston Tieliikenteen kasvukertoimet kunnittain ennusteeseen (Liikennevirasto: Tulevaisuuden näkymiä 4/2007). Taulukko 1. Osayleiskaava- alueen liikennemäärät yleisten teiden osalta. Tie/katu KVL KKVL KVL raskas kpl ja (%) KVL v Vt (16) 6130 Vt 10 (välillä Turuntie (14) 6709 Forssantie) Vt 10 (välillä Forssantie (12) 6050 Vanhatie) Vt (14) (keskuskatu (2) 3735 Lammintie) 2813 (Lammintie-) (5) (forssantie) (3) (Vaulammintie) (13) 1004 Vanhatie (3) 500 Keskuskatu (10) 1900 Murronkulmantie (2) 305 Turuntie (3) 889 Lammintie (14) 1732 Rehtijärventie (2) 165 Kesäaikana liikennemäärät nousevat vilkkaimmilla osuuksilla (Vt 10 ja Vt 2) lähes %. Liikennemäärän nousuun vaikuttaa muun muassa matkailu Raskas liikenne Raskaan liikenteen määrä on runsainta alueen valtateillä, %. Taajaman sisällä raskas liikenne käyttää pääyhdysväylää 2804 Vaulammintietä ja Keskuskatua. Taajaman kaupallisista palveluista suuri osa on tämän yhteyden varrella. Raskas liikenne alueen yhdysväylillä on suurimmaksi osaksi jakelu- ja joukkoliikennettä.

8 Nopeusrajoitukset Kuva 3. Alueen yleisten teiden nopeusrajoitukset Liittymät Osayleiskaava alueen liittymät ovat pääosin tulppaliittymiä tai avoimia tasoliittymiä. Vt 2 ja Vt 10 risteyksessä on monitasoliittymä. 3.3 Kevyen liikenteen verkko Pääväylistä Humppilantiellä ja Forssantiellä on välikaistalliset kevyenliikenteenväylät. Keskuskadulla kevyenliikenteenväylät ovat osittain tien molemmilla puolilla välikaistallisina ja osittain reunatuella korotettuna. Lisäksi keskustan pienempien teiden yhteydessä on kevyenliikenteenväyliä, esimerkiksi Asematien ja Koulutien yhteydessä.

9 9 Kuva 4. Kevyenliikenteenväylää Keskuskadun varrelta. 4 OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 4.1 Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Jokioisten kirkonkylän osayleiskaavan kaavaehdotuksessa esitetään muutoksia nykyiseen maankäyttöön. Kaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee lisää asumiseen osoitettuja alueita. Työpaikka- ja teollisuustoiminnoille on kaavassa osoitettu alueita valtateiden läheisyydestä. Muutokset tulevat kasvattamaan osayleiskaava-alueen liikennemääriä kaava-alueen pääväylillä sekä keskustan tärkeimmillä kaduilla.

10 Kuva 5. Osayleiskaavan maankäyttö 10

11 11 Merkittävimpiä suunnitteilla olevia muutoksia alueen liikenneverkkoon ovat uudet tieyhteydet Murronkulmantien ja Forssantien välille sekä Paukkumäen urheilukentän pohjoispuolelle. Merkittävänä muutoksena voidaan pitää myös tärkeimpien liittymien kehittämistä vastaamaan liikenteen tarpeita ja Keskuskadun liikennejärjestelyiden päivittämistä. Tarkoituksena osayleiskaavoitustyössä on auttaa uuden maankäytön vaatiman liikenneverkon muodostamisessa. Uudet asuin-, teollisuus- ja työpaikka-alueet ovat kuitenkin kooltaan melko maltillisia ja tukeutuvat pääosin nykyiseen tie- ja liikenneverkkoon. Osayleiskaava-alueelle sijoittuvia toimintoja ja niiden synnyttämiä liikennevirtoja kuvataan luvussa Uuden maankäytön synnyttämä liikenne ja sen suuntautuminen Osayleiskaavassa on osoitettu asumiselle yhteensä noin 136 hehtaarin alueet. Alueita on eniten keskustan pohjoispuolella. Myös Paukkumäen ja Kyyhkysmäen läheisyyteen on kaavoitettu uutta asutusaluetta. Teollisuus ja työpaikka-alueita on kaavassa osoitettu valtateiden 10 ja 2 läheisyyteen yhteensä noin 138 hehtaaria. Palvelualuetta on kaavoitettu keskustan luoteispuolelle 33 hehtaarin alueelle. Uuden asutuksen synnyttämä liikenne sijoittuu pääasiassa Humppilantielle ja keskustan alueelle. Uusien työpaikka- ja teollisuusalueiden synnyttämä liikenne sijoittuu pääasiassa kaava-alueen etelä- ja länsiosiin valtateille (Vt 10 ja Vt 2) ja Forssantielle. Palvelualueen liikenne sijoittuu Kirkkotielle ja Humppilantielle. Tarkkoja liikennemääriä ei voida tässä vaiheessa määrittää, koska tarkempi maankäyttö (kerrosneliömetrit, asukasmäärät) ei ole tiedossa. 4.3 Tie- ja katuverkon kehittäminen Osayleiskaavan alueella hyödynnetään paljon nykyistä infrastruktuuria. Keskustassa Keskuskatu ja sen lähiympäristö on suositeltavaa päivittää yleisilmeeltään ja liikenneratkaisujen osalta vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Uudet tieyhteydet on suunniteltu Murronkulmantien ja Forssantien välille, Paukkumäen urheilukentän pohjoispuolelle sekä uudelta Selkäimen asemakaava-alueelta Humppilantielle.

12 12 Keskuskatu Keskuskatu kaipaa nykyaikaisia liikenneratkaisuja ja yleisilmeen kohentamista. Keskuskadun varrelle ovat sijoittuneet lähes kaikki keskeiset palvelut, kuten kunnantalo, terveysasema, kaupat jne. Tulevaisuudessa lisääntyvän asutuksen mukanaan tuoma liikenteen kasvu aiheuttaa myös Keskuskadulla liikennemäärien kasvua. Keskuskadun kehittämisessä on suositeltavaa huomioida liikenteen rauhoittaminen. Keskuskadulle suositeltavia liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi suojatiesaarekkeet, korotetut suojatiet ja katutilan jäsentely. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös toteutettavien liikenneratkaisujen esteettömyys. Kauppojen liittymät keskuskadulle ovat heikosti jäsenneltyjä leveitä alueita. Liittymissä turha leveys antaa mahdollisuuksia valita ajolinjoja monella tavalla, mikä aiheuttaa epävarmuutta kuljettajille ja turvattomuutta kevyenliikenteen käyttäjille. Liityntäkohtien muuttaminen selkeämmiksi parantaa liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Kuva 6. Keskuskadun ja Kenttätien liittymä

13 13 Kuva 7. Näkymä Keskuskadulle Forssantien suuntaan. Selkäimen asuinalueen tieyhteydet Selkäimen alueelle ollaan kaavoittamassa lisää asutusta. Suunniteltu kaava-alue sijaitsee Kirkkokujan varrella. Kirkkokuja yhdistyy toisessa päässä Humppilantiehen ja toisessa päässä Kirkkotiehen. Uuden asutuksen myötä liikennemäärät Kirkkokujalla tulevat kasvamaan. Kirkkokujaa on suositeltavaa parantaa rakenteellisesti vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Vaihtoehtoisesti Selkäimen alueelta voisi pohtia uutta tieyhteyttä kaava-alueen eteläosasta Humppilantielle. Yhteys asemakaava-alueelta Jokioisten keskustaan ja palveluihin lyhenisi selvästi. Uuden tieyhteyden ansiosta liikenne kaava-alueelta saataisiin suuntautumaan eri liittymiin, jolloin liittymien välityskyky säilyisi hyvänä.

14 14 Uusi tieyhteys Murronkulmantien ja Forssantien välille Kaavassa on osoitettu uusi tieyhteys Murronkulmantien ja Forssantien välille. Uusi yhteys tukee alueen teollisuus- ja työpaikkatoimintojen kasvua. Se mahdollistaa alueiden kehittymisen ja kasvavien liikennemäärien hallinnan. Uuden tieyhteyden myötä liikennemäärät jakautuvat tasaisemmin alueen eri liittymille. Kuva 8. Tien linjaus ja liittyminen olevaan tieverkostoon Tieyhteys Paukkumäen urheilukentän pohjoispuolelle Paukkumäen alueelle on laadittu asemakaava (AIRIX Ympäristö Oy 2013). Asemakaavassa on osoitettu uusi katu alueen länsipuolelle. Paukkumäen alueella sijaitsevat Jokioisten keskustan ulkoilureitit, lähivirkistysmetsä sekä osa urheilukentistä. Uusi katuyhteys parantaa yhteyksiä lähivirkistysalueelle sekä keskustan palveluihin ja lähellä sijaitsevalle koululle.

15 15 Kuva 6. Kadun sijainti Paukkumäen asemakaavassa 4.4 Kevyen liikenteen väylät Vanhatien (13557) varrelle on suositeltavaa tehdä kevyenliikenteenväylä. Vanhatie liittyy toisessa päässä Forssantiehen ja toisessa päässä valtatie 10:n. Tien pituus on 2,5 kilometriä ja nopeusrajoitus 60 km/h. Alueelle ollaan kaavoittamassa lisää asutus- ja työpaikkatoimintoja. Liikennemäärät tiellä tulevat tämän johdosta kasvamaan. Tie on nykyisellään turvaton kevyenliikenteenkäyttäjille ja suosii tällä hetkellä henkilöauton käyttöä. Kirkkokujan (Kirkkotien ja Humppilantien välissä) varrelle on suositeltavaa tehdä kevyenliikenteenväylä. Selkäimen alueelle ollaan kaavoittamassa lisää asutusta ja alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan. Kirkkotiellä ja Humppilantiellä kevyenliikenteenväylä voidaan yhdistää olemassa olevaan verkostoon. Yhteys palvelee alueen asukkaita ja mahdollistaa sujuvan ja turvallisen jalankulun ja pyöräilyn keskustaan suuntautuvassa työ- ja vapaa-ajan liikkumisessa. Tehdyssä Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa Jokioisten pääväylät (Humppilantie, Keskuskatu, Forssantie) on merkitty seudullisiksi pääpyöräreiteiksi. Tämän yhteyden saattaminen turvalliseksi ja sujuvaksi pyöräilijöille on

16 16 suositeltavaa. Mahdollisia kehitysalueita on esimerkiksi yhteys Humppilantieltä Willebrantin tielle ja edelleen Nirpantieltä Keskuskadun kevyenliikenteenväylälle. 4.5 Liittymät Valtatie 10:n ja Murronkulmantien/Turuntien liittymä Valtatie 10:n ja Murronkulmantien liittymä on kanavoitu nelihaaraliittymä. Suunnitellut teollisuus-, työpaikka- ja asuinalueet lisäävät liikennemääriä valtatiehen liittyvillä Murronkulmantiellä ja Turuntiellä. Nelihaaraliittymät voivat toimia jos pääsuuntaan liittyvät tiet ovat erittäin vähäliikenteisiä tai nelihaaraliittymät ovat valoliittymiä. Kasvavien liikennemäärien vuoksi liittymän liikenneratkaisut on suositeltavaa pohtia uudelleen. Liittymän jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kevyenliikenteen järjestelyt ja mahdollinen pysäkkien uudelleen sijoittelu. Keskuskadun ja Humppilantien liittymä Keskuskadun ja Humppilantien liittymä on kanavoitu tulppaliittymä. Ruuhkaaikoina liittymän toimivuus on vain kohtalainen. Humppilantien ja Kirkkotien läheisyyteen kaavoitettavat uudet asuinalueet, esimerkiksi Selkäimen asemakaavaalue, lisäävät liittymän liikennemääriä. Liittymän sijainti ja toimivuus on keskeisessä asemassa Jokioisten keskustan palveluiden saavutettavuudessa ja keskustan pääkadun Keskuskadun toimivuudessa. Liittymän liikenneratkaisut olisi hyvä päivittää vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Liittymän kohdalla voisi pohtia esimerkiksi liikennevaloja tai kiertoliittymää. Liittymän keskeisen sijainnin vuoksi sen parantaminen kohentaa myös keskustan yleisilmettä ja lisää viihtyisyyttä. 4.6 Pysäköinti Pysäköintipaikat on huomioitava alueiden tarkemmassa suunnittelussa. Erityisesti tämä on huomioitava keskustan kehittämisessä. Riittävä pysäköintipaikkojen määrä vähentää pysäköimistä liikenneturvallisuuden kannalta kyseenalaisiin paikkoihin. 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Liikenneturvallisuus Asutuksen lisääntyessä myös liikenne lisääntyy. Liikenteen lisääntyminen lisää konfliktien syntymisen riskiä heikentäen liikenneturvallisuutta. Alueella on kuitenkin mahdollista toteuttaa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Liikenneturvallisuuden tilaa tulee seurata ja tarvittaessa tehtävä parannustoimenpiteitä, kuten liikenteen rauhoittaminen tai kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen.

17 Liikenteen toimivuus Uusi asutus ja yritystoiminta lisäävät liikennettä. Liikenteen toimivuus kuitenkin saadaan paremmaksi liittymien kehittämisen myötä. Myös uudet suunnitellut tieyhteydet parantavat liikenteen toimivuutta. Keskeisille liittymille on syytä tehdä toimivuustarkastelu, kun ennustetilanteen liikennemäärät pystytään määrittämään tarkemmin. 5.3 Kevyt liikenne 5.4 Joukkoliikenne 5.5 Palo- ja Pelastusajo 5.6 Raskas- ja tavaraliikenne Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat kevyenliikenteen väylästön lisääntyessä. Muuten lisääntyvä ajoneuvoliikenne heikentää kevyen liikenteen olosuhteita. Uusien asuinalueiden sijoittuminen ideaalisesti keskustataajaman liepeille (esim. Selkäimen alue) tukee kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden nousua keskustaan suuntautuvissa matkoissa. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostamiseksi asukasmäärän olisi noustava huomattavasti, jotta joukkoliikenne olisi aidosti kilpailukykyinen henkilöauto liikenteen kanssa. Toisaalta lisääntyvä asutus tukee pitkällä aikavälillä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä vaihtoehtona henkilöautolle. Uudella maankäytöllä ei ole oleellista vaikutusta palo- ja pelastus toimintaan. Alueen rakennusaikana raskas liikenne lisääntyy. Teollisuusalueille sijoittuvat toiminnot aiheuttavat raskasta liikennettä, mutta määrät ovat varsin maltillisia ja sijoittuvat alueen valtateille. 5.7 Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä Osayleiskaava mahdollistaa teollisuus ja työpaikkatoimintojen sekä palvelualueiden laajentumisen.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan-Kirkonseudun osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: E25837.33.00 Turku 11.6.2013, päivitetty 27.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot